05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 EKİM1996PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kısmi statüye geçmek için dava açıp kazanan öğretim üyeleri hakkında yürütmeyi durdurma karan YOK 'tamgün'de kararhFİGENATALAY .. 'taragün' statüsünü çiğ- neyrn öğretim ihelerine karşı sa- \aşaçtı. YÖK Başkan Vekili Uy- gurTazebay, tstanbul Ünr. ersite- si R-fcörlüğü'nü. öğretim ûyeleri- nin ıa-n gün statüsüne ınmalan gere<tiği konusunda uyardı. 1 2:47 sayılı Yüksek Öğretim KaıunıTnun 36. maddesire göre daini statii ile atananların. kısmi statiye geçebılmek ıçın bu göre\ - de 5yıl çalışrnalan gereki\or. AijCak bazı öğretim ihe'leri do- çenti k Ladrosunda be§ \ ıl çalıştık- tan ssnra atandıklan kadroda beş yıl çJışmadan kısmi starü\e geç- mek içın başvuruyorlar. Baş\iıru- lan kabul edilmeyen kimi öğretim iheleri. bölge idare mahkemele- rindeda\a açtılar. Danıştav. da\aları kazanarak kısmi statüye geçen öğretim üye- leri hakkında yürütme\i durdur- ma karan aldı. Prof. Dr. Halıık Burcuoğlu. bu durumdaki öğretim ihelerine bır örnek. Prof. Burcuoğlu'nun kısmi statüye geçmek için İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ndeaçtığı da\a- \ı kazanması üzerine. Lstanbul Üniversitesi Rektörlüğü. > ürütnıe- nin durduruiması i.sîemiv le Danış- tay 8. Dairesı'ne başvurdu. Danı^tav 8. Dairesi. oybirliğıv- le _\ ürtitmenin durdurulmasına ka- rar verdi. Kararda. "8 Temmuz 1993 tari- hinde profesörlük kadrosuna ata- ması vapılan da\acının, bu kadro- >a ilişkin olarak yapılan ilanın da- inıi statüde olduğu anJaşüdığından. profesorlük kadrosuna atamasının \apılmasından sonra beş \ıllık sü- re geçirilmeden kısmi statih e geçiş için baş\uruda bulunama>acağı- nın kabulü gerekir. Da\acı. hcr ne kadar doçenfJikte geçen sürenin de beş \illik siire hesabına karıJması gerektiğini ileri süriivorsa da ka- nunda belirtilen bu siire. bir kad- rma atanmakJa başla>acağından doçentlikte geçen sürenîn hesaba katılması mümkün olmamakta- dır" deniidi. ÜnherMtelerde tam gün statüsünün uvgulanması için mücadele\eren lstanbul Üniversi- tesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesı Öğ- retim Lvesi Prof. Dr. Celal Erçı- kan, YÖK Başkanlığfna ve 1Ü Rektörlüğü'negönderdiği vazılar- da. "Tam Gün Yasası'nın lstanbul Ünhers/tesi'ndehukuka \ekanun- lara a> kırı olarak çiğnendiği, per- \ası/,lığın delilleri herkesin bilgisin- de ve gözler öniinde olduğu halde kanunun te Disiplin Yönetmeli- ği'nin gerekJeri >erine getirilme- mektedir"dedi. Daımı statüde ça- lışma\a devam etmelerı gerekir- ken kısmi statü\e geçen öğretim Milli Eğitim Bakatiı Sağlam 'Liselereolgunluk sınavıgeârüecek y Üniversite sınavlanna 18 kasım-2 aralık günlerinde başvurulacak Adaylara karikatürlü moral A.NKARA (Cumhurhet TBüroSii)-Milli Eğitim Baka- ını Mehmet Sağlam. vükse- 'flcöğrenme geçişte öğretmen- 'Uerin değerlendirmelerinin temel ahnması gerektiğini kaydeterek. lıseierın son sı- nıflanıa genel bir olgunluk sınavı getirilmesi \e meslek liselernden yüksekokullara sınav sız geçişin sağlanması- _TBin planlandığını sövledi. Okulörcesi eğitime önem v e- nrlmesıgerektıgine dedikkat •çreken Sağlam. Doğu \e Gü- ı neydo|uclakı eğitim sorunu- nun ya"ilı bölge okullarıyla .çözüleceğını bıldirdı. Millı Eğitim Bakanı Meh- rnet Sailam. Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada. egıtim sistemindeyapılmasıplanla- nanyen değişıklıkler\epro- jeleri anJattı. Sağlam. Doğu veGüncydoguAnadolu Böl- gesi'nde eğitirn sorunlannın yafıiı bölge okullarıyla çözü- Jebileceğinı belırterek, 52 ya- tı 11 bölge okulunun gelecek • yıftamamlanmasıiçingerek- îi kaynağın ayrıldıgını söyle- di - Okulöncesi eğitimde okullaşna oranının yüzde '7.6 olduğunu kaydeden Sağ- lam, bu oranın çok düşük ol- cdugunu ve "Her ilköğretim okulundd biranaokulu" >k>- ganı ileanaokullannaağırlık vereceklerini bildırdi. Zorun.u egitımın de 8 yıla çıkanlacağını belırten Sağ- lam. "Bıuıuarükkimsegeve- lemesin. Bu a> nca, son şûra- da alınan bir karar da değil. 4-5 şûradır 8 >ıüık zorunlu eğitime geçümesi \önünde karar alınnor'' dedı. Yatılı bölge okullarının yaygmla^- tırılmasıyla birlıkte 8 yıllık zorunlu eğıtimin otomotık oJarak uygulamaya konula- cagını anJatan Sağlam. orta- öğretımdede meslek lıselen- ne agırlık vereceklerini söv- ledı." Sağlam. öğretmenlerın ders ücretlerinın arttınlması. çalış.ma ilkelerının belırlen- mesi ve yönetici atamaları- nın >eni ilkelere bağlanma- sına ıliskin bır >asa önerisi hazırladıklannı "da sözlerine ekledi. A// A yy \ Sınav kılav uzunda Oğuz Aral'ın karika- türierine de ver verildi. ANKARA (Cumhurivet Bürosu) -Öğrencı Seçme ve Verleştirme Merkezi (ÖSYMj. 1997 >ılı için öğrenci seçme ve verleştirme sınavı IÖSYS) kılavuzunu hazırladı. Öğrencilerin başvuru ı^lemleri Mrasında daha dıkkatlı olnıaları için sınav kıla\ uzunda. karikatürist Oğuz Aral'ın karikatürlerine >er venldi. Sına\ lar için başv urular. 18 kasım-2 aralık günleri arasında vapılabıleeek. Ortaöğretım kurumlanndan >eni mezun olacak adaylar. başv uru belgelerini devam ertikleri okul müdürlüklerinden. daha önceki > ıllarda mezun olan adav lar da ıstedikleri okul müdürlüklennden va da ÖSYM sınav merkezi vöneticiliklennden alabilecekler Kılavuz ücreti 200 bin lıra olarak belirlenirken adaylar ÖSS için 1 mıKon lira sınav ücreti ödevecekler. ÖSS 6 nisan. ÖYS de 22 haziran günü vapılacak. ÖSYM B~askanı Prof. Dr. Eres Söylemez. öğrencılerden kodlanıalar .sırasında dikkatli olmalannı iste>erek kılavuzun tamamının okunmasından sonra baş,vurunun vapılması önerisınde bulundu. Söylemez. sınav larda kazanma olasılığının sınırlı olduğunu da vurgulayarak vükseköğretim kurumlarına girmenin amaç değil. üretkenlık için araç olduğunu kavdetti. Söylemez. "Sadece bir etiket için eğitim. ne va/ık ki günümüzde pek işe varanıamaktadır" dedi. YÖK demokrasiyi engefliyorASIMAN ABACIOCLl İZMİR - Ünıversitelerde ıekıörlerin seçimle göreve getfrilmesiyle başla\an \e dekanların atanma>mda ögrefim üyelerınin görüşlerinin alınmasıyla süren denıokrarik atı/ım, VÖK tara- fından sekîeye ugranldı. Dokuz Eylül Üni\ersitesı İktısadi 1dan Bılım- ler Fakültesi'nde dekan adaylannın belirlenme- si için yapıhn scçimdc en çok oy alan ada> Prof. Keray ID yerine. üçüncü sıradaki Ş j ^ ^ i T i m u r ' u r ı YÖK tarafından dekan attHiftfası ögfeîirrrüyelerinın tepkisıne ydî âçn. Dokuz Eylül Üniversifesi'nde Tıp \e Buca Eğitim fakültelerindeki dekanlık seçımlennde en çok oy alan adavı ata\an YÖK. İktisadi 1dan Bi- JımlerFaküîtesî'ndebututumunude|ışTirdi. Prof. Dr, Meryem Koray. $eçimde en çok oyu alması- na karşın. YÖK. oylamada üçüncü Mrada yer alan ada\ Prof. Dr. Alp Timur'u dekan olarak atadı. Prof Dr. Korav. YÖK'ün bu tutumunu "de- mokrasi)e aykırı >e kendisine >Önelik bir cezalan- dırma** olarak rırteleserek ijiınian dedı: "Geçmişte de. 1983 \1J1nda da. asistanktn YÖK'ün atadığı dekan tarafından gomden uzaklaştırıldım. Ben YÖK'ün, geçmişte \apilan tanlışı bugün belki teiafi edecek, beni dekan ola- rak atavarak bir \anJışlığı düze/rnıe fırsatı tanı- >acak kendisine diye unıdum, Ama şimdi \ ÖK tarafından ikinci defacezaiandırıJdığımıdüşünü- yorum.^ -, ' Üniversiteferde ğeçmfşte yaşanan baskılann artık kalkacağı umüdu yeşerirken. YÖK'ün, öğ- retim üyelerıni yine umutsuz, gü\en>iz. kurunı- iarına \abancıla^ma>a ıten bır tuluma girdiğınt kaydeden Korav. **Bıı, banaoy veren arkadaşlar için de iizücü. Ne ojursa ohun, \ ÖK,Türki)e' 1 de- ki gelişmelerin dışında kalamaz di>e düşünü>or- dum. Öyle uniut ediyordum. ()\sa onlan kendi iradelerinı seçimden üstün gördüler*' dedi. YÖK'ün atamalannın ke\fr olmaması ve nerek- çelere davandırılması gerektiğini de vurgulayan Koray. sözlerini *öyle sürdiirdü: **Şu ana kadar bana iletilmiş bir gerekçe yok. Benim handikabım. eksiğim nedir bilemiyorum. Tam tersine benim seçilmiş olmak gibi bir fazia- lığim var. Bu atamada, kişisel bağlantılann rol ovnadığını. kolav denetlenebilecek isimlerin ter- cih edildiğini düşünüvorum. Ben hep nıücadelev- le bu okulda kalmış ve gelişimimi kimsenin \ar- dımını almadan sağlamış. a>akta kalabilnıiş bir kişiv im. Alp' I inıur ise çok daha az bir müeade- "ftytp, yakınlıkları nedeniv le pek çokyartfntı ate- •rak belli >erfere gefmfştir. bugün de bu vakınlan- nın yardımını aldığinı düşünüvorum. Alp Tî- mur'un.eski dekanımı/ >e YÖK üyesi Atüla Sez- gın tarafından desteklenen bir kişi olması. her iki~ sinin de Y^ÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün okul \e mahalle arkadaşı olması. Timur'un eskiden de- kanlık yapmış birinin oğlu olması, özellikle bu atamada ahbap-çav uş ilişkilerinin geçerli olduğu düşüncesini yaratıvor." uyesı savısının artması üzenne tüm öğretinı üyelerine bir yazı gönderen İÜ Rektörü Prof. Dr. Bü- lent Berkarda. şu görüşlere yer \erdi: "Daimistatüdegöre\ vapan üni- versitemiz mensuplarından bazı- larının 2547 sa\ ılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 36. tnaddesinde be- lirti/en çalışma sürelerine ria>et et- medikteri müşahedeedilmektedir. Kendilerine kısmi statüde çalışma izni \erilen profesör ve doçentler hariçolmak üzerediğer profesör ve doçentlerile bu kadrolara \ eni ata- nan öğretim ü\elerinin daimi sta- tüde çalışma zorunluluğu \asa ge- reğidir." ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ Eric Hobsbavvm ve 'Aşırıhklar Çağı' Günümüz Anglosakson tarih anlayı- şının (bence) en önemli ismi olan Eric Hobsbavvm'ın "Aşırılıklar Çağı' altbaş- lığını koyduğu "Kısa 20. Yüzyıl Tarihi (1914-1991)", Sarmal Yay/nevi tarafın- dan yayımlandı. Söz vermiş olmama, hatta planını vermiş olmama karşın, benzerbaşlıklı bir kitabı, Sarmal Yayın- ları'na bir yıldan beri teslim edememiş olmamın üzüntüsü. doğrusu bu kitabı gördükten sonra bir ölçüde hafifledi. Aslında Eric Hobsbavvm. Türk oku- yucusunun tanıdığı bir yazar. Şu anda elimin altında üç Hobsbavvm çevirisi daha var. Bunlardan biri, Necati Doğ- ru'nun çevirdiği ve ikinci baskısı 1995 Ağustosu'nda Sarmal Yayınevi tarafın- dan yayımlanan "Sosyal Isyancılar". (ilk baskının nereden yayımlandığını anımsamıyorum.) Ikincisi, Jülide Ergüder ve Alâed- din Şenel tarafından Türkçeye kazan- dırılan ve Verso Yayınları tarafından 1989'da yayımlanan "Devrim Çağı". Üçüncüsü, Ayrıntı Yayınlan'nın 1993 Temmuzu'nda yayımladığı ve Osman Akınhay tarafından çevrilen "Milletler ve Milliyetçilik". (Dost Kitabevi'nin ya- yımladığı (1987). "Sanayi ve impara- torluk" maalesef elimde yok.) Anglosakson tarih anlayışı. tarihi çok geniş bir açı altında inceleyen ve tarih dışındaki diğer toplumsal bilimlerin de ağırlıklı olarak irdelendiği bir anlayış. Aynca "kolay anlaşılabilir" bir üslupla yazmaya özen gösteriyorlar. Bunlar arasında Hobsbavvm'ın konumu, özel- likle ilginç. Biraz yukanda söz ettığim "Devrim Çağı "ntn başında, yaşamı kısaca özet- lenmış. Buradan öğrendiğim/ze göre Hobsbavvm, yayımlanan dokuz kitabı- nın dışında binlerce makale kaleme al- mış. ilgi konularını ıse (Sanırım A. Şe- nel'e göre) şöyle sıralıyorlar: Haydut- lar - köylü ayaklanmalan - işçi sınıfı - sendıkalaşma - mezhepler - tahkatlar - tarım - kapitalizm - gangsterler - maf- ya - devrimler - yoksulluk - emperya- lizm - anarşizm - gerillalar - ideoloji - Latin Amerika - aydın/ar... Gene aynı yazıdan öğrendiğimize göre Hobsbavvm, Francis Newton takma adıyla müzikle ilgili makaleler ve özellikle caz eleştirileri yazdığı gibi, de- ğışik takma isimlerle çeşitli dergi ve gazetelere resim, müzik, edebiyat ve sanat konularında makaleler. kitap eleştirileri ve öyküler yazmış ve ünlü kişileri tanıtan portreler kaleme almış. Sarmal'dan yayımlanan ve Yavuz AJogan'ın çok başanyla Türkçeye çe- virdiği "Kısa 20. Yüzyıl", aslında birbi- rini izleyen üç kitaptan sonra beklenen bir çalışma idı. Bunlardan birincisi 1962'de yayımlanan "Devrim Çağı: 1789 I 1848 "(The Age of Revolution: 1789 / 1848) idi. Bu kitabı 1975'te "Sermaye Çağı: 1848 I 1875" (The Age of Capital) ve bunu da 1987'de ya- yımlanan "Imparatorluklar Çağı 1875 I 1914" (The Age of Empire) izledi. 1994'te yayımlanan "Aşırllıklar Çağı" ile 1789'dan günümüze, tüm bir dün- ya tarihi tamamlanmış oluyor. Kitabın arka kapağına da alınmış bu- lunan şu görüşler. sanıyorum kitabı en net bir biçimde özetliyor: "Kısa Yirmmci Yüzyıl'ı, yani Birinci Dünya Savaşı 'nın patlamasından SS- CB'nin çöküşüne kadar geçen yılları, geriye baktığımızda sona erdiğıni gö- rebildiğimiz tutarlı bir tarihsel dönemi. nasıl anlamlandıracağız? Arkasından ne ğeleceğini ve üçüncü bin yılın na- sıl olacağını, Kısa Yirminci Yüzyıl'ın onu b/çimlendireceğinden emin olsak bıle, bilmıyoruz. Ne var ki 1980lerin sonu ile 1990'ların başında, dünya ta- rihinde bir çağın sona erdiği veyeni bir çağın başladığı konusunda ciddi bir kuşku yok. ... 1914'ten ikinci Dünya Savaşı'nın ertesıne kadaryaşanan bir felaket ça- ğını, yırmı beş ya da otuz yıl süren bir olağanüstü ekonomik büyüme ve top- lumsal dönüşüm izledi... Yüzyılın son bölümü, yeni bir dağılma, belirsizlik ve kriz: Afrika. eski SSCB ve Avrupa'nın önceki sosyalist bölümlerigibi. dünya- nın geniş bölğeleri için bir felaket ça- ğı oldu. ... Geriye, bizi buraya getiren yola bakabıliriz ve bu kitapta yapmaya ça- lıştığım şey budur... Gelecekte daha iyi, daha adil ve daha tutarlı bir dünya olacağını umalım. Eskı yüzyıl iyi bit- medi..." Kitap "Önsöz ve Teşekkür"ü izleyen ve "Kuş Bakışı Yirminci Yüzyıl" başlı- ğını taşıyan uzunca bir "Giriş"ten son- ra üç kısımda kaleme alınmış. "Felaket Çağı" başlığını taşıyan 1. kısım. Birin- ci Dünya Savaşı'nın başlangıcından İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar olan dönemi kapsıyor ve kendi ıçinde yedi bölüme ayrılmış. 2. kısım "Altın Çağ"başlığını taşıyor ve İkinci Dünya Savaşı'nın sonundan (yaklaşık olarak) 1973'e kadar geliyor. Ve nıhayet 1973 sonrasından günü- müze kadar olan gelişmelerin yer aldı- ğı3. Kısım, "ToprakKayması" başlığı- nı taşıyor. Kitabın sonunda siyah beyaz fotoğ- raflar ve "Daha çok şey bilmek ısteyen ve tarihçi olmayan kişıleriçin bazı öne- ri/er..." başlığı altında geniş bır kaynak- ça verilmiş. Çağını "anlamaya" çalışan herkesin okumasının gerektiğini düşündüğüm bu kitabın giriş bölümünde, on iki kişi- nin ytrmincı yüzyıla bakışı yer alıyor. Bunter arasında italyan tarihçi Leo Va- liani*nirryaklaşımınf çok anlamlı bul- dum: "Yüzyılımız. adalet ve eşitlık fikir- lerinin kazandığı zaferin daima kısa ömürlü olduğunu, ama özgürlüğü ko- rumayı başarırsak, her şeye her zaman yeniden başlayabileceğimizi de kanıt- lıyor... En umutsuz durumlarda bile umutsuzluğa yer yoktur..." • A A 'AYlNEVI LTD ŞTI [ANGLO AMERlCAN PftESS, • A8C KlTABEtft YAYtU •£ DAGITıM A Ş • AÇI YAV1NCIUK > AÇI VA¥WCILfK ^ÛTEKİ YAVtNEVlı • AFA VAVtNCILIK - AFS VAVlNCHlK VE ULUStAftARSl T£MS\.CILIK LTD ŞTİ • AKAŞA VAVlN DAĞiTlM LTD ŞTI • AXBANK YAYIHLARI • AKYUZ VE f[JM ZAMAMLAfl VAVINCILIK • ALFA BASIM YAYlM OAĞlTIM • ALMAN KULTUR MERKEZI -,£ GOETHE iNST[TuT - ALTEBNATIf YAYINCM_lK LTO ŞTI • ALTIKiFIKBEŞ YAYIN • ALTIN KlTAPLAfl YAYINEVf - ANAOOLU SANAT YAYINC1L < VE EL SANATLAfll • ANADOLU YAYtNCILlK A Ş • ANAHTAR KITAPLAfl ^^&M YAYINEV! • ANT ¥AVJM>R/ • A.R8A YAYtf&ARı • ^ ^ * • ARfTAM YAYINE71 • ABfTAŞ YAYIN VE DAĞlTM A Ş • APKEOLCjl VE SANAT YAYiNLAHJ ARKEDLOJI VE SANAT DERGISI • ARKIN KlTABgVI • ATATURK VAKPl • ATATURKpU OUŞÜNCE DERNEĞl • AUSTELLüNGS ÜND MESSE GrrttH • AVRiNT' YAYlNLAHı • AYSA TARIM VE SASAYI JfîL/NLEPf PAZARLAMA LTD ŞTI • BAĞLAM YAYINLARl • BAHA BASIM DAĞmM SAN VE TIC A Ş • 8DS YAYJNCIL.K SAN TiC S-TD ŞT| -BELGE ULUSLAP-AftASI v AYINCILtK • BEBFIN YAYINLARl • BEYAN YAYINiAfl/ - 8E*AZ AOAM -YAYIN ÖZEl EGlTlM KÜLTÜR SANAT URüNLEfll LTD ŞTI • BlLGI YAYINEVI • BILiMSEL ESERLER YAYINClLIK SAN VE T I C L^D ŞTI - BOGAZlÇl UNFVERSlTESl YAYINLARl • BOĞAZIÇl YA<INLARl A Ş - SOYUT SANAT KlTAP DAĞlTlM VE EûrTtM HfZMETLfRl • BOYUT YAYIN GftUSU • BRÛY BU YAYIN DAĞ/T(MSAW VE7IC LTD ŞT' • B0.UNMA2 T1YATRO YAY1NCILIK ISTANBUL • CAN yAVINLAfll L ' D ŞTI - CARTOON YAYJNCîLlK • CEM YAYiNEVI • CüMHUFtlYET KİTAP fULUBU ÇAĞ PAZAFtLAMAA Ş • ÇAGDAŞ YAŞAMi DESTE<LEME DERNEĞl • ÇAĞR' >AYIMLARt • ÇINAR YAYINLARI • ÇiVl YAZfLAR' • DENIZ MüZES^ • DENıZ YAYIN BASIM SANAY! VE TlC LTD • DERGAh YAYINLASl A Ş - O£flS KfTAPLARl A Ş • DÇTSKA RAOOS" • DHARMA VAYlNLARı • CX>ĞAL HAYATi KOflUMA DERNEGI - DGRUK KfTAPÇUK YAYJMCtfK LTD ŞTI • <M BAStN VE YAYINCIUK LTD ŞTI • DUNYA ŞtRKETLER GRU6U • DUŞUN YAYlNCtLlK LTÛ ŞTI • DUZLEM YAYIMLAR/ • E rAYINLARi • EDEBIVATÇILAR DERNEĞl • EFY KITABE'/l&TıC LTD ŞTi • EĞ1T1M VAY1NLAR! • EMRE YAVINî-AR' EMRE BASIN YAY'N • ENGlN MY1NCILIK • EPSİLON YAYINCiL K HlZMETLEfil TiC VE SAN LTD ŞTI - EREN YAYNClLIK VE KITAPÇrLiK LTD ŞT 1 • ERHAN YAYIN DAGlTlM - ES!N YAYtNEVi • EVRENSEL BASIM YAYIN • EVRiM YAYINEVI VE TlC LTD ŞTI • fEN KITABEVI • F/NAJ. PAZARLAMA • FONÖ MEKTUPLA ÛĞRET1M - FORM YAYtNOJK TANITıM ,'E EĞTTlMrtlZMETLEHJLTD ŞT. • FRANCE EDITlON • GELBAL BASJN YAYIM LTD ŞTl • GENÇ KAflOEŞ EâlTlM HtZMETLERl VE TİC LTD ŞTI - GENEL YAYtN DAĞITIM PAZARLAMA T/C A Ş - GERÇEK SAMAT YAYJNLARI • GBRÇEK VAYINEV1 • GÜLGEÇ YAYtNCfLIK • GUNDOĞAh YAYINLARl • GÛR YAYINLARl • HABlTAT YAY DAĞ SAN VE TlC LTD ŞT' • MARL6OUIN YAYINCIL'K- HELSINKI YLJRTTAŞLAR DERNEĞi • HIÇYILMAZ YAYİNCILİK • IDG UFT • INT£RMEDlA ULUSLARAF4ASI İLETiŞlMA Ş - IBER 0(Ş TiC LTD Ş r - IDEA YAY1NEVI • [LETIŞtM YAYINCtUK GA2ETEC!LfK BASiN SANAVI VE TC A Ş • (LKE BASIN YAYIM • »MG£ KITABEVİ YAYfMLARl • INK1LAP KfTABEVi VAYIN SAN VE TlC AŞ • INÖNÛ VAKFI - INSAN YAYINLAR 1 • fNSANClL KULTÛft- SANAT DERGİSI • JNTER YAYINLAflt • ISTAN8DL M£NKUt K!YMETL£B BORSASl E Ğ f l M VE YAYfN MÛDURLUĞU • I Ü KAÜIN S0RUNLAF11 VE UV GULAMA MERKEZİ • iŞARET YAYINLARI • İYİ ŞEYLER YAYINOUK YAPıV VE TICARET LTD ŞTl • IZ YAYINC1IK SAN VE TİC LTD ŞTI • KABALC. YAYINEVI • KADlN ESERLER' KUTUPHANES VE Bı^Gl MERKEZI • KAD1U KULVJP VE îLE^IŞIM VAKFI PAZARTESl DERGlSJı • KASTAŞ YAYINLARl A Ş • KAVRAM AJANS YAYIN VE REKLAM HiZMETLER) LTD - KAYA YAY1HIARI • KAYHAK YAYINLARl • KA2ANCI HUKUK KAYNAKLARI BASIM YAYIN A Ş • KESK1N COLOP KARTPOSTALCILIK SAN VE PAZ A Ş • KITAS' MUKAODES ŞfflKETf • KfTSAN KITAP KıRTASIYE VE DAĞfTlM • KKTC MILLİ EĞITIM GENÇUK VE SPOR BAKANLIĞI • KURALDlŞi YAYINIARI • LIBRAIR'E FRANÇAlSE D ISTANBUL • LIMAN YAPlMEVl YAYINCILıK VE DAĞiTlM LTD ŞTl • LlTERATUR YAYINCILIK DAĞITIM PAZ VE KULTUR HI2METLER1 L.TD ŞTl • L M BASIN YAY-N LTO ŞTi • M £ B DEVLET KITAPLAP1I M U D C I R L J Ğ Ü . MAVIBULUT YAYINLAR1 • MEDYALAND YAVINC'LfK SAN * E T C LTD ŞT - MEF YAYINC1LIK SAN VE TTC LTD ŞV • MERHABA YAYINLARl • MET|£ VAY1NCIL K LTD • MİLL" SARAYLAfl DAIRE BAnŞKANLıĞI YAY NtARI - MlLL ' E T YAYINLARl VE AD YAY1NCILIK • MORPA KUlTÛP YAYfNLAflf LTD ŞTf • ^fUJDE YAYINCILIK L T D ŞT! • NAZiM HIKMET KÜLTÜR VE SANAT VAKFI • N E ' TURFST1K YAYINLAR SAN VE TlC A Ş • NISAN YAYINLAfil • NOBEL TP KiTABEVLER' LTD ŞTI » NOKTA YAYINLARl- NURDAN YAYINLARI • OCA YAY'NLARI • OĞLAK YAYINLARl • OKUfl KI'APÇILIK • ONEL YAYINEVI • ĞTÜKEN NEŞPfYAT A Ş • ÖZD£N GAZETE5I VE v AYINLARl • ÛZER YAYiNLARl • Ğ2GÛL YAYİNLARl • OZGUR YAYIN DAĞITIM JTÛ ŞTl • ÖZKAYNAK KULTUR VE SANAT 'JRUNI.EBJ TtC A Ş • PAN YAYtNCILtK J~ü ŞTl • PAPtRUS YAYIN DAGfTıM SA/J VE TİC -TD ŞTI • PARANTEZ YAYıNLARl • PAYEL YAYINEVI > PENCERE YAYINLARI • PINAR YAYlNLARl • RBDHOUSE YAYlNE.'l • FtEfORM DİL YAYINLARl • REMZI KlTABEVI NEŞRIYAT SAN VE TlC A Ş • RFŞ 0XFORD YAYINCILIK KlTAPÇILIK SAN VE TfC LTD ŞTl • ROTA W ( N YAPİM "ANJTIV TiC LTD ŞTl • RUH VE MADDE /AYlNLARI • S 0 S ISTANBUL C^VRE GÖNULLULERl P L A T ^ O R M U • SABAH KITAPÇlL'K SAN VE T IC A Ş • SARAY MEDIKAL YAYIHCIUK SAN VE TlC LTD ŞTI • SARMAL YAY1NEVI • SATMYA SA! BABA DERNEĞI .STAN8UL MERKEZI • SAY YAYINLARl SAY DAĞlTlM LTD ŞTl - SCALA YAYINC'LfK VE TANfTfM A Ş • S£L YAYlNCILıK - SEMAH KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA VAKFI • CAN YAYINLAR! • SERMAT KITAP YAYIN ÛAĞlTlM VE TlC A Ş • SIS ÇANI VAYINCIİ-İK - S1STEM YA/'NCIL(K WAT SAN V£ T'C A Ş • SOP-UN YAYINLARI- SOSYAL DEMOKRASl VAKFI • SOSYAL YAYINLAR • SOZ YA^ıN & OYUN AJANS • STUDYÜ 'MGE MUZIK YAYiNCILJGI • ŞAFAK PAİARLAMA • ŞULE YAYINLAP! • TAŞ KiTAPÇlL!K YAY[NCIL.IK LTD ŞTl • TC ATATURK DlL ^E TARJH YJKSEK KUP.UMU ıTURK D'L KURUMU • TEKIN YAYİN OAĞITlM SAN VE TIC LTZ' ŞTI • TELOS YAY.NCıLtK • TIYATRO YAPlM YAYINCILIK TîC VE SAN JTD ŞTl - TUBlTAK TURKiYE BIL'MSEL VE TEKNIK ARAŞTIRMA KURUMU- TURK KUTUPHANEC'LEF? DERNEGf iSTANBUl ŞUBESt • TUflK TARİH KURUMU • TURKİYE EK0NOMK VE TCPLUMSAL. TARIH VAKFI • TUP.KÎYE !Ş BANKASI KULTUR YAYINLARl • TJflKıYE TURtNG VE OTOMOBJL KURUMU • TuRKIYE YAZARLAR SENDlKASI • UÇANBALIK YAYINCILIK VE TIC LTD ŞTl • UÇUK YAYINLARl • ÜĞLJP MUMCU ARAŞTlRMACl GAZETEC'LlK VAKFI • ULUSLARAPAS' SZMlR ARAŞTIRMA^ARI MERKEZI • ULUSLARARASl KlTAPÇILIK INTERNATIONAL BOOK HOUSE LTD ŞTl • UNIPRESSE * UMIT YAYINC f LIK • VADl YAYıNLAR! • VARLIK YAYINLARl A Ş -XSX YAYINLARl YA-PA GENEL DiSTRIBUTÖRU KÛSEOĞLU LTD ŞTl • YAB-YAY DAĞ'TlM • YAP) ENDÜSTRı MERKEZI KITABEVI • YAP' KRED! YAYINLARl - YAYINEV1 YAVıNClLlK LTD • YAYSAT 4 Ş YAYJ* SATfŞ PAZARtAMA VE DAĞlTlM A Ş • YAZiN YAYINC'LİK LTC ŞTl • YENİ ALAN YAYINCJLIK • YgNl ASYA YAYINLARI TİC v"E A Ş • YENİ BOYUT YAŞAR NURİ ÛZTURK • YlLMAZ YAYINLARl A Ş • YOL YAYttilARt • YORDAM YAYINCILIK - YORUM SANAT VE YAYINCİLIK LTD ŞTl • YÛN YAYlNCIL^K LTD ŞT - YUVA YAYINLARl 1 5 . İ S T A N B l ' L K I T A P F L A R I E T K I N L I K L E R P R O G R A M I 18.00-20.00 Rasİh Nuri 1leri ile So>leşı. "kapıtalden Empertalizme" ^ 12.00-14.00 Panel: -lujnhulun Nazım PtamT Kfttufmüııtur Suıw> Akın Oku> EKıiH) DiKtnlı nr? Çın^r Yd)inijn 14.00-16.00 Pand: "Sail Faik'iıi 90. >liı" 1<-netetı Semth Gumuş Korııifmütıfar Feıhı Nrfts Tah-ıjn^uLfJ Fcnı Eögu Du.:gme\en Addm CKku Dergısı 16.00-18.00 Pane*: "Tl Y*P isUnbul Kitap Fuan 15 Vaşında" Yonete* Atpav KabacaJı Konu^nuu tlür ŞuUan Kurdakul /PE\ Yuıarhr Demeğı Ba$kant> Ataol Behramoğlu tVi'SBojkamı Muitafa Şcnf Onaran <Edefn\an,ıictr Derneit Büjlnn.i Duzenleyen TL'YAP 18.00-20.00 Panel: "Pertd« Ceİal'in 'Kurtlar* Roraanı" Ktmu^matılar Pende Celal. Mpa> Kabacalı. Selım IJen. öner Vağ*.:. Pertdun Andaç Duzrnie^en Edebıvaî\ılar Demeeı B Salönu I6.00'18.00 Hinrned »olf ile Smleşt: "A^rupa Birliği *e Turkîje" Duzenle^er, \2im \a>ıncılık 18.00-20.00 Pand: "Kalkık Horuz Çekiç Guç ve Kuzet Irak' " Yoneten A>dın Cmeı Ktffiuşmaı ıtü* Bis^ın Oran. Mensiır \kgun Eroi Muıercımicr, Fatvk Şen Ouzetlesen SÛDE\ \e Bı!gı Na>ınevı A Salonu 14.00-16.00 Panel: "Gençük Ne kadar Oku>or, Duşunuvor, Lreti>or" Yoneten O%\ii Kaan Saltcı Kt'nujmacııar Ercan Ka/aJta^, Burtun ŞefUfaiar. Oıeur Do&an. Cem Ercıyt?-. Du:enfc\en SOD£\ 16.00-18.00 Cezmi £rsoı ile Sotleşı SaçJannıu Kardeş Kokusti' GHDUIHUZ Tüptumunda ^alnızhk ve Se»gisizlik ~ Du:t'nte\en Edebı>dlç[lar Dernee) 18.00-20.00 Panel: ~Ya> mcılığın Sorunlan te Korsan Baskılar" Yönetfn Auof Behrajnoğlu Konuşrrun.ılor Ajdın flgaz. Cevhan Mumvu, Erdal Oz Düzenle\en Lğur \îumcu Araştırmacı Gazctecılık Vakfı B Salonu 11.90 - 12.00 Almanva'nın Sesi Rad.tosu'nun Edefai>st Ödûlu Iztrine Basın Toplanfısı Duzenle^tn Alman Kulıur Merkezı 12.00-14.00 So>leşİ: " \arm Roman" \e Oz?ajam Ötkusûode Yonsemeier" JConujmm itar fameı Kur Sennur Sezer Duzente\<>n Edebı^atçılar Derneğı 16.00-17.00 6. lstanbul Sanal Fuarı Tl \\PSanat Eleştirmeııi Yanşması <WuJ Toretki 17.0O-19.M Htlmi Yatuz ile Soılefi "Edebiıai »e Gelenrt" Duzenİ€\en Can Uı/slorarası FuaHar UİuslororosJ Zıyaretçıler \feMTiKfu Tukenraiş Kiuplar Müzatedesi' 1 \oneten J5.00-17.00 Panel: t umhurf.^t \e Demokrasi" Konuşmacttar Muraı Belge. Omer Laçuıer Ahmei Ins^l tmıı Kıvanç Du:enle\en Bınkım Ya>ıne*ı J7.00I9.00 Nedim Gursef ile Smfeşi: " Eros'un Okfan lErolik Şiirler >e Yanstmalanr Duz-enteieK R Y\P B Saionu 14.00-16.00 PSIKI: "Ya>mcı Yazarım. Yazar Ya>ıncısını Anlatıvor" )0tr -ren Faruk Şuyun Ktmuşmuı üar Ahmct Te* ftk Kuflu, \y dm iigaz. ErdJl öz. Fılız Savır Denıziekm. Muzafîer Izeu. Tugrul Tanvoi D^zeme^en Duma Knap 18.00-20.00 Paoel: "Bİr Kofuiuk Yj&ın \a hit Strrı Orik Neden Gundemdışı Kaldı" Yoneten Selım Ilen KvnuşmüaL'- Fu^un \k.ailı, Hulkı Akiunç Faüh M KiVdhan O2sul Erof Topbtttiâk Du;eile\en Oğlai. Yavınidn A Salonu 13.00-15.00 Panel: -Goçmen (Hmanın Sos>al se Psikolojik Etfcileri" toneıen Ne^e Erdılek, K"nu wnaı > ><]- Dr Ahmel I^düvşıı iGv^menlerle Yard.m if Da\anışm3 Dc r neh Büşkam, Ahırtet Guder <BWMultet'&r Yuitel Kwnıscriı$i). Alı Rıza Tura ıGö^nunler Mea'ıst Insnanfi) 15.00-17.00 Murathan Mungao ile So>leşi: -Bu Çagda Edebhaf D£:erie\?n Metıs Yavıncılık 17.00-19.00 Panel: "Edetmatımızda \şk" Knnuşmanlar Fu>un \katlı ilhan Bert.. Pınaı Kur. Atşar Tjmuçın Duz^nle^en EdebıvaiçıJar Demeğı B Salonu 12,00'M.OO Ce\ai Çapan ite So>leşı: "Şiir Atlası >e Şiir Çoirısi" Dûzenleyen Edehışaıçilar Derne|; 14,00-16.00 Panef: "Yazarm Sorumluluğu >e Kıtaba Saldınnın Nedenî" ioneten Sırn Ozturk Rtmuşmaıiiar Orhan Gokdeniir. Zekı Ocal Du:enie\en Sonın Ya> ınlan 16.0O-18İO0 Panel: "Suç Çağıada Polisite Roman" \one:en Masıs Kurkçu^ıl Konuşmat-dar Erfıan Sener. Ahtnel L r mıf. L r ğur Kökden Düzen!e\en Yazın Yajıncılık 18.00 - 20.00 Paoel : Kitap - Ya>ın. Satış ve Dağıtımda Oloraas>on j< Tuğml Pa^aoglu Bora Şahınoğlu Dûzenleyen Uetışım Yajınlan 12.^0-13.30 Doğan Cuceloğlu ile So>leşi: "Içiraizdekİ Biz Kahte Biliocinin Teınelît" Duzenîf>en SiMero YavıntıJA 14.00-15.00 Altın Kitaplar Oduİ Toreni DuzenU\en Aituı Kıtaplar 15.00-17.00 So>leşi: "Şair, Yazar >e DBŞUB Adamı AtîHa ffhan" Kunuşma^ dür Ze\nep Ankara. Meiin Belgın, Huse>ın Karaka^. Llku Karaosmanoğİu Hüsevm Yumaş (Soj)eşıye AIIJJJ Uhan da konuk oiarak katıfacak So>leiide Bılgı Yavınevı sahbı Ahmet Tevfık Kuflu, AtılU Ilhan'a gunun anısına Altın Katem Oduİu'nu Sunacak ) Duzenle~>en Bılgı Yavınevj 17.00-18.00 Aziz \esin Gofııiece Odulu Toreni Dûze'nle\en lnkılap Kıtabe\ı 18.00-20.00 Panel: "Edebıvat ve Med>a" Yönesen Naıi Oureh >Gazetecıler Cemıveıı Başkjnı) Konu^mattiar Emre Kcngar Alpay Kabacalı. Sunav Akın DuzenU-\en Pen Yjürlar Demegı B Saionu 12.00-14.00 Arif Damar ile Söyieşi: "Ştihn Boyutlart" Duzente\en EdcbıvaıçıJar Demeeı 14.00 - 16.00 Olunım: "Kemalettin Tuğcu'va Saigı" Yonesen Musıafa Ruhı Şınn K •nuşmuttlar Prof Dr fncı Ergınun. Sehm Ilen. Gulten Da>ıoğlu. Fatıh Erdtişan. Turan Yuksç) Du:enle^er. Çocuk Vakfı 16.00^1800 Softtşi; »Aşk Ankara"da da \MZûiT"Konu$macılar Erhan Bener. Scveı Ozel Duzenle\en Vmsl Yav.n*.ılık A Salonu 13.00-15.00 Panel: "Tıırkije'de Teror ve Basın" foneten Sezgın Kızıl^clık K,nw}mai .ıiür OkU> Ek-ı Musiafa Gunduz \alcm Oıeı Duzenleyen Sara> MedıkdJ YavınJan 15.00-17.00 Paoel: "Savaş ve Insao" loneıen Ragıp Zarakolu Konufmuniur Eşber Ya^murderelı. EnuğruJ Ku/k^u. Vfehme: Mrtıner. Erhan Bener Duzenie\en Belee Yavmevı 17.00 - 19.00 "Biige Kjırasu Aramızda" Yoneten Fusun .Aiatlı Kimuşmaıiidr Y'ıJdınm Turker. Vturairurı Mungan. Muee Solunen Duzen!e\*n Metıs Ya>ınufık B Salonu 12.00 • 14.00 Fevza Hepçilingirier ile Soyle>i: " Kırmızı KaranTıl Ne Renk Solar' >e Ovkonun Renkleri" Djzenl&en Edebıyatçüâr Oemep 14.00 - 16.00 Konferans: "!>il l'zerine" Konııımati Prof. Dr Nejaı Bınncı Duzerve\en Turi Dıt Kurumu 16.00 - 18.00 Panel: "\şk ve Şiddet" Konu^mjcdar Pın^r Kur. Canan Ann Ferhan Ozenen. Fendc \ ıld.ınm Duzenle\en Mor Çaıt K.Mİın Stktnaeı Vdkfı 1«. 00 - 20.00 Thoraas Brussİg ile S<»leşi: ~i,en<, Alrnan Edebijatı - kustah. S«ılu. OfVeir Dnzenl, \e» Alman Kultur Merkezi A Saionu 15. 00 - 17.00 Huben Reev» ilf Sovteşi: "\ercden GHivoraz ? Ne.viz ve Nere.ve GidiyoruiV Duzenit ttn Fransız Kulrur Merkezi 17.00 • 19.00 Panel: 50. Yılda (25 Kasım 1946ı Marko Paşa Konujmüuiür Fıh? Alı. Avdın figaz. Afı Ncsın. Şukran Kurddkul Meıe Turn,a\ Duzenleyen Çınar Ya>ınlan 19J0 . 2030 Çıtur Yatınlan Banş Odulu Toreni 'Odul K>ber Yağmurdereiı've veriJecek) Du:enîe\en Çınar ^a)ınlan B Salonu 12.00 - 14.00 Feride Çiçekoğlu ile Sovleşi: Yıuluk t Ikeden Mektuplar' vf- Vaşamı Paylaşmak"Oazeiieyen Edefcı\d!*,ıLır Dernefii 14.00 • 16.00 Panel: "Empervalizm ve Şiddel Merkezii Kunrselleşme" ) ••..•,.•: Sjrn Oziijri K tnuşmjfdjr Taiaf Turhart Vavuz Gokalp Du:en.t\€n Sorun Ya>ınlan 16.00-18.00 Drmmat ( eyhtıa ile Sovleşı: "Tûrk Edebivatındaki Anadolu" Duzente\err Tl'YAP 19.00 - 20.00 Duma K/tap (Muihtri Toreni Duzenleyen Dun>a Kitap \ Salonu 12,00 - 14.00 Can Y uceJ ile 5o*le$i Maaiıe' *e Şiirde kara Vlûah" Dûzeile'.en Edebı>dl^ılar Demegı 14.00 - 16.00 Panel: "Hilu.ve Isumız Sait Faık V0 Ya$ıoda~ Könufmaaiar Levl-î Efbıl. Penhan Ergun Şukran Guneor. Taiaı Saıl Halman. YıJdii. Kenıer. Avla Kutlu Muzaffer Lşeuner Duzenleyen B:Sgı >j\sr>iTNj 16.00 - 18.00 Şiir furku Dintetisi: "Sevmek Jssuın En Bu>uk Aosıdır' Şnner Şukru Eıbaş TuriüSer Lfuk Karakoç Duzenleyen Vmıı Yjy ıncılık 18.00 - 20.00 Sotleşi: -Haldun Taner'in Yaşara Ö>kusânun AoUiıWı«ı Canlar OlesiDeğir Kitabı Izerim" i<ns:en Se^ukEtezk.vutfnonJjr Sehm Ilen. $ara Savın Ferhan Şensov Demeı Taner Duzemeien Sel Yasıncılık B Saionu 12.00 - 14.00 Panel: "KiUbın Dağılım Soruno" Y<meıen Tugrul Pa^aogiu Konufmaıtlw Mehme! Aiı L'çar Musiata Ak!,ov, Haluk An| BuzenieM Pıa Ddgıum 14.00 - 16.00 Yuksel Pazarkava ile Sotleşi "Almanva'da Turk £debi>âtı" 16.00-18.00 Panel: "Kırkıncı Olum Yılında Re;al Nuri Gunirkin" Kefiifşmaı sldr Eli Guntefcın. Fethı Nacı. Necalı Cumah. Mu^taU Şenf Onaran Duzenie\en EdcbiN-aıçılar Demeeı 18.00-20.00 konftranv "Kıbrıs Turk Edebivalı'nda Kiınlık >e Toplumsal konular" Krinujnıaı ı \h Nesım Konferanş: "Kıbrıs Turk Yazın Kulturune Eyrimsel Bir Bakış" Kımu^mai t Hand Fedaı Konferaos: "Kıbru Turk Yazım ^e SonuUan-Af^omj.' Kmaı! Bozkun Duzenleyen KKTC MEKGS Bakanlı|ı A SaJonu 12.00-14.00 Tİvatrö ve Şıır Gosteri»: -"Ebedi Aşk" Duzenleyen Yeni ^ uksek Tepe Kultur Demeğj 14.00-16.00 \hmel Altan ile Sovleşj Düzen!e\en Can Ya>ınJan 16.IIO-IS.00 Venus hbourt-Ğbata ile Sovfeşi: "Aşfc ve Sanatsal Yaran" Du:enle\en TL'YAP 18.00-20.00"Panel: "Gunumuz Turk ŞiiritHİc Aşk' foneren Vfehrnet H Doğjn K^nıışmai ılar Eray Canberk. Tugnıl Tanvoi. Metın Celal Dû:en!e\en Turkıve Ydzarlar Sendıka^ı BSaloou 14.00- 16.00Sd>leşi"NiçinKardeşınıHı»snu?"^w/mA//V Omer A*an. ^orgo \rwjrejdis Duzenleyen : Belge YaşmUn 18.00-20.00 Pane): "GerçekçiHk Estetiği ve Aziz Çaltşlar" Ynneten Kemal Ozet Konuşnj^tiar A>dın Çubukt^u, Ozdemır Iıtce. Yıimaz Onav Du:enle\en EvTensel \ Salonu 11.00-13.00 Gençlık KıUbevi O*ku Yanşması Odul iorenı Duzenleyen GenfJık K/mbevı 1300-15.00 Pand: "7. Yılında Insaocır Yöneten Avdın Ozturk Kvtıufmactar Afşar Tımuçm, Sennur Sezer Temef Demırer. Tevfık Ta> Duzenle\en In-arh.il Deraısı 1500-17.00 Paott: -Günumaz Turk Roman ve ü>kusunde A^k-Evlilik" ioneten Fe>za Hepçılıngırier K,wuşmj^u> Inı-ı Aral. Erendtz A[a>u Z<eki Co>kun Dıızenlesetı Turkıve Yazariar Sendıka.>ı 17.00-19.00 Emre Kongar ile Sojle^ı: - Ben Nfuste^arken' >e Anı Yazartığına Farklı Bir Bakış " Duzt nlc\en EdebuatvjJa/ Demeğj B Salonu 12.00-14.00 Tahsin Yucel ile Sovleşi: " \atanda$' ve Romanda kurgu te Dit ArajışJan" Duzenk^en Edebt>aiçilaf Demegı 15.00-17.00 Sövleşi; "Izmir'de kullur Harekelleri*' K<mu}ma<tiar Şukran Kurdakul. YaşarAksoy Düzenleyçn Yeni A^ırGazcıesı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle