01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31 EKİM 1996 PERŞEMB 10 DIŞ HABERLER Ankara'da başlayan Kuzey Irak'ta çatışan Kürt gruplannı uzlaştırma toplantılannda ABD Kürtler'i uyardı 'Uzlaşmazsanızçeldlirmı' Barzani \e Talabani he>etieri Ankara'va gönderdi. LALE S4RIİBRAHİMOGLI/ SERKAN DEMİRTAŞ ANKARA- kuze> Irak'takı ra- kıp Kurt gruplan arasındakı uzlaş- tırmagoruşmelennı baslatan Turkı- >e. ABD'nın de ağırlığıy la bolgede ıstıkrarsızlığı sona erdırmeyı amaç- layan zırvenın eksenınde ver aldı ABD ve Turkıye'nın eşbaşkanlıgın- Ja ve Jngıltere'nın katılımı ıle An- kara De\ let Konukev ı'nde dun baş- ayan goruşmelerde oncelıkle ta- 'aflararasinda varılan ateşkesın ko- julları ele alındı Ateşkes koşullan goruşulduğu sı- •ada Kurt gruplan arasında gergın ınlar yaşanması uzenne ABD nın jraflara. "Lzlaşmazsamzmasadan çekilirim" dıyerek uyarıda bulun- jugu oğrenıldı Kurt gruplan arasında dun baş- layan goruşmelerde Turkı>e nın dğırlığını koyması sonucu topiantı- da temsıl edılen Turkmenler ın cteşkesın denetlenmesınde yer al- malanna ıse. Vlesut Barzani lıder- lığındekı Kurdıstan Demokratık Partisı (KDP| heyetı Lır>ı çıktı ve • Türkiye ve ABD'nin eşbaşkanlığında Kuzey Irak Kürt gruplarının temsilcileri dün Ankara'da bir araya geldıler. ABD'nin taraflara, "Uzlaşmazsanız masadan çekilinm" uyansında bulunduğu bildirildi. Bırleşmış Mılletler'ın ateşkesı de- netlemesinı ıstedı KDP'nın Anka- ra'dakı toplantılarda temsıl edılme- lennden de rahatsizlık duydıığu bıl- dınlen Turkmenler. Turkıye'nın ağırlığını koyması sonucu gortiş- nıelere katılarak Kuzey Irak'ta res- men taraf dummuna geldı Turkıye nın geçmış polıtıkalan- nın ak-.ıne Kuzey Irak ta daha faz- la soz sahıbı olduğunun gostergesı olarak da değerlendınlen Anka- ra'dakı Kurt toplantısı dun oğlen saatlerınde Dışışlerı Bakanlığı Musteşan Buyukelçı OnurOvme- nıle ABD Dışışlen Bakan Vardım- cısi Robert PelletreaıTnıın eşbaş- kanlığında başladı İngıltere'nın ka- tılımcı olarak yeraldıgı goruşmele- re. rakıp Kurt gruplan KDP Polıt- buro uyesı Sami Abdurrahman. Kurdıstan Yurtsever Bırlığı (KYB) adına da Muhammet Tevfik baş- kanlık ertı Goruşmelerde fngılte- re'yı Kuzey Irak ve Kurt konusun- da uzman Ingıltere'nın Ankara'da- kı Buyukelçılığı'nden FrankBaker temsıl ertı Turk heyetınde Dışışlen Bakan- lığı fstıhbarat Daıresı Genel Mudur \ardımcisi Elçı Ecvet Tezcan ıle Genelkurmay Başkanhğı'ndan bır ust duzev askerı yetkılı bulundu ABD heyetınde Amerıkan Ulusal Guvenlık Konseyıyetkılılennınya- nısıra daha önce Kurt gruplarının uzlaştınlmasında arabuluculuk ya- pan Robert Deutch da yer aldı Goruşmelere Droghedatoplantı- larından farklı olarak Turkıye'nın ABD ıle "eşbaşkan" starusuy le. İn- gıltere'nın îse katılımcı olarak yer alması dıkkat çektı Goruşmelerde asıl dıkkatı çeken ısegeçenyıldanıtıbaren Kurtgrup- lannı uzlaştırmak ıçın ABD'nin on- culuğunde > apılan goruşmelere ka- tılım ısteklen gen çevnlen Turk- men lıderlerın tam kadro yer alma- sı oldu Goruşmelenn gun bo>u ateşke- sın denetlenmesi uzennde ve taraf- lann bırbırlennı Iran \e Irak'tan destek aldıklan yolunda suçlama- larda bulunmalanyla gergm geçme- sınden ve kavgay la surmesınden ra- hatsızlık du>an Eşbaşkan Pelletre- au'nun KDP ve KYB'yı "Uzlaş- mazsanız Kuzev Irak sorununa çö- /um \ollan aranması sürecinden çe- kilirinr dıyerek sert bırdılle uyar- dığı oğrenıldı Pelletreau. dun oğlen saatlenn- de gorusmelerden çıkarken de ga- zetecılere. "Şimdimola almayagi- divorum. >\ashington'a danışaca- ğını. Bazı znrluklar %ar. bu konuda çok \ogun çalışıvoruz" dıverek go- ruşmelcrdekı gergın ha\anın ılk ışa- retlennı \ermi!)tı Taraflar arasında dun gun bovu ateşkesın mekanız- masının nasıl oluşturulacağı konu- sunda çıkan kavgaya karşın bu ko- nuda bugun bır bıldırı yayımlanma- sına çalışılacagı oğrenıldı Çiller'in açıklaması Başbakan Yardımcısı ve Dışışlen Bakanı Tansu Çiller toplantılarda şu noktalann elde edılmesının amaç- landığını soyledı # Turkıye'nın sınırgüvenlığı ko- nusundakı mucadelesmı ortaklaşa yapacak bıraltyapınınoluşturulma- sı 9 Turkmenler'ın geçıcı >erel yo- netımınde eşıt hakla yer almaları # Ateşkesın sureklılığının sag- lanması Ote >andan. ABD Dışışlen Ba- kanlığı Sozcusu ıNicholas Burns dun yaptığı açıklamada, Ankara'da- kı toplantılarda Turkmenler'ın de masada bulunmasının onemını vur- gulavarak "Tukmenler de Sad- dam'ın Kuzev Irak'taki kurban- larından. göruşme masasında «I- malılar"dedı Burns a\ nca, Talaba- nı'şı PKK ıle ışbırlığı vapmamaya çağırdı Zaire'deki iç savaş ülke sınırlarını aştı. Ruanda askeri Zaire'ye girdi Afrika'da yeni savaş• Banyamulenge Tutsılennın ayaklanmasını bastırmaya çalışan Zaire, Tutsı egemenlığındekı Ruanda ıle topyekûn sa\aşın eşığınde. 700 bın Hutu sığınmacıdan haber alınamıyor. Dış Haberler Servisi - Zaıre'nın doğusunda ıkı hafta once başlavan etnıkıç savaş Ruanda-Zaıresa\aşı- nadonuşu\or Ruanda Devlet Baş- kanı Yardımcısı ve Savunma Baka- nı Paul Kagame. başkent Kıgalı'de duzenledığı basin toplantısında. Za- ıre ıle sava^ın eşıgıne geldıklennı bıldırdı Kagame. Zaıre a-»kerlerı- nın Cvangagu kasabasını bombala- yarak çok s?>ıda kışının olumune ve buvuk maddı zarara neden ol- duklannı belırterek Zaıre ıle savaş ıstememelerıne karşın savaşmava hazır olduklarını sovledı Kagame, Zaıre'vı uvararak Ruanda "ya voııe- lık saldmların surmesı durumunda ordusunun bu saldınlara karşılık ve- receğını belırttı Asıl saldırganm Ruanda olduğunu savunan Zaıre Dtşışlerı Bakanı Kitidna Tunıansi ısebu ulkeyı uvararak ulkesinın top- rak butunluğunu ve zengın maden varlıklannı koruyacaklarını sovle- dı Ruanda ordusunun komutanl ı nndan bın deZaıre'nın Ruanda'nııı Cyangagu kasabasına yonelık saldı nsına mısılleme olarak bır bırlığın Zaıre've gırdığını ve Zaıre bırlıkle- rıne makınelı tufeklerle ve havan toplarıv la saldınp etkısız hale getır- dıkten sonra aerı donduklennı açık- ladı Ruanda ve Zaıre askerlen, dun ıkı ulkeyı ayıran smır bolgesınde. ha- van toplan ve makınelı tufeklerle çatışmaya gırdıler Bolgedekı yar- dım çalışanlan, şıddetlı çatışmala- nn gerçekleştığını bıldırdıler Ru- Ruanda-Zaire sa>aşına bir adım kala, uikelerinden kaçarak Zaire'ye sığınan 700 bin Hutu, bir ke/ daha katliam korkusuvla vollarda. anda'nın sınır kentı Cvangugu'va bumbakampındakıçatışmalardaıse andaordusunu.Zaıreordusunakar- vollaraduşen vaklaşık 7 00bın Hu- vonelık Zaıre saldıriMnda bır otel havan toplanvla vuruldu Cvangıı- gu'daçok sav ıdaoluolduğu bıldırı1- dı Zaıre'nın Goına kentı \akinla- nndakı Rumangabo askerı ussu ıse kıskaç harekatı başlatan Zaırelı Tut- sı mılıslen taratından havan ateşıne tutuldu Zaıre askerlerının Tutsılenn elmden gerı aldığı terk edılmış Kı 2 Zaıre asken oldu. 29 asker yara- landı fkı ateş. arasında kalan ıkı kampta barınan vaklaşık 400 bın Ruandalı Hutu multecisinın ıse he- nuz kamplardan aynlmadığı belır- tıldı Karşılıklı suçlamalar Zaıre Tutsı egemenlığındekı Ru- şı savaşan Banvamulenge Tutsılerı- nı desteklemekle suçluvor Ruanda ıse bu suçlamalara karsı çıkıvor Bu arada. Zaıre askerlerı ıİe Tut- sılerarasındakı savaştan kaçan vak- laşık bın Zaıre askerının aılelerıv le bırlıkte Lganda'va kaçtığı bıidırıl- dı Bırleşmış Mılletler Vlultecıler Yuksek Komıserlığı (UNHCR) ıse tu multecisının nerede olduğunun bılınmedığını bıldırdı LNHCR. uluslararasi topluluğa çağnda bulu- narak multecılerın ızının uvdu fo- toğraflarıv la belırlemelennı ıstedı Kamplarda barınan multecılere ıse çok >ınırlı vardım vapılabıldığı ve \ıvecek stoklannın tukenmek uze- reolduğu belırtıldı Beşikten mezara refah toplumu iskandinav ülkesinin anılarında kaldı Isveç sosyalîzmi krize teslîm• Son 64 yılın 54 yılına ımzasını atan sosyal demokratların 1993 'te sıfıra ınen ekonomık büyümeyı caniandırmak gınşımlerı ışsızlığı \üzde 14'e çıkardı. Ülkede yolsuzluk yaygınlaşıyor. Dış Haberier Servisi - Kısa sure on- cesine kadardunvada retah toplumu- nun onde gelen orneğı olarak kabul edılen eşıtlık ılkesının buv uk bırtıtız- lıkle uvgulandığı Isveç gunumuzde ışsızierın. devletın polıtıkalarından duş kınklığına ugYavan kıtlelenn ul- kesıne donuşmuş durumda Los AngelesTiınesgazetesinın mu- habın. Isveç ten aonderdıaı haberde bırzamanlanşsızlığı tanımayan ulke- de >ımdı ışsızlık oranının vuzde 14 dolavında sevrettıgını. devletın so>- val guvenlık programlannda sureklı kesıntı vaptığını, burokraside ısevol- suzluğun alıp vuruduğunu bıldınvor Muhabır. ekonomık sorunlara ek ola- rak burokraside gozlenen yolsuzluk dalgasmındürustlukveeşıtlıkçılıkıl- kesiyle bağhlıklan ıle kıvanç duyan Isveç halkında sert tepkı varartıgını bıldınvor Sosyal araştırmaeı ^^ ya şındakı Bayan Britmarie Hevdorm şovledıyor w Banasorarsanızbu>o- neticilerin tumu hapsedilmeli. Hepsi de düzenbaz." Son64yılın54vıhnı ıktıdardage- çıren Sosyal Demokrat Parîı peş pe- şe patlak veren skandallarla çalkala- nıyor Yolsuzluklarozellıkleyerel yo- Norveç 'te çete savaşı Dış Haberler Senisi - Kkandınavya'da Hell's Angel ve Bandıdos adlı moto-Niklet çetelen arasında 1994 yılında başlayan ve pek çok can alan savaş, tum hızıyla devam edıyor Öncekı gun, Hell s Angels çetesıne katılmak ısteven VfC Norveç grubunun merkezının onune bırakılan bır çalıntı otomobılın altına yerleştırılmış olan bombanın patlamaM sonucu buyuk maddı zarar oluştu. ama şans esen olen ya da yaralanan olmadı netımlerdehızlaartıyor isveç'te "Be- şiktan mezara kadar refah toplumu- nu" v aratan sosyal demokratlarda go- rulen bu yozlaşma halkı şoke etmış durumda Isveçlı romancı JanGuillot şov le dıy or "Isveç kulturiı eşitlikçı- ükvedünjstlukilkelerinedavanır. Ka- mu vönetimlerindekı yufsuzluklar bu nedenle halkın çok ağınna gidiyor." Volsuzluklarozellıklegeçenyılka- munun dıkkatını çekmeve başla- dı 1995'te başbakan adaylann- dan Bayan MonaSahlin'm, ken- dısıne devlet taratından venlen kredı kartını ozel gıderlen ıçın kullandığı ortaya çıktı Bayan Sahlın, gerçı kişısel gereksınım- lerı ıçın buyuk masraflarvapma- mıştı Ustelık kredı kartından yaptığı masraflan dev lete odedı ama bugıbı olaylara alışık olma- yan isveç'teSahlın'ındavranışı sert tepkılere yol açtı ve Bayan Sahlın başbakan yardımcılığı gore\ ınden istıta etmek zorun- da kaldı Bu olaydan sonra ıse burokrasıdekı yolsuzluk skan- dallan peş peşe patlamaya baş- ladı ' Ekonomık kriz Volsıızluklarla ekonomık knz bırbınne koşut olarak gıdıvor 1993 vılında ulkede ekonomık buyumeoranı sıfıra ındı Sosyal demokratların ekonomıyı can- landırma ve tam ıstıhdamı sağ- lama çabaları ıse muazzam bır butçe açığına \ol açtı Sonuç olarak ışsızlıkyıızde İ4'e ııriar- ken hukumet harcamaları eko- nomık hasılanm yıızde 73'une tırmandı Greenpeace ABD dünyayı kandırdı • Alaskada yapılan nükleer denemeler sırasıpda Washıngton'un ıddıalannın aksıne radyoaktıf sızıntı olduğu ve sızıntının Benng Boğazı'na aktığı bıldınldı. Dış Haberler Servisi- Greenpeace Orgutu. ABD'nın Alaska'da 25 yıl once gerçekleştırdığı yeraltı nükleer denemelerıvle ılgılı olarak donemın ABD hukumetının verdıgı "oJumlu" raporun aksıne radyoaktıf sizıntı olduğu ve oiay-ın saklandığı ıddıasinda bulundu Greeenpeace, Cannıkuı Projesı adı verılen nükleer denemeler sırasında meydana gelen patlamadan 25yıi sonra hazırladığı raporunda patlamanın yuzeyeçokyakm gerçekleştığı ıçın sızıntı oluştugunu ve sızıntının Benng Boğazı'na aktığını ılen surdu Aleut Adalan'nadahılolan Amchıtka Adası nükleer denemelenn yoğun bır şekıldeyapıldığı bırbolge En buvuk veraltı denemesı olan Cannıkın Proıesı de dahıl olmak uzere adada 1960 lı vıllann sonunda \e 19^0'lenıı başında 3 ayrı deneme gerçekleştınldı Raporu hazırla\ an Greenpeace yetkılısı Pam Miller. radyoaktıf sızıntının denız aitındakı besın zıncınnı de etkıledığını belırttı Greenpeace'ın hazırladığı bu raporun aksıne o donemde Atom Enerjısı Komısyonu'nun hazırladığı raporda ıse nükleer denemelenn vapıidığı bolgede yalnızca "önemsiz" oranda radyoaktıf buhar oluştuğu ve herhangı bır "bolaşmanın" ve çevresel kırlılığın soz konusu olmadığı belırtılmıstı Greenpeace temsılcıleny le \ aptıklan goruşmelerden sonra enerjı bakanhğı yetkılılen "Binıkte çahşarak Greenpeace"in bulgulannı değerlendirecekJerinr açıkladılar Kıbrıs Rum Kesimi 5 Türk için tutuklama emri • Türk bavrağını ındirırken vurulan Rum'u öldürdükleri ıddıasıyla aralarında Kıbrıs Türk Banş Kuvvetleri eski komutanı Korgeneral Hasan Kundakçı \e KKTC Tarım ve Orman Bakanı Kenan Akın'ın da bulunduğu 5 Türk içın tutuklama emn çıkanldı MURATİLEM ATİNA-Kıbrıs Rum yo- netımı. 14 ağusUMa KKTC sınırlarına yonelık Rum tahnklen veeylemlen sıra- sında gonderdekı Turk bay - ragını ındırmeyeçali'>ırken açılan ateş sonucu olen Rum ey lemcı Solomos So- lomu'yuoldurduklen ıddı- ası ıle 5 Turk hakkında tu- tuklama emn çıkardı Rum radyosıj "rutukla- nıaemrinin" Interpol e de ıletılecegınıduyurdu Rum Başsavcı Alekos Markıdes tarafından yapılan açıkla- mada, Rum ey lemcı Solo- mu'yu oldurduklerı ıddı- asıyla haklarında tutukla- ma emn çıkartılan 5 Turk'un. KKTC Tanm ve Orman Bakanı Kenan Akın. Çevık Kuvvet Şube Muduru Erdal Emanet Po- lıs Genel MuduruAtilla Sav. Kıbns Turk Barış Kuvvet- len eskı Komutanı Korge- neral Hasan Kundakçı ve 28 Tıımen Komutanı Tumgeneral Mehmet Kar- lı olduğu bıldınldı Markıdes. Solomu'nun aılesının. Avrupa Konseyı insan Hakları Mahkeme- sı'ne kışısel başvuru yapa- bıleceğını de belırttı Kardak davası Bu arada Kardak'a çıkan Turk gazetecılen de Yuna- nıstan'da mahkemeye \enl- dı YunanlıvetkıIıler4Turk gazetecısı hakkında. Atı- na'da dava açtılar 39 Ocak gunu meydana gelen ıkı ulkey ı savaşın eşı- ğıne getıren Kardak krızı sırasında adacığa çıkan \e- dim Demirav, Mümin Ko- caarslan, Nlehmet Demir- polatveCesurSert hakkın- da Atına'da dava açıldı Emeklı General M.ıNikola- idis'ın başvurtısu uzenne Atına bırıncı savcılığında açılan dava Kos adası sav - uhğına gonderıldı Kardak adacığına çıktık- lan ıçın y asadışı yollardan Yunanıstan'a gınş yapma, seınbol ve yonetıme karşı gelıp hakaret etmek ıddı- aları ıle açılan dava konu- sunda Danıştay. Atına Sav- cılığı'ndan bılgı ıstedı Yunan basın organlann- da yer alan haberlere gore soz konusu mahkemenın suçlu bulmasi durumunda dort Turk gazetecısı Turkı- ye'den ıstenebılecek Edınılen bılgılere gore Turkıve ıle Yunanıstan ara- sında suçlulan lade anlaş- ması bulunmuyor Yunan mahkemelen dort Turk ga- zetecısını mahkûm edıp la- delennın ıstenmesı duru- munda. Turkıye'de açıla- cak bır dava ıle tartışmalı adacığa çıkarak Yunan bay- rağı dıken Kalımnos Bele- dıye Başkanı yargılanıp suçlu bulunması durumun- da \unamstandan ıste- nebılecek ABD'DEBASKAIVLIK SEÇIMLERI Cumhuriyetçilerin mahkeme atagı FU4T KOZLUKLU UASHIIVGTON - Baş kanlık seçımterine alt'ı'gtın" kala Demokratları "Seçim kampaması fînansmanında yasalara avkın hareket et- mekle" suçlayan Cumhun- yetçıler mahkemeye başvu- rarak Demokrat Partfye kar- şı dava açmayı kararla^tırdı- lar Kazanmalanna "ihtimal *erilme>en" Cumhurıyetvi- ler, bağış kayıtlannın Fede- ral Seçım Komisyonu tara- fından ıncelenmesının ıa- mamlanmasına kadar De- mokratık Partı nın harcama- lannın dofıdurulmasını ıste- dıler Ilk oneelen seçım harca- ma ve bağışlarına ılışkm bır raporu v ermey ı reddeden Demokratlar ıse oncekı gun karar değıştırıp kımın ne za- man \e ne kadar para yardı- mında bulunduğunu gosteren kayıtlan Federal Seçım Ko- mışyonu'na teshm ettıler Ote yandan Demokratık Partı adma bağış toplayan es- kı tıcaret bakanlığı çahjanı John Huang, "BilgUendirme özgürlüğü" çerçe\ esınde go- revını soruşturan muhafaza- kâr bır grubun onunde ter doktu Yetkılıler Vargı İzle- meadlı muhatazakar grubun sorularını yanıtlayan Hu- ang'ın, Tıcaret Bakanlı- ğı'ndakı gorev ını. Demokra- tık Partı ve para bağişı top- larken kotuye kullanıp kul- lanmadığının araştırıldığını soyledıler !kı saat sureyle sorgulanan Huang'ın Clin- ton'ın partısme bağış toplar- ken yolsuzluk yaptığı ve va- saları ıhlal ettığı one surulü- yor Seçım kampanvasında Demokratık PartTveyasadı- şı vollardan para aktardığı ve gelen para v ardımının da kul- lanıldığmı savunan Cumhu- nyetçıler, 5 kasımdan sonra Clınton'ın -usulsüzlukler" yuzunden basınıncıddı bıım- de ağnvacağını dıle getırdı- ler Vanşı "belirginbirfarlJa" onde goturen Başkan Bill Clinton.tum kamuoy u yokla- malannda onde olmanın ra- hatlığınakapıldı Clıntonse- çımlerın kazanılıp kazanıl- mamasında "onemli bir roJe sahip" olan Ohıo ve Pennsy 1- vanıa evaletlennde halka hı- tap ettı ABD lıden. Ohıo'da bır unıversıtede konuşurken kuçuk bır cumhurıyetçı gru- bun protestosuvla karşılaştı Genç grup. Clmton'a "ger- çekleri sö>1e" dıye bağırdı '»akın çevresının "Clin- ton'ıdevirmekiçin vanlışme- sajlarla seçmene gidivoruz" dedığı Dole da. son hafta te- laşı ıçınde, gorulmedık sıkı- şıklıkta bır program gerçek- leştınyor Sonuçlan "havati öneme sahip" Calıfornıa'da onlarca mılyon dolarlık harcama yaptığı bıldınlen Dole ken- dısmın ulkey 121 ıncı Yuzyı- la taşıyacak utka ve deneyı- me sahıp olduğunu ıddıa et- tı Ancak tum suçlamava ve Cumhurıvetçılenn karalama kampanyasına karşın şu ana kadar y apılan kamuoyu yok- lamalarının tamamı Clın- ton'ın. rakıbı Dole u yuzde 22'lere varan oy farkıyla ge- nde bırakacasını sostenvor TEŞEKKÜR Ölümü ile bizleri acılar içinde bırakan büyüğümüz, iyi insan ve iyi dost, 18. Dönem Kars Milletvekili VEDAT ALTUN'un vefatı dolayısıyla taziyetlerini bildirenlere, telefonla arayanlara, faks çekenlere, cenaze törenine ve evimize gelerek acımızı paylaşan herkese teşekkür ederiz. AİLESİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle