25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet İmtivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yajın Yönetmenı. Orhan Erinç 9 Genel Yayın Koordinatörü: Hikmef Çetinkaya 0 Yazıışleri Müdiirierı Ibrahim Yüdız (Sorumlu), DinçTavanc # Haber Merkezı Müdürü 1 Hakan Kara 0 GörseJ Yönermen; Fikret Eser Dı> Haberlcr. Şinasi Danışoğlu • Istıhbarat: Cengiz Y'ıldırım •Ekonomı Bülent Kızanlık 0 Kültür: Handan Senköken 0 Spor. Abdülkadir > ücelman 0 Makaleler: Sami Karaören 0 Düzeltme Abdullah Yazıcı 0 Fotoğraf. Erdoğan Köseoğiu 0 Bılgı-Belge Edibe Buğra 0 > urt Haberlen Vlehmet Faraç Yaym Kunılu: İihan Se\çuk ı Ba>kan ı. Orhan Erinç, Okta> Kurtböke. Hikmet Çetinkaya. Şükran Soncr. Ergun İJak-L Dinç Ta\anç. İbrahim > ıldız, Orhan Bursalı. Vfustafa Balba\. Hakan Kara. Ank^ra Temsılcısr Mustafa Balba> 0 Haber Muduni. Dogan Akın Atalürk Bu\\ an No 125. Kat 4. Bakanlıklar-.Ankara Tel- 414502» r hat). Fak» 419502'' 0 İzmır Temsılcısı Serdar Kızık. H Zıya B|\. 1352 S. 2 3 Tel: 4411220. Fakb 4419117 • Adana Temsılcısr Çetin Yiğenoğlu, Jnönu t'd 119 S. No.l Kat.l. Tel- S52255U. Faks- 35225^0 Müessese Miidüriı Erol Erkut 0 Koordınatör. Ahmet Korulsan 0 Muhasebe Bülenl Yener 0 îdare. Hüseviıj Gürer 0feletme-Önder Çeük 0 Bılgı-lşlem Nail İnal 0 Bılgısa\arSıstem Mürûvet Çiler MED\A C: • Yonetım Baskanı - Genel Mûdür I Erduran # Koordmator Işıtman • Gene) Mudur Yare Mine Akdag Tel 514 07 5139580-51?846O-61.Fata 5 \avimla\an ve Basan: Ve*ı Oün Haber Aıansı. Basın \e Yavıncıfık A $ TurkKagı tad : «-JKsâaoğıu U33-İ Uı PK046 Isunbul Tel (0 212} 512 05 05 (20hat! Faks (0 212ı 513 85 95 31 EKİM 1996 }msak:5.0I Güneş: 6.27 Öğle: 11.55 Fkindi: 14,42 Akşam: 17.09 Yatsı: 18.29 Eniyi mankenler Istanbul Haber Servisi - Best Model Türkiye yanşmasında 3 bin manken arasından seçilen 20 kadın ve 22 erkek manken Best ModeloftheVVbrid'a katılabilmek için yanştı. 14 .Aralık 1996 tarihınde Jstanbul'da yapılacak dünyanın en iyi mankenleri yanşması Best Model of the \Vorld'da yanşmak içın podyuma çıkan mankenler. ünlii firmalann giy si ve ma)o!annı sergilediler. Mersin'den yanşmaya katılan 16 yaşındaki Güzide Duran ve Ankara Hukuk Fakültesi son sınıf ögrencısi Fuat Cingiller. Best Model Türkiye"nin birincilen seçildiler. Şengül Eylem ve Soner Ademoğlu ikinciliği kazanırken Eylem Şenkal \e Engın FCayalarüçüncülüğü elde ettiler. (Fotograf: ALPER FL'RĞUT) rürkiye Sendikacılık Ansiklopedisi • Haber Merkezi - Çalı^maları 1995yılından beri süren Türkiye Sendikacılık Ansiklopedisi'nin 1. cildi )ayımlandı. Kültür Bakanhğı ve Tarıh Vakfı'nın ortak projesinin ürunü olan ansiklopedi. 3 bine yakın madde içeren 3 cillte tamamlanacak. Yayın kurulu başkanlıgını Prof. Dr. Cahit Talas'ın yaptığı ansiklopedinin yayın kurulunda Prof. Dr. Alpaslan Işıklı, Prof. Dr. Mesut Gülmez, Prof. Dr. Nusret Ekin. Prof. Dr. Toker Dereli. Prof. Dr. Metin Kural. Prof. Dr. Öner Eyrenci. Prof. Dr. Murat Demircioğlu. Tarih Vakfı Genel Sekreten Orhan Siller ve ansiklopedinin yayın yönetmeni Oya Baydar yer alıyor. Cumhuriyet balosu Haber Merkezi - Cumhuriyet'in 7 3. yılı nedeniyle bir balo düzenleyen Armada Oteli Istanbullu gazeteeileri ağırladı. Armada Oteli yöneticilerı Kasım Zoto. Avniye \e Mehmet Tansuğ'un düzenlediği baloya20"li 30'luyıllann gece giysilerı ve aksesu\arlan ile katılan konuklar gece boyunca dans ederek eğlendiler. Omit Iris ve arkadaşlannın dans gösterisi geceye renk kattı. Ayrıca Büyükada'da Atatürk döneminden bu yana ilk kez Kaymakam Mustafa Fersakoğlu Splendıd Otel'de bir resepsiyon düzenlendi. Ömer Asım Aksoy anıldı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dilbilimci. eski CHP milletvekili. hukukçu Ömer Asım Aksoy. 3. ölüm yıldönümünde Dil Derneği'nin düzenlediği toplantıyla anıldı. Toplantıya. Anayasa Mahkemesi Yekta Güngör Özden. Aksoy "un oğlu Prof. Dr. Suat Aksoy. Türk Dil Kurumu eski uzmanlan Aysel Dikmen. Tayyibe Uç ve yazar Sevgi Özel, konuşmacı olarak katıldılar. Penisilin can aldı • .4NKARA(.AA)-Özel bir tıp merkezinde penisilin iğnesi yapılan dört yaşındaki $enol Pehlivan öldü. Çocuğun daha önce bir başka tıp merkezine görürüldüğünü ve önceki gece bu merkezde bir penisilin iğnesi yapıldığını. ikinci iğne için dün kendi merkezTerine getirildiğini savunan (Jlubey Tıp Merkezi'nin sahibi Feza Uğurman. çocuğa önceki gece penisilin yapıldığı için alerjisi olmadığı sonucuna \ararak ikinci iğnenin u>gulandığını \e çocuğun iğneden bir dakika sonra şoka girdiğini kavdetti. Kanadalı Cominco şirketinin, insan sağlığını hiçe sayarak maden arama bölgesini genişlettiği ileri sürülüyor Artvm'de ^tehükeK' alfm arayışıCENGİZ VILDIRIM / AYSEL ARAS ARTVİN / İSTAıNBUL - Yabancı şirketler. Tur- gut Ozal döneminde elde ettikleri imtiyazlardan yararlanarak "maden arama bölgelerini" çev re v e toplum sağlığını hiçe sa>arak genişletiyorlar. Ka- nadalı Cominco şirketinin, Artvin'in Cerattepe bölgesinde altın, gümüş ve bakır madeni arama ça- lışmalannı geniş birsahaya yayması. Yeşil Artvin Dernegi'nin sert tepkisine neden oldu. Dernek Baş- kanı Necati Altun, Cominco şirketine, "Artvin'den çekil git" çağnsında bulundu. 1986 yılından bu yana Artvin'in Cerattepe böl- gesinde altın. bakır ve gümüş madeni arama son- daj çalışmalannı yüriiten Cominco Madencilik Şir- keti. altın rezervinin iki katına çıkması üzerine böl- gede çalışmalanna hız verdi ve yayılmaya başladı. Yeşil Artvin Derneği yöneticileri ile Cominco Ma- dencilik AŞ yöneticilerinin geçen günlerde ger- çekleştirdikleri toplantıda konuşan dernek başka- nı Necati Alrun, madenin işletilmesi halinde çev- reye ve insan sağlığına vereceği zarann, yarann- dan daha çok olacağını belirterek şirketi Arrvin'de istemediklerini söyledi. Altun. yaptığı konuşmada, "madenin işletilme- si halinde çevreye ve insan sağlığına zarar \ereceği- ni, düzenledikieri toplantılarda bilim adamlannın • Artvinliler. sondajlar sonucu iki katına çıkan altın rezervini bırakmayacağını söyleyen Cominco Madencilik Şirketi'nin yöreden "derhal" gitmesini istedi. ÇED raporu almayan Cominco gitmek bir yana. Artvin'deki çalışma alanlarını daha da genişletti \e "hukuki engellerle karşılaşırlarsa haklannı başka şirkete satma" tehdidinde bulundu. da aynı ka\gı\ı taşıdığını, fa>dasından çokzarar ve- receğinivurguJadjklannranımsattı. Altun. "Biz.Art- vinfiier bundan önce de Murgul örneğini yaşadık. ajnı duruma gelmek istemiyoruz. Artvin'i 300-500 mihon dolara feda edomev iz. Kesinükle Cominco şirketinin gitmesini isthoruz. Halk da bu konuda bi- zedestek veriyor" dedi. Necati Altun. çevreci ku- ruluşlan veduyarlı vurrtaşları Arrv in'deki gelişme- leri yakından izlemeye ve kendilerine destek ver- meye çagırdı. Şirket ne diyor? Cominco Madencilik AŞ Genel Müdürü Sabri Karahanda konuşmasında. Cerattepe'de sürdürdük- leri sondaj çalışmalannın tamamlandıgını belirte- rek rezerv çalışmalannın genişleyerek sürdüğünü kaydetti. ÇED raporunun şeniden düzenlenmesi için girişimleri bulunduğunu anlatan Karahan. son- daj çalışmalannda 'siyanür'yerine 'bentonik'kul- lanıldığını. bunun da çevre ve insan sağlığına za- rarı olmadığını söyledi. Genel müdür Sabri Kara- han. gazetemize yaptığı açıklamada, Arrvin'de al- tın rezervinin iki katına çıkacağmı tahmin ettikle- rini belirterek dünvanın birçok >erinde altın ve di- ğer madenlerin işletmesinin gerçekleştirildiğini, uvgulanan birçok yöntem bulunduğunu. kendile- rinin de "çe\re \e insan sağlığına kesinlikle zarar vermeyecek olan vöntemi tercih edeceklerini" sa- vunarak. "insan\eçevresağlığı'' için hiçbirşeyden kaçınmayacaklarını ve tav iz verme>eceklerini an- lattı. Toplantıda konuşan Yeşil Artvin Derneği Baş- kan Yardımcısı Necdet Bilselde Amın'de işletile- cek madenin bölgeye pek bir yararının olmayaca- ğını. onarılması güç ve zaman alacak zararlar ve- receğine işaret ederek şirket vetkililerinin "neden koli koli hazır su aldıklarını ve çeşme suyundan iç- medikleri" sorusunu vöneltti. Bilsel, genel müdür Sabri Karahan'ı gerçekleri açıklamamakla suçla- dı. Artvin'in, yeşilinin, suvunun bozulmasını. kir- lenmesini istemediklerini anlatan Necdet Bilsel. ÇED raporu alınmadan bugüne dek nasıl çalıştık- lannı sordu? Şirket genel müdürü Karahan. firmanın Am in'e yarınmyaptığını. burayı bırakamayacaklannı, Co- mınco'nun istenmemesi halinde haklarını başka bir firmaya satarak zararlannı karşılayabilecekle- rini söyledi. Birçok konuda kapsamlı bilgi vermek- ten kaçınan Karahan. Artvinlinin endişe etmekte haklı olduğunu, ancak kendilerine "güvenilmesi" gerektiğini kaydetti. Başkanlar ne diyor? Artvin'in DYP'li Belediye Başkanı Seracettin Vazan konuyla ilgili sorularımızı vanıtlamaktan kaçınarak. "Şu aşamada hiçbirşej söylejemem, ko- nuşmak istemiyorum" dedi. Eski belediye başka- nı Kadir Halvaşi ise konuyu >akından izledigini, gelişmelen takip ettiğini belirterek Artv in halkına rağmen hiçbir şeyin gerçekleştilemeyeceğini söy- ledi. Halvaşi. "Gelişmeleri, Artvin halkıvla biriik- te bir > urttaş olarak ben de takip edivorum. Bu ko- nuda gerçekleştirilen bilimsel toplantilan izliyorum. Şirketi dinlhoruz. Henüz ÇED raporu alınmiş değil, gelişmelere bakıp Artvin haikıyla birlikte karar vereceğiz" dedi. Karadeniz Balık düşmanı denizanalan • Uzak denizlerden, transatlantiklerin balast sularıyla Karadeniz'e taşınan 'Mnemiopsis Ieidyi' türü denizanası popülasyonu. 900 milyon tona ulaştı. Plankton ve balık larvalanyla beslenen denizanalan. Karadeniz'deki balık rezervlerinin azalmasında önemli rol oynuyor. CEM LLUTAŞ Kuzey Amerika'nın do- ğusundaki denizlerden ge- mi lerin balast (denge) sula- n ile taşındığı tahmin edi- len "mnemiopsis Ieidyi r ad- lı denizanası, Karadeniz'ın balık rezervlerine büyük za- rar veriyor. 1980'lerin ortalarında Kuzey Amerika sahili çı- kışlı bir gemi tarafından yanlışlıkla getirilmesi so- nucu Karadeniz'de kendisi için "mükemmer bir or- tam bulan Mnemiopsis Ie- idyi, hızla çoğalarak 900 milyon tona ulaştı. Karade- niz Çevre Programı (KA- ÇEP) DirektöriTDr. Lauren- ce D. Vlee. Mnemiopsis'in hacim olarak yıllık çofalma oranının, her yıl tüm dün- yada a\ lanan balıklann hac- mine denk olduğunu kaydet- ti. İştahJı etobur 1991-92 döneminde bu, Dr. Mee'ye göre, kendisini tehditeden doğal bir düşma- nı olmayan ve rahatlıkla beslenebileceği plankton ve balık larvalan bakımından zengin olan Karadeniz. "ca- navar iştahlı bu etobur" için mükemmel birortam. Bilim adamlan. Mnemiopsis de- nızanalarının miktarını azaltmak için bu canlıyı "be- sin olarak görecek" bir baş- ka canlı arayışı içindeler. Karadeniz'e kı> ısı bulu- nan 6 ülkenin 30-31 ekim- de lstanbul "da imzalayaca- ğı anlaşmanın ön hazırlığı olarak yapılan araştırmada, Avrupa kıtasının bü>*ük ır- makları olan Tuna. Dinye- per. Dinyester. Don ve Ku- ban tarafından getirilen azot ve fosforbileşiklerini içeren besleyicielementlerin. bin- lerce yılda oluşacak tür ve miktarlan 25 yılda oluştur- duğu belirtiliyor. Karade- niz kıyısında ve çevresinde yaşayan 160 milyonluk nü- fusun yarattığı tanmsal. en- düstriyel ve evsel kirlilik, hiçbir önlem alınmadan ne- hırlerle denize ulaşıyor. Mnemiopsis denizanasının da kirlilik nedeniyle oluşan ortamdan yararlandığı tah- min ediliyor. KAÇEP Dırektörü Dr. Laurence D. Mee, kirlilik- ten. daha çok büyük gövde- lı balıklann etkilendiğini, örneğin tüm Karadeniz'de yunus sayısının 100 bine kadar düştüğünü söylüyor. 750 milyon dolar gerekli K.AÇEP'in yaptığı araş- tırmaya göre. Karadeniz'in kurtarılabilmesi için 750 milyon dolar (70 katrilyon lira - Türkiye bütçesinin 23 katı) gerekli. Bu paranın bir nükleer denizaltıdan daha ucuz ol- duğunu söyleyen Dr. Mee. 3 yıldırsürdürülen teknik ve hukuki çalışmanın son aşa- masına gelindiğini bildir- di. Dr. Mee. programa taraf olan Bulgaristan. Gürcis- tan. Romanya. Rusya Fe- derasyonu. Türkiye ve Uk- rayna'nın alışılmışın dışın- da sorumluluk almaya ça- lışmalannın memnuniyet verici olduğunu vurguladı. Karadeniz günü Türkiye'nin ev sahipli- ğinde İstanbul'da toplanacak olan 6 Karadeniz ülkesi, bu- gün üç yıldır hazırlanan "Karadeniz Eylem PlanTnı imzalayacak. Planın öne- mini vurgulamak için 31 Ekim. 7 Karadeniz ülkesi tarafından. "Uluslararası KaradenizGünü"ilan edil- di. Heathron Havaalanf nda ele geçirilen silahlar. pekçok ülkenin havaalanında güvenlik sisteminin ne kadar yetersiz olduğunu akla getirdi. İngiliz polisi, Heathrow Havaalanı'nda ele geçirdiği silahları sergiJedi Rujun içine yerleştirilen bıçak • İngiliz polisi. Heathrovv Havaalanf ndan tarak içine gizlenmiş bıçaklar, ruj kutusu içindekı sustalı, tükenmez kalem şeklindeki gaz tabancalan ve dolmakalem görünümündeki tabancalann geçirilmek istendigini söyledi. Çeviri Servisi - İngiliz polisi düzenlediği basın toplantısında. Heathrovv uluslararası ha- vaalanında ele geçirdiği silahlan sergileyerek pek çok ülkenin havaalanlannda güvenlik sis- teminin ne kadaryetersiz kaldığını gözlerönü- ne serdi. İkinci Dünya Savaşf ndan kalma makineli tüfekler. el bombaları. kısa namlulu tabanca- lar. kılıçlar. komando bıçaklan, ok gibi değı- şik çap ve güçteki sılahlann sergilendiği ba- sın toplantısında. en büyük ilgiyi masum gö- riinüşlü eşyalann içine gizlenen silahlar çek- ti. Tarak içine gizlenmiş bıçaklar. ruj kutusu içındeki sustalı. tükenmez kalem şeklindeki gaz tabancalan ve dolmakalem görünümündeki tabancalar güvenlikten kolayca geçirilebili- yor. Ancak özel eğitim gören polislerin ele geçirebileceği bu tür silahlar. özellikle uçak ka- çırma evlemlerinde kullanılıyor. Heathrovv Havaalanı Başkomiseri Ken Pri- ce. ele geçen bu silahlann ülkegiivenliği açı- sından büyük bir tehlikeoluşturduğunu belir- terek şunlan söyledi: "Güngeçmiyorkigüven- likten silah geçirmeye çahşan bir yolcuyu ya- kalamayalım. Bu silahları uçağa sokmava ça- lışanların tümii sanıldığı gibi terörist değil. Pek çoğu yaptıkiannın suç olduğunun bilincinde ol- mayan sıradan insanlar." Gana'da may ın temizleyen bir İngiliz aske- rinin. ülkesine dönüşte hatıra olarak mayın getirdiği örneğini veren Price. "Bu silahlar dünvanın dört bir yanından geliyor ve büyük birçoğunluklatransityolcularıniizerindençı- kıyor. Bu kişileri Havayolu Güvenlik >asalan gereğince rutukluyoruz. Aynı yasa uyannca o> uncak saatli bomba vedinamit gibi silah gö- rünümii veren gereçleri taşıy anlar da ay nı de- recede suçlu sajilıyor" diyor, Heathrovv güvenlik yetkilileri. uçağa silah- la binmeye çahşan yolculann başında Ameri- kalılann geldiğini bildiriyor. ABD havaalan- larının dünvanın en sıkı korunan havaalanla- rından biri olduğunu iddıa eden Clinton yö- netimi. sert güvenlik önlemlerine karşın uy- gulamada başansız kalıyor. Gelecek yıl yürürlüğe girmesi planlanan anti-terör yasasıyla bu sorunun çözüm- lenebileceği düşünülüyor. Trafik canavam karşı yen yasa da yetersiz' fstanbul Haber Sen Türkiye'de trafik kaza nedeniyle son 10 yılda 1 bin kişinin öldüğü. 1 n yon kişinin yaralandığı, milyar dolarlık da ma< hasar meydana geldiği [ lirlendi. Türkiye Trafik C navarını Yoketme \'al Başkanı .^hmetTürkoğl yeni çıkan trafik yasasın sevindirici. ancak kazal rı önlemede yeterli olm dıgını söyledi. Türkiye Trafik Canavi nnı Yoketme Vakfı Başk; nı Ahmet Türkoğlu. I Oca 1997'de yürürlüğe girece olan yeni trafik yasasıyla ii gili dün Pera Palas Ote li'nda birtoplantı düzenle di. Ahmet Türkoğlu, bu güne kadar konuyla ilgil herkesin trafik yasasınd; düzenleme yapılmasını is- tediğini. ancak bu konuda hiçbir ginşimde bulunul- madığını kaydetti. Türki- ye'de trafikle ilgili bir ba^ kanlık kurulması gerektiğh ni ifade eden Türkoğlu. bir- çok kurumun kazaları önJ leme konusunda çalışma- lan olduğunu ama ortaya somut bir şey çıkmadığını ifade etti. Trafikle ilgili kendilerinin hazırladığı ba- zı projeler bulunduğunif anlatan Türkoğlu. şöyle devam etti: "^eni yasavla trafik po- lislerinin alacağı rüşvetar- tacak. bunu caydıncı du- ruma getirmek için çalış- malar başlatılmaİKİır. Tra- fik polislerine en az bin mark maaş verilmeli. cep- lerinde taşıdığı para da kontrol edilmeu'dir." Banş için 1 milyon imzaya destek IZ.MİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Sınırsız Çevre Yolcuları Foça'da yaptıklan son toplantıda. Türkiye ile Yunanistan ara- sındaki ilişkilerın iyileşti- rilmesi için atılacak adım- lara destek verme kararı aldılar. Sınırsız Çevre Yolcula- rı. üç ayda bir yaptıklan toplantılannm sonuncusu- nu Foça'da gerçekleştirdi- ler. Toplantı sonunda yapı- lan açıklamada. banş için 1 milyon imza kampanya- sının Sınırsız Çevre Yol- cuları arasında da örgüt- lenmesini sağlamak ama- cıyla lstanbul grubunun görevlendirildiği bildiril- di. Açıklamada. şu bilgile- re yer verildi: "Termik santrallar ko- nusunda alınan mahkeme kararını çiğnejerek ana- \asanin 138. maddesiniih- lal eden Bakanlar Kuru- lu'nun suçunu protesto vc ihalesi kapıdabulunan.Ak- kuyıı NükleerSantralı'nın yapılmasını engellemek için ortak eylemleri sür- dürme kararı aldı. Çalış- malar esnasında Foça Be- lediy esi Kadın Komisyonu tarafından düzenlenen la- iklik yürü vüşüne katılına- rak 'türkiye Laıkliğe ^fec- burdur" mesajı verildi." RASGELE / RAİFERTEM Gençler, Hukukçular, Oncii Ozgürlük, Tam Bağımsızlık Savaşı Hepimizin 7 } iz de varız dedi Adana Barosu. Telefonda Av. ÎJ Ziya Yergök'ün sesi. "Adana Barosu üç dönem sağın elindeydi. Demokrat Avukatlar Grubu olarak seçime girdik. 6 yıl sonra aldık." Ziya Yergök Adana Barosu'nun yeni başkanı. "Uyelerimiz seçime çok ilgi gösterdi. Tamamına yakını katıldı. Bunda şehatın, Afganistan Libya olaylannın, Refah ikîidannın çok etkisi oldu. İnsan hakları ihlalleh, mafya adaleti! Barolara İfğlyi arttırdı. Genç biryönetim işbaşına geldi. 5 üyemiz de bayan." Amaçlarını içeren bildirilerini faksladı. Bir maddesi şöyle: "Bizim anlayışımızdaki baro; demokratik ve laik cumhuriyete yönelik her türlü tehdide karşı koyacak, bu yöndeki tehditlere karşı bilimin, aklın, özgür düşüncenin ve çağdaşlığın açtığı yolda cesaretle yürüyecektir." Seçimi bu görüşte olanlar kazandı. Gençler, hukukçular olaylara el koydu. Işi ele aldı. Umut ışıkları parladı. Oturdum yazımı yazıyorum. Günlerden 29 Ekim. Cumhuriyet Bayramı. Cumhuriyetin 73. yılı. Gözümü televizyondan ayıramıyorum. Bayram şenlikleri yapılıyor. Gençler, uygun adım yürüyorlar. Kızlar, erkekler, Harbiyeliler. Coşku seli akıyor. Cumhuriyeti kuranlar da gençler değil mi? Kutlamak da hakları. Kurtuluş Savaşı'na katılanların içinde, 30 yaşın üstünde kaç kişi var? Günümüzün devrimci yaşlıları da cumhuriyet genci değil mi? Cumhuriyetçi, devrimci, halkçı, devletçi, milliyetçi, laik! Karşıtlar, Kurtuluş Savaşı'na da karşı değiller miydi? Hukuklular, hukukçular. Görevimiz yalnızca adliye koridorlannda bitmiyor. Sosyal yaşam bizim alanımız. Son olaylar gösterdi. Baro genel kurullannda tartışıldı. Seçilenlere görevler, sorumluluklar verildi. Seçilenler de isteyerek aldı. Kaçamak olanakları kalmadı. Gençler yarınları yaşayacaklan için. Hukukçular sorunlarla ilk.karşılaştıkları için. Öncüler. Ülke sorunları, hepinizin, hepimizin sorunları. Yaşamak istiyorsak. insan gibi yaşamak istiyorsak. Özgür, tam bağımsız. Aklımızı başımıza toplamanın zamanı geldi. İnançlarından şüpheli kişiler. Dini siyasete alet edenler. Yaşam özgürlüklerimizi kısıtlamak istiyorlar. Anadolumuzu yurt edinemeyenler. Özelleştirme adı altında iktisadi devlet kuruluşlarımızı satıyorlar. Alıcılan kimler. Birçoğu yabancılar. Kapitülasyonlardan kurtulmak için yaşamlarını verenler. verenlerin. Kemikleri sızlamaz mı? İki haftadır ava çıkamıyorum avcı dostlar. Avlakları avlan yazamıyorum. Kendimiz av olacağız, ondan korkuyorum. Bağışlarsınız beni değil mi?.. Önümüzdeki hafta da istanbul kitap fuarındayız. TÜYAP'ın Tepebaşı'nda. Kitaplı günler yaşayacağız yazarlarla. okuyucularla birlikte. Gelin birlikte olalım. Geçmişimizi, geleceğimizi tartışalım. Mutlu günlere hazırlanalım. Umutla bakalım. Yarınlar bizim. Kimsenin şüphesi olmasın. Rasgele... e-posta : tan (a vol. com. tr «ı •/*-"".•
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle