27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 31 EKİM 1996PERŞEMI 2 OLAYLAR VE GORUŞLER Avrupa Parlamentosu'nda Batı Haksız PENCERE Prof. Dn ORHAN ŞAHİNLER T urkı\el8E\lull9%gunu Av rupa Parlamentosu nun gundemındevdı Gerekçe turkıve nın \erdıgı sozu tutmavısıvdi "İnsan Hak- lan", "Kurtsorumı-na sı- vasal ;ozum bulunamamasi bulunma- sı vonunde nı\et eksikiığı, "Kıbns'ta uzlaşraa/" tutum \ e demokratıkles. me vaatlennın \ erıne getınlmemesı dıle ge- tznierekgomnengerekçeleroluijtunjlu- >ordu Soz Konu^u gerekçeler nedenıy le Tur- kıve've \enlecek olan tum ekonomık destek er belırsız sure askı>a ahnacak- tı Oyledeoidu Coşkulu aşırı ısteklı bır ovlamavla ılenvedonuktehdıtlerlebır- Iıkte tumu askı>a alındı A> nca nasıl bır rastlantıdır kı Av ru- pa Parlamentosu toplantısından ıkı gun once Avrupa lnsan Hakları Mahkeme- sı Turkıve \ı "suçlu bulduğunu" açık- lıyordu Kı ayarlanıp u>arlanmıs; bır a>arlamaf Batı bılınen ustalığını vıne- lı>or. ulkemız uzerınde "sovlu neden- lerlc" baskıcı olanaklarını kullanıvordu Ancak doğ- rudan açıklanamavan dort nıvetlennı gızleverek gelış- meler fırsat bıiınıvor. kulla- nılı>ordu E\ et Turkıve çok cıddı so- runları olan bır ulkeydı Fa- kat Batı nın"so\luIuk'H gos- terısı haksızdı Doğu "da son >etmış. \ ılı >a>amış ınsanlar ha>atta)dı Bu ınsanlar dı- jebılırlerdı kı Ulkenın ortalama gelırı kışı bas.ına 2500 dolar So- runlarla cıv ıl cıv ıl bır ulke Batı Kulubu nun ulkelerı 10 kat daha zengın. kurum- laşmıs.. temel sorunlannı ay mış, "nefah" ulkelerısinız Haklı olarak kendınıze gu- \en du>u\or ve ovunuvor- sunuz Kırk beş > ıl mucadele et- tığınız **So\>et sisteminin" çokmesındekı etkılı rolu- nuzle kıvanı, duvmaktası- nız Guçler dengesınden "tek super guç" donemının başlamasından ho^nutsu- nuz Butun bu parlak -sanınm >anıltıcı- goruntuler >akın geçmışımızın "kivan" o\- kulennı unutturabılır. orte- bılırmı 1 Duma bavaş. ta- nhı sizin tarihinız. Si/ler, Londra. Btrlin. Varşo\a, Hamburg. Leib/ig. Dresten, Roterdam, Madrid, Mosko- va, Kiev. Leningrad, Bdgrad kentlerinı vıkıp uygarlıkla- nn simgeleri olan bu kentle- riyokettiniz. Mihonlarcasi- TARTIŞMA Üç Olay ^ ^ - ^ eçen f 1 gunlerde m Turkı>e'>ı • "*W%ıddetle ^L I ılgılendıren ^ K -* uç ola> oldu Bırısı Turkı\e"\ı lyıceçalkaladı hâla da tartışması suruvor Geçen çarşamba gunu Meclıs'te bır hesaplaşma goruntusu olur gıbı oldu Nutuklar kars.ılıklı suçlamalar dınledık ve ondan sonra her şev eskı tas eskı hamam kovlu koyune evlı evıne Obur ıkı olav aslında çok daha onemlı. ama toplumda hemen hemen hıç tepkı >ok Bın. Ankaracia Kocatepe Camısı onundekı ^erıat gosterısı Oburuveçok daha korkunç olanı Uskudar Jmam-Hatıp Lısesı onundekı vobazlann lınçgoitensı T\ ler her ıkı ola> ı da butun çıplaklığıvla gosterdı Sıvas ta ı>lenen cmavetın her zaman her >erde >ıneleneceğını kanıtladı Bu >obaz suruMine emnı>et guçlerının sevecen ncacı tavnna karşın avnı gun bır lısenın bahçesınde masum bır gosterı \apan halay çeken çocuklara karşı gostenlen acımasız şıddet gencılığın ve gerıcılenn ne bovutta korunduğunu hepımızın goz onune serdı Metin Toker ne guzel v azdı "\e Kaddafi'sİ! Tehlike Lib>a çollerinde değil, bizim şehirierimizin sokaklarındar Dr. Ayhan Caner Fenerbahçe vj] masum insan \ aşamlannı \ itirtfi. Za- manın \onetimleri Paris. Beriin, \i\a- na'da ekmek \e iş iste\enleri ezdi. kuze\- orta-Gune> Afrika, orta-gunev -Vmeri- kautanç^ereninsanlık avıplannı unu- tabildı mi? Av rupa Parlamentosu ekonomık ko- numun verdıgı buvıırganlıkla Turkı- ve \ı suçladığmı zanııettığı so\lu - su- zulu> "insan hakları" sorgulamasını "Üçuncu Duma" ulkelerıv le olan ılı^kı- lerınde kendiM ıçın vapilabıhvor mıı' Bu>uk "guç" ABD nın Sav unma Baka- nfnın deyışıv (e "stratejik çıkaıiannı korumak için" lrak a pervasızca safdı- rıvor ve vuruvor Bağdat ve Tahran gı- bı bınlercevıllıkgorkemlıgeçmı^lerının "*onurunu"ta>ıvanhaklannınaşağılan- ması Avrupa Parlamentosu"nu fazlaca ılgılendırmnor Tek egemen \BD'nın ~kendi\azgı- sını beliriemek" ısteven Kuba halkını voksullaştırarak dırencını kırması da. "A\rupa Parlamcntosu"nun soylu kım- lığıne pek avkırı gelmı>or 250 bın ın sanın katledıldığı Sarav-Bosna vahşetı kar^ısmda Avrupa Parlamentosu ne ka- dar da sabırlı (') ve soğukkanlıydı' Ye- nı Afgan)onetımınınkadınlan çalı^ma serbest dolaşma hakkından >oksun bı- rakı>,lan Batı ıçın ozellıkle ABD'lıler ıçın hıç de onemlı gorulmuyor Avrupa ırkçılığının Avrupa'dayaşama sava^ını veren 1 mıl\on Anadolu ınsa nını kuçumsevışı dırı dın vakışlan ta- lıhsiz bır olav oluştan ote bıranlam ta- :>ımıvordu \er) uzunun zengın azınlık Batı dun- >ası mıl>onlarta çalışabılırkendı m$a- nını hurda sa>ıp ı^sız bırakarak laneler- le >a^ama tutsak edıvor Toplumunu ^ıddet hısterısınden ero- tızm pazarlamaMndan bağımlılık bata- ğmdan \eterli \eınandıncıolacakkadar >akınmı>or Kendı sorunlannı kendıle- rı aşmalı dıverek vazgılarıyla bas, ba>a bırakıyor Artık varatıcı modemıst donemı so- na eren ulusların aralanndakı çelı^kıler- de geleneksel emperyalıst >ontemlere umudunu bağlamı^ bıreycı kımlığının tutsağı, bıreylen tek tek yalnızlıgın buz- dandunvasına paranındırenılemezko- lelığıne hapseden bır Batı vargorunur- de Bu Batı kuzulargıbı bırarada vas.a- yan Anadolu ınsanını Anadolu kultur mozaığını bulunduğunu zannettığı \ uk- sek duzlemlerden bakarak anlayamaz Ayrn.a Batı bır ıkıaıklı tutum ıçerı- sınde Turkı>e nın değıştıgını goruvor veyakındanızlemekzorunluluğunudu- >u>or L'zun v ıllartek \onlu belırleyıcı oldu- ğu ekonomık ılı^kılerde ınsanımızın dı- rencıv lekar^ılaşıvor Pazarlık gucu yuk- selen bırTurkı>e ıle kars.1 kar^ıva bulu- nuvor Gırışımcı atak gençlık ulkesı Turkı>e -bır anlamda- ne ıstedığını bı- iıvor Tabıı kı jeo-polıtık stratejık ko- numunu da gozardı edemıyordu Çok cıddı sorunlarla ıç ıçe ulkemız Aslında hangı ulkenın cıddı sorunu >ok kı Eğıtım sağlık altvapı kentle^me yargı, ıs.kence burokrasi gelırdağıhmı aşın dengesızhk vb Gune\doğu'da>ıl- lardır siıren sılahlı genlla kalkışması insan >a>amının ka>bı. kaynak kaybı, butun bu olup bıtenlerımızden keyıfle- nen konı^u ulkeler Evet butun bunlar ulkemızın cıddı sorunlan. bızını sorum- lanmız Kulturel-sı>asal normlarını ısrarla da- vatan Batı. soğuk sava^ta kazandığı us- tunlukte etkılı başanlı olduğuna ınandı- ğı "insan hakları" ıstemlerını Turkne ıçın art nı>etle kullanmaktadır Nı\ et ar- ka planda golgede olsa da bılınmekte- dır Ozlenenm "Se% r" olduğu konusun- da ku^kumuz yoktur Batı'nın unutmaması gereken gelı^- mekteolan ulkeler yannm "guçlu,zen- gin"lendır Zamanla sorunlannı aşarak "daha ivive" doğru vapılan bır ko>udur bu Tanh >uz>ıllık zaman dılımlerınde hareket eden tahtera\allı gıbıdır Tahte- ravallının obur kanadında veralan "ge- lişen ulkelerr 'ın ağır ağır a> aklan > erden kesıiıp havava vukselışlen durdurula- mayacaktır Sav unma bıtecek rollerde- ğışecektır Bu uzak bır umut değıl go- rulebılır bır >akınlıktır Çın - Hındıstan - Orta A;>>a cunıhu- nvetlerı tran Turkıje en değerlı ka\- naklara sahıptır Tanh. koklu kultur ve insan Erozyonu önlemek de vatanımızı savunmaktır. T.E.M.A. Turkıve Erozvonla Mucadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıklan Koruma Vakfı Tel.: (0212) 281 10 27 268 09 85 86/10911 SAYILI BAKANLftR KURULU KARARI SIGARA SAGLIĞA ZARARLIDIR Kürtçülere Ozgürlük!.. ikıncı Dunya Savaşı ndan sonra çok partılı rejırr gırdı Turkıye Demokrasıye ulaşmak ıçın toplumun onunc uzun bır yoi vardı Çunku her demokrası çok paıi lıdır, ama her çok partılı rejım demokrası değıldıı Evrensel demokrası hukukunu benımsemeye bır rejıme demokrası denebılır mı9 • 1923 Devrımı'nı toplumda gerçekleştırmek ıçı tek partılı yontem uygulanmıştı 1939 da ikıncı Dunya Savaşı patladı 1946 da çok partılı rejıme geçıldı 1950 de seçımı kazanan Demokrat Partf nın ıktı dara geçer geçmez yaptığı ıkı ış var Bırıncısı, eza nı Arapçalaştırmak Ikıncısı, fıkırozgurluğunu daralt mak Demokrat Partı, 141 ve 142'ncı maddelerı ağır laştırarak sola hıçbır olanak bırakmadı • Tek partılı duzenın ceza yasaları uç sıyasete ya- sak koymuştu Komunıstlık Şenatçılık Kurtçuluk Çok partılı rejımde bu uç obekte yoğunlaşan ya- saklar olduğu gıbı surdu Tek partılı devrım rejımın- de bu yasaklar "eşyanın tabıatt ıcabı"gıbıydı Pekı çok partılı rejımde neden surdu7 Çunku toplumge- lışmemıştı ust uste seçım- ler yapılıyor yenı meclısler oluşuyor halkın seçtığı ık- tıdarlar fıkır ozgurluklerını dışlıyorlardı • 1989-1991, bır donum noktası oldu Sovyetler yıkılıp dağılın- ca "komunızm tehlıke- s/"nın gerekçesı boşluğa duştu 141 ve 142 nın ge- tırdıgı yasaklar kaldırıldı Bunu fırsat bılen gerıcı guçler, TCK 163'uncu maddeyle cezalandırılan şenatçılığı da serbest bı- raktılar Genye ne kaldı Kurtçuluk' Gerçekte buna Kurtçu- Juk de denemez ulke top- raklarını parçalayıp bolmek ıçın propaganda yapanla- rın cezalandınlması ongo- rulmektedır • Bugun Turkıye'de fıkır yasaklarının ıkı ayağı aşıl- mıştır, uçuncu ayak duru- yor Çok partılı rejımın de- mokrasıye donuşmesı ıçın Kurtçuluk' de serbest ol malı ısteyen kalemı efıne alıp boluculuk'yapâbtfme- lı "Duyduk duymadık de- meyın, ben Anadolu'nun bolunmesını, doğusunda bır Kurdıstan devletının kurulmasını ıstıyor, buyol- da çalışıyorum " Isteyen, fıkrını ıstedığı gı- bı soyleyebılmelı, yazabıl- melı, TV'de duyurabılme- lı • Yaşadığımız çağda tele- vızyon ne devlet tanıyor ne ulusal sınır Hem 'kuresel- leşme'den soz açıp du- şunce yasaklarını surdur- meye çalışmak çelışkı de- ğıl mı 1 Bırakın adam soy- lesın konuşsun, bağırsın, boluculuk yapsın Guzel guzel dınleyelım, Anadolu ınsanı neyın ne ol- duğunu bızden lyı bılıyor Yasaklar Kurtçulerın ek- meğıne tereyağı surer, hem Avrupa'da propaganda ıçın malzeme sağlanır, hem cezaevındekı fıkır suçluları kahramanlaşır • ikıncı Dunya Sava- şı ndan sonra çok partıh re- jıme gırdı Turkıye Demokrat olamadı Demokrat olmak ıçın fıkrını soyleyen ınsanı ce- zaevıne yollamaktan vaz- geçmek zorundayız Ko- munızm ve şenatçılıktan sonra Kurtçuluk de alabıl- dığıne ozgurluk kazanma- ll Turkçuluk serbest değıl mı1 PENDİK2. ASLİVE HUKUK MAHKEMESt'NDEN BİLDİRİLMİŞTİR E^as\o 1946 <~S DJ\3LI Sanıse L mutlu Da n u ^anı\e Lmutlu taratından ojlu ^ ılmaz Lmutlu nun 03 (W I99> tanhınden ben ka- Mpoldugundanbahısiegaıplık karan alınmak uzere mahke- memızın 1996 ^7^ esa=> »ayılı dosvaM jle da\a açılmı^tır Ga ıplıame karar \erılmesı ıstenı- len \lehmet \e Sanıve oglu 31 10 196SD luVılmazLniut- lu nun Surevva Paşa Caddesı Şehıt Kubıla\ Sokak No 9 Pendık adresmde oturduğu 19 I99j tarıhınde litan- bul Adalar açıklannda motor lannın alabora olması sonucu ka\ boldugu bıldırıldıgınden ta niMn se bılenlenn mahkeme- mızın 1996 575 esa^savılı dos- va^ınabılgı \ermelen ılanolu nur I^bu ılan \a\ınlandıgı ta- rıhten ıtıbaren 1 ^ gun sonra va \ınlanmı§ ^avılacaktır İH 10 [996 BaMn 114175
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle