27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 EKİM1996ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Milli Eğitim Bakanlığı, okul türleri arasmdaki geçişleri yeniden düzenledi HAFTAY4 BAKIŞ İıııam-hatiplere harp okııliı yolu • Mıllı Eğıtım Bakanlığı, meslek lısesı oğrencılennın genel lıselere geçışlennı valnızca bınncı binıfla sinırlandınrken ımam-hatıp lıselenne ara sınıflarda da geçi:? olanağı getırdı Bu durumun, genel lıselerde fen bılımlen alanından mezun olabılecek ımam-hatıp lısesı kokenlı oğrencılere harp okulu yolunun açılmasına olanak sağlayacağına dıkkat çekıldı EVIINE kAPLAN -AN.kARA-Mı lı Egıtım Bakanlığı sınat geçme sistemıne gore okul turlerı ara-sindakı geçıslen venıden duzenlerken ımam-hatıp lısesı oğnencılerıne genel lıselere geçış »erbestisi tanındı Bu karann genel lıselenn fen bılımlerı alanından mezun olabılecek ımam hatıp lisesi kokenlı oğrencılenn harp okullanna alınması sonucunu dogurabıleceğme dıkkat çekıldı ^enı duzenlemede tenve Anadolu lısesı oerencılenmn ortaoğretım başarı puanını vukseltmek amacı\la son sınıfta genel lıselere geçış vapabılmelen ıçın "oğretmenler kurulu" kararı koşulu getırıldı Mıllı Egıtım Bakanlığı geı,envıl uvgulama\a konulan sınıf gec.me sistemıne gore okul turlerı arasinda geçışlen \enıden duzenledı Talım \e Terbıve kurulu nca hazırlanan "Farkiı Programlar L vgulavan Resmı \e Ozel Ortaoğretım kurumlan Arasındakı Oğrencı Geçişleri '\ onergesı" Bakan Mehmet Sağlam'ın onavından geçerek \ ururluöe gırdı \ onerae\e aore farklı turlerdekı okullardan genel lıselere geçıslenn genel olarak lıse 1 ıncı sınıfta vapılması kararlaştırılırken ara sinıflarda vapılacak geçıslenn ancak velının iş\en degişikhgt durumunda vapılması hukme baglandı Imam-hatıp hselerı bu sınırlamaların dışında bırakılırken bu okul ogrencılerıne her sınıfta genel lıselere geçiş olanagı getırıldı îmam-hatıp lıselenne valnızca "sos\al bUımler \e Turkçe-matematık" alaııı venlmesı nedenıvle koktendınu çevrelerın hedef gosterdığı bakanlık \enı karanvla ımam hatıp lısesı oğrencılerıne genel lıselere geçış vapmalan durumunda heralandan mezun olma olanagı tanıdı Bu ogrencıler aldıklan derslere gore genel lıselerde fen bılımlerı sos\a! bılımler Turkçe matematık başta olmak uzere dıger alanlardan mezun olabılecekler Harp okulu >olu \ onetgenın ımam-hatıp lısesı ogrenulerının ten hselerı \e genel lıselenn ten bılımlerı alanından mezun olan ogrenulerı alan harp okullanna Sıvas davası Yargıtay kararmı yann açıklıyor ANkARA (Cumhumet Burosu) - Virgıtav 9 Ceza Daıresi Snas ta 2 Temmuz 1 Wi gunu me\ dana gelen \ e 37 kişinın olumu\ le sonuçla- nan ola\lara ıhşkın davada sanıklarııı Ankara DGM Bassavcılığı nınvemudahıl- lerın temvız istemlerıne ılış- kın karannı \ann açıklava- cak 124 sanığın vargılandı- ğı davada halen 22 sanıktu- tuklu bulunuvor Vargıtav Cumhunvet Baş- savcılıâı hazırladıgı teblıg- namede smıklardan Halıl Ibrahım Duzbıçer. \usuf ka- rataş, Dursun Tufan. Erkan Çetıntaş \e Lrol Narıkava hakkında TC\ nın 4>0 ve 64 maddelerıne gore ıdam Başsaveılık 1 yıldan az olmamak uzere 6 sanıöa 1 ^ \ ıldan az olmamak uzere hapis cezası \erılmesı vonunde goruş bıldırdı Bassavcılık avnca 21 mahkumıvct kararının bozu- larak beraat, beraatıne karar venlen 11 sanıgaisecezave- rılmesi gerektıgı goruşunu sa\ undu 37 sanığa beraat Ankara 1 No lu DGM 22 si tutuklu 124 sanıktan 26 sını 1S er \ıl 60 sanıgı 3 ervıl lıapiscezasinavarp- ttnrken 3^ sanıgın da bera atını kararlaştırdı Sıvas katlıamında \akın lannı ka\beden aıleler dun \aptıkları ortak açıkl ımada "Çocuklanmızın geçmışıne ve çabalanna sahıp çıkı\o- ruz. Onlann mucadelelennı surdurme\ede\amedeceğız. HukumetL Adalet Bakanı'nı, Malrve Bakam'nı nefret >e şıddetle kınrvoraz" dedıler Kazan veAğar için suç duyurusu ISTANBLL / ANkARA (Cumhumet) - Tutuklu \e hukumlu aılelen bazı sıvasi par- tıler ve demokratık kıtle orgutlerı Dıvarba- kır E Tıpı Cezaev ı nde mevdan ı gelen ve 10 kışının olumuvle sonucjanan olavların so- rumlulan olduklan gefekve^tvie" Adalet Ba kanı Şe\ket kazan Içışjerı Bakanı Mehmet Ağar\e Olaganustu Hal Bolge Valısı Necatı Bılıcan ıleolavın olduğugun cezaev ındego- rev vapanlar hakkında savcılıga suç duvuru- sunda bulundular Ankara velstanbul davapılan suç duvuru- lannda "Tutuklu \e hukumluleroldurme kas- tr\lado\ulduler" denıldı Dıvarbakır Cezaevı nde vaşananları pro- testo etmek ısteven Ozsıurluk ve Davanışma Partısı (ODR> Emei Partısı <EP) HADEP Toplumsal Hukuk Araştırmalar \aktı (TO- HA\) insanHaklarıDernegı(İHD) Çağdaş Hukukçular Dernegı (ÇHD) Çagdaş Gaze- tecıler Dernegı (ÇGD) kamu Emekcilerı Sendıkalan kontederasvonu(kEbk) Istan bul Tabıp Odası gıbı bazı sıvası partıler de- mokratık kıtle orgutu temsilulen ıle tutuklu ve hukumlu aılelennm bulundugu bır grup dun oğle saatlerınde İstanbul Sultanahmet Mevdanı nda toplanarak basın auklaması vaptı Daha sonra adlıveve gıden grup ıçınde bu- lunan avukatlar olavlardan sorumlu oldugu onesurdulerı Adalet Bakanı cezaev ı savcisı \e mudurlerı hakkında İstanbul Cumhunvet Bassavulıgı na suç duvurusunda bulundular geçısıne olanak tanıdığına dıkkat çekıldı ^ onergede avnca meslek derslennden başanlı olarak genel lıselere geçış vapan ımam-hatıp lısesı ogrencılennm dın kulturu ve ahlak bılgısı dersınden muaf tutulmasi da kararlaştınldı Bakanlık ten ve Anadolu hselerı içın avn bır duzenlemeve gıttı Ortaoğretım basarı puanlannı vukseltmek n,ın son sınıtta genel lıselere geçıs >apan ogrencılenn engellenmesi ıçın "oğretmenler kurulu" kosulu getınldı Buna gore ara va da son sınıtta genel liseve geçış \apmak ısteven bu oğrenulenn velılennın nakıl ıstegını kabul etmesı durumunda ogretmen kurulu toplanacak Oğretmenler kurulu ogrencının okuldakı başarı durumuna gore geçiş. >apıp >apama\acagına karar verecek Kurul karan olmadan geçış >apılama\acak Genel lıselerden meslek lıselenne geçış vapmak ısteven ogrencıler gıtmek ıstedıklen okullarda "voğunlaştınlrnış eğıtun programj*'na alınacak Pıogramda basansız olan ogrencıler lıse I ınu sinıtı tekrar etmek koşuluv la meslek lıselenne geçış vapabılecekler Meslek lıselennde bolum degiştınnek ıste>en ogrencılenn vılsonu ba^an onalamasının en az i 00 olması koşulu aranacak Ders geçme ve kredı sıstemınden sınıf geçme sistemıne geçışlerde ogrencılenn kredı savısına gore gerçekleştınlebılecek Bakanlık genel lıselenn son sınıfında oğrencılere alan değıştırme hakkı verılmesıne ılışkın çalışmalanndan gen adım artı Alan değısjklığme ılışkın hukum vonergeden çıkanhrken sıstemın ıkınci vılındakı gehşmelerden sonra bu konuda venı bır çalışma vapılacağı oSrenıldı Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, üniversitelerin laikliğin teminatı olduğunu söyledi Laiklik mesajları ayakta alkışlandı • Marmara Lnı\ersıtesı'nın yenı oğretım \ılı torenınde konuijan Sağlık Bakanı A.ktıına, ınançlann laıklığın guvencesıaltında olduğunu belırterek "'Oğrencılenn kımlıklennde laık anla\ış olu^malıdır" dedı Haber Merkea - Ankara Lnıversıtesı nın 1W oğretım vıh acılı^ torenınde laıklık mesaıları avakta alkışlandı Cumhurbaşkanı Sulnınan Demi- rel venı akademık \ılın ba^laması dola\\s\vla va vımladıgı mesaıda "Laık, demokratık cumhumetı- nıı/ın \e bolunmez butunlugumuzun temındtı olarak gorduğumuz unıversıtelenmıze buvuk onem \envo- ru/" dedı Marmara v e Gazıantep unıv ersıtelen de v e nı oğretım v ılına dun duzenlenen torenlerle başladı Ankara Lnnersıtesi nın venı ıkıdemık vıh açılı^ torenıneKKTCCumhurbaskanı RaufOenktaş Ba^- bakan Necmettın Erbakan. \navasa Mahkemesı Baskını ^ektaGungorOzden Atganıstan ın Turkı- ve Maslahauuzarı SavedZaherShah veCHPGenel Baskanı Denız Bavkal katıldı Torende Hacettepe Lnıversııesi Buvuk Senfonı Orkestrası bır konser verdı Orkestra >etı Prot Dr Hıkmet Şımşek ın Iz mır Marşı nın seslendırılmesi oncesindekı "Bu par- çavı çağdaş \e laık cumhurıvetın kurucusu buvuk Atatıırk'e adı\orum" sozlerı avakta alkislanırken marşın "Naşa Mustafd kemal Paşa \aşa~ nakaratına salondakılerın eşlık etmesı dıkkat cektı Orkestrı marşın bıtımınden sonra oğretım elenıanları ve og rencilertaratından uzun sure avikta alkışlandı Başbakan Erbakan unıversıtelenn gelışmesı ıçın bugune kadar veterh ımkanın avnlmadıgmı "değı- şımhukumeh"ohnknıtelendırdıgıREFAH\OLhu- kumetının unıversıtelere venı ınujdeler vereceğını bıldırdı Hukumetın TB\I\1 ve sunacagı butcenın ^devnmcıozellıgıolacajınıanlatan Erbakan bun lardan bırının de unıversıtelenn kavmklannda sag lanacakartışolacajınıbıldiTiiı Erbıkin şovlekonuş- Albay De Kock Talme'nin katilini açıklayacağım STOCkHOLM (\A) - Olof Palme suıkastı ıle ılgı lı olarak vargı onundebulu- nanGunev Atnkaeskııstıh- barat şetı Albav Eugenede kock un vakmda Isveç Ba^bakanı nın katılı olarak Gunev Atrıka istıhbarat bı- nmlerı ıçın çalışmış bır Is- \eçlının adını açıklavacagı bıldınldı Is\eç televızvonu Albav De kock un bu vıl sonunda Gunev Atrıka "Doğruluk\e Lzlaşma komısvonu" onun- debulsveçlının adını kamu- ovuna du\*uracagını belırte- rek bu kışının su anda Ak- denız ulkelerınden bırınde vaşadıgını kavdertı •KKTC'debıüunmor' Buarada Kveçtelevızvo- nu2 ncıkanalıda sozkonu- su Isveçlının ">6 vaşinda ol- duğunu ve su anda k k TCde bulundugunu ıtade ederken bu kışının kendısı- ne v onelık suçlamalan tele tonla v ılanladıgını duv urdu Avnı televızvon kanalı soz konusu kişı ıle ılgılı bıl- gılerı Albav De kock a \a- kın bır kışıden sagladıgını belırttı Otevandan Gunev Atrı kalı gazetecı Phılıp \an Nı- ekerk. Isveç televızvonuna vaptıgı açıklamada De kock ıle cezaev ınde bırçok kereler goruştugunu belırte rek eskı istıhbarat şetının kendısıne bu Isveçlının bır Akdenız ulkesınde muhte- melen Turkıvede vasadıgı- nı sandığını sovledıgını bıl- dırdı Gazetecı \an Nıekerk bu bılgılen dıger kavnaklar ta- rafından doğrulatamadıgı ıçın\avınlavamadi2inı sov- ledı Isveç basını Palme su- ıkastıvla ılgılı olarak son gunlerde uzunvıllardırGır ne de vaşavan ve daha once Gunev Atnka Isveç istıhba- rat bınmlenvle CIAde ça- lıştığı one surulen sftvaşın dakı BertılVVedınadındabır lsveçlı ıle ılgılenıvorlar Aılesı ıle bırlıkte Gırne de vasavan Bertıl Wedın ıddı- alan şıddetle reddetmıştı tu "L nnersrtelenmtnn \atınmlannı tamamlamala- n ıçın her turlu ımkân venlecekfır Oğretım uvelen- nın dığer ulkelerde araşhrma. ıncelemelerde bulun- malan ıçın sınırlamalar ortadan kaldınlacak. kav- naklann kullanınıındakı formalıte ve engeller kaldı- nlacak. L ımersıtelenmıze gozumuz gıbı bakacağız. llım adamlarımıza en bu\uk desteğı \ereceğız." CHP Genel Başkanı Denız Bavkal da vuksekog retımın bılgı toplamanın otesınde ulkenın kalkınma- sında ılenve gıtmesınde vedegışmesinde oncu olma si gerektıgını vurgulavarak "Lnnersrtelenmu,ulke- mızın. çağdaşiığın. laıkdemokratıkcumhunvehn >>ag- lam temeller uzennde vukselmesının aracıdır" dedı Marmara Lnıversıtesı nın venı oğretım v ılına baş laması nedenıvle duzenlenen torende konuşan bag lık Bakanı \ ıldınm Aktuna. mançlann laıklığın gu v encesı altında olduğunu Belırte rek "Lnnersıte oğrencılennın kımhkkrınde laık anlavışoluşma- bdır" dedı Aktuna laık anlavişin Turkı ve \e uvgar dunvamn kapılannı açtıgını sovledı Lnıversıtelerın malı vonden ozerk olması gerektıgını sov le- \en Aktuna devletın destegının veterlı olmadıgmı bu vuzden unı versıtelenn paralı olması gerektı ğını savundu Torende konu^an Marmara Lnıversıtesı Rektoru Omer Fanık Batırel ise Marma- ra Lnnersitesı nın Ataturk un kurdugu Cumhunvetın temel ıl kelerını Turk gençlıgının dıma- ğında canlı tutma gorevını sur- durdugunu sov ledı OS> M Baş kanı Prof Dr EresSovlemez ise Gazıantep Lnıversıtesı nde "20O0'lı Nıllarda Lnı\ersıtelen- nuz" konulu v ılın ılk dersını ver dı Bılgı toplumlannda unıversı- telenn onemlı bır vennın oldugu nuvurgulav3nSo\lemez "Oğre- tım uvelen açısından da unıversı- te bır sırça koşk olmaktan çıkıp topluma en ıvı şekılde eleman \e uznıan kazandıran araştırma Marmara Lrmersıtesı'nın 1996-97eğıtımMİıaçılıştorenındekJasıkmuzıkkonsen\erildi.(UĞURGLN\ UZ) merkeaolmalıdır"dıvekonuştu Iran'dan elektrik ithalatı başhyor ANKARA (Cumhunvet Burosu) - Enerjı ve Tabıı kavnaklar Bakanı Re- caı kutan Turkıve nın artan elektnk gereksınımını karşılamak amauvla Iran dan v ılda ortalama 3 mılvar kılo vat saat elektnk enenısı ıthal edılece gını açıkladı Mustakıl Işadamları Dernegı (ML SIAD) ıçınde taalıvet gosteren Elekt nk ve Elektronık komıte uvelerını ka bulunde konuşan Enenı \ e Tabıı k ıv - naklar Bakını RP lı kutan Bulaans- tan v e L krav na dan da enerıı ıthal edı lecegını sovledı Iran dan ıthal tdıle- cekelektnkenenisinın ıkı ulkearasın- dakı ener|i nakıl hatları araulıgıvla saglanacagını belırten kutan 1996 \ ı lı ıçınde 100 megavat gucundekı sis temden enerjı ıthal edılecegını bıldır dı kutan bu mıknrın 199" vılında amırıhrak 300 megavata vıkarılaca gını ve buna koşut olarak da Iran dan vıllık elektnk enenısı ilımının ^ mıl var kılovat siat olatamnı belırttı Bulgarıstan ıle L krav na dan da enenı îlınmasıkonusundagoruşmele- nn surduruldugunu kavdeden kutan L krav na dan ıthal edılmesı duşunulen elektrıgın bedelının Lkravna va do- ğalgaz veren ancak karşılıgını tahsıl edemeven Turkmenıstan a odenece- gını vurguladı Turkı>e nın sanavıleşme ve anan nutusunun Uıketım gereksınımını kar- şilaması bakımından Ataturk Baraıı buvuklugunde >enı bır santrala ıhtı- vaç bulundugunu sovledı kutan enenı proıelen ıçınde her vıl -î mılvar dolarlık bır \ atınm v apılması gerektı- gını kavdertı Enerjı ve Tabıı kavnak- lar Bakanı kutan vapım suresının kı sa olması bakımından venı dogalgaz santrallarının da vakıt gecınlmeden kurulmasi gerektıgını belınerek "^e- nı santrallan ışletmeve almadıgınız takdırde her vıl ' ıla 4 mılvar kıîovat saat enerjı ıthal etmekdurumunda ka- lacagız" dedı AHMET TANER KIŞLALI f Godotf yu Beklerken... Çok geçtı aradan Suudı Arabıstan'da nasıl bır "Islam" olduğunu anlattıgım bır yazımdan sonraydı Orada yaşa- mış yakınlarımın tanıklıgına dayanarak yazılmış bır yazıydı soz konusu olan Şener Battal telefon ettı - Hocam RP ye haksızlık edıyorsunuz Bızım o anlattıgınız duzen ıle bır ılgımız yok< Gerçek Is- lam o degıl' Sordum - Pekı nıçın o duzenı ya da Iran dakını açıktan eleştırmıyorsunuz? Nıçın farklılıgınızın anlaşılma- sını saglamıyorsunuz7 Nıçın dışınızdakı olumsuz- lukların sızı yıpratmasına ızın verıyorsunuz? Kendısıyle aynı Meclıste bulundugumuz Er- bakan ın beyın takımı nın en çagdaş uyesı olan Sayın Battal sıkıntılıydı - Yapamayız1 Onlarla lyı ılışkılerımızı bozama- yız • • • RP'nın Sıncan Beledıye Başkanı Bekır Yıldız açıklıyor Humeynı donemındekı iran reıımını benımsı- yorum RP nın Çalışma Bakanı Necatı Çelık laıklık yanlılarına tukrukler saçıyor Bazı kesımlerateıst ve ınançsız bır toplum he deflemektedırler Çatışma bır grup ateıst ıle 65 mılyon ınsan arasındadır Kım cumhurıyet adına, Ataturk adına konuşursa yuzune tukurun ' Ve Ataturkçu Duşunce Dernegı yonetıcılen, Muğla'dan Hakkârı ye suruluyorlar Afganıstan da Taleban eskı devlet başkanını yargısız sokakta asıyor Kadınların evlerınden çık- malarını çalışmalarını yasaklıyor Dıncı basın, bu uygulamaları haklı ve samımı buluyor Işte şenatın ta kendısı ' RP nın Mıllı Gençlık Vakfı ılkokul oğrencılerıne dın eğıtımı vermek ıçın bır yaz okulu açıyor Ve Gul- hane Parkı ndakı 'mezunıyet torenı nde bır tem- sıl sergılenıyor Mahkemelerde dolandırıcı ve katıllerın ruşvetle kurtulduklarını ama ınsanlara Kuranıkerım ı og- retenlere ıdam cezası verıldıgını anlatan bır tem- sıl Umudun sılahlı savaşımda ve mukaddes da- va ıçın canını vermede olduğunu anlatan şıırler • • • Çağımızın onemlı Marksıst duşunurlerınden Ro- ger Garaudy yıllar once Musluman oldu Ve bır- denbıre bızım dıncı kesımlerın baştacı oldu Istanbul'a geldığınde bırlıkte yemek yedık Uzun uzun soyleştık Şarabını yudumlarken şoyle dedı 'Geçenlerde Cezayır de bır Islam bılgınlendo- ruk toplantısına çagrılıydım Yarım gun neyı tar- tıştılar bılıyor musunuz 7 Bır Musluman kadının erkeğın elını sıkıp sıkamayacagını Çıldırabılır- dım 'Sız islama en buyuk kotulugu yapıyorsunuz dıye bagırınca konuyu degıştırdıler Ve laık Turkıye Cumhurıyetı nın Dıyanet Işlerı Başkanlıgı geçenlerde bır fetva yayımladı Mus- luman bır erkeğın niKahlısı olmayan bırkadınla el sıkışması haram ' Yanı gunah 1 Ve de o laık Cumhurıyetın Başbakanı Erba kan şerıatçı Sudan ın ıkınci adamı Turabı yı Tur- kıye ye davet edıyor (Bırçok ulkenın 'Islamcı te- rorun arkasındakı ısım saydıgı kışıyı) Ve de Mı- sır ı kana bulayan Musluman Kardeşler' orgutu- ne arka çıkıyor Adalet Bakanı nın yaptıkları ıse başlı başına bır lıste • • • Ikı yıl kadar once Galatasaray Lısesı nde ÇY- DD nın duzenledıgı bır toplantı vardı Ataturk un Cumhurıyetı Nereye Gtdıyor? Konuşmamın ılktumcelerının bırçok kışıde şaş- kınlık yarattıgını anımsıyorum - Ataturk un Cumhurıyetı kaldı mı kı nereye gıt- tıgını tartışıyoruz? Asıl onu nasıl yeniden kurabı- lecegımızı tartışmalıyız Somut ornekler verdım Ama o ornekler henuz yukarıdakıler kadar somut degıldı 'Godot yu Beklerken oyununu bızım kuşaklar lyı bılır Tum oyun boyunca kım ya da ne oldu- gu anlaşılamayan Godot beklenır durur Bızde de şımdı Şerıatı Beklerken" oyunu oy- nanıyor Çok da seyırcısı var Başta da sagın ve solun "onder len Ve de 'Buyuklerımızın mutlaka bır bıldıgı vardır dıye tevekkul ıle Godot yu bekleyen mılletın vekıl- lern BILIMKURGU KİMİ KURUYOR • Tanımlar Utop>a bılımkurgu fantaz>a karş,ı utopva • Çağdaş bılımkurgunun başlangıcı Jules Veme Shelley Wells # 2 0 yuz>ılda bılımkurgu Kapıtalızmın yenı tanrılan 9 Mekanıkleşen kader Tanrıv/i bulan bılım • Bılımkurguda tarıh boju ana temalar ve unlu yapıtlar • Turkıve de bılımkurgu Evlıya Çelebı Nazım Hıkmet ve gunumuz İlhan Arsel-Turan Dursun mektuplaşmaları • Zaman yolculuğu mumkun mu 7 • Harut-Marut meleklerının Sumer'dekı köklerı • Çın devrımınde gelın kaynana savaşı • Hayvanlar Olırnpıyatı • Assos'tan tarıh esıntılerı • Ahılığın Alevılığe etkılerı • Pısagor teoremı Pısagor'un mu' • Uç deney ve tanrı • Bılgısayar kullanıcısına tavsıyeler Tel (0212)212 10 66 Fax (0212)288 48 05 Kkim sayısı bayılerde
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle