26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31 EKİM 1996 PERŞEMBE 14 KULTUR 15. TÜYAP îstanbul Kitap Fuan, 247 yayın kuruluşunun katılımıyla yann başlıyor Tüyap Kitap Fuarı 15 yaşındaKültür Senisi- İlk olarak 1982 yılın- da düzenlenen İstanbul kitap fuannın hu yıl 15"incısı >ann saat I I .ÜÜ'de Tepeba- şı İstanbul Sergi Saravı'nda açılıyor. Fu- ann basın ve konuklara açılışı. geçen yı- iın TÜY'AP Onur Yazarı seçilen gazete- miz yazarıilhan Selçuk tarafından. bu- gün saat 16.00"dagerçekle?}tirilecek. Bu yılanateması *.Aşk\eAşkE<Jebijad"ola- rak belirlenen kıtap fuarı süresince Tür- kive Y'azarlar Sendikası. Edebiyatçılar Derneğı veçeşitli \a\ ıne\ leri düzenledık- leri etkinliklerde ağırlıklı olarak bu ko- nuyu ışleyecekler. İ982'den berı her v ıl düzenlenen İstanbu! Kitap Fuan'nabuyıl 2-P vayınevi ve>avın kuruluşıı ilevavın etkinliğinde bulunan si\ il toplum kuru- luşları da katılacaklar. 15 yıldırvavınev- lerı \e kıtapse\erlen buluşturan TÜYAP İstanbul Kitap Fuan'nda bu >ıl yayınev- leri ;,tandlan ile Türkiyc Yazarlar Sendi- kası standlannda düzenlenen imza gün- lerine 30t)'ün üzerinde yazar katılıvor. Fuarda. bu yıl da oldukça genış bir konıı yelpazesi kapsavan konferaiTv sövleşi. panel \e ödül töreni ıjibi 67 avrı etkinlı- ğe 173 vazar. araştırtnacı. gazeteci ve bi- lim adamı konuşmacı olarak katıhvor. Düzenlenmeve başladıgından beri va- bancı ülkelerden 46 yazan ağırlav an TÜ- Y'AP İstanbul Kıtap Fuarı "nın bu yılkı yabancı konukları ise şövle: Fransa'dan astrofızikçi vazarHubert Reeves. Lüb- ııan asıllı Fransız yazar Venus Khourj- Ghata. Almanva'nın genç kuşak vazar- larından Thomas Brussigve y ıne Alman- ya'dan Federal Parlamento üyesi gazete- ci-yazarVV'infried^olfyapıtlannı tanıta- cak ve çeşitli imza smnlerine katılacak- lar. Kitap fuannın bu vılkı onıırvazarı ise Ana teması "Aşk ve Aşk Edebiyatı" olan fuann basın açılışını bugiin geçen \ ılın Onur Yazan İlhan Selçuk vapacak. PerideCelal. 1^15'te İstanbul'da dogan. ılk ö_v küsü 1935'te Yedigün dergisinde çı- kan Peride Celal'ın. Tan. Son Posta, Cum- hurivet. Milliyet gazetelerinde yüzlerce öy küsü. yirmiye yakın romanı yayımlan- dı. PerideCelal. 15. İstanbul Fuan Onur Yazan Ödülü'nü. 4 kasım pazartesi ak- şamı saat 2O.3O"da ktanbul Hilton Oteli Balo Salonu'nda düzenlenecek bırtören- le alacak. Bu törende ayrıca. İstanbul Kitap Fu- arı'na 15 \ıldır aralıksiz katılan Arkın. Cumhuri\et.\1illi\et.Redhouse.\arlıkve Yapı Kredivavınlarına bırer plaket \en- lecek. lOkaMmpazarakşamısaat 14.00'a kadar sürecek olan TÜYAP İstanbul Ki- tap Fuan. her gün ! 1.00-20.00 saatlenara- sında zivaret edilebılecek. 7 kasım per- şembe günü uzıın nıesaı yapaıı kıtapse- verleriçin fiıar saat 21.30'a kadar açıkka- lacak. Her yıl olduğu gibi bu yıl da öğ- renci \e öğretınenlere ücretsiz olan fuan diğerzıvaretçiler 100 bın lira karşılığın- da üezebilecekler. 1. İstanbul Kitap Fuan, l3-20ka;>ımta- rıhleri arasında 29 yayınevi ve dağıtım- cının katılımıyla haztrlanmıştı. 1989 \ı- lından başlayarak ise her \ ıl bir tema doğ- rultusunda düzenlenmev e başladı kitap fu- arı İlk olarak 'BanşveKjtap'başlığı se- çilmiştı. lW0'da'Şitr\eİnsan\ I991"de •Türkçe\ 1992 de •İstanbtıl\ 1993 te 'Ço- cuk\eGençlikEdebiyatı\ 1994"te "Ti>at- ro". I W5'te ise •Sinemanm 100.Y ılıveSi- nema EdebnatT .seçilen temalardı 1984 vılında ilk kez okuvucuların ka- tılımıyla anketler düzenlenmeve \e bu anketler sonujunda 'halk ödülleri'venî- meyebaşlandı İlk anketın sonucunagö- re halk ödülü Yaşar Kemal'e \ enldi. 1985 \e 1986da Aziz Nesin üstüsteiki yıl ödü- lün sahibi oldu. 1987'de Mehmet Ali Bi- rand. 1988'de Yaşar Kemal \e 1989"da Emin Çölaşan halk ödülüne değer bu- lundular. 1987yıhndan sonra ise İstanbul Kitap Fuan Onur Yazarlan seçilmeve başlan- dı. İlk onur yazan Fazıl Hüsnü Dağlar- ca'ydı. Nadir Nadi (1988). Turhan Sei- çuk(1989). Aziz Nesin (1990). Melih Ce\detAnda\ (19911. Yaşar Kemal (1992). Rıfatllgazf 1993). Adalet Ağaoğlul 1994) ve gazetemiz yazarı İlhan Selçuk (1995) onur yazarlan olarak seçildiler. Aynca fuann ana teması doğrultusun- da 1993 vılında Kemalettin Tuğcu'ya. 1994 te Şükrive Ata», Necdet Hahfi Ây- ral, Nezihe Becerikli, Samhe Hün'e ve 1995 vılında Cahit Uçuk'a şükran ödülü \erildi. İstanbul Kıtap Fuarı şımdiye dek pek çok vabancı yazara e\ sahipliği yaptı: \e>geni Ye\tuşenko, Bulat Okucavu, M. Mettakos, RogerGaraud>. Resul Hamza- to\, Dido Sotiriyu. İzet Sara> liç. Abdella- tif Laabi. Adonis, Rene Tavernier, Peter Curman. Fazıl İskender, Nicolas Dragos. Angelika Mechtel, Vera Tul\ako\a Hik- met, Sven O. Bergk\ ist. Dan Mellin. Sten Nadolnv. Andonis Samarakis. \alentin Rasputin. Blago> Dimitro>, Paraşke> Pa- ruşev, Henri \lle«. Gerd Heindenrich. Sun A\elsson, \ rveca SundvalL Louis Gar- del, Bernard Pingaud, J..M. Lacla>etine, \a\ier Girard, Marc Auge. Yehoshua, Anja Meulenbelt.C'hristopherHope. L: l- rich Schreiber. P A N E L L E R V E S O Y L E Ş İ L E R Dokuz gün aşktan konuşulacakKültürSer\ isi - Bu \ 11 fuan n ana teması *Aşk ve Aşk Edebiyatı". Düzenlenen sövleşiler ve paneller arasında Mor Çatı Kadın Sığınağı VaktVnın düzenlediğı "Aşk \e Şiddet" paııe- linin konuşmacıları araMiida PınarKür. Ca- nan Ann, Ferhan Özenen v c Feride N ıldırım var. Cezmi Ersöz. "Saçlarının Kardeş Koku- su*"(üünümüzToplumui]da Yalnıziık \eSe\- gisızlik) üzerine söyleşırkcn. \edim Gür- sel'in konusu "Eros'un Oklan" (Erotik Şiir- ler ve Yan»ımalan)olacak. "Edebhahmızda Aşk" konulıı panelın konuşmacılan ise Küsun Akatlı, İlhan Berk. Pınar Kiir \ e Afşar Timu- çin. Erhan Bener ve Se\giÖzel'ın söyle^ıle- rinin başlığı da ilginç: "Aşk Ankâra'da da Yazılır". Mehmet H. Doğan'nın >önetecegi "GüniimüzTiirkŞiirinde Aşk" panelinın ko- nukları Era> Canberk, 1 uğrul Tanyol v e Me- tinCelal. Ahmet Altankıtaplan üzerine ve ko- nuk yazarlardan \enus Khour>-Ghata da ~-\şk ve Sanatsal Yaratı" ba^lığında söyleşi \apa- cak. Fe>zaHepçilin0rierın yöneteceğı "Gii- nümüzün Türk Romanı ve Öv küsiinde Aşk- ı E\lilik~ konulu panelın konuşmacıları İnci Aral, Erendüz Atasii ve Zeki Coşkun. Bu arada "Sait Faik'in 90. ydı" başlıklı pa- neli Semih Gü'müş vönetecek. Konu^macılar ise Fethi Naci, Tahsin Yiiccl. Ferit Edgü "Pe- ride Celal'in kurtlar Romanı" üzerine Peri- de Celal. Alpa> Kabacalı. Selim İleri, Öner Yağeı ve Feridun Andaç konu>acaklar. Hilmi Ya\ uz, Ce\ at Çapan. Murathan Mungan. Can Y iicıi. Feride Çiçeko0u. Demirtaş Ceyhua Fe>- za Hepçilingirier. Rasih Nuri İleri. Arif Damar- ve Yüksel Pazarkava NÖV le>ileryapaeak. Hal- dun Tanerın vaşam övküsünün anlatıldığı "CanlarÖlesi Değil" kitabı üzerine Selim İle- ri, Şara Sa>ın. Ferhan Şenso> ve Demet Ta- ner konuşacaklar. "Kırkıncı Ölünı N'ılında Reşat NuriGiintekin" panelinin konuşmacı- ları ise Ela Güntekin. Fethi Nacu Necati Cu- malı. Mustafa ŞerifOnaran. "Gerçekçilik Es- tetiği >e Aziz Çalışlar" Kemal Özer. A\dın Çubukçu.Özdemirİnceve Y ılmazOnay; "Şa- ir, Yazar ve Düşün Adamı Atilla İlhan" sö\ - leşisıne Ze>nep Ankara. Metin Belgin. Hüse- >in Karakaş. İflkii Karaosmanoğlu \ e Hüse- >in Yurttaş; Selim İlerinın vöneteceği "Bir kötiilük Yazan NahitSırrı Örik Neden Giin- dem DışıKaldı?" başlıklı panele Füsun Akat- lı. Hulki \ktunç. Fatih Özgüven. Ka\ahanÖz- gül ve Erol Topbudak. Masis Kürkçügil'ın vöneteceği "Suç Çağında Polisive Roman" paneline de Erhan Bener. Ahmet Ümit ve UğurKökden katılacaklar. Fanık Şüyun'unyö- neteceği "Yayıncı Yazarını, Yazar Yayıncısını .Anlatıyor" başlıklı panelın konukları da Ah- met Tevfik Kiiflii, A\dın llgaz, Erdal Öz. Fi- liz Na\ır Deniztekin, Muzaffer İzgii ve Tuğ- rul Tanvol olacak. Yabancı konuk yazarlar Ghata, Reeves ve Khoury VenusKho- ury-Ghata Lübnan doöum- lu Venus Knoury- Ghata. 1972"de Paris'e verleştı. Arapça vaznıak- tan vazgeçnıeme- sine rağmeıı va- pıtlarını Fransız- ca kalenıe alan vazann yapıtları Fransa'nın önde gelen Flam- nıarion. Belfond. Seghers. Ramsav, Actes Sud. )C Lat- tes vayınev len tarafından va- yımlanmaktadır. Yazann bu- güne k.ıdar vavımlanmış 11 romanı buluıımakta. Bunlar- dan La Maitresse Du Notab- le( Seghers. 1992) ile Frank- furt Literatür Ödülü'nü. La Maestrai Actes Sud. 1996) ile 1996 Antıgone Ödülü'nü al- dı. Yayımlanan 11 şiir kita- bından Les Ombres Et Leurs Cris( Belfond 1979) ile 1980 Apollinaire Ödülü'nü. Mo- nologue Du Mort (Belfond. 1986) ile Mallarma Ödü- lü'nü. FablesPourl'nPeup- le D'Argile (Belfond. 1992) ile 1992 > ılı Fransa Edebıvat- çılarBirîiği Şıir Bü\ükÖdü- lü'nü (vapıtlannın tünıü içın) aldı. Venus Khourv-Ghata. Fransa'da 8 şiir ve edebivat ödülünün |üri üvesi ve Fran- sa'nın en eski ve en önemli dergilerinden Europe'un va- zı kurulu üyesidir. S'azarav- rıca. France-Culture Radyo- su'nda çalışıvor. Hubert Reeves Ast- rofızikçı Hubert Reeves. 1953 vılında Montreal L'ni- versitesi'ni bitirdi. McGill Üniversitesi'nden (1955ı MSC derecesı aldı. Doktorasını (PhD) Cornell Üniversitesi'nde (ithaca. Hubert Reeves Venus Khoun N.Y. ı vaptı (1960). Yazar. 1960- İ964 yılları arasında NASA Institute for Space Studıes"te(Nev\ York)bılım- sel danışmanlık vaptı. Hu- bert Reeves. halen Bilimsel Araştırma L'lusal Merke- zı"nde(Pans. 1966) araştır- ma tnüdürü ve Montreal Üni- versitesi Fizik Bölümü'nde profesör olarak görev yap- makta ve Paris VM. Toulouse ve Montreal Üniversıtesi Fi- zik Bölümü'nde astronomi eğıtimi veriyor. \azar. Sac- lavın Astrofizik Bölü- mü'nde Nükleer Astrofizik aljnındaaraştırmalannı sür- dürüvor. Bilimsel alandabır- çok vapıtı olan yazar. Dün- >a'nm En GüzdÖ>küsü"nün üç yazanndan biri. Thomas Brussig ı%5 doğumlu yazar. uzman vapı ışçiliği. askerlik hizmeti. mü- ze bekçiliği. gezi rehberı gi- bı v'eşıtli ışlerde bulundu. 1990'dan beri üniversite öğ- rencisi (FU Berlin. Sosvo- lojı ı olan v azar. 19V3'tenıtı- baren Babelsberg Film Yük- sekokulu Dramaturji Bölü- mü'nde öğrenim görüvor. N'azann VYasserfarben (Su- vun Renkleri Sulu Boyalar. 1991) ve Helden \\ie' \\ir (Bızım Gibi Kahıamanlar. 1996) gibi yavınlan da bulunuvor. Heinrich Böll afiş sergisi İstanbul Alman Kültür Merkezi ve Heinrich Böll Vakfı. TLYAP Kitap Fuarı kapsamında "Heinrich Böll/ Y'aşamı ve Eserleri* başlıklı bir afiş sergisi düzenliyor. 2 kasım cumartesi günü saat 1 5.00'te açılacak sergide açılış konuşmasını Mktor BöMv apaeak. Köln Şehır Kütüphanesi Heinrich Böll Arşivi. Türkiye Mmanya Kültür Forumu - Köln ve Frankfurt Kitap Fuarı işbirliğıvle düzenlenen sergi. kitap fuan bov unca açık kalacak. Yayınevlerinin özel ödülleri ve etkinlikleri 15. TÜYAP İstanbul Kitap Fuan çer- çevesinde. bazı yavınevleri de çeşitli ödüllerverivor Çınar Yayınları'nın Ba- nş Ödülü. Altın Kitap ve İnkılap Kita- bevi Ödülleri. TÜYAP'ta törenlerle sa- hiplerini bulacak. Söz konusu va>rnev- leri, kitap fuan kapsamında avnca çeşit- li etkinlikler de düzenlivorlar: Çınar Yayınları'ndan Barış Ödülü Çınar Yavınlan. bu yılki kitap fuanna panel, imza günleri ve Banş Ödülü et- kinlikleri ile katıhyor. Yann saat 12.00 - 14.00 arasında Suna> Akın ve Oktay Ekinei'nin katılacaklan •İstanİHil'un Na- zım Planı" başlıklı söyleşi TÜY'AP A Sa- lonu'nda gerçekleşecek 7 kasım per- şenıbe günü saat 17.00- 19.00 arasında ilksa\ı>ı 24 Kasım 1946'daçıkan Mar- kopaşa Gazetesi'nin 50. vıldönümü ııe- denivle TLYAP A Salonu'nda. Filiz Ali'nin. Avdın Ilgaz'ın. .\li Nesin'in. Şük- ran Kurdakul ve Mete Tunçav'ın katı- lacaklan birpanel gerçekleştiriİecek. Rı- fat llgaz Kültür Merkezi ve Nesin Vak- fı'nın ortak katkılanyla hazırlanan Mar- kopaşanın tıpkıbasımı da fuarda zi\a- retçılere armağan olarak sunulacak. 1994'ten bu yana her yıl değişik bir ko- nuda ödül vernıeyi gelenek haline getı- ren Çınar Yavınlan. bu yıl da banş adı- na göstermiş olduğu çabalardan dolayı Eşber Yağmurdereli'je Çınar Yavınlan Banş Ödülü'nü verecek. Tören. n kasım perşembe günü saat 19.30'da TÜ Y'AP A Salonu'nda gerçekleştirilecek. Nesin Cülmece öykü Ödülü İnkılap Kitabev i. geçen şubat ayı içe- risinde düzenlenen Aziz Nesın Gülme- ce Öy küsü Ödülü'nü İstanbul Kitap Fu- an'nda düzenlenecek bir törenle sahip- lerine verecek. Tanınmışvetanınmamış yazarlar olmak üzere iki kategoride dü- zenlenen ödülü 1. kategonde CenapGü- ven. "Bir Mahkeme Övküsü" adlı vapı- tıyla. ikinci kategoride ise Atay Sözer. "Ğüllabici' adlı yapıtıyla kazanmıştı. 5 kasım salı sjünü saat 17.00- 18.00 arası TÜYAP Büv ük Salon'da gerçekleşecek tören sonrasında TurgutÇeviker'in yö- nettıği 'Güniimüzde Mizah Yazarlığının Durumu' konulu birpanel düzenlenecek. Panele konuşmacı olarak Ali Nesin. Fe- ridun Andaç. Ferit Öngören. Konur Er- top ve Ata> Sözer katılacaklar. Altın Kitap Ödülü 7 yasında Okuma> ı teşv ik etmek v e v azan onur- landırmak için verilmeve başlanan Al- tın Kitap Ödülü bu yıl 7. vaşını kutlu- vor. En çok satan kitaplardalındabu vıl gazeteci Selahattin Duman binneiliğe değer göriildü. Kısa zamanda üç baskı vapan kitap. "Kendimi Tebrik Ederim" adını taşıvor. Prof.Sırn Erinç ise yıllar- dırTürk Mılli Eğıtımi'ne vaptığı katkı- lardan dolayı onur ödülünü alacak. "Li- se Defterleri' adlı kitabıyln büvük çıkış yapan Gönül Özgiil de Altın Kıtap Teş- vik Ödülü'nü alacak Y'ılmokuru isebu yıl Metin Adato. Altın Kıtap ödül töre- nı 5 kasım günü saat 14.00"te TÜYAP Tepebaşı A Katı Salonu'nda yapılacak. M ü z a y e d e Antika ve mevcudu tükenmiş kitaplar Kitap fuannda yer alan etkiniiklerden biri de 'Antika ve Mevcudu Tükenmiş Kitaplar MüzayedesP. 3 kasım pazar günü 11.00 - 15.00 saatleri arasında yapılacak müzayedede 220 kitap satışa sunulacak. Müzayedenin en ilgi çekici yapıtlan arasında Türk taş basmakahpçıhğının ilk ürünlerinden olan ve şimdiye dek varlığı bilinmeyen 'Şûra RisalesT, Tevfîk Fikret'in el yazısıyla şiirleri, 'toplahlan ilk kitap', Şevkengiz'in el yazması, şehir ve vakanüvis tarihleri, Türkiye üzerine gravürlü yabancı eserler, Sait Faik ve başka yazarlann imzalı kitapları yer aiıyor. Geçmiş yıllarda basılmtş ve artık antika niteliği kazanmış yerli ve yabancı basım kitaplann yanı sıra, uzun zamandır aranılan 'sahafiye' kitaplar, dergi koleksiyonlan ve haritalann yer aldığı müzayedede aynca, fuann bu yılki teması oian aşk üzerine de Osmanlıca ve Türkçe kitaplar bulunuvor. IŞILDAK VE YELPAZE ATtLLA BİRKtVE l Bir Fuar Daha, Ama! istanbul Tüyap Kitap Fuan'nın on beşincisi. On beş yıl ne kadar da çabuk geçmiş. Şimdikinden çok'. daha küçük bir mekânda tıkış tıkış olan kitap fuarı dün gibi. gözlerimizin önünde... Ne var ki geçen on beş yıl Türkiye'nin "ilginç" bir '' "tarihi" de olmadı mı? Belki geriye dönüp baktığı- : mızda ne kadar çabuk geçmiş diyoruz ama, öte yan- dan toplumsal tarihimizin en karanlık dönemine de ' hızla gelmiş oluyoruz. İlk kitap fuan 12 Eylül'ün gölgesindeydi. askeri cun- ta iktidardaydı. Faşizm bulutları üstümüzdeydi. Şim- J di "fark" varmı? Kuşkusuz ki "fark" çok. Yıllargeç- mişse, değişim de olmuştur. Değişim ister istemez "fark"\ ifade eder. Ne var ki bu değişimin. bir gelişim olduğunu; bir olumla- ma olduğunu söylemek olanaklı mı? • • • Fuarın bu yılki teması "Aşk ve Aşk Edebiyatı ".Bir- çoklan bu başlığa itiraz edebilir. Ülkenin çivisi çık- . mış; siz aşkla meşkle uğraşıyorsunuz. Bence hiçbir sakıncası yok. L Hep yazageldiğimi bir kez daha yinelemekte ya-- • rar var. Aşktan uzaklaşmasaydık, aşkı unutmasay- dık; romantizmden, dolayısıyla edebiyattan bu ka-- " dar uzaklaşmasaydık, bu kadar şiddetin içinedüş- mez, bu kadar toplumsal cınnet durumuna girmez, ' demokrasiden bu kadar uzak olmazdık. Seçilen temaya tersinmeci bir açıdan da bakıla- bilir. Hani düşmana inat dercesıne. Başlığa itirazı- mız yok da. başka şeylere var doğrusu. 5 Örneğin fuar yöneticilerinin son yıllarda övüne- geldiği şeye, toplantılar ve söyleşilerin çokluğuna. Yine bir panayır havasında görünüyor. Türkiye Yazarlar Sendikası'nın ve Edebiyatçtlar Bir- ' liği'nin düzenlediği imza günleri yine düzensiz, kar- ' maşa ve biraz da tabıı alaturka görünüyor (umarım yanılırım; yanılmayı ne kadar çok isterim). Her zaman olduğu gibi. yabancı konuk yazarlar var. iyi güzel de, koskoca İstanbul Kıtap Fuarı hâ- lâ ünlü bir yazarla tanışamadı! Fuarın bu yılki onur yazarı, 1935'ten beri kalemi- ni duygusallığın. romantizmin bir parıltısı olarak kul- lanagelen Peride Celal. ' • Yayıncılar Bırliği de "Düşünce ve İfade Özgürlü- "'• ğü 1996 Ödülü "nü Yaşar Kemal ile Erdal Öz'e ve- '•' riyor. (Öğrendığımıze göre, Tüyap ile Yayıncılar Birliği sonunda "anlaşmışlar"; "banş" sağlanmış. İyi de olmuş...) ••• y, 15. Kitap Fuan'nın başladığı günlerdeTürkiye'nin' "hali" ortada. Başta Cumhurıyet yazarlan olmak üzere, birçok köşe yazarı, basın üyesi, televizyon ., programcısı, yorumcusu. yazıp/söyleyip duruyor. Ya->; ni görünen köy aslında bir "kılavuz" istiyor. ^; Gelelim düşünce suçuna. Bu suçtan birtürlü kur-, • tulamadık. 21. yüzyıla şunun şurasında bin yüz el- li beş gün kadar bir zaman kalmışken, aydınlar, sa-.' natçılar, gazeteciler düşünce suçunu ışliyor! ..* Yazdıklarından, söylediklerinden dolayı içeri atı- -1 lıyor, soruşturma açılıyor, tutuklanıyor, vb. vb. "•> On yılda bir gelen faşizm bulutları dağılmamış' mıydı? Fuarın açıldığı günlerde insanın aklına kimi • adlar geliveriyor. Yaşar Kemal. EPda! Öz, Işık Yurtçu, Ismaîl Be- şikçi, Çetin Altan, Şanar Yurdatapan, Oral Ça- ' lışlar, Ragıp Duran vb vb. daha niceleri... Kitap fuarı, başladığı yıl bir bakıma, demokratik \' istemleri imliyordu. Çünkü o yıllarda kitap, silahla '\ birlikte devletın televizyonunda teşhir ediliyordu. [', Aslında doğrudur, kitap ve düşünce silah kadar'; tehlikelidir: hatta ondan daha da tehlikelidir. Öyle., olmasaydı, iktidarlar bunca yıl Türkiyemizde, dilini -, konuşmakla övündüğümüz ülkemizde, kitaptan ve düşünceden bunca korkar, yasaklar mıydı? Kitap her zaman demokrasinin simgesi olmuş- .- tur. Kitap bilgi demektır. demokrasi de bilgisiz ol-,; maz. A • • • Bir sonbahar daha: sararmış yapraklar yolları -- kaplıyor... Bir kitap fuarı da: belki yağmurlu bir gün... Kitabın kokusunu almaya. tüm kitaplara tek tek " dokunarak... Bilgiyi ve duyguyu; yazarın yaratımj' sürecinden okumaya ulaşan serüvenini duyumsa-» yarak... «^ Demokrasiye ve aşka sahip çıkmak için kitaba koş- maya, bir kez daha... •", insan alışkanlıklarını da sever... KİTAP FUARINDA YARIN A SALONl 12.00-14.00 Panel: Istanbul'un Nâzım Planı Konuşmacılar: Sunay Akın. Oktav Ekınci. Düzenleyen: Çınar Yavınlan. 14.00-16.00 Panel: Sait Faik'in 90 Yılı. Konuşmacılar: Fethi Naci. Tahsin Y'ücel. Fent Edgü. Düzenleyen: Adam Öykü Dergisi. 16.00 -18.00 Panel: TÜYAP Kitap Fuarı 15 Yaşında. Yöneten: Alpav Kabacalı. Konuşmacılar: Şükran Kurdakul (PEN Yazarlar Derneği Başkanı). Ataol Behramoğlu (TY'S Başkanı). Mustafa Şerif Onaran (Edebiyatçılar Derneöi Başkanı). Düzenleyen: TÜYAP. 18.00-20.00 Panel: Peride Celal'in 'KurtlaV Romanı. Konuşmacılar: Peride Celal. Alpa\ Kabacalı. Şelim İleri. Oner Y'ağcı. Feridun Andaç. Düzenleyen: Edebiyatçılar Derneüı BSALONU 16.00- T8.00: \Vinfried \Voolf ile Sövleşi. : 'Avrupa Biriiği ve Türkiye'. Düzenleyen: Yazın Yav ıncılık. 18.00 - 20.00:'Kalkık Horoz. Yöneten: Aydın Cıngı. Konuşmacılar: Baskın Oran. Mensur Akgün. Erol Mütercimler. Faruk Şen. Düzenieyen: SODEV ve Bilgi Yayınevi. Cumhuriyet Kitap Kulübü'nden \ Kampanyamızı kitapseverlerden gelen yoğun ilgi üzerine (ı. 31 Ekim 1996 tarihine kadar uzatryoruz. Taksim Sergi Salonumuza gelin ;! Kampanya için aynlan standımızda, çoğalan çeşitlerimizden kitaplarınızı Seçin. " AdresJstıklal Cad Zambak Sok i'i Beyoğlu-istanbul (AkSanat karşısıj' Tel:252 38 81
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle