25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
."1 EKfM 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOM REFAHYOL hükümeti yastık altında olduğunu varsaydığı 20 milyar dolar tutarda para basacak Yenî Ura'nın karşıbğı 'hayalfHACERGEMİCİ B;şbakan ÎSecmettin Erbakan'ın İsamDinarTndan sonra ortaya attığı Yeni Lira'nın kaynağı da hayali çıktı. D;haönce DYP-SHPKoalisyonu'na ve-jzi yasa tasansı hazırlayan ve şimdi Eoakkn'm ekonomi danışmanı olan Pr»f.Osman AJtuğ I997 başında Yeni Lia'ya adım atılacağını ve ilk etapta 4 »niyar dolara denk gelecek bır yeni Jinnın basılacağmı belirterek. "Yasftk âlrnda yaklaşık 20 milyar dolar var. Bu paıanuı veni liraya akacağını (plaılıvoruz" dedi. 'De'letBakanı Fehim Adak'ın .arat liıgıyfa Başbakan Necmettin Ertakan'la görüşen ve bir anda "•"hocanın danışmanı" olarak ünlenen O s n a n Altug. Yeni Lira konusunda lcasm ayı içinde Erbakan'a brifing v erne>e hazırlanıvor. V'en yıla Veni Lira ilegirileceğini t>eliien Altuğ, meslektaşlannın repkilenne rağmen sistemin i^lejeceğini ifade ediyor. REFAHYOL'un denk bütçesinde de arkaplanda yeralan Altuğ, en kısa sûreie Yeni Lira'ya işlerlik lcazandıracağını belirterek. "İlk etapta Prof. Altuğ Veni Liradan önce enflasyonun indirilnıesi gerektiğini söyledi. 4 mihar dolar basılacak. Bu karşılıksız bir para basımı degil. Bunun karşılığı 20 mihar dolan tnılduğunu tahmin erriğimiz ve büvtik çoğunluğu yastık altında tutıılan dolariar. Biz bu parayı çekmeye ealışacağız. Vferkez Bankası'na o dolariar gelecek ve biz karşılığında \eni Lira vereceğiz" derken. kimlerin Yeni Lira alaeağı sorumuzu ise "Bankalar başta olmak üzere 7'den 70*e herkes" diye yanıtlad/. Yeni Lira'nın ekonomik tedbirlerin arkasından gelmesi gerektiği yönündeki eleştirilere karşın u eş • Başbakan Necmettin Erbakan'ın talimatı ile l dolar değerinde olacak Yeni Lira projesini hazırlayan Prof. Dr. Osman Altuğ, gelecek yılın başında 4 milyar dolarlık ilk dilim olarak tedavüle çıkması planlanan yeni para biriminin karşılıksız basılmayacağını ileri sürdü. • Prof. Altuğ, hedefin yastık altındaki dolan çekmek olduğunu, bu yüzden o tutarda para basılacağmı kaydetti. zamanir bir uygulamadan söz eden Altuğ, biitçe denkligi. KlTaçıklannın. sosyal güvenlik kurumlannın açıklannın kapatılması gibi tedbirlerin Veni Lira ile eş. zamanlı uygulanacağını söyledi. Prof. Osman Altuğ, "Veni Lira'yı basıp kurtulacağız" diye bir sonucun çıkarılınarnası gerektiğini de ifade ederek. "Öncelikle enflasyonu kontrol altına almak gerekir. Diğerlerinde bir aksama olma ihtinıalini de göz önünde bulundurarak hazırlanıyoruz. Ancak ihtimal herzaman vardır. Bugüne kadar 80 sonrası uvgulanan ekonomi politikalannın bizi nereye götürdüğünü gördük. Bundan daha büvük başarısızuk olmaz. Ya bu/ıa razı olacağız >a da yeni çözümler arayaeağız" dedi. Merkez Bankasrmn Yeni Lira'ya sıcak bakmamasını ise "içeriğini bilmemesine" bağlayan Altuğ, henüz çalışmalann ham halde olduğunu ve Başbakan dan sonra Merkez Bankasj'na da bilgi vereceklerini söyledi. Altuğ, "Sıfirların atılması para basılmasına en karşı olanlardan birhiın ben. Erbakan sıfır atma ya da Veni Lira önerisini bana getirdi. Sıfır atmava karşı olduğum için Veni Lira üzerinde yoğunlaştık, Biz bugüne kadar vapıldığı gibi karşılıksız para basmaktan söz etmiyoruz. Veni Lira'nın karşılığı var olan dolariar olacak" dive konuştu. SSfC-Emekli Sandığı tasarıları Meclis't Sosyal güvenlik kuruluşlan rnallannı satacak ANK.4RA (Cumhuriyet Biîrosu) - Sosyai Sigortalar Kurumu gayrimenkullerinin alımı. iatımı ve idareedilme- si hakkında SSK Yönetim Ku- rulu"na yetki verilivor. ""SSK Yasası'nın Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Yasaya Bir Geçici Madde Eklen- mesi Hakkında Yasa Tasa- n s ı " TBMM'ye sunuldu. Tasan ile SSK gayrimen- kuUerinin alımı. satımı ve ida- re edilmesi hakkın- da Yönetim Kuru- lu'ııa yetkı veriliyor. Kurum mülkiyetin- de bulunan ve hiz- metler için gerekli ol- mayan gayrimenkul- ler, sosyal tesisler ve konut- lanrt hangi usul ve esaslara göre satılacağı hükme bağla- nıyor. Bunagöre. satışa uygun gayrimenkullar Yönetim Ku- rulu'nca belirlenecek. Nite- likleri itibanyla satışına ka- rar verilen gayrimenkullerin rayiç değerinde satılması esas olacak ve Yönetim Kurulu bu gayrimenkullere ait raviç de- ğertesbitini. kamu bankalan veya bu bankaların iştiraki olan uzman kuruluşlara yap- tırabi/ecek. Satışlann peşin ya da taksitle yapılması konu- sunda da SSK. Yönetim Ku- rulu'na yetki veren tasan. "sa- tışı yapılacak gayrimenkul- le ilgili olarak bağımsız bö- lümlerin ve kat mülkivetle- rinin tesisi konusunda, ku- rumun talebi üzerine ilgili tapu daireleri gerekli işlem- leri vapar ve tapu kav ıtları- nı dözeltir'' hükmünü de ge- tınyor. Tasan ile aynca. satı- sı yapılan gayrimenkulle il- gili tüm işlemler için kunım her türlü vergi. resim \e harç ile beledivelerde \ üriitülecek her türlii hizmetİer karşılığı alınan ücretlerden muaftutu- luyor. Tasannın gerekçesin- de de SSK'nin son beş yıllık yönetim sonu- cu 1992yılındanbaş- layarak \ e giderek bü- yüyen bir mali krize sürüklendiği belirtil- di. SSK'nin gelir ve gider dengesi arasındaki açı- gm 1996 yih için I63trit\o- na ulaşmasının beklendiği kaydedilen gerekçede, tasan ile kurumun ga>rimenkulle- rinden hızmet alanı dışında bulunanlann satılarak kuruma kaynak yaratılmasmın amaç- landıgi kaydedildi. Öteyandan Emekli Sandı- ğı'nınherçeşit malının satı- labilmesine olanak sağlayan yasa tasansı. TBMM Ba^kan- îığı'na sunuldu. Tasan ile. Emekli Sandığı Yasası'nda kurum mallannın satılabil- mesini sağlayacak değişiklik yapıhrken. mallar ile bunlann gelir ve alacaklanna hiçbir bı- çimde haciz konülamayacağı hükmü korundu. Yeni ticaret arayısına gîrdiler Malezya Türkiye <den gıda ithalini öğrenecek ANKAR4 (A.\) - Malezya İç Ticaret ve Tüketici Işleri i Bakanı Dato Hacı Ebu ; Hasan Ebu Ömer, bellı yiyecekleri Avrupa'dan ithal etmek durumunda olan ! ülkesinin. Bandaki fıyat ; dalgalanmalanndan olumsuz etkilendiğini Iselirterek özellikle dana eti. ] süt ve bugday ithali için uygun pazararavısına girdiklerini bildirdi. De\ let Bakanı Abdullah Giil'ün resmi konuğu olarak. bir dizi inceleme ve temasta bulunmak üzere Ankara'ya gelen konuk bakan. yaptığı açıklamada. ziyaretierinde özellikle bazı temel üriinlerde iç pivasada tüketici fiyatlannın kontrolü konusunda. Türkiye"nin deneviminden yararlanmaya çalışacaklannı »öyiedi. Malezya'mn bazı temel »ıda ürünlerinin neredeyse tamamına yakınını ithal ettigini ve bu konuda şimdive kadar Avrupa ülkeleriyle iş yapıldfğını vurgulayan bakan Ebu Hasan. ijövle devam etti: "Bu noktada, belli yiyecek maddelerini Avrupa'dan ithal eden Malezva, bu ülkelerdeki llvat artışındajı olumsu/ etkilendiği için yeni payar ara>ışına girdi. Bu aravışm, iç pivasada rüketicinin daha i\i nasıl korunacağı>la yakından ilgisi bulunuyor. V Kecek ithali konusunda. özellikle dana eti, süt ve buğdayla ilgilenivoruz." DPT Dış Ekonomik Jlişkiler Genel .Vİüdürlüğü'nün vaptığı "Türkije-İslam Ulkeleri Dış Ticareti" konulu araştırmaya göre iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi, son yıllarda hep Türkiye aleyhine açık verdi. Malezya ile ticari ılişkilerde. 113.6milyon dolar ihracat. 17 0.6 mılyon dolar ithalatla önceki yılı 56.7 milyon dolar açıkla kapatan Türkiye'nin. geçen yıl bu ülke>ledış ticaretinde açığı daha da arttı. Türkiye, geçen yıl Malezya "ya 99.6 milyon dolar ihracat yaparken, bu ülkeden 272.3 milyon dolar ithalat gerçekleştirdi. osna Merkez Bankası'na ransız başkan atandı ÎARAYBOSNA (.A.A)- Bosna-Hersek'in üç üyeli Dev- 3aşkanlığı Konseyi. L'luslararası Para Fonu'nun (IMF) risi üzerine. FransızSergeRoberts'i Merkez Bankası Baş- lığı'na getirdi. liya fzzeıbegoviç başkanlığındaki Deviet Başkanlığı ıseyi"nın bugünkü toplantısmdan sonra yapılan açıkla- agöre banka yönetim kurulunun 3 Bosnalı üyesi de be- ndi. tr Boşnak. bir Hırvat ve birSırptan oluşan yönetim ku- . 6 yıllık bir süre için seçildi. layton banş aniaşmaları. Merkez Bankası Başkanlı- ı. Bosna-Hersek vatandaşı oimayan ve IMF tarafından ılen bir kişinin getiriJmesini öngörüyor. RP zam yapmamakta, DYP Fiyat İstikrar Fonu'nu indirmemekte direniyor Akaryakıfta fon pazarhğıANKARA (Cumhurivet Bürosu) - ATAŞ Rafinerisı "kâr oranı düştiiğü" gerek- çesiyle tiyatlann yüzde 40 ar- tırılması istemiyle üretimini durdurunca. hükümet akarya- kıt ürünlen satışılannda geli- ri artırmanınyollannı arama- ya başladı. Hükümetin RP ka- nadının. Türkiye Petrol Rafi- nerileri AŞ'nin"(TÜPRAŞ)de istemi üzerine akaryakıt ürün fiyatlanndan v üzde 15 düze- \ inde yapılan akaryakıt fiyat ıstikrarfonu (AFtF) kesintisi- ni yüzde 7'ye düşürülmesi gö- rüşünü benimsedigi öğrenildi DYP kanadının ise. fondan 1997 yılında elde edilmesi planlanan yaklaşık 95 trilyon îiralık gelirin düşürülmemesi isteminde bulundufu belrrtil- di. Uluslararası petrol kuruluş- lan olan BP, Mobil ve Shell'in de ortak oldufu ATAŞ Rafi- nerisi. geçen hafta akaryakıt tirün fiyatlanna yüzde 40 ora- nında zam yapılması ya da I litre benzinin fiyatının 1 do- lara eşitlenmesi istemiyle üre- timini durdurdu. Rafinerinin üretimi durdurmasının ardın- dan Çukurova Bölgesi'nde akaryakıt sıkıntısı başladı. Akaryakıt ürün fiyat- lannda yüzde 40"a varan oranda artış istemini kabul etmeyen hükümetin RP kanadının. TÜPRAŞ'ın da önerisi üze- rine AF/F oranının yüzde 15 den yüz- de 7"ye düşürülmesi konusunda kara- ra vardığı bildirildi. AFfF, akaryakıt üreticılerinden. sattıklan ürünlerin ge- liri üzerinden kesilivor. 1997 yılı bütçe harcamalannda fon gelirleri kaleminde AFlFden 95 tril- yon Îiralık kaynak öngörüldüğünü be- ATAŞ'ta tanker kuyruğu sürüyor MERStN (Cumhurivet) -ATAS Rafinerısi'nde. hükümetin petrol fiyatlanna yaptığı zammın az bulunmasmın ardından. ortak şirketlerce üretimin durdurulması karannın alınmasıyla başlayan bunalım çözülemiyor. Rafineri önünde yakıt almaİc için bekleyen tankerlerin oluşturdugu 6 kilometrelik kuyruk. her geçen gün uzuyor. Akaryakıt rafine çıkış fiyatlannın düşük tutulması nedenivle zarar ettiklerini ve ûretimi bundan dolayı durdurduklarını belirten ATAŞ yetkileri şunları söylediler: "Rafineride üretimin durdurulmasına karşın stoklanmızdan satışlar kısıtlı da olsa sürmektedir. Mal stokumuz bir a> .vetecek durumdadır. Bu süre içerisinde fıükümetle sürdürülen göriişmelerin ohıtnlu sonuçlanmasını beklemekteviz. Aksi halde j üzde 15'lik pazara sahip olduğumtız iljerde akaryakıt sıkıntısı yaşanacaktır." lirten Hazine vetkilileri ise. "Biryan- dan denk bütçedeniyor. biryandan ge- lirlerin düşüıiilmesi isteıüşor. Zaten bir- çok gelir havali bir de bunlan düşüre- meyİ2"dediler. Hükümetin DYP kanadının da akar- yakıt ürün fiyatlannın artınlması for- mülüne sıcak baktığı. ancak AFİF ora- nının düşürülmemesini istediği öğre- nildi. DYP'nin Hazine gelirlerininazal- tılmaması konusunda kesın görüş bil- dirdiği öğrenildi. 1997 yılı bütçe tasansında akarya- kıt üzerindeki vergi ve fonlardan top- lam 650 trilyon lira dolayında gelir ön- görülüyor. Tasanda, 1997 yılında. tü- keticilerin cebinden çıkan akaryakıt tü- ketim vergisinden 540 trilyon. akarya- kıt gümrük vergisinden 13.5 trilyon li- ralık, AFİF'den de 95 trilyon Îiralık ge- lir elde edilmesi öngörülüyor. AFfF oranının yüzde 15ten yüzde 7'yedüşürülmesiyle akaryakıt ürün fi- yatlannda birdüşme olmayacağı. yal- nızca rafineri ve ürünü satanlann kâr oranlannın yükseleceği bildirildi. Zam geldikçe tüketim artıyor ANKARA (AA) - Akar- yakıt ürünleri tüketimi ge- çen yıl, önceki yıla göre yüzde 9.7 artarak 27 mil- yon 160 bin tona ulaştı. J 994 yılında petrol ürünle- ri tüketimi 24 miiyon 758 bin ton olmuştu. Önceki 3 yıla bakıldığında ise petrol ürünleri tüketimi 1991 yı- lında 21 milyon 160 bin ton. 1992 yılında 22 milyon 855 bin ton. 1993yı)ında ise 26 milyon 75 bin ton ol- muştu. Ürün bazında ise 1991- 1995 arasında düzenli bir artış kaydeden süperben- zin tüketimi, geçen yıl 792 bin tondan 1 milyon 441 bin tona çıkarken, 1994 yı- lında yüzde 3 azalan nor- mal benzin tüketimi. 1995 yılında2 milyon 343 bin to- na yükseldi. Motorin tüke- timi de geçen yıl yüzde 5 artarak 8 milyon 100 bin tona, fuel oil tüketimi de yüzde 8 artarak 8 milyon 26 bin tona ulaştı. 1993>ılın- da351 bintoniken, 1994"te 296 bin tonagerileyen ma- deni yag tüketimi ise geçen yıl yüzde 14 artarak 338 bin tona çıktı. Bilginin kaynağı giderek çoğalıyor... Bursa Bank Kapita açıldı. Bilgi için: BANKAPİTAL Bank Kaprtal'in Anadoiu fubelerin» bir y«n«i «klcndi. Artık Bursa'da tanımlarâ sığmayan, alışılmış kalıplan zoriayan b«r banka var. Bursa Bank Kapital. Fevzi Çakmak Caddesı Koruyucu Işhanı No: 70-71 Bursa Tel:(224)27142 0Opbx Faks. (224)271 42 10 IgÇIMNEVREMVDEN ŞÜKRAN SONER Tarih Olmasın Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı'nın, ça- lışmalan 1995 başından beri süren Türkiye Sendi- kacıljk Ansiklopedı'sinin 1. cildi yayımlandı. TÜYAP Kitap Fuan'nda okurlara sunulacak olan, 3 bine ya- kın madde içeren ansikpoledinin 2. ve 3. ciltlerinin 1996 sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. Türkiye Sendikacılık Anspiklopedisi kendi ala- nında bir ilki gerçekleştiriyor. Bugüne kadar el değ- memiş Çal/şma Bakanlığı Sendikalar Arşivi'nden yararlanılan ve maddelerin yarısından fazlasının bi- rinci kaynaklara dayanılarak yapılmış araştırmaların ürünü olan, KültürBakanlığı destekli ansiklopedi, ça- lışma yaşamının tarihine ve bugüne ışık tutuyor. Türkiye'de ilk işçi ve işveren örgütlenmelerinden bu yana kurulmuş binden fazla cemiyet, demek ve sendika, yüzlerce sendikacı ve konuyla ilgili kişi bi- yografisi, on bınlerce işçi eylemi arasından seçilmiş bine yakın grev ve eylem, sendikacılık tarihimizi göz- ler önüne senyor. Çok partili döneme geçişle birlikte başlayan sen- dikal örgütlenme, ancak 1961 Anayasası ve 1963 yasalan ile grevli toplusözleşmeli sendikal hakların kullanım sürecine girıyor. Türk sendikacılık hareke- ti, bir toplumun yaşamında çok kısa olan 17 yıl gibi birsüreçte, araya 12 Mart kesintisinin girmesinede rağmen, 12 Eylül 1980'e kadar çok önemli bir ge- lişme kaydediyor. Kayıtlı ekonomide çalışan sigor- talı işçilerin yarısından fazlasını örgütlemek, sendi- kal haklardan yararlandırmakla kalmıyor, işçi-işve- ren ilişkilerinin, çalışma yaşamının belirleyicisi olu- yor. 12 Eylül'de sadece sendikacılığa Anayasa ve ya- salarla gelen yasaklı düzenle değil, moral değerle- rin yitirilmesi ile büyük darbe alan Türk sendikacılık hareketi, yeni dünya sömürü düzeninin getirdigi dün- ya düzeyindeki geriye gidiş sürecine hazırlıksız ya- kalanıyor. Bugün 12 Eylül 1980'e göre yasaklar çemberin- de ayakta kalmaya çalışan, taşeronlaştırma, sendi- kasızlaştırma, işten çıkarmalarla sürekli üye kaybe- den, en önemlisi de moral degerfenni çok fazla yi- tirmiş bir sendikacılık hareketi ile karşı karşıyayız. Çalışma yaşamını biçimlemek, çalışanlann çal/ş- ma koşulları ve ücretlerinde belirleyici, lokomotif ol- mak şöyle dursun, sermayenin ve siyasi iktidarların izin verdıği ölçülerde, kamuyu saymazsanız, çok sı- nırlı iş yerlerinde kalmış sendıkaların varlığ/ndan an- cak söz edebiliyoruz. Özel sektörün çalışanlannın ya- nsından azını kapsayan kayıtlı üretiminde, sigortalı çalışanlann içinde bile, 16 sigortalı çalışandan sen- dikalının bire düştüğü bir düzende, daha da geriye götürme, sendikal hareketi yok etme çabalannın so- nu gelmiyor.. Gelişmış teknolojide, kalitede dünyanın en iyile- ri ile yarışma savındaki işletmelerin bile kapılarından içeriye sendika sokulmuyor. Sendika üyesi olmaya kalkışan ışçiler kendilerini sokakta buluyor. • • • Önümde, DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası'nm Aktif Dağıtım işletmesinde sendikalaşması ile başı- na gelen, çoğu yasa ve hukuk d/şı. yasaya karşı hi- le niteliğindekı olayların dosyası duruyor. Benzerle- ri 12 Eylül sonrası sayısız işyerinde yaşandı.. Sendika 400 işçi arasında örgütlenip toplusöz- leşme masasına oturuyor. Ancak işveren, sendika- nın işkolu yetkisine, baraja itiraz ederek işyerindeki çoğunluğu yok saymayı seçiyor. Sendika ve işçiler toplu pazarlık hakkını kullanabilmek /çin, ancak üre- timden gelen güçleri ile direnişle, işvereni masaya oturtup szleşme imzalayabiliyor. İşveren işkolu yet- ki itirazını de geri çekıp sözleşmenin ücretlere iliş- kin haklarını uyguluyor. Zaman içinde diğersözJeşme hükümlerini yok say- madan başlayarak sendikalaşma ve sözleşme aşa- masında öncülük yapan işçilere baskılar gündeme geliyor. işçileri sendikadan istifaya zorlamak üzere sendika temsilcilerinin işten çıkarılması, kimi işlerin taşeronlara verilmesi uygulamaları gündeme giri- yor. Ardından yasal geçeriiliği olmadığı baskı altın- da imzalandığı savı ıle sözleşmenin geçersiz oldu- ğu işçilere duyuruluyor. Sendikanın yeniden yetki alıp yeniden sözleşme çağrısı yapması üzerine de işçi- lerin çalıştığı anonim şirket yerine bir limited şirket kuruluyor. Şimdi ortada biri boş birbinaya taşınmış eski şir- ket ile sadece adı değişmiş yeni şirket arasında ça- lışanların işyeri oynatılarak, sendikanın yetki alma- sı engelleniyor. Bu arada iş kaybetme kaygısına düş- müş, ödedigi bedellerden yorgun, yılgın işçinin bir bölümü de sendikadan istifa ettiriliyor.. Oya Baydar'ın yayın yönetmenliğinde, eksiği ge- diği ne olursa olsun, Türkiye Sendikacılık Ansiklo- pedisi'nin, kendi alnındaki ilkin, Türk sendikacılık tarihinin en azmdan belge ve bilgilerinin toplanma- sı açısından çok büyük bir işlev yaptığına inanıyo- rum. Ancak Türk sendikacılık hareketinin geçmişi da- yanak yapan, geleceğı olan bir hareket olmasını di- liyorum. Kısacık, ancak kendine göre çok zengin ta- rihine bakıp bugün yaşamakta olduğumuz geriye gidişin uzun sürmemesi umudumu sizlerle paylaş- mak istiyomm. ŞİRKETLERDEN HABERLER • BENETTO.Nun veni mağazası Nevv York 5Avenuede açıldı. Mekan olarak. aslına tamanıen sadık kalmarak restore edilen 84 yıllık bir bina tercih edildi. • DL'BAİ yeni yıla bir çok yeni ruristik tesisle girme>e hazırlanıvor. Geçtiğimiz yıl vüzde 29 anışla yakTaşık 2 milyon turistin konakladığı Dubai'de. bu sayıyı artrırmak için yeni atılımlar sürüyor. • CROMJEAMS dördüncü mağazasını Beyazıt"ta açtı. Türkiye çapmda I00 Corner bayii ve 4 Shop mağazası bulunan Crom Jeans, mağazaiar zincirini genişletmeyi amaçlıyor. • GDS DIŞ TİCARET'in her yıl yapılan "Dıs Tiearet ve Mali Mevzuarta Gelişmeler" konulu seminerleri yapıldı. Çeşitli bildirilerin sunulduğu seminerde. GDS camiasındaki son gelişmeler ve gelecek için projelere de deeinildi. •^KOÇ HOLDİNG kuruluşu olan Tat Konserve Jnternet'te venni a/dı. Tat fnternet vveb sitesinde Tat Konserve'nin ürertifi mallar ve diSer bilsiler bulunuyor. • JOHNSON & JOHNSON cilt bakımrve temizliği konusunda gelişririlen Johnson s pH 5.5 serisini Türk tüketicisinin beğenisine sundu. Serideki ürünler sabun içermediği için cildin kurumasmı ve tahriş olmasını engelliyor. • MR. BRİCOLAGEın 1997 yılı ilkbahar döneminde "franchising" sistemiyle Bursa da faaliyete geçeceği bildirildi. Şirket, başta büyük kentler olmak üzere. Türkiye'nin heryöresinde girişim yapacak franchise alacak adaylar anyor. • SİEMENS sanata katkı sağlıyor. Ressam Adnan Çoker'in 23. kişisel sergisi Sıemens'in katkılanyla Mine Sanat Galerisi'nde açıldı. Sergi, 17 Kasım'da sona erecek. • UKİ 96-97 Sonbahar-Kıs Koleksiyonu'yla iddialı. 96-97 sezonunda doğal elyaf ağirlıklı hazırlanan UKrnin yaz sezonundan itibaren Gian Alberto Caporale ve Bruno Saint Hilaire'i bünyesine katacağı açıklandı. • PİYALE-DROETKER'in daha önce pivasada tekli ve üçlü paketlerde yeralan Hamur Kabartma Tozıı. yeni tekli ve beşli paketlerde tüketiciye sunuldu.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle