27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 EKİM 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Bosna Konseyi toplandı • SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek'te 14 eylülde yapılan seçimlerle belirlenen Alia Izzetbegov iç başkanlığındaki Bosna Üçlü Başkanlık Konseyi dün toplandı. Bosna Hersek Temsilciler Meclisi'nin ise dün Saraybosna'da gerçekleştirılen ilk toplantısının, Hırvat yetkililerce boykot edileceği açıklandı. Bosnalı Hırvatlar'ın. meclis üyeleri arasındaki Müslüman çoğunlugu protesto amacıyla toplantıya katılmama karan aldıklan belirtiliyor. Kaçak Rus helikopteri • SAMSUN (Cumhuriyet) - Özel bir elektrik şirketi tarafından yüksek köylere elektrik nakil hatları ve direk taşımacılığı için kiralanan Rus helikopterinin 22 temmuzda düşmesinden sonra aynı şirket tarafından Samsun'a Ukrayna'dan getirilen Rus helikopterine yurda kaçak olarak sokulduğu gerekçesiyle el kondu. Gümriik müdürlüğü tarafından mühürlenen helikopterin TEAŞ"ın şebeke kurma işini yüklenen Bitaş firmasına ait olduğu belirlendi. Helikopterin gümriik işlemleri için 550 bin dolar pdenmesi gerekiyor. Rusya'da kültüre darbe • MOSKOVA (AA) - Rus kültürü. yok olrna tehlikesivle karşı karşıya bulunuyor. Hükümetin, 1997 yılı bütçesinde. kültür hizmetlerine aynlan harcamalarda yüzde 65 oranında indirim yapmasını protesto amacıyla çok sayıda oyuncu, müzisyen ve ressam, önceki gün Moskova sokaklarına döküldüler. Frederic Chopin'in Cenaze Marşı eşliğinde düzenlenen törene katılan sanatçılar, çeşitli yollarla hükümete duyduklan tepkiyi dile getirdiler. Hayvanlar yok oluyor • LONDRA(AA)- Dünyadaki memeli havvanlann dörtte birinin yok olma tehlikesi altında olduğu bildirildi. Dünya Doğal Hayatı Koruma Örgütü tarafından yayımlanan Kırmızı Liste'de. önümüzdeki bir kaç yıl içerisinde 911 hayvan türünün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olduğu belırtildi. Araştırmada. memelilerin en fazla yok olma tehlikesi altında olan canlı rürü olduğu ifade edilerek memelileri tatlısu balıklan. sürüngenler ve hem suda hem de karada yaşayan hayvanlann izlediği bildirildi. Bulgaristan'da AIDS paniği • SOFYA (AA) - Dünya Sağlık Örgütü tarafından hazırlanan rapora göre Bulgaristan"da en az 10 bin kişi H1V virüsü taşıyor. Bulgaristan'da resmi kayitlı AIDShastası sayısının 200 olduğufiun hatırlatıldıgı Dünya Sağlık Örgütü raporunda. yapılan araştırmalann ülkede AIDS hastalannın gerçek sayısının. resmi kayıtlann en az 50 kat üstünde olduğunu ortaya koyduğu bildirildi. Yunanistan'da meclis açıfıyor • ATİNA (AA) - Yunanistan'da yeni yasama dönemi. yann. aralannda 3 Türk'ün de bulunduğu 300 milletvekilinin, mecliste yemin töreni ile başlavacak. Törende, 22 eylül 1996"da yapılan genel seçimlerde meclise girmeye hak kazanan, PASOK'tan 162. Yeni Demokrasi Partisi'nden 108. Yunanistan Komünist Partisi'nden 11. Sol Koalisyon Partisi'nden 10 ve Demokratik Sosyal Hareket Partisi'nden 9 milletvekili yemin ederek göreve başlayacak. Cumhuriy©t Kürdistan Yurtseverler Birliği liderinin Tahran'a gönderdiği gizli mesajlan ele geçirdi Talabani'den Iran'a gizb mektup• KYB liderinin tran'a gönderdiği mesajlarda, Türkiye, Barzani'ye 20 milyon dolarlık silah verdi. Türkiye, Saddam ve Barzani bize karşı üçlü komplo kurdu. KYB aleyhtan kampanya karşısında yalnızca Iran yanımızda ' deniliyor. LALE SARIİBRAHİMOGLl ~~ ANKARA - Irak'ın. rakip Kürt grupların- dan Kürdistan Demokratik Partisi'nin (KDP> bölgede denetimi ele geçirmesiyle sonuçlanan Kuzey Irak harekâtı sırasında Kürdıstan Yurt- sever Birliği (KYB) lideri Celal Talabani ile Iran arasında yapılan yazışmalar ele geçirildı. Cumhuriyet'in ele geçirdiği bu >azışmalar. KYB ve Iran arasındaki yakın askerı \e si) asi ittifakı ortaya koyarken bölgede yalnız kal- maktanyakınan Talabani nin Türkiyealeyhta- n politikaları \e Iran ile işbırliği halinde Irak'ı "kurtarma" planlannın aynntılannı da yansıt- tı. Yazışmaların büyük bölümünü. Iran birlik- lerinin 26 temmuz günü KYB'ye destek ama- cıyla Kuzey Irak'a girmesı öncesinde Tahran yönetimi ile Iran'da konuşlanan Irak yönetimi muhalifî Bedrbirliklerinin de komutanı Irak İs- lam Devrimi Yüksek Konseyi (IHYK) lideri Bakırel Hâkim ile KYB lideri Talabani arasın- daki yazışmalar oluşturuyor. KDP'nin Irak birliklerinin desteğiyle ele ge- çirdiği KYB'nın Süleymaniye kentindeki ka- rargâhında ele geçirilen belgeler arasında Iran istihbaratı ile yapılanvazışmalarda bulunuyor. Hükümet, Türkmenleri muhalefete karşı koz olarak kullanmayı hesaplıyor Çekiç Güç'e Türkmen savunmasıANKARA (Cumhumet Bürosu) - REFAHYOL hükümetinin: Kuzey Irak'taki yönetim içınde kurumsallaşmış birgrup olarak ortaya çıkmalannı istediği Türkmenleri. Incirlik'te konuşlu Çekiç Güç'ün görev süresinin uzatılması pazarlıkları sırasında bu güce karşı muhalefeti '"susturmak" için koz olarak kullanma hesapları yaptığı da belirtildi.DışişIeri Bakanı Tansu Çiller. Irak'ın Çekiç Güç'ün koruması altındaki Kuzey Irak'a eylül başında girmesi ve ABD"nin misillemede bulunmasıyla gelişen olaylar sırasında Türkmenler'e ilişkin Türkiye"nin politikalannı da açıkladı. Çiller. Kuzey Irak'ta oluşacak yönetim içinde Türkmenler'in de söz sahibi olacağını ve Türkmenler'in Irak'ın tütn ülkede otoritesinin tesis edilmesiyle birlikte Bağdat yönetimi içinde de temsil edilmeJeri gerektiğini bildirmişti. Güçlenmiş Türkmenleraracılıgıyla Irak'ta kozlarını arttırmayı hesaplayan REFAHYOL hükümetinin, Türkmen kartını oynamasındaki iç politika boyutu da Çekiç Güç"e bağlanıyor. Koalisyon hükümetinin, 31 araiıkta görev süresinin sona ermesi öncesinde TBMM'de yeniden üzerinde tartışılnıası beklenen Çekiç Güç'ün ABD'nin de telkinleriyle bir süre daha Incırlik'te kaimasını sağlamak için Türkmenler'i gerekçe göstermesi bekleniyor.Hükümetin "Bu ulusJararası güç aynı zamanda Türkmenler'i de korumakla görevli olacak" gerekçesini göstererek muhalefeti ikrıa etme hesapları yaptığı belirtildi. Türkiye Elektrik Kurumu'ndan (TEK) birheyetin, Kuzey Irak'taki elektrik sıkıntıstna çözüm bulmak amacıyla kısa süre önce Kuzey Irak'a gittiği belirtildi. Irak birliklerinin, rakip Kürt gruplanndan Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokratik Partisi'ne (KDP) destek amacıyla Kuzey Irak'a girmesi üzerine yenilgiye uğrayan Celal Talabani liderliğindeki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) peşmergelerinin elektrik ünitelerinin bir bölümünü söktükleri kaydedildi. ortaya çıktığını sav unduğu bir politikay la KDP liderine 20 milyon dolarlık silah yardımının Ankara tarafından vapıldığını öne sürüyor. Bedr biıükleri ile vakın temas Talabani. Iran'ın Kuzey Irak'a girmesinin heınen ardından ağustosun ilk haftasında Iran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Velayeti'ye yazdığı mektupta. tran birliklerinin bölgeye girmele- rinin hem Türkleri hem de Amerikalılan utan- dırdığını savunuyor. Talabani Iran'dan yardım istediği mektubunda şu görüşlere >er \eriyor: "Bu operasvon (İran'ın Kuzey Irak harekâ- tı) KYB ile İran İslam Cumhuriveti arasında- ki ilişkinin derinliğini gösterhor. Ve bize karşı Türkiye-Saddam ve Barzani arasındaki üçlü kompİonun >aıiığını ortaya kovuyor. Bizi orta- dan kaldırmak istivorlarf Irak. Iran'ın KYB'yi güçlendırmek ve böl- gede inisiyatifi ele geçirmek amacıyla İncir- lik'te konuşlu Çekiç Güç'ün koruması altında- ki Kuzev Irak'a girmesine misillemede bulu- narak eylül başında bölgeye harekât düzenle- mişti. Harekât sonunda KDP Kuzey Irak'ta de- netimi ele geçirıniş. Talabani ve peşmergele- rinin bir bölümü ise Iran'a sığınnııştı. Talabanı'nin halen Iran'ın Serdeşt kasaba- sında olduğu. peşmergelerinin büyük bölümü- nün ise Kuzey Irak içinde daha önce PKK te- röristlerinin kullandığı Zale kampında bann- dıkları belirtildi.Talabani. Velayeti'ye yazdığı mektupta Iran sının dışında KAB'nin düşman- larla çevrili olduğunu sa\unarak ısrarlı giri- şimlerine karşın İran'ın ekonomık ambargo al- tında bulunan KYB'ye sınırlarını açmamasın- dan da yakınıyor. Türkiye. Saddam ve KDP arasında üçlü bir komplo kurulduğu sa\ lamasında bulunan Ta- labani Velayeti've şu görüşleri iletiyor: "Bu üçlü komplo genelde "Irak Kürdista- m'ndaki demokratik deneyimi ve özellikle de kYB'yi ortadan kaldırmavı hedeflivor. Bu üç- lü komplo, KYB ve İran arasındaki vakın iliş- ki karşısında ve özellikle de İran birliklerinin 26 temmuzda Kuzey Irak'a girmesiyle daha da keskinleşti. İran operasyonu Türkleri ve Ame- rikalılan utandırdı ve İran ile KYB arasındaki derin bağlan da ortaya koydu." Saddam'ın Barzani'ye aralannda tank, zırh- lı muharebe araçları dahil ağır silahlar verme- sinden yakınan Talabani. Velayeti'ye mektu- bunda. Başbakan Necmettin Erbakân ile DSP lideri Biilent Ecevit arasındaki toplantıdan da ABD ile Barzani'vi KYB aleyhtan kampan- ya başlatmakla da suçlayan Talabani, gerek Ve- îayeti gerekse diğer tranlı vetkililerle yaptığı yazışmalarda. geçen yıl Kıızev Irak'a birlik gönderdiği bildirilen İran'da konuşlu Bedrbir- likleri ile yaptığı ittifakı da anlatıvor. İran'da konuşlu IDYK'ye bağlı Zedr birlik- leri Talabani ve Tahran arasında yapılan anlaş- ma ile Kuzey Irak'a gırmişlerdi. Talabani İran'dan. kendısıyle kurduğu yakın işbırliğinin bedelinın ödenmesini \e kendile- rine yardım edilmesini istediği mektubunda. Irak'ı diktatör Saddam'dan kurtarmak için IDYK ile girdiği işbirliğini de anlatıvor. Tala- bani bu işbirlıği çerçevesinde IDYK ile uygu- ladıklan askeri stratejileri anlatıvor. Gizli ve açık anlaşma Talabani. Iran'a yaptığı ziyarete ilişkin ola- rak 28 eylül 1995tarihindeKYB'ninbaşkomu- tanı olarak nitelendirdiği Kak Cabar'a yazdı- ğı mektubunda ise şöyle diyor: "Yöldaşım ve sevgili kardeşim, Tahran ziya- retim kav dedeğer kazanımlar elde etnıemi sağ- ladı. Sana biri gizli, biri kamuovuna açık olan ve IDYK ve İran ile aramızdaki ittifaka ilişkin ayrıntıları belirten iki avrı anlaşmavı gönderi- vorunı. Aramızdaki anlaşma, Bağdat vönetiminin dev rilmesi ve Kürtlere kendi kendilerini vönet- me hakkının tanınnıası çerçevesinde Irak'ın ye- niden vapılanmasının gerçekleştirilmesine iliş- kin stratejiyi anlatıvor. İran KYB ve IDYK'yi Irak'ın kurtuluşu için lokomotif olarak görii- vor..." Şeriatçı güçler Mesud'un kalesi Penşir Vadisi'ni yoğun topçu ateşine tutuyor Talebanların gözü karardı• Taleban milisleri. eski Dev let Başkanı Rabbani'nin komutanı Ahmed Şah Mesud'un kuzeydeki birliklerine yoğun saldırı başlattı. KÂBİL (Ajanslar) - Af- ganistan'da Taleban güçle- ri ülkenin kuzeyinde Penşir Vadisi'ndeki Ahmed Şab Mesud'un komutasındaki birliklere karşı büyük bir saldırı başlattı. Görgü ta- nıkları yakınlarındaki Gül- bahar kasabasının ağır si- lahlı Taleban milisleri ile dolu olduğunu bunlann kı- sa aralıklarla cepheye se\- kedildiğini bildirdiler. Ta- leban'ın Penşir Vadisi'ni yoğun topçu ateşi altında tuttuğu haber verildi. Penşir aslanı Ahmed Şah Mesud 1980'lerde Penşir Vadi- si'ni Sovyet ordusuna kar- şı başarılı biçimde savıın- muş. gösterdiği kahraman- lıktan ötürü kendisine "Penşir aslanı" adı takıl- mıştı. Afgan direnişinin en ünlü komutanlanndan olan Ahmed Şah Mesud müca- hitlerin Kâbil'e girerek Ne- cibullah yönetimini dev ir- mesinden sonra kurulan hükümette savunma ba- kanlığı görev ine getiril- mişti. Mesud, Taleban güçleri- nin2 haftaönceKâbil'ial- malanndan sonra Penşir Vadisi'ne çekilmişti. Şah Mesud'a yakın kay- naklar. Mesud'un tüm ka- dın veçocuklan Penşir Va- Kabü'i ele geçirerek v önetime gelen Taleban, Afganistan'ın kuzev indeki Penşir \'adisi'ni bombalryor. disi'nden boşalttığını ve savunma hatlannı tah- kim ettiğini bildirdiler. Batılı askeri uzmanlar, Sovyet ordusunun helikopter ve uçaklarla bile Penşir Vadisi'ni alamadıgını belirterek Şah Me- sud'un büyük bir olasılıkla Taleban saldınsını püskürteceğini ileri sürüyorlar. Taleban milisle- rinde uçak ve helikopter bulunmuyor.Taleban, halen Afganistan'ın dörtte üçünü denetim altın- da tutuyor. Şah Mesud ve devrik Dev let Başka- nı Burhaneddin Rabbani'ye bağlı birlikler ülke- nin kuzeyinde bulunuyor. Kuzey Afganistan'da altı eyalet de Özbek ge- neral Abdül Reşid Dostum'un denetimi altında bulunuyor.Taleban komutanları önce Ahmed Mesud'un işini bitireceklerini. sonra daGeneral Dostum'la hesaplaşacaklannı söylüyorlar.An- cak askeri uzmanlar General Dostum'un aeril- lalannın da Ahmed Mesud'un birlikleri gibi sa- \aşçı ve dene>imli mücahitlerden oluştuğunu anımsatarak Taleban'ın sert direnme ile karşıla- şacağını söylüyorlar. Mesud'un Ozbek birlikleri Afganıstan'ın en iyi savaşçıları arasında yeralıyor. Özbekler. ka- tı şeriatçı Taleban'ın aksine liberal bir Müslü- manlık anlayışına sahipler. Özbek komutanlar Taleban kuzeyedoğru iler- leme>e devam ettiği takdirde. Taleban birlikle- rine karşı sav unmaya hazırolduklarını söylüyor- lar. İçküeri tankla ezdiler Afganistan'ın yeni şeriatçı yöneticileri. alko- le karşı duydukları tiksintiy i ıspatlamak için dün yabancı basın mensuplarının gözleri önünde yüzlerce şişe ıçkivi üzerlerinden tank geçirerek ezdiler. Taleban'ın kendılerine kar>ı propagan- da kampanyası yürütmekle suçladığı yabancı ga- zeteciler. içkilenn tankla yok edilişini izlemek ve filme çekmek üzere davet edildiler. Taleban yetkihleri. >ok edilen içkilenn Kabil'deki Inter- continental Oteli nde alındığını açıkladılar.Bu arada. köktendinci Arap örgütlerine sermave sağlavan ve Sudan vatandaşlığından çıkarılan Ussama Bin Laden'in. Taleban örgütünün koru- ması altında olduğu \e Taleban güçlennin dene- timindeki bölgelerde bulunduğu öne sürüldü. Mısır'da vavımlanan El-Havat gazetesinde dün yer alan ve Taleban yetkılilerine yakın kaynak- lara davanarak verilen haberde. Bin Laden'in, Celalabad yakınlannda bir bölgede bulunduğu belirtildi. Talebanlar korkmuyor Muttaki: Rusya 'nın uyarısını ciddiye almıyoruz KÂBİL (AFP) - Taleban. Rusya tarafından kendisine yapılan uyanya aldınş etmedi. Rusya ile Kazakistan, Kırgızistan. Tacikistan ve Özbekistan liderleri arasında cuma günü Kazakistan'ın başkenti Almatı'da yapılan zine Afganistan'daki gelişmelerele alındı. Toplantı sona erdikten sonra alınan kararlan açıklayan Kazakistan Devlet Başkanı Nur Sultan Nazarbayev Afganistan'daki çatışmalann ülke sınırlan dışına >ayılması halinde "karşı Önlemler" alacaklannı söyledi. Gözlemciler "karşı önlemler" deyişi ile askeri önlemlerin kastedildiğini belirttiler. Taleban'ın kültür ve enformasyon bakanı molla Amir Han Muttaki dün yaptığı açıklamada Almatı zirvesinde yapılan uyanvı ciddi>e almadıklannı belirterek Rusva'dan korkmadıklarını söyledi. Muttaki şöyle dedi: "Rusya'nın artık askeri müdahale vapacak gücü kalmadı. Bu nedenle Rusya'vı bir tehdit olarak görmüvoruz. Vapılan uvannın ciddi otduğuna inanmıvoruz." Dublin'de toplandı AB J de yeni üyelerin katılım konusu görüşüldü Dış Haberler Servisi - Av rupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin de\let \e hükümet başkanları. AB'nin geleceğini görüşmek üzere dün Kuzev Irlandanın başkenti Dublin'de bir arava geldiler. Toplantıda, AB'nin Ortadoğu'daki rolü. Doğu Avrupa ve Akdeniz ülkelerinin AB'ye katılımı. Avrupalı kurumlarda refornı yapılmasına ilişkin Hükümetlerarası Konferansın (CIG) çalışmalarına hız verilmesi gibi konular ele alındı. Filistın Ozerk \önetimi lideri Yaser Arafat. Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ile önceki gün Parıs'te vaptığı görüşmeden sonra. AB'nin. Ortadoğu banşında sağlamlaştırıcı rol üstlenmesini ümit ettiğini sö\ lemişti. İsraillı ve Filistinli vetkililer arasında yann vapılacak görüşmeler öncesinde düzenlenen AB zirvesinde. Arafat'ın bu çağrısı da ele alındı.AB liderleri Dublin'de Avrupalı kurumlarda reform vapılmasına ilişkin Hükümetlerarası Konferansın (C(G) çalışmalarının hızlandırılmasını da görüştüler. ORTADOĞU ZİRVESİ Netanyahu ve Arafat bir kez daha deniyor • Gazze Şeridi sınırındaki Erez'de yapılacak toplantıda İsrail'in El - Halil kentinden çekilmesi, Filistin bölgelerinde uygulanan ablukalar ve güvenlik konuları görüşülecek. Arafat, görüşmelere Avrupa'nın da katılmasını istedi. Dış Haberler Servisi - \Vashington'da gerçekleşen başansız Ortadoğu zırvesinin ardından Filistin lideri Yaser Arafat ve Israil Başbakanı Benyamin Netanvahu. Gazze Şeridi binırındaki Erez'de bugün yeniden bir araya geliyor. Toplantıda öncelikli olarak Jsrail'in El - Halil ketinden çekilmesi. Filistin bölgelerinde uvgulanan ablukalar ve güvenlik konuları görüşülecek. Görüşmeden kesin bir sonuç alınmasını isteyen ABD. Dışişleri Bakanı \\arren Christopher'ı Erez'e gönderdi. Arafat ve Netanyahu ile görüşme öncesinde ayn ayn konuşacak olan Chnstopher. ikili görüşmeve katılmıyor. Görüşmede ABD'yi. Ortadoğu koordinatörü arabulucu Dennis Ross temsil ediyor. Her iki liderle ayn ayn sıöriişecek olan Birleşmiş Milletler(BM) arabulucusu Terje Larsen ise yaşamsal önemi olan sorunlann kasım ayından önce çözülmesinin pek olası görünmedığini belirtti. Bu arada. uluslararası destek toplamak için VVashington zirvesinin ardından pek çok ülkeye kısa süreli ziyaretler yapan Arafat, önceki gün gittığı Paris'te Dev let Başkanı Jacques Chirac ile yaptığı görüşmede. Erez zirvesine Avrupa'nın da katılmasını istedi. Arafat. Paris'te gazetecılere yaptığı açıklamada. Avrupa'nın. Ortadoğu barış sürecine etkin bir biçimde katılmasını istediğini söyledi. Chirac'ın sözcüsü Catherine Colonna. Başkan'ın Israil Başbakanı Metanyahu'ya telefon ederek Arafat ile görüşmesine ilişkin bilgi verdiğini belirtti ancak Arafat'ın Avrupa'nın katılımı önerisine değinmedı. Sözcünün açıklamasına göre Chirac. Netanyahu"dan barış görüşmelerini sürdürmesini ve Filistinlilere somut öneriler getirmesini istedi. BM Güvenlik Konseyi'nin çağrısı BM Güvenlik Konseyi. Filistinli ve Israillilerden görüşmeleri sürdürmelerini istedi. Konse> üyesi 15 ülke tarafından Genel Sekreter'e gönderilen mektupta, Ortadoğu banş sürecine konseyin gereken katkıyı yapmakta kararlı olduğu belirtildi ve VVashington'a. BM'nin barış sürecinden uzak tutulamayacağı hatırlatıldı. Mektupta. ilgili tarafların görüşmelere devam etmesi gerektiği vurgulandı. taraflardan daha önce imzalanan anlaşmalara uvmaları istendi. Cenin çevTesindeki abluka kaldınldı Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti çevresinde Israil ordusu tarafından uygulanan ablukanın. önceki gün kaldırıldığı açıklandı. Israil askerleri ile Filistinliler arasında geçen hafta yaşanan çatışmalar nedeniyle uygulamaya konulan abluka. Cenin halkı ve Batı Şeria'nın diğer kesimlerinde yaşavan Filistinlilerin serbest dolaşım hakkını en«ellivordu. 1 OSMANLITAPU TAHRİR BELGELERİNİN ORTAYA ÇIKARDIĞI GERÇEK ADINDA "KÜRF SÖZCÜĞÜ BULUNAN TÜRK BOYLARI KÜRTLER TÜRKLERİ NASIL ASİMİLE ETTİ?ESKİ MlrÇİ MAHİR KAYNAK DARBE İÇİN TARİH VERDİ TÜRKİYE'DE DÜNDEN BUGÜNE MEDYA-POÜTİKA İLİŞKİLERİ REFAHYOLA KARŞI BİRLEŞİK MUHALEFETİN TEMELLERİ ATILDI ÜNLÜ MÜZİSYEN ŞANAR YURDATAPAN ESKİ EŞİNİ İLK KEZ NOKTA'YA ANLATTI: "MELİKE'Yİ GERÇEKTEN SEVEN BENİM" • DONDURULMUŞ EHBRİYO YÖNTEMİ ARTIK TÜRKİYE'DE • DEVLETTEN UMUDU KESEN ŞIRKETLERIN ENERJI SORUNUNU ÇÖZMEK İÇİN BULDUĞU ÇARE • AİLE EGEMENLİĞİNE SON VEREN GENÇLER Nokta Oargisi, iırtenıet Web Adreti:http: »»» , E-Mafl Adre»i: noku^nıetlyale\t.com
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle