27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
2 EK3İM 1S96 ÇARŞAMBA * • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 Y 2: Sinop Y 23 Edırrve PB 22 Samsjn Y 23 Çana-kkale PB 20 Trabzon PB 25 Kocaeli Y 18 Gıresur PB 24 PB 23 Ankara Y 22 Manısa PB 23 Konya Y 22 .Aydın PB 25 Eskşehır Y 20 Denızli Y 22 Sıvas Y 25 Zongıuldak Y 2i Anta^a Y 26 C _ j P a r Ça i l Du.L-tlu Adana Mersin Diyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıirt Hakkâri Van PB PB A A A A PB PB 32 29 33 34 32 30 27 24 Kars PB 25 Marmara'nın doğusu, Iç Ege, batı Akdenız, Iç Anadolu'nun kuzey ve batısı ıle Batı ve Or- ta Karadenız bolgele- rı sağanak ve gökgu- rüttulu sağanak yağış- lı.ötekıyerierazbulut- lu ve açık geçecek. Hava sıcaklığı bıraz artacak. Rüzgâr gu- ney ve batı yönlerden hafıf ara sıra orta kuv- vette esecek. Londra Paris Roma Berlın Amsterdam Madrid Sofya Brüksel PB Y Y Y Y PB PB Y 18 17 22 14 14 27 19 12 Budapeşte Y 21 Münih Atına Milano Oslo Helsinkı Stockholm Belgrad Viyana Bonn HB Y PB Y PB PB Y Y 26 19 13 12 13 23 17 17 Y 14 Taşkent • Tarran Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Bakü Bışkek Tıflis Kahire B A Y B Y Y Y B 14 24 17 21 20 20 18 32 Şam 30 ^ Çok bulutiu ğmurtu G L J N C E L CLAEVT ARCAYÜREK • Baştarafı I. SayfaJa Şeıriata yönelen Afgan örneğı... Türkiye'de işle- rin kötüye gittiğinin vurgulanması ve Karadayı'nın sorusu: - "Partiler bunun bilıncinde mı acaba ?" TSK'dek temel görüşbj sorudayatıyor. Karada- y\, partı adı ^ermeden hükümetten söz etmeden kö- tü gidişe karşı "öteki partilenn, öncelikle ve ivedi- fıkle parlaırentonun yapacağı kimi şeyler" olduğu- nu -bir siyasetçi aracılığıyia- duyurmak istiyor. Hatta. şeriata yol alan RPdışındaki partilerin "gi- dışe *dur' aıyebileceğıne nanmak isteyen bir yük- sek görevli' ızlenimini venyor. Örneğin Karadayı, boynjna Yüce Divan zinciri ta- kılmış bir ortağın desteğirde yüzde 22 oyla ülkeye ve devlete egemen olacağını sanan bugünkü yö- netirnden bir an önce kurtulmanın gereğini anım- satıyor olabilir. Tabii, kurtulamamanın vebalini de. Soysal'ın yorumladığı g*bı şeriatçı kafa ve uygu- lamalardan kurtulabilmek ıçm "mutlaka TSK'nin *dur' demesi gerekmıyor. Bu zorunlu görevi üstle- necek 'başka bir yerler' oîmalı." , Işte, o "başkayer" TBMM! Şeriatın panzehiri, TB- ÇIM'de! * DYP'den kopacak küçük bir grupla genışleyecek bir ortasağ Je CHP den DSP'ye kaymalarla güçle- rıen bir orta solun, öteki küçük parti ya da bağım- sız gruplarla birlikteliği sonucu, Türkiye'de yeni bir acılış... Neden olmasın? Kuşkusuz, bugünkü "kötü gidişi" önlemeyi ya- şamsal bir sorumluluk olarak kabul ediyorsa siya- sal partiler. Laikhğı bünyesinde olmazsa olmaz kuralına bağ- layan TSK'den uyarılar. bu yıl ilk kez Deniz ve Ha- va Harp okijllarının öğretim yılı törenlerinde de ser- ejilendı. Hem de çok ciddi, kimileri sert demeçler- 1e. Örneğin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Güven Er- kaya. BÖyle bir tehdit karşısında "TSK dahil, tüm Anayasal kuruluşlann ve sivil örgütlerin uyanık bir mucadeleye hazır" olmalannı istiyor. . Ya, harp okullarında duvarlara asılan Atatürk göylemleri. Bütün bunlar, uyanlann Karadayı'dan başlaya- tşk TSK'nin bütün kademelerinde benimsenip ya- ^jldığını gösteriyor. Ne var ki şimdi mantıklan yenne saçma olasılık- ilaratutsak olanlar: Orgeneral Karadayt'ntn sözleri- o\ bugün yann bir darbe olacakmış gibi algılayabi- »irler. Tümüyleyanlış. Herkesi "göreve çağıran" bir ifadeden bu sonuca bugün ıçin varmak olanaksız. Tokses . Zaten Cumhurbaşkanı Demirel'in TBMM'deki dünkü konuşması kımi saçma varsayımları karşılı- yor. Konuşma, sanınz. sadece sivil kesimdeki laik ve demokratik Türkıye özlemıni sindirenlerin değil, TSK bünyesindeki içten inancı da dile getiriyor. Cumhurbaşkanı, özellikle geniş yer verdiğı dış politikaşa çok üstten bakıyor. Dış politikadan sap- ma heveslerıni yeterince karşılıyor. Batı'yla olan iliş- kilenmızde ödün vermez tutumumuzu tüm öğele- riyle gösterirken 35 yıllık siyasal yaşamında kıs- kançlıklakoruduğu "demokratikrejime"yeri geldi- ğinde SK sık değiniyor. Örneğin: "27. yüzyılın eşiğinde Türkıye'nın değerleri ile dünyada yükselen değerler kesişmiştir. Demokra- si, laMiK çağdaş uygarlık. Tûrkışe bunların hiçbirinden vazgeçemez ve bunlanr hiçbiri birbihnden ayrılamaz. Tûrki)e. karanlık ve iflas etmiş, insanlığın actlar çekre&ne sebebiyet veren hiçbir ideolojinin ya- n'jnda onamıştır." Konuşmasının pek çok yerinde Demirel; alkışla- naca<, altına ımza atılacak vurgulamalar yapıyor: - "DevBtimizın temel niteliklehnın değiştirilmesin- der, zanan zaman endışe ediliyor, kaygılar duyu- luyor. ' TZDevleti'nin nitelikleri değişmeyecek, değişti- rilrre/e:ektir. \anı 10 Devleti; demokratik, laik ve sosyal bir hu- kuk c'eı eti olarak kalacaktır. Jjrkite'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütün- lüğj kovnacaktır" diyor. Eu vı/gulamaları: Demirel, özellikle sıraladığı ni- teİKİen çeren anayasanın 2. maddesini aynen oku- yaral. yapıyor. " Geçeilerde "şeriat dişlehni gösteriyor" demiştik. " Örceou ikiliden kurtulmanın... \escnra dişleri sökmenin zamanı. Çanakkale Cezaevi'nde Karl- Sulu kar Gok gurultulü MBişiırafı 1. Sayfada ak:an -jatlerinde direnişe ee.tı A.lık grev ini süresize döıiştren tutuklu \e hü- künülf. koğuşlardaki eş- \ aas tarip ederek uzun sü- re sogii attılar. Cezae\ i çç r-.st e içinde yoğun gü- veılköıüemleri alındı. rjıaıkale Cezae\i'nde PKh ialanndan vargıla- naı uulu \e hükümlüle- riı a^ı:daki 150 siyasi tu- nulı \ciükümlü üç günlük açılgrî ini süresize dönüş- tüdıkiaini açıkladıktan sc<\n diı akşam saatlerinde di-eı^:eçtiler. Sayımvap- tırn>a ve sürekli slogan atırtırJclu ve hükümlüler k(5.slîdaki malzemeleri dkthra ettikten sonra ko- ruolar.yığdılar. Protesto- laru annası üzerine Cum- hırveıBaşsa\cısı Ahmet KıırBt ile Yalı Ekrem Cİs^.-zae\ ine girerek tu- tıtl \tiükümlülerle uzlaş- raa&maya çalıştılar. Bu aaa ûğdaş Hukııkçular Derneği'nden Av Ebnı De- ğirmenci. Tabip Odası'ndan Dr.ÖmerFarukile tHD'den Nazmi Karalı da uzlaşmaya yardımcı olmalan için baş- savcının çağnsı üzenne ce- zae\ine gıttiler. \etkililerin hükümlülerle görüşmeleri sürerken cezae\ ine çok sayı- da asker sokuldu. Olası olaylara karşı cezae\i bah- çesinde ambulansla itfaiye araçlan da hazır bekletiliyor. Cumhuriyet Başsa\ cısı Ah- met Karayiğit, olay çıkması- nıönlemekamacındaolduk- lannı. aksi takdirde güvenli- ği askere de\ retmek zorun- da kalacaklannı söyledi. Bu arada Konya E Tipi Cezae\i'nde >atan tutuklu \e hükümlüler. Diyarbakır olaylarını protesto için bir hafta süre ile görüşe, hasta- neye ve duruşmalara çıkma- ma karan alırken Sıvas E Ti- pi Cezae\i"nde yatan 195 bayan siyasi tutuklu da süre- siz açlık gre\ ine başladıkla- nnı açıkladılar. îtîrafçıya askeri ldmlik 1997 BÜTÇESİNDE TARTIŞMA ALPER BALLI HAKKÂRİ/ANKARA- Yüksekosa'da şaşanan bazı adam kaçırma, cinavet \e haraç alma eylemlerini ger- çekleştiren çetenin elebaşısı olduğu sa\ lyla gözaltına alı- nan Kahraman Bilgiç adlı PKK itirafçisının. 2 yıl ön- ce Yüksekova Tabur Komu- tanlığı'nca \erilen bir aske- ri kımlikle dolaştığı \e ey- lem yaptığı belirlendi. Jan- darma Genel Komutanlı- ğının bölgedeki yetkililere. soruşturmanın kapsamlı ya- pılması ve sonuna kadargö- türülmesi yolunda talimat gönderdıği ileri sürüldü. Yüksekova'daki gelişmeleri ıncelemek üzere ilçeve gi- den CHP heyetının başkanı Orhan \'eli Yıldınm. partilı millenekillerınce 6a\ önce hazırlanan raporu doğrular bilailere ulaştıklannı sövle- di.'CHP Sıvas Milletvekili Mahmut Işık. Milli Sa\un- ma Bakanı Turhan Tayan" ın yanıtlaması istemiyle hazır- İadıgı soruönergesinde Bil- giçMn asker olup olmadığı- nı sordu. Yüksekova'da ortava çı- kanlan özel tim-korucu çe- tesi hakkındaki soruşrurma ile ılgıli olarak l'i PKK. itı- rafçısı. 3'ü özel tim mensu- bu ve 4"ü korucu, toplam 8 kişinın gözaltında bulundu- ğu öğrenildi. Zanlıların gö- zaltı süresinin 20 ekime ka- dar uzatıldığı bildirildi. Jandarma Genel Komu- tanlığf nın bölgedeki yetki- lilere soruşturmanın sonuna kadar yürütülmeM yolunda talimat gönderdiği ileri sü- rüldü. "Havargof" kod adlı PKK itirafçısı Bilgiç'in 2 yıldan bu yana Yükse^a Tabur Komutanlığından kendisıne verilen askeri kimlıkle dolaştığı ve bölge- de kendisinı "Binbaşı Cen- giz" olarak tanıttıûı belirtil- di. Bilgiç'e askeri kimlik \e- rılmesi. dönemin bazı aske- ri \etkililennm "Bilgiç'in e>- lemlerinden haberdar oldu- ğu" değerlendırmelerıne yol açtı. İstıhbarat birimleri- nın. PKK itirafçısı Bilgiç'in evlemlerinden haberdar ol- mamasinın olanaksızlığına ışaret edilırken "emniyet, bü> ük olasılıkla bu adamı iz- lemiştir. PKK'de 5 > ıla yakın süre faalİM't gösteren bir iti- rafçının hareketleri izlenme- mişse.o daha \ahinı bir ola> - dır" görüşü sa\uııuldu. Bilgiç'in PKK"de bıılun- duğu dönemde Halife Akar adındaki bölgenın önde ge- len îMtnlerınden bınnı öl- dürdüğü \e Kuzev Irak'a kaçtığı kavdedildı. Kuzey I- rak'ta Mesud Barzani'nin li- deri olduğu Kürdistan De- mokratik Partisi"ne (KDP) Mğındığı. ancak parti \öne- ticileri tarafından Çukur- ca'da Türk askeri makamla- nna teslim edildifii öörenil- di. CHPTunceliMillenekili Orhan Veli Yıldınm. Anka- ra Millet\ekılı Yılmaz Ateş ve parti meclısi (PM) üyeM EsatCanan'dan oluşan CHP heşeti. Yüksekova \e Hak- kân'deki incelemelerini ta- mamla\arakdün Ankara'va döndü. Heyet Başkanı \\\- dırım. soruşturmada önem- lı aşama kaydedildiğini öğ- rendiklerini belirterek so- ruşturmanın sonuçlarını dikkatle izleyeceklerinı bil- dirdı. Bilgiç, korucular ve özel tim mensuplannın bir- likte hareket ettikleri yolun- da verilere ulaşabildiklerini kaydeden Yıldınm. sözleri- ni şöyle sürdürdü: "Bölgeye6a> öncegelerek incelemelerde bulunan mil- letvekili arkadaşlanmız Er- can Karakaş. Mu^tafa Yıl- dız. Mahmut Işık'ın sapta- nıalan. bizinı incelemek'ri- miz sonucu te\it edilmiştir. Halk. ola>ın ortava çıkarıl- masında etkin rol ovnavan tabur komutanı ile alay ko- mutanına unıutla bakıyor. Vetkililer de bize \erdikleri bilgilerde,ola>a kanşanlann mevki ve görevlerine bakıl- maksızın haklannda yapıla- cak soruşturmalar sonucu ortava çıkacak bulgular ışı- ğında gereğini yapacaklannı sövlediler." Incelemelerine ilişkin ra- poru çok kısa sürede hazır- layacaklarını ka>deden Yıl- dınm. "Hakkâri'de son vıl- larda yaşanan faili meçhul cinavetlerin, sürdürulen bu soruşturma sonucunda av- dınlanacağını umuvoruz" dedi. Yıldınm, TBMM Başka- nı ile görüşerek araştırma önergesinin görüşülmesinın önealmasını isteyeceklerini bildirdi. Alınan bilgiye göre soruş- turmanın bölgede daha ön- ce görev yapmış olan kişile- ri de kapsayacak biçimde genişletilebilme olasılığı güçlendi. Sıvas Milletvekili Işık. içişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın >anıtlaması iste- mivle TBMM Başkanlı- ğına verdiği soru önerge- sinde. "PKK itirafçısı Bil- giç'in mesleği, görevi, riitbe- si nedir? Olayla ilgili soruş- turma açmayı düşîinüyor musunuz"sorulannıvönelt- ti. Faili meçhul cinayetlerle ilgili olarak hazırladıkları raporu, 6 ay önce İçişleri Bakanhgı 'na da sunduklan- nı anımsatarak bakanlığın kendilerine gönderdiği ya- nıtta Bilgiç'ten hiç söz et- mediğini belirtti. Işık. u Ba- kanlığınızdan tarafımıza ve- Bir denizci cesedi daha bulundu ESEN ALİŞ BARTIN-Bartın'ın İnkumubeldesiaçık- larında batan "Moldavia" adlı yolcu gemi- sinin kav ıp 6 mürettebatından birinin cese- di daha bulundu. Diğer 5 mürettebatı arama çalışmalan sürüyor. Kurucaşile-Cidearasında 5 mıl açıktadün bırbalıkçı tekne^ı tarafından bulunan erkek cesedi. denızden çıkartılarak Kurucaşile SağlıkOcağı'na teslim edildi. Üzerinde tu- rııncu renkli caryjgjggij^haki renkli elbi- se bulunan cesedin. yolcu gemisinin kayıp mürettebatından Ramazan Aygın'a ait ol- duğu belirlendi. Yetkılıler. kavıp gemiciler Tuncav Birinci, Nikoloi,Sukho>itsk\, AIi Aş- lak.Hasan Kalkavan ile A. Haydar Kaya'nın aranmasına devam edildiğini bildirdiler. Bartın Liman Başkanı NazımTaşlıçukur, batan gemi kaptanıyla olaydan önce bağlantı sağladığını ve gerekli uyarıyı yap- tığını söyledi. Moldavia gcmisiyle yaklaşık 2 saat kadar haberleştiğını anlatan Taşlıçukur. "Ben gö- revimi yaptım. Kaptanla görüşmemizde, Bartın va da Amasra limanına girebilecek- lerini söyledim. Bana' Bıt profclcnıımız yok. Makinemi onardım. Ben gideceğim' diye v anıt verdi. Israrunıza rağmen uyanlanmızı dinlemedi" dedi rilcn vazıdan anlaşıldığı ka- darıyla bakan olarak size sağlıklı bilgiler verilmemiş- tir" dedi. Işık. Ağar'a bu bil- gileri verenler hakkında so- ruşturma açma>ı düşünüp düşünmediğini. Bilgiç'in "mesleği, görevi ve rütbe- si"nin ne olduğu. bugüne dek emnivette mı yoksa Hakkâri Tugav Komutanlı- ğı'nda mı kaldığı sorulannı yöneltti. Işık. Bilgiç'in "Biz kimleri öldiirmedik ki. Or- general Eşref Bitlis'i veTuğ- general Bahtiyar Av dın'ı biz öldürdük" sözlerini de akta- rırken Ağar'a "Bunu çeşitli defalar dile getirdiğimiz hal- de hiçbir işlem v apılmadu bu konuda bir soruşturma aç- mayı düşünüyor musunu/" sorusunu yöneltti. Işık. Milli Savunma Ba- kanı Turhan Tayan'ın yanıt- laması istemiyle verdiği so- ru önergesinde de Genelkur- may Başkanlığı'nın kendi- leri hakkında suç duvuru- sunda bulunduğunu anımsa- tarak 6 ay önce hazırladıkla- rı rapordaki bulguların doğ- rulandığını vurguladı. Işık. Tayan'a. "Bilgiç asker ınidir, rütbesi nedir, değilse tugava nereden getirildi" sorusunu yönelterek ola>da sorumlu- luğu görülen kışilerle ilgili olarak soruşturma açtırıp açtınnayacağını sordu. Işık. "Raporda, Bilgiç Abdullah Canan'ı ınfaz etmemiz için Yüksekova Tabur Komutanı bize verdi" demektedir. Ge- nelkurmav 'ca hedef göster- diğimiz iddia edikn binbaşı ile tugav komutanını ziyare- timiz sırasında, komutanın yanında bulunan tugav kur- mav başkanının Bilgiç'i ko- ruduğu izlenimini veren tutumundan dolayı soruş- turma açmayı düşünüyor musunuz" sorularını da yöneltti. Erbakan memura %80 zam istedi ANKAR.A (Cumhuriyet Bürosu)-1997 yılı bütçeça- lışmalarında memurlara ge- lecek >ıl yapılacak maaş zammı oranı REFAHYOL ortaklannı böldü. Başbakan Necmettin Erbakan'ın. ka- mu çalışanlannın maaş ve ücretlerine ocak-temmuz veya ocak-nısan-ekim dö- nemlerinde ödenmek üzere toplam yüzde 80'e ulaşacak oranda artış yapılması yö- nünde bütçeye ödenek kon- masını istediği öğrenildi. DYPGenel Başkanı, Başba- kan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu ÇiUer'in ise ABD'de Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) yaptıgı gö- rüşmelerde gelecek yıl ma- aş zammının yüzde 20-30 düzeyinin üzerine çıkarıl- mayacağını belirttiği bildi- rildi. Başbakan Erbakan başkanlıgında dün toplanan EkonomTk Kurul'da 1997 yılı bütçe yasa taslağındaki genel dengelere son şekli verildi. Erbakan'ın daha ön- ce yaptığı toplantılarda 1997 bütçesinde açık raka- mı olmamasını istediği be- lirtildi. Erbakan'ın denk bütçe için. kaynak paketleri çerçevesinde dile getirdiğı, ancak projeleri bileolmayan plarrlann da gelir kalemlen- ne yerleştinlmesini istediği öğrenildi. Bütçeye hayali geür Buna göre. halen çalışma- ları bile tamamlanmayan lojman ve arazilerin satışı. gecekondulara serfitika kar- şılığı af çıkanlması. projesı bile olmayan üçüncü boğaz köprüsü. Çanakkale Boğazı köprüsüne karşılık satılma- sı düşünülen gelir ortaklığı senetlerinden elde edileceği varsayılan "hayali kavnak- lar" bütçeye "vergi dışı ge- lir" olarak kaydedilecek. Erbakan'ın. gelecek yıl memurlar ile toplusözleş- meleri yenilenecek kamu iş- çilennın maaş ve ücretleri- nin vüzde 80 oranında arttı- nlmasını istediği kaydedil- di. Bu çerçevede. 1996 yılı bütçesinde 960 trilyon İira olan personel ödeneğinin 1 katrilyon İira arttınlmasını isteyen Erbakan'ın. bürok- ratlara. bütçe rakamlarını buna göre hesaplamaları ta- lımatı verdiği bildirildi. Erbakan, önceki gün va- yımladığı genelgede de tüm kurum ve kuruluşlardan. >üzde 75i tamamlananlar ile acil olan yatınmları bil- dirmelerinı istedi. Erbakan. dün partisinin TBMM grup toplantısının açılışında vap- tığı konuşmada da. bir deği- şim hükümeti olduklarını savunurken. öncelikle dev- letin borçlanma zorunlulu- ğunu kaldıracaklannı söyle- di. Erbakan. şövle konuştu: "Bunun gereği bütçenin denk bütçe olmasıdır. Miikü- metimiz denk bütçe iddiasıy- la ortava çıkmıştır. \en\ büt- çe tanı 12 tane büyük deği- şim karakteri taşıvacaktır. Memurumuzun, işçimizin, esnafımızın. köv lümü/ün re- fah seviyesinin yeniden enf- lasyonun üzerinde olması sağlanacaktır." Erbakan'ın istemleri so- nucunda 1997 bütçe harca- ma tahmıninin 8 katnlyon li- ra>a çıktığı öğrenildi. Baş- bakan'ın bu talimatına kar- şın, Başbakan Yardımcısı Ç'ıller'ın geçen hafta ABD'de IMF ile yaptığı top- lantıda. memur ve kamuda çalışan işçilerin maaşlarına gelecek yıl yüzde 20-30 ora- nının üzenndezam verilme- yeceği vaadinde bulunduğu bildirildi. 'Yine de dönüyor." Galîleo uçtur PKK 4 öğretmeni • Baftarafı 1. Sayfada dan alınarak götürüldüğünün tespit edildiğini sövledi. Hantepe Kö- yü' nde voırttaşlara, "Siz isyan etmi- yorsunuz" diye seslenen Bilican şöyle konuştu: "Çocuklannızı okutsun, eğitim versin, size hizmet etsin dive köyii- nüze öğretmen gönderivoruz. Siz- lerin de onlan her türlü tehlikeve karşı koruvacağınızı düşünürdük. Fakat içinizdeki iki zibidi, saat 24.00 sıralannda ilaç bahanesivle bu gözü dönmüş canilere rehberlik yaparak bu masum insanlann ka- pılannı çalıyor. Onlan adeta.' Bun- lan alın öldürün' diye teslim edi- voriar, Canice yapılan bu saldında siz isyan etmivorsunuz. bağırmı- yorsunuz. Olmaz böyle şejf Necati Bilican. yurttaşlardan te- röristlere karşı koymalarını da is- teyerek "Herkesin vatandaşlık gö- revi vardır. Bunu lütfen vapalım. Bu görev 'bakar kör' şeklinde ya- pılma/. Görev inizin bilincinde ha- reket etmeniz lazım. Susarsanız ya- nn sıra size de gelecek" diye ko- nuştu. Bilican'ın. teröristlere rehberlik ettiklerini bildirdiği iki kişinin gö- zaltına alındığı öğrenildi. Kaçınldıktan bir süre sonra ser- best bırakılan öğretmenler de ola- yı anlatırken teröristlerin bu eyle- mi Diyarbakır E Tipi Cezaevi'nde meydana gelen olaylan protesto için yaptıklannı açıkladıklannı be- lirrtiler. Öğretmenler. teröristlerin ken- dılerinı. "Buralara gelmeyin. Bu bölgede görev v apmanızı istemiyo- ruz. En kısa sürede istifa edin gidin ya da hepinizi öldürüriiz" diye teh- dit ettiklerini öne sürdüler. Milli Eğitim Bakanı Mehmet Sağlam. dört öğretmenin katledil- mesi olayını nefretle kınadığını söyledi. CHP Genel Başkanı Deniz Bay- kal da, Sağlam'a gönderdiği baş- sağlığı mesajında olayı nefret ve şiddetle kınadığını belirterek "Bu son olay, Günevdoğu'da kendi ka- derlerine terk edilen öğretmenleri- mizin sahipsizliğini bir kez daha göstermiştir" dedi. Baraja baskın Bu arada önceki gece bir »rup PKK'li. Diyarbakır'ın Dicle iîçesi >akınlanndaki Kralkızı Barajı'na da baskın düzenleyerek çalışanlan etkisiz hale getirdiler. Teröristler daha sonra Yasin Çakmak. Eyüp Şen ile Hasan Can adlı işçileri öl- dürdüler. kimlikleri belirleneme^en iki özel güvenlik görev lisıni de ka- çırdılar. Aynı saatlerde Diyarbakır'ın Li- ce ilçesi yakınlannda Remzi Di- ken'e ait taş ocağına baskın düzen- leyerek 2 kamyonu yakan terörist- ler, kimlikleri öğrenilemeyen 3 gö- revliyi yanlanııa alarak kaçtılar. MadeıTde iki saldırı Elazığ'ın Maden ilçesindedeön- ceki gece saat 22.30 sıralannda bir grupterörist, KortikMahallesi'nde birpolisotosu ıle kahvehane\i oto- matik silahlarla taradı. Dört kişi ol- duklan bildirileıı saldırganlann aç- tığı ateş sonucu FethiGüladlı vurt- taş olay yerinde. DDY görev lisi Ah- met Akbulut da kaldınldığı hasta- nede yaşamını yitirdi. Saldırıda polis memurları Fatih Murat Sunav. Nezir Tanır, Mustafa Yılmaz, Erhan Çiçek, Halis Çetin, Sefer Akbulut ıle Şevki Kartal,Şev- ki İzgi, Ayhan Sönmez, Ahmet Ça- lışır, Şefik Önsel, Sıraç Avdıngöz, Veysel Ceylan, Murat Şahin, Fikret .Alkan, Osman Vedat Koçak \ e Ce- mal Tuğav Eser adlı yurttaşlar da varalandı. Yarahlar Fırat Üniversitesi Araş- tırma Hastanesi ile Devlet ve SSK hastanelerinde tedavi altma alındı- lar. Saldırı sonrası kentin giriş ve çı- kışlarında voğun önlemler alındı. Yetkililer. Dıyarbakır'ın Lice. Dicle ve Elaz-ığ'ın Maden ilçelerin- deki eylemlen gerçekleştiren terö- ristlerin yakalanması için üç böl- gede de yoğun operasyonlar yapıl- dıâinı bildirdiler. Tatile Çıkmadan Kalbinizi Kontrol Ettirin... Pazar dahil her gün, gece-gündüz hizmetinizdeyiz. TÜRKKALPVAKFI Tel.: (0.212) 212 07 07 (PBX) Faks:(0212)212 6835
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle