03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
g EKİM 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yücel Sayman 'Avukatlıkta Rönesans dönemini jbaşlatacağız' «Jstanbul Haber Scrvisi - Is.tanbul Barosıı Çağdaş -Vv ukatlar Grubu nun b aşkan adas ı \ ücel Savman avukatlık rnesleğınde "Rönesans d«ncmi"'nı başlatacaklannı sövledı '\arginin çökertılmek îstendığı Hakımler v e Sa\ cılar ^uksek Kurulu nun (HSYK)ıse Adalet Bakanlığı na teslım olduğu -bır donemın vaşandıgını -savunan Savman "Yargıyı demokratık \e bağımsız bir y apıva oturtmalv ıçın calışacağı/" dedı fstanbul Barosu nun bu av jçınde gerçeklestırılecek .genel kurulunda Çagdaş Av ukatlar Grubu nun adavı olan \ ucel Savman dun Istanbul AdlıveM nde bır toplantı duzenledı Toplantıva Cagdaş _Av ukatlar Grubu nun baro baş.kanlığı ıçın adav adavı olan antak on seçımlerde az oy alarak çekılen av ukat ,Ergin Cinmcn ıle baro vonetım kurulu adavlan da katıldılar Toplantıda 'konu^an Ergın Cmmen. Çagdaş Av ukatlar Grubu nun geçen gunlerde vapılan on seçımınde \ ucel Savman ın ovbırlıgı ıle "baro başkanlıgı adavı olmasına karar \enldığını belırttı Baro Genel •Kurulu'nun av ukatlar \e ulkenın ıçınde bulunduğu sorunlar ıle a\ n bır onem •kazandığını belırten Cınmen hak arama ozgurlugunu vaşama geçırmekle gore\ lı a\ukatlann sorunlannın halkı da vakından •ılgılendırdıgmı vurguladı \Mafta\erlestT Mafvanın de\ letın en etkın odaklarınd verleştığını »avunan Cınnıen bovlehkle hak arama ozgurluğunun ortadan kalktıgını vargısız jntazlar kaMplar cezaevlennde vaşanan olumsuzlukların da hukuk de\ letı ozlemının gerçekleşmesinı onledığını belırttı Baro başkanhğı \cıp Çagdaş Av ukatlar GrubVnun vaptığı on seçımde 2 bın -P5 a\ ukatın ov kullandığını sovleven Ergın Cınnıen "Onseçim surecınde ve sonucunda bir vandan birtığıni \e buhınluğunu korurken. diğer \andan grubun içinde bulunan duşunce zengınlıklerinı de tartışarak çoğaltnııştır" dedı Cınmen konuşmasina şovle devam ettı "Çağdaş Av ukatlar Grubu on seçım sutrsinde \e sonucunda bır vandan birliğini ve butunluğunu korurken. diğer vandan grubun içinde bulunan duşunce zengınliklerini de tartışarak çoğalmıştır. Süreç bovıınca oluşan duşunce mozaiğı. Istanbul Barosu'nun onumuzdekı donemde çok daha ılen bir düzeve ulaştıracaktır." Daha sonra soz alan ^ ucel Savman ıse baro seçımlenne ılk deta bır program çerçevesınde katıldıklanna dıkkat çekerek baronunsıvıl toplum orgutu degıl yargının bır parçasi olduğunu sovledı Vargının çokertılmek ıstendısı HS\ K nın Adalet " Bakanlığı nateslım olduğu bır donem vaşandığını savunan Savman şovle konuştu 'Şiddet, \olsuzluk \ ar' "A urutme \argi uzennde hâkımıvetini kurmuş. Toplumda bir şıddet var, volsuzluk var, ruş-vet var. Bunlar olursa vargı olmaz. Biz Çağdaş Avnkatlar Grubu olarak vargısız ınfazlara ve cezaevlennde vaşanan olumsuzluklara karşı mucadele edeceğiz. \argıyı. demokratik ve bağımsızbırvapıva oturtmak ıçın çalışacağız. \vukatlık mesleğınde Rönesans donemını başlatıvoruz. Bu mucadeleyı genç avnkaflann desteğini almadan gerçekleştırmek mumkun değil." Çagdaş Av ukatlar Grubu nun Baro \ onetım Kurulu adavlığına seçılen îMmler şov le Demet \ral. Nuran Atahan. Burçin Avbav. Kani Ekşioğlu, Qsman Ergin. Mustafa Kemal Gungör. Ismail Hakkı Karaca. Mert Er Karagulle, Filiz Saraç, Suphı Tannsever. fhsiplın Kurulu adavlan Nurcan Çalışkan. Leyla Çavuş, Vİetin Filorinalı. llaldun Karacabe>, Neşe \ ılmazdemır. Denetleme Kurulu adavları Husevın Akkava. Selma Atabek. \vcanTopav. İçişleri Bakanı, Bakanlar Kurulu'nu terk etti; canlı yayında Başbakan Erbakan'ı eleştirdi Ağar imzalamadıANKARA (Cumhurivet Burosu)-DVP v o- netımı ABD den donen Başbakan ^ardımcı- bi ve Dişişlen Bakanı TansuÇUler ın talıma- tıvla Başbakan Necmettın Erbakan'ın Lıb- ya gezısıne temsılcı gondermeme tavrından çarkettı Ancak tçışlen Bakanı Mehmet Ağar gezı kararnamesinı ımzalamama tav nnı •*Be- nim başım-kıçım ovnamaz. imzalamavaca- ğım" iozlerıvle vıneledı Afrıka gezisine ılışkın karamamenın ımzava açıldığı kabıne toplantısını terk eden Mehmet \gar canlı vavınlarda Erbakan ın zıvaretını eleştırmevı tercıh ettı Koalısvonun D\ P kanadında Agar ın çı- kişivlasertleşentepkıler Çıller ın Ankara va donmesının ardından susruruldu Çıller ABD donuşunde D^> P lı bakanlar ve başkanlık dı- vanı uvelerıvle avrı avrı toplandı Bazı D\ P mılletvekıllen bakanlar ve grup vonetıcıle- nnın Lıbva gezısınden rahabızlıklannı dılege- tırmelenne karşın Çıller bakanlarla v apnğı top- lantıda bu gezıve karşı olmadığını bıldırdı Alınan bılgıve gore Çıller \BD gezısı hakkındabılgıvenrken Erbakan ınLıbvage- ziii gundeme geldı Çıiler ın bukonuda "Da- ha once ben de gittim. Cumhurbaşkanı da tran'a gitti. Bu ulkev le sonuçta tican ilişkıdır. Belki zamanlaması tartışılabilır. ama bovle bir zamanda gidilmesi ilışkilenn kurulmasH na vol açar ve o ulkenin bıze bakış açısını de- • DYP. ABD'den donen Çıller'ın talımatıyla, Erbakan'ın Lıbva gezısıne temsılcı gondermeme tav rından çark ettı Çıller, bakanlarla vaptığı toplantıda bu gezıve karşı olmadığını bıldırdı Erbakan"ın gezısıne gonderılecek ısımler belırlendı İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ıse gezı kararnamesını ımzalamayacağını belırterek " Ben pohslıkten geldım Başım-kıçım oynamaz. ımzalamayacağım" dedı ğjştirir" dedıgı ogrenıldı Alınan bılgılere gore Çıller başkanlık dı- vanı ve bakanlar toplantısmda ordu ve mu- haletet partılennın laıklık karşıtı gelışmeler konusundakı uvarılan konusunda şu goruşle- rı dıle getırdı "Turkiye'de laıklik konusunda değişen ne olmuş? Kanun mu çıkmış? Koalisvon proto- kolune av kın ne v apılmış.' Eğer protokole av - kın bir şev vapılmışsa mesele olur." Çıller ın D\ P Başkanlık Dıvanı nınardın- dan kendisine karşı cephe almav,a başla>an Ağar ıle Sanav ı ve Tıcaret Bakanı \M\m Erez le ozel olarak goruştuğu ogrenıldı Ağar dun gazetecılenn sorulan uzerme gezı kararna- mesinı ımzalamama vonundekı ta\ rının sure- cegıni;>o\ledı Agar -Benimpolislikhavanm- da başım-kıçım ov namadı. Benim ağzımdan laf bırkezçıkar" dedı \gar dun TBM\I Ge- nel kurulu nda da Bakanlar Kurulu siralan- na geçmeverek D^ P sıralarının arka bolu- munde oturumu ızlemev ı tercıh ettı D\ P Genel Başkan \ardımcısı Necmettın Cevheri. Ağar nedenıvle vaşanan kararname krızıne ılışkın soru uzenne bır bakanın ka- rarnamevı ımzalamamasının gezının resmı olup olmamabinı çok fazla etkılemeveceğını ;>öv ledı Lıbva"\a daha once Çıller ın de gırtığını anımsatan Cev herı "\ğar kararnamevi im- zalamazsa ne olur" sorusu uzenne u Bir şe> olmaz. Gereğınevseoyapılır" dedı Cevhen. "Bunun. \ğar'ın istifa etmesi anlamına mı geldiği" sorusuna da "Havır" karşılığını ver- dı DYP. daha once bovkot edeceğını açıkladı- ğı Lıbva zıvaretı ıçın oluşacak parlamento hevetmedunısımbıldırdı LıbvazıvaretıneVoz- gat Mılletvekılı ^usuf Bacanlı Çankırı \lıl- letvekılı \hmetLvamk. Sınop Mılletvekılı Ka- dir Bozkurt ve Kastamonu Mılletvekılı Ha- luk \ ıldız ın gonderılmesı kararlaştınldı Ağar toplantıyı terk etti Çıller ıle \ aptığı başbaşa goruşmede de ık- na olmavan Ağar Bakanlar Kurulu toplan- tısını 1 saatlık bolumune katıldıktan sonra terk ederek telev ızvonlann canlı v av ın prog- ramında Erbakan ın gezısını eleştırdı Gezı kararnamesını Agar ın dışında D\ P lı ba- kanlann tumunun ımzaladığı ogrenıldı Top- lantıdan avnlan tum RP ve DYP lı bakanlar hukumette hıçbır sorun bulunmadıöını so_v- ledıler Dünden gecerli Telefon ve demir zamlandı Haber Merkezi - RE FAI-nOL hukumetının zamsız a\ ı geçmrvor Ekım a>tnın ılk gununde de en son 29 ağustosta arttırılan telefon tesıs ve goruşme ucretlen ıle KARDEMtR urunlerıne zam vapıldı Zamlardunden ıtıbaren vu- rurluğe gırdı Turk Telekom Bolge Mudurluğu vetkılılennden alınan bılgıve gore daha once 2 bın ^76 lıra olan bır kontur telefon konuşma ucretı 2 bın 600 lıra oldu Kuçukjeton2bın5001ı- radan 5 bın lıra> a. orta bov jeton 12 bın 500 lıradan 20 bın lıra>a. buvukjeton ıse 37 bın 500 lıradan 50 bın lırava vukseltıldı. 30 konnırhuk manyetık telefon kartı 90 bın lıra- dan 100 bın hraya. 120 konturluk kart ıse 300 bın lıradan i20bınlıra\açıka- nldı Teleton ve kablolu T\ tesıs ucretlen 500 bın lıra- lık artışla 6 mılvon 500 bın lıra olarak gerçekleştı 600 bın lıra olan bına dışı tele- fon nakıl ucretı 650 bın lı- ra oldu Teletonda2mılvon37 6 bın lıra olan v ıllık abonman ucretı de 2 mılvon 600 bın lırava vukseltıldı KÂRDEMIR ürünleri Karabuk Demır Çelık Fabrıkasi (K.ARDEMIR) urunlenne bugunden ge- çerlı olmak uzere vuzde 0 8 ıle 27 2 arasında değı- şen oranlarda zam vapıldı KARDEMIRAŞ Genel Mudurluğu'nden vapılan açıklamav a gore. v em avar- lamasonrası Smmlıkvu- varlık demırın ton fıvatı 29 mılvon 500 bın lıradan 30 mılvon 100 bın lırava vukseldı Diğer urunlenn ton fı- vatlan KD\ dahılşoyle 8 mm kangal 29 mılyon 100 bın lıra. 10 mm kan- gal 28 mılvon 900 bın lı- ra 12mm>uvarlak28mıl- von 800 bın lıra 12 mm nervurlu 29 mılvon 250 bınlıra 14mmnenurlu29 mılvon 150 bın lıra ProfdlenNPl 160-200 (S bov)34mıl>on 100 bın lıra NP1 160-200(K boy) 32 mılvon 600 bın lıra NP U 180-200 (S bov) 34 mıl- von 100 bın lıra,NPJD 180- 200(Kbov)32-rmKon600 bın lıra. Demıryolu mal- zemesı (ra> ^ 49 mılvon 100 bın lıra Koşebentler: 120\120\ll-15(Sbo>)33 mılvon 600 bın lıra 150'l50\14\18(Sbov)34 mıl>on 100 bın lıra 120x120x11-15 (K bov) 32 mılvon 100 bın lıra, 150x150x14x18 ıKboy) 32 mılvon 600 bın lıra blum 26 mıljon 900 bın lıra platına29mılvon 100 bın lıra PiklenHl pıkı 17 mıl- von 950 bın lıra H2 pıkı "l 6 mılvon 950 bın lıra Çl pıkı 15 mılvon 950 bın lı- ra Kutuk: 90x90x3-9 MT 25 mılvon 700 bın lıra 90x90 p'arça 25 mılvon 200 bın lıra buruk kutuk 23 mılvon 500 bın lıra Kokvevanurunler: Ra- fıne v ıkanmış v ağ 42 mıl- von lıra Gan Yücel'e Saygı Gecesi Küttür Servisi - Can \ ucel'in 70. vaşı dolavısıvla du/enlenen "Sajgı Gecesi" dun Cemil Topuzlu \çık Hava Tivatrosu'nda gerçekleştirildi. Tuncel Kurtiz'in Can V ucel için vaptığı bir konuşmavla başlavan gece 'Neni Turku grubunun çoğunluğunu Can V ucel'in şiırlennden besteledığı şarkılan so\lemesı\le devam ettı. Cem \ ılmaz'ın bır gosten vaptığı gecede Tuncel Kurtiz ıle Sema da Şe\h Bedrettin Destanı'ndan bır bolumu seslendirdi. Eşber Vağmurdereli ıle Metin l stundağ daha sonra sahneve çıkarak csprili bır dille Turkive'deki sol hareketin durumunu değerlendirdiler. Vağmurdereli'nin sahneve çağırdığı Can \ ucel. burada şürlerinden bazılannı okudu. \ ucel'in \ağnıurdereli ıçın vazdığı şiiri de okuması dikkat çektı. Gecenin en anlamlı tablosunu ise Can N ucel'in Eşber \ağmurdereü. Metin L stundağ ve aileleriv le sahnede birlikte çi/diklcri "maaile" oluşturdu. (Fotoeraflar DE\ RİM BARAM Partide çatışmalar bitmiyor DSP Muğla il ve ilçe yönetimi toptan istifa etti ÖZCAN ÖZGÜR MUĞLA- DSP'de partı ıçı de- mokrast \e hukuk mucadelesı ıl ve ıJçe örgutlenne sıçradı DSP hakkmda NJuğla Cumhunyet Savcıhğı'na suç duyurusunda bulunulurken goreve geldıkle- nnden bugune yaptıklan uygu- lamalaria ılgılı genel merkezın 'ret' ya da 'onaj'ını alamadıkla- nm, Rahşan Ecevit'ı aşamadık- lannı ılen sûren ıl ve tnerkez ıl- çe yönetimi toptan istifa ettı Is- tıfacılar adına_b»r açıklama ya- panılbaşkanıömertçten Muğ- la mılletvekılırundekendılenne sahıp çıkmamaMndan yakınarak "ParuningeBşmesiiçingenelnıer- kez örgüt kurulunun degişmesi tazun" dedı tçten, goreve baş- ladıklanndan bugüne dek genel merkez ıle göruşemedıklennı vurgulayarak "Örgüte, Rahşan Hanım'a ulaşamrvoruz. Telefon açıyoruAsekreteriçıknor.ııesm- lesek 'Hanımefendıye ıletınm' diyor, arkası gehniyor" dedı TCC suç duyurusunda bulunmuştu Gazetecileri dövenlerin dosyası il idare kurulunda İstanbul Haber Servisi-Cağa- loğlu nda duzenlenen bır gos- tende totograf çekıp goruntu al- mak ıstev en gazetecılen dov en bazılannı îseTurkıveGazetecı- ler Gemıvetı bınasını basarak gozaltına alan uç polis hakkın- da açılan soruşturma dosvası davaaçılabılmesi ı<,ınvaltlıkta- ratından ıl ıdare kuruluna gon- derıldı TGC'den vapılanvazılıaçık- lamada gazetecılerepohslenn şıddet kullandığı v e cemıvet bı- nasına sığınmak ısteyen bazı ga- zetecılerın ıse zorla gozaltına alındığı vurgulandı TGC'vegı- rerek uç polıs hakkında Ktanbul Cumhunvet Başsavcılığf na suç duvurusunda bulunulduğuna dık- kat çekılen açıklamada İstan- bul \alılığfne yazılı başvuru sonucunda da uç polıs hakkın- da soruşturma açıldığı behrtıl- dı Soruşturma sonucunda İs- tanbul Emnıvet Mudurluğu ta- ratından uç polıs disiplın cezası almiştı Antalya 'Sinema bitmedi bitmeyecek 9 \NT\L\\ (Cumhuri- vet) - 33 Altın Portakal FılmFestıvalı nınaçıhşın- da sanatın toplumlann çag- daşlaşması ve ılerlemesı ıçın gereklı olduğu v urgu- landı Geleneksel testıval kor- tejının >apıldığı Çumhun- vet Mevdanı'nda SODER adına konuşan Goksel \r- sov, AntaKa halkına sıne- mavı destekledıklerı ıçın teşekkur ederken Çağdaş SınemaOyunculan Derne- ğı (ÇASOD) "V onetım Ku- rulu uvesı Cengiz Sezici. "Birçok şe>in kirlendiği ulkemizde guzel şe> ler va- panlara ve verenlere teşek- kur ederiz" dıyerek ko- nuşmasını surdurdu Se- zıcı "Sinema bitmedi, bit- me>ecek.Slzlervaşatıyor- sunuz. bizler minik birer oj-uncuvuz" dedı Festıvalı organıze eden Altın Portakal kultur ve Sanat \akfı ve Buvukşe- hır Beledıve Başkanı Ha- san Subaşu Antalv a da sı- nemanın şavgı ortamında 33 vıldır surduğunu dıle getırdı \alı Husnu Tuğlu. ge- çen gunlerde olen sanatçı ZekıMuren'ı saygıvlaan- dıklarını dıle getırdı ve \taturk unsozunuanım- satarak "Sanatsız bir top- lumun ilerlemesi mumkun değildir. Zor koşuüarda da olsa sınema sanatını de- vam ettirenleri saygıv la se- lamlıyorum. Sinema ve si- nema sanatçılan destek- lenmelidir. \ntalya bunu .vapıyor. Uluslararası nite- İik kazandınlarak devam ettirilmelidir*' dedı Jun t ılmlen dunden ıtı- baren tzlemeve başladı Ciller ABD'den döndü ANAP'tan 'gölge kabine' Erbakan'ı Yılmaz izleyecek• Yılmaz. bu vasama yılını demokrasının geleceğı açısından çok onemlı savdıklannı sovledı Yılmaz. bakanları daha vakından ızlevebılmek ıçın 78 kışılık golge kabıne kurdu \ ılmaz, Başbakan'ı kendısının ızleyeceğını sovledı A\K.4R.A(CumhurivetBurosu)-REFAH\OLhuku- metını vıkmak ıçın harekete geçen ve Uludağ"da vaptı- ğı toplantıda venı bırevlem planı oluşturan ANAP ba- kanlan daha vakından ızlemeve almak ve denetleyebıl- mek ıçın "golgekabine" kurdu AN AP ın kabınesı ""8 kı- şıden oluş,u>or AN AP Genel Başkanı MesutV ılmaz dunTBMMde duzenledığı basın toplantısında bu vasama vılını Turk demokrasisının geleceğı açısından çok onemlı savdıkla- nnı sovledı Partısıne buvuk gorev ler duştuğunu kavde- den >, ılmaz Lludağda vaptıklan toplantıda bu vasama yılında vurutmek uzere bırevlem planı oluşturduklarını bıldırdı \ ılmaz evlemplanları hakkındabılgı verırken RP dışındakı partılerın işbırlıgı ıle bır anavasa değışik- lığı vapıldığını bu değişiklıge koşut vasal duzenlemele- nn ıse bugune kadar gerçekleştınlmedığın1 anımsattı V ılmaz anavasava uvum v asalannın çıkanlması ıçın onculuk vapmaya karar verdıklerını bu amaçla oluşturduklan bır komıs- yon aracılığıvla 19 vasa onensı hazırladıklannı bıl- dırdı \ ılmaz bu onerılerın onumuzdekı gunlerde TBMM Başkanir»ı nave- nleceğını sov ledı Dış po- lıtıka konusunda genel go- ruşme ısteveceklennı kav- deden \ ılmaz. çıftçılenn durumu guvenlık guçlen ıçındekı çeteler zorunlu tasarruf konularında araş- tırmaonergelen vereceklerını sovledı Hukumetı vakın- dan denetlevebılmek ıçın "golge kabine' oluşturduklan- nı kavdeden ^ ılmaz. golge bakanlann hem bakanları ız- leveceklerını hem de bu bakanlıklarla ılgılı konularda TBMM de partı adına sozculuk vapacaklannı bıldırdı Mesut \ ılmaz bır soru uzenne de Başbakan ıntuzuk ve teamuller gereğı genel başkan olarak kendısı tarafın- dan ızleneceğını sov ledı ANAPlıderı eylem planları- nın TBMM dışındakı bolumu ıle ılgılı olarak da toplum- la butunleşeceklennı ve toplumun çeşıtlı kesimlennın soz- culuğunu vapacaklannı dıle getırdı \ ılmaz bu amaçla sıvıl toplum orgutlen ıle vakın ışbırlığı ıçınde olacakla- nnı vurauladı Adalet Bakanı sitem etti Kazan: Biz de DYP'den rahatsızız • REFAH\OL'dakı Lıbva krızını değerlendıren Adalet Bakanı Şevket Kazan. DYP'lılere sıtem ettı Kazan "Bızım de D^» P'den rahatsızlığımız oluvor, ama biz sorunları buvutmuvoruz" dedı \\KARA(Cumhurivet Burosu)-Başbakan Necmet- tin Erbakan ın bugun başlayacak olan Lıbva Mısır ve Nıjerva v ı zıvaret programı koalısvonda bunahma neden olurken RP lı Adalet Bakanı Şevket Kazan hukumetor- tağıD\Pvı sorunlan buvutmekle suçladı İçişleri Ba- kanı D\ P lı Mehmet Ağar ı ıstıfanıneşığınegetıren RE- FAH\OLdakı Lıbva bunalımını değerlendıren Kazan "Bizim de W P'den rahatsızlığımız var, ama biz sorunla- rı buy utmuvoruz" dedı Kazan dunbırgrupgazeteuyleyaptığı sohbettoplan- tısında REFAH^ÖL'la ılgılı basında çıkan haberlenn "bi- razdaortaklığı bozmayayonelik" yapav gınşımler oldu- ğunu one surdu Kazan hukumette vaşanan Lıbv a krızı konusundaşunları sovledı "BenSavın Ağar'ın.SavınHo- camızın Libya gezisini boy kot ettiğinı basından oğrendim. Kendısinden şu ana kadar bir şev duv madım. Ortaklığı- mızı ilgilendiren sorunlar olursa, koalisvon protokolunu hazırlavanlar bu sorunlan çozerler. Bu tur sorunların çozum yerierı vardır. Bizim AN APlideri Yılmaz 'AP'nin haksıdığını AB ülkeleri de kabul etti 9 İstanbul HaberServisi - Dışış- len Bakanı Tansu ÇiHer. K.er- kuk-Yumurtahk petroi boru hat- tınm bırkaç hafta ıçınde açıla- cağını belırterek bu açıklama- nın kendısıne bızzat Bırleşmış Mılletler Genel Sekreten But- ros Gaü tarafindan yapıidığuu söyledı Bır suredır ABD'de bulunan Dışışlen Bakanı Tansu Çıller, dûn Turkıye'ye dondu Çıller. Ataturk Havalımanı'nda bır ba- sın toplantısı duzenledı AvTupa Pariamentosu'nun Tür- kı>e ıle ılgılı son karannın hak- sızlığmın bır kısım AB ulkelen tarafindan da kabul edıldığım vurgulayan Tansu Çıller. "Bu karann Tıirkive açısından bir büyiik haksızlık olduğu AJman- ya, tngiltere, Fransa ve Ispan- ya'nın, son derece ciddi ve kap- sanüıolarak, 'Bukararvanltşoi- muştur AvTupa Parlamentosu yanlış yapmıştır' düşıinceleri gerçeğiyansrtmaktadır'' dtye ko- nuştu Gezegenimiz için kampanya başlatan DHKD, turizmcileri suçladı ^Kıyıları vahşi turizm kaüediyor' İstanbul Haber Servisi- ABD kav nak- lanna gore gunde ortalama 70 canlı tu- ru vok oluvor 2000 vıhnda vervuzun- dekı tum bıtkı v e hav v an turlennın v uz- de 20"sının vok olacağı tahmın edılıv or Bu endışelerle harekete geçen Dunva Doğav ı Koruma \akfı (\VVVF) ıle Tur- kıve temsilcısı Doğal Havatı Koruma Derneğı (TJHKD) "\aşavan Gezegen Kampanvası" başlattı Hollanda dan Nepal'e kadar uzanan kampanva kamuovunu doğav a karşı dahabılınçlıkılmavı amaçlıvor Buça- lışmalarla bıvolojık çeşitlılığı koru- mak neslı tehlıke altında olan canlıla- n koruma altına almak hedeflenıvor DHKD nın TankZaterTunav a Kul- tur Merkezi nde kampanva kapsamın- da dun duzenledığı toplantıda konuşan Dernek Genel Muduru Nergis Vazgan "Akdenız ve Doğu Karadeniz'in aşın tahrip sonucu tum ozeUiklerini v itirnıe tehlikesrvlekarşıkarşıvaolduğunu*"be- lırttı "Eyoğalvaşbormanlar"olarakad- landınlan Dogu Karadenız ormanlan- nın yuzde 6 sinın korunduğunu belırten \azgan gelecek uç vıllık hedeflennın bu ormanlann koruma alanını yuzde 10 a çıkarmak olduğunu sovledı Do- ğu Karadenızdekı çalişmalarla ılgılı bılgı veren DHKD Bıtkı Bolumu Ko- ordınatoru Sema Atav Turkıve"nın en zengın ormanlannın bulundugu Dogu Karadenız'de 1995 v ılından ıtıbaren ko ruma çahşmalanna başladıklannı ve amaçlannın bolgedekı kırsal kalkın- may la dogal hayatı entegre etmek oldu- ğunu belırttı Derneğın Kıv ı \ onetımı Bolumu Ko- ordınatoru Filız Demiravak ıse Akde- nız'dekı DHKD çalışmalan ıle ılgılı bıl- gı verdı Demiravak şovle konuştu *'Turizm sektorunun yanlış vapüaş- ması hem kıvı erozyonuna hem de de- nızkaplumbağalannın ureme alanlan- nın vok olmasına neden oluyvr. Turizm yannmcılannuı kıyilara votıclikvahşi bir kullanım modeli var.." Doğal Havatı Koruma Derneğı. Tank Zafer Tunaya Kultur Merkezi'nde kampan- va kapsamında basın toplantısı duzenledi. Toplantıya katılan konuşmacılar, doğal havatın korunması için kamuovunun daha bilinçli olmasını istedilcr. de ortağımızla ilgili rahatsız- lığımız oluvor, ama biz sorun- lan buyutmuyoruz. Gereken- sorunlan,gereken çozumver- lerinde haîledivoruz." Kazan gazetecılenn Afga- nıstan da vaşanan gelışme- lerle ılgılı sorulannı vanıtlar- ken Islamın banş dını oldu- ğunu bırtakım katlıamlann îslam dını ıle bağdaştınlama- vacağını belırttı Kazan ABD nın Taleban yonetımını tanıdığınm anım- satılmasi uzenne "Amerika menfaatına gore harel-eteder. Turkiye, Amerika'mn bu tu- tumundan dersler çıkarmalı- dır"dıve konuştu Kazan Dı- yarbakır E Tıpı Cezaev f nde 11 kışının olumu ve onlarca kişinın varalanmasıvla so- nuçlanan olav la ılgılı sorula- rı yanıtlarken olavda kımle- nn sorumlu olduğunun an- cak mutettişlerın raporuvla ortava çıkacağını sovledı Mumcu ve Bitlis dosyalan Kazan. \ uksekova olay la- n sonrasındabır PKK lının ıtı- raflannın anımsatılması uze- nne eskı Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitüs ıle ga- zetemız vazan Lğur Mum- cu'nun olumuv le ılgılı ozel bır araştırma vaptığını bu ne- denle her ıkı olav la ılgılı ba- sinda çıkan haberlen topladı- ğını sovledı Kazan Bıtlısve Mumcu nun olumuv le ılgılı veterlı kanıt topladıktan son- ra soruşturma dosvalannı ıl- gılı mercılere sunacağını soz- lenne ekledı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle