01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
„ î l E*İN liflS PERŞENBE CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Rusya Devlet Başkanı'nm önümüzdeki hafta ameliyat edilmesi bekleniyor Papa KüUa'ya gidiyor • HAWS-\Feuter)- VatiLan Eijişeı Beka.ni Jeın LcLb Tajran'ın > arcırdai Pap« 2. Jean Pajl un (L i 99" başınca 3L ulke>e gıoeeeâı bııdırıld Kub</yı\£ptg 5gjnlıİK zıyaretııı aıdıtdın acık.arii .yapan Tiiran Kuba Devlet Ba>kanıFdelCı»rro nua Papa nın acaya îiva-etını ^oncyladgmı tel rftı Papa nın ^atn \menka'da zıy ıret etTiedıŞı tek ulke olaı K.U53 va cnumuzdekı yılın ılkavfanaöa grmesi beklenıvor Karadziç teslim edilmeyecek • \Tİ>A(\A)-Bosnah Sırplann lıden Bılyana Pl U l l Mahkeme taraırdan sava* - suçiusu ılan edılen Radovtn Karadziç ıle Gîneral Ratko Mladıç'ı vjrgılaimalan ıçır teslim etmeyeceklennı soyledı SeanK"T e. Kalamana Beledıyes.'nın davetliM olarak Yunanıstan a gden Plavsiç. Karadziç \e V1 adıç ı teslim etmelen ıçn kendılenne baskı yapıldığını ama Bosnalı Sırplarnkımseyı teslım etmek iMemedığını sovledı Buigaristan seçimlepi Bulganstan da geçen pazar îgunu yapılan "Cumhurbaijkanlıeı seçımlennın ılkturunda. Turkıye'deoy kjllanrna hakkına sahıpyaklaşık 200 bın Bulgarvatandaşından sadece 552'sının sandık başına gıtmesı şaşkmlık yarattı Bulgarıstan"da , ûyelennınçogunluğunu . Turklenn oluşturdugu Hak ve Ozgurlukler Hareketı '(HÖH)yetkılılen Turkıye'de seçıme katılım oranının bu derece duşuk olmasına bıranlam veremedıklennı açıkladılar Meksika'da ateşkes bitti • MEKSIkO(A\)- Meksıka da bır kaç a> once orta>a çıkan "Halkçı DevnmcıOrdu' (EPR)adlı solcu genlla grubunun ılan ettığı bır a\lık tek >anlı ate^ke»ı bozarak asken hedeflere saldırdığı bıldınldı Meksıka'da yavınlanan bır aazetenm habennde. (EPR) genlalannın bın başkent Meksıko'nun 16kılometre yakınında olmak uzere ıkı yerde asken kışlalara saldtrdıgı eylemlerde en az 9 olu ve yaralı oldueu belırtıldı EPR'nın Zapatısta genllalan ıle orgutsel bağının •bulunmadığı bıldınlıyor Genelkurmay Başkam'na idam istemi • TIFLİS(AA)- Gurcistan'daZvıad Gamsahurdıva dönemının Oenelkurmay eskı Başkanı Lolı Kobalıya hakkında ıdam cezası ıstendı Bu arada. muhaletet partılenne mensup mıllet\ekıllerı de, A\rupa ıle butunleşmeye .çalışan Gurcıstan da ınsan > haklan konusunda >enı ' duzenlemelere gıdılmesı. 1 cezaevlenndekı koşullann ıvıle^tınlmesı \eolum ı cezasinın kaldırılması ? gereğını gundeme ! getınvorlar Irkçı polise 200 yıl hapis • PRETORIA(AA)- , Guney Afrıka'da. polıs \ \ urucu tımı eskı şefı j Albay Eugene de Kock, • cına>et \olsuzluk \e bır dızı utak suçtan toplam 200 \ıl hapb cezasına çarptırıldı Irkçı suçlardan , bugune kadar yargılanan en î ust duzev vetkılı olan De • Kock. ırkçılığın en ' yaygın olduğu 8O'lı ve 9O'lı yıllar arasindakı donemde . ırkçılık karşıtı eylemcılen [ olduren ve iş.kence \apan polıs \ urucu tımı Vlakplaas'ın şeflığını 'vurutüvordu YeltDış Haberler Senisi - Rusva Dev - let Başkanı Boris Yeltsin ın kalp amelıvatı ıçın gen savım başladı Rus lıdenn onumuzdekı hafta ıçın- de amelıyat olması beklemyor. an- cak amelıvatın hangı gun yapılaca- ğı henuz kesınleşmedı Yeltsın' ın amehvatında danışman olarakyeralacak ABD nmunlukaip cerrahı Michael DeBakey Rus lıde- nn gelecek hafta amelıy at edılebıle- ceğını sovledı Yeltsın ı kontrol al- tında tutan doktorlarla temas halın- deolan DeBakey. gazetecılerıname- lı>at tanhıne ıliskın sorusu uzenne "Gelecek hafta olabilir" dedı BÖrıs \eltsin ın kalp amelıvatının başanlı olacagını ^oyleven DeBakev aksı halde amelıvata gınşmelennın soz konusu olmavacağını kaydettı De- Bakev 1-15 kasım arasinda vapıl ması planlanan amelıyatla ılgılı b tanh belırlemek uzere Rus kalp cer rahlan ılegoruşmelerdebulunduğu- nu ve "yakında" Moskova va gıde- cef ını soy ledı Veltsin ı bıçak altına alacak ekıbın başkanı Rus cerrah Re- nat Akçurin, kısa bır siıre once Ho- uston a gelerek DeBakev ıle goru^- muşfu 65 yaşındakı Rus lıder Moskova dışındakı Barvıha senatorv umunda e masa göründü ameliyat ıçın hazırlanıyor Amelıvat oncesı bu son safhanın lıdenn fızık- sel ve fızvolojık gueunu arttırmayı hedefledığı bıldınlıyor Kremlin'de datgalanmatar Yeltsın ın anıelıyatı yaklaşırken Kremlınde de siyası daİgalanmalar gıderek şıddetlenmeye başladı Yelt- sın ın ameliyat olacağı haberlerı du- yulur duyuİmaz Rus polıtıkacılar arasında ulkevı kımınyonete(.eğı ko- nıısunda amansız bır mucadele boy gostermeye başlamış, bır karısıklık çıkınasını onlemek ısteyen Rus lıder bu donem ıçın 4 uyelı bır danışma konsevı olıiijturuInıaMnı kararlas,tır- mıştı Konsevın uvelerınden parla- • Ameliyatta danışman olarak yer alacak olan Amenkalı cerrah Michael DeBakey, başanlı geçeceğinden emin olduğu ameliyat için gün vermedi. mentonun alt kanadının komunıst lı- derı Gennadı Sele/nnm dun "Kon- sevdo liberal bir ıktısatçı ile bır ara- da çalışamayacağr gerek<,esıvle \eltsin ınsagkoluolan KremlınSa- rayı Sekreterı Anatolı Çubavs"ın konseydekı gorevınden alınmasını talep ettı Çubays . ozelle^tırme programı ve serbest pazarekonomı- sını savunan reformları yuzunden Rus komunıstlenrun nefretını kazan- mmı Veltsm ın geçen hafta atadığı 4"lu konseyın uyelen arasında Çu- bavsveSeleznıvov unvanı^ıraBaş- bakan \ iktorÇernomırdin ve Parla- mento Ba^kanı VegorStrmev de bu- lunusor LlusalGuvenlıkŞefi Alek- sandr Lebed'ı gorevden alan ve ye- nne Itan Rıbkin'ı atayan Yeltsın, ameliyat oncesınde Guvenlık Kon- seyı'nı de guçlendırme gınşımınde bulundu Iter-TASS haber ajansın- dan yapılan açıklamada Yeltsın'ın Rıbkın'ın yardımcılığına ışadamı Boris Berezovski ve General Leontd Vlayorov'u atadığı bıldınldı ^elsin bitti' Dağılan SSCB'nın son lıderı Vlihail Gorbaço\ Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsın'ın "artık bittiğini" soyledı Gorbaçov NVashıngton Post gazetesı ıle soy- leijisınde. bır kalp amelıyatı geçı- recek olan Neltsın ıle ılgılı olarak "Rusva'daki sorun. başkanlık seçinılerinin ardından goreve ak- tif bir de> ler başkanının gelme- mesidir" dedı Gorbaçov "Yelt- sın hem sivasi hem de fiziki ola- rak artık bitmiştir" dedı VİZE LTGL L4>L4SI AİLELERİ PARÇALIYOR Bulgar sınırı Berlin duvarı SOFYA(AA)-Bulganstan"daTurkle- rın yogun olarak yaşadığı kentlerden bı- n olan Kırcaalı'nın Turk asıllı Beledıye Başkanı Rasim Musa,Turkıve ıle Bul- ganstan arasında vızereıımının kaldırıl- masını istedı Filistin 'e Israil SeddiTEL AVtV (AA)- israıl'ın, Fıhitın ozerk toprağı Ba- tı Şena ıle israıl toprakları arasında kalan 2,5 kılomet- relık Yesıl Hat boyunca betun duvar ınşa ettırdığı bıldı- nldı Haaretz gazetesmde dun yer alan haberde. 3 met- re yuk^eklıkte, 20 santım kalınlıktakı duvann bölgede bulunan Vahudı ve Fıhstın yerlesım bmmlermt bırbı- nnden ayırmafc amacıyla ınşa edıldığı belırttlıyor Ii.raırde şımdı>e kadar benzen gorulmemış bu gû- venlık onlemımn ılkı. Batı Şena'nm kuzeyındekı Kalj kılya kentı ıle Yahudı yerle!,ım bınrru Bat Hafer arasin- dakı 1,5 kılometrelık sınırda m^aedıldı Bu duvann 10 kılometre kadar kuzeyınde yer alan, Fılıstm özerk topraklannda bulunan Tulkanm kentı rle fsraıl kasabası Matan arasında ınşa edılen ıkıncı duva- nn yakında tamamlanacagı kaydedıldı Söz konusu giıvenlık sıstomının Işçı Partılı izakRa- bin hükumetı donemmde tasarlandığını kaydeden Ha- aretz gazetesme gore Savunma Bakanı tzak Morderıav, bölgeye yaptığı bır zıyaret sırasında duvarları gorunce şa^ırdı ve Yeşıi Hat çevresındekı Yahudı kasabalannın güvenhğını ba^ka vollardan sağlamayt tercıh ettığını sovledı. ancak bu konuda aynnti vermedi israıl ve Fılıstm topraklan arasmdakı Yeşıl Hattın 200 kılometreden fazla oiduğu belırtıhyor \'ıze uygulaması yuzunden ıkı ulke arasında parçalanmı^ aılelerın say ısının gıderek arttıgını belırten Rasım Musa "Polishe tedbirler \e vize uvgulanıası Türkiye've doğru vaşanan gizli göçu en- gellcvemenıekte, tam tersine korıikJe- mektedir" dıve konuştu Turkıve ye gıtmek ıste- yenlenn vızealamayacakla- nnı bıldığı ıçın kaçakyolla- ra başvurduğunu ve butun mal ve mülklerını satarak ınsan tacırlerını zengın ettı- gını belırten Musa ^unları soyledı "Tıirki\e">egiden- ler tüm varlıklarını insan ta- cırlerine teslim ettikleri için geride hiçbir şe> bırakmı- \orlar. Bo\lece bu insanla- nn isteseler bile tekrar Bul- garistan'a donmeleri im- kânsız oluvor." Bu arada uyelerının ço- ğunluğunu Turklenn oluş- turdugu Hak ve Ozgurlukler Hareketı'nın (HOH) bolge başkanı Ahmet Husevın de vıze uygulama.sı yuzunden Turkıye-Bulgarıstan sının- nın yenı bır Berlin Duva- n'na donustuğunu one sur- du Ahmet Huseyın son 5 yıl ıçınde Turkıye ye gızlı goçle gıdenlenn sayısının 400 bını as.tığını dd belırte- rek "Bu insanlık dramına her iki hukumetin de \akit geçirmeden bir çare bulma- sını bcklivoruz" dedı Dostumayardım edilecek Türkiye Afganistan'da tarafoluyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Yardım- cısı ve Dışışlen Bakanı Tan- su Çiller. Afganıstanda şen- atçı Taleban yonetımıne kar- şı savaşan Ozbek general Dostum'un Turkıyeden ıste- dığı yardımlann gondenlmek uzere olduğunu açıkladı Iktıdara geldıgı gunden bu yana Dışıjjlerı Bakanlığfnı by-pass ederek gerçekleştır- dığı gınşımlerle "dışpolitika skandallanna" neden olan RP yonetımı, son gafını Af- ganıstan konusunda yaptı Tahranda yapılan uluslarara- sı konferansta Turkıyeyı temsıl eden ınsan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Lüt- fü Esengun Dısıslerı Bakan- lığı nın Afganıstan polıtıkası kapsamında bulunmamasına kaı>ın Kabıl'ın sılahsızlandı- rılmasıplanınıortayaattı Af- ganıstanda vaşanan ıç sava- şın durdurulmasına vonelık olarak Tahran'da yapılan uluslararası toplantı. RP'nın yenı bırdış polıtıka skandalı- na sahne oldu Esengun, Af- ganıstandakı savaşın durdu- rulması ıçın başkent Kabıl'ın sılahsızlandınlması ger^ktı- ğını bıldırdı Devlet Bakanı Esengun, bu onenyı Tah- ran'dakı toplantıda Turkıye adına konuşurken yaptı An- cak Dışışlen Bakanlıgı. Tur- kıye'nın bolgedekı savaşın durdurulmaMna yonelık ola- rak boyle bır planı olmadığı- PI kaydettı Dışı^len Bakan- hgı Sozcusu Buyukelçı Ömer Akbel. dun duzenledı- ğı basın toplantısında, "Tür- kiyc'nin Kabil'in silahsulan- dınlması gibi bir planının olup o)madığının" sorulması uzenne şu açıklamavı yaptı "Kahil'in silahsızlandınl- ması gibı bir planımız yok. Turkiyt, bolgedeki taraflar arasindakı çatışmalann dur- durulmasına yardımcı o\- maktadır. Bizim Afganistan- la ilgili herhangı bir planımız yok ve de bmle bir şevi taraf- lara empoze etme politikanuz yok." Devlet Bakanı Esengun, geçen aylarda da. Rusya Fe- derasyonu'nun Çeçenıstan'ın bağımsızlığı konusunda feda- kârlıkta bulunması gerektıgı- nı belırterek, Moskova nın Ankara'ya protesto notasi çekmesıne neden olmuştu Dostum'a yardım Dışışlen Bakanı Tansu Çıl- ler de. dun Dışışlen Bakanlı- ğf ndagazetecılenn sorulan- nı yanıtlarken, Afganıstan da- kı çatışmalann durdurulması ıçın Turkıye nıngırışımlennı surdurduğunu kaydettı Çıl- ler DYP Kaysen 'Mılletvekı- lı ve Turk cumhurıyetlerın- den sorumlu eskı Dev let Ba- kanı AytazGökdemir ıle go- ru^tugunu belırterek "Gok- demir, Dostum ile yaptığı gö- ruşme konusunda bilgi verdi" dedı Dışışlen Bakanı bırso- ru uzenne General Dos- tum'un talep ettıgı vardımla- rın gondenlmek uzere oldu- ğunu bıldırdı Dostum'aTur- kıveden yapılacak yardım- lann ınsanı amaçlı olduğu kavdedıldı SOSYALIST IKTIDAR KARARLI Malta NATO'ya da 'Hayır' dedi Pnffcp mnlntnf kflktPvH D ı ş H a b e r l e r S*" 1 ™' - Venezuellanın rUll^e mUlUlUJ HUHieyil b a ş k e n t i Karakas'ta, hukumetin eko- nomi politikasını protesto etmek için «osteri yapan oğretmen ve oğrenciler ile polis ara- sında çatışma çıktı. Costericilerin polise molotofkoktev lleri atması sonucu bir polis nıe- murunun givsileri alev aldı. Alevleı içinde kosnıaya baslayan polis mcmurunun yanan giysileriarkadaşlannınvardımıylasöndürıildü. (Fotoğraf RELTERS) Dış Haberler Senisi - Mal- ta "da genel seçımlerı kazana- rak yonetıme gelen İşcı Pattı- sı, ulkenın NATO nun Barış Içın Ortaklık (BİO) Progra- mı "ndan çekılme karan aldığı- nı bıldırdı -\vrupa Bırlığı'ne tam uyelık başv urusu yapan ve katılımına yeşıl ışık yakılan Malta. ayrıca AB ye uyelık başvurusunu da gen çekmeyı planlıyor Hukumetin venı Dışışlen Bakanı George \ella. yenı ka- bınenın kurulmasından 3 saat sonra yaptığı açıklamada Mal- ta'nın BlO'dan çekıldrginı bıl- dırdı Yenı hukumetin lıderı Başbakan \lfred Sant. seçım- lerden once vaptıgı açıklama- da kazandıkları takdırde ılk alacaklan kararın BlO'dan çe- kılme olduğunu açıklamıştı Malta geçen yıl Ed»ard Fe- nech Adami lıderlığındekı Mıllıyetçı hukumet donemm- de asken ışbırlığını amaçlayan Batılı muttefikler programına dahıl olmuştu Işçı Partısı ıse Akdenız'de bır ada dev letı olan Malta'ya son derece sık gıdıp gelen Batılı denız kuvvetlerı- nın adanın tarafsızyapısallığı- nı bozduğunu ılerı suruyordu Vella AvrupaBırlıgrnetam uyelık başv urusu ıle ılgılı yap- tığı açıklamada ıse ba^vuruyu gerı almayı henuz duşunme- dıklennı ancak Katma Değer Vergısı'nı kesınlıkle kaldıra- caklarını bu durumun AB uyelık şartlan ıle çatıştığını ve üyelıgı engelleyecegını belırt- İANCI TOPLULUĞUA = TARAFINDAN HALKA AÇILAIM S A @ g «IMIIM, 36O,S MİLYAR TL ISIOMİIMAL DEĞERE SAHİP HİSSE SENETLERİNİN TAMAMI SATILMIŞTIR 3STERMİŞ OLDUKLARI YOĞUN İLGİDEN DOLAYI YATIRIMCILARA, HALKA ARZIN YURTDİŞI BÖLÜMÜNÜ GERÇEKLEŞTİREIM BEAR, STEARNS & CO. IIMC'E, YURTİÇİ KONSORSİYUM LİDERİ TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.'YE , EŞLİDER TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.'YE VE DİĞER KONSORSİYUM ÜYELERİNE TEŞEKKÜR EDERİZ,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle