30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet İmthaz Sahibi: Berin Nadi Genel Vavın Vonetmenı Orhan ErınçO Genel Vavın fCoordınatoru Hıkmet Çetinkava # \ azıı^Ierı Mudurlerı IbrahımS ıldı/ {Sorumlu), DınçTavanç • Haber Merkezı Muduru Hakan Kara • Gorsei \ onetmen Fikret Lser Dij Haberler Şınası Danışoğlu • Ktıhbarat Cengız V. ıldırım 9 EKonomı Bulent kızanlık 9 kultur Handan Şenkoken 9 bpor Abdulkadır V ucelman 9 Makaleler Samı karaoren 9 Duzcltmc \bdullah V. azıcı 9 Fotosrat Erdoğan Koseoğlu 9 Bılgı-Belge Edıbe Suğra 9 > urt Haberlerı Mehmet Faraç "ıjvınkunılu lllıan Sd<;uk ı [ Orhan Ennç. Oktav Kurtböke Hıkmet Çetınka\ a, Şukran Soner. Ergun Bakı.DınçTa>anç. İbrahım \ıldız Orhan Bursalı, Mustafa Balba\. Hakan Kara AnkjraTemsılciM Mustafa Balbav 9 Haber Muduru Doğan AJun'\taturkBuKan\o \2^ kat 4 Bakanlıkiar-AnkaraTel 4195020 C hat) Fak> 419So;" 9 Izmır TemMİusı Serdar Kızık. H Zı>a Blv 13^2 S 2 3 Tel 4411220 Faks 4 4 1 9 1 P 9 ^dana TerrMİciM Çetın \ ığenoğlu, lnonuCd 119 S No 1 kat 1 Tel 3^22>M) Fak:, ^225'7 0 'Muduru Erul Lrkut • MED\ \ C. 9 >. onetjm Kurulu koordınator Abmet Korulsan • Baskanı - Genel Mudur Gulbın Muhasebe Bölent \ ener 6 Idıre Erduran # Koordınaıor Reha Hüsevın Gurer 0 Işletme Onder Işıtman # üenel Mudur > ardımuM Çehk • Bılgı-t,lem Naıl tnal • Mıne Akdağ Tel M4 <T S1 - Bılgı*a>arSıstem Murüvet ÇUer M39<80 M184SV61 Faks M18466 \ dvıınlatan \e Basan V e-ıı Gun Haber Ajansı Baaın %e "Yavınuhk A S TurkiK^Cad î9 41 Caja.oglu v!314 Nt PK 246 Utanbul Tel (0 212) * 2 0< 0ı i:ohall Fak» |0 212nl3S->9i 2EKIM 1996 Imsak5 3O Guneş 6 55 OğleOOl lkındı 16 15 Akşaml8 53 Yatsı 20 12 THY 6. Afrika'ya uçuyor • İstanbul Haber Servisi - Turk Ha\a Yollan'nın (THY)Istanbul- Johannesburg-tstanbul seferlen 28 ekımde başlayacak THY'den >apılan >azılı açıklamaya gore, Gune> Afnka'nın başkentıne >apılacak bu seferlerde 176 kışılık A.ırbus \ 310-300 tıpı uçaklar kullanılacak Diyanefe yeni kadro • AJNKARA (Cumhuriyet Bıirosu) - '11 Camıler HaftaM" nedenıyle Kocatepe Camısı konferans salonunda duzenlenen toplantıda konuşan Dıyanet Işlen Başkanı Mehmet Nun Yılmaz, Turkı>e"de 70 bın 200 camı bulunduğunu. heryıl da ortalama bın 500 camı yapıldığını belırtırken. "tlıtıvaç olan yerlerde camı ınşa edılmelı" dedı "Kudub Mublumanlann şehndır Inşallah yıne Muslumanlann şehn olacaktır' dı>en RP lı De\ let Bakanı Lutfü Esengun de Dı>anet tşlen Başkanlığı'na 16 bın 660 yenı kadro ıçın hazırlanan yasa tasansının TBMM'yesevk edıleceğını bıldırdı AIDS'li aile Siverek'te • SİV EREK (AA) - Şanlıurfa'nın Sıverek ılçesıne baglı Bozlak Koyu'nde oturan AIDS'li Işıkgoz Aılesı, Sı\erek'e yerleştınlıyor Sağlık Bakanhğı'nca yenı bır tedav ı uygulanacak olan aılenın tum ıhtıyacı. bakanlık \e Sıverek Sos>al \ardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca karşılanacak Işıkgoz Aılesı'nın avukatı Şeyhmus Inal ıse yaptığı açıklamada. Sağlık Bakanlığı'nın tum vaatlerının boş çıktığını one surerek " Baştan ben devam eden ıhmaller. bugun de devam edıyor Aılenın sağlık durumu. yazboz tahtasma dondu Sağlık Bakanlığı, AIDS konusunda aıley ı denek olarak kullanmaktadır" şeklınde konuştu Müren için İtalya'dan tale • BIRS\(AA)-Zekı Muren ın. Emırsultan"dakı mezan ıçın halya'dan lale soğanı getınlecek Unlu sanatçının toprağa \enldığı gun hoca Adem Enm'ın Islam dınınde •'Gul \e Lale"nın kutsal çıçekler :>ay ıldığını belırtmesi uzenne, aılesı, gul tıdesı ve lale soğanı aray ışına gırmış. ancak tum aramalara rağmen, cenaze gunu bu çıçekler bulunamamıştı Kestel'den getınlen gul f ıdelerı dun dıkılırken lale soğanlarının da Italya'dan, onumuzdekı gunlerde getınleceğı oğrenıldı Türk-Alman işbirliği • \NKARA (Cumhuri>et Bürosu) - Sağlık Bakanlıâı \e Alman Teknık îşbırlığı Kurumu tarafından >urutulecek "Ureme \e Aıle Sağlığı Hızmetlennı Gelıştırme Projesı". 6 ıl \ e 2 metropolde uvgulanacak Proje, ıllerdekı sağlık hızmetlennın ozellıkle ana-çocuk sağlığı ve aıle planlaması merkezlennın hızmet sunumunun guçlendınlmesını amaçlıyor Nasrettin Hoca Sempozyumu • AıNKARA (Cumhuriyet Burosu) - Bırleşmış Mılletler Eğıtım. Bılım ve Kultur Orgutu'nce 1996yılının "Nasreddın Hoca Yılı" ılan edılmesı nedenıyle. Romanva Kultur Bakanlığı "L'luslararası Nasreddın Hoca Sempozvumu" duzenlendı Galats kentınde>apılan sempozvuma. bu ulkenın >anısıra Makedonya, Kırgızıstan. Bulganstan ve Macanstan'dan bılım adamlan katıldı Atıklann 'bertarafı' protokolünü ilk gün 11 ülke imzaladı, İsrail ve Fransa'dan imza yok IVükleer atık iııadıASIMATS ABACIOĞLL İZMtR- ^kdenız'ınTehlıkelı MıklannTa- şınımından ve Bertarafından Kavnaklanan Kırlenmeye Karşı Korunması Protokolu Turkı>e'nındearasinda bulunduğu 11 ulke tarafından ımzalandı lsraıl ve Fransa'nın protokolu ımzalamaması, Greenpeace tara- fından kınandı Çevre Bakanı Zivaettin To- kar, protokolun vururluğe gırmesi ıle taraf ulkelenn tehlıkelı atıklardan kaynaklanan kırlılığın onlenmesı veya en aza ındınlme- sı ıçın bıltmsel ve\a teknolojık konularda te- mız uretım yontemlennın gelıştınlmesı ama- cı ıle bolgesel ışbırlıgı başlatacaklannı be- lırterek. bu amaçla kurulacak merkezın Iz- mır'de olmasmı ıstedıklennı sovledı Çevre Bakanı Zı>aettın Tokar'ın Turkı-' ye adına ımzaladığı protokole Cezav ır, Mı- sır, Yunanıstan. ItaKa. Lıbva. Malta. Mona- ko, Fas. lspan>a veTunus çevre bakanlıkla- n temsılcılen de ımza attı Bosna Hersek. Fransa ve Slovenva valnızca uzmanların • Protokole Türkıye adına ımza koyan Çevre Bakanı Zıyaettın Tokar. Akdenız"de kırlılığın onlenmesı ıçın başlatılacak bolgesel îşbırlığı çalışmalannda İzmır'ın merkez olmasını ıstedı. Greenpeace örgütü protokolu ımzalamayan lsraıl \e Fransa'yı kınadı. hazırladıklan "Nıhaı Çalışma Raporu"nu ımzalarken Israıl'ın ne protokolu ne de Nı- haı Calı^rna Raporu nu ımzaladığı gozlen- dı \\rupa Bırlığı adına toplantıva katılan ve Nıhaı Çalışma Raporu"nu ımzalav an temsıl- cılenn ıse kendı ulkelenndekı vetkılı organ- lara danıştıktan sonra protokolu ımzalaya- caklan bıldırıldı Akdenız ulkesi olan Sunve Lubnan \r- navutluk ve Kıbrıs Rum Kesımı'nden bır haftalık uzman toplantısına hıç bır temsılcı katılmadı Ancak \rnavutluk"un protokolu ımzala\acağına ılışkın bır belge gonderdığı oğrenıldı Çevre Bakanı Tokar protokolu valnızca 11 ulkenın ımzalamasinın sorun varatıp varatmavacağına ılışkın bır ;>oruva "Fransa. İsrail \e AB ulkekri imzalamadı- lar. AB ulkeleri protokolu \etkili organlan- na goturecek. İsrail ise onlann resmi tatil gu- nu olduğu için imzalanıadr vanıtını verdı Avnı soru>a ılışkın UNEP Akdenız Ev- lem Planı Koordınatoru Lucien Chabason işe şunları sovledı "Protokol,biryılsure\leİs- panya'da imzava açık olacak. Diğer ulkeler de bu süre içinde imzalavacaklar. Protoko- lu bugun imzalamavan ulkelenn dalıa son- ra da imzalamavacaklan anlamı ortava çık- mamaktadır. Protokol, imza atanlardan en az 6 iılkenin kendi u\um \asalannı çıkanp ona> ladıktan sonra u\ gulama başlayacakor." foplantının sonunda Çevre Bakanı Zı- vaettın Tokar'ı "Tıirkiye'niıı bu anlaşmay- İailgUiovgıiyedeğertavn" nedenıyle kutla- s an Greenpeace temsılcisi Ke^in Stairs, Fran- sa ve lsraıl'ı protokolu ımzalamaması nede- nıyle kınadı Greenpeace temstlcısı Stairs. anlaşmanın en onemlı tarafının "nükleer atıklan" da tehlıkelı atık kapsamına alması olduğunu vurgulayarak, Fransa'nın nukleer atıklarını ıhraç etmek. lsraıl'ın ue bu atık- ları bır OECD ulkesı gıbı ıthal etmek konu- sundakı ıstemlen yuzunden protokolu ım- zalamadıklannı anımsattı Bakanlık yetkılılen. Turkıye'nın zaten kendı yasalarıyla vasakladığı tehlıkelı atık taşinımını bu protokol ıle uluslararası bır belgeye de yansıtmiş olduğunu vurgulaya- rak, Turkıve'nın ayrıca protokole ek madde koydurarak bır OECD ulkesı olmasına kar- şın tehlıkelı atık taşınmasına ızın vermeye- ceğını de gosterdığını soyledıler Çevre Bakanı Zıyaettın Tokar, anlaşma- nın ımzalanmasının ardından yaptığı basın açıklamasında. bu protokol ıle tehlıkelı atık- lann sınırotesı hareketının ve benarafının Ak- denız Bolgesı "nde neden olduğu kırlılığın on- lenmesinın hedeflendığını belırttı Kendi gözüyle BBkultur Servisi - Fransa'da savaş sonrası doneme damgasını vuran. sınema tanhıneadını yazdıran gu- zellığı ve cazıbesıyle 'erkeklerin göniune taht kuran' bır zamanlann efsanev ı 'seks sembolu' Brigitte Bar- dot. anılannıyayımladı Kıtapta sa- natçının aşkları. aynlıklan, kurtaj- lan, sınır knzlen, alkol sorunu ve ın- tıhar gırışımlerı gundeme gelırken, Bardot bır y andan da sozunu sakın- madan errafına saldınyor Işte U BB" adlı kıtaptan. Fransız- lann bır dığer unlu sınema sanatçı- sı Alain Delon'la ılgılı bır bolum "Alain, guzel erkek... ama benini evimde bir 16. Louis komodini var, o da giızeL. Alain"in o komodinden farkı yoktur. GozJeri hep donuk do- nuk bakan. duy gusuz \ e kendini be- ğenmiş bir insandır." Brigitte Bardot'nun bırzamanlar sevgılısı olan şarkıcı Sacha Distel depayınaduşenıalıyor "Hayattasa- hip olduğu en değerli reklanı aracı bendim. ama bunu çok sonradan, bir hiçolduğundaanladr dıyor Bar- dot Eskı sevgılılerınden. eskı fılm- len gıbı soz edıyor "Hiçbirini bir daha gormek istemiyorum." Bngıtte Bardot'nun ozyaşamoy- kusu, sanatçının yaşamına daır pek aynntıy ı su y uzune çıkany or da, y e- tennce samımı olup olmadığı tartı- şılıyor Soyleşılennde oldukça cesur olan BB yaşamoykusunu yazarken aynı açıkyureklılığı gosterememış TRT Cenel Müdürü secimi Çoğunluk sağlanırsa adaylar belirlenecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TRT Genel Mu- durluğu'nun seçımı konu- sunda belırsızlık yaşandığı bıldınldı Radyo ve Telev ız- yon Ust Kurulu (RTUK) Başkanı Güneş Müftıioğlu. TRT Genel Mudurluğu ıçın RTUK uyeleny le bugun y a- pılacak toplantıya ılı^kın olarak "Çoğunluksağlanır- sa üç aday belirlenecek" de- dı TRTGenel Mudurlu- ğu'ne 27 kışı aday oldu RTUK Başkanı Guneş Muftuoğlu. TRT Genel Mu- durluğu seçımıne ılışkın bu- gun yapılacak toplantıdan nasıl bır sonuç çıkacağının belırsız olduğunu sovledı RP'lı 3 uyenın daha oncekı toplantıya katılmadıklannı anımsatan Muftuoğlu "Ço- ğunluk sağlanırsa 3 adayın ismi belirlenir" dedı Muf- tuoğlu, RTUK uyeleny le se- çım yapılması konusunda ılke kararı alınmadığını be- lırttı DYP. ANAP ve RP'lı 9 uyeden oluşan RTUK. TRT ıle Ozel Radyo ve Telev ız- yon yasaları uyarınca. TRT Genel Mudurluğu'ne aday gosterebılıyor RTUK uye- lennın belırledıklerı ısım- ler. ancak oy çokluğuyla aday lıstesıne gırebıhyor RTÛK un bugunku toplan- tısında uç aday belırlemesı durumunda. ısımleraynı gun hukumetebıldınlecek Ba- kanlar Kurulu, 3 adaydan bırını TRT Genel Muduru olarak atayacak RTUK'e, TRT Genel Mudurluğu ıçın aday olduğunu bıldıren 27 kışının ısımlen şoyle AbdülkadirTefon,Ahmet Aksu, Dr. Asaf Demirbaş, Ekrem Karaismailoğlu. I. Önder Aktaç, Muamnıer Goz, Murat \ykaç Erginoz, Mustafa Ruhi Şırin, Nurul- lah Kadiroğlu. Prof. Dr. \h- met Bulend Goksel, Prof. Dr. Cemil Kı\anç, Prof. Dr. Durali \ ılmaz. Prof. Dr. Mahnıut İhsan Ozgen, Prof. Dr. Sadık Tural. R. Nahit Katlan. Sacettin Gurbıiz, Şahap Alp. Tuncer Enginer- tan, Dr. Attilla Sankayalı. \ltan Kınal, \bdullah \ azı- cı. Doç. Dr. Eyyup Sanay. Erdoğan \ arol, Çetin Öner, Danyal Gurdal. Şener Bat- tal ve ErkanSavlıL Gcnçlik vıllarında (solda) sinemanın "seks sembolü" haline gelen Brigitte Bardot güzelliği ve aşklanyla her zaman gündemde kaldı. 1956 yılında çekilen bir fotoğ- rafta unlu ressanı Picasso ile biıiikte görülen Brigitte Bardot (en ustte). yaşamırun son döneminde kendisini doğayı vehavvanlan korumaya adadı (iıstte). e-posta : tan (a vol. com. tr SOTHEBY'S'İN 'TÜRK Ml ZAYEDESİNE TEPKİLER FARKLI 6 Baü 9 ya açılmak olumlu tarihi eser kaybı üzücü' SÖYLEŞİ ATTILA İLHAN ÖZGEN ACAR ANKARA - Sotheby's Muzayedeevı'nde 11 ekım- de Londra'da ılk kez u Türk Müzayedesi"nın duzenlen- mesı Turkıye'dekı muza- yedeevlennce değı^ık vo- rum ve tepkılere neden ol- du Sotheby '«>. çağdaş Turk ressamlanndan 40"ı aşkın tabloyu ılk kez bır Batı ul- kesınde 1 500-15 bın ster- lın (yaklaşık 210 mılyon ıle 2 mıly ar lıra) arasındakı de- ğerlerle muzayedeye çıka- rıyor Aynı muzayedede Eyup Sultan Turbesfnın Iznık çınılerınden oluşan bır panoya da yaklaşık 10 mılyarlıradan muşten ara- nacağını oncekj gun duyur- muştuk 'Zamanlama önemli' Turkıye'nın en eskı mu- zayedeevlennden 'Porta- Sothebv's kal'ın sahıbı Rafi Portakal "Sothebv V in Türk müza- yedesi"hakkındakı duşuncesını şoyle açıkladı "25Şubatl995tarihindeyap- nğınuz 'Mensucat Santral Çağdaş Turk Resmi' koleksiyonu müzayedesinde eserierin tumü sabku. 28 Mayıs 1995'te 40 kadar çağdaşresmin yer aldığı mu- zay edede ise yuzde 50 oranında başa- n sağlandı. Bundan yola çıkarak çağ- daş Turk resminin Batı'da şu anda muzayedeye çıkması doğru mu değil mi bflemiyorum. Zamanı geknişseÇağdaş Türk resmi Batı'da satılmalı. Onemli oian zamanlamasıdır. Turk resminin dışanya açüması elbette iyi bir şey. Bir başka nokta ise işin ideal yanıdır. Bu resûnlerin sadece Turk sanat çev rele- rinde kahnaması gerekir. Çağdaş Turk resminin coşması ve yaşayan sanatçı- lann Batı'yı hedef almaJan için Batılı koleksivonerierin yanısıra galeri sa- hiplerinin bu resimleri almaları gere- kir. Muzayedenin sonucunu merakla bekliyorum.'* Rafı Portakal, Sotheby s'ın bu mu- zayede^ının Turk meslektaşlarını Müzayedeevi'nin düzenlediği Turk Mıuayedesi'nde satılacak eserier ara- İbrahim Çallı'nın "Mahmut Paşa Türbesi" adlı tablosıı da bulunuyor. "olumsu/ etkilemeyeceğini" belırttı •\ntik ^Ş adına muzavedeler du- zenleyen Turgay Artam "Turk eser- lerinin Batı'da daha çok tanıtılmasına katkıda bulunacağı için muzayedeyi memnunlukla karşıhyorum" dedık- ten sonra bazı kaygılarını da dıle ge- tırdı w Bir bakıma eski eserlerin Tür- kiye'den göturulerek orada yine Türk alıcüara satılması gibi bir durum da soz konusu. Eserlerin çoğunluğunun Tur- kiye'den goturiılduğu anlaşılıyor. Ay- nca eserlerin derlenmesi konusunda Türidye'de de ozel bir çalışma yapdmış- tır." Artam konunun bır başka boyutu- na da şoyle dıkkatı çektı "Türkler kendi mallannı almak için dışanya do- v iz göturmek zorunda kalacakiar. Bu eserleresterlinvehattaTurkiye''dekin- den daha fazla para odemek zorunda kalacakiar.Oy sa Turkiyedoviz kazan- maya çalışan bir ulkedir. Muzayede kataloğunda Türk camilerinden sö- kulerek gotürülmüş eserler de dikka- ti çekiyor. Dev letiıı bu konuy a ilgi gös- tereceğini sanıyorum. 1 " Utku: Onur verici "Maçka Mezat" Müzayedeevi'nin sahıbı Ahmet Utku ıse "konunun bir- kaç cephesi olduğuna" şu sozlerle de- ğındı "*Sotheby 's'de çağdaş Türk re- simlerinin de satılabilmesi onur verici bir olay. Sotheby 's şimdiy e değin sade- ce Rus İmparatoriuğu ve resimleri için yaptığı muzayedeye.bu kez Osmanh İm- paratoriuğu ve turk resmini de ekle- miş oluyor." Utku. "Turk eserlerinin yurtdışui- da kote edileceğJni. her yerde para ede- ceğini. kısırlıktan kurtulmasının iyi bir olay olduğunu" soyledıkten sonra, bır kaygı>ını da şoyle açıkladı "Yalnız bir nokta beni rahatsızediyor. Bu mu- zayedede kapı arması, cami, türbe çi- nisi gibi miri maüarın satılması uzün- tu veriyor. Fransa'da bir sure once bir muzayedede satılan turbanlı mezar taşı satışını bizzat durdurmuştum." Türkiye'nin Talına' Bakılmış mı? 1 97O'lı yıllar. Ankara, zıncırleme 'bıreysel tero- rızm' darbelerıyle. sarsılıyor Sabaha karşı, şuphelı bırtelefon, ahızeyı kaldırdım, ses yok, bellı belırsız bır soluma duyuyorum kotu bır şaka mı? Uyuyabılırsen uyu( O tarıhte Üçüncü Dünya'ya merak sardırmıştım, Mahmud Hüseyin'ı Sâmir Amin'ı, Maurice Dopp'u vb okuyorum, çevre ul- kelerıyle ılgılıyım Dunya, son bırkaçyuzyılını, 'ba- tı/merkezcı' bır goruşle değerlendırmıştır, şımdı de, aynı mantıkla, 'gelışmekte olan ulkeleri' ele al- mıştı, açık açık, 'Doğu Bloku' ıle 'Bağlantısızlar'\ aynı sepete koyuyordu acaba neden? O uykusuz gecede, ın yıldızlar sapır sapır Anka- ra'nın uzenne duşerken, basıt, nedense o gune ka- dar bır formule bağlayamadığım ızah, gozlerımın onunde butun netlığıyle belırdı 'Sistem' ıçın ge- zegen, uçsuz bucaksız bır 'pazar', 'Doğu Bloku' bu 'pazar'ın onemlı bır kesımını 'Sistem'e kapat- mış, o yetmezmış gıbı şımdı de mazlum mılletler uyanıp 'pazar'ın gerı kalan kısmını kapatıyorlar, Batı -handıyse- Batı 'nın sınırları ıçınesıkıştırılmış- tır. bu bakımdan Kruşçof, Brejnef, Gorbaçof 'Sistem' ıçın ne kadar belâlıysa Albay Nâsır, Pan- dit Nehru, Şeku Ture, Bumedyen, Baas'ın 'duş- man kardeşlerı', Saddam Hüseyin ve HafızEsat, hatta Burgiba, o kadar belâlıdır Sorunun can alıcı noktası, şu soruda yatıyordu Bu adamların 'Sistem'e karşı, kendı çaplannda bı- rer Mustafa Kemal davranışı ıçınde olmaya he- veslendıklerı, gormezden gelınebılır mıydı'? Küreselleşme' stratejisî... Z aten Graham Fuller, Gâzi'yı bu sebepten 'devre dışı' bırakmaya eyılımhdır Daha o za- man, duşuncelerını saklamaya gerek gor- memtştı:"..^tatijrk'ün düşünceleri çağı için çok güçlü düşüncelerdi, ama onun sayesinde ya- ratılmış bugünun kendine güven duyan Turki- yesi, artık ulusal kimliğini, yörüngesıni, dünya- dakı rolünü, hatta (lütfen, dikkat) Islâmın gun- delik hayattaki yerini yeniden düşünebilmeli- dir..." Hazret bızım yerımıze duşunuvermış, ne yapıl- ması ıcabettığını de soylemış "...eğer siz Islâma dayalı olduğunu söyleyen siyasi partilen daha fazla siyasileşmeye, pariamentoya katılmaya çekebılirseniz, tartışmaya açık bir platform ya- ratabılirseniz, bu çok daha değerli olur..." (Cum- huriyet, 26 Şubat 1990) Ne dersınız1 ? Fuller'ın Türkiye ıçın baktığı fal, al- tı yıl kadar sonra gerçekleşmış olmadı mı? Mus- tafa Kemal ı nıye devredışı bırakmak ıstedığını anlamak ıçın, Gâzi'nın sadece şu sozlerıne bır goz atmak yeterlıdır "...efendiler, görülüyor ki bu kadar kesin ve yüksek bir zaferden sonra, bizi banşa kavuş- maktan engelleyen nedenler, doğrudan doğru- ya ekonomik nedenlerdir, ekonomik düşünce- lerdir. Çunku bu devlet, bu ulus ekonomik ege- menliğini sağlarsa o kadar guçlu bır temel üze- rinde yerleşmış ve gelışmeye başlamış olacak ki, artık onu yerinden oynatmak mümkün ola- mayacaktır. İşte düşmanlanmızın, gerçek düş- manlanmızın bir tüıiü nza gösteremedikleri, onayiayamadıklan budur..." (17 Mart 1923) Artık herkes bılıyor, 'Sistem' aklına estı mı 'ye- rinden oynatabıleceğı', lyıce 'evcılleşmış' devlet- ler ıstıyor, Kemalizm yaşadıkça. bunu kolay ko- lay gerçekleştıremeyeceğı bellı, oysa 'küreselleş- me' stratejisî butunuyle bu 'evcılleştırme' kavra- mı uzenne kuruimuş ulusal ekonomıler, once 'ozel- leştınlecek', arkasından 'küreselleştirilecektir.' Neden mı? Birçeşit tahtaat... B akınız nedenmış "...çokuluslu tekeller, ekonomi ve finans düzeninin 'özelleştir- me' dalgasıyla dağıtılmasından yaraıia- narak, yeni bir faalıyet sahası buluyoıiar..." "...30'lu yılların büyük ekonomik çöküntü- sünde, çeşitlı ulkelerde (tabıı Turkıye'de de) ka- mu sektörünün, ülkeyi kurtarmak amacıyla, ya satın aldığı, ya da bizzat inşa ettiği muazzam kuruluşlan ve işletmeleri ele geçirmek; bu özel sermaye gruplannın saldırıya geçeceği yeni bir sınır oluşturuyor..." "...buna elektrik, gaz, mağdenler, demiryol- lan, hava ulaşımı, telekomünikasyon, banka- lar ve sigorta şirketleri dahil. Çokuluslu tekel- lerin ('Sıstem<in) bunları ele geçirebilmesi - iş- çi hareketlerinkı zayıflamış olması ve bu hare- ketin en büyük retihlerinden birisi olan sosyal devletin heryöndeftsaldınya uğraması yüzün- den, daha da kotaylaşmaktadır..." (Le Monde Dıp- lomatıque, Mart 1994) Ortaasya ve Ortadoğu'nun butun musluman ul- kelerıne, Atatürk'u 'rafa kaldırmış', yânı 'evcılleş- tınlmış', yânı 'ılımlııslam'bırTürkiye'ningeçeriı 'mo- del' -bır çeşıt 'tahta at'- olabılmesı ıçın, once el- bet o bır turlu unutturulamayan 'erken' cumhuri- yet donemının, 'ya satın aldığı, ya da bizzat ınşâ ettığı muazzam kuruluşlan ve işletmeleri' en kes- tırme yoldan 'özelleştirmesi' zorunlu değıl mı-? Pekı, 'ıktıdahar' ne yapıyor sanıyorsunuz? http:// www. vol. com. tr/ A İLHAN http://wvw.ada.com.tr/-bilgiyay/yazar/ailhan.htrnl
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle