03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 6EKİM1996PAZAR HABERLER Cezaevi ve Varto olaylarına inceleme • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBVİM: Diyarbakır. Çanakkale \e Erzurum cezae\ leriyle, Varto'da birpolisin ölümü>le sonuçlanan olaylarla ilgilı olarak devreye girmeye hazırlanıyor. CHP'den sonra. TBMM Insan Haklarını İnceleme Komisyonu da bu bölgelere heyet göndermeve hazırlanıvor. Komisyon Başkan ı Demır Berberoğlu. özellikle Divarbakır Cezae\ı"nde bazı tutukluların ölümüyle sonuçlanan olay ların kamuoyunda değişik yorumlara >ol açtığına dikkat çekerek. "Hiçbir şey gizli kalmasın. Meclis'e bu konuda sağlıklı bilgi akışı sağlamak istiyoruz" dedi. Anayasaya uyum önerisi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-ANAP. anayasadaki değişikliğe koşut olarak yapılması gereken.ancak gerçekleştirilemeyen yasal düzenlemeler için öneri hazırladı. ANAP Gümüşhane Millet\ekili Oltan Sungurlu'nıın TBMM Başkanlığı'na sunduğu yasa önerisine göre. millet\ekilı seçinılerinde yabancı ülkelerde yaşayan Türk yurttaşlan için. lıeryabaneı ülke bir seçim çevresi sayılacak. Bu ülkelerde yaşayan Türk yurttaşlarının sayısı dikkate alınarak birden fazla yabancı ülkeyi bir seçim çe\ resinde birleştirmeye veya bir yabancı ülkevi birden fazla seçim çe\resine ayırmaya Yüksek Seçim Kurulu yetkili olacak. Önerinin yasalaşması durumunda. yabancı ülkelerde seçime girecek olan Türklerın sağlıklı oy kullanmalannı sağlamak amacıyla Ankara'da yurtdışı seçim kurulları oluşturulacak. Katherina'dan beter' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-MHPGenel Sekreter Yardımcısı \e parti sözcüsü Abidin Dursun Kaleli. Güneydoğu'da yaptığı bir programda MHP'ye hakaret ertiği gerekçesiyle tiyatro sanatçısı Nurseli Idiz'i hedef gösterdi. Kaleli. "Sapla samanı kanştıran. güya sanatçı olduğunu ifade eden bu sunucu. bizim için Katherina"dan farksızdır. Ancak bu bile Katherina'ya hakaret olur" dedi. Kaleli. Idiz için. "Malum çevrelerin. piyotuı. hoparlörü. karakterını ortaya koydu" ıfadelerını kullandı. Nurseli Idız. Güneydoğu'da yaptığı bir programda. Türkçe bilmeyen çocukların MHP'nin işareti olan "bozkurt" selamı \erdiklenni görüntülerle yayımlamış ve sıyası ideolojinin çocuklara bir öğretmen aracılığıy la verildiğini kaydetmişti. SSM'den STM savunması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- Milli Savunma Bakanlığı'na(MSB)bağlı Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM). 23 eylü! pazartesi günü gazetemizde yayımlanan "Devlet Destekli Firmadan Vazgeçilemiyor" başlıklı haberle ilgili olarak bir açıklama yaptı. Açıklamada. Cumhuriyet'te adı geçen Savunma Teknolojılerı Mühendislik AŞ adlı firmanın 1991 yılında SSM'ye teknik \e idari müşavirlik hiznıetleri saglamak üzere kurulduğu anımsatılarak şöyle denildi: "STM. ana sistem veya alt sistem bazında herhangi bir tedarik faaliyetinde bulunmamıştır. STM'nin faaliyetleri gerçek anlamda müşavirlikle sınırlı kalmıştır. Keza STM'nin projeler çerçev esınde gerçekleştirdıği tüm çalışmalar, bilâ istisna müsteşarlığımız uzmanlarınca ayrıca değerlendirilmiş \e nıhai karar aşamasına bu şekilde ulaştınlmıştır. Ancak STM'nin bugüne kadar yaptığı çalışmalar devlet açısından ne kadar kazançlı addedildiyse mııhatap yabancı firmalar tarafından da o kadar eleştiri konusu yapılmıştır..." Buca'da 16 tutuklu açlık grevine başladı, Çanakkale Cezaevi'nde uzlaşma sağlandı Cezaevleri durıılnıuyorHaber Merkezi - Diy arbakır E Tipi C'ezae\fnde 10 tutuklunun ölümüyle sonuçlanan olayları protesto amacıyla. Buca Ceza- e\i'nde PKK da\asından tutuklu üçü kadın 16 kişi süresiz açlık gre- viııe başladı. 85 tutuklu \e hü- kümlünüıı direnişe geçtıği Çanak- kale Cezae\ i'nde uzlaşma sağla- nırken bu kez de Gebze Ceza- ev ı'nde gergin saatlerin yaşandı- ğı bıldirıldi. Buca. Aydın E Tipi. Bergama. Nazıllı Özel Tip. Urla. Lşakceza- e\lerinde PKK davasından yargı- lananlar dışındakı siyasi tutuklu \e hükümlülerın bir fıartalık. gö- rüş. hastane \e duruşmalara çık- mama eylemi bugün sona erdi. Ancak. Buca Cezaevi'nde bulu- nan PKK davasından yargılanan 3'iı kadın 16 tutuklu \e hükümlü- İO tutuklunun ölümüne neden olan Divarbakır Cezaev i'ndeki olayları protesto amacı taşıyan eylemler açlık grevleriyle süriiyor. Çanakkale'de 85 tutuklunun sürdürdüğü eylemi sona erdirme umudu doğarken Geb/e'de gergin günler yaşanıyor. nün. görüş ve duruşmalara çıkma- ma eylemlerini süresiz açlık gre- \ ine dönüştürdüğü açıklandı. E> - lemcilerin. görüş \e duruşmalara çıkmadıkları bildirildi. Olay ı doğ- rulayan cezaev i yetkilileri. eylem- cilere yönetmelik gereği şekerli ve tuzlu su verildiğini. sağlık du- rumlarının iy i olduğunu açıkladı- lar. 85 siyasi tutuklu ve hükümlü- nün Çanakkale Cezaevi'nde sür- dürdüğü direnış altıncı giinüne gı- rerken uzlaşma da sürdürülen ça- balar sonucu sağlandı. Cumhuri- yet Başsavcısı Ahmet Karayiğit anlaşmasının sağlanmasından ön- ce yaptığı açıklamada görüşmele- rin dört «ünden bu vana aralıksız devam ettiğıni belırterek "Birçok önemli sorun çözümlenmiş say ılır. Yani önemli mesafeler aldık" de- di. Taratlar arasındaki görüşme- lere Adalet Bakanlığf ndan bırüst düzey bürokratın da katıldığı öğ- renildi. ÖDP Istanbul ll Başkanı Meh- met Atav. Gebze Cezaev i' nde ger- ginlık olduğunu belirtti. Atav dün yaptığı > azılı açıklamada. bir grup avukatın Gebze Cezaev ine gitti- ğinı. ancak tutuklu ve hükümlü- lerle görüşmelerine izın verilme- dığinı vurguladı. Gebze"dekı tüm giiveıılik güçleri yetkililerinın ce- zaev inde toplantı halinde olduğu volundaki bilmlerin cezaev ine operasyoıı yapılması ihtımalini akıllara getırdiğini belirten Atay. Gebze "demeydanagelebilecek bir olaydan Adalet Bakanı Şevket Ka- zan'ın sorumlu olacağını söyledi. Gebze Cezaev i'nde kalmakta olan tutuklu ve hükümlüler de vaptık- ları yazılı açıklamada cezaev inde her an mevdana gelebilecek pro- vokasvonlara dikkat çekerek yet- kılılcri duyarlı olmaya çağırdılar. Adana'd'akı demokratık kıtle ör- gütleri tem>ılcılennın Adalet Ba- kanlığı hakkında suç duyurusun- da bulunma ıstemi. eylemin izin- siz olmasını gerekçe gösteren gü- venlik güçlerince engellendı. İs- tanbul'daki çeşitli demokratik kit- le örgütleri temsilcilen de ceza- ev lerindeki olayları protesto et- mek amacıyla bugün saat 14.00'te Taksim Alanı'nda bir araya gele- cek. Tutuklu ve hükümlüler ile ce- zaev i yönetimi arasında varılan uzlaşma protokolü şöyle: • Erkek ve kadın tutuklu ve hü- kümlüler haftada ikı gün kapalı görüş yapacak. • Tutuklu ve hükümlüler hafta- da bir gün açık görüş yapabilecek. • Genel temsılciler 24 saat ko- ğuştan çıkabilecek. Saat 24'ten sonraki çıkış. II. müdürün bılgisi dahilinde çıkılacak. • Koğuşlararası sirkülasyon azalacak. Gece 24'ten sonra çıkış olmavacak. • Bıray sonra. yeni genelge hü- kümerine göre durum yeniden gözden geçırilip görüşülecek. Önce eylem sonra nikâhCumartesi Anneleri'nin Galatasaray Lisesi önünde 73 haftadır sürdürdükleri oturma eylemine dün, anne adayı olan bir gelin de katıldı. Haftalatdır. çocukları gözaltında> ken kaybedilen annelerin oturma e> İemlerine katıian Sine-Sen 2. Başkanı Yusuf Çetin \eeşi Nebile Irnıak. Be\oğlu E\lendirme Dairesi'nde kıyılacak nikâhlarından önce Galatasarav Lisesi'nin önüne gelerek oturdular. IrmaL e> lem sonunda anne adayı olduğunu belirterek. Türkiye'deki "kirli sa>aş"ta çocuğunu yitiren annelerin acısına artık bir son vcrilnıesi gerektiğini sövledi. Son birkaç haftadan beri evlem sırasında yaşanan "saygı duruşu" tartışması dün de de\am etti. Cumartesi Anneleri'ne destek \ermek \e "devrim şehitleri" adına ayakta saygı duruşunda bulunmak isteyen bir grup genç, oturma e> lemine 73 hattadan beri kahlanlar tarafından tıyanldılar. Gruptakiler, tüm ııvarılara karşın ayakta saygı duruşunda bulunurken, "Bi/im eylem şeklimiz susarak \e >alnı/ca oturarak. Saygı duruşuna kalkmak ay rı bir şey. Kimsenin bizim evlem şeklimi/i bo/mava hakkı vok" diye eleştirildiler. (KAAN SÂĞANAK) CHP Cenel Baskan Yardımcısı Onur Kumbaracıbası 6 Gerici ayaklanma provası yapıldı' ANK.\R.\ (Cumhuriyet Bürosu)-CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Kumbaracıbası. REFAHYOL hükümetini eleştirırken. Türkiye'de rejim bunalımı görüntüsü yaratılmak istendığını belırterek. "Rejimden herkes memnundur" dedi. Onur Kumbaracıbası. dün düzenlediği basın toplantısinda. REFAHVÖL hükümetinin. Türkivenın sorunları altında ezildığinı belirtti. Kumbaracıbası. Başbakan Necmettin Erbakanın skandallara neden olan Afrika gezısıne. Başbakan Yaıdımcısı TansuÇiller'in "kılıf uydurmaya çabştığını"sövledi. Erbakan'ın Vtısır gezisinde yaşanan rezaletlere değınen ve müteahhit alacakları gerekçe gösterılerek Lıbya'va gidilmesinin •'aşağılayıcı" olduğunu belirten Kumbaracıbası. Libya'nın PKK'yle ilişkisini kanıtlayan belgeler bulunduğuna dikkat çekti. Refah Partisi'nin Türkiye'de rejim bunalımı görüntüsü yaratmaya çalıştığına dikkat çeken Kumbaracıbası. laikliği zedeleyici tav ırlar ve tahrikkâr demeçlerle vatandaşlarda "Laiklik tehlikeye mi girdi? Cumhuriyet rejiminin temel ilkeleri terk mi edilecek" kaygısının varatılmak ıstendığinı sövledi. Laikliği zedeleven demeçlerin bakanlar düzev inde verildiğini. euına namazından sonra Israil'deki olaylar bahane edilerek gericı ayaklanma provası yapıldığını vurgulayan Kumbaracıbası. sözlerini şöv le sürdürdü: "Bunun rejimi sarsnıası söz konusu değildir. Türkiye'de nüfusun \e seçmenin y üzde 9O'ı bu işin karşısındadır. RP'ye şu veya bu nedenle oy \ermiş insanlann hepsinin laik.uk karşıtı. cumhuriyet karşıti. demokrasi karşıtı olduğunu düşünmek vanlıştır. Hatta RP grubunun içindeki milletvekillerinin önemli bir bölümü. cumhuriyetten, deınokrasiden. laiklikten yanadır." RP Genel Başkan Yardımcısı Rıza l lucak. RP Ankara ll Başkanlığı tarafından düzenlenen ve şeriat göstensine dönüşen evlemin. partılerıvle ilgisi bukırınıadığını. 13 ekim kongresi öııcesi si.stemli bir provokasvon olduğunu savundu. Rıza Ulucak. dün düzenlediği basın toplantısinda. Kocatepe Camisi'nde cuma namazının ardından İsrail'deki çatışmaları gerekçe göstererek vapılan eylemın. RP've mal edilmesini hayretle karşiladığını >övledı. Yüksekova CHP heyeti raporu hazırlıyor ALPER BALLI ANKARA - Yükseko- va'da ortaya çıkarılan "özel tim - korucu - PKK itirafçı- sı çetesPvle ilgilı olarak ıl- çede inceleme yapan CHP heyetinin. hazırlavacağı ra- porda çete üyelerinin karış- tıklan ileri sürülen uyuştu- rucu kaçakçılığı olavlarına dikkat çekeceği ve "Resmi araçlarla uyuşturucu taşını- yor" ıddialarına ververece- ği öğrenıldi. Yüksekova'da adam ka- çırma. fidye isteme. haraç alma ve bazı cinayetleri ger- çekleştirdigi belirlenen özel tim mensupları. korucular ve "Havargot" kod adlı P- KK itirafçısi Kahraman Bil- giç'ten oluşan 8 kişinin gö- zaltında bulunduklan ve so- ruşturmanın sürdüğü bildi- rildi. Yüksekova'daki olay- ları yerınde incelemekr üze- re bölgeye mden ve Tuncelı Mılletve'killOrhan Veü Yıl- dınm. Ankara Milletvekili Yılmaz Ateş ve parti mecli- si (PM) üyesı Esat Ca- nan'dan oluşan CHP heveti- nin raporunu hazırladığı bil- dirildi. Cumhuriyet'in ^orulannı yanıtlayan heyet başkanı Orhan Velı Yıldırım. raporu büyük olasılıkla bu hafta ıçinde sonuçlandıracakları- nı ve TBMM'de düzenleve- cekleri basın toplantısıyla açıklayacaklarını kavdetti. Raporda. Yük^ekova'daki faili meçhul cinayetlerin so- rumlusu olduğu belirlenen çetenin. uyuşturucu trafi- ğındeki rolüne de >er vere- ceklerıni vurgulayan \'ıldı- rım. görüştükleri vöre hal- kının da kendılerine resmi araçlarla uyuşturucu madde taşındığı yolundaki ıddiala- rı anlattıklarını aktardı. Yıl- dınm. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin özellikle de Yüksekova ve çevresınin Afganistan - Pakistan - Iran hattındaki uyuşturucu mad- denin İstanbul üzerinden Avrupa'ya taşınmasındaki önemine işaret ederek "Bu trafîğin sevk ve yönlendir- mesine çetenin de kanştığı ve kişilerin bilgisi dahilinde uyuşturucu ticareti v apıldığı iddialanvar**dedi. SIFIR NOKTASII ORAL ÇALIŞLAR Gazetelerin birinde geçen gün bir ha- ber vardı. Başlığı şöyleydi: "Aldatılan ko- ca intikam aldı." işin aslı, habere göre şöyle gelişmişti: Nermin Yılmaz isimli genç kadın, 4 yıl önce kocasıyla anlaşa- mamış ve onu terk etmişti. Bu arada ye- ni bir erkekle yaşamaya başlamış ve bu beraberlikten bir de çocuğu olmuştu. Aradan 4 sene geçtikten sonra, eski kocası. Nermin'i biıiikte yaşadığı adam- la polise bastırmış ve Türk Ceza Kanu- nu uyarınca tutuklanmasını sağlamıştı. Nermin Yılmaz. mahalle halkının şaşkın bakışları arasında, gece baskınına ugra- mış, apar topar zina suçuyla yanında kü- çük çocukları olduğu halde cezaevinın yolunu tutmuştu. Sevdiğiniz insanla birbirinize sanlmış yatarken. elinde tabanca gece yarısı po- lislerin karşınızadikilerek, sizden namus hesabı sormaya gelmesinin ne demek olduğunu hiç duşündünüz mü? Böyle bir baskın yapma hakkı Türk Ceza Ya- sası'na göre yalnızca kocaya ait. Kadı- nm boyle bir baskını yapabilmesi veya zi- na iddiasında bulunabılmesı için, koca- sının en az bir yıl aynı kadınla birlikte ol- duğunu kanıtlaması gerekir. Kocanın böyle bir zorunluluğu yok. Karısının baş- ka bir erkekle olduğunu saptadığı an ya- nına polisi alıp, kadının evini basabilir. Yanlış anlaşılmasın, ben ne kadının ne de erkeğin başka bir erkek veya kadın- 'Aldatılan Koca' la beraber olduğu için basılmasını savu- nuyor değilim. Burada kadın açısından büyük bir eşitsizlik var, ona dikkat çek- mek istedim. Kadınlar, yıllardır, kanunda- ki bu eşitsizliğin değişmesini istiyorlar. TBMM, bir erkekler meclisi olduğu için umurunda değil, Bu nedenle kanunu yıl- ladır değiştirmiyortar. Haberi veren gazetenin başlığı da tam erkek kafasıyla hazırlanmış. Ne dıyor: "Aldatılan koca." Olay incelenince. or- tada bir aldatma olmadığı belli. Kadın 4 yıldır. zaten sevdiği başka bir adamla ya- şıyor. Beraber yaşadığı adamdan bir de çocuğu olmuş. Aynldığı kocası da onun nerede oturduğunu bilıyor ve bu neden- le baskın düzenleyebiliyor. Bir erkeğin ve bir kadının başkasını sevip de, bu sevgisine rağmen. duygu- larını bastırıp düzenin kurallarına boyun eğmesi ve sevdiği insanla bu sevgisini paylaşamaması. aslında en büyük al- datmaca. Kadınlar ve erkekler gündelik yaşam içınde, çarpık bağımlılık ve tutu- cu ahlak anlayışı yüzünden sürekli bır- birlerini aldatıyorlar. En büyük aldatma- ca insanın kendisini bastırması. Sevgi- lerini ve duygularını, toplumsal gerilikler yüzünden ıçine gömmesi. Nermin Yılmaz bunu yapmamış. cesa- retle, kocasının aynlmamak istememe- sine rağmen durüst davranmış ve sev- diği erkekle beraber olmuş. Bunun üze- rine, erkek egemen düzenin kurumları yakasına yapışmış ve onu içeri atmışlar. O, bu baskıya rağmen. sevdiği insanla birlikte olmak isteğinden vazgeçmemiş ve sonunda bu çarpık ve geri düzen için- de bıle amacına ulaşmış. Kimbılir. bu amacına ulaşırken ne buyük eziyetlere, aşağılanmalara. itilmelere kakılmalara uğradı. Bizim bildiğimiz. 10 aylık çocu- ğuyla birlikte hapse girmesi. Geri kala- nını bilmiyoruz. • • • Afganistan'da. kadınlara getınlen ya- sakları ve uğradıkları baskıları dehşetle ızliyoruz. Geri toplumların ve geri ide- olojilerin en temel özellıklerinden birısı, kadını toplumsal yaşamın dışına ıtmesı. Çünkü, kadın özgürleştıkçe ve toplum içınde ağırlığı arttıkça. ert<ek egemen du- zen sarsılıyor ve toplum gerılıkten kur- tuluyor. Dünyanın bütün gehşmış ülke- lerine bakın, buralarda kadınların etkısi- nın oldukça önemli olduğunu görürüz. Geri ülkelerde ise. ilk yasaklar kadına konuyor. Siyasi yaşamda da öyle. Afga- nıstan'daki gerici, kadının sokağa çık- masına engel oluyor, Türkiye'deki de si- yasi yaşamda yer almasının önüne diki- lıyor. RP'nin bir tek kadın yöneticisinın olmaması ve onca milletvekili arasında kadınlara hiç yer vermemesi tesadüf mü? Ancak, RP bu konuda gen de, "Alda- tılan koca" başlığı atan anlayış ıleri mi? Erkekleri koruyan ceza yasalarını her- halde RP'liler hazırlamadılar. Onlardan çok önce bu maddeler vardı. Olsa olsa onlar bu maddelerden memnun olurlar. Değişmemesi için bundan böyle çaba sarf ederler. Afganistan'da kadınlara yönelik ya- saklar, erkek egemenliğini savunan cümle maçolar için acaba bir anlam ifa- de ediyor mu? Çağdaşlığın en temel öl- çülerinden birisinin kadınlara karşı tu- tum olduğunu acaba anlıyorlar mı? Nermin Yılmaz'ın sevdiği adamla ya- şamasını engelleyen ve onu hapse atan kanunlar ve bu kanunları hâlâ değıştir- meyenlerTürkiye'ye hâkim oldukça, Af- ganistan'dan ve RP'nin kadına yaklaşı- mından şikâyet etmenin de bir anlamı kalmıyor. Afgan Talebanı, Afganistan'ın geriliğine uygun bir erkek egemen dü- zen kurmaya çalışıyorlar. Biz de kendi öl- çülerimiz içinde erkek egemen bir düzen kurmuşuz. Arada anlayış açısından bir fark olmadığını görmek gerek. MIKRO DİNÇ TAYATNÇ Buyrun Burdan Yakın Türkiye gerçekten de çağ atlıyor(l) Bir zamanlar Menderes, "Odunu aday göster- sem mebus seçılır" buyuruyor; "mebusları" da bir ağızdan, "Siz isterseniz Hilafet'i bile gen getihrsi- niz" diyorlardı... Odunlar aday gösterilip mebus seçildi mi bilemi- yorum ama, Hılafet yolunda önemli adımlar(!) atan Menderes'ın acı sonunun ipte geldiğini üzülerek anımsıyorum. Şımdı Erbakan. "hokkalan" aday göstermiş ol- malı ki, belediyelerden TBMM çatısı altındaki MV, hatta bakan sıralarına dek bazıları "içlerindekini" boşaltıyorlar! Eh, her hokka mürekkep hokkası olacak değil ya... Dahası, Erbakan ve şürekâsı, "Şeriat isterük" avazlarıyla "şantajlı iktidar"\ kaptıktan sonra yalnız- ca Hilafet'i değil. Hizbullahı da getıreceklerini hay- kırıyorlar... Her gelişin bir de gidişi vardır. Bunların gidişi. Hoca'nın kendi sözleriyle "Tatlımı olacak, acı mı olacak? Kansız mı olacak, kanlı mı olacak" orasını da zaman gösterir! Ana fikir: Tarıh, yalnızca anlaksızlar için "teker- rür" eder. Ana fikrin ana fikri: Tarihi tükürükle degiştirmek isteyen. ulusun tükürüğünde boğulur! • • • Türkiye çağ atlarken, sarışın güzel politikacı(l) da "erkekleşiyor"! Başbakanlıktan, "başbakan yardımcılığı" ve de "başbakan vekıllıği"ne "tenzil-i rütbe"ye uğrayan Çiller (Tansu olanı). son günlerde Esat Kıratlıoğ- lu olma yolunda ilerliyor! Temel işlevi, başbakanı- nın dizinın dibınde oturup onun verdiğı açıkları "te- vil" etmek ve hatta kendi üstlenirmişçesine yağdan- lıklamak... Dışışlerı bılgı vebecerısı. sözcükoyunları(!)yapa- cak denlı gelişmiş(!) ingilızcesıyle sınırlı; başbakan- lığı da, başbakan vekilliğı de. başbakan yardımcı- lığı da beceriksizlikleriyle kanıtlı Çiller'e. Kıratlıoğlu bile baş kaldırdığına göre, gelecek için ufak da ol- sa bir umut var gibi... Ana fikir: Sıyaset, beceriksizleri baştan düşürüp ayağa baktınr. Ana fikrin ana fikri: Baştan düşüp ayağa kalan beceriksiz politıkacı. ayaktan da düşerse neresine bakabileceği bilinmez! • • • Türkiye çağ atlarken, çağdışı kafalar da iyiden iyi- ye karışıyor. hatta bunamaya yüz tutuyor! Şerıatçı basının. temel işlevi haber çarpıtmak, adam karalamak ve de hedef göstermek olan bir organında "akım" yerıne "kakım "denilipduruluyor. Bir "müellıf"(\) "Düşman donanması Çanakka- le 'den elini kolunu sallayarak çekip giderken, o bü- yük komutan ve ordusu saldırıp vurmakyehne sey- retmışti" gıbilerinden "inciler" saçıyor! Büyük bir ansiklopedide Çanakkale Savaşları maddesinin yazarı olmakla övünüyor ama ne Ça- nakkale'nin bir "savunma savaşı" olduğunu kavra- yabilmiş ne de erımi sınırlı toplar ve tüfekle donan- mış bir kara ordusunun denizden kaçan düşmana saldıramayacağını... Aynı organda bir başka kalemşor, 1972'de ve de 12 Mart faşıstlerince asılmış Deniz Gezmiş'i, 12 Eylül faşızminin paşası Evren tarafından 1980'ler- de astırtıyorü! Yoksa Evren'in. Deniz'i mezarından çıkartıp bir kez daha astırttığı tarihsel bir gerçek de bunu açık- lamak onuru kendisine mi düşüyor? Ana fikir: Bılgı sahibı olmadan fikir sahibi olana "cahil" bıle az gelir. Ana fikrin ana fikri: Cahillerin sayısı artsa bile Cahiliye Dönemı geri getirilemez. • • • Baba fikir: Altın hil'at nene gerek. zerdûz-u palân vursan eşşek yine eşşşektir! Aydınlık'tan yeni iddia 6 Ordu DemirePe mııhtıra verdi' ANKARA (Cumhurivet 'Bürosu)- -\\dinhk dergısinın bugün yayımlanacak savısında. Genelkurmav Başkanlığı'nın. Cumhurba^kaııı Süle\man Demirel'e. "muhtıra" düzev ine varan bir mektupla re|im uyarısında bulunduğu ıdıiia edıldi. Aydınlık dergısınde Hikmet Çiçek ınıza>ıv la vayımlaıun haberde. Genelkurmav Ba^kanlığı tarafından hazırlanan mektubun 25 Eylül 19% tarihınde Cumhurbaşkanı Sülevman Demırel'e sunulduğu kaydedıldı. Bir savtalık mektupta. RP- D"YP ortakhğı siirecinin ele alınıp RP vönetıcıleıının çıkışlanndan duvulan kavgı dıle getırıld'ıkten sonra. parlamento ve hükümete "tarihi sorumluluk" düştügü belırtıldı. Mektupta. Türk halkının "ezici çoğunluğunun" Atatürk ilke ve devrımlerıne baâlı olduğuna dikkat çekıldı. Aydınlık. mektubun tam metnını yayımladı. Habere göre. mektuptan bazı bölümlcr şöyle: "REFAHYOL hükümetinin kuruluşundan bu vana geçen süre. hükümetin genel yaklaşımlan. işleyişi \e >akın gelecekte de hâkim olacak eğilimleri konusunda önemli ipuçlan ile doludur. Burada dikkati çeken husus. hükümetin Refah kanadının Doğruyot kanadına nazaran, biz beğenelim veya beğenmeyelim, daha planlı ve bilinçli bir şekilde hedefîne doğru adını adım' ilerieme çabası içinde olduğu gerçeğidir. ...Anayasadaki ' milletv ekili yeminiyle ilgili hükümlerin kendileri için manevi herhangi bir anlamı ve bağlay ıcılığı olmadığını, ' demokrasi kavramının > kendileri için sadece bir araç olduğunu açıkça ifade etmeleri gibi. din ve vkdan hürriyetini savunma maskesi altında Silahlı Kuvvetler'esızma < teşebbüslerini de ibretle izlemekteyiz. Bunu başarabildikleri takdirde. demokratik ve laik hukuk dev letinin en sağlam bir kurumunu da tabir caiz ise kendılerine benzetmek için önemli bir zemin ' oluşturmuşolacaklan ' söv lenebilir...."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle