03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 2 EKİM 1996 ÇARŞAMBA HABERLER Demirel ınlaşmalan mayladı ANKARA (CumhuriyetBü- jsu)-Cumhurbaşkanı Süley- lan Demirel Mısır. Arnavut- ık. Makedonya ve Bosna- [ersek'le ımzalanananlaşma- ıra ilişkin Bakanlar Kurulu ararlanm onayladı. CumhurbaşkanhğVndanva- lian açıklamada. onaylanan îakanlar Kurulu kararlan ŞÖN - i sıralandı: - 4 Haziran 1981 tarihinde Lahire'de imzalanan "Türki- vîCumhuriyeti ile Mısır Arap (umhuriyeti Arasında Türk lal. Hak ve Menfaatlann Taz- ninine İlişkin Anlaşma"nın JAğustos 1996 tarihinde sona etctk > ürijrlük süresinin 2 > ıl (Hha uzatılmasına ilişkin ka- ıtr. -4Nisan 1994 tanhindeım- zılanan. "Türkiye Cumhuri- vrti ile Arna\ utluk Cumhuri- \;ti Arasında Gelir \e Ser\et îzerinden Alınan Vergilerde Çifte \ ergilendirme\i Önleme AnJaşmasrnın onaylanması- m ılı^kın karar. - 25 Temmuz 1996 tarihin- (fc imzalanan, "Türkıve Cum- hınveti ile Arna\ utluk Cum- hjriyeti Arasında Silahlı Kuv- vftlerSağlık Personelinin Eği- tm \e Işbırlığı ile llgıli Pro- tckolde Değişıklik Yapılma- sına Daır Ek Anlaş.ma"nın oaa> lanmasına ilişkin Bakan- lar Kurulu karan. -16 Haziran 1995 tarihinde ınzalanan "TürkiyeCumhu- rKeti ile MakedonyaCumhu- riyeti Arasında Gelir ve Servet Üzeririden Alınan Vergilende Çift Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması*'nın onaylanması- na ilişkin Bakanlar Kurulu ka- ran. - 7 Kasım 1996tarihinde im- zalanan "Türkne Cumhuri- yeti ile Bosna-HersekCumhu- riyeti .Arasında Ticaret \e Eko- nonıik tşbiıiiği Anlaşması". iran TKK hedefleri bombalandı9 ANKARA (Cumhurhet Bürosu)-lran'ın Ankara Bü- yükelçiliği. Türkıve sınınn- daki PKK teröristlennin des- teklendıği yönündeki haber- leri yalanlayarak Türk yetkı- liler tarafından \eri!en koor- dinatlardakı kamplann bom- balandığını savundu. trah'ın Ankara Büyükelçi- ligi Basın Ataşeliği tarafın- dan yapılan açıklamada. Baş- bakan Necmettin Erbakan'ın istemi üzerine Iran sınırında Türkıve karşıtı unsurlarbulun- duğuna ilişkin savların uz- man heyet tarafından yerinde ıncelendiği kaydedilen açık- lamada. asken heyetlerin L'ru- miye bölgesinde teröristlerin izıne rastlamadığı belirtildı. Iran tarafından Türkıye've teslim edilen terönstlerin, \et- kilılere > anlış bilgıler aktara- rak iki ülke arasındakı ılişki- lerin bozulmasını hedefledi- gi savunulan açıklamada. Er- bakan'ınlrangezisinınardın- dan binlerce güvenlik gücü- nün bölgeye göndenldiöi \e Türk \etkıliler tarafından ve- rılen koordinatların bomba- landıöı belırtildi. Uluslararası Af Örgütü, Türkiye'deki insan haklan ihlallerini önlemeyi hedefleyen uluslararası kampanya başlattı« 4 Latin Amerîka Türkiye'ye kötii örnek 9 İstanbul Haber Ser\isi - Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) Genel Sekreteri Pierre Sane. "Türkiye'de meydana gelen kayıp ve siyasi öldürme olaylannın Latin Amerika diktatörlüklerinden ilham alınarak gerçekleştirildiğini" söyledi. Türkiye'de insan haklarının giderek kötüleştiğini. düşünce gü\enliğinin sağlanmasında belli geîişmeler sağlanmasına karşın 1990'dan sonra vaşama güvencesinin giderek tehlike\e girdiğini belirten Pierre Sane. hükümeti uluslararası insan hakJarı sözleşmesine uymaya. insan haklan ihlallerine son vermeye \e bu hakları güvence altına alacak önlemler almaya davet etti. Pierre Sane. silahlı muhalif gruplar olarak tanımladığı PKK ve diğer yasadrşı örgütlere de çağnda bulunarak sivillere ve sılahsız askerlere yönelık eylemlerine son vermelerini istedi. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Pierre Sane. dün Istanbul'da düzenlediği toplantıda. Af Örgütü'nün 82 sayfalık "Türkhe - İnsan Haklan Olmadan Güvenlik Olmaz" başlıklı raporunu özetleverek okudu ve Af Örgütü'nün Türkiye'dekı insan haklan ihlallerini önlemevi hedefle>en uluslararası kampanyasını başlattı. Golden Age Otel'de düzenlenen toplantıda Pierre Sane. Türkive'de bulunduğu bir haftalık süre içinde yaptığı temasları da deâerlendirdi. Düzenlediklen kampanvanın Türkıye'nin aleyhinde değil lehinde olduğunu belirten Genel Sekreter Pierre Sane. "Türk insanının yaşam güvenliğinin sağlanmasını isteyen bir kampanya nasıl Türki\e'nin alevhine olabÛir" dıve sordu. 1990"lı vıllarda Türkiye'de insan haklarının giderek kötüleştiğini ve vetkililerin işkence. siyasi öldürme ve kayıp olaylannı devlet güvenliğini sağlamak gerekçesiyle örtbas veya göz ardı ettiklerini ifade eden Pierre Sane. raporun hazırlanmasını ve düzenledikleri uluslararası kampanvanın • Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Pierre Sane, hazırladıklan raporu sunmak üzere haziran ve eylül aylan başlannda Türk hükümetine görüşme isteklerini ilettiklerini, ancak bugüne kadar bir yanıt alamadıklannı vurguladı. • Sane, Türkiye'de insan haklannın giderek kötüleştiğini, düşünce güvenliğinin sağlanmasında belli geîişmeler sağlanmasına karşın 1990'dan sonra yaşama güvencesinin giderek tehlikeye girdiğini belirtti. mevcut ve eskı Türk hükümetlerinin isteğı ile gerçekleştirildigini savunarak şöyle devam etti: "Çünkü. Türkıye'nin altına iınza koyduğu uluslararası insan hakları sözleşmeleri \e iilkede yaşanan sivasi öldürme, kayıplar \e işkence olaylannın varlığı bunlan vapmamı/ı gerektiriyor." Hükümetten yaıut yok Hazırladıklan raporu sunmak üzere haziran ve evlül aylan başlannda Türk hükümetine görüşme isteklerini ilettiklerini, ancak bugüne kadar bir yanıt alamadıklannı vurgulavan Sane. tüm siyasi partiler ve aralarında TÜSİAD. Türk-lş. İnsan Haklan Derneği. Mazlum-Der, Tabibler Odası"nın da bulunduğu çok savıda sivil toplum örgütü temsılcilerıyle görüştüklerini, görüştükleri tüm kuruluşlann Türkiye'de insan haklan sorunıı bulunduğu konusunda hemfikir olduklarını. bu durumu olumlu bir gelişme olarak kavdettiklerini ifade etti. Ancak. insan haklan ihlallerini PKK'ye karşı operasvonların yürütüldüğü Güneydoğu'da yaşanan koşullara bağlamaya çalışan görüşlerle karşılaştıklannı belirten Pierre Sane. insan haklan ihlallerinin sadece Güneydoğu'da değil tüm Türkiye "de görüldüğünü anımsattı. PKK'ye çağn ~ Bir soru üzerine, PKK'yi "silahlı muhalif grup" olarak tanımladıİdannı ifade eden Pierre Sane, güvenlik güçleri ve silahlı muhalif gruplar arasında süren çatışmalarda sivillerin çarpraz ateş arasında kaldıklannı. aynca, PKK ve diğer yasadışı örgütlerin de pek çok insan hakkı ihlali gerçekleştirdiklerini. Af Örgütü'nün bu tür saldınlan açıkça ve şiddetle lanetlediğini belirterek, bu örgütlere. sivillere \e silahsız askerlere karşı gerçekleştirdikleri saldınlara son vermeleri çağnsında bulundu. Batı suça ortak "Batı'dan gelen baskıların Türkiye'deki Batı karşıtı akımları güçlendirdiği görüşüne katılıyor musunuz" sorusunu. düzenledikleri kampanya kapsamında sadece Batı'dan değil tüm dünya ülkelerinden tepkıler geleceğinj belirterek yanıtlayan Pierre Sane, Batıdan bugüne kadar gelen tepkilenn de tutarlı olmadığını belirtti. Sane. şövle devam etti: "Türk hükümeti uluslararası kanunlar altında gönüllü olarak yüklendikleri sorumluluklan yerine getirmedi. Polis ve jandarma de\ letin koruy ucuları olarak görüldüğünden. kendilerine tam bir dokunulmazhk tanınmaktadır. Görüldüğü kadanyla da Türk devieti. Batı dünvasının sınır koruyucusu olduğundan ve ricari \e ekonomik büyüklüğünden dolayı uluslararası topluluğun araştırma, eleştiri ve yaptınmlanndan uzak durnıayı becermiş görünmektedir." Sane. Amenka Bırleşik Devletlen yapımı helikopter ve zırhlı araçlann insan hakları ihlallerinde kullanıldığını da kaydetti. Dışişleri 'ndentepki 'Af Örgütü raporu maksatlı' • Bakanlık açıklamasında Türkiye'deki insan hakları uygulamalarının farklı kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlarda çeşitli açılardan ele alındığı ve eleştirildiği, olumlu hiçbir gelişmeye yer verilmediği belirtildı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışişlen Bakanlığı. Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'deki insan haklan ihlallerine ilişkin raporunun eski raporlardan farklı olmadığını savunarak. raporun taraflı ve maksatlı olduğunu bildırdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada. Türkiye'deki insan haklan uygulamalannın farklı kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlarda çeşitli açılardan ele alındığı ve eleştirildiği. olumlu hiçbir gelişmeve yer venlmediği belirtildi. Açıklamada. Türkiye'de insan haklan uygulamalarıyla ilgili mevzuatta iyileştirmeler yapmak amacıyla hükümet d'üzeyindeki çalışmalann sürdüğü kaydedildi. Uluslararası Af Örgütü raporlannın "her zaman taraflı \e maksatlı" olduğu görüşüne yer verilen açıklamada. bu kuruluşun PKK'yi "terör örgütü" olarak nitelemekten kaçındığı kaydedildi. Açıklamada. "PKK'yi sa\aşan bir taraf olarak göstermek isteyen rapor. bu yaklaşımıyla terörü teş\ik etmektedir. Af örgütü bu tutumuyla inanılırlığını ve itibannı yitirmiştir" denildi. M i r a s k a v g a s ı c e n a z e t o p r a ğ a v e r i l m e d e n b a ş l a d ı Şahin 'in cenazesipaylaşüamadıistanbul Haber Senisi - Pendik Kurtköy'dekı kanlı hesapiaşmada öldürülen "rüşvetinbelgesi"dava- sının kilit ismi Mahmut Şahin'ın cenazesi. çocuklan ve resmi ni- kâhlı eşi tarafından paylaşılamadı. Trilyonlarca lira değerinde olduğu öne sürülen mirası yüzünden $a- hın'in ıkıncı eşi İlkü Şahin ve imam nikâhlı ilk eşinden olan ço- cukları. Mahmut Şahin'in cenaze- sinikaçınnayaçalıştı. Polis. miras yüzünden tartışan iki gruba müda- hale ederek cenazeyi Aydın'fn Na- zılli ilçesine gönderdı. AhmetÖzalveeski Emlak Ban- kası Genel Müdürü Bülent Şemi- ler alevhine açılan rüşvet davası- nın kilit ismi Mahmut Şahin'in ce- nazesi. aile birev lerini karşı karşı- va getirdi. Aslan Nakliyat'ın eski ortağı müteahhit Şahin'in büyük ser\eti yüzünden çıkan miras tar- tışması. cenazenin bulunduğu Ka- racaahmet Gasilhanesi'nde başla- dı. Şahin'in imam nikâhlı eşinden olan çocuklan ve resmi nikâhlı eşi Ülkü Şahin arasında. cenazenin defnedileceğı yer konusunda kav- ga çıktı. Polis. grupların birbinne girmesini engelleyerek cenazevi arabaya yerleştirdi. Şahin'in çocuklan. "Miraskav- gasını cenaze gömülmeden başlat- tınız. Sen para yüzünden cenaze- ye sahip çıkıyorsun, ancak burada ikinci bir cenaze çıkarttıracaksın. "Kocamı çok seviyorumdiyorsun" ama kardeşin olay günü benzin is- tasvonundan arkasına bile bakma- Pendik Kurtköy 'deki mafya hesaplaşmasında öldürülen Mahmut Şahin'in eşi Ülkü Şahin ve imam nikâhlı ilk eşinden olan çocuklan. mirası yüzünden cenazeyi kaçırmaya çalıştı. (Fotoğraflar ALPER TU RGUT) dankaçtı~diyerekağladılar. Polis arabasına bindirilen Clkü Şahin ise. "Mahmut, benim resmi nikâh- lı eşim. Cenazenin nerede defnedi- lecegine de ben karar veririm. Za- ten bütün evraklarım da tamam. Cenazeyi şimdi e\e götürerek ne- reye gömüleceğine karar verece- ğiz" diyerek kendisini savundu. Polis eskonuyla vola çıkanlan ce- nazenin. Mahmut Şahin'in Üskü- dar'daki evine götürülmesine izin verilmedi. Atatürk Havalimanı'na aiden cenaze konvovunun önü Mahmut Şahin'in çocuklan tara- fından kesildi. Polis. cenazenin ka- çınlmasına müsaade etmezken Şa- hin'in çocuklan. fotoğraf çeken basın mensuplanna saldırdı. Tek- rar yola dev am eden cenazenin önü ikinci kez kesilirken polis geçilen herilçeden takviye güç istedi. Ata- türk Havalimanı'na getirilen ce- naze, saat 16.00"da uçakla lzmir'e gönderildi. Cenazenin, Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verilece- ği bildirildi. Öteyandan Pendik'teki silahlı ça- tışmadaölen. Drej Ali olarak bili- nen Ali Vasak'ın yeğeni NihatV'a- sak. Şanlıurfa'da toprağa venldi. ts- tanbul'dan getirilen Nihat Yasak'ın cenazesi. saat 16.30'da Yusuf Pa- şa Camii'nde kılınan ikindi nama- zından sonra Bediüzzaman Me- zarlığı'nda defnedildi. Cenaze tö- renine. şarkıcı İbrahim Tatlıses ile yeraltı dünyasından Kemal Kürşat, Karakeçi aşireti reisi Abdulkadir Karakeçili Bucak Aşireti Reisi Se- dat Bucak'ın yeğeni Fatih Bucak ile çok sayıda Şanlıurfalı katıldı. Türkiye'den istekler 'Gözaltı süresi kısaltılmalı'İstanbul Haber Semsi-lşkencenın Önlenmesi Içın Avrupa Komitesi'nin Türkiye'deki işkence ve kötü davra- nış olaylannı "geniş çapta". İşkence Üzerine Birleşmiş Milletler Komite- si'nin de "sistemli" kavramıyla ta- nımladıklan belirtvlen Af Örgütü ra- porunda hükümete. bu ihlalleri önem- İı ölçüde düşürmeyi hedefleyen tav- »ıvelerde buiunuldu. Türkiye'den stan- dartlar üstü bir şey istemediklerini, isteklerinin basit ve somut önerilerden oluştuğunu, bunlann da uluslararası sözleşmelerve Batı ülkelerinde uygu- lanmakta olan kurallardan ibaret ol- duğunu açıklayan Genel Sekreter Pi- erre Sane, bu tav siyeleri şöyle sırala 1 dı: ' - Kayıplar ve yargısız ınfazlartam ve tarafsız araştınlmalı. - Mahkemeye çıkanldıktan sonra tutuklu v e hükümlülerinjandarma v e polısle ılışkılen kesılmeli. -Terörle Mücadele Kanunu kapsa- mına gıren sanıklar da dahil gözal- tındaki her kişinin avukatıyla görüş; türülmesi sağlanmalı. -30 günlük gözaltı süresi azaltılma- lı ve gözaltındakiler gecıktırilmeden hâkim karşısına çıkanlmalı. -Şıddetı desteklemeyen görüşleri ce- zalandıran uygulamalann Türkiye ta- rafından imzalanan uluslararası an- laşmalarla çelişki oluşturduğu yargıç- lara talimat olarak verilmeli. - Kayıp. yargısız infaz ve işkence olayları ile ilgili olarak güvenlik güç- leri alevhine dav a açılmasınıengelle- yen "Memurin Muhakemau Kanunu* uygulanmamalı. Silah satışları Uluslararası Af Örgütü'nce Türki- ye"deki insan haklan ihlallerinin ön- lenmesi. düşünce ve yaşam güvenli- ğinin sağlanmasına yönelik düzenle- nen kampanya. 172 ülkede başlatıldı. Genel Sekreter Pierre Sane. ai'nin hiçbir ay nm yapmadan tüm dünyada- ki insan haklan ihlallerini kınadığını ve önlenmesi ıçin çaba gösterdiğini vurgulayarak Çm Halk Cumhuriyeti, Kolombiya ve Fas'taki uvgulamalar içinde benzer kampanyalar yaptıkla- rını anımsattı. Son bir hafta içinde Is- rail. Afganistan ve Ingiltere'nın işle- dikleri insan hakları ihlalleri nede- nıyle aı'ce kınandığını söyleyen Sa- ne. kampany a hedeflerinin, dünya ka- muoyunu bılgılendirmek. hükümetle- n uyamıak ve insan haklan ihlalleri- ni protesto etmek isteyen duyarlı in- sanlara bir fırsat tanımak olduğunu açıkladı. Pierre Sane. bir soru üzerine "tu- rizm boykotu" çağnsında bulunma- yacaklarını vurgulayarak kampanya kapsamında gerçekleştirecekleri ak- tiv itelerle ilgili bilgi verdi. Sane. ulus- lararası topluluğa ve Türkıve ile özel ilişkileri olan ülkelere. Türkiye ulus' lararası msan haklan kuruluşlan ile iş- bırliğını reddetmeye devam ettiği tak- dirde. Türkıye'yi sorumlu tutmak için gereken tedbirleri uygulamalan gerek j tiğinı anımsatacaklannı belirterek ın-1 san haklan ihlallerinde kullanılan he- likopter ve diğer askerı malzemeleri satan ülkelerden bu satışlan durdur : malannı isteyeceklerini söyledi. BAŞSAGUGI Arkadaşımız, gazetemiz yazan ve Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı ATAOL BEHRAMOĞLU nun babası HAYDAR BEHRAMOĞLU'mm vefatını üzüntüyle öğrendik. Acısmı paylaşır, BEHRAMOĞLU ailesine başsağlığı dileriz. CUMHURİYET ÇALIŞANLARI VEFAT Odamız Hukuk Danışmanı Sn. A\ukat ALP SELEK'ın babası. TİP Kurucusu tzmır Milletvekili Sn. CEMAL HAKKI SELEK'İ kaybetmenin derın üzüntüsünü yaşıyoruz. Ülkemızin çagdaş. demokratik. insan haklanna saygılı sosyal bir dev let olması ıçin uzun yıllar çaba harcayan bu güzel ınsanı şükranla anıyor. anısı önünde saygı ıte eğiliyoruz. tSTANBUL ECZACI ODASI TtİRSAK SİNEMA KURSLARI BAHÇE KADASTRO MAHKEMESI'NDEN Bahçe Kadastro Mahkemesinin 1988 22 esas ve 1990 24 karar sa> ılı davacısı Maliye Hazinesı v s. davalılan Eşe Şanal vs. olan da\a dosyasında verilen karar Yargıtav 7. Hukuk Daire Başkanlığı'nın 2.10.1995 tarıh 1995 6401 esas. 1995 10115 karar sayılı ilamı ile onanmış olup. bu dosvanın davalılanndan olan Bahçe ilçesi Burgaçlı köyü nüfusuna ka- vıtlı îsmaıl ve Fatma kızı 1961 d.lu Nurten Demirel ile vine a\nı \erde nüfusa kayıtlı tsmail ve Fatma kızı 1964 d.lu Ha- tıce Demirel'e onama ilamı ilanen teblığ olunur. Basın: 109320 Türkcell-7200 Motorola 2. el - 60 milvon 384 38 42 Nüfus cüzdanımı kavbettim. aeçersızdır. ÇİĞDE V11 f ÂTA\SE VER Hüvıyetimı ve ehlıyetımı kavbettim. eeçersızdır. HAYDAR'ÖZTÜRK Nüfus hüv ıyetımı kavbettim. aeçersizdir. GÜLDER DEM/R Pasaportumu kavbettim. hükümsüzdür. ĞCL ŞAT l.K«s(H<ı<taSomı) 12 Ekim - 28 Aralık \ 996 (Cumortesı gunlerı, Soot: 14 00 -18.00] 2. Kvrs (Hofto ici) 14 Ekım - 8 Kasım 1996 (Pozortnı, CarsomİM, Cumo Saot: 14.00 • 18.00) • Düıyo Sinemo Tarihme Genel Bakış • Türk Sinemo Tarihme Genel Bakış • Sinemo Kuramlorı • Senaryo Yozın Teknigi • Sinenıo Kaneralorı • Objektif Özellikleri ve Kodraj • Viıieo Kamerolon • Smemodo Sonat Yönetmu' • Aydtnlaiım Teknği ve Isık Bilgısi • Çekhn Planları ve Kamera Horeketleri * Snenrada Oyuntuluk • Sinemada Kurgu İlkeleri • Sinemoda Seslendirme ilkeleri • Sinema Filrainde Kurgu Teknigi (Stiidyo Ziyareti) • Vkfeo Flmiıde Kurgu Teknği (Stiidyo Ziyareti) • F*n Yboertnmi» Temel İlkeleri • Bir Filniı Yopım Süreci • Fttn Çözüaieaesi Parlez-Vous Français? Fransızca konuşur musunuz? * FRANSIZCA DİL KURSLARI Kurs başlangıç tarihi: 10 EKİM 1996 Kayıtlar ve Test: 3-9 EKİM 1996 Saat: 10.00-18.00 arası İFKM IEFIİSTANBUL FRANSIZ KÜLTtm MERKEZİ rS'STmjT D'ETUDES FIUXÇAISES D1STAKBUL Istiklal Cad. No: 8 Taksim Tel: 252 02 62 AynoE ANTRAKT dergisine \k yd ikretsiı abonefiı Tvrsok Sinema Yılkğı % 3 0 indirMi TÜRSAK VAKfI &oze!«i Erol Dernek Sok. No:l 1/2 Beyoglu - ISTAN8UL Tel-(0 212)25167 70-244 52 51 DİYARBAK3R 2. ASLİYE HUKUK MAHKEiMESİ'NDEN Savı: 1994 508 Davaci D.C. Rektörlüğü \ekıh tarafından da\a\ı Hati- ce Tunç ve arkadaşları alevhine mahkememıze açılan cebn tescil davasının yapılan açık yargılaması sırasında venlenara karar uvarınca: AlipınarMah.9. Sk.No: 3 Di- yarbakır adresinde mukım davalı Şaban Tunç'un bu ad- resine çıkartüan tebligatın bıla teblığ iade edîldığı. em- niyetçe yaptınlan soruşturma neticesinde de tebligata ya- rar adresi tespit edilemediğinden. dava dilekçesinin ila- nen tebliğıne karar venlmıştır. Karar gereğince. yukan- da adresi vazılı davalı Şaban Tunç'un duruşmanın atılı bu- lunduğu 31.10.1996 günü saat 9.00"da duruşmada bizzat hazır bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettir- mesi. duruşmavagelmediği ve dava ile ilgili ibraz etmek istedigı belgeleri duruşma gününe kadar göndermedıği ve kendisini de bir v ekılle temsil ettırmedigı takdirde yar- gılamaya yokluğunda dev am edıleceğı ve karar verilece- ği kevfiyeti davetıye yerine kaım olmak üzere ilanen teb- liğol'unur. 17.9.1996 Basın: 108469 Cumhuriyet Kitap Kulübü'nden Bir Ay Boyunca %50İRİİNDİRİM16 Eylül-16 Ekim 1996 Taksim Sergi Salonumuza Gelin Kampanya Sergimizden Kitaplarınızı Seçin Adres:İstiklal Cad. Zambak Sok. 4/1 Beyoğlu-İstanbul (Ak Sanat karşısı) Tel:252 38 81
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle