03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6EKİM 1996PAZAR CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 KUSBAKISI MEMET BAYDIR hikâyeler, Pablo Picasso vesaire • Moma'dakı Pıcasso'nun Portreler sergısıni gördüm. Aklıma bu büyük ressamın zamparalıklan gelmedı hıç sergıyı gezerken. Olumlu anlamda eklektık. büyük sıçramaları rahatlıkla yapan, olağanüstü akıl, duygu, teknık \e düşgücü derınlıklerı gösteren bir ustanın işlerıydı gördüklenm. Aynı anda lırık, modern. ıronık. çağcıl ve klasık oiabılen bır büyük ustanın yapıtı "Ruhunıun olanca ozgürlüğuy le ba- kı>orum uzaktaki o vapura Ve yavaşça bir dumen dönmeye başlıyor içimde." Bu dızeler FernandoPessoa'nın De- nizeövgübaşlıklı buyuk şiirınden Iv ı Şeyler Ya>ınları 'ndan, CevatÇa- pan'ın olağanustu çevınsıyle yayım- landı Neredeyse bıryıl olacak Oyle- sme yoğun. denn guzellıkler tasıyan bır yapıt kı. ulkemızdekı her şaır bu kıtaptan bır tane satın alsa şimdıy e dek ellı bın satması gerekırdı Yırmıncı yuzyıl Portekızedebıyatı- nın bu bu>uk şaın 1888'de Lızbon'da doğmuş Bır memur çocuğu Guney Afrıka'da u\e> babasının mesleğı ııe- denı>le yaşamış. Ingılız okullannda okumuş Lızbon Unıversıtesı'ndeede- bıy at ogrenımıne başlay ıp y anda bırakmış Değışik şırketlerde. In- gılızce ve Fransızca ış mektupla- n yazarak geçımını sağlamiş Aradasiradaşıırveyazılarını de- ği!}ik ımzdlarla Portekız'ın oncu dergılenndeyayımlamış Fernan- do Pessoa, kendı adı dtşında 41- bertoCaeiro, Ricardo Reisve Al- varo de Campos adıvla şiırler. Bernardo Soares adı> la deneme- leryazmış 1935yılındasırozdan olmuş bu buyuk şaır Bu bılgıle- rın tumunu Cevat Çapan'ın bu olağanustu kıtaba yazdığı aydın- _ _ latıcı onsozden aktarıyorum "Pessoa" sozcuğunun Portekızee "kimse" anlamına geldığını. aynı za- manda Latıncedekı "persona" >anı "maske" ya da "oyun kişisi"v le eşan- lamlı olmasının Pessoa'nın şıırıne tu- tarlı \e ılgınç bır ıçerık kazandırdığı- nı sov luyor Say ın Çapan "Şairin bu- tun lakma isinıleri, Pessoa'nın yazdığı v a da o> namaktan hoşlandıgı bir oy u- ııunkişileriydiler"dıyorbu ustaşaır\e ı,e\ ırmenınıız Pessoa. her şaır kımlı- ğı ıçınayrı bırdeyaşamoykusuuydur- muş Denıze Ovgu'nun yazarı Aharo de Campos ıçın u>durduğu enfes ha- vat hıkâvesını okumak ıstersenız bu kıtaptan edınmenız gerekecek Oku- mava başlar başlamaz gerçekten ya- vaşça bırdumendonmeyebaşlıyorın- sanın ıçınde "Ah, Ulus-Gemilerle aynldtğımız o Büyük Rıhtım! Ö Bii.Mik İlk Rıhtım, oiumsüz ve kutsal! Hangi limandan? Hangi sularda? Ve neden bunları duşunuyorum ben?" dı>e sorabı- len bır şaır • •• Alan Lightman'ın tinstein'ın Düş- lcri'nden sonra yazdığı ıkıncı romanı İyi Benito\u okumaya hazırlanıyor- dum, postadan Adam Oyku nun ey- lul ekım altıncı sayısı çıktı fçenğı zen- gın ıyı, ozenlı basılmış, guzel bırder- R uhumun olanca özgürlüğüyle bakıyorum uzaktaki o vapura Ve yavaşça bır dümen dönmeye başhyor ıçımde. Bu dızeler Fernando Pessoa*nın Denıze Övgü başlıklı büyük şıırinden Öylesıne yoğun, denn guzellıkler taşıyan bir yapıt kı ulkemızdekı her şaır, bu kıtaptan bır tane satın alsa şımdıye dek elli bın satması gerekırdı. gı Adam Oyku Busayısındada ılgınç oykuler, soyleşıler. eleştınyazılan var Bıroyku yazarımızlayapılan soyleşı- yı okurken satır altlarını çızmışım Şımdıyıneyazınımızınbuyuklennden gazete okurlan onunde azar ışıtmek rıskını goze alarak bu satırları okur ıle paylaşmak ıstıyorum "... çok zengin,çok görkemli, yaşam- daki pek çok nirengi noktasını, köprü- y u. yolu birbirine bağlayan, senfoni bi- çiminde taptaze bir öy kiidur. (...) Evct. açıkladığım gibi, eşi benzeri bulunma- yan. her yönden yeni, her satın dopdo- lu birö> küdiir.(...) V üksekduzeyde bir 77 yaşında ve kuşağının en üretken yazarlanndan biri olarak bilinen Iris Murdoch yakınıyor: Artık istediğim gibi yazaımyonıııı Kültür Servisi- "\ğ\ v Tek Bo\nu/lu At', 'MeJekler Zamanı". *İta(>an Kızı", 'Kesik Bir Baş". 'Çan', Kumdan Kale" adlı kıtaplarıyla Turk okuyucusunun ıl- gısını çeken >azar Iris Murdoch'un ;>on zamanlardakı en buyuk sıkıntısı vaza- mamak OxfordWarton Unnersıtebi'ndelngı- lızce profesorluğunden emeklışe avrı- lan 40 vıllık e^ı John Ba\le> ıie bırlıkte sonderecesakıngunlergeçıren In^Mur- doch'u zıyaret eden The Guardıan gaze- tesı muhabırı Joanna Coles. gazetenın 21 Evlul 1996 tanhlı sayısında Mur- doch"a\eeşıneılışkıngozlemlennışo>- le anlatıyor Ins Murdoch. dostça bır gulumsemey - le kar^ılıvor benı Ona. dalıa onee tele- fonda bO\ ledığım gıbı. artık \azmadığı- na daır dedıkodular \ uzunden kendüiy- le konu^mak uzere orada bulunduğuma anımsatıvorum Bu entelektuel vazara bo> k bır soru sormak elbette kola> de- ğıl Bu vuzden benı kaba bulur endı>e- sıyle. affına Mğınarak o ioruyu soruvo- rum Neden artık yazmıvor1 Murdoch. sorumu gulum^e>erek va- nıtlıvor. ~4slındabirşe>lerkaralı>orum amaistediğimgibiolmınor." 7 " va^ında \e kuşağının en uretken yazarlanndan bın olarak bılınen Murdoch son olarak geçen yıl 'Jackson's DiJenınıa" adlı ro- manını yayımlamiş \e dınlenmeye çe- kılmış Son kıtabınm ardından tek bır sa- tır bıle kaleme alamadığından yakınan Murdoch 'a boy le bır ^ey ın daha once hıç başınageiıpgelmedığını somyonım \a- nıtı. "Bu defaki gerçekten de çok kötiP oluyor Sorumu. e;>ı John Bayley yanıt- lıyor "Daha önce de bojle uzanıp jattı- ğın \e tek satır yazmadığın olmuştu se\- gilim. Çıinkü sende diğerlerinden farklı bir şey var. Masa başına oturup saatJer- 40vıJlıkeşiprofesör John Bay ley ile son derece sakin gunler geçiren Ins Murdoch, vinede umudunu yitirmemiş: "Geçmişte çok çabuk üretirdim. Bir kitabın ardından diğeri onu izlerdi ve olan biteni cebaşını kaldırmamak verine,canın çek- tiğindeyaîîiyorsunr Murdoch'un bu \o- ruma tepkısı. "Belkideovledir" oluyor "Geçmişte çok çabuk üretirdim. Bir kitabın ardından diğeri onu izlerdi ve olan bitenişaşkınlık içindeizlerdim. Şim- di tek hissettiğim sürekli bir düşıiş hali. Sanki hızla düşıiy orum,düşüyorum...\ i- ne de bir gıin butiın bunlar bitecek ve es- kisi gibi iyi hissedeceğim. Öyle olmasını umuvorum." Pekı şu gunlerde ne tur kıtaplar oku- y or1 "Hemen hemen her tür kitabı oku- vorum. Ama içlerinde bana yararı do- kunabilecek hiçbir şe\ bulamadım doğ- rusunu söy lemekgerekirse. Guncel olan- la ilgilenmek istivorum ama bu arayış dö- neminde çev remdekı her şey inanılma/ bir hızla tıikeni\orT> . Murdoch'un vaz- geçmedığı alıskanlıklarından bın ıse ga- lenlendola^mak "Resimleriseviyorum. Özellikle de National Gallery 'deid o ne- fis. insanın içini ısıtan Danimarka port- relerini" Pekı ya son zamanlarda gıderek adın- dan soz ettıren femınist yazınına nasıl bakıyor" 1 "Bu \eni feministler, aslında doğru bir yol izliyorlar. Çiınkü kim ol- dukJannı bilmekistiyorfar. Birzamanlar oğrencilerimden biri bana şunu soyle- mişti, Kendımı anlamak ıçın bır roman yazdım Bu düşiinceye hak verijorum. Sazmak.sahip olduğunuz sımıiara bakı- şı sağlıyor. \azarken kimliğinizi yitirip izlerdim. Şimdi tek hissettiğim surekli bir duşuş hali. Sanki hızla düşıiyorum, duşuyorum...Vine de bir giin bıitün bunlar bitecek ve eskisi gibi iyi hissedeceğim. Öy le olmasını umuvorum." yeniden kazanıyorsunuz." Murdoch'un yazmaya başlaması kendı deyımıyle *çok doğal* bır sureç ıçensınde olmuş "Mükemmel bir eğirinı aldım. mükem- mel okullara gittim. Ve zamanı geidiğin- de bir romana başladım. Onu diğerteriiz- ledi. Şimdiyse içinden çıkmak istediğim bir kutunun içindevim sanki." John Bayley eşının yenıden yazması ıçın çok kolay bıryol olduğunu soy luyor " Yapacağın şey gerçekten çok basit Yap- nıan gereken, sıradan bir girişle başla- mak. Orneğin şöyle: Tom ve Dick pub'ın birindeoturuyorlardı.'" Ins Murdoch ıse şıddetle başını ıkı yana sallayarak onay- lamadığını behrtıyor "Üzgüniim, bıınu aslayapamam." öykudür. Büyüktür, doruktadır. Diiş vegerçeğin savaşımı; birbiriniyokede- rek kazanılacak etkinliklerşaşırtıcı bo- yutlara ulaşır o öy küdc." \a2anm1zbuovgulen bırbaşkaya- zann yapıtı ıçın değıl. kendı yapıtlan ıçın sıralamaktadır Bana şaşırtıcı gel- dı bu durum Insan kendı yazdıkları ıçın "büyüktür, doruktadır, eşi benze- ri \oktur"dıyebılırmı1 Belkı dıyebı- lırveşaşırmamakgerekıyorbelkı Yı- ne de bu durum ustune alçakgonullu bır hıkâye yazılabıiır dıye duşundum Aynıyazar, dergıdekı soyleşının so- nunda şunları da soyluyor "Yeni dö- nem dvküculerini beğenmiyorum. Hucreleri, derisi oldurulmüş. ataklığı sıfıra indirilmiş mıy mıntı bir dille oluş- turmaya çalıştıkları metinlerden (öy- kulerden değU) hiçbir tat almıyo- rum. Ama kimi arkadaşlar. ya- şanıda da,edebiyatta da birdeği- şim, bir taze kan aradıklanndan, öykucülüğümüzün serüvenini, geçirdiği evreteri aşamalarınL, bu- giın eriştiği dünya çapındaki gör- kemliy uceliğiduşunmeden bu n'p Marce! Proust kopyasu postmo- dern taklidi, yapıları, içerikleri, tipleri yabancı vapıtlan tutuyor- lar. övuyorlar, odüllendiriyorlar. Tutsunlar ve edebiyatimızın zıp- kın gibifili/Jervermeye elverişli ^__ sağlıklı govdesini kısırİaştırmaya çalışsınlar bakalım." Aynen. sozcuğu sozcuğune bunları soyluyor oyku yazanmız Marcel Proust'un oyku yazdığını bılmıyordum Postmodern taklıdı na- sıl oiur, onudabılmıyorum Okuyarak oâreneceöız • • • Geçen ay ıkı haftalığına Nev. Vork'a gıtmem gerektı Moma'dakı Picas- so'nun Portrelersergısını gordum \k- lıma bu buyuk ressamın zamparalık- lan gelmedı hıç sergıyı gezerken Olumlu anlamda eklektık. buyuk siç- ramalan rahatlıkla yapan. olağanustu akıl. duygu, teknık \e duşgucu denn- lıklerı gösteren bır ustanın işlerıydı gordukJerım Aynı anda lırık. modern, ıronık. çağcıl \e klasık oiabılen bır bu- yuk ustanın yapıtı Oradan çıkıp Gug- genheım Muzesfndekı Afrıkasergısı- ne gıttık Bu muhteşem kıtanın dort bucağından getırılmış bınlerce eser Gelışmış ulkelenn plastık sanatlannın bu kıtaya ne kadar borçlu olduklarını goruvorduk gezmesı yedı saat suren bu sergıde Sonunda sarhoş gıbı çıkıp 73 Sokak'ın koşesındekı George'un barı- na attık kapağı. ıkı \otka arası bu ser- gılerı konuştuk dostlarla \ew York. Parıs ve Londra gıbı so- kak muzısyenlerı cennetı Agız mızı- kasından y ay Iı sazlar dortlusune. tenor saksofondan bongoya. panflutten vı- yolonsele. trompetten flamenko gıtara kadar her şey çalınıyor Nevv \ork so- kaklannda Aralannda bu sokak mu- zısyenlerının. son derece usta olanlan da var Londra'da kor bır akordeoncu vardı Portobello Sokağfnda. onu anımsadım BırdeNottınghıll Gate'ın oralarda bıryerde elındekı kuçuk ağız mızıkasındanyalnızcaıkı notaufleyen ve onundekı şapkada bır ıçkılık para bınkınce sırtını duvarına dayadığı pub'agıren ıhtıyarı Istanbul'da. on ıkı mılyon insanın yaşadığı bu eskı kentte neden sokak muzısyenı yoktur9 Kolu bacağı kesik dılencılerden. şehnyelı pılav satıcısına kadar herkesın her koşebaşında ış tut- tuğu, aklınıza gelebılecek her turlu du- menın dondugu bu şehırde keman. ka- nun ya da klannet ya da neyse ne ça- larak kaldınmı renklendırmesı gere- ken ınsanlar neden gonınmezler orta- lıkta°Pantomımdeyapılmazbızımso- kaklarda Laternadaçalınmaz Su. ko- koreç. turşu ve ayakkabı cılası satılır, ama sazçalınmaz Istanbul sokaklann- da tznınızle bu yazıyı başladığım gıbı bıtırmek ıstıyorum Pessoa'nın dızele- nyle "Ruhumun olanca özgiırlüğuy le ba- kıyorum uzaktaki o vapura ve yavaşça bir dümen dönmeye başlıyor içimde." Hoflywood Jane Austen'dan vazgeçemiyor Austen'dan uyarlanan ve geliştirilen öyküler, adma kurulan dernekten sonra 'Austenmania' Internet'e de sıçradı J ane Austerfın HolK'vvood'a en çok para kazandıran Ingılız > azar olma özelhğı. bır ıkılemın daha doğuşuna neden oldu Ingılız yazar 1817 yihnda. 41 yaşında olurken ardında }alnızca altı oyku bırakmıştı Ancak olumunden 180 yıl sonra, \azann u\arlanabılecek tum öykulennı be\azperdeye aktaran Hollywood"un ışbılır yapımcılan. Amerı'kan halkının ıncelıklı, hoş \e sofıstıke roman kı^ılerıne duvduğu açlığı bastırmak ıçın Austen"dan 'yenı oykuler' yazmasını bekliyorlar! Kültür Servisi - Paramount'un bır yan kurumu olan Vıacom geçen aylarda gosterıme sokruğu \e Austen'ın. Emma Thompson'a en iyi uyarlama dalında oscar kazandıran '\şk ve Yaşam' adlı oykusunun devamı nıtelığındekı 'The Third Sister'ın (Kıiçük Kızkardeş) \ e yazann 'İnanç' adlı oykusunun televızyon uyarlamasinın tum gostenm ve dağıtım haklarını satın aldı Amenkalı yazar Julia Braun Kessler'ın Julıa Barettadıyla yayımladıöı "The Third Sister*. Dashuood kardeşlerın en kuçuğu Margareth'ı ozgun romandakı varlığıyla yokluğıı bır sılık kışılığınden çıkarıp, bır kahramana donuşturuyor Ozgun romanda. Austen. 13 yaşındakı Margareth'ı iyi huylu ve ablalannın yaşamlarını pek iyi anlamasa da kendı gozuyle yorumlamaya çabalayan saydam bır kışılık olarak çızer Kessler'ın Margareth'ı ıse. l"1 yaşında maceraperest ve guzellığıyle dıkkat çeken bır genç kız olarak fılmın daha ılk sahnesınde ızleyıcıyı buyuluyor Kessler bu fılmle. Austen'ın Maraareth'ın hakkını veımedığını kanıtiamak ıstıyor Yıne de 'The Third Sister', Austen'a ozgu kısa ve ozlu anlatımıyla başan kazanıyor Austen'dan uyarladığı ve gelıştırdığı oykulen Amenka da oldukça beğenılen Kessler. "Her 1 zaman Austcn'ın ölümüy le ilgili sdy lenmemiş bir şey ler kaldığını ve eğer yazar biraz daha uzun süre yaşamış olsaydı bilinmeyenlerle ilgili daha fazla ipucuna sahip olacağımızı duşUnurüm" dıyor Austen'dan yapılan son uyarlama ıse. "Emma" Geçen ay gosterıme gıren fılm. gerek aldığı olumlu eleştırıler, gerekse 23 yaşındakı başrol oyuncusu Gvvynneth Paltrovv un zanf oyunculuğu nedenıv le ızley ıcının yoğun ılgısını topladı Onumuzdekı yıl ıçınde Emma'nın bır de telev ızyon dızısı çekılecek Hollyvvood'u ele geçiren Austen furyasına. yazann aılesınden gelen Joan Austen- Leıght -Emma'nın devamı sayılabılecek- 'Highbury Vokuluğu' ıle Joan Aıken da yaptığı bırkaç uyarlama ıle geçen MİIarda katkıda bulunmuşlardı Bugunlerde ıse Austen'ın olumuyle ılgılı olarak yazılan dedektıflık oykulen revaçta Amenkalı yazar-ve C1A çalışam-. Stephanie Barron"un ıkı ay onceyayımlanan. 'Jane ve Scargrave Topraklannda Huzursuzluk' adlı oykusunde baş karakter Jane (Austen). ayrıldığı nışanlısının oldurulmesıyle. kendını bırcınayet bılmecesı ıçınde bulur Barron, onumuzdekı yıl "Austen and the Vlan of the Cloth" adlı ıkıncı Austen oykusunu yayımlayacak Barron'un oykulennde Jane Austen. kendı tarzından oldukça uzakta hatta donemın polısıye gerılım yazarı Dorothv Leight Savers turu bır karakterde çıkıyor karşımıza Amenka'dakı Austen çılgınlığının bır uzantısı olarak 1979 yılında kurulan Kuzey Amenka Jane Austen Derneğı. 40'a yakın bolgesel grup ve 3300 uyeye sahip Derneğın onumuzdekı ay \ ırgınıa'da yapılacak toplantısına 600 uyenın katılması beklenıyor Toplantı oğleden sonra çayıyla açılıp. 'Jane Austen ve Erkekleri' konulu semıner ve soyleşılerle surecek Internet'e de sıçrayan Austenmania, yazann tum oyku ve mektuplannı teknolojı aracılığıyla »everlenne ulaştırıyor Internet'tekı Austen sayfalannda aynca yazarın oykulennden seçme bolumlenn yeraldığı bırderleme de yeralıyor IZDSO sezonu Idil Biret'le açü EBRL KAŞLI İZMİR- Izmır Dev let Sentonı Orkestrası (İZDSO) 1996- 1997 sezonunu pıyanıst İdil Biret konserı ve venı salon mujdesıyle açtı Konserlerınde salonlardan taşan ızlevıcı- sme daha ıv ı hızmet v ermek ıçın kultur merkezı gereksı- nımmı her fırsatta yınele\en İZDSO Muduru Numan Pek- demir, Anakent Beledıye Baskanı BurhanOzfafura'dan ar- sa ve 50 mılyarlık maddı destek sozu aldı İZDSO kurucu mudurlennden Mukerrem Berk'ın anı- sınagerçekleştınlen açılış konserı. savgı duru^u ve Istıklal Marşı'yla başladı İZDSO Muduru Numan Pekdemir ın açılış konuşmasının ardından orkestraya sponsorolan ku- rum vekuruşlarateşekkuı plaketı verıldı Gazeteınız Izmır Temsılcısı Serdar Kıakda Cumhunvet Gazetesı adına te- *ekkur plaketını eskı Kultur Bakanı Fikri Sağlardan aldı Dığer kurumlara plaket veren Anakent Beledıye Başkanı Burhan Ozfatura da. Pekdemir ın. kultur merkezı ıçın 50 mılyarlık maddı destek sozunu onayladı Numan Pekdemir 1975 \j|mdan buyanaorkestranın Iz- mırlı sanatseverler ivm onemlı bır kurum olduğunu belır- terek. y ıllardır orkestray ı y alnız bırakmavan ızley ıcılerle nı- ce konserlerde ve daha ıyı şartlarda bırlıkteolmak iste- dıklerını soyledı (ZDSO'nın başan- sinda sponsor ku- rumların dayeral- dığını belırten Pekdemir. sanata destek olan ku- rumların daha dd artması gerektığı- nı vurguladı Hc- konserlerınde ızle yenlerın salondan taştığını soyleyen Pekdemir. "V ıllar- dır tam donanınılı bir kultur merke- zinin yapılmasını istiyoruz. Misafir olduğumuz Ata- turk Kultur Vler- kezi'nin salonlan konser "salonu \L- &u *te™a a d ı n a mirii muziksevçrle- Serdar Kxak. Fikri Sağlardan aldı. rin hakkıdır. Bele- diye Başkanımız Sayın Özfarura"dan geçen gunlerde gelen yazılı bir açıkiamada, İnciraltina yapılnıası planlanan kııl- tiır merkezi için gerekli işlemlerin başlatıldığı nıujdesinı al- mak bizleri çok sev indirdi. İZDSOolarak biz25. \ ı/ımızı bu merke/de kutlamak istiyoruz" dıye konuştu Toplumlann kulturlenyle varolduğunu belırten Pekde- mir kultur \e sanat etkınlıklennın desteklenmeM bu ko- nuda da herkesın iızerıne duşen gorevı vapmasi gerektıgı- nı vurguladı 1996-97 sezonunda haftada ıkı kez geıçek- leştırılecek konserlerın yanısıra hercuma gunu ogrencıle- reyonelık "açıklamalıprovakonseıieri"nın surecegını bıl- dıren Pekdemır. bu konuda Mıllı Eğıtım Mudurlugu ıle ij- bırlığı yapıldığını soyledı tZDSO 1996-1997 sezonu açılış konsermde soltsi ola- rak Dev let Sanatçısı pıyanıst Idıl Bıret'ı konuk ettı ^ef Rengim Gokmen'ın yonettığı konserde. Tuzun un Turk Kapnçyosu Grieg'ın Pıyano Konçertosu Rimsky-Korsa- kov'un Ispanyol Kapnçyosu veÇaykovski nın İtalyan Kap- rıçyosu seslendırıldı Sanatsevenn buyuk ılgı gosreıdığı konserde. ızley ıcılere dağıtılan vıllık konser progıanıı da buvuk beğenı topladı Bu kez 'Halk Jürisi' oylayacak • Bırıncı Uluslararası Antal>a Karıkatür Yarışmasf nın sergısı bugün açılı\or Kültür Servisi - Antalya Altın Portakal Kulturve Sa- nat Vakfı tarafından Karı- katurcıller Derneğı katkıla- nyla bu yıl ılkı gerçekleştı- nlen 1. Lluslararası Antal- ya Karikarur Yanşmasf nda oduller 23 eylul tarıhınde sıhıplerını bulmuştu Eray Özbek Ane Vasi- levski. OrhanCoplu Kamil Vavnz, Vletin Peker\e Kay- han Dörtlük'ten oluşanjun değerlendırmesı sonucunda kazanan ve sergılenmeye değer bulunan eserlerden oluşan sergı bugun Kanka- turSokağı'ndaaçılıyor Tu- rızm ve serbest dalda yapı- lan yanşmanın sergısınde. değerlendırmeden sonra gelen eserîerle bırlıkte. 42 ulkeden 300 çızenn 800 "den fazla esen arasindan seçı- len 63 eser yer alıyor 6-31 ekım tanhlen arasında sure- cek sergı boyunca ızley ıcı- ler en beğendıklerı karıka- turlerı oylayacaklar ve en fazla oy alan kankatur, Nas- reddın Hoca Halk Jurısı Odulunu alacak Oylamaya katılan sergı ızley ıcılerı arasından çekı- lecek kura ıle bır kışı 500 dolarodul kazanacak Ben- zer organızasyonlar araMn- da ılk kez ızleyıcıler daha katılımcı olmaya bır odul konularak ozendırılıyor Ilk değerlendırmede tu- rızm dalında Paolo Delpon- te-İtalya serbest dalda Gli- gor Kostovski-Vlakedon- ya(Altın Portakal Odululve Serdar Çeliktaş-Turki- ve(\Vorld Cartoon Gallery Odulu) odul alırken Peter Puszta- Almanya(Club Al- da Oduluj. Jurij Kosobu- kin-Lkrayna(Club Aqu- amarınOdulu) OmarFigu- era-Kolombi>a( Kırış \\orld Odulu 1 Vaclav Ostatek- Çek CumhuriyerifMartı Myra Odulu) AssuntaToti Buratti- İtalyalClub Hotel SıreneOdulû) M.YiğitÖz- gür- Türkiye (Jun Oçel Odulu). Juri Sanchis lagu- ado-İspanya (Karıkaturcu- ler Derneğı Ozel Odulu) Marek Brzozo«ski - Polon- ya( Kankatur Dergisi Ozel Odulu). İsmail Biret- İs*iç- re(Suna - Inan Kıraç Nakfı Akdenız Medenıyetlerı Araştırma Enstıtusu Odulu) başarı odullenne değer gorulduler KASTAAIONU İLİ BOZKURT İLÇESİ KADASTRO \IAHKEIVIESİ'NDE\ DosyaNo 1993 12 Esas 1996 91 Karar Bozkurt Kadastro Mahkemesı'ndeyapılandurusma sonunda verılen karar gereğmce. Davalılardan Mehmet oğlu Mehnıet. Mustafa kızı Zumre Şen. Mustafa kızı Ayşe Ozcan. Lutfıye Se\ m- dık Asıve Basmacıoğlu. Bılgın Konukoğlu. Remzı Haylaz. Hılmı Ayla (Haylaz) Vîuşerref Lstunel. Zıva Lstunel Sema Ustunel Sıbel Lstunel Medıha Kurekçı. Gulızar Kurehogiu'nun vefat etıklerı veva adreslerı ıle mırasçıları tespıt edılemedığı anlaşıldıâından. Kadastro Mahkemesf nm 106 1996tarıhve 1993 12 esas 1996 91 karar »avılı kararı ıle 95 ada 2" 1 nolu parselde 1204 m2 venn Karayollaıı Genel Mııdurlusıu adına. 95 ada 27 paiselde 2870 m2. ve 94 ada 46 parselde4109 m2'lık taşınmazların davalılar ıle dahılı davalılara hısselerı oranında tespıt ve tescılme karar venlmıştır Işbu duvurunun yaynnı tanhmden ıtıbaren !5 gun sonra yukanda kımlıklerı yazılı davalılar ıle mırasçılarına teblığ edılmış >ay ılacagmdan ıtıraz eden- lerın suresı ıçınde Bozkurt Kadastro Mahkemesi'nın 1993 12 esas 1996 91 karar sayılı dosvasına nuıracaat etmeleıı duvurulur Basin 109633
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle