26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31EKİM 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Atatiirk büstüne sddrı • A D A V V M U Ğ L A (CiKtıhııriyet)- Adani \e MuŞla'iın Omca ilçesınde. Atatürk'e yöneiik ıki ^irkin saltın rıevdana geldi Adaıaca. dün saat l l.OO sıraannda. Hav uzlubahçe İlkcKuIu bahçe>indek Ataîirk büstüne çamtr atıp kırrtak steyen Ha^an Özhakır. okul göreı lileri taraandan yakalandı. Bu araca. Muğla'nın Omca ılçeinde. Atariırkçü Düşlnce Derneğı taraindan Atatürk CadJesi'ne asılan ve üzernde Ararürk'ün ""Tüki\e Cumhuriyetj dervışîer. müritier. mecrtıplar ülke>i olanıaz" sözihiin vazılı oldugu pankart. gece kımliği henüz belir-enemeyen kışıîerce yakıdı: Üniversiteye ülkücü saldırı • İ/MİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Dokuz E\ lül L'nivjrsitesi Hukuk Fakütesı'ne saldırı şririşiminde bulunan bır grupülkücü. polis «arafından dağıtıldı ICampusta toplanan 150 kadaı ögrenci. saldın girişininı. vaptıklan basın açıklamasıyla kınadılar Basır açıklamaMnın ardından. kampus dışındaki ©ğrercilenn gittıkleri kafeteryalara baskın düzerleyen polıs çok savıda öğrenci> ı gözaltına aldı. MGK bugün toplanıyor •I A>KARA(AA)-Mıll) Giivenlık Kurulu (MGK.). Cumhurbaşkanı Sülevman Demirel başkanlığında bugün toplanıvor. \lGKnin Çankaya KöşkL'nde saat 09.30'da başlavacak ekım av ı olağan toplantısinda. ba>ta terör olmak üzere iç ve dış olaylardaki son gelişmeler görüs/ülecek. Üniformalı çete yargılanacak • Dh ARBAKIR (Güney İlleri Biirosu) - Hakkâri "nin Vüksekova ilçesınde araiannda ö'zel harekât mensubu polis memurlan. korucular ve PK.K ıtirafçılarının da bulunduğu çete. Diyarbakır DGM'de yargılanacak. Adam öldürme. kaçırma. rüşvet ve gasp eylemlerine karıştıkları öne sürülen 6'sı tutuklu. 5'i tutuksuz toplam I 1 sanık hakkında Yüksekova'dakj ılgili mahkemeler yetkısizlik kararı verdi. 'Barış' istemine dava • ANKARA (ANKA) - 1 E>lüi Dünya Barış Günü'nde "Banş Mitıngi" düzenleven Insan Haklan Genel Başkanı Akın Birdal ve arkadaşlan hakkında 6 yıla kadar hapis istemiyle Ankara DGM'de.dava açıldı. Dava. mitingde yapılan konuşmalann halkı ırk. sınıf \e bölge farkı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ettiklerı gerekçesiyle açılırken. Birdal \e arkadaşlannın yargılanmalarına bugün başlanacak. Türkiye-İsraîl anlaşmaları • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışişleri Bakanı Tansu Çiller, Türkiye ile Israil arasında akdedilmiş anlaşmalann iptalinin söz konusu olmadığını bildirdi. Çiller. ANAP Gaziantep Milletvekili Cnal Yaşar'ın konuyla ilgili soru önereesine verdiği vanıtta, iki üfke arasındaki anlaşmalann hiçbir üçüncü ülkevi hedefalmadığını da kayd'ettı. Filistin'e yardım • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Türkiye. Filistincle yaşanan olaylann ardından oluşturulan acil yardım fonuna 500 bin dolar tutannda yardım vaptı. Dışişleri Bakanlığf ndan dün yapılan yazılı açıklamada. Filistin Özerk Yönetimi Sağlık Bakanlığf nca bölgede yaşanan son olayların ardsndan aci! vardım fonu oluşturulduğunun kaydedildiği açıklamada. Türkiye Kızılay Derneği tarafından sağlanan 6 koli tıbbi ilaç ve malzemenın de aönderildiği belirtildi. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'ten intihar saldınlan değerlendirmesi w Olüm özlemi körüklenîyor'ANKAR-V (Cumhuriyet Büro- su) - DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit giderek yaygınlaşan bom- balı intihar saldınlannı.yalnızgü- \enlik açısından değil. sosva) \e nıhsal açıdan da inceleme gereği- ne dikkat çekerek "Güney doğu'da ölüm özlemini büsbütün körükle- yici bir ortam oluştu. Bölücü terör örgütü PKK de, bunu zalimce is- tismar ederek genç kızlan \eya bez- gin insanlan intihar eylemlerine yöneltebiliyor" dedi. Ecevit. ka- dınlar üzerindeki aşırı örtünme. çarşafbaskısının vavgınlaşmasının güvenlik açısından daciddi birso- run oluşrurmava başladığını vur- guladı. CHP Genel Başkanı Deniz Ba>kal da teröre karşi mücadele- de yeni bır anlavışa ihtivaç oldu- • DSP lideri Ecevit, kadınlara çarşafbaskısının güvenlik sorununa neden olduğunu söylerken CHP lideri Baykal ise teröre karşı yeni bir anlayışın gerekli olduğunu savundu. MHP, toplumsal banşın sağlanmasını isterken Kozakçıoğlu, "Türkiye'den korkuyorlar" dedi. ğunu belirterek ~Bu hükürnetin. Türkiye"de teröre karşı mücadele- >e yeni bir anlavış getirmediğini görüyoruz" dive konu^tu. D'i'P Genel Başkan Yardımcısı Ha>ri Kozakçıoğlu ise Türkıveve v ıllar- dır sataşmalar olduğunu. bugün yaşanan terör olav larının da bu- nun bir parçası olduğunu sö> ledi. Haikın Demokrasi Partisi (HA- DEP) Genel Başkanvekili Gü\en Özata toplumsal banşın sağlanma- si çağrısında bukınurken Devlet Bakanı Abdullah Gül. terörle bir yere vanlamavacağını belirtti. DSP lideri Ecevit. dün parla- mentoda düzenlediği basın top- lantısında. intihar saldınlarınıde- ğerlendirirken kadınlann üstlerinın onurları ıncıtilmeden aranabılme- sinı kolavlaştırıcı kurallarve tek- nık çözüınlerın bır an önce oluş- turulmasi gereğine dikkat çekti. Eeev ıt, kadınlann resmı kurumlar dışındakı gıyım kıişamlarıııa hiç- bırzaman karışmadığını vurgula- >arak sözlerını şövle siirdürdü: "Atatiirk de karışmamıştı: ha- nımlann aşırıörtünmebaskısından kurtulmalannı çağdaşlaşma süre- cine bırakmıştı. Kısa sürede de bundan çok olumlu sonuçlar alın- mıştı. Ancak son yıllarda kadınlar üzerindeki aşın örtünme baskısı- nın. o arada çarşafbaskısının \ a\ - gınlaşması, birçok bakımdan ol- duğu gibi güvenlik açısından da ciddi birsorun oluşturmaya başla- mıstır. Dün (önceki gün) Sı\ as"ta üç polisimiz o \ üzden şehit olmuştur. Hanımlann gi\ı'm kuşam özgürlü- ğünü. kadınlık onurunu incitmek- Baykal 'Siyasetin kıblesi halk' ŞANLILRF.VADI\A- MAN (Cumhuriyet)-CHP Genel Başkanı DenizBa>- kal. demokrasi ve siyaj.e- tin kıblesinin halk olduğu- nu belirterek. "MiJlethü- kümete göre kıble tutacak değil. hükümet millete gö- re kıble tutacak" dedi. CHP liden Baykal. Adı- yaman'da seçim çalışmala- nnı vürütmek üzere. uçak- la Ankaradan Şanlıurfa'va geldı. Baykal. havaalanın- da vaptığı açıklamada. il- çelenn il yapılmasını "de- mokrasinin çocukluk has- talığı" olarak vorumlava- rak "Türki\e'desorun,\e- ni il varatmanın ötesinde. yerel vönetimleri etkinleş- tirme noktasında ortava çı- kıjor" dedi. Baykal. daha sonra 3 ka- sımda yerel ara seçim \a- pılacak Adıyaman'ın Su- varlı beldesinde halka hi- tapetti. Baykal. sözlerine. "Seçim bir iddia ve \aat harmanıdır. Bu harman- dan seçimden sonra ne ka- lacağını göreeeğiz" dive başjadı. Bavkal.^Yapacak olsalar mesele yok. Arna vapamayacaklannı biie bi- İe bunlan sövlenıek sivasi ahlaka sığmaz" dedi. Bavkal. OMnaniye"nin seçim kavgısıyla apar to- par ıl vapıldığını ve buna hiçbir itirazlan olmadığı- nı beîirterek. şunlan söv- ledi: "Osmani>e\ı il vaptılar. Niye? Çünkü. Osmanneli. 'Benim kuru lafa karnım tok. kuru lafa ov da vok. Yapıngörelim' dedi.Gelip buraya da iJçesözü \ermiş- ler. Yapacaksanız hadi bu- rayıda ilçe japın. Herjer- de ilçe \aadi karşımıza çı- kıyor. Bunları uygun gör- müvoruz. İnanıvorunı ki. halkınıız bu istismarlara gereken>anıtı\erecek. Se- çimler. hükümetler gelir geçer. Kalıcı tek şey millet- tir. Bunlar. bu hükümet de gelip geçecek. Hem de çok çabuk geçecek. Bunlar. mu- halefettekiler bir ara\a ge- lemedikleri,çekiştikleri için iktidarda. Bakarsınız >a- nn j ep> eni bir şe\ olur, ye- ni bir hükümet iş başına gelir. Hükümet gelip geçi- cidir. Millet hükümete gö- re kıble tutacak değildir. Hükümet milletegöre kıb- le tutacaktır. Yoksa millet, kim hükümet. ona göre kıb- le tutmaya kalkarsa. o mil- let şaşırır kalır kıble>i. De- mokraside kıble hükümet değil miUettir." ÇİZMEDEN IX KARI MUSA KART Gİ0İ ATATİ/&KCÜ sizin gereğince aranabilmelerini kolaylaştırıcı gü\enlik önlemleri, zaman yitirilmeksizin beürlenme- lidir." Bav kal. terör örgütünün son gün- lerde Türkive"de uvguladığı yön- temlerin herkesi olduğu gıbi ken- dilerim de çok üzdüğünü söyledı. Konunun artık Türkiye "de olumlu bir noktaya bağlanarak mutlaka sona erdirilmesi gerektiğıni bildi- ren Bavkal. şunlan söyledi: "Bu \öntem değişikliğû teröre karşı \erilecek mücadelede birza- fijete vol açmaz. Bu mücadelenin mutlaka başarıva ulaştırılması ge- reki>or. L'mut edivorum, böylesi intihar evlemleri ve umutsuz giri- şimlerle Türkiv e'de terörü tırman- dırmaçaüşmalannın bir sınırı olur. Bu sınırı artık vakalamış ol- malnız. Bu doğrultuda >eni ömeklerin ortaya çıkmama- sını dilivürunı." Terör konusunu bir iç siya- set tartışması haline getir- mek istemediğini anlatan De- niz Baykal. şunları kavdetti: "•Olayın hiç kuşkusuz te- rör dışı >önleri de vardır. On- lann da ele alınıp değeriendi- rilmesi gerekhor. Bu hiiküme- tin, Türkive'de teröre karşı mücadele>e>eni biranlavışge- tirnıediğiııi göriivoruz. Bilinen ania>ışjarı sürüvor. Bir yeni bakış açısına, v eni bir anİayı- şa ihtivaç var." Osmanıve'de halka hitap eden DYP Genel Başkan Yar- dımcısı Havri Kozakçıoğlu. Türkiye Ve yıllardır sataşma- lar olduğunu. bugün yaşanan terör olav lannın da bunun bir parçası olduğunu söyledi. Türkiye'nin. coğrafi konu- muyla dikkat çektiğini ve dünyanın gözde ülkelerinden bin olduğunu ifadeeden Ko- zakçıoğlu. şövle konuştu: " Türkiv e'ye. Türk ekono- misine nasıl zarar veririz, in- sanlarını nasıl e/erizin hesa- bını vapıvorlar. Bürün müca- deleleri budur. Türkive bü- yümesin. güçlenmesin istnor- İar. Çünkü Türkiye'nin bü- \ ükJüğunden korkuv orlar." Haikın Demokrasi Partisi (HADEP) Genel Başkanve- kili Güven Özata. dün vap- tığı yazılı açıklamada. 10 yı- 1) aşkın bir zamandır süren karşılıklı şiddet, kan. barut \e gözya^mın kazanımları bulunmadığını. tersine pek çokdeğerin yitirildiğini kay- detti. B a s b a k a n N e c m e t t i n E r b a k a n T r a b z o n ' d a k o n u s t u 'Ülkenin havasını değiştirdik' AHMETŞEFİK TRABZON - RP Genel Başkanı ve Başbakan Nec- mettin Erbakan. ANAP'ın Refah Partisi "nden başka gi- decek veri olmadığını ilerı stirerek. "DV Pzatenortağı- mız. ANAP da RP'ye katüı- yor. NeoJdu? \ üzde 80. Yüz- de 80, bu bayrağın altında \atana ve millete hizmet için bir arayageliyor" dedi. Ko- alisyon hükümetinın sürek- li yeni kanunlarçıkardığını söv leyen Erbakan. "Bugün- kü hükümet bütün Türki- >e"nin havasını değiştirdi" dive konuştu. Erbakan. 3 kasımda bele- diye başkanlığı seçimi va- pıîacak Trabzon'un Şalpa- zarı ilçesınin Gev ıkli belde- sinde düzenlenen açık hava toplantısında konuştu. Cumhuriyetin 73. \ ıldönü- münün banş ve huzur için- de kutlandığını. Türkiye'nın, tarihindeki şerefli verini ye- niden almaya başladığını söyleyen Erbakan. "Yeniden Büyük Türki\e"\i kuruvo- ruz. Eskiden 6 a>da bir ka- nun çıknordu. Bugün hükü- met sürekliyeni kanunlarçı- kanyor. Bugünkü hükümet bütün Türkhe'nin havasını değiştirdL Halk. Kendımız- den bır hükümete kav uştıık" divor. Bu hükümetin en bü- v ük ö/elliği. haikın kendisi- ni iktidara getirmesidir" di- ve konuştu. Partı ve hükümet olarak giderek güçlendikierini ifa- de eden Erbakan. şunlan söv ledı: "D\ P'dekikardeş- lerimiz ortağımızdır. Llke- nin kalkınnıasınıbirlikteva- pıyoruz. ANAP'a geünce... Gideceği başka yer yok. \'u- \asına gelecek. fşte son bir hafta içinde ANAP'lı 6 bele- dive başkanı RP'ye iltihak etti. Her gün bir beüediyebaş- kanı RP'yegeliyor. Buna.sel- ler, 46 mhu denir." Çiller:Din ÖTgüHüğüsonsuz ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - REFAHYOL hükümeti döneminde îslami mesajlara agiriık veren DYP Genel Başkanı Tansu Çiller. "Din ve vicdan özgüriüğü sonsuz olmalı. Sivaset. bu anlamda diniıı hi/nıetinde" dedi. Çiller. TGRT'de önceki akşam yayımlanan Alternatifprogramında, fslam Şûrasf nda açış konuşmasına besmele ile başiamasını eleştirenleri. Başbakan Necmettin Erbakan 'm. laiklik savunuculanna tepki gösterdiği açıklamalara benzer bir yaklaşımla yatutladf. ''LaikJiği, eğer din düşmanlığı olarak görüyoriarsa çok büyük hata yaparlar~diyen Çiiler. "Bunda yadırganacak ne var? Bunu böyle yerenk'a-, bir büyük şaşkmlıkla bakıywuın"görüşünü dile getirdi. Daha önce katıldığı pek çok dini toplantıda benzer söylemi kullanmamasına karşın. REFAHYOL hükümeti döneminde İslami mesajlara ağırlık \erme nedenine açıklık getirmeyen Çiller. şunları söyledi: "Din ve vicdan özgüriüğü sonsuz olmalı. Bunun laiklikle bağdaşmayan hiçbir tarafı yok. Bizim yaptığımız son derete doğaldır. Haikın günde en az üç kez söylediği bir •Bismiüahirrahmanirrahim' söyiedik dive bizi laiklikten uzaklaşıyor, değişiyor şekünde görmesinler. Ayıp edertecT RPIi beledi>elerin 26 Mart'tan sonra destanlarya- ratacak şekilde hizmet ver- diklerini öne süren Erbakan. şövle devam etti: "İstanbul Belediyesi 3 milyar dolarük borç batağında idi. Şimdi her y ıl 3 milyar dolartık yatınm yapıyor. Vepyeni bir .Ankara kuruluyor. Ankara modem bir şehrin her türlü imkân- larıvla donatılıyor. Beledi- yelerdeki bu başan. 24 Ara- lık'ta RP'y i en büy ük parti. ikn'darvaptı. Hükümet Tür- kiye tarihinde ük defa orta- ya koyduğu denk bütçeyle faiz >e enflasyonu düşüre- cek. refah ile y üzler daha da gülecek. Bütçesidenk. 70 mil- yonluk büyük Türkiye dün- yanın kalbi olacak. Türkiye tekraryeni bir dünyanın ön- cülüğünü vapacak." Bu arada. Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Yeşil- \ urt beldesinın ANAP'lı Be- İediye Başkanı HamitBay- can. partısinden ıstifa ederek RP'ye geçti. TlRM,1KIAYDIN ENGİN e-mail: [email protected] Bir PKK üyesi Kürt ya da şu ya da bu nedenle, şu ya da bu ölçüde PKK'ye sernpati duyan bir Türk için Cumhuriyet Bay- ramı'nı kana bulamanın gerek- çesi ne olabilir? Örneğin şu mu? Cumhuriyet Bayramı Te Ce devletinin kuruluş bayramıdır. Kürtlerin bayramı değildir. Bu bayram Te Ce dev/etine zehir edilmek istenmiştir. • • • Bayramın zehir edildiğine kuşku yok da kime zehir edil- diği tartfşmalı. Dahası Cumhu- riyet Bayramı'nı kutlanmaya değil zehir edilmeye değer bu- lan kafalarla tartışmah. ilkokul yurttaşlık bilgisi ders- lerine mi dönelim? Cumhuri- yetin hukuk ve anayasal temel- de monarşilerden, oligarşilerden kurtulup egemenliği kayıtsız koşulsuz millete (halka) veren bir devlet iktidarını tanımladığı- nı mı hatırlatalım? Kuruluşu bayramla kutlanan Türkiye Cumhuriyeti'nin tersi İntihar Eden Apo'durOsmanlı hanedanının egemen- liğidir. Osmanlı hesap dışı bıra- kılırsa. emperyalist başkentler- den birinden yollanmış bir ge- nel valinin iktidarıdır. EğerTürkiye Cumhuriyeti adı- nı taşıyan egemenliğe bir eleş- tiri yöneltilecekse, vurgu, ba- ğımsızlık savaşının bir cumhu- riyetle taçlandırılmasının ardın- dan gerçek bir halk egemenli- ğine geçilememesinde olsa ge- rek. Kırlarda Türk ve Kürt mü- tegallibenin. kasabalardaTürk ve Kürt tefeci sermayesinin. büyük kentlerde Türk ve Kürt ticaret burjuvazinin iktidar ku- şatmasının yarılamamasında yapılsa gerek. Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana 73 yıl geçti, vurgu hâ- lâ bu noktada. Peki ama vurgu hâlâ bu nok- tadaysa, bedenine patlayıcı ka- lıplarsarmışmilitanları.yığınsal kırımlar için kalabalıkların ara- sına salmanın gerekçesi ne? Örneğin şu mu? • • • Tee Cee devletişu anda Kür- distan'da ulusal kurtuluş için başkaldıran gerillayı katletmek- te, köylen yakmakta, Kürtlere zulüm yapmaktadır. O yüzden onu bayram gününde vurmak savaşın bir gereğidir ve haklı- dır... Bayram gününde vurulan kim? Karakol polisi, minibüs sürücüsü. sokaktan geçen yurt- taş... Te Ce devletine kızıp gi- dip sokaktaki yurttaşın canını al- manın biraçıklaması varsa.en azından ben, bu açıklamayı din- lemek istemiyorum. llkelliğin ve cehaletin laf ebeliklerine ayıra- cak saniyem bile yok. Kanla gelenin kan getırece- ği ve kandan başka hiçbir şey getirmeyeceği yeterince kanıt- landı. Şiddeti bir ve tek siyasal savaşım yöntemı olarak benim- semiş PKK (ve PKK'liler) önce kendileriyle hesaplaşmak zo- rundalar. Biryandan siyasal ta- leplerini, aynı toprakları bölüş- tükleri Türklerle birlikte kurula- cak yeni bir yaşam tanımıyla özetliyorlar, biryandan daTürk ve Kürt halklarının barış içinde bir arada ya da yan yana yaşa- yabilmelerinin bütün koşulları- nı dinamitliyorlar. Şiddete tapı- yor, kurtuluşu namlu deliği ka- dar bir açıdan bakarak arıyor- lar. Böylece kurtuluşun önün- deki zengın olanakları kendi el- leriyle tahrip ediyorlar. • • • Bir üst paragrafta yapılanla- rın sorumlusu olan bir politika- cı. aslında intihar etmiş demek- tir. Abdullah Öcalan. kendine çok ciddi bir siyasal kimlik bi- çiyor: PKK Genel Sekreteri. Genel başkan terimi yerine ge- nel sekreter teriminin yeğleni- şi bile PKK'deki sol çızgin'ın göstergesi. Ama kimsenin so- lu böylesi bir dar görüşlülükle sakatlamaya. savaşlarla bes- lenen kapitalizme karşı çıkışın ifadesi olan solu böylesine şid- dete tapan ve salt ona tapan bir ilkelliğe mahkûm etmeye hak- kı yok. Bir politikacı bunu ya- pıyorsa, belki ona hâlâ poiitika- cı diyenler çıkabilir. Ama hâlâ solcu diyen varsa, onların ap- test tazelemekten öte umarla- rı yok. Bedenlerine dinamit kalıpia- rı bağlanıp kalabalıkların içine yollanan PKK militanları, öz- gürlük için savaşan militan ile programlanabilir ölüm aygıtı arasındaki farkı kavrayamaya- bilirler. Onlara olsa olsa acırsı- nız. Ama onlan kalabalıkların içi- ne salan politikacı için söy- lenecek çok söz yok: İntihar eden Abdullah Öcalan'ın ta kendisidir!.. POLİTİKA GUNLUGÜ HİKMET ÇETİNKAYA Şaşkın Ördek... Sultanbeyli Istanbul'un bir ilçesi... Acaba Sultanbeyli'de Cumhuriyet Bayramı nasıl kutlandı? Bir hafta önce yazıişlerinde konuşurken Cumhu- riyet'in 73. yıldönümü törenlerinin, Sultanbeyli'de de izlenmesini kararlaştırdık. Arkadaşımız Miyase ilknur. dün izlenimlerini Cumhuriyet okurlarına aktardı... Sultanbeyli'deki kutlama törenleri; laik, demok- ratik Türkiye Cumhuriyeti'nin ne denli tehdit altın- da olduğunu en somut biçimde gösteriyordu... Koskoca bir ilçede tek bir Atatürk resmi yoktu... Yine Sultanbeyli'de ne bir Atatürk anıtı ne de Ata- türk büstü bulunuyordu... DYP. ANAP, DSP ve CHP gibi siyasi partilerin bi- le buradaki ilçe merkezlerinin balkon ve pencere- lerine Atatürk posteri asılmamıştı... Bır öğretmen, Cumhuriyet'in 73. yıldönümü tö- renlerinde Necip Fazıl Kısakürek ın, Müslüman- ları 'Allahyolunda savaşa' çağıran 'Sakarya' adlı şi- irini okumuştu... Sultanbeyli, şeriatçı örgütlenmenin en önemli merkezlerinden birisi değil miydi? Bu yöredekı Kuran kurslarında üç bin öğrenci eğitim görüyor, laik demokratik cumhuriyetin te- meline dinamit koyma eyleminin provası Sultanbey- li'de yapılıyordu... Tüm bunlar olurken RP'nin yayın organı sayılan Milli Gazete'de 'Cumhuriyet Çocuğu' başlıklı yazı, ülkenin nereye sürüklenmek istediğini gösteriyor- du... Ne deniliyordu bu başyazıda? Şöyle: "Dün yurdumuzun dört bir bucağında Cumhu- riyet'in 73. yıldönümü kutlandı. Bundan önceki dö- nemlerde çoğu kez mektep talebelerine 'mecburi istikamet' gösterilerek kutlamakzorunda kaldığımız Cumhuriyet Bayramı 'na bu sefer ülkemiz insanının hemen hemen tamamı hiçbir organize çalışma ol- madığı halde iştirak etti. Bir, bilemediniz iki yerde, üç beş tane tabansız bu kutlamalann yapıldığı meydanlara gelip ellerin- de laiklik' ya da 'Kemalizm' içeren dövizlerie boy gösterseler bile bunun hiç bir anlamı yoktur. Cerrahpaşa 'daki fakültenin önünde başörtülü ol- duklan için içeri giremeyen kızlanmızın varlığından haberdar olan millet, elinde 'laiklik' dövizi taşıyan- lara acıyarak bakıyor. Aynı millet, ülkemizin başba- kanının yurtdışı seyahati için dış güçlerden izin al- masını bekleyenlerin bağımsızlık şuurundan zerre nasıpleri olmadığı halde 'Kemalizm' dövizi taşıma- lanna 'Yatsı oldu mumunuz söndü, sizi gidi sahte- kârlar!' diyor." Milli Gazete'deki başyazı şöyle noktalanıyor: "Topraklannın tamamı işgal edilmiş birmilletin can verecek istıklalini kazanmasından sonra işte bu an- layışla kurduğu Cumhuriyet döneminde doğan ço- cuklara 'Cumhuriyet çocuğu' denildi. Ne acı bir durumdur ki geçen 73 yıllık zaman diliminde, istik- lalimiz için toprağın altına bıraktığımız yüz binler- ce şehidimizin acısını unutmuş bazı densizler, Bü- yük Millet Meclisi 'ni açarken okuduğumuz Kuran 'a yabancılaştıklan ölçüde kendilerini 'Cumhuriyet ço- cuğu' zannediyoriar. Bunlar Cumhuriyet çocuğu' değil..." ;' Şimdi RP'nin yayın organına soruyoruz: "Acaba sızler ne çocuğusunuz?.." • • • Türkiye'de şeriatçı tosuncuklarla işbirliği yapan 'maskaralarçetesi' var. Bu 'maskaralar çetesi', şe- riatçılarla aynı dili kullanıyor. 'faşist Kemalist dev- let'çığlıklarıyla kendilerine yer arıyor... Kimdir bunlar? Dünün sosyalistleri, bugünün dönekleri... Hele ıçlerinde bir tanesi var ki ödlekliğin resmini kendisıne ilke edinmıştir. Bu kişi bir yıl önce 'Ata- türk bulvarı', 'Atatürk havaalanı' gibi adlardan ra- hatsızlık duyduğunu yazmıştır. Bakın bu 'şaşkın ördek' şimdi neler yazıyor: "Bugün cumhuriyetimizin kuruluşunun yetmiş üçüncü yıldönümünü kutlarken özgürlükçüler açı- sından bazı noktaları bilhassa vurgulamakta yarar var. Çünkü, kendilerine 'Kemalist' veya 'Atatürkçü' eti- ketini yakıştıran ve dokunulmaz tabulann arkasına saklanan bir bölüm statüko zaptiyesi, küfürbazlık ve muhbir kalemşörlükleriyle, aralannda bu satır- laryazarının da bulunduğu özgüriükçüleri 'cumhu- riyet düşmanı' ve 'Sevr yanlısf olmakla suçluyor. 1923 devremini reddettiğimizi ve Türkiye'nin bö- lünmesine çanak tuttuğumuz iftirasını atıyor. Laik- liğin temel ilkelerini 'sattığımızı' öne sürüyor. Demagoji ve mugalata ustası bu zevatın tek çı- kış noktasını, bizim, onlann tabu ve dokunulmaz bel- lediği kavramlara eleştirel yaklaşmamız oluşturu- yor." Sevsinler seni! Yukarıdayazısını okuduğunuz 'şaşkın ördek' nu- maracı cumhuriyetçıdir... Bu kişi, şeriatçı ve ırkçı bezirgânlarla kol koladır. Demokrasi ve insan haklan düşmanı 'şaşkın ördek' sapla samanı birbirine karıştırır... • • • Şeriatçılar. ırkçılar ve numaracı Cumhuriyetçiler 'kendi avanta düzenleri'nin bozulmasını hiç istemez- ler... Sakın ola ki bunlara inanmayın. kanmayın!.. Sultanbeyli'deki 'şeriatçıyapılanma'yı görmezlik- ten gelen 'şaşkın ördekler,' 12 Eylül'ün 'cuntacı pa- şalan'na 'elpençe divan' duranlardır... Tüm 'şaşkın ördekler', dalaverecidir, düzenbaz- dır, üçkâğıtçıdır... Çıkarları için yapmayacakları şey yoktur!.. Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya uı Planet.com. TR Yılmaz, REFAHYOUa üç ayhk öıııür biçti DÜRDANEKOCAOĞLL AVDIN / DENİZLİ - ANAP Genel Başkanı Me- sut Yılmaz. REFAHYOL hükümetinın 3 aylık ömrü- nün kaldığını savunarak. "DYP'de hâlâ düriist ka- lan, RP'y ekoftuk değneği ol- mayıiçinesindiremeyen mil- letvekilleri ve DSP ile yeni- den hükümet kuracağız" dedi. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. 3 kasımda yapılacak verel ara seçim- ler nedeniyle çıktığı yurt gezısinin ilk durağı olan Aydın'ın Horsunlu belde- sinde ve Denizli'de halka hitap etti. Yılmaz. ANA- YOL hükümetinin neden bozulduğunu anlatırken, "Ben çamurun üstünde otu- ran başbakan olnıam, de- dim. \blsuzluklarin üstü- nün kapahlmasını kabul et- medim ve hükümeti boz- dum. Nasıl olsa millet ger- çekleri gördüğü zaman be- ni yeniden iktidar yapar" dive konuştu.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle