26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
A . TA N E R K I Ş L A L I seçimsiz demokrasi 25O.000TL Çağ Fazariarıa A.Ş. YereDatan Cad Salkımsoğut Sok So 9 B CaçabJ j Irtanbul Tel 514 01 96'95 Posta çekno 666322 Cumhuriyet $ ÇA&DAŞ YAYINtAm I$ K\A N S ü ayrıntmın izdüşümü ' 100.000TL Çağ Paıarlan» A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsogut SOK NO 9 I B Cağaıoglu Istanbul Tel 51 i 01 96 95 Posta çek. no 666322 78. Yl SAY 25828 / 50000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 2BdM1996ÇJJR$MIBA Laiklik karşıtı gelişmeler ve ordunun rahatsızlığı demokrasiye bağlı kurumlan harekete geçirdi Meclis sıııav veriyor 20. Dönem'in 2. Yıh... Bizim Mcclisimi/dn Ba- tı'daki pariamcntolardan çok daha değişik bir tari- hi \ar. A\rupa'da çoğu parlamento. aristokrasiye karşı geiişen yeni sınıfın -Frenkçe adıyla burjuva- zinin- kralın \ etkilerini kı- sıtla\ ıp. keyfı yönetimi j a- salara bağlama savaşı- mıvla oluşmuştur. Bizim Meclisimiz ise işgalci em- peryalizmin elinden >ıır- du kurtarmak amacına yönclik olarak kuruldu. Padişahın işgalciJerle iş- birliğine girmesinin de Cumhuriyet'e geçişte bü- yük payı vardır. Sonuçta Büyük MUlet Meclisi'nin tarihsel köke- ninde, ülke>i paylaşıl- maktan. bölünmekten, daha doğru devişle ulusu yokolmaktan kurtarmak işleviyatmaktadır. Kurtu- luş sürecindc Meclis Re- isi'nin Gazi Mustafa Ke- mal olması, elbette sıra- dan bir olavı simgelemi- yor; Cumhuriyet'in ku- ruluşunda da Atatürk'ün önderligi sürmüştür. • l luslann yaşamında i> i ve kötü günİeri doğal say- mak. tarihin bize belletti- ği derslerde \ azılıdır. Os- manlı devletinin çağdışı- na düşmesi, u\ gar diinya- nın gerisinde kalması, so- nunda emperyalizmin Sevr Antlaşması ile pay- laşılması tarihimizin ya- şanmış gerçeğidir. Elbette Türkiye, şimdi o karanlık günlerden çok uzakta yaşıyor: ama, yine de bunaümh bir sürecin karanlık dar boğazında yol alıyoruz. Avrupa'nın bizi horiayıp dışlaması ne- den?.. Çoğu komşumu- zun bize düşmanlaşnıası neden?.. İç sa\ aşa > önelik terörün tırmanışı neden? İslam dünyasında çoğu toplumu tehdit eden şeri- atçılığın, Ankara'tiaki ko- alisyon hükümetinde diş- lerini göstermesi neden?.. Toplumu boydan boya sa- ran çaresizlikduygusu ne- den?.. Hiç kuşkusuz Türkiye sorunlannın çözümünü gerçekleştirecek birikim- lerini toplumun \ apısında banndınyor. Ancak bu gizilgüç, siya- sal örgütlenmenin üst dü- zej lerinde dağüıyor, hatta sıfirlanıyor. Bugün Mec- lis'i dolduran partilerin, milletvekillerinin. önder- lerin elleri, kollan ve göz- leri. görünme>en bir kuv- vet tarafından bağlanmış gibidir. Meclis, seçim san- dığuıdan yüzde 21 oranıy- la çıkmış partinin sürük- lediği büinçsiz kalabalığa mı dönüşmüştiir?.. Büyük Millet Mecli- si'nin 20'nci dönem 2'nci yasama yıhnda bu soru- nun yanıtı verilecektir. • Vleclis, tarihine yakışır sınavı başanyla verecek, Türkiye Cumhuriyeti'nin sürükİenmek istediği fela- lceri önleyecek karariara yöoelecektir. Bunu başar- ouk için parlamentonun v apısında yeterli sayıda mîletv ekili vardır. Kamu- oyanun, Meclis dışından gördüğünü. Meclis çatısı- nııı altında görmezlikten »dmek aymazlığına par- riltrimizin \e millenekil- lcrimizin düşmeyecekleri inıncındayız. Cumhuriyef Meclis 'e 'çoksesli' açılış TBMM'mn venı \asa- ma \ılı "çoksesli"açı- lışla başladı. Meclis ta- rihinde ilk kez yeni bir vasama yılı, Cumhur- başkanlığı Senfoıü Or- kesîrası nın (CSOj kon- serlı açılışınu tanık ohırken, a\ nı saatlerde partısinin Meclis gru- bıınu loplcnan Başba- kun Secmettin Erbakan ilegnıp toplantısını ge- rekçe gösteren RP 7/ Kültür Bakaın tsınaıl Kahnıman konsere ka- lılmadı TBMM şeref holünde. şef Giiıer Ay- kal vönetimındeki CSO bir konser verdi DSP lıderiEcevitveCHPh- derı Baykal'ınönsını- larda dmlediklen kon- sere ASAP lideri Yıl- maz da gecıkmeli ola- rak kaııldı Konser son- rası TBMM Başkanı Kalemli, fef Giirer 4y- kal a bırplake! verdi. • 5. Sayfada Cumhurbaşkanı Demirel, TBMM'nin demokrasinin kalbi olduğunu söyledi 'Laiklikten vazgeçemeyiz' BAKAIVLIKTAIN YENİ Dl ZENLEME İmam-hatiplere harp okulu yolu • Milli Eğitim Bakanlığı. meslek lisesi öğrencilerinin genel liselere geçişlerini yalnızca birinci sınıfla sınırlandınrken imam-hatip liselerine ara sınıflarda da geçiş olanağı getirdi. Bu durumun. genel liselerde fen bilimleri alanından mezun olabilecek imam-hatip lisesi kökenli öğrencilere harp okulu yolunun açılmasına olanak sağlayacağına dikkat çekildi. • tmam-hatip liselerine yalnızca "sosyal bilimler ve Türkçe-matematik" alanı verilmesi nedeniyle köktendinci çevrelerin hedef gösterdiği bakanlık, yeni karanyla. imam-hatip lisesi öğrencilerine genel liselere geçiş yapmalan duaımunda her alandan mezun olma olanağı tanıdı. BVMNE KAPUUVm haberi • 3. Sayfada • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış konuşmasında hükümete laiklik uyarısında bulunarak "Türkiye. karanlık ve iflas eden hiçbır ideolojinin yanında olmamıştır" dedi • Demırel, "Demokrasi, laik. çağdaş uygarlık; Türkiye bunların hiçbırınden vazgeçemez ve bunların hiçbiri birbirinden aynlamaz. Türkiye, karanlık ve iflas etmiş, insanlığın acılar çekmesine sebebiyet veren hiçbir ideolojinin yanında olmamıştır" sözleriyle şeriatçı eğilimlere sert tepki verdi. • Cumhurbaşkanı. Iran'ı da teröre desteğini sona erdirmesi konusunda üstü kapalı olarak uyardı. I 5. Sayfada PKK 4 öğretmeni öldürdü • Hantepe Köyü'nde kaçınlan 7 öğretmenden 4'ü kurşuna dizildi. Kralkızı Barajı ve bir taş ocağında görevli 3 kişi öldürüldü. İki kamyon ateşe verildi, 5 güvenlik görevlisi kaçınldı. Maden'de polis otosu \e kah\ehaneye saldında 2 kişi öldü. 6'sı polis 17 yaralı var. • \'üksekova'da vaşanan bazı faili meçhul cinavetler ile haraç alma olaylannın failleri arasında şeraldığı savıyla gözaltına alınan PKK itirafçısı Kahraman Bilgiç'in. vaklaşık 2 yıldır, kendisine Tabur Komutanlığı'nca verilen bir askeri kimlıkle dolaştığı ve e\ lem vaptığı belirlendi. • Yükseko\a"da Bilgiç'in liderliğinde oluşturulan korucu-özel tim çetesinin eylemleri ile ılgili inceleme \apan CHP heyeti. çalışmalannı tamamladı. Orhan V'eli Yıldınm, incelemeleri sırasında 6 ay önce partili millenekillerince hazırlanan raporu doğrular bılgilere ulaştıklannı söyledi. AIPBJ BAUİ'nn İMtePİ • 19. Sayfada İtirafçıya askeri kimlik \'urt Haberleri Servisi - OlaSanüstü Hal Bölgesı'nde PKK'nin dün gerçek- leştırdığı e\iemlerde dördü öğretmen 9 kişi öldü. 17 kışı de varalandı. Dıyarba- kır'ın Hantepe Köyü"ne baskın düzenle- >en terönstler, kaçırdıklan 7 öğretmen- den dördünü kurşuna dızdıler. Kentın Dicle ılçesi vakınlarındaki Kralkızı Ba- rajı ile Licevakınlanndakı bırtaş ocağın- da da e> lem yapan PKKIiler, 3 özel gü- \enlikeöre\lısınıöldürdüler. Ikıkamyo- nu ateşe \eren terörıstler. 5 göre\ li\i de kaçırdılar. Elazığ'ın Maden ilçesinde bir polis otosv ılebırkah\ehane\edüzenle- nen sılahlı saldında da 2 kişi öldü, 6'sı polis 17 kışı varalandı. Dıyarbakır'ın merkez Hantepe Kö- >ü'ne öncekı gece varısı gelen bir grup terönst, lojmanda bulunan 7 öğ- retmeni >anlanna alarak kaçtı. Terönstler. köy çıkışında çe- şitli sorular sorup propaganda yaptıklan öğretmenlerden Fat- ma Dinçer, O>a Egeli ve Nurten Yüdız'ı son anda serbest bırakır- ken bir haftalık evli Nesrin İdiş Ürengör pO-Şereflikoçhisar), eşi Cuma İdiş (26-Şanlıurfa-Si- \erek) ile Sadettin Küçük (23- Alan> a) ve Uğur Edirneli (İstan- bul) adlı öğretmenleri de köyün yaklaşık 10 kilometre dışında kurşuna dizerek katletîiler. Olay üzenne Hantepe Kö- yü'ne giden Olağanüstü Hal Bölge Vali- si Necati Bilican. teröristlere köyden iki kişınin rehberlik ertiğini \ e öğretmenle- rin ilaç isteme bahanesıvle lojmanlann- MArkasıSa. 19,Sü.8'de YILMAZ 'Demokratik çıkış yolu var' • AMAP lideri Yılmaz, Genelkurmay Buskanı Orgeneral tsmail Hakkı Karadayı 'nın " Türkiye 'de işler kötü gidiyor. Duracak zaman değildir" sözleri üzerine hükümetin demokratik yollardan yıkılabileceğini söyiedL Yılmaz "Türk demokrasisinin bu olgunlukta olduğuna, demokratik açıdan mutlakayaşanması gereken bir dönem olduğuna inanıyorum. Bugün yaşadığımız bütün güçlüklere rağmen yapılacak en büyük yanlış demokrasiden uzaklaşmaktadır " yorumunu yaptu • Mesut Yılmaz ayrıca RP'nin iktidara ne kadar hazırlıksız ve hayalci olduğunu koalisyon görüşmeleri sırasında gördüğünü belirtti ve "Ben hükümet kurulmadan da uyanlanmıyaptım. RP'nin ağırlıklı olarak yer alacağı bir hükümetin demokratik açıdan bir sınav olacağını ve buna karşı antidemokratik hiçbir girişimin bizden destek görmeyeceğini söyledim. Aradan geçen zaman içinde gaflet içinde olanların da RP'yi görmefirsatı olmuştur" dedi. M 5. Sayfada SOYSAL 'Ordu gidişi durdurun dedi'• Türk Silahlı Kuvvetleri'nin DYP'deki 20 kadar milletvekili ile dolaylı olarak temasa geçtiği ve hükümetin demokratik yollarta düşürülmesiyönünde mesajlar verdiği öne sürülüyor. Askeriyetkililerin, hükümete yânelik görûslerini ilettikleri DSP Grup Başkanvekili Mümtaz Soysal, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Karadayı'nın son uyarıları için, "Herkes vazifesini yapsın diyorlar. tlla biz mi bu gidişi durduralım, bunu yapacak başka yerler olmalı deniyor" değerlendirmesini yaptu • Orgeneral Karadayı'nın, Çin'in ulusal günü nedeniyle katıldığı resepsiyonda, hükümet uygulamalarına iliskin kaygılarını Mümtaz Soysal 'a iletirken şöyle dediği belirtiliyor: "Türkiye'de duracak zaman değil. Afganistan anlamlı örnektir. İşler kötü gidiyor. Gidiş kötü. Partiler bunun bilincinde mi acaba? " Karadayı 'nın mesajlarını, parlamentoda alternatif hükümet araytşlan için çalışan Soysal'a iletmesi dikkat çekti • 4. Sayfada KALEMLİ 'Herkes kendi işini yapsın' • "Ben laik demokratik cumhuriyeti korumak için kendi adıma üstüme düşeniyapıyorum. Herkes de kendi üzerine düşeni yapsın " diye konuşan TBMM Başkanı Mustafa Kalemli, yeni yasama yılını "laiklik" mesajıyla açtu Kalemligörevegeldiğigünden buyana tüm uygulama ve kararlannda laik-demokratik cumhuriyetten yana tavır aldığını kaydetti Kalemli, Karadayı 'nın açıklaması ile ilgiliyorum yapmaktan kaçındı. • 4. Sayfada ERBAKAN 'Güvenoyu sayımız 281' • TBMM'nin yeni yasama yılmda toplanan RP grubu, "tran^fer şovu " ile açıldu ANAP'tan istifa eden Diyarbakır Milletvekili Abdülkadir Aksu 'nun partisine katıldığı törende konuşan Başbakan Secmettin Erbakan son transferlerini de kastederek "Hükümetimiz 2 78 oyla güvenoyu almıştu Şimdi güvenoyu rakamı 281 'e çıktı" diyerek muhalefetpartilerine meydan okudu. • 4. Sayfada GUNCEL CL NEYT ARCAYUREK Işbaşına Bu kez uyarının biçiminde bir değişiklik gözleniyor. Orgeneral Karadayı'nın Iran rejim modeli üzerinde- ki kaygıları, sadece bir gazetenın sütunlarına yansımış- tı. Oysa, Afganistan'daki kanlı şeriat iktidarından son- ra Karadayı bu kez, ilim ve siyaset alanında genış bıri- kimiyle ünlü DSP Grup Başkanvekili Prof. Mümtaz Soysal'a, Afgan ömeğinı göstererek Türkiye'de "gidı- şin kötu" olduğunu söylüyor. MArkasıSa. 19, Sü. l'de BORSA Dun 71.331.54 Oncekı 72.452.91 DOLAR Dun 92.200 Oncekı 91.700 MARK | ALTIN Dun 60.450 Oncek 60.150 Dun 1.125.000 Oncek 1.121.000 Olof Palme cinayeti G. Afrika eski istihbarat şefi Albay Eugene de Kock, Palme p-'jikastı ile ilgili olarak, yu sonuna doğru açıklama yapaca- ğını söyledi. • 3. Sayfada TRT, Doğu'yu tercih etti TRT Yönetim Kurulu. 4 TRT kanalının yayınını Avrupa'dan As- ya'ya kaydırdı. Akgüner'in genel müdürlüğü döneminde Av- rupa'daki Türk vatandaşlan düşünülerek 4 kanalın Avrupa'ya yayın yapması karara bağlanmıştı. • 1". Sayfada Netanyahu taviz vermiyor Beyaz Saray'da Yaser Arafat, Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Bill Clinton ve Ürdün Kralı Hüseyın arasındaki isra- İl-Filistin barış zirvesinin ilk toplantısı sonunda Arafat ve Ne- tanyahu tekrar görüşme kararı aldılar. • //. Sayfada 150 TUTUKLU DİRENİŞTE Çanakkale Cezaevi'nde Diyarbakır protestosu • Açlık grevini süresize dönüştüren 150 rutuklu ve hükümlü koğuşlardaki eşyaları tahrip ederek direnişe geçti. Yetkililer kitle örgütlerinden yardım istedi. asker müdahale için hazır bekletiliyor. Konya ve Sıvas cezaevlerinde de Diyarbakır'ı protesto için açlık grevleri başlatıldı. TURHAN NARLER ÇATSAKKALE - Diyarbakır E Tıpı Ceza- evi'nde 10 tutuklunun dövülerek öldürülmesi olayını protesto için } urt genelindekı çeşitli ce- zaevlerinde başlatılan açlık gre\lerı sürerken, Çanakkale Cezaev i'ndeki 150 sıyası tutuklu dün MArkasıSa. 19, Sü. l'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle