03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
31 EKİM 1996 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Show TV 00.20ı EBerberin Kocası - Le Mari de la Coıffeuse / Yönetmen: Patrice Leconte / Senaryo: Claude Klotz, Patrice Leconte/ Müzık: Michael Nyman / Oyuncular: Jean Rochefort, Anna ' Galiena, Roland Bertin, Maurice Chevit, Philippe . Clevenot, Jacques , Mathou/1990Fransa yapımı. 84 dakika. Kadın berber tutkusu MIRATOZER Fransız sinemasının "minik" ataklarıncian bi- riyJekarşı karşıvaytz. 9. İs- tanbul Lluslararası Film Festıvalı'nde gösterilen "Monsieur Hire-Bav Hi- re"(l989)ad!ı küçük:ama son derece duyarlı. yitik in- san manzaraları sunan fil- miyle tanıdığımız Patrice Leconte'un Türkive'de ti- can sınemalarda da çıkan vapıtı "Berberin Kocası" bir kez daha Shovv T\' ek- ranlarında. Film. "orvantal" müzik eşliğinde dans etmeve çalı- şan birçocukgörüntüsüyle açılıvor. Daha sonraki sah- nelerde karşımıza çıkan or- yantal tutkusunun ipuçları- nı da bu görüntüyle elde ediyoruz. Ântoineadındaki bu çocuğun bir tutkusu da- ha vardır; jaşadığı yerdeki kadın berber. Sık sık ber- bere gider v e kadının koku- sunu. görüntüsünü içine sindirir. Ye büvüdüğünde bir kadın berberîe e\ lenme- > e karar \ erır. Gerçekten de büyümenin ötesinde biraz da yaşlandığında "afet" bir kadın berberle tanışır ve onunla zaman geçirmeksi- zin e\ lenir. Birbirlenne tut- kuları o denli güçlüdür ki Üç adamın sevimli kızıTV Servisi -an. kısa b. süire önce yayımladığı " İ c ,\..<Jam ve Bir Bebek"in de- vam filmim ekrana getirnor. lIJc filmden tanıdıgımız ka- ra kterler bu güldürüde de iş- başında. "Üç Adam »e Bir B*bek"tekapılannınönüne bi3"akılan \ e gönülsüzce dev - raJdıklan bebeği çok sevmış. annesme vermemek için her jeyi yapmışlardı. Bu filmde ise b'ebek büvümüş. nere- dervse okula gidecek vaşa gefmiştir. Ancak e\lenmek üztsre fngıltere'ye gıden an- ne>ı. pnu da vanında götü- rür. Üç kafadar da onların peşinden Ingiltere'ye gıder ve evliliğı önlemek ıçın her şeyi yapmava ba^larlar. AlDSeyenilerekSOyaşı- na gelmeden havata veda eden Emile Ardolino'nun güldürüsü bir havli keyıfle izlenebilecek türd'en. Ardolıno. İ987'de vönet- tiği "Dirtv Dancing - llk AIDS'e yenilerek 50 vaşına gelmeden havata veda eden Emile Ardolino'nun güldürüsü keyifle izlenebilecek türden. Dans İlk Aş,k"la büvük bir ticarı başarı kazanmışveün- lenmiştı. "Chances Are" (]989) veözellıkle "Sister Act - Yırtık Rahibe" (1992) gibı başanlı güldürü- lerle ılginç bir kariyer yap- ma\a başlamıştı. an 21.00 bu tutku onları trajik sona doğru sürüklemektedir. Fi- nal sahnesinde ise tutkunun boyuflannı görkemli bi- çimde yansıtan bir görsel- işitsel şölenle karşı karşıya kalınz... "Berberin Kocası". Patrice Leconte'u vine bir ölümcül tutku öyküsüne >önlendirmiş. "Baj Hire" kadarvoğun vegizemli bir övküsü olmamasına karşın film. Fransız sinemasının kendine özgii hüznünü du- yumsattıran. vine küçük ama yalın. duyarlı bir ya- pım. Usta ovuncu Jean Rochefort'un denevinıle destekli, sevimli Antoine kompozisyonu yanında bı- zim "müthiş" Şahika Te- kand'ımızı anımsatan. en az onun kadar görkemli Anna Galiena'nın çekici. tutkulu Mathildegörüntüsü filme çok şevler katıvor \e "yalnız bu ikili için bile izlenmeli" sav ını doğrulu- yor. Önceleri "zayıf" filmler yaptığı bilinen. ancak sözü- nü ettiğimiz iki yapıtıyla kendine özgü bir çizgi tut- turan Leconte. "ilginç" nı- telemesıne u> an bir Fransız yönetmen. "Berberin Ko- cası" ise üstün değıl. ama kesinlikle kayıtsız kalına- mavacak. oldukça kişisel bir sinemanın vansıması. Üç Adam ve Bir Küçük Hanım / Yönetmen. Emile Ardolino / Senaryo: Charles Walters / Görüntü: Adam Greenberg / Müzik: James Nevvton Hovvard / Oyuncular: Tom Selleck, Steve Guttenberg, Ted Oanson, Nancy Travis / 1990 ABD yap/mı, 104 dakika. HBB [7.00 'Sahne Işıkları', 'düşmüş' bir müzikhol palyaçosunun (Chaplin) genç bir balerini intihardan kurtarıp ona yardımcı olması üzerine kurulu bir vapım. Palyaçonun gözyaşları HBB 20.00 Sahne Işıkları - Limelight / Yönetmen- Senaryo-Müzik: Charlie Chaplin / Görüntü: Karl Struss / Oyuncular: Charlie Chaplin, Claire Bloom, Buster Keaton, Sydney Chaplin, Nigel Bruce, Norman Lloyd / 1952 ABD yapımı, 144 dakika. TV Ser\isi - Büyük usta Charlie Chaplin'in son dö- nemlerınden gelen bir baş- yapıt "Sahne Işıkları". Melodram geleneğinin "ıs- rarlı" bir takipçisi olan bu film. zamanında ağır eleşti- rılere hedef olmuş. ama ay- nı zamanda usta yazarlardan büyük övgüler de almıştı. •"Düşmüş" bir müzikhol palvaçosunun genç bir bale- rını intihardankurtanpvenı- den toparlanması için ona yardımcı olması üzerine ku- rulu biröyküye sahip "Sah- ne Işıkları" Bu hatırlatmadan sonra. ısterseniz ünlü sinema tarih- 6 Yasak aşk'ın öyküsüShowTV 10.00 Suçumuz insan Olmak ; - Yönetmen: Erdoğan Tokatlı / Oyuncular: Kadir Inanır, Pınar Avşar, Gül Erda, Nilüfer Aydan, Güzin Özipek, Engin inal, Savaş Yurttaş / 1986, Varlık Film. TLJRHAN GÜRK.AN Evjijik yasamlannda mut- lu olamamış bir kadınla bır erkeğin buruk. hüzünlü. olumsuz sev da övküsü. Ok- ta> Akbal'ın !958TürkDıl Kurumu Roman Ödüfü'nü kazanan vapıtından Meh- met A>dının senan,olaştı- rıp Erdoğan Tokatlı'nın I986'da _\önettiğı "Suçu- muz İnsan Olmak" filmin- de. ıçine düştükleri yasak aşkın etkısi\le duvgularmı bastıramavan iki insanın se- rü\eni ıçinde, kadın-erkek iii^kilerine karamsar bir açı- dan vaklaşılmış. Kışilerın daha çok iç dünyalannı yan- sıtan. Akbal'ın vaşamın içindeki küçük basit ola\ lar- dan derlediği. çoğu öyküle- rinde olduğu gıbi içe dönü- şümlü bir çızgide gelısen psıkolojıkeğılımli biredebı- yat uvarlaması. Reklam dünyasında me- tin yazarı olarak çalışan 30 yasında. evh. iki çocuk ba- bası Nurı Ka\alı ,(Kadir tnanır). va^lı bir bankacı- nın eşi olan Nedret (Pınar Avşar) adlı genç bir kadına gönlünü kaptırır. Görevle Marmaris'e giden Nuri. pe- şinden aynı \erdeki annesi- ne gelen Nedret'le kaçamak bulusmalar vapar. Bir süre sonra düsler dünyasından uyanan kadın. onu bırakıp genç ve vakışıklı bir ışada- mıyla eğlenmeve yönelır. Marmaris'e gelen kocasına ıhanet ettiğıni açıklayan ka- dının, Istanbul'a döndüğü trendeNundevardır. Vasak aşkta aradıkları mutluluğun dü^ olduğunu anlayan ıkı âşık kırık. pışman eskı >a- Samlarına dönmektedırler. 6 Şarap gibi' bir film TV Servisi - Tüm zamanlann en i\ i. en bilinen filmlerinden bıri \e defalarca tele- \ız\on ekranlarına konuk olan "Casab- lanca". bü\ ük olasılıkla kötü bir kop>ası\ - la ekrana geliyor bugün. Alman işgalı arıfesinde llse tarafından Paris'te açıklamasız terk edılen. düş kırık- Iığına ugramış Rıck Blaine ile piyanist Sam, Vichv hükümetınınkontrolüaltında- ki Casablanca"\a gelırler. Rıek. burada bir gece kulübü ı^letmeve baslar \ e kızı^an sa- vaş kanjisında tarafsız olduğunu ıddıa eder. Casablanca. Lizbon'a \ızelen olan Avru- palı mültecilerin Nazılerden kaçabilecek- İeri bırkaç verden bırıdır. l940"lı vıllardan gelen \e halen büyük izleyici kitlelenyle buluşabılen. harta bız- de de bırkaç \ ıl önce ticari sinemalarda ye- niden gösterımegiren "Casablanca". ız- leyıcınin birfilmdenıstevebıleceğı her şe- yi biraradabulabıleceğıbırkanşımasahıp: olavlardızısı. macera. cesaret. tehlike. ca- susluk. egzotik mekânlar. dostluk. silah. nıizah. entnka. birask üçgenı. "tam erkek bir kahraman". gizemli bir kadın kahra- man. \atanse\erlik. sivaset. romans. duy- gusallık. fllmın şarkısı. zaman faktörü. "yı- lan" gıbı bır kötü adam. savaş... "Casablanca". en iyi film. yönetmen ve senarvo dallannda Oscarkazanmış. dört dalda daha ödüle aday olmuştur. TRT3 19.30 Casablanca - Casablanca / Yönetmen: Michael Curtiz / Oyuncular. Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, Paul Henreid, Claude Rains, Sydney Greenstreet, Peter Lorre, S.Z. Sakall, Conrad Veidt, Dooley VVilson, Marcel Dalio / 1943 ABD yapımı.J O^dakika. çisi-yazan Andre Bazin'in "Sahne (şıkları'nın Bü- yüklüğü" başlıklı vazısının sonundan bıralıntıyla bu us- talık gösterisinin ihtişamını yansıtmaya çalışalım. "Chaplin, sinema tari- hinde 40 yıl kat eden tek film yönetmenidir. İlk adı- mını attığı ve başarılı oldu- gu burlesk komedi türü. daha sesli sinemanın orta- va çıkmasından önce, belli bir gerileme içindev di. Ses- li sinema olavı. Buster Ke- aton \e Harry Langdon'ın varlıklarını sona erdirdi. Ki bunlar, \eteneklerini gösterdikleri türde de ger- çekten kalıcı olamamışlar- dı. Chaplin, bilinmezlik içinde ilerleme, kendine göre bir sinema \aratma konusunda dur durak bil- memiştir. "Sahne Işıkla- n nın vanında bütün di- ger filmlerinin, hatta en havranlık duyduklarımı- zın bile, alışılmış \e kurala IM gun oldukları söv lenebi- lir; bu filmler varatıcıları- nı yansıtıyor da olsa, kişi- sel bir stilden kavnaklanı- yor da olsa. özgünlükleri vine de kısmi kalmaktadır. Her şeve karşın bu özgün- lük sinemanın bazı gele- neklerine uvmakta, karşı çıkarak da olsa, kendini mevcut kurallara göre ta- nınılamaktadır. "Sahne Işıkları", başka hiçbir şe- ve, öncelikle ve de özellik- İe Chaplin'in daha önce >aptığı hiçbir şeve benze- mez." Tüketici ve eğitim T\' Servisi - Pınar Kalyoncuoğlu'nun sun- duğu "Tüketici Dos>a- sı"nın bu haftaki do>_\ası "Türk tüketicisi \efe- rince eğitilebiİit or mu?" Marmara Üni\er- sitesı öğretim ü_\esi Doç. Dr. Zevnep Bilgin'in ko- nuk olduğu programda tü- ketici haklan \e tüketici yasası ıle ılgili bilgilerve- rilecek. KanalO 23.50 VUkışlar' başladı TV Serv isi - Sıınuculu- ğunu Serap Aksoy'un vaptığı "Alkışlar" yeni vayın döneminde ilk prog- ramı>la Kanal Dekranla- rında. Yapım, sinemalar- da gösterimde olan "In- dependence Dav " ıle Ye- şiiçam fîlmı olan "Dün- \ayı Kurtaran Adam" arasındakı bağlantıvıorta- yaçıkarıyor. Antalva Film Festivalı'nden görüntüle- rin yanı sıra res^am Ko- met'le sö> leşi \ e Don Ki- şot Balesı'nin ünlü kore- ografı Boris Elfman'la yapılan röportaj >a>ımla- nacak. "Alkışlar" bun- dan bövle Türk sınema- sından portreleri ekrana getirecek. 'Alkışlar'ı Serap Aksoy sunuvor. KENT HABERLERI VJEREKÜ l lKoçun mezarı kapatılıyor • İstanbul Haber Servisi -Zıncirlıkuvu Mezarlığı'ndan cenazesi çalınan ünlü işadamı Vehbi Koç'un mezarının varın düzenlenecek törenle kapatılması bekleniyor. Koç'un naaşının çalınmasıyla ılgili soruşturmavı vöneten Şişli Cumhurivet Başsa\cısı Celil Demircıoğlu. polisin araştırmalarını sürdürmesine rağmen olavla ilgili bir gelişme olmadığını belirttı, Demircioglu. "Gerek polise %e gerek gazetelere yapılan ihbarlar asılsız çılctı" dedi. Rüşvetin belgesi davası • fstanbul Haber Servisi-Aslan Lluslararası N'akliyat AŞ'nin kurtanlması karşılığında 4 milyon mark riiş\et aldıkları iddiasıyla eski Emlak Bankası Genel Nlüdürü Bülent Şemiler ile 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal'ın. "nitelikli riişvet jlmak \e rüşvete aracılık etmek" suçlarından 10 yıla kadar hapis cezası istemıyle yargılandıkları davaya devam edildi. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün vapılan dunışmada mahkeme heveti. dava hakkında tüm delillerin toplandıgını beîirterek sa\cının esas hakkuıda mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi. Beyoğlu'nda cinayet • İstanbul Haber Servisi - Beyoğlu'nda bir kişi. para nedeniyle tartıştığı kişiler tarafından tabancayla Dİdüruldü. Ölayda bir kişi de yaralandı. Olay. 4asnun Galip Sokak Dilbazlar Sinema^f nda saat )0.20 sıralarında mevdana geldi. Sinemada bulunan -fakan Yılmaz (37) ve Bekir Fırat. aralanndaki para neselesi nedenivle. isimleri henüz belirleneme\en ki kişiyle tartıştılar. Daha sonra kurşunlanan Hakan 'limaz. göğsünden ağır varalandı. Hakan Yılmaz. aldırıldığı Taksim Hastanesi'nde öldü. lacaklanndan \aralanan Bekir Fırat'ın sağlık urumunun ise iyi olduğu öğrenıldi. l/epgi refopmu" istemi I İstanbul Haber Servisi - Birleşik Metal İşçileri sndikası Genel Yönetim Kurulu adına biraçıklama ıpan Genel Başkan Ali Rıza îkisivri. son inlerdeki zamiarla ilgili olarak "'Toplumun boş ıvaîlerle oyalanacak zamanı yoktur" dedi. ikishri. emurlara \e emeklilere yapıian entlasvon oranında mların göstennelik olmaktan öteye hiçbir- anlam simadıgını söyleyerek boş havallerle ovalanmak rıne. adil bir \ergi reformu yapılması \e zorunlu ;arnıf kesintilerinin geri ödenmesi gerektiğini rguMdı. ıprak altında kalan işçj öldü İstanbul Haber Servisi - Kadıköy yışdağı'nda. kanalizasyon çahşması sırasında cen loprağın altında kalan Nejat Kasap (24) adlı i öldü. Beş metre derinliğindeki kanaldan anbn hafriyatm altında kalan Kasap'ın cesedi. adaşlan ve itfaive ekiplerınin çabalan sonucu anldı. ıvpeye katkı stanbul Haber Servisi - Hoüday Inn Otelleri. ahûtemiz bir İstanbul \e çevreve katkı" jramı çerçevesinde hazırlattığı özel çam lenni. 3 Kasım 1996 günü müşterilerı ile birlikte •cek. Holiday Inn Crovvne Plaza Otelı'nin ;e>me dikilecek olan plaketli çam fideleri ile bırçam korusu oluşturulacağı bildirildi. İstanbul Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen Psikiyatri Kongresi başladı 'Sonındaıı kaçmak sorıın yaraür' İstanbul Haber Servisi - L'zmanlarca. Türk toplumunun genel özellikleri olarak sıralanan "çekingenlik. utangaçlık" gıbi özelliklerinin vanında sorunlanndan kaçtığı belirlendı. Sorunlardan kaçnıanın hiçbir favdası olma>acağına dikkat çeken uzmanlar. "Bu durum ileride daha ciddi sorunlara vol açacakfır" dediler. İstanbul Tıp Fakültesi Psıkıyatri Anabilim Dalı tarafından düzenlenen "IV. Ulusal Konsültasvon-Livezon Psikiyatrisi Kongresi" dün başladı. L luslararası katılımlı olarak düzenlenen kongre üç gün sürecek. Kongre kapsamında yer alan "Fiziksel hastalıklara psikolojik vaklaşım ve psikoterapi" konulu panele katılan Ankara Ünı\ersitesı Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan Doç. Dr. Ülgen Okvavuz. ciddi fiziksel hastalıklan konuşmaktan kaçınmanın çok büyük zararları olacağına dikkat çektı. "Bizim toplumumuz sorunları konuşmadan bastırma yoluna gidiyor" diven Okva\uz. bu durumun daha ciddi psikolojik sorunlar yaratabileceğini vurguladı. Özellikle ailelerin eğitilmeleri gerektiğini belirten Doç. Okyavuz. şöyle devam etti: "Benim izlediğim bir ailenin bebeği ölümcül hastalığa \akalanmıştı. Aile dıırumu öğrenince hemen profes>onel vardım talebinde bulundu. Aile başlangıçta bebeklerivle ifetişim kurmakta zorlanıvordu. Çünkü ortada gelecekte olacak bir kavıp \ardı. Ancak daha sonra onun için en ivisini vapmaya çalıştılar. Bebekleri öliince kendileri gömdüler. ()\sa bizim toplumumuzda genelde insanlar sorunlarını içine atıyor. Sanki ortada hiçbir sorun vokmuş gibi da\ranı\or. Böyle bir kayıp vokmuş gibi davranmak verinevüz yüze gelmek gerekir." Doç. Okva\uz, hastalara da hastalıklan lıakkında yeterli \e dogru bilgilendirmenin >apılması gerektiğini kavdetti. Prof. Dr. Güler Bahadır da ölümcül ya da basit bır fiziksel hastalık olsun. sadece ilaç tedav ısinin setnıeveceğını söyledi. Klinik teda\ i vanında psikoterapik teda\ inin de çok önemli olduğunu kavdeden Bahadır. "Türkiye geneli düşünüldüğünde böyle psikolojik bir tedav iden söz etmek mümkün değil. Oysa hastanelerimi/ buna daha çok özen göstermeli" dedi. İSKJ davası Sözen ve Göknel'in yargılanmasına devam edildi İstanbul Haber Senisi - Ümraniye bölgesi ikinci grup içme suyu şebekesinin şapımı sırasında. tSKİ'vi zarara uğratacak şekilde işi üstlenen yüklenici firmayı değiştirdikleri öne sürülen ve aralarında IVurettin Sözen ile Ergun Göknel'in de bulunduğu 5 sanığın vargılanmasına devam edildi. istanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan duruşmava tutuksuz sanıklar Nurettin Sözen. Metin Kavuk ile Turgut Yılmaz Balıkçıoğlu katılırken başka suçtan hükümlü Ergun Göknel ile Ziya Kurtaran gelmediler. Duruşmada sasunmasını \apan Sözen. hakkındaki suçlamaları kabul etme>erek "Verilen karar, uzmanların \e ilgili kişilerin görüşleri doğrultusunda alındı. Bu kararda idarenin zararı değil, vararı söz konusu. Yöre halkının mutîuluğu için uygun olanı vapıldı" diye konuştu. Duruşmada. başka suçtan hükümlü olan Ergun Göknel'in. Ankara 5. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından talimatla alınan ifadesi de okundu. Savunmasında iddiayı tümüyle reddeden Göknel. vapılan işlemin \asa. yönetmelik ve dığer mevzuata uvgun olduğunu kavdetti. Metin Kav uk da İSKİ'nin zararına olduğu halde işin Çelebi İnşaat'a verildiğinin ıddıa edildığıni, ovsa bu durumun İSKİ'nin \aranna olduğunu belirtti. Duruşma, delillerin toplanması için ertelendi. Bayrampasa Cezaevi 2. müdür Güven ile ilgili dava karara kaldı İstanbul Haber Servisi - Bayrampasa Cezaevi'nden 2 tabanca. 1 ceptelefonu ve bin 600 Alman Markı ile dışan çjkmaya çalışırken jandamıalar tarafından yakalanan cezaevi 2. müdürü Fesih Göven ile 5 kişinin yargılanmasına devam edildi. Eyüp I. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Fesih Güven katıldı. Tutuksuz yargılanan eski infaz koruma memuru Satni Harnıan ve • IVfüsIüm Kızılocak ile davanın başka suçlardan tutuklu diğer sanıklan Salman Kefi. İbrahim Cici ve Tayyip Elma duruşmaya gelmedi. Son sözleri sorulan sanık Fesih Güven'in avukatı Hasan Medeni. müvekkilınin isnat edilen suçlarla hiçbir ilgısi olmadığını. olay tarihtnde cezaevinde tutuklu bulunan İbrahim Cici'nin kendisiyle görüşmek istemesi üzerine yanına grttiğini, 2 adet silah ve 1 cep telefonunu kime ait olduğunu bilmeden, idareye teslim etmek amacıyla Cici'den aldığını öne sürdü. Mahkeme tarafından son savunması sorulan sanık Fesih Güven. 13 aydır tutuklu bulunduğunu, jandarmalar tarafından hazırlanan senaryonun kurbanı olduğunu iieri sürerek beraatını istedî. Heyetteki değişiklik nedeniyle dosyanın araştın?iaya alınmasıyla sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti. duruşmayı erteledi. Öğretim üyeleri 'Cumhuriyet rejimi sonsuza dek yaşayacaktır' İstanbul Haber Senisi - Öğretim üveieri. Cumhuri>et rejiminin 73 vıldan bu >ana olduğu gibi sonsuza kadar \aşatılacağmı söylediler. Atatürk'ün ve devrimlerinin bazı çevrelerce reddedildiğini \a da kullanılmaya çalışıldığını belirten öğretim üvelerı. ortak biranlayışm benımsenmesi gerektiğini vurguladılar. Marmara Eğitim Kurumlan tarafından düzenlenen "Cumhurivetimizin Temel İJkeleri ve Çağdaş Türkiye" konulu panelde konu^an gazetemiz şazarı ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Toktamış Ateş. Türkive'nın sadece Cumhurivet olarak nitelendirilmesinin yeterli olmadığını belirtti. Ateş. "Bizim acımı/dan önemli olan Türkiye'nin, laik bir Cumhurivet. vaııi egemenliğin halktan kavnakfandığı: vönetme vetkisinin Tanrısal bir iradeden değil halktan alındığı bir Cumhuriyet olmasıdır" diye konuştu. Marmara Üniversitesi Edebı\at Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Birol Emil. Atatürkçülük düşiincesinın vıllardır sloganlaştırıldığını \e kavramlar üzerinde anlayış birliğinin sağlanamadığını sövledı. Atatürk Vakfı Başkanı avukat Osman Şentürk ise laik dev lette her inanış biçimınin eşit sauldığını vedevletin. bu inanış biçimlermin vaşaması içın gerekli ortamı >aöladıöını sövledi. EREKU1 ELEFONLAR Bilinmeyen Numaralar: 118 Yangın ihbar: 110 Polislmdat: 155 Jandarma: 156 Zabıta Müdürlüğü 153 ALOlSKİArıza185 • SAĞLIK HızırAcil: 112 Sağltk Müdürlüğü: 0- 212 638 30 00 Cerrahpaşa Tıp: 0-212 588 48 00 Marmara Tıp: 0-216 327 10 10 Çapa Tıp: 0-212 534 00 00 Haydarpaşa Numune: 0-216 345 46 80 Şişli Etfal: 0-212 231 22 09 Taksim llkyardım: 0- 212 252 43 00 SSKSamatya: 0-212 588 44 00 SSK Okmeydanı: 0-212 221 77 77 SSK Göztepe: 0-216 302 41 46 • TRAFİK Trafik Şube Md.: Trafik Nöbetçi Amirliği: 0-212 288 72 25 Trafik Anadolu Yakası: 0-216 377 22 04 Trafik Oenetleme Şb. Md.: 0-212 288 99 33 • THY IçHatlar 0-212 663 63 00 Dış Hatlar 0-212 663 63 00 Rezervasyon: 0-212 663 63 63 • DDY Sirkeci Danışma: 0-212 527 00 50 Haydarpaşa Danışma: 0-216 348 80 20 0-216 348 80 20 • VAPUR Şehir Hatlan: 0-212 244 42 33 DenizYollan: 0-212 244 02 07 Deniz Otobüsü: 0-216 362 04 44 • T E K Elektrik Anza: 186 Beyoğlu: 0-212 237 23 50 Kadıköy (Aktaş): 0-216 384 29 59 Sefaköy: 0-212 551 15 74 SanyenO-212 223 50 81 0-212 289 16 11 Bakırköy: 0-212 547 12 81 • Mezarlıklar Müdürlüğü: (Zincirlikuyu): 0-212 272 13 74 Topkapı: 0-212 534 46 25 • Hava Tahmini Öğrenme: 0-212 663 0796 Meteoroloji Bölge Müdürlüğü: 0-216 355 23 05 c ok II II m p h I u a r ı» i a y e d t u 1 y t e n uru Kent haberleri sayfamızda, okurlaı ımızın kent- teki vaşamla ilgili sorunlarını, sorularını ve is- teklerini dile getiren nıektuplarınr bekliyoruz. Mektuplannızın. yer sıkıntımı/ fiedenivle larım daktilo savfasını geçmemesini istivor. sa\gılar sunuvoruz. Adresimiz: Yenigün Haber Ajansı Basın ve Vayıncılık A.Ş. Türkocağı Caddesi. 39/41 Cağalöğlu / İstanbul - Faks: 513 85 95 / 513 90 98 OKURMEKTUBU . Kesintiler ne zaman bitecek? Bilgi çağını yaşadığımız günümüzde elektriğın ne büyük bir ihtiyaç olduğu birgerçektir. Fakat İstanbul gibi metropol olan bir kentin merkezinde sürekli elektrik kesintisinin olması \e bu duruma vetkıli bınmlerin duyarsız olması. halkı zor durumda bırakmaktadır. Sorunumuzun giderılebilmesi için göstereceğimz duyar/ılığa şımdiden leşekkür eder. çalışmalarınızda başarılar dilerız. ŞİŞLİ-KLŞTEPE MAHALLE SAKİNLERİ
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle