03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET 31 EKİM 1996 PERŞEMBE HABERLERIN DEVAMI Zonguldak V 12 Antalya Yurdun batı kesımlen parçalı yeryer çok bulut- iu, Marmara Ege. Baîı ve Orta Karadentz de Iç Anadolu'nun kuzeyı yağmur yer yer sağanak yağışlı otekı yerler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcakiıği artacak Ruzgâr guney ve batı. zamanla yurdun kuzey- baîı kesım^ennde kuze> ve batı yonlerden hafıf ara sıra orta kuvveTte yağış anında yer yer kuvvetlı olarak esecek Londra Parıs Roma Berlin Amsterdam Madrid Sofya Brüksel Y Y B Y Y B B Y 11 12 19 12 12 18 9 12 Atina Budapeşte Y Milano Oslo Helsinki Stockholm Belgrad Vıyana Bonn Münih B Y Y B B B Y Y 13 4 5 8 13 10 9 10 c Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Bakü Biskek Tıflis Kahire Y Y B Y B Y B B 8 16 8 19 13 9 10 13 Şam B 20 Parçalı bulutlu Yağmuriu Kariı GUNCELci\EYTARCAYÜREK Başbakan Erbakan seçim öncesindeki vaatlerini yineledi, tutucu tabanma mesaj verdi G U N D E M >RST\F\ BALBAY Sulu Kar ı Gok gurultulu I Baştaraji 1. iuyjıdlu na uygun buldudanr ayırır, çıkar kürsülere söyler. Üstüne üstlük söyediği o bilgilerin, kuralların "ken- dinden men<ul' oldıguna da inanır. Doğru mu degil m. ya da etkisi ne olur? Düşün- rnez bile şaıbe h&nırmık, Siyasal, ekonomik. toplum- sal deha sahıoiyniş çpi... Ayak üstünde rahatlıkla uy^ durur. Mesleği: ^alarcılık! Dünkü yazıda "Tarsu kim, doktrin yazmak, yarat- mak kim?" derriştik Doğrusu beklemediğimiz bir gelişme oldu. Krk s&tiz saat geçti geçmedi. Yalan ortaya çıktı. Öğrenim yıllarnı yacından izleyen arkadaşları: ko- lej sıralarında ürwers:-ede "başkalannın ders ve ça- lışma notlannı sahıbnin ruhu duymadan 'kendıne mal etme' usîasıoldLğunu" hâlâ anlatıp duruyorlar. Huycanınınattnda Kolay çıkmıyor. karakter yapı- sı gençlikten orta yaşara doğru hiç değişmiyor. Ter- sine pekışiyor ! Mesut Yılmaz "Çiier'in benimle hükümet mese- lelenni konuşna) gıb bir kaygısı yoktu. Tek ilgi ala~ nı atamalardı. Mutabacata varsakbıle, ertesıgün, eşi ile görüştükten sonre kararı sürekli değiştiriyordu" derken, şaıbenin hükımet eylemekten neyi anladı- ğını açıklıyor. YaDailyTeleçjraph'ıı eieştirisi: "Elindeki tespihi ve kamuoyu önünde sık sk Kuran 'a yaptığı atıflarla şım- di dışişleribakanıkoltığunda oturan Çiller'i çok kim- se dehşet ve hayet colu bakışlarla izliyor." Bu vurgulamalaraka-şın. DYPtiyatrosundaki ''kar- şı" manzaraya bir gözatalım: Hasan Ekinci, Necnettin Cevheri gibi silahşör- ler, aman lider üzJlmesin, herhangı bir sorunu dert edip yüreğini sıkrrasmdiye, düzmece anketlerle Tan- su'yu "en başarılı rder' ilan ediyorlar. Şakşakanın bu kadarına pes doğojsu Yürekliysen hadi! Ikidebircartcur deneçler. Soruşturma komisyon- lanndan "yüzünür aki)ta çıkacak, Mesut'un boynu- na ıftira zincirini asaca< "mış! Sonrası çok basit. Hoca'cığını mutlu edebılmek için tespıhten BiST)illa~ıirrahrnanirranim'e kadar ne gençlığinde ne de orta ^aşlılığında ağzına aldığı Arap- ça dualan, söylerr/eri Mlanarak soruşturma komis- yonlarında aklandı<tansonra... "Bağımsız yargıyagi- decek"m\ş... Vay canına! "MCthişbir kadın Tansu" mu diyece- ğiz şimdi? iftiralarkarşsında cesaretle büyük savaş veriyor(mu), yoksa geliceğe dönük kimi aldatmaca hazırlıklar mı yapıyor? Bir başka yalana parnak basalım: 1995 genel seçirnlernde Tansu-Mesut-Deniz üç- :üsü TV'de tartışjycriar. v/esut Yılmaz. milletvekili do- kunulmazlıklannın ozelikle hırsızhkı yolsuzluk. öme- ğin bir bankayı hortumİ3mak gibi suçlarda "zırh" ol- maktan çıkarılmasnı öneriyor. Tansu. hemen öneririn üstüne atlıyor. Seçimden sonra da birkaç kez buöneriyi kendine mai edip yi- neliyor. Oysa bugünkü aurun nedır: ANAP; "milletveKiller, hakkındaki her türfü yolsuz- ,uk, suıistimal ve diğeradi suçların derhalyargıya in- :ikal etmesine olanak sağlayacak anayasa değişiklı- ği önerisini hazırlayarak 129 imza ile TBMM'ye" su- nuyor. Ne çare, önerinin TBMM 'de işlem görmesi için 182 ımza gerekiyor. Milletvekilinin yolsuzluk. suiistimal suçlamalannda 'derhal bağımsız yargya gitmesi "nde içten ise.. omuzlarına yüklenen çeşitli savlardan zerre kadar korkusu yoksa... Sözünün eri "babayiğt" kadınsa... ANAP'ın önerisine 119 adet "kuzu" gibi DYP mil- letvekilinden 53'ünün kctılmalarını "emreder" vedo- kunuimazlık zırhından çıkan Tansu, soluğu, aslında rüyasında bile görmek istemediği bağımsız yargıçla- nn karşısında alır. Haydi Tansu, ileri! Çık orta yere; 53 imza mı? Bu- yur de Mesut'a, silahını elinden alıver. Ah, aaah! Tansu razı gelse, kocası "özel" Özer hiç izin verir mi kansına? Oysa bu işlem, dokurulmazlığın altındaki kirli ça- maşırlara deterjan! Siyasetteki lekeleri sö<üp atar. Sanatçı Sezen Aksu'nun telefonıınun dinlenilmesine tepki *Basın Ahlak Yasası'na sahip çıkılmalı' İstanbul Haber Servisi - Ceza hukuku uzmanı Prof. Dr.Çetin Özek. sanatçı Se- zen Aksu'nun telefonunun dinlenılmesinin açık bir suç olduğunu behnirken basın meslek örgüılen de olaya tepki gösterdiler ve gazete- lerin. gazetecilerin "Basın Ahlak \'asası'na sahip çık- masını ısiedıler. Hafta Sonu gazetesinde Aksu'nun se\ ailisi olduğu iddia edilen bir kisjyle ara- sında geçen telefon görüî- mesi \r ayım!anmıştı. Gazetemizin konu\la il- gıli sorularını yanıtlayan Özek. Sezen Aksu'yla ılgı- lı lıaberde açıkça "kişinin mahremhetine" yönelik bir suç ışlendiğini ifade ederek şöyle de\am ettı: "Hakkjnda sadece suç iş- lediğine dair güçlü kanıtlar bulunan kişilerin telefonu hâkinı karamla dinJtnebt- lir.Sezen Aksu'nun telefonu- nu hâkinı \ e savcı bile dinle- \eniez. çünkii suç işlediğine dair hakkında bir kanıtvok. Bu ola\. kişinin özel vaşanıı- na değil: doğrudan mahre- mi>etine \ünelik işlenmiş açık bir suçtur. Sezen .-\ksu da mahkeme>e başvurarak ilgiliJerin cezalandınlmasını istejebilir." Basın Kanunu'nun 16. maddesıne göre habere an- cak hukuka uygun vöntem- lerle ulaşılabileceğıni \ur- gulaşan Prof. Özek. olayın hıçbir şekilde basının haber alma özgürlüğü çerçevesin- de düşünülme\eceğini sö\- ledı. TGC Genel Sekreterı Lejla Ta\şanoğlu da konu- nun gazetecilik açısından tartışmava açık olduğunu belirtti. ÇGD Istanbul Şubesi Başkanı Muratİnceoğlu ıse bu olayda görüldüğü gibi te- lefonların dinlenilerek >a- v ımlanmasının da bunun en ı\ i örneği olduğunu söyledi. İnceoğlu. "De\letin hak ih- lali yapoğı bir yerde medya da insanlann telefonlarım dinleme hakkını kendinde görebilivor" dedi. Basın K.onse\ ı Genel Sekreterı Ni- liifer Yalçın. bu gıbı haber \apan muhabirlenn konu- nun doğruluğunu araştırma- sı için kesınlıkle taraflardan görü^alması gerektiğinı be- Iırtti. Haberıv ie ılgılı görüş- lerine baş\urduğumuz En- gin Giray ise yorumda bu- lımamayacağını söj'ledi. 6 Başörtüsü zulmü bitecek' • Erbakan, partisinin tutucu kanadından tepkiler almasından sonra seçim öncesi \ aatlerini yerine getirmek için çalışmalara başla^j. Erbakan, başörtüsii yasağının kalkacağını, kurban derilerinin eskisi gibi toplanacağını, hacca ise karaj'oluyla gidileceğini söyledi. AMASYA(Cumhuriyet)-Muhalefetteykenta- banına verdıği sözlerin ıktidara geldikten sonra tersini vaptığı için partisinin özellıkle tutucu ke- siminden tepki alan Başbakan Neemettin Erba- kan, bu kez seçim öncesınde olduğu gıbı eskı \ a- atlerini \ineledi. Erbakan. Anadolu gezisi sıra- sında "başörtüsii vasagının kaldınlacağını, hac- ca kara\olu ile gidileceğini, kurban derilerinin gardhan gibi toplanmayacağınr vaat etti. AN'AP'ın da DYP'ye kaydığını öne süren Erba- kan. "V'arsın iiç beş solcu muhalefer etsin" dedi. Karavoluvla hac konusu. gu\enlik gerekçesi\le sakıneaiı bulunduğu için ılgılı bırımlerin daha önce tepkisıne neden olmuştu. Trabzon'dan özel uçakla Merzıfon Askeri Ha- \aalanfna gelen Erbakan. buradan helıkopterle Amasva'nın Aşdınca beldesine geçti. tkindi na- mazını Avdınca Camıı'nde kılan Erbakan. daha sonra partisince diizenlenen açık hava loplantı- sına katıldı. Erbakan, Istıklal Marşı'nın okun- masından sonra yaptığı konuşmada, \erdikleri sözleri tek tek \erine getirdiklennı. bunun sonu- cunda da halkın kendıienni ıktidara ta^ıdığını ka\ dettı. "Bizim sö>lediklerimiz banda alınıvor. Biz bunları \erine getirmekle miikellefiz. Eğer >apmazsakhesapsorun"di>en Başbakan Erba- kan. şöyle devam ettı ~1994 Mİında \apılan se- çimlerde, önce belediyelerde iktidar olduk. şimdi hiikümetteyiz. \apmasa>dık halk bi/i iktidara ge- tirir mivdi? Şu anda ikVidarda hizmet kadrosu \ar. Borçlu aldığımız beledivelerin kasası şimdi para dolu. Bizim belednelerimize Japon>a bile madaha »erhor." Refah bereket getirdi Erbakan. sözlerıni şö>le sürdürdü: "RP geldi. bereket geldi. Biz iktidara geldikten sonra memur, işçi. üretici. esnaf ve \oksııl >atan- daşlarımı/ ba\ranı \apıııa\a başladı. Fındık iire- ticisine2dolartabanfî>at»erdik. Memurunma- aşına >üzde 50 zam \apıldı. Esnaf kredileri arttı- nldı. Kısa sürede 800 bin yoksul ve fakir vatan- daşımıza givecek veyivecek dağıttık. Elbette bay- ram yapacak. Bundan dolavı önümüz açık. Dev- leti borçlu teslim aldık. buna rağmen denk biitçe vaptık. Bu, 50>ıldan beri ilk denk bütçedir. Bun- dan bövle vatınmcı kuruluşlar canlanacak. Ka- ravollan. DSİ ve Köv Hizmetleri canlılık kazana- cak.Çünküparamızvar.Zam>apniıyor,israfıkı- sıvoru/. Bunu da Allah'ın verdiği /enginliklerle vapıvoruz." İsteyen herkesın karayolu> la hacca gidebilece- ğini. bununla ilgıli çalışnıalann sürdüriildüğunii belırten Erbakan. "Karavoluvla hacca gitmeyi serbest bırakacağız. fsteyen istediği gibi gidecek. En çok üzerinde durduğumuz, kurban derileri konusudur. Kurban derileridegardiyan gibi top- lanmavacak" dedi. Kara\olu ile hacca gitme konusu geçen hafta Ankara kulıslerinde giindeme gelmişti. Erba- kan'ın "karavoluvla hac planına", organizasyo- nu gerçekleştirecek olan vetkilıler, İçişleri Ba- kanlığı \e gü\enlik bırimleri gü\enli olmaşaca- ğı gerekçe.M) İe karşı çıkıvor. Daha önce her hafta bir müjde (. ereceğıni söv - ledığinı hatırlatan Erbakan, "Size bir müjde da- ha verivorum; Başörtüsü zulmü kalknur. Artık okullarda başörtüsü dive bir sorun kalmavacak. Halkın kendisinin olduğu iktidarda vasakJarolur mu? Bunlar daha başlangıç" di\e k'onuştu Cöksoy, Çiller'i suçladı 'Laikliği dilim dilim kesmek istiyorlar' A.VKAR.A (Cumhuıivet Bürosu) - D\'P'den istifaeden Manısa Milletvekili Ay- seiiGöksoy. Başbakan Yardımcısı TansuÇ^ ler'i laiklik konusunda kav ram kargaşası ya- ratmakla suçlavarak "'Laikliği masav-ayatı- np dilim dilim kesmek istivorlar" dedi. Gök- >o\ r . RP'nın dıni. deterıan ve margarin rek- lanıında olduğu gibi kullanarak Tann katın- da günah işlediğini belirtti. CHP Grup Baş- kanvekıli Oya Araslı. Türk kadınının Ata- türk'e çok şev borçlu olduğunu \ urgulaya- rak u Artık, bu borcu ödeme zamanı geJdi" dedi.- Çeşitlı kadın dernekleii ve vakıflann oluş- turduğu Birleşık KadınlarPlatformu ü>ele- rı ve CHP Grup Başkanvekili O\a Araslı. DYP'den istıfaeden Manisa Milletvekili Ay- seli Göksov u ziyaret ederek hükümet hak- kındaki gensoru önergesınin kabulü için oy kullandıktan sonra partisinden istifa ctmeM nedennle kutladılar. Göksoy. kadınların Meelıs"te~süs'*halinegetırilmeyeçalışıldı- ğını ve hiçbir karar mekanizmasının içine sokulmadıklannı belirtti. Başbakan Yardımeısı Tansu Çiller'in la- ıklikle demokrasınin bırbirinden a> nlabile- ceği izlenimi yaratan konuşmalar yaparak kav ram kargaşası yaratmayaçalıştığınadık- kat çeken Göksoy. "Laiklik olnıadan de- mokrasi olabilir mi? Laikliği masava vatırıp dilim düim kesmek istiyoriar" dedi. Kendi- sinin de toplumun büyük çoğunluğu gibi inançlı olduğunu anlatan Göksov. "Allah korkusu bizûn içimizde. Biz inançsız oluvo- ruz,o paçavralann içine tutsak edilen kadın- lar inançlı oluyor'" dive konuştu. Kadınların laik-demokratikdüzenesahip çıkması gerektiğini v urgulayan Göksoy. bü- tün Türkiye'v i dolaşarak toplantılar düzen- leyeceklerini ve kadınları harekete geçire- ceklerini söyledi. "Gerekirsepartikuranz" diven Göksov. kadınların. gücünü ortaya koymak zorunda olduğunu kaydetti. Gök- sov, RP'nin dini. deterjan. margarin rekla- mında olduğu gibi kullanarak Tann katında günah işlediğini söyledi. ğ Ku- r u m l a n i l k o k u | B ö | ü m ü 5 sınıföğrencileri, "Cumhuriyetin anlanıını daha ivi kav ramak" için gazctemi/i zivaretettiler. \d- aişleri Miidüriimüz Dinç Tayanç ile görüşen bir grup öğrenci, zivaret nedenlerini şö> İe açıkla- dı: "Cumhurivet Bavramrnı veni kutladık. Bu Cumhurivet çocukJanvız. Sizin gazetenizin adı Öğrenciler daha sonra da Tavanç'ı soru vağmuruna tuttular. "Cumhurivete ve laikliğe vönelik saldırılar hakkında ne düşünüvorsunu/? M . "Bıı saldınları ba/ı gazetelerin vönlendirdiğini dü- şünüvorum. Siz ne divorsunuz?". "Kendisine 'ciddP diven bazı gazetelerde çıplak fotoğrafla- ra, dedikodulara çok >er verilivor. ama örneğin bizjm okulumuza çok az ver verilivor. ıNeden?", "'Cumhuriyetin halk tarafından kabul edilmesinde gazetenizin katkısı oldu mu?" gibi çok sa- vıda soru soran öğrenciler, hunlann vanıtlarını aJdıktan sonra gazetemizin çeşitli bolümlerini gezdiler. (Fotoğraf: KAAN SAĞANÂK) DYP Cenel Başkan Yardımcısı Hasan Ekincî 'Erbakan, ANAP'm altma boru döşedi' ANKLAR.^ (Cumhurivet Bürosu) - DYP Genel Başkan Yardımcısı Hasan Ekinci. Basbakan Necmettin Erbakanın ANAP grubundan transferler için çaba gösterdığını doğruladı. Ekinci. "Savın Necmettin Erbakan. ANAP'a yeraltından boru döşedi, ne zaman vakumlayacak belli değil" dedi. Ekinci. REFAHYOL hükümeti döneminde dıni söylemlerını tarikat liderlerinden alıntılarla süsleyen Başbakan Yardımcısı Tansu Çillerin eleştinlmesıni haksız bulurken "Adnan Menderes de böyleyapardı" dedi. Hasan Ekinci, dün düzenlediği basın toplantısında. ANAP'ın siyasi kımliğini millerten almadığını söyledi. Ekinci. "Kinıliklorini ihtilal sonrası dönemin ihrilal konseyi verdl ÖzaFın kişiliği, felsefesi. üretkenliği kimliğeyansıdı" dedi. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz'ın kimlık arayışında bunalımlı ve kavgacı tablo çizdığinı öne süren Ekinci. "Bu. soklan kaynakJanmaktadır. Geçmişte bunlar solun yapısıydı. Camur atma, entrika, karalama. iftirav ı o milliyetçi soldan alıyor"dive konuştu. ANAP'ın yeni kımliğini -kronik muhalefet" olarak nitelendiren Ekinci, "Sayın Yılmaz, Ege kıyılannda yatın üzerinde "Armut piş. ağzıma düş" dememelidir. Siyaseti tıkamamalıdır. Böyleolursa kimlik tartışması olur" dedi. Yîlnıaz. dün gazetelerde vavımlanan demecinde. RP lıderi Erbakan'ın partisinden transferler yapmak için çaba gösterdiğinı ve bu amaçla bazı ANAP milletvekillerıvle düzenlenen toplantılarda bazı tekliflerde bulunulduğunu söylemiştı. Askeri birüklerde kadınlar aranıyor YLSLFOZKAN ANKAR.\- PKK'nin. Tunceli'de ^askerin şehıtedılnıesıylesonuçla- nan olayın ardından. Adana ve Sı- vas "ta da ıntihar saldınlan düzenle- mesi üzerine. özellikle askeri birlik- lerde önlemler ıkı katına çıkanldı. Genelkurmav Başkanlığı'nın, yurt çapındaki tüm birlikleri, mütevak- kız duruma gelinmesi için uvardiğı öğrenıldi. Askeri birlikleregiren ka- dinlann. görev li ba>an personel ta- rafından didik didik aratıdıâı ka>- dedildi. Adana'da 3'ü polis 4 kişinin ölü- müyle sonuçlanan intihar saldırısı- nın ardından. önceki gün de Sıvas'ta 3"ü polis. toplam 6 kişinin benzer bir saldirıyla yaşamım >ıtirmesı üzerine Genelkurmav Başkanlığı harekete geçti. Tunceli'de geçen av - larda yaşanan intihar saldınsında 7 askerin şehit olması üzerine. birlik- leri. alınacak önlemler konusunda uyaran Genelkurmav, 'ın. son olav la- nn ardından bu önlemlerin iki katı- na çıkanlmasını isteği öğrenildi. Cumhuriyet'e bılgi veren üst dü- zev bir askeri vetkili. "Tüm birlik- ler. müteyakkız olunması konusun- da uyanidı. Biriiklere giriş çıkışta ge- rekliönlemlerzatenalındrdedi. Bu önlemler sonucu Dıvarbakır'daki Cumhuriyet Bayramı kutlamalan sı- rasında intihar saldırisi gerçekleş- tirmek isteyen Abdurrahman \la- rangoz adlı teröristin anında etkisiz hale getirildiğini anlatan askeri vet- kili. saldırıyı gerçekleştiren kadın teröristlerin hamiie kılığına girme- sivle ilgili olarak da şunları söyledi: "Saldırganların hamiie kılığına girmesi nedeniyle. özellikie hamile- ler konusunda daha hassasız. Biriik- lere giriş v e çıkışlarda, hamileler baş- ta olmak üzere. tüm kadınlar. görev - li bayan personelimiz tarafından di- dik didik aranıyor. Her birlik girişin- de, görevli bayan personel bulundu- ruyoruz." Iki kadın aranıyor İçişlen Bakanı Mehmet.Ağar. Sı- vas'taki intihar saldınsında ölen te- röristlerin "Bermal" kod adlı Güler Otaş ile "Sinan" kod adlı HacıCan olduğunu bildirdi. Ağar, Sıvas'ta düzenlediği basın toplantısında. o- lay sırasında Güler Otaş'ın üstünün kadın polis olmadığı için aranma- nıasıvla ilgili şö\le konuştu: "Sı- vas'ta yeteri kadar kadın polis var. Orada bize verilen ilk bilgilere göre o anda bir kopma olmuş. herkes bu şahısların üstünün arandığını zan- nettniş. Olmamalıy dı. Güv enlik güç- ierimtz daha önceden bunları tespit etmiştir. Resimleri medya ve basına dağıtılmıştır." Emniyet vetkililerı. aynı tür e>- lemler için görev lendirildıği sapta- nan Malatya Elmalı nüfusuna kayıt- lı Esengiil Kaya ve Sevim Şahin'ın arandığını bıldırdiler. Bu arada İstanbul polısi. dün Ka- dıköv İçerenköy "de iki kadının üzer- lerine bomba yerleştirerek intihar eyleminde bulunacaklan yolunda birihbaraldı. İhbarüzerine Kadıköv İçerenköy'degenişçaplı bıroperas- von vapan polis ekipleri. \erilen eş- kâle uvan kadınların izine rast- lavamadı. Cenelkurmay Başkanı Orgeneral Karadayı I Vali Rıdvan Yenişen açıkladı 6 Bir er ölüııce bin defa ölüyoruııı' İstaııbııl'da 8 kumarhaııe kapatılcb • Baştarafı 1. Sayfada ruz.'*Türkive'nindünyamerceği al- tında olduğunu v urgulavan Karada- yı, "l'luslararası hukuka riayetedi- yoruz. Bunlar dünyanın yeni geliş- tirdiği kav ramlar. İerör sorunuyla uğraşan ülkeler demokrasiye saygı- lı olmaya çalışınca ister istemez zor- lanıyorlar. Örneğin İspanya...Genel- kurmay Başkanı geçenlerde geldi. onların da BASK sorunu var. 1947'den beri terörle baş edemiyor- lar. 250 teröristle y ıllardır baş edemi- yorlar"dedi. Bine vakın davetlının katıldığı kokteyle Başbakan Erbakan «eç katıldı. Kokteyle ANAP Genel Baş- kanı Mesut Yılmaz ve DYP Genel Başkanı. Başbakan Yardımcısı. Dı- şişleri Bakanı Tansu Çillereşleriv İe katıldı. Özer L'çuran Çiller, bir ga- zetecinin. "Nasılsınız" sonısuna. ba- sını kastederek "Dayakyiyeyiyebu haJegeldik" karşılığını verdi. İstanbul Haber Servisi - Istanbul Valilığı. dün akşam S kumarhanenin kapatıldığını bildirdi. İstanbul Valisi Rıdvan Yenişen. çeşitli otellere bağlı kumarhanelere I Ekim 1996 günü birtakım uyan- ların vapıldığını. ancak bunlara uyulmadığını belirtti. Yenişen. açıklamasında. Mali Şu- be'ye bağlı ekiplerin dün akşam sa- at 19.00'dan itibareıı vaptığı dene- timlerde Büyük Sürmeli. BüvükTa- rabya. Maçka, Divaıı. Hilton. Olcay. Ortaköy Princess ve Suadive Prin- cess otellerinin kıımarhanelerinin kapatıldığını kaydetti. Kıınıarhane- lerın 2 Kasım 1996 tarıhınden son- ra tekraraçılabileceöi bıldirildı. • Bufturufı 1. Sayfada akla geldiğı için. politikacılarımızın oy uğruna yap-' mayacağı şey yok. ; Üç kasımda yerel ara seçımler var. iki ilçe ve on ' belediyede başkan seçilecek. 110 bin 602 seçmen 397 sandıkta oy kullanacak. Seçmenin en yoğun olduğu yer Adana'nın Os- • maniye ilçesı.. idı... O şimdi il... Osmanıye'nin 78 bin 500 seçmeni var. Seçime' katılan tüm partiler, Osmaniyelılereşınn görünmek • için TBMM'deki oylamada "evet" deyip bu ilçe- mizi 80. il yaptdar. Osmaniyelilerı anlıyoruz. Nüfusu on bini geçen ' her ılçenın özlemi, il olmak... Ancak, ilçeyi il yapmanın da bir usulü var. Sade- ce ara seçimin yapılacağı yerlere böyle bir olanak' tanınmasının anlamı, ''seçim rüşveti"nden başka bir şey değildir. O zaman, Nazılli'nin, Akhısar'ın, Tarsus'un, Si- verek'ın il olması için tek seçenek kalıyor: Görevdekı belediye başkanını bir şekilde uzak- laştırmak... Bu işin en yakın takipçısı Sıverekliler... Kendilerıne il sözü veren tüm sıyasileri mahke- meye vererek örnek bir tavır sergiledı Sıverek... Sevgili Sivereklıler, bunlar sizı severek il yapma- yacak. Tek care, yukarıda vurguladığfmız yöntem... Sıverek'ill YapmaveKalkındırmaDerneği'nın 13 politikacı hakkında açtığı iki mılyar 50 milyon lira- iık tazminat davasının bir sonuç vereceğı yok... Her dem il olmak için çırpınan ey Tarsus, bele- diye başkanını ortadan kaldır ve sus... Sonra sey- reyle hizmeti... Ayaklarınıza kapanacaklar. plaka- . yı kolye diye boyunlarına takıp getirecekler... Seçim rüşveti konusunda kimsenın kımseye söyleyeceğı bir şey yok. Modayı Özal başlattı, ötekiler devam ettirdi. 1989'da Aksaray, Kırıkkale, Bayburt, Karaman, ANAP'ın rüşvetiyle il oldu. 1990'da Batman. Şır- nak, 1991'de Bartın, 1992'de Ardahan, Iğdır, 1995'te Kilis, Karabük. Yalova DYP- SHP-CHP rüşvetiyle il oldu. Yedi yılda 13. ilimizi de RP-DYP üretti. Özal'ın açtığı yolun ardından. içişleri Bakanlı- ğı'na il olmak için başvuran ilçe sayısı 127. ilçe ol- mak ıçın başvuran kasaba sayısı da 553... TÜSES'in araştırması... Çuvaldızı hep politikacılara batırdık. Iğneyi de halkımıza dokunduralım... Alçakgönüllüdür bızim halk/mız... Orta Asya 'dan beri, bıraz ekmek biraz kımız... Yerinde rahatımız... Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı'nın (TÜSES) yaptığı geniş çaplı bir araştırma- nın sonuçları bu savı doğruluyor. Araştırmacılar halka soruyor: - Sizce Türkiye'nin en önemli sorunu nedir? Halkımız yanıtlıyor: Yüzde 47 enflasyon, yüzde 17 terör, yüzde 12 işsizlik. yüzde 4.5 ülke yönetimi, yüzde 2.2 insan hakları... Bunlar 1996 yanıtları. 1993'te verilen yanıtlar ise şöyleydi: Yüzde 45 terör, yüzde 37 enflasyon, yüzde 10 işsizlik, yüzde 1 ülke yönetimi. yüzde 1.1 demok- rasi ve insan hakları... Enflasyonla terör yer değiştirmiş. Demokrasi ve insan hakları en dipteki yerıni koruyor. Yüzde bir- den ikiye çıkmış... Araştırmaya devam edelim... Türkıye'de haksız kazanç sağlayan var mı, sorusuna. evet yanıtı verenlerın oranı yüzde 83... Türkiye'de hakkını alamayan. ezilen var mı, sorusuna, evet diyenlerin oranı yüzde 90... Ezilıyoruz, hakkımızı alamıyoruz diyen yüzde 90, demokrasi istiyoruz dıyen yüzde 2... Karnın açsa önce demokrasi demezsiniz. doğ- ' ru... Ama, önce demokrasi demezsen, karnın doy- maz... Bu daha doğru... Le Soir gazetesi, örgütü elestirdi PKK'den Belçika basmma tehdit Nüfu.s cüzdinımı. ehlı>etimı kavbettim. Hüküm-,üzdür ' İ BRİKSEL(AA)-Beiçı- ka'nın y üksek tirajlı gazete- lerınden "Le Soir". önceki günkü baskılannda PKK te- rörünü vevasadışı evlemle- rinı konu alan geniş bir ha- ber yavımladıktan sonra. dün de "bazı Kürtlerden şiddetli tepkiler aldığım" yazdı ve tehditlere hedefol- duğunu bildirdi. Gazete. bu tepkilere rağ- men. önceki gün verdıği bil- gilerin hiçbırimn savcılık ta- rafından yjlanlanmadığını vurguladı. Belçika radvo ve televızyonları da "LeSoir" gazetesının haberlerine ge- niş yer verdiler ve terör ör- gütü PKK ile ilgili haberle- ri kamuoyuna yansıttılar. "Le Soir". önceki gün bı- rincı sayfasından yavımla- dığı haberınde. terör örgütü PKK'nin "çocuk kaçırdığı- nın ve bu çocuklara terorizm prupagandası yaptırdığının kanıtlandığını" >azmıştı. Geçen 18 eylülde Belçi- ka "da terör örgütü PKK'nin yan kuruluşlanna karşı dü- zenlenen "Spoutnik Ope- rasyonu" sonunda elde edi- len bilgilere dayanan gaze- te. "PKK'nin AJmama'dan kaçırdığı küçiik çocukian Belçika'yagetirdiğini. bu ço- cuklann beyınlerini yıkadı- ğını ve onlan terör örgütü militanı gibi yeriştirdiğini" bildirmiştı. "LeSoir". Spoutnik Ope- rasvonu sırasında. MED- TVbinasında 15yaşlannda 6 çocuk ele geçırildiğine. bunların 4"ünün Alman- va'da kayıp olduklanna. ai- lelerı ve polis tarafından arandıklanna dikkat çek- mıştı. Gazete. ba^ta Almanya olmak üzere pek çok ülke tarafından "terör örgütü" olarak nıtelendirilen P- KK'nin faalıvetlerine. Bel- çıka'dagözyumulmasını da eleştirmıştı. "Le Soir" gazetesi, Spo- utnik Operasvonu'ndan be- n tutuklu bulunanlardan bi- risı olan ZeynepGezik isıın- li, 36 yaşında ve Hollanda pasaportu taşıv an şahsın. te- rör örgütünün başıAbdullah Öcalan ile bırlıkte çekilmiş resimlerının deelegeçmldi- ğinı. bu şahsın kara para ak- lanıa faalıvetlerinde önemli rol oynadığının belirlen- diğini bildınnıştı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle