26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 EdM 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Eskirrilletvekili Eıeillü • A>KARA (Cımhuriyet Birosı -Cjmtıuriyet Seıatcsj L\ele~inien ve 17. döıerr Ayin Milenekili İsJendf- Cenaf Eıe. dün An<ar,ı ia >3şaTinı kaybefı Eee. Anlara RaAycKa Müdirlu2ü. PTT Geıel UüdiırlıiğüEğıtim Mîj;av rliği gör-% ennde büınd_ı \1 dönen Aydın mılene<il olarak TBvfjVyegiren £ge. Turzm ve fanıtm; Balanljıi'eTBrVM Başonvik Uiği gccevlerini <de yüriirü. Şairliğ: ile de •arıian Ege. 1984, ılında TB.MM <ültür. Saıat ve "Yay n Kı.rulu'nı.n <urucu foaslanl *ı yaptı Paracezafarımn arttırılması M ANKARA (Cunhuriyet üürt-su)- Trafik su-lan *rezaann n arttınlrnasının .ardırdar kısa sürel hapis .ceza arına uvgularun trezaıann arttınlrıa>ına ilişkın )aa rasarsıda T B V M lündemınegeldi. Hükumet tarafındar T B M M Başkanlığına sunuian tasanyla Tiırk Ceza VâsaM ile Cezalann Infazı Hakkındaki Yasaida değışıklik yapılmas öngörülüyor Tasarı yasalaşırîa 20 bir, ile 100 mil>on lira arasındaid cezaJar. 18 milyon ile 3 milyar lira arasında yükseltilecek. Aczmendiler bugün DGOTde • ANKAR.A (Cumhuriyet Btirosu) - Rejım muhalifi Said-i Nursı ıçin okuulan mevlit sırasında Atatürk'e hakaret eden ve poli>le çatışarak gozaltına alınan ! 2 I Aczmendi. bugün Ankara Devlet Güvenlik MahkemesılDGM) Baş-sa\cıIığVna çıkanlacak. Yeni Asya gazetesı tarafından 20 ekimde Kocatepe Camıi'nde okutulan "Said-i Nursi'yi anma mevlıdi" sirasında zikiryapan. Atatürk'e hakaret eden ve polisle çatışarak gozaltına alınan Aczmendilerın Ankara Emniyet Mudürlüğü Terörle Mücadele Şubesı'ndeki sorgularının tamamlandığı birdirildi. Gişe vurguncuları • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anadolu otoyolu turnikelerindeki gişelerde toplanan paralan. bılgisayar sistemıne müdahale ederek zimmetlerine geçirdikleri savıyla Bolu'da gozaltına alınan 42 kışiden 25'i. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi'ne se\k edildi. Ankara DGM'de ıfadeleri alınan sanıklardan 6sı tutuklanırken I9'ututuksuz yargılanmak için serbest bırakıldı. Yuptlardaki dayak • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - DSP. bannmaya muhtae çocuklara uygulanan dayak. işkence ve baskıyla kanıuoyunda gündeme gelen Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) ile bunlara bağlı yetiştirme yurtlan için Meclis araştırması açılmasını istedi. DSP Denizli Milletvekili Hılmi Develı ile bir grup millet\ekili tarafından TBMM Başkanlığı'na \erilen araştırma önergesinde. eğitim sisteminin kısır bır döngü içerisine girmeve başladığı kaydedildi. İsrailli doktorlar • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Türkiye ile İsrail arasında imzalanan askeri eğitim işbirliği anlaşması çerçevesinde bir grup israilli doktor Türkiye've seldi. Alınan bilgiye göre, Fsrail'in en büvük hastanesi Dİan ve gerekli durumlarda ıskeri yarahlara da hizmet .eren Telaşömer 4astanesi'nden bir grup ioktor. Gülhane Askeri tetanesi'nde ncelemelerde bulundu. 02645-46-47-48-49-50 no'lu sevk irsaliyesini kaybettim. Hükümsüzdür. LÇL'KTEKSTİLSAS. ve TİC. LTD. ŞTİ Danıştay, bir öğrenciye verilen kmama cezasınm kaldırılmasma ilişkin karan bozdu 4 Türbana ceza hukııka uygıın'ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Danıştay, başörtülü ve türbanlı olarak yükseköğrenim kurumlannda bulunmanın "Atarürk ilke ve devrimlerine aykın olduğunu" belirterek tirbanh üniversıte öğrencisine kınama cezası verilmesınin hukuka uvgun olduğunu açıkladı. Danıştay ldari Dava Daireleri Genel Kurulu. Danıştay 8. Dairesi'nin türbanlı biröğrencive verilen kınama cezasının kaldırılmasma ilişkin karannı bozdu. Da\a konusu olayda. öğretim elemanlarınca derslere başörtüsüyle giımemesı vönünde birden fazla kez uyanimasına karşın bu davranışını sürdüren öğrenciye. Yükseköğretim Kurumlan Disiplin İşlemleri Yönermeliği'nın ilgili hıikümleri uyarınca kınama cezası verildi. Ceza alan öğrenci. vönetmeliğin "uvarma ve kınama cezalannın dava • Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu, öğretim elemanlarının uyanlarına karşın derslere başörtüsüyle girmekte ısrar eden bir öğrenciye verilen kınama cezasının kaldırılmasma ilişkin Danıştay 8. Dairesi'nin karannı bozdu. edilemeyeceği" hükmünün ve kınama cezasının iptali istemiyle Danıştay 8. Dairesi'ne dava açtı, Öğrenci>i haklı bulan 8. Daire. yönetmeliğin bu hükmünün yanı sıra \erilen kınama cezasını da iptal ettı. L'ni\ersite rektörlüğü de 8. Daire'nin karanna itiraz ederek Danıştay îdarı Dava Daireleri Genel Kurulu"na başvurdu. ttirazı kısmen yerinde bulan genel kurul. 8. Daire'nin Yüksekögretim Kurumlan Disiplin İşlemleri Yönetmeliğı'nın "uyarnıa ve kınama ce/alarının da\a edilemejeceği" hükmünün iptal karannı onarken öğrenciye kınama cezası \eren üniversite vönetimini haklı bularak kınama cezasını kaldıran Danıştay 8. Dairesi'nin karannı bozdu. Genel kurııl karannda, başörtülü \eya türbanlı olarak vükseköğretim kurumlannda bulunmayı serbest bırakan kurallann Anavasa Mahkemesi'nce anavasava a\ p kın bulundugu belirtilerek yükseköğretimin amaç \e ilkelerini düzenleyen yasada da bir yükseköğretim öğrencısınin niteliklerinin \e ondan beklenenlerin çerçevesinin çizildiği kavdedıldı. Yükseköğretim öğrencİMiıin "öncelikle veö/ellikJe Atatürk inkılapları \e ilkelerini benimsemiş \e bu ilkeler doğrultusunda davranan bir kişi olması" gereğine işaret edilen kararda. "çağdaş kı>afet ve görünüme ters diişen veya türban takan öğrencinin Atatürk inkılap ve ilkelerine aykın dav randığı, boylelikle yıikseköğren'm öğrencisi olma sıfatının gerektirdiği itibar >egüven dıngusunu sarshğı" görüşü dile getirildi. İnatla direndi Derslere başörtüsüy le giren öğrenciye kınama cezası verilmesine da>anak oluşturan Yükseköğretim Kurumlan Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nde yer alan düzenlemenin. davacı öğrencinin fiiline denk düştüğünün anlatıldığı kararda. öğrencinin öğretim elemanlarınca birden fazla kez uyarılmış olmasına karşın ısrarla başörtüsü takma>a de\am etmesinin de okuldaki çalışma düzenini bozduğuna dikkat çekildı. CHP milletvekili Hacaloğlu, 20 aylık hapis cezası onanan Yaşar Kemal'i evinde ziyaret etti ^Düşünce arbk suç olmamah9 1993te Nesin'e verilmisti Ossietzky ödülü Cumartesi Anneleri'nin İstanbul Haber Servisi - Uluslararası Insan Haklan Lıgası (Birliği). tarafından verilen 'Carl Nbn Ossietzky Madarvası", bu yıl Cumartesi Anneleri'ne \erildi. Ossietzky Madalyast. J 993 yılında da yazar ,Aziz Nesin'e verilmisti. A\rupa Parlamentosu Yeşiller Meclis Grubu Başkanı Claudia Roth, Carl \bn Ossietzky Madalyası'nın. Uluslararası Insan Haklan Ligası'nca bu yıl Cumartesi Annelerine verildiğini bildirdi. Claudia Roth. dün yaptığı yazılı açıklamada, gözaltında kaybolanların ailelerinin: "Canlı aldınız, canlı istiyonız" şianyla bir v ıldan fazladır her hafta düzenledikleri oturma eylemleriyle. gözaltında öldürülen ya da hiçbir iz bırakmadan kaybolan vakınlarının durumuna dikkat çekmeyi amaçladıklannı anımsatarak ödülün Cumanesi Anneleri'ne verilmesinden büyük memnunluk duyduğunu belirtti. Cumanesi Anneleri'nin. yakınlannı işkenceler ve polisin keyfi tutumu sonucu kavbeden sayısız insan için bir hak arama plattormu oluşturduğunu belirten Roth. şunlan söyJedi: "Onlar haklan çiğnenenler için >e demokratik, ban^çı bir Türkiye isteyenler için bir umut ışığı oldular. Türk hükümetinin >akJaşımı dikkate alındığında Türkiye'deki demokratik güçler, insan haklan savunuculan ve 'Cumartesi Annelen" şu an her zamankinden daha fazla uluslararası desteğe ihtivac göstermektedir. Avrupa Parlamentosu 'nun son aldığı karaıiar da parlamentonun bu bilince sahip olduğunu orta>a kojmaktadır." Carl \bn Ossietzk} kimdir? Alman s»azeteci \e barış sav unucu Ossietzkv. I889'da"doğdu. I925'te "Artıksavaşyok" hareketini başlattı. Hitler ve komünist pani >anlılanna ağır eleştirıler yönelttı. Yan askeri örgüt olan aşın sağcı Reichsewehler'in silahlandınlmasına karşı çıktı. 1931 yılında ruruklandı, l yıl sonra affedildi. Ossietzky. 1935 vılında Hitler'in emriyle yeniden tutuklandı ve bir toplama kampına gönderildi. aynı yıl Nobel Banş Ödülü aldı. Ossietzkv verem hastalığına >akalandı. I936 yılında serbest bırakıldı: ancak tedavi aördüğü hastanede avnı vıl öldü. CHP İstanbul İl Başkanı \lehmet Ali Özpolat ve İl Kadın Kurulu Başkanı Muaz/ez Çelebi ile biıiikte Yazar Yaşar Kemal'i ziyaret eden İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu, bö\le bir va/arı mahkûm etmenin bu sistemin değişmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha ortaya çıkardığını söyledi. (Fotoğraf: HATJCE TLJNCER) Kemal: Cezamın beş yıt ertelenmesi,yazıyaznıanın önündeld en büyük engeldir. Böyle bir hukıık düzenihiçbir ülkedeyok İstanMil HaberSenisi-CHP İstanbul Milletvekılr Algan Hacaloğlu. bir yazısından dolavı DGM'de aldığı 20 aylık hapis cezası Yargıtay tarafından onanan Yaşar Kemal'e verilen cezanın Türkiye'nın utancı olduüunu belirtti. CHP İstanbul Milletvekili Algan Hacaloğlu. CHP İstanbul I) Başkanı Mehrnet Ali Özpolat ve CHP İl Kadın Kurulu Başkanı Muazzez Çelebi,dün Yaşar Kemal'i evinde zivaret ettiler. Kısa bir süre basına kapalı olarak görüşen Hacaloğlu ile Yaşar Kemal. daha sonra gazetecılere açıklanıa yaptılar. Karara itiraz etmeyeceğini belirten Yaşar Kemal. "Tashih-i karar yapmayacağım •' dedi. Hacaloğlu da tashih-i karan Yaşar Kemal'ın değil. Türkiye'nin yapması gerektiğinı kaydetti. Hacaloğlu. yazarın halkın özleminı topluma _\ansıtan bir özelliğinin olduğunu belirtti. Nadide düşünen böyle bir yazarı mahkûm etmenin bu sistemin değişmesi gerektiği gerçeğini bir kez daha ortava çıkardıgını sö\le>en Hacaloğlu. "Hepimiz bu karardan utanç dmmoruz. Mesele birev olarak Yaşar KemaPin ceza almasına itiraz etmekte değil. onun femsil ettiği anla.vışı, özgüriük \e demokrashe sa>gıyı ayakta tutmakrır" dedı. Türkiye "de düşiince özgürlüğünün ayaklar altına alındığını belirten Hacaloğlu, düşüncenın artık .suç olmaktan cıkarılması gerektiğinı ifade etti. Hacaloğlu. şövle konuştu: "Buradan Başbakan Erbakan'a bir çağn vapıvorunı. Başbakan, insan haklan müsteşarlığı kuracağını sö\')ü\or. Sa>gı gösteri\or, kendiierine sonuna kadar vardını edeceğimizi \urgulu\orum. Ama Türkive'de bir hoşgörü ve barış dönemi başlatsınlar. Terörle mücadele. Toplantı ve Gösteri Y ürih üşleri Yasası \e düşüncevi ifadevi vasaklavan diğer vasalardan mahkûm olan hükümiüler aftedilsin." Yaşar Kemal ıse şunlan söyledi: "Ben hapse konulsam daha iyiydi. Cezamın beş >ıl ertelenmesr, yan yazmanın önündeki en büyük engeldir. Böyle bir hukuk düzeni Türkive dışında hiçbir ülkede >ok. Ben >azdığım va/ıda suç işlemedim. Ben >azanm. îçinde suç unsuru olan bir vazıvı bile çok uvgun bir üslupla vazabilirim. Beni bu yazı nedeniyle mahkûm edenler, yann "Türküm. doğruvum. çalışkanım" dediğimdede mahkûm ederler. Ben mahkûm olduğum \azıyı dünvanın dört bir yanındakl hukukçulara göndererek görüş iste>eceğim. Sonra da bu görüşleri olumlu va da olumsuz olsun kitap haline getireceğim. Beni ipe bile çekeceklerini söyleseler yine de >azacağım." Sendika temsilcileri, yurtdışında çalışan işçilerimize sahip çıkılması gerektiğinı söylediler ^Türk işçileıi şeriatçılar tarafindan örgütleniyor' Nüfuscüzdanımı kavbettım. Hükümsüzdür. DENİZKIH4L ANKARA (Cumhurhet Bürosu) - Sendikacılar. yurtdışındaki Türk işçilerine sahip çıkılmasını istediler. Devrimci Işçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı Rıdvan Budak vıırtdışındaki Türk işçilerinin önemli bir bölümünün şeriatçılar tarafından örgütlendiğini. bir kısmının da PKK'nin etkisi altına girdiğini söyledi. Türk-lş Genel Başkanı Bayram MeraJ. Almanya'da şenliklerle karşılanan Türk işçilerinin bugün horlandığını belirtırken Hak-Iş Genel Başkanı Salim Uslu. "Türkiye'nin. gurbetteki Türkleri lobi faaliyetleri ile değerlendirmesi gerekir" dedi. Sendika temsilcileri, yurtdışındaki işçilerin sorunlarını dile getirdiler. Türk-İş Genel Başkanı Bayram Meral. Almanya'nın bugünkü noktaya gelmesinde Türk işçilerinin büyük katkısı olduğunu v urgulayarak "GönüL isçilerimizin başka ülkelere verdikleri bu hizmeti kendi ülkelerinde yapabilmelerini istiyor. Türkiye bu durumda ithal eden bir ülke değil. ihraç eden bir ülke konumuna gelirdi" diye konuştu. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak. yurtdışındaki Türk işçilerine "serbest dolaşım" hakkı tanınmaM ıçın veterince çaba harcanmadığını sövledi. Yurtdışındaki Türk işçileriyle Avrupa'daki en büvük vabancı nüfusun oluştuğuna dikkat çeken Budak. şunlan sö\ ledi: "Y'abancı ülkelerdeki emekçilerimizi o kadar valnız bıraktık ki. önemli bir bölünıü Atatürk cumhurivetine. çağdaş devlet anlavışına karşı olan şeriatçılar tarafından ' örgütlendi. Bir bölünıü de özellikle Günevdoğu ve Doğu Anadolu kökenli olanlar. bölücii ürgüt PKK'nin etkisi DİSK ve Türkiye İşçi Partisi kurucularındandı Rıza Kuas, ölüm yıldönümünde anıldı İstanbul Haber Sen tsi - DİSK ve Türkiye İşci Partisi (TİP) kuruculann- dan, eski Lastik-fş Sendi- kası Genel Başkanı Rıza Kuas. ölûmünün 15. yı- lında Edirnekapı Sakıza- gacı Şehitliği'ndeki me- zan başında anıldı. DİSK Genel Başkanı Rjdvan Budak, törende yapağı konuşmada. sendi- kal hareketin, Rjza Ku- as'lann 30 yıl önce ser- mayeye karşı verdiği mü- cadeJenin çok gerisinde bulunduğunu vurgylaya- rak şunJan söyledi: "Rıza Kuas'lar. Kemal Türkler'ier, adam gibi yaşayıp adaın gibi aramrzdan aynlmasını btlenkr- dendi. Onların yaşaniını alkışlıyo- rum." Eski DİSK Genel Başkanı Kemal Nebioglu ile ÖDP İstanbul II Başka- nı Mehmet Ata> r ve sendikacılann da Kuas, ölûmünün 15'nci yılında Edirnekapı hakızağacı Şehhiiği'nde aıulıd katıldığı anmatörenindekonuşan Las- Rıza Kuas, sendikal harekete 1949 tik-lş Genel Başkanı Vahdettin Ka- yılında çalıştığı Derby Lastik Fabri- rabay da tüm yaşamını işçi sınıfının mücadelesine adayan Rıza Kuas'ın. devlet güdümlü sendikalara karşı sı- nıf sendikacıhğını hayata geçirdiği- ni söyledi. kası'nda işyeri temsilcisi olarak ka- tıldı. DİSK ve TİP kuruculan arasın- da yer aian Kuas. bu partiden 1965 'te İstanbul. 1969'da ise Ankara millet- \ekili seçildi. altına «irdiler. Bir kısmının çocuklan da başıboş gençlik oldu. Artık onlara Alamancı gözü> le bakmak verine, bu ülkenin ekonomisine katkı \eren > urttaşlar olarak bakmalıyız." Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu da Almanya'da Türklere ait 35 bin işveri bulunduğunu bildirdi. Almanya'da bulunan işçilerin beklentilerinin ve sosyal statülerinin değiştiğine dikkat çeken L'slu. "Bugün hem işadamı. hem işçi olarak veni sosyal statüleri ile emeğin de sermaye ve hizmetler gibi serbestçe dolaştmını bekliyorlar" dedi. Lslu. Sosyal Sigortalar Kurumunun yurtdışından kesin dönüş yapmayanların emeklilık haklannı kaldınnası uygulamasının ışçıleri tedirgin ettiğini sövledi. Sempozyuma katılan Devlet Bakanı Abdullah Gül. yurtdışındaki gönüllü kuruluşlara "potansiyel tehlike" olarak bakıldığını. kendilerinin ise tersini düşündüklerini sövledi. Gül. **Bu kuruluşlaıia bundan sonra daha sıkı işbirliği içinde olunacaktır" dedi. Avrupa Türk Islam Birliği Başkanı Serdar Çelebi de "Milli kinılik ve milli kültür mücadelesi, dünyava gözünü Hıristiyan bahçesinde açan göemen Türklerin çocuklan için bir varoluş ka\gasıdır"dedi. izmir Işkenceci komiser ve polise hapis İZMİR(CumhuriyetEge Bürosu) - Gozaltına aldık- ları 12yaşındaki H.İ.O.'va işkence yaptıkları sa_vı> İa yargılanan komiser İrfan Demirel ile polis memuru Mustafa Y ılmaz. 2 ay hapis v e 2 ay memunyerten uzak- laştırma cezasına çarptırıl- dı. Sanıklara işkence suçun- dan 5>ıl hapis vememuri- yetten sürekli atılma ceza- lan verilmesi istemınde bu- lunan savcı Oktay Ensa- ri'nin görüşüne katılan Mahkeme Başkanı Merin Çoban. sanıklara \enlen ce- zayı az bularak diğer iki yargıcın karanna muhalefet şerhi koydu. H.İ.O.. bankayayatırmak için verdiği 15 milyon lira- yı çaldığı gerekçesiyle İs- mail Göç'ün polise şikâye- ti üzerine gozaltına alınmış- tı. H.İ.O.'nun ailesı. çocuk- lanna gözaltında kaldığı sü- re içinde işkence yapıldığı- nı savlayarak polisler hak- kında suç duyurusunda bu- lunmuştu. Soruşturma sonu- cunda sanık polisler hak- kında tzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıl- mıştı. İzmir2. AğırCeza Mah- kemesi'nde 9 aydır süren davaya dün devam edildi. Savcı Oktay Ensari, sanık komiser Irfan Demirel ile polis memuru Mustafa Yıl- maz'ın dosyadaki belgele- re göre işkence y aptıkları- nın kanıtlandıgını belirte- rek "Sanıklar Irfan Demi- rel ve Mustafa Yılma/'ın mağdur H.İ.O.'va suçunu söyletmek için işkence y ap- tıklan, kendisini,dosy a için- de bulunan Adli Tıp rapo- mndan anlaşılacağı üzere 10 gün iş ve gücüne engel oiacak şekilde yaraladıkla- n anlaşılmaktadır. Bu ne- denle sanıklann ey lemleri- ne uyan TCK'nin 243/1. maddesine göre cezalandı- nlmaiarı, kanıu adına ta- lepolunur'dedi. H.İ.O.'nun savunmanlığını üstlenen ÇHDlznıirŞubesi \önetım Kurulu üyesi avukat Arif .AJi Cangı. savcının görüşü- ne katılarak sanıklann ce- zalandınlmasını istedi. Sa- nıkJariseson sav unmalann- da. suçlamayı kabul etme- yerek beraatlarına karar ve- rilmesini talep etfiler. Mahkeme heveti. kısa bır aradan sonra karannı açık- ladı. Mahkeme Başkanı Me- tin Çoban'ın cezav ı az bu- larak muhalefet .şerhi koy- duğu karar şö> le: "SanıkJann üzerineatılan suçun, kuvvet kullanmaya yetkili memurların yasanın belirfediği sımn aşarak mağ- dura darp ettikleri ey lemi- ne uyan TCK'nin 245. mad- desine göre 3 ay hapis \e 3 ay memuriyetten men edil- melerine, sanıklann duruş- malardaki tutumlan nede- niyle TCK'nin 59. madde- sine göre bu cezanın 2 ay 15 gün hapis ve ceza süresince memuriyetten nıen edilme- lerine, verilen cezanın y ük- sek olmaması nedeniy le ha- pis cezasının paraya çevri- lerek teciline oyçokluğu ile karar \erildi." Mahkeme üyelennin sa- nıklarla ilgili aldığı karara katılmayan ve cezalandıı- manın "kötü muamele"de- ğil "işkence" Miçuna göre yapılması gerektiğinı belir- ten Mahkeme Başkanı Me- tin Çoban. "Sanıklann. mağdura suçunu söy letmek için işkence ve darp ettikle- ri, bu nedenle sanıklann TCK 'nin 243/1. maddesine göre cezalandırılnıaları ge- rektiği düşüncesinde oldu- ğumu belirtiyorveçoğunluk oyunakatılmıyorum~dedi. Duruşmadan sonra açık- lama yapan av ukat Arif Ali Cangı, sanıklann müvek- kiline işkence vaptıklarınm doktor raporlarıyla kanıt- landığını. avrıca savcı ve mahkeme başkanının da av - nı görüşte oiduklannı be- lirterek "Karan temyiz ede- ceğim. Yargıtay "ın da nıah- kemenin karannı onayla- • ması halinde. konuy u Av- rupa İnsan Haklan Komis- yonu'na götüreceğim. Bu olayın peşini bırakmayaca- ğım" diye konuştu. DİSK Cenel Başkanı Budak 'Sessizçoğunluk olmaktan çıkalım' İstanbul Haber Servisi - Türkive Devrimci İşçi Sen- dikaları Konfederasyonu (DİSK) Genel Başkanı'Rıd- \an Budak. "Cumhuriyeti- mizin 73. yılını kutladığımız bugünJerdesevincinüzi hüz- ne boğanlara lanet olsun" dedi Budak. herkesi "kar- deş kattiamına son \ermeye" çağırdı. DİSK Genel Başkanı Rıd- van Budak, yaptığı yazılı açıklamada; saldınlan nef- retle kınadıklarını. barışı. kardeşlığı umutla bekledik- lerini belirterek şöyle de- vametti: "Ülkemize.insanı- mıza sahip çıkmak hepinıi- zin en önde gelen görevidir. Sessiz çoğunluk olmaktan çıkaum. bih'nçu' birer yurt- taş olarak kanayan v aramı- zısevgivlesaralim. fşteo za- man bizi bizedüşman eden- ler, farklılıklanmızı kendi çıkarian uğnına kanboyun- lara aletedenler. kazdıklan kuy uda yok olacaklardır." Budak. ölmekle. öldür- mekle hiçbir şeye çare bu- lunamayacağını kavdede- rek şunlan sövledi: Yalova Bir çiftlikte uyuşturucu BEHİCE ÖZPEN YALOVA-Yalova"da bir çiftliğe düzenlenen operas- vonda piyasa değeri yakla- şık 1 trilvon liraya yakla- şan uvuşturucu madde ele geçirildi. Olavla ilgili ola- rak bir kişi aözaltına alın- dı. Yalova ili Jandarma Ko- mutanlığı. Kazımiye Köyü sınırları içinde kalan ve Be- vazadamailesineaıt Ali Ba- baCiftliği nedünsabaher- ken saatlerde biroperasyon düzenledi. Operasvon so- nunda 50 kilogram safero- in. 35 kilogram baz morfin ve 200 kiloaram asit anhid- "*>'irip giden canlar. bağ- n yanık analar babalar. kar- deşler, eşler \e ç(K - uklar bı- rakıyonız geride. Her gun yenileri ekleniyor sönen ocaklara. Gazeteler toplum olarak çddırdığımızı manşet- lerinden veriyor ve hep bir- likte şiddetin gücüne teslinı ohıyoruz. Sesimiz yalııızca y> tirdiklerimizin ardından göklere y ükselen ağıtlar ol- maktan öte gidemezse bu acılarm artarak gitmesine biz de katkı vernıiş olaca- ğız. Çözümü hep birlikte bulmalıyız. Yüreği yanan- larımızla, sıranın kendisine gelmesini bekleyenlerimiz- le, çaresiz olduğunu düşii- nenlerimizle.el birliği, gönül birliği yapmalıy ız, cesur ol- malıyiz. Bizim adımıza ka- rar verenlerin çözümsüzlü- ğü daha ne kadar kanıtlana- cak? Gelin. bütün vatandaş- lar olarak kardeşliğimizi güçlendirmenin, bu kardeş katliamına son vermenin çağnsını y ükseltelim: iilke- mize. insanımıza sahip çık- mak hepimizin en öndegelen görev idir." trilyonluk ele geçti rit ele geçirildi. Dıyarbakır Lice doğumlu Umut Beya- zadam gozaltına alınırken jandarma. soruşturnıasını sürdürüvor. Ele geçirilen uyuşturucu maddelerinin toplam piyasa değerinin bir trilyonayaklaştığı belirtili- >or. Operasvon vapılan uyuş- turucu imalathanesi çiftli- ğiyle, \'alovacla onaya çı- kanlan imalathane sav ısı da dörde yükseldi. Kurtköv. Çavuş C'ftliği ve Tavşan- lıda da bazı çiftliklere operasvon düzenlenmış ve büyük miktarlarda uvuş- turucu madde ele geçiril- miştı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle