03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31 EKİM 1996 PERŞEMBE HABERLER K a s ı m Y e r e l A r a s e ç i m I e r i n e D o ğ r u îktidar iddiah muhalefet lorgın 4VŞESAVIN A\K\RA - Sıyası partıler ıçın "kamuoyu yoklaması" nıtelığı taşıvan minı \erel seçırnlerde ıktidar partılerı DVPveRP ıddialı olduklannı açıklarken mululetet partılen hukumetı seçmene "siyasi ruş»et" \ermekle suçladı Iktıdar ortakları. 3 kasım pazar gunu \ aklasjk 110 bın seçmenın sandıl. ba^ına gıdeceğı \erel ara seçımlerde ->on anda ıl yapılan Osmanıye kozuııu kullanıvor Muhalefet partılerı ANAP \e CHP sozculerı îse "Hûkumet, tuplumun sorunlarına çozûnı bulmak yerine. yapay yontemlerle halktan oy kapmaya çalışıyor" goru^unu dıle getınvorlar 3 kasımda"l ıl 1 ılçe \e ÎO bcldede yapılacak seçımler REFAH\OL ıktıdannın ılk seçım sına\ ı olacak Seçımlerden "gîıçlu çıkma" hesabı yapan hukumet ortakları ellerındekı ıktidar olanaklanm son haddıne kadar kullanmaya ozen gostenvor llk seı,ım ruşvetını Osmanıye vı ıl vaparak \eren hukumet ortaklan en kuçıık beldelere dahı tnlyonlarca lıra kaynak vaadıyle seçmenden oy toplamaya çalışıvorlar Bu çerçevede 3 bın 3^8 :>eçmenın oy kullanacağı Denızlı"nın Kızılcaboluk beldesine toplam 5 tnlyon lıralık ucuz kredı sağlandığına dıkkat çekılıyor RP Genel Başkan \ardımcısı Rıza îlucak. bu rakamın "abartilı" oldugunu ılerı surerek ~Ben boyle bir kaynak aktarımı oldugunu sanmıyorum" goru^unu savundu Seçımlerden RP"nın bırıncı partı çıkacağını ılen suren Ulucak muhalefetın "seçim ruş\eti \erildiği" suçlamalanna "Osmanhe il olma>ı çoktan hak etmişti. Bunu Cumhurbaşkanımız da defalarca soyledi. Kaldı ki şimdi il yapılmasına butun shasi partiler destek verdi. Kimse bu konuda bizi suçlayamaz" ykarsılığını \erdı 1985 genel seçımı sonuçlanna gore seçım vapılan yerlerın buyuk bolumunde RP nııı onde oldugunu vurgulayan Ulucak -Benbunlardaeokbüyuk degişiklik olacağını sanmıyorum. Bizim geride olduğumuz bazı yerferde de bu kez çok iyi kampanyalar yurutuyoruz'" dedı D\ P Genel Baskan >ardımcısı Hasan Ekinci de partısının en az \uzde 35 oy aiacağını hukumet ortakiannın bu seçımden guçlenerek çıkacağını ılen surerek "Bizbuseçimdeiddialjyız. Meclis'te desteği olmayan muhalefet partileri, halktan da desteği olmadığını bir kez daha gorecek. O zaman o muhalefete susmak duşer"dedı Rüş\et tartışmaları Seçım ru^vetı suçlamalarınm gerçeğı yansıtmadığını one suren Ekıncı sunları kaydertı "HaydiOsmaniye'ye riışvet verdik diveliın. Bucak'a da nıı ruşvet verdik, kızılcaboluk'e de nıi ruş\et verdik, Çırpı*>a da mı ruşvet verdik? Buralarda biz ondeyiz. Muhalefet, yenilgiye şimdiden bahane arıyor. Hukumet ortaklan. bu seçimden yu/de 40'ın uzerinde o> la çıkar." AN \P Genel Baskan Sardımcısı Abdulkadir Baş ıse ulke sorunlarına çozum getıreme\en ve kıtlelerın sabnnın tukendıüını ızoren REFAH'iOLhukumetının" taraftarlarına moral \ermek \e kendı ıçındekı kavagayı bastırmak ıçın umudunu 3 Kasım seçımlerıne bağladığını sovledı Bu amaçla ıktidar ortaklarınııı de\ letın tum olanaklarını seçım bolgeienne aktardıklarını savunan Bas sozlennı soyle surdurdu ~Fakir fukaraya vardımda kullanılması gereken Sos>al ^ardımlaşma \e Davanışma Fonu. sı\asi amaela kullanılmaktadır. Nağmuraltında yollar asfaltlannıakta. Karayolları ve Koy Hizmetleri'nin tunı gucu seçim bolgelerine seterber edilmektedir. Herkeseiş vaadi verilmekte. Kırnn/ı plaka ile seçim me\danlarında dolaşan bakanlar ve burokratlar. vatandaşı adeta abluka altına almıştır. Ancak halkımı/. hakkı olan bugune kadar alamadığı bu hı/metleri alacak henı de \icdamna goreoyunu kullancaktır. Bu beceriksiz hukumetten kurtulmak isteven halkımı/ için 3 Kasım bir fırsatttır." C HP Genel Sekreterı Adnan Keskin ıktidar partılerınm toplumun sorunlarına çozum tıetırmek \erine "vapay vontemlerle halktan oy koparmava ealıştığını" so\ ledı C HP olarak seçımlerden en ıvı sonucu almak ıçın çaba sart ettıklerını kaydeden Keskin "Yapay du/enlenıelerle, halktan <>> çalmak. sivasi ahlaka sığmaz. Osmaniye'nin il olmasına karşı değiliz, ama bu \apilacaksa. gerektiği için yapılmalndı. seçimlere az bir sure kala değil" goruşunu dıle getırdı DSP yarısa gırmedığı ıçın oy hesabı vapmıvor "Parasızlık" gerekçesinı one surerek seçıme gırmeven DSP ijimdılık partılenn durumunu gormekle vetınecek Toplam 110 bın seçmenın ov kullanılacağı merkezler ıle \e seçmen sa> ılan ^ov le Osmanıve (76 bın 500) Burdur-Bucak (1 ^ bın 661). ^dıvaman-Besnı-SuNarlı (2 bın 849| \mas\,a-Merkez- -\vdiiKa (752). A\dın-K.u>ucak-Horsunlu (bın 771). Denızlı-Ta\as-kızıkaboluk (3 bın 37 ^) Izmır-Bavındır-Çırpı (2 bın 363). Trabzon-Şalpazarı-Gevıklı (bın 811) Mardm-Merkez-Yalını (bın 465) Manısa-Saruhanlı-Dılek (1457 ). Çorum-kargı-Hacıhamzalı (1121) seçmen CHP'den RP'ye geçen belediye başkanı Fevzi Düzel, 1 haftada 6 milyarlık yatırıma kavuştuklarını söylüyor Belediyelere transfer rüşvetleriYUSLFÖZK.AN ANKARA - koalıs\onun buvuk ortağı RP AN AP ve CHP'lı beledıve başkanlannı transfer etmek ıçın ıktidar olanaklarını ağırlıkh olarak kullanmava ba>ladı Hatav'ın Samandag ılçesi Mağaracık beldesının Mevı kokenlı CHP lı Beledıve Baskanı Fevzi Düzel vıllardır hızmet gormeven beldesının RP">e katılmasının ardından 6 mılvarlık vatınma \e bir traktore kavu^tuğıınu 10 mılvar lıralık kredı sozu aldıgını sovledı 11 yıl bovunca ANAP'ta gorev vapan Sakarya'nın Ortaklar Beledıve Başkanı Fikret Terzioğlu da RP'lılenn kı^ısel (,ıkarları verıne ulke çıkarlarını du^unduklerını savunarak bu nedenle partısınden istıfa ertığını so>ledı RP Genel Baskan •Vardımcısi Rjza l lucak RP nın partı farkı gozetmekbizın herkese hızmetı amaçladığını belırterek bu nedenle çekım alanı halıne geldıklerını sav undu REFAHVOL hukumetının ardından 10'uANAP'lı. 3"ııCHP lı toplam H beledıve ba^kanı partıîerınden ıstıfa ederek RP've katıldı RP've katılanlar arasında Alevı kokenlı yurtta^ların >oğun olduğu Hatav ın Samandag ılçesı Mağaracık beldesının CHP'lı baskanı Fevzi Duzel de >eraldı RP"ve 6 beledıve meclıs uvesi ve 235 uvesıvle bırlıkte en son katılan da Sakarva nın Ortaklar Beledıve Baskanı Fıkreî Terzioğlu oldu Beledıve başkanlan kendılerını ıstıfava goturen nedenlen Cumhurivefe anlattılar Mağaracık Beledıve Ba^kanı Duzel 2 5 vıl once belde olduklannı belırterek SHP- DYP \e CHP-D> P hukumetlerı zamanında hıçbır >ardım alamadıklarını sovledı Bağlı bulunduğu CHPden avlarca traktor ıstemınde bulunduâunu belırten Duzel "Traktor >erine traktor kabini vapılması amacıyla 200 milvon lira para gonderildi. Bunu iade ertik. 2.5 > ıl bo> unca, elektrik direklerine bir lanıba bile takamadım. TEK'ten 5 lamba gelmişti, D^ P'li adayın şikâveti uzerine ertesi gun sokulup geri gotıiruldu" dedı RP've katıldığı gun beledıvenın onune traktorun geldıgını anlatan Duzel. s,unları sovledı "Bizim beldenin elektriği zavıftı. Ben \nkara*da> ken. hemen 2 tane trafo getirttiler. Hemen direkleri dikip 50 tane de lambavı anında taktılar. Trafo \e direklerie en az 5-6 mihar lıralık vatırım vapıldı 1 hafta içinde. Şimdi beledive hi/nıct binasının projesini ci/dinvorunı. Bana 10 milvar lira kredi verecekler. Bunlarla vetinmedim ben. Ankara. İstanbul. Konva va da ba^ka bir beledheyi kardeş beledhe ilan edip 3 kılometre oteve liseve giden oğrencilere 2 tane otobus sağlavacağım. Bovle halledemesem bile Malive Bakanlığı'na başvurup para alarak. otobusleri sağlavacağımr 'Satılık'' kavgası Belde halkının hızmete susadığını ve aldığı karar nedenıvle kendısıne destek oldugunu belırten Duzel, "bazı aşırı uelar" dedığı Pır Sultan Abdal kultur Derneğı'nın (PSAkD) kendısını "Alevileri satnıakla" suçladığını sovledı Duzel "Ben Alevivim. bununla da iftihar edivorum. Alevileri sattnak bu kadar kolav. bu kadar ucuz mu? Ben Sayın Erbakan'dan bir şe> talep eîmedim. 2.5 sene hakkını vendi. Beldemin hakkı olan hizmetleri aldım"dı\e konustu Sakarva nın Ortaklar Beledıve Baskanı Fikret Terzioğlu da 3 vıl partı baskanhğı 8 vıl beledıve baskanlığı olmak uzere II >ıl ANAP ta gorev vaptığını anımsatarak "Bu surede şunu gordum ki Turkive'dekı sivasiler. RP dışıdaki tum partilerde. milletvekili olsun. bakanlar olsun. kinı olursa olsun. sadece kendi şahsi menfaatlerini. kendi koltuklarını duşunuvorlar" dedı Maksat 'hi/met* olsun RP'lılenn ise sadece devletını ulusunu dusunen ınsanlar oldugunu ılen suren Terzioğlu "Buinançla. 6 meclis uvem ve 235 arkadaşımla birlikte RP've geçtik. Başka bir sebebi>ok"gorusunu dıle getırdı Terzioğlu bundan sonra "inşallah vardım da alacaUannr' kavdederek "Kasabamız inşallah bundan favda gorecek. Arkadaslarımızla bunun kararını \erdik. \llah sonunu havır etsin. Ben vaat beklemedim, onlar da bulunmadı. Hiçbirşev vermeselerde oraya gecmişiz. artık buradan olumuz çıkar" dıve konustu RP Genel Baskan \ardimcihi Rıza Ulucak da partısının av rım gozetmeksizın herkese >ardımı felsefe edındığını belırterek sozlennı "sovle surdurdu "Kimsevi suçlamak istemivorum, ama başka vonetimler. hizmeti ova bağlamış. Bu dev lete de vakışmaz. devlete hi/met edenlere de. Eğer o hizmetin gitmesi gerekivorsa, hiçbir ov çıkmamış dahi olsa bunu \apmak gerekir. Biz inşallah bu zihniveti vıkacağız." RP'lı beledıve vonetımlerının. ba>arılı çalı^malarıvla ornek olusturduğunu sovleven Ulucak. sunlan sovledı "İktidarolmamızda en büvüketken beledivelerimizdir. Ruşvet, volsuzluk. hırsızlık onlendı. Bi/inı beledivelerimizde Allah korkusu. kimse gormese bile vaptığı işin hesabını vereceği endişesü inancı olduğu için ivi ornek oluyorlar. \eni gelenleri de ovle kabul edivorum. Başarılı belediyecilik anlavışı bizi çekim merkezi vaptı." Seçim bölgelerinde 24 Aralık 1995 sonuçları DİE 24 Aralık 1995'teyapılan milletvekili genel seçim sonuçlannı, seçim çev releri itibariv le sandık ba/ında \avınılanıava basladı. İlketapta3 Kasım 19%'da vapılacak ara verel seçimlerin seçim çevrelerinin bulunduğu illerin vavımlanması planlandı. Diğer iller de alfabetik sıravla vavına girecek. Araseçim vapılacak seçim çevreferinde24 Aralık 1995'te alınan sonuçlar vanda: 3 kasımın sonucu 24 aralıktan belli Iktidaryüzde 50'yeyakın Osmaniye için kollar sıvandı BLLENTSARIOĞLt ANkARA-REFArnOL hukumetı 24 aralıktakı ov oranı vuzde 50've vaklasan 12 çevredekı verel ara secımlerı ıktıdara lıalk destegının arttığı vonunde govde gosterısı olarak kullanmava hazırlanıvor Hukumet 24 \ralık 199^ de RP nın toplam vuzde 30 DS P nın toplam vuzde 18 7 oranında oy aldığı 12 seçım çevresınde ıl rus\etıyle ovunu artırmavı amaçlıvor i kasim oncesinde ıl vapılan Osmanıve. 105 bın cıvannda seçmenın ov kullanması beklenen verel ara seçımde "4 bın seçmenıvle sonuçta en etkın bolge olacak 3 kasimda sandığa gıden bir ıl bir ılçe ve 10 beldede 24 aralık seçımlerınde RP \ uzde ^0. D^ P vuzde 18 7 ANAP vuzde 18 MHP vuzde 13 6. DSP vuzde" 6 CHP vuzde 7 5 dığer partıler de vuzde 4 6 oranında ov aldılar Devlet Istatistık Enstıtusu'nun (DİE) verılerıne gore ıl vapılan Osmanıvecfe 24 araiıkta 74 bın 22 seçmenden 58 bın " r 58'ı ov kullandı Osmanıve de RP v uzde 35 9 oranıvla bırıncı partı olurken. D\ P vuzde 14 6 ANAP vuzde 14 6 MHP vuzde 14 8 DSP vuzde M. CHP vuzde 7 3 HADEP>uzde3 3 \tıllet Partısı yuzde 0 5 o> aldı 15 bın 73 seçmenden 13 bın 919 kısının oy kullandığı Burdur"un Bucak ılçesinde -\\A.P vuzde 29 6. DYP vuzde 25 3. RP vuzde 21 1 MHP yuzde 12 DSP vuzde 3 8. CHP vuzde 5 5 oy aldı ALİ TIRAŞ ADAN\-Turkıye nın 80 ılı yapılan Osmanıve aldığı "seçim rüşveri" sayesınde hem yenı dev let kadrolanna sahıp olacak hem de tnlyonlara ulasan yatırınılara Osmanıve nın ıl olması ıleelde edılen kadrolasma olanağı oncelıkle Içıslen Bakanhğfnı ılgılendınvor Sırasıvla Emnıyet Genel Mudurluğu, Malıye Bakanlığı Mıllı Eğıtım tl Ozel Idaresi Tapu kadastro ve Dıvanet de kadrolasmadan etkılenecek dığer bınmler Osmanıve nın "ilçedenile terfi" etmesıy le haıcanacak paranın 690 mılvar lıra olması hesaplanıvor Bu paranın 149 mılvar lırasinın Içı^lerı Bakanlığı nca harcanması 30 mılyannın Mıllı Eğıtım tarafından kullanılması beklenıvor En dusuk harcamayı ıse Çevre Bakanlığı ıle Sosyal Hızmetler ve Çocuk Esırgeme II Mudurluğu nun yapması buyuk olasıhk Bu arada dev letın yapılanmas) dışında çesıtlı kurulu^larca da Osmanıye"ye sağlanacak kımı olanaklar soz konusu Orneğın Çukurova Lnıversıtesfne bağlı Osmanıve Meslek \ uksek Okulu'nun halen vapımı suren bınalan ıçın 9ü mılyar lıra kultur sitesı ıçın 226 mılyar lıra. huzurevı vapımı ıçın de 100 mılyar lıra harcanacak Anadolu lisesıne de 15 mılyar lıra harcanması beklenırken Osmanıve'dekı ıdarı değisıklığın kenttekı ekonomık yasanıı etkıleyeceğı orneğın yasamın eskısıne oranla bıraz daha pahalanacağı kıraların artacağı da beklenen bir geîisme Adana-Osnıanıye Burdur-Bucak Denızlı-Kızılcaboluk Adıyanıan-Su\ariı Izmır-Çırpı Trabzon-Gey ikli Aydın-Horsunlu Sakarya-Kurtköy Manısa-Dılek IVIardin-Valım Çorum-Hacıhamza Amasya-Aydınca *yıııt*u 74022 15073 32^6 2521 2162 1738 1727 1405 1353 1115 923 692 BE 35 9 21.1 2 1 24.2 4 7 32.4 5 1 45.1 28 23J 10 1 14.8 DYP 14 6 253 48 7 133 33 3 13.7 28 5 18.2 29 9 12.1 33 6 343 AN\P 14 6 29.6 176 13.4 109 28.7 21 3 20 36 6 243 177 30.8 MHP 148 12 22İ 106 75 13 4.5 14 3.7 30 8 1» DSP 8 3.8 12 12 174 9.6 184 8-2 21 0.8 28 3.1 i 3 5.5 129 13.6 11 9 4.8 11 5 1.4 25 1 0J 1 8 7.5 HADEP } $ 0.8 0 5 73 95 1.4 08 0.5 0 8 343 07 0.9 NOKTASI / ORAL ÇALIŞLAR e-mail: [email protected] Beşıktaş ın Polonyatakımınıeleme- sı uzenne dun buyuk gazetelenmız- den bırısı spor sayfasına "Atam. ışte Beşıktaş" manşetını atmıştı Bir baş- ka buyuk gazetemız ıse bu galıbıyetı "3. inonu Zaferı" başlığıyla surman- şetten vermıştı Aynı gun 29 Ekım kut- lamaları nedenıyle Necmettin Erba- kan'ın davetı uzerine Ankara ya gelen sozde Nıjerya mıllı takımını da Anka- ra'da kurulan bir Turk karması 3-2 yenmıştı Turk takımlarının Avrupa kupaların- dakı maçlarıyla 29 Ekım Cumhurıyet kutlamaları aynı gunlere denk geidı Bu nedenle maçlarla Ata ya-bağlılık arasında bir paralellık oluşmaya baş- ladı Kazanan takım, Ata'ya layık bir başarı gosterdığın/ soyleyerek ovunu- yor Galatasaray Teknık Dırektoru Fatih Terim ıse perşembe gecesı Parıs te oyanayacakları maç ıçın ' Başarılan- mıza Atamızın ızınde devam edece- ğız" dıyerek koroya katılıyor Her şeyı 'Atam, İşte Beşiktaş' bırbırıne karıştırmadakı ustalığımız sonunda futbolla Ataturkçuluğu de bırbırıne karıştırdı Şımdı Alman takımına elenen Trab- zonsporlular ne yapacak9 Onlara A- ta nın ızınden gıtmıyorsunuz mu dı- yeceğız 7 Ya mılyonlarca taraftarı olan Fenerbahçe'' Şampıyonlartıgınde na- kavt olmuş durumda Her yenılgıden sonra Fenerbahçe'ye "Kansızlar, Ata- turk duşmanlan" dıye mı bağıraca- ğız9 Bir sure sonra trıbunlerde, mağ- lup olan takıma seyırcılerın hakaret korosuna cınsel hakaretler dışında bir de "Kahrolsun Ataturk duşmanlan" mı eklenecek? Futbol bir spor dalı Dunyanın dort bir yanında en çok seyırcı toplayan bu spor dalı onemlı bir ekonomık po- tansıyel oluşturuyor Futbolun genış kıtlelerı etkılemesı bu alana olan ılgı- yı her geçen gun artırıyor Mafyasın- dan sıyaset bezırganma kadar her- kes bir tarafından futbol takımlarına sarılıyor Kara para aklayanlar sıyası alanda hegemonyasını guçlendırmek ısteyenler, futbola yaptınm yapıyorlar • • • Daha dune kadar futbol oyununa "Hz Huseyın'ın kellesını tekmele- mek" dıye karşı çıkan dıncıler bile fut- bol sahalarına arzı endam edıyorlar Futbol bir yarışma genış sahada oy- nandıgı, pozısyon zengınlıgıyle goz zevkını okşadığı ıçın dığer spor dalla- rından daha çok ılgı çekıyor Haklı ola- rak mılyonların goz zevkıne yarışma heyecanına seslenıyor Ben de bir fut- bol meraklısı olarak maçları heyecan- la ızlıyorum Ama bunun Ataturkçu- lukle ne ılgısı oldugunu doğrusu kav- rayamıyorum Latın Amerıkafutbolu zengıneste- tığı ve kıvrak oyuncularıyla bu alanın en başarılısı Brezılya nın maçlarını ız- lemek rengarenk trıbunlerdekı sam- bayla coşmak ayrı bir zevk Ama ay- nı Latın Amerıka ulkelerı, takımları dunya şampıyonu olurken baskıcı re- jımleraltında ınlıyorlard/ Arjant/n dun- ya şampıyonu ıken bu ulkede Gene- ral Videla'nın kanlı dıktatorluğu hu- kum suruyordu Futboldakı başarı ıle çagdaşlık ara- sında bıre bir baglantı nasıl kurulabı- lır kı^ Bir ulkenın gelışmışlığı futbol ta- kımlarının başarısıyla olçulebılır mı? Turk takımiarının bir kısmı, bir ust tu- ra geçerken hâlâ Turkıye de ışkence devam edıyor Turkıye aydınlarını yar- gılamayı mahkûm etrneyı ve tutukla- mayı surduruyor Bu ulke, ne yazık kı Cumhurıyet'ın 73 yılında çagdaşlık- tan sınıfta kalmış durumda Bırakın turatlamayı bu halıyle amator kume- de bile kendısıne bir yer bulamaz Futbol takımları tur atlarken taraf- tarların bir kısmı elterınde tabancalar- la ortalığa teror saçıyorlar Insanlann canlarına kıyıyorlar Futbol takımları- mız tur atlarken mıllı gururlar kabarı- yor elenırken mıllı onurlar ıncınıyor Futbolda yenılgının veya başarının "onur"\a ne ılgısı olabılır kı? Sonunda ıkı takımdan bırısı elenıyor Elenen ta- kımın ulkesı onursuz mu sayılacak? Bu ulkede en onur kırıcı şey yurttaşı- na en ılkel yaşamı uygun goren bir an- layışın hâlâ egemen olması Devletın çurumesı, gundelık yaşamın kana bu- lanması Yaşar Kemal ı ıçerı attıktan sonra Dunya Kupası nı kazansan ne yazar? O zaman Ataturkçu mu olacaksın? Uygar dunya ıçınde mı kabul gore- ceksın9 Bu koşullarda Atatürk'e 'Işte Tur- kıye" demeye kımın dılı varabılır? PERŞEMBE ORR4N BURSALI Açmaz Yuksekogretım bu yıl da parasal sıkıntılarla baş- ladı ve rektorler durumdan şıkâyetçı Parasal kay- naklar ıçın onerılen çareler gıderek çeşıtlenıyor Or- neğın en gerçek lıberal partı, devletın eğftımden elını eteğını tamamen çekmesını, okulların ozel sek- tore devredılmesını ve devletın bu okullara ustelık oğrencı başına para odemesını bile ısteyebılıyor Ancak butun goruşler, öğretimin finans kayna- ğı olarak ogrencıyı ve aılelerını on plana çıkarmak- ta Ilen surulen bazı gerekçeler ıse çok komık. "Unıversıte ogrencısı ogrenımını bıtırdıkten sonra çok yuksek paralar kazanacak Nıçın ulke onun fı- nansmanını ustlensın?" Gorulduğu gıbı devlet, yurttaşlarına en temel ve en onemlı hızmetı verme sorumluluğundan bile so- yutlanmakta yurttaşların yuksek eğıtım duzeyınır> ulkeye yapacagı katma deger dışlanmaktadır Bir başka gerekçe de şu "Ulke yoksul, devlet yoksul, bu halıyle yuksekoğrenımı nasıl fınanse et- sın? Bu ancak zengın ulkelerın yapabıleceğı ış " Karşılaştırmalı tablolar yayımlanıyor ve bakıyorsu-' nuz gerçekten de azgelışmış ulkelerde oğrencıler^ den alınan paralar gelır duzeylen karşılaştınldığın-' da, gelışmış ulkelere kıyasla çok yuksek Ama kım-. senın aklına (veya ışıne1 ) bu durumun azgelişmiş' liğın kısır dongulerinden bıri oldugunu duşun- mek gelmıyor1 Bazı Avrupa ulkelerınde yıllık unıversıte oğrenım ucretlerı şoyle Fransa 250-500, ingıltere 1700- 6400 Italya 260-800 Hollanda 2050, Almanya, Avusturya ve Iskandınav ulkelerı 0 DM Bu mıktar- lar İngıltere yı saymazsak ortalama aylık maaş ka- dar bile degıl Butun bu ulkelerın oğrencilere ver- dıklerı yıllık burs mıktarları da hatırı sayılır olçuler- de Orneğın Hollanda da her oğrencı yılda 8500 DM'ye kadar burs alabılıyor Almanya'da oğrencı- lerın aldıkları burs mıktarı ayda 1000 DM Bızde ıse oğrencı katkı payı / 2 5 mılyon TL'lık burs oranını goz onune alırsak ogrencılerımızın odedıklerı pay- ların onemı ortaya çıkar Türkiye'nin zeki beyinlere ihtiyacı yok mu? Unıversıte eğıtımıne yeterlı kaynağı sağlayabıl- mekte karşılaşılan zorluklar sadece bıze ozgu de- gıl Pek çok ulke bu derdı yaşıyor, ancak bızde yuk- sekogretımın parasal yoksulluğu uç noktalarda Unıversıtelerımızın "hayat standardı" orneğın bir Alman unıversıtesıyle karşılaştırıldığında, en duşuk yıllık gelır duzeyınde kalır Şu sıralarda Almanya da unıversıtelerdekı mılyar- larca marklık açıgm oğrencılerden alınacak katkı payı ıle kapatılması tartışmaları yapılıyor Bu konuda Kuzey Vestfalya Bılım Bakanı sosyal demokrat Anke Brunn ıse şu goruşlerı savunuyor "Unıversıtelenn fınanse edılmesı ıçın oğrencıler- den para alınması, her ıkı taraf ıçın de uzun vade- de pahalı bir olay Ûgrencıden katkı payı almak, genç nesle karşı haksızlıktır ve aynca saçmalıktır Oğrencilere aylık 1000 DM burs verılmekte, sonra da yılda 2000 DM ogretım parası odemelerı ısten- mekte Btz bir kultur toplumuyuz ve ekonomımız tamamen zeki'beymlenn varlığına bağımlı Bu pa- ra oğrencılen zora sokacak bundan ulke de unı- versıteler de zarargorecektır Oğrencı hayatını sur- durebılmek ıçın ekpara kazanmakpeşınde koşmak zorunda kalacak bu da ogrenım kalıtesını duşure- cektır 1982-1994 yılları arasında gelır duzeyı du- şuk aılelerden gelen oğrencı sayısı yuzde 23'ten yuzde 14'eduşmuştur Oğrenımparalıyapıldığın- da, bu oran daha duşecek ve sosyal sorunlar or- taya çıkacakt/r" Gorulduğu gıbı Almanya nın yuksekoğrenıme ba- kışı ıle bızım bakışımız arasında aşılmaz dağlar var Bu bakışlar ortuşmedıgı surece de ıkı ulke arasın- dakı kalıte farkında bir kapanma değıl ancak art- ma soz konusu olabılır Cumhurbaşkam Demîrel Kars'ta 'Hiçbir parçamıza kimse elini süremez' YLCELSEZER KARS - Cumhurbaşkam Süleyman Demirel Turkıye nın bir tek parçasına kımsenın elını suremeveceğını belırterek "Birçok densi/likler oluvor. cinayet oluyor. oğretmenlerimizi. askerlerimizi. polislerinıizi şehit eden caniler çıkıvor Ama hiçbir şey in sonu yoktur" dedı Kafkaslar"da barı^ın sağlanmasi ıçın surdurulen gorusmelerden de umutlu oldugunu sovleven Demirel "Kafkaslar'da husumet değil. barış kalıcı olacaktır" dı\e konustu kars ın du^man ışgalınden kurtulusunun a 6 vıldonumu torenlenne katılan Cumhurbaskanı Süleyman Demirel bazı tesislenn temelını attı ve ını_elemelerde bulundu \alı Huseyin Atak'ı da makamında zıyarer ederek ılın sorunları hakkında bılgı alan Demirel "Kars. Turkmenistan'a yaklaşık 1400 kilometre. İstanbul'a da hemen hemen ay nı mesafededir. Orta Asja'jı •Knadolu'ya bağlayacak serhat şehri Kars"tır. Bu amaçla Kars'ın her açıdan guçlu olması gerekmektedir" dedı kars ın sorunlannm bızia çozulmesıne çalısıldığını ıfade eden Demirel sovle de\am ettı "Kars'ın 377 koyunde vol, elektrik ve telefon olması se\ indiricidir. Sadece 25 koyun suy u yok. Bu da 2 v ıl içerisinde tamamlanacaktır. Sehrin girişinden itibaren Kars'ı bir şantiye gibi gordüm. Şeker veçimento fabrikalanndan dumanlar tutuyor. Bu tesislerimizin yanına yeni tesisler kurmalıyız." Süleyman Demirel. daha sonra kafkas Innersıtesf ne aıderek Rektor Prof Dr"\ihat Bayşu yu zıyaret ettı Demirel burada vaptığı konusmada da Turkıye nın elındekı en onemlı proıenın ulkenın unıversıtelesme projesı oldugunu belırttı Demirel. ls.ars'ın kurtuluş torenmde yaptığı konusmada da 76 senesinde bile Kars'ın kurtulusunun sankı ılk gunundevmıs gıbı hevecanla vapıldığını sovledı Demirel "Bunun anlamı var. Bunun anlaşım şu: Milletimiz bugunku milli sınırları içinde bulunan toprakJarımızı vatan yapmıştır. Bunu şehit ' kanıyla sulayarak yapmıştır vetekrar herhangi bir parçasuıın kurtuluş ihtiyacı olmayacak bir şekilde de ona sahiptir. Vani bundan boy le ne Kars'ın ne de başka bir yerimizin kurtuluşu diye bir olay olmayacaktır" dıve konustu "Turkıye denen bu aziz vatan bizimdir" dıven Demirel. sozlennı ^ov le surdurdu "Kim ki canından aziz bir şey bulamadığı halde canını vatan için veriyorsa bu vatanı hak etmiştir. Oy ley se o yerin her karış toprağına sahip olmaya devam edecektir."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle