01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 EKİM 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 KüLtür Bakanlığı'nın 1 mılyar lıralık kredısıyle çekildı Sömürülen inançlar Kar^sna canı \ apıldıgı nçın kapaı laıı b r gene^ ın uş >avıhnca- >enıden aM s'niutjcukesımıe savaşıma ^ıren erdemlı oır ikadın j\ j\ atın öv kusu Os- •nan Şahin ın \apıtıncan •\ asemen Z,orlu nun senar- %olaştnp W4 le EserZor- l u nun \jnettiLi "Zıller'" filmın<ie ıjmı-genele\ kar- şıtlıgı ı>,ınJe dınsel duvgu- ların bırtol- ım çıkar çev rele- n taratmdan na-.il kullaml- dığı arı'aıılıvor Dınsel va- sakları \e ouna karşı t,ıkan- ların kabu guç voluyla kanlı feıçımde sLsturulması olavı- nı ozenleı>leyen vonetmen Turkıy. e uzerınde gıderek >oğunlas.an kan bulutların da ırdelenesinı yapıyor *'Ziller'"n ıkı yıl oncekı ICuliur Bukanlığı nın 1 nııl- >ar lıralık kredisivle çekıl- dığını anımsatalım Oğu/. tuttıuılarla savaşıma giren a\ukat rolunde. \ jkılan bıı orman arazısı uzerınde bır ıns,aat >ırketı ta- ratmdan konut vapımı ıon ımar ıznı alınır Ancak ara zının kan>tsinda bır genelev bulunmaktadır Beledıve bı-jkanı\la vapılan goru^- meler sonunda genelev ın ka- patılmasi ı<,ın bıı gerek<,e bulunur \ra71mn genele\e en \akın bolumuııe heınen bır umı vapılır ve bovlece sorun çozulur Camı vıkıla- mayaeağına gore genele\ Ziller - Yonetmen Eser Zorlu / Senaryo Yasemen Zorlu / Yapıt Osman Şahın / Goruntu Erkan Kaya / Muzık Cahıt Berkay / Oyuncular Meral Oğuz, Altan Gordum, Şukru Yılmaz, Mustafa Suphı, AN Guney, Atılla Susoren / 1994. M EC yapımı kapatılır kenttetuhus,vayıl- mavabaşlavmca halkıncın- sel sorunlarına ı,are bulmak amauvla bır kadın a\ukat (Meral Oğuz) \e arkadas.ı (Şukru \ ılmaz) yenele\ı a<,tırmak ıçın ıseel kovarlar Ancak m^aat firmasi paray- la is.sız ınsanlan toplavarak dınsel bır provokasyon bas. latır Genelevın açılmasına kar^Hikanlar bırgece evı- ne baskın duzenledıklen a\ ukata topluca cınsel saldı- rıda bulunurlar çocuğunu oldururler Olavdan sonra kadının kotasi (Altan Gor- düm) oç almaya yonelır Yönetım Kurulu, Genel Müdürlük seçimini beklemeden devletin 4 kanalın' Avrupa'ya kapadı TRT Doğu'yu tercflı etli ~EKRANSEPETÎ T\ Servisi - Turk T\ kanallannda gelenek halıne eeldı program konugunu kos,ev e sıkis,tırıp terletmek Bu durumla kar^ıla^mava "gece haberleri"ndealış- tık artık ancak talk-shou turu dıye ortava çıkan va- pımlarda da sohbetın gelıp bır noktadı kılıtlenmesıne Hulva \\şar'ın sunduğu Shovv T\ de \ayımlanan "Hulva Avşar S h o V d a tanık olduk NazanOn- ccPınkonukoldu ğu ve sansurden geçebılen bolumu oncekı hatta ızle- dık Ge^en hatta da bın tutboku _^_^ Sergen dıgerı de ~ " ~ ~ " s,arkıcı Ercan Saatçi ko- fiuk oldular avnı vapıma Konu once tutboldan ba:>- ladı ardından Saatçi nın ^arkılan derken "taraftar- lık" uzenne kılıtlendı Program bu konuda gıttı geldı Bır de sohbete dıs,ardan katılan ve Av^ar ın aıa ara yer supurgesıvle dovdugu temızlıkçı kılığındakı bır kadın komedvenın "soğuk esprileri!"vardı Hepsibu ıııu' Hayır Av^ar vıne va paı.ağını yaptı ve bu kez Bc^jiktaş. ve Fenerbah(,e vı kardeşlık adına barı^tınnak gıbı "onemli bir gorevı" verıne getırmeve kalktı Be>ıkta^lı Sergen e Fener- bah^e Eaan Saatcı ye de Besikta^ torması gıvmele- rı n,ın neredevse emrertı AIK ık Sergen ın "Ben bu fornıavı giversem stada sokmazlar be- nı" dıve ısraret- mesı uzerıne \v- s,ar ııi' ısrarı da eksik olmadı Anıa maçı kaza ııaıı bıı kez Ser- gen oldu _^^_^ \ \ s. a r ı n program sırasin- d.\ "du/eysi/"" hareketler- den vazgeçıp kendisi verı- ne konuklarıııı konus,tur- mavı denemesı vapıma da- ha v,ok latıng getııır kanı- sındavız KatıLuak ko- nııkların da her an havadan dus.en "Avşarca sorula- r a " kaısj hazırlıkh gıtme lennı onenrken programın caıılı vay ımlanmaması ıse Av^aı n,ııı bır avantaı olsa gerek dı\e du>unmekte- vu atv Yol hikâyeleri sorulara hazırlıkh olmak T\ Ser\isi-Ta>lun Ta- lipoğlu'nun >undugu "Bam Teli'" \enı \a\ın donenııne \enı "NOI hıkâ\eleri"\le gııışoı Talıpoglu kanıera- man Nejat Sunal ıle once \ an. ardından da Akdenız \e Kutah\a \ \ g\dı\or " l nutturulma\açalışılan gerçeği arıvoruz" ana he- defıvle \ola ı,ıkan "Bam Teli"nın ıtk usııaüi \ an \e burada ı,adırda va^anıak zo- runda kalan Hakkarfnın Lzundere ko\u halkının kı- ^a hazırlaniş ovkusu anlatı- lı\or tkmcı bolumde Hak- kân den AntaKa \a tarklı bır Turkı\ e gozler onune se- nlı\or Talıpoglu be^vıldız- lı tatıl ko\u \e otellerde tarklı bır \aijamdan gelıp sektore damga>ını \ uranlar- laroportaj \apı\oı • TRT Yonetım Kurulu. TRT 1, TRT 2. TRT 3 ve TRT 4 kanallarının Turksat İC uvdu^unun Turkı\e- \\ rupa ortak kapsama alanından çıkartılmasını \e Turkıye-Orta Asva ortak kapsama alanına ahnmasını kararlaştırdı • Tayfun Akguner'ın Genel Mudurluğu donemınde A\rupa'dakı Turk vatandaşlan goz onune alınarak bu dort kanalın A\rupa\a \a\ım yapması karara bağlanmı^tı T4VFLN İŞBILEN Ta\fun \kguner ın av- rılmaMN la boşalan TRT Ge- nel Mudurluğu ıçın L'st Ku- rurunvapacağıseçımınhe- \ecanı surerken cumartesı gunu toplanan TRT Vone- tım Kurulu dort TRT kana- lınııı \a\unini \\rupadan Asva \a "ka>dırma" ka- rarı aldı Edınılen bılgı\e aore. TRT Vonetım kuru- fu TRT1 TRT 2 TRTUe TRT 4 kanallarının Turksat İC u\dusununTurkı\e-<\\- rupa ortak kap>ama alanın- dan çıkartılmasinı ve Turkı- v e- Asv a ortak kapsama ala- nına ahnmasını kararlaştır- dı Buna gore Turksat İC uvdusunun faalıyete geç- mesivlebırlıkte A\rupa*da- kı Turkler taratmdan da ız- lenmeye ba^lavan bu kanal- ların vavımları bundan sonra \adece Turkıve'den ve Orta Asva'dan ızlenebı- lecek TRT \ onetım kuru- lu nun Genel Mudurluk se- (rimının vapılmasını bekle- meden aldığı bu kararla TRT nın Avrupa'ya yone- lık tek kanalı olarak halen Turksat lC'nin iki kapsama alanı bulunuyor. EUTELSAT uydusu uze- rınden yavım yapan TRT INT kalacak TRT aynca Orta Asya'ya TRT '\X- RASYA kanalıyla yayım yapıyor Bılındığı gıbı Turksat lB'nın Avrupa. Turkıve ve Orta Asva olmak uzere bır- bırınden bağımsız uç a\rı kapsama alanı bulunmasi- na karşın. Turksat 1 C"nm bın Turkıve-Avrupa, dığe- rı de Turkvye Orta As\ a ol- mak uzere ıkı kapsama ala- nı bulunuvor 27 Eylul ak- şamı Turksat 1B den Turk- sat İC uydusuna aktarılan TV yayımları. bulundukla- n kapsama alanına gore. a\ - nı anda Turkıve ve Avru- pa'dan ya da Turkıve ıle Orta Asya'dan ızlenebılı- vor Tavtun Akuuner ın Genel Mudurluğu done- mınde \ onetım Kuıulu TRT nın dort kanalının Turksat İC nın Turkıye- \\rupa ortak kapsama ala- nına gırmesını kararla^tır- mış ve uydunun 27 Ey- lul dehızmeteverılmesiyle bukanallarTurkıve nınya- nısıra Avrupa'dan da ızlen- meve bas,lami'>tı Lydunun Avrupa yıkup- savan yavım alanı burada vas.avan çok sayıda Turk un olması nedenıyle ozel kanallar tarafından da tercıh edılıvor Kanal D. atv.CI\E5,Sho\\TV Ka- nal 7 v e HBB de bu kapsa- ma alanından vavım yapı- vor Turksat İC nın Turkı- ye-Orta Asva kapsama ala- nında ıse ozel kanallardan yıne Kanal D. Samanvolu T\ ve Kanal 6 bulunuyor Avrıı.aatv bu kapsama ala- nından da yansıtıcı kırala- mava hazırlanıvor I alipoğlu ve kameramanı Nejat Sunal birlikte. Televizyon program aktarıcıları ANKARA(AA)- Trabzon v e Gumu^hane de T\ program aktarıcıları dun hızmete verıldı Turk Telekom dan vapılan a(,ıklamaya gore Trabzon ılı Akgaabat ılı,esı Guneykoy de aktancılar TV-5 programı \ HF bandı S kanaldan. Gumuşhane ılı merkez ılçesı Çamlıkoy'de ıse. T\ -6 programı \ HF bandı 6 kanaldan yayımlanacak Akçaabat ve çevresınde oturanlann televizyon antcnlerını Çamlıdere mahallesı mevknne ı,evırmelerı Camlıkoy merkez ve çev resınde oturanlann antenlerını Bedava mevknne ^evıımelcn aerektıâı kavdedıldı Kuru«;cşme'dcki tanıtım torenine Interstar'ın programlarında ver alan unluler ile vonetıci kadrosundan çok sayıda kişi katıldı. (TAV FUN İŞBİLEN) Staryeni yayın dönemine girdi T\ Scrvisi-Interstaroncekı gece duzenledığı toplantıda yenı yayın donemını tanıttı K.uruçes,me dekı tanıtım gecesine İnterstar 111 programlarında yer alan bırı,ok unlu katıldı İnterstar yenı yayın donemınde oncekı donemlerde de buvuk ılgı goren "Bir Demet Tiyatro", "Bizimkiler, "Ferhunde Hanımlar", "Şehnaz Tango" gıbı dızılere agırlık verecek Aynca Turkân Şoray ın ba^rolunu ovnadığı yenı bırdızı de yakında tnterstar"da ekrana gelıyor Ekım ay 1 ıçerısıııde "Ni\on", "•Salak ile Avanak", "Zor Olıim 3 " gıbı yabancı fılmlerı yayımlamaya hazırlanan kanalda "Dr. Stress" ve "Yasemin'in Penceresi" gıbı soyleşı agırlıklı prograınlar yıne yer alıyor Aynca Gulgûn Fe>man"ın sunduğu Star Haber Şampıyonlar Lıgı ve Kibariye ıle Ercan Akışık ın "Muhteşem İkili"\ı Interstar'ın ıddıalı olduğu dığer program lar at\ 22 05 Yazıcı adliyede TV Servisi - \onet- menlığını Julide O> ur'un ustlendığı "Adlive Kori- dortarı"nı yenı yaym do- nemınde Avşenur Vazıcı sunacak Daha once Sa>- nur Tezel Varışlı'nın sunduğu programda ılk konu. "bir hukuk ajı- bı"adını tas,ıvor Bu bolumde dort y ıl do- kuz ay hapıste yattıktan sonra suçsuz olduklan an- las,ılan v e eezaev ınde ev le- nenbırçıttındramı anlatı- lıyor Ikıncıdosyada Mıl- lı Istıhbarat Te^kılatı (MİT) tarafından çok gız- lı ba-jtığı altında hazırla- nan ve donemın bas,baka- nına verıldıöı ıddıa edılen bır belge ıle "MİT. Mu- amnıer Aksoy Çetin Emeç, Bahriye Içok, Turan Dursun'un neza- man oldurûleceklerini biliyor muydu'" sorusu- na yanıt aranıyor KENT HABERLERÎ 5 ekim cumartesi TEAŞ'tan elektrik kesintisi Istanbul Haber Servısı-Turkıve Elektnk Lretım lletım A§ nın ( FE- AS) enerjı nakıl haılannda sapacağı valı^nıalar nedenıvle ^ ekım ı.umar- tesi gunu 1)8 00 - 13 00 saatlen ara- sinda elektrik kesintisi vapılacak Elektnk kesintisi \apılacak semt- !eı s,ovle karakov Saıavbunıu Lnkapanı Emınonu Sultanahmet C ankurta- ran Kumkapı Aksaıav \enıkapı Namıkkemal Samatva \ edıkule Zevtınburnu Osnıanıve Bakırkov ^e^ı]kov FloiAa Bevazıt Fındıkza- de (,apa Sehıemını Topkapı Sılıv- rıkapı Kocamustatapa^a Fatıh. Ce- vızhbag Meıter Tozkoparan Incır- lı Kavı^dagı Bakırdağ Dudullu Cekmeko\ Lmranıve TurkışBlok- ları Içerenkov Goztepe Erenkov Suadıve Kozvatagı. \ enısahra Bos- tancı Kadıkoy \1oda C addebostan. Fenerbahçe Bulgurlu Kısıklı Feıah \1ah Ornek \1ah Lnalan Acıba- dem Baglarbasi Altunızade Bıırha- nıye Karaeaahmet Selımıye Hav- darpa^a Cıçekı,' Kuzguntuk Lskı. dar Bevleıbevı \e Kaııdıllı 6 kişiyi ısırdı Kuduz köpek uyansı İstanbul Haber Scrvisi - S1s.l1 C emal Re^ıt Rev Konser Salonu cı- varında 6 kı^ıvı ısıran kopeğın ku- duz oldugunun belırlendıgı anımsa- tılarak soz konusıı kı^ılenn acılen Şı^h Beledıve Bas,kanlığı veva Sul- tanahmet Kuduz Tedav 1 Merkezı ne ba^vuıması ıstenıldı İstanbul Buyuk^ehır Beledıvesi \ eteııııer \ludur 'ı ardımtısı Mah- mut Eker 27 evlul gunu mevdana gelen olavı konser salonu mudur vardımcisinın haber verdıgını belır- terek olav sonrasi Pendık \ etenner Kontrol Araitırma Enstıtusu"ne go- turulen kopeğın kuduz oldugunun anla^ıldığını sovledı Sı^h Beledıvesı yetkılılen de kö- peğın ıkı kı^ıvı ısırdığını belırterek kopeğın îsiTcoğı kıs,ılenn a^ısının da- ha kopeğın kuduz olduğu anlas,ılma- dan \apılmaya ba^ladığını belırttı- ler Sultanahmet Kuduz Tedav 1 Mer- kezı doktorları ıse 1 kı^ınınkendıle- nne ba^vurarak 27 evJulde soz ko- nusu verde kendısını bır kopeğın ısırdığını sovledığını bıldırdıler Dr. Hındal Erol. vontemin yan etkisinin olmadığını sriv ledi. (Fotoûrat' S A ADET L SLL) İktidarsızlığa PIT çozumu ITF'ye üye 6 sendikanın açıklamasında Türk-İş pasiflikle suçlandı Sendikalardan ortak mücadele kararı İstanbul Haber Servisı - Erkeklenn en buyuk sağ- lık sorunlarından bın olan ıktıdarsizlığın cerrahı mu- dahale gerekmeden orta- dan kaldınlabılecegı belır- tıldı AvustraKa da Penıle lnjectıon Tecnıgue < PIT) adı venlen vontemı uygu- layan Dr Hindal Erol "Bu bır sihirli değnek de- ğil. Ancak bundan once- ki cerrahi yontemlerde 6aşarı oranı duşuk. risk âranı yukstkken bizim jonteniimizde 18-90 >aş şrası erkeklerde y uzde % başarı var" dedı \ Bugune kadar sadece ABDve Avustralva dauy- ğulanan erkeklerde ıktı- (Jarsızhk erkenbos,alma\e eınsel ısteksizlık -.orunlan- ûn tedav îsıııde kullanılan ftlT \ontemi Turkıve ve jetınldı > akla^ık 15 gun ^nce istanbul"da klınık âçan ve vontemı 3 yıldır Vvııstıaha da uvgulavan Dr Hındal Erol Svdnev de Çugune kadar 1 isO bın ha:,- Çnın tedav 1 edıldıgını sov - >edı Habtahgın 18 vas,ın- ian ıtıbaıen ortava viktmı aı behrten Ero! ABD de ^apılan son istatıstıklere |ore erkeklerde 40 vas,ına İjadar \ uzde 5 40-65 y as, arasmda yuzde 15-25 65 yas.ın uzerınde ıse bunun '3ii katı unsel ıktıdarsızlı- Jın gcruldugunıı sovledı Çlındai Erol bugune kadar Ijııllanılan papav erın v e pe nıle ımplants (cerrahi mu- dahale) vontemlerının ba- •jarı oranlannın olduk^a dus.uk olduğıınu buna kar- ^ın \ m etkılennm tazla ol- duğıınu kavdetttı Erol "Bu ameliyatlar has.arılı olnıa/sa hasta. ebediyen munasebete veda eder. Tekrar tedav i mumkun değıldir"" dedı Sa\,kılun- ı-elıgınde uciı olan bır en- )ektoı \aiduni\lateda\\nin vapıldığı PIT vontemınde ıse >• an etkınm bınde 1 ora- nında olması \ e hastanın ^> 6 >aat ereksi\onda kalması oldugunu ıfade eden Dr Etol ^u bılgılen verdı "Tedavide. uç buvuk ilaç. rırmasınm patentli ilaçlarmdan elde edilen k-arışım. bclli do/larda hastava uvgulanıvor. Bu ilacın hastav a v erılmesin- den sonra ereksivon hali olur. Hasta arzu ederse bu sırada birkaç kez or- gazm olabilir. İlacın. bu ilişki sonrası doğacak bir çocukta da hiçbir v an et- kisi v oktur. \ uzde 90 iy i- leşme sağlanır, Enjekte ettiğımız nitrik asite eşde- ğer kımvasal bıles,im P a " rasempatık sıstemı u>a- rır. Bu sıstemin uyarıl- ması normalde. işitmev- le, dokunmavla. gozle vb olur. Kişi nitrik asıtin miktarına gore erekte oluı. \ ucut ıçin tabıı bır madde olduğu ıçın yan et- kisı pek vok." İstanbul Haber Servisı - Lluslara- rası Ta^ıma Işçılerı Federasvonu na (ITFı uve6 sendıka kamudakı toplu ıs. sozlesmelerı ozelles.tın"ne zorunlu ta- sarruf tonu kesintı ve nemalarının odenmesı konulan ıle antı demokratık uvgulamalara kar^ı birlikte mücadele edılmesi vonunde gırı^ım bas,lattılar ITF uvesı Demınol-Is, Hava-H Lı- man-Is. Turkıve Denızuler Sendıkası TLMT1S ve Bırle^ık Tas,ımacılık Ca- lı^anları Sendıkası vetkılılerı vaptıkla- n ortak vazılı açiklamada 2 7 Evlul W% tarıhındeTLMTIS te toplandık- larını ve ula^tırma alanında tarklı is,- kollannda ver alan sendıkalar olarak sendıkal orgutluhığe kazanılmıs hak- lara \e emeğe vonelık saldınlara kar^ı ortak hareket etme kararı aldıklannı be- lırttıler \ aatlerle kurulan yenı hukumetın ı;>t,ı ve emek(,ı haklarına saldırı ıle ın saıı hakları ve demokratık hakların kı- sitlannıasinda oncekı hukumetlerden taıkı olmadığı kavdedılen açıklamada kamudakı toplusozles,me goru^ınele- rınde geçen donem ya^anan olumsuz- lukları dıkkate alarak grev as,aması da dahıl olmak uzere goıu^rnelerın her as.amasında ortak davranıs,ı sağlamava vonelık gırıs.ım bas,latıldığı bıldırıldı Sendıkaların ortak açıklamasında Turk-ls. pasıt tutum ıı,ınde olmakla elestıııldı ve Turk-ls Ba^kanlar Kuıu- lu kazanılmıs. hakların korunmasına vonelık mücadele kaıarlannın alınıp havata geı,ııılmesi ıçın acılen toplantı- va çagrıldı 27-2S evlul tarıhlerınde "Valova da toplanan Derı-U Marmara Bolgesı TenisıLıleı Kurulu da bır bıldırı va- vımladı Bıldırıde zorunlu tasarrut SSK vasa tasarısi ozelle^tııme vergı retormu kay ıtdıs.ı ekonomı ı^sizlık Gunevdoğu sorunu \e ulkede barıs. ve huzuıun konınmasi konularındakı ta- leplennın sikı takıpçisi olunacagı ıta- de edıldı Bağcılar Hastanesi, " 1 Ekim Dünya \ aşlı- J Ç p i a r G ü n ü " nedenivle \Ularca k a r a k t e r oyuncusu >e fıguran olarak Neşilçam'a hizmet veren sinema sanatçıiannı çekaptan geçirdi. Aralarında Fatma Belgen. Ali Lvandıran. Tuncav Akça, Tunca> Gürel ve Sönmez Vıkıl- maz'ın da ver aldığı sinema sanatçıları. hastanenin anlamlı surprizi karşısında hayli duygu- landılar. Bağcılar Hastanesi vetkilileri. bovlesine anlamlı bir günde YeşilçanVın unutulmaz isimlerivle beraber olmaktan dolavı duyduklan mutluluğu dile getirdiler. Türk sinemasının 0 eski görkemli gunlerinin ozlemivle dolu olan sinema sanatçıları ise kendilerine gösterilen il- giden öturu sevinç içinde olduklârını. ama asıl mutluluğu Türk sinemasının eski günlerine donmesi karşısında yaşayacaklarını vurguladılar. (Fotoğrat KUBILA1 » TLNTUL) Kadıköy bir çocuk yuvasma daha kavuşuyor İstanbul Haber Servisi - Kadıkov Beledıvesı taratmdan 19 Mayıs Mahallesı nde vaptınlacak olan çocuk vuvasının temelı atıldı Kadıkoy Beledıve Ba^kanı Selami Ozturk. Kadıkov un karde:? beledıve ılan ettıgı Almanva nın Kreuzbera Beledıvesı nın H0 bın nutusuna kars.ın i^ tnlvon lıralık butv,esı olduğıınu ve her t,ocuğa yuva hızmttı verdıgını belırterek 1 tnılyon nutuslu Kadıkoy"de toplam dort kres, ıle hizmet vernıeve çalı^tıklarını ıfade ettı \ aklaştk 16 5 mılyar lıraya mal olacak çocuk yuvası 915 metrekare kullanım alanlı ve 3 kat olarak ın^a edılecek Toplam 96 çocuğa bızmet verecek olan yuvanın dort ay sonra tamamlanacağı ve etrafının yes,ıl alan olarak duzenleneceeı bıldırıldı ZEYTtNBLRNU BELEDtYESt Gecekondu sorunu tartışıldıİstanbul Haber Servisi -Zeytınburnu Beledıve- sı taratmdan duzenlenen panelde gecekondulaşma tartışıldı ve gecekonduların çağda:, kent anlayı^ına zarar v erdıgı v urgulandı ZeytınbumuBeledıyesı Zeytınbumu nunılçeolu- ^unun 39 y ıldonumu kutlamaları nedenıyle "Gece- kondu vaşamınınfaturası kime" konulubırpanel duzenledı Ataturk Kultur Merkezı nde gerçekleştı- rılen ve Zevtınburnu Beledıve Ba^kanı Dr Adil Emecan ın vonettığı panele Prof Dr Ozcan Kok- nel Prot Dr Nepan Saran gazetemız vazarı Ok- tay Ekinci Prof Dr Ahmet Vefık Alp \e yazar Nalan Turkeli konu^macı olarak katıldı Gecekondu olgusunu toplumsal v e psıkolojık yön- lerıyledeğerlendırenProf Dr OztanKoknel ın»an- ların yaşadıkları ortamda mevdana gelen bozulma- larıntoplumgenelınedeyansıyacağını sovledı Prot Dr Nepan Saran ıse Amerıkalı hocası Hart ın "Za- manla Zevtınburnu, yasal semtler gibi bır semt olacaktır" sozlerını anımsatarak "Ben bunu bu- gun gozlerimle gordum" dedı "Varoşlarda ka- dın olmak'" kıtabımn yazan Nalan Turkeli ıse kıta- bından kısa bır bolum okuyarak gecekondu ya^amı- nın olumbuz ko^ullanna değındı Gecekonduların apartmanlara donuştuğu Zeytın- burnu ndakı degı^ım surecının dığer gecekondu semtlerme ornek olmaması aerektıgını ^fade eden gazetemız yazarı Okta\ Ekıncı sozfennı >ovle sur- durdu '' Dığer bolgelerdekı kaçak y apıtaşma. ozel- likle su havzalarını. ormanlık alanları ve >eşil alanları işgal ediyor. Simdi bu ışgali bir de Zev- tinburnu'na benzer >O ğun apartmanlar kentleş- mesine donuşturursenız. İstanbulun gelecekteki y aşam kay naklarını tumuyIe kurutur ve kenti ol- durürsunuz." SÂRIYER Nâzım plan itirazma Büyükşehir'den ret İstanbul Haber SerN is i - istanbul Buy uk^ehır Be- ledıve Meclısı Boga/ıçı Sarıver Maden Mahalle- sı nden Mazım Imar Pian , n a Na pılan ıtırazlan red- dertı 29 ıtırazın buMilt bır bolumunu "yoğunluk arttırıcı nitelikte" ciduöu ıçın reddeden istanbul Buvuk^ehır Beledıve Meclısı ıtırazlara ılı^kın ımar komisvonu tarafındar hazırlanan raporlan ıttıfakla kabul ettı Meclısın nıfakla kabul ettıaı ıtırazlara ılışkın ımarkomısyorunun goru^usoyle "Bogaziçi gerigorunum etkılenme bolgeleri 1/1000 olçeklı uvgulama imar planının Maden Mahallesi'nı ıçeren V^ma aıt ılgılılerince > apılan itirazlar ıncelenmış. 12 Mart 1992 gun ve 4409 sa- yılı Kultur ve Tabıan arlıklarını Koruma Kuru- lu kararına uvulma«; 1/1000 planlarında Boğa- zıçı ongorunum bolgesı sınırının ver \er vanlış geçırıldığı tespıt edıldığmden. bu sınırları 2960 sa- Mİı Bogaziçi Kanunanun 2. maddesınde belirtıl- diğı şekılde 1983 onjn |, planlardakı gibi duzeltil- mesıne: planda t a n m s i 7 ı^aian a lanlara 1/5000 plan doğrultıısund. lejant verılmesıne itirazlar ıse bu\ ukşehır planUma mudurluğu goruşu doğ- rultusundakomısvooumuzcauvgungorulmemış- tır."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle