03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
5AYFA CUMHURİYET 2 EKİM 1996 ÇARŞAMBA 2 OLAYLAR VE GORUŞLER Orse Çekiç Vurmak... MEHMET ŞAKİR ÖRSI Koopemtıfçı R EFAH^OL hukumetı ıle bır- Refah ı umutbellevıp Retah ın rpınesanlı- lıkte ulkemızkaranlıkbırdo- vorlar Iplığı tamamen pazara çıkan Doğru remdengeçıvor Gerıcılıkher teven gun gemı azıva alıvor Karanlıktan vana gııçler \enı \;nıme\zıleredını\orlar de\- It kı>)t!\orlar Ozellıkle hukumetın Re- flıkinadı fopıılbt polıtıkalarla ;>o\lem- I* lelulkımızı kandırma\açalışı\or Ekono- ıik bımalımın burgat ında kı\ ranan halkımı- zn \okMil kesinlen ^kınlık ıçınde "De- nye duşen jılana sanlır" orneğı onlar da \o\ Partbi ıse 24 Aralık seçımlen oncesı hal- ka verdığı laıklık »ozlenmn çağdaşlık so}- lemlennınaltındaezılıyor Halkımızca "Ör- tulutnercumek hukumeti" dıye tammlanan bugunku hukumet ıçın çıkış \olu \oktur Her geı,en gun a\ onlan halkımıza daha ı\ı ta- nıtacaktır Bu hukumet \e bunlann varattığı ortam sola demokratık sola \e >os>al demokrası- >e onemlı bıraçılım firsatı yarafıyor Yaşa- mın tanhsel dıvalektığı gereğı bugunku ka- ranlık ardından gelecek avdınlığı da ii,ınde taşıvor Bıranlamdaonaebelıkedı\or Hal- kımızın onemlı bir bolumu tehlıkenın farkı- navanyor Demokrasımıze laıklıge çağda:,- lığa sahıp çıkmanm onemı her geçen gun daha ıvı anlaşılıvor Yalnız bu temel gerçek demokratıkguçienedılgen kılmamalı hazır- cılıga tembelbırbeklevıseırmemelıdır Tam aksme $ımdi)aşamrnheralanmdamucade- le zamanıdır Llkemızın demokratık guçien, avdınla- madan yana siyasa! partılen bu tanhsel ola- nağı ıyı degerlendırmelıdır Parlamento ıçın- de ve dışında havatın her alanında guçien bırle^tırerek karanlığın gencılığın uzenne gıdılmelıdır Halkımıza ennç getırecek projeler uretıl- melı ve bu çozumler en genış y ığınlara ulaş- tırılmalıdır Aydınlanmadan çağdaşlıktan hakça uretıp fıakça pa\laşımdan vana bır emek ve demokrası programı tarıhsel bır donuşum projesı halkımıza sunulmalıdır Toplumca bov le bır ruzgan dort gozle bek- lıvoruz Onumuzdekı 29 Ekım v e 10 Kasım tanh- len karanlığa gencılığe vozla>ma\a ve ay mazlığa karşı çıkışın bırer kaldıracı olabılır Bugunlere şımdıden hazırlanmalıy ız Cum- hunyetınkuruluşunun7 3 vıldonumunukut- lavacağımız 29 Ekım ve avdınlanmanın on- derı Mustafa Kenıal Ataturk'u anaLağımız !0 Kasım tanhlen ara^mda butun ulke olçe- öınde bır mucadele kampanyası başlatılabı- fır Bu gunlemeler, REFAHYOL hukumetıne karşı bır mucadele platformu halıne dontt>- turulebıhr Halkımızın çok guzel bır sozu vardır "Demır ta\ında dovulur." Evet bu gıdışat kendı ta\ını da kendısı yaratıyor Onumuzdekı gunlerde avlarda ulkemızın dort bır vanını avdınlatalım Sıvasal partı- lenmızle sıvıi toplum orgutlenmızle yurt- se\erbıre\lerımızle -\nadolu nunhertara- fında avdınlanma ocağının ateşını konıkle- velım Lnurmayalım,demırtavındadovxılur Ta- \ ı gelen toprak zamanında surulmezse o toprakta bereketlı urun elde edılemez Şım- dı tam zamanıdır Demınn de toprağın da ta- vı gelmıştır Ovlevse tum gucumuzle orse çekıç vuralım Evet :>ımdı ulkemızın her yanında mucadeleyı vukseltme orse çekıç vurma zamanıdır PENCERE Başınıza kaza gelmeden Akbank'a gelin. Ücretsiz sigortalanın! Akbank'tan size ve eşinize ücretsiz sigorta! Şimdı Akbank, Akhesap sahibi olan herkese ve eşine, kaza sonucu •vefat •tnaluliyet •yatarah tedavi *gündelik hastane tazminatı güvencesi içeren ücretsiz sigorta sunuyor! Ücretsiz sigorta olanaguıdan kimler yararlanabilir? Hesap ortalaması 2 mıhon lıra ve uzennde olan her Akhesap sahıbı \e eşı, vadesız tasarruf mevduat ortalamalannın 10 katı oranında ücretsiz sigorta olanağından yararlanabıhr Sadece bir kez değil, ayrt ayrt mekânlarda, ayrt ayrt zamanlarda başlartna gelebilecek her türlü kazada Akhesap sahibi ve eşi için bu büyük kolayhk geçeriidir. Dıyelım kı kazaya uğradınız Hastanedesınız Yatarak tedavi olacaksmız Hastanede yattığınız sure ıçınde • hastane • doktor • ameliyat *yatak m ilaç *teşbis 'tedavi masraflan • ambulans ücreti *gündelik hastane tazminatını temınat hmıtınız v e sigorta sozleşmesı koşullan dahılınde Akbank sağlar Eşinize ücretsiz sigorta sadece Akbank'tan! Turkıye'de, sadece hesap sahıbını değıl eşını de sıgortalayan tek banka Akbank'tır Eşınız kaza geçınrse, Akbank'jn sıze sunduğu olanakların tumunden sızın gıbı aynen vararlanır Akhesap'lı çiftlere çifte güvence! Hem sızın, hem de eşınızın Akhesap'lı olması durumunda, sigorta guvencenız, ıkıye katlanır Eşler. Akhesap'lı olmanm sunduğu avantajla ıkışer kere sıgortalanır Sadece Akbank'tan gündelik hastane tazminatı! Kaza sonucu hastaneye yattıgınızda. huçbır bankarun odemedığı gundelık hastane tazminatını sıze \ e eşınıze Akbank sağlar Sigorta kartınız hazır! Me\cut Akhesap sahıplerı otomatıkman sıgortalı oluyor 1 Hemen şubenıze gelin Sigorta kartınızı alın Akhesap'ınız yoksa, hemen bır Akhesap açtınn Akhesap'ınız \ arsa hesap ortalamanızı artınn Boylece, alacağınız tazmınat da artsın' Gelin Akbank'a, tek kuruş prim ödemeden hem siz hem de eşiniz ayrı ayrı ücretsiz sigortalanmL Egemenlik (Hâkimiyet) ve Siyasal İktidar... Çocukluğumuzun Cumhurıyet Bayramlarında kırmızı uzerıne beyazla yazıhrdı "Hâkimiyet mılletındır" Gunumuzdekı soyleyışıyle bu tumce, "egemen- lik ulusundur" dıye vurgulanıyor • Bayram ozdeyışı gıbı gorunen bu tumce, demok- rasının temel kuralıdır, ınsanlık tarıhının donum nok-. tasını belırtır Bugun bıle is- tanbul sokaklarında kımı otomobılın arka camında ne yazıyor 'Hâkimiyet Allah ındır."' Oysa çagdaş demokra- sıde laıklık ılkesı gereğı^ egemenlik gokten yere ın- dırıldı, ayaklarını toprağa dayadı halkın ıradesıne (ıstencıne) bağlandı Ne var kı bu da yetmı- yor evrensel demokrası hukukunun çerçevesı çe- kıldı ıçerığı saptandı (hal- kın yuzde 100'u ıstese bı- le) şerıat kurallarının geçer- lı olduğu bır devlette de— mokrasının d'sı yoktur^ "hukuk devletı" adı verılenî duzende, ınsan haklan ge- çerlıdır • Neyın ne olduğunu tam, anlamında ayrımsamaK ıçın "egemenlik" ıle "ıktı- dar"arasındakı bagıntıyı da saydamlaştırmak gerekı- yor, bu ıkı kavram bır de- gıldır egemenlik (souvera-' ınee) başka şey siyasal ık- tıdar (pouvoır polıtıque)" başka şey 1) Egemenlik (ulusun-^ dur) halkındır hukumet edenlenn siyasal ıktıdarı- nın ustundedır 2) Halk/a (ulusla) huku- met, egemenlıkle siyasal ıktıdararasında eşıtlıkyok- tur 3) Hukumet, anayasaya uymak zorundadır 4) Egemenlik kurucu' nıtelığe sahtptır, anayasa- nın da ustundedır 5) Siyasal ıktıdar huku- metle oluşur ancak huku- met egemenlıge hıçbırza- man sahıp olamaz 6) Egemenlik sureklı, si- yasal ıktıdar geçıcıdır • Egemenlik ve siyasal ıtt- tıdar ayrımı bılımseldır, ama, gunumuz Turkı- ye'smde yaşamsal bır onem kazanıyor Çunku halktan yuzde 21 oyalarak ve şantajla DYP yı de yanı- na katarak siyasal ıktıdarm kullammını ele geçıren Re- fah Partısı egemenlığı hıçe sayıp laık Turkıye Cumhu- rıyetı'nde şerıatçılığın sıya- setını yurutmeye çabalıyor Refahçıya gore RP dışında butun siya- sal partıler Batı taklıtçısıdır, "Hak gelınce batılzaıl ola- caktır' Hak nedır, kımdır? Dıncı partıdır • Refah Partısı (ya da ben- zerı bır başka partı) sandık- ta laık cumhurıyet anaya- sasını kokunden değıştıre-, bılecek oranda oy topiayıp da parlamentoda gereklı çoğunluğu oluştursa bıle, şerıata dayanan bır anaya- sayla cumhurıyetı dınsel temele oturttugu anda de- ~ mokrasıye ters duşer \ Çunku çağdaş demok-î rasının hukukuyla şerıatçı- lığın hukuku bağdaşamaz Şerıatçıhk, ınsan hakla- rına aykırıdır Suudı Arabıstan da, iran'da ve son olarak Af- ganıstan da orneklerı go- ruluyor • Pekı bugunku durum ne? Refahç/ - Halk, dıyor bendenya- na' Halk yuzde 21 lıkbırpar- tıden yana olamaz, çoğun- luk RP'ye karşıdır laık, cumhurıyerten yanadır, ] egemenlik halkındır, Re-, fahçı sahıbı değıl "zılyedı" olduğu siyasal ıktıdarı kul- lanırken laık cumhurıyet anayasasının "lâfzına ve ruhuna sonuna dek uy- mak zorundadır eğer bır 'hukuk devletı 'nde yaşı-< yorsakgeçerlı kural budur Aşıret devletınde yaşı- yorsak vur abalıya , AKBANKG ü v e n i n i z i n E s e r i Akbank ın Akhayat Sigorta A.Ş. ışbırlığıyle sunduğu "ücretsiz sigorta ıle ılgılı sormak ısıedıgınız her şeyı dıledıgınız subemızden ya da Muşteri Hizmet Merkezi'nı (0212 282 44 44) aravarak oğrenebılırsınız Marmara Unıversıtesı Sohval Bılımler Enstıtusu 95-96 vılına aıt doktor oğrencı kımlığımı kavbettım Hukumsuzdur \EŞEKARS
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle