25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İ9 EKİM 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER ferinçek fJosyayı Demirel'e verdi • ANKARA (Cumhuriyet •Jiirosu)- Işçı Partisi (IP) «Genel Başkanı Doğu IPerinçek. Dışişieri Bakanı •*.e Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller'ın "suç •örgütü" kurduğu yolundaki skldialan içeren dosyayı CTumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e sundu. Demirel. Rerinçek'i dün Çankaya Köşkünde kabul ederek fc»ir süre görûştü. Görüşmenin ardından gazetecılerin sorulannı yanıtlayan Perinçek. daha cince Yargıtay Cumhuriyet Başsa\cıîığı'\e TBMNf' Başkanlığı'na verdiği dosyayı Cumhurbaşkanf na d a sunduğunu söyledi. Perinçek. bir sonı üzenne. dosyadaki savlann "belgelere ve sağlam kaynaklara" da>andığını vurguladı. Has İİnivepsitesi'nin iptaline veto • A>KARA (Cıunhuriyet Biirosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel. kendisine yakınlığıyla bilinen işadamı Kadir Has'ın kurduğu "Has Vakıf Üniversitesi"nin kuruluşunun iptaline ilişkin yasayı veto etti. Demirelin Has Vakıf Ünhersitesi'nin kuruluş yasasının iptaline ilişkin vasayı. tekrar görüşiilmek üzere TBMM'ye geri gönderdigı belirtildi. Açıklamada. "Sayın Cumhurbaşkanı. öteden beri çocuklanmızın, Atatürk ilkelen ve inkılaplan doğrulfusunda. çağdaş bilim \e eğitim esaslanna göre yetişmesim saglayan \e bu suretle devletin egitim yükünü bü.vük oranda hafifleten. bu tür hayırlı reşebbüsleri ülkenin her köşesinde teş\ ık ederek desteklemışlerdir" denildi. SSK kadpolaşmasma önepge • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- DSP Kocaeli Millet\ekihBekir Yurdagül. Sosyal Sigortalar Kurumu'nda (SSK) kadrolaşmaya ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Gü\enlik Bakanı Necati Çelik'in yanıtlaması ıstemiyle bir soru önergesi \erdi. "SSK'de çok kapsamlı bir kadrolaşma> a giderek. kurumu adeta Refah'lılaştırıvorsunuz" ıfadesine yer \erilen önergede. bakanlık müsteşarı Ali Toptaş'ın SSK Genel Müdürlüğü'ne vekâlet etmesinin yasal dayanağı soruldu. TURBAN'a yine suç duyurusu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakanlık. DYP-ANAP onaklıeıyia kurulan ANAYOL hükümetı döneminde, TURBAN'a usulsüz olarak personel alımı yapıldığı gerekçesiyle dönemin yöneticileri hakkında soruşturma açtı. Alınan bilgıye göre. yapılan inceleme sonucunda nisan-ağustos 1996 döneminde TURBAN'da yapılan 4O'i aşkın atamanın usulsüz olduğu belirlendi. Başbakanlık Teftiş Kurulu. Başbakanlık genelgelerine ve talimatlanna aykın olarak dönemin Devlet Bakanı Rüşdü Saracoğlu tarafından "olur"la gerçekleştirilen atamalarla ilgili olarak ogünkü TURBAN yöneticileri hakkında sonışturmaya başladı. Öğretmen katili' linç ediliyopdu • DİYARBAklR (Cumhuriyet) - Divarbakır'ın Hantepe Kö)ü'nde. kaçırdıklan 7 öğretmenden 4'ünü kurşuna dizerek katleden teTcristlerden Şorej kod adlı Feyyad Aluk. tatbikat için getırildiği köyde linç edilmek istendi. Öğretmenlerin öldürülmesi eyleminden sonra örgütten kaçırak polise tesüm olduğunu belirten Feyyad AIIK. Hantepe Köyü'nde ol.a\ı anlatırken. eylemi grun sorumlusu Kendal kod adlımilitanın hazırladığını sövedi. TMO Yolsuzluğunu Araştırma Komisyonu, korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Komisyon suç duyurusunda bulunacak TMO zelıirK bıığday satfı• TMO Yolsuzluğunu Araştırma Komisyonu. hazırladığı raporda. yaklaşık 13 bin ton hastalıklı buğdayın 1994 yılı içinde iç piyasada satıldığını saptarken. ihracatçı firmanın da kayırıldığını öne sürdü. Raporda. Richco firmasının Türkiye mümessili olan Cevher Madencilik'in TMO'dan Özbekistan'a gönderilmek üzere 22 bin ton buğday aldığı belirtilerek, "Özbekistan. yaklaşık 13 bin ton buğdayı "hastalıklı" olduğunu öne sürerek geri göndermiş. TMO'nun da zorunlu olmadığı halde buğdayı geri alarak iç piyasada satışa çıkardığı tespit edilmiştir" denildi. ANKARA (L'BA) - Toprak Mahsulleri Ofi- firmanın kayınldığı,bazı kesimlereçıkarsağlan- si'ndeki (TMOl Yolsuzlukları Araştırma Ko- misyonu. korkunç bir skandalı ortaya çıkardı. Ya- pılan ıncelemeler sonucunda hazırlanan rapor- da. yaklaşık 13 bin ton "hastalıklı" buğdayın 1994 yılı içinde "iç piyasada" satıldığının sap- tandığ'ı görüşüne yer verildi. Komisyon. ihma- linı gördüğü dönemin TMO Yönetim Kurulu üyeleri veilgileri hakkında suç duy urusunda bu- lunma karan aldı. Komisyonun inceleme raporunda "ihracatçı dığı ve hastalıklı buğdayın sağlık koşullan hiçe sa- yılarak Türkiye've sokulduğu ve iç piyasada sa- nldığT iddıalanna yer venldi. Raporda. TMO Genel Müdürlüğü silolannda bekleyen 100 bin ton buğday için açılan ıhaleyı Türkiye mümessili Ce\ her Madencilık Tic. A.S olan Richco Rotterdam B.Y şirketının kazandı- ğı ve TMO ile 20 Temmuz 1992 tarihinde mu- kavele imzaladığı belirtildı. Raporda. Richco firmasının. TMO'dan Özbe- kistan'a ihraç etmek üzere aldığı 22 bin tonluk buğdayı 24 Şubat 1993 tanhli konşimento ıle M V ZlatoustgemisineİskenderunLimanı'ndanyük- ledıği vegeminin UkraynaLimanı'na giderek bu- rada 9 bin ton buğday ı boşalttığı. ancakgözetim firmalannın aldıkları numuneleri incelenıesi so- nucunda buğdaylarda mantar (fungus) \ e sünne- lı Unelsmutv kcrnallhastalıklan olduğu gerek- çesi ılekalan vaklaşık 13 bin ton buğdayı teslinı almadığı görüşüne yer verildi. Komisyon rapo- runda. buğdayın teslım alınmama.si üzerine Rich- co firması ile TMO arasında uzun süren yaziş- malar yapıldığı ve buğdayın İzmir Limanf nda "iyi njyet* çerçe\esınde depolanması karanna \a- nldığı; ancak buğdayın Izmır'e boşaltılmasının gerçekleşmemesi sonucunda yeniden Iskende- run Limanı'na göndenidigi kaydedildı. Buğda- yın tahliye işleminin 16-22 Mayıs 1993 tarihle- ri arasında gerçekleştirildiği \e 204 bin 961 ki- lo eksik çıktığı da raporla tespit edildi. Buğdayın. tskenderun Zirai Karantına Mü- dürlüğü'n ün "Türkiye'ye ginnesinde sakınca o\- madığını" bildırmesi üzenne TMO tarafından tes- lim alındığına dikkat çekılen raporda, "22 Ma- >ıs 1993'te teslim alınan buğday 7 av 10 gün İs- kenderun depolannda fufuluyor ve2 Ocak 1994 tarihinde iç pivasada satışa sunuluvor. Depo ki- rası ise 1 mihon 213 bin 747 ABD Dolan'nı bu- luyor ve bu ücret Richco firmasından isteniyor. ancakfırma TMO'yasadece64bin 906doJar ödü- >or" denildi. Raporda özetle şugörüşlereyer\erildi: TMO tarafından Richco Rotterdam B.V. firmasına F.O.B şeklinde satışı yapılan buğday, Türkiye li- manında teslim edilip, bu aşamadan sonra TMO'nun herhangı birsorumiuluğukalmadığı, gözetmen firma raporlanna göre de yüklenen mal- da sorun olmadığı tescil edildiği halde. söz ko- nusu firmanın buğdavda hastaiık var gerekçesiy- le bir kısmını Özbekistan'da tahliye etmesine rağmen 13 bin ton buğdayın herhangi bir mec- bunyet oimadığı halde T\İO tarafından geri alın- mıştır. - Yükleme belgelerine göre herhangi bir ku- suru olmayan buğdayın gen döndükten sonra tahliyesinde sürme bulaşığı ve kokusu tespit edi- len bugdayın İskenderunZırai Karantina Müdür- Iüğü'nün "Yurda sokulmasuıda sakınca yoktur" şeklindekı raporu üzerinegemeaiındığı \ealı- cısının özürlü olduğu gerekçesiyle kabul etme- dıği bu buğday m, iç piyasaya satıldığı saptanmış- tır. - Bütün bu işlemlerin yürütülmesinde döne- min TMO Yönetim Kurulu ile ilgili personeii- nin kendılerinden bekienen sorumluluk ve gö- rev anlayışını gereğince yerine getırmedikleri anlaşılmıştır. Türkiye'de uyuşrurucu bağımlılığı artıyor. Mücadelede gerileme olduğu ortaya çıktı Uyuşturucudan bir yılda 47 kişi öldü• Türkiye'de uyuşturucunun önüne bir türlü geçilemiyor. Bunun sonuçları da resmi kayıtlarda bir kez daha ortaya ortaya çıktı. 1990-1993 yıllan arasında 51 kişi uyuşturucudan yaşamını yitirdi. • Son bir yılda da 47 kişinin yaşamını yitirdiği uyuşturucu olaylan 1994 yılında 1963 iken, geçen yıl bu rakam 2 bin 33'e fırladı. Uyuşturucu kullandığı saptanan kişi sayısı ise 4 bin 598. • 1994'tepolisin yaptığı çalışmalar sonucu 33 ton 412 kilo uyuşturucu bulunurken, geçen yıl bu miktarın 8 ton 306 kiloya kadar geriledigi saptandı. A.NKARA (UBA) - Türkive'de uyuşrurucuya baSlı ölümlerde hız- lı bir arrış kaydediîiyor. Üç yılda uyuşturucudan toplam ölüm sayı- sı 51 iken. bu rakam bir yılda 47 oldu. Korkunç bilançoda uyuştu- rucu kullanımı ve verdiği zararlar her geçen gün artarken. mücade- Zabıtalara uyuşturucu paneliİstanbul Haber Servisi - BahkJı Rum Hastanesi doktorlanndan Doç. Dr.Mansur Beyazyıirek, uyuşturucuyla ilgili esaslı bir eğitim olmadığı sürece, tedavinin tek başına hiçbir şey ifade etmedigini söyledi. Zeytinburnu Belediyesi, okul önlerindeki uyuşturucu satıcılarına karşı zabıtalann dikkatli olmalan ve gerektiğinde müdahale etmeleri için, dün Zeyiinburnu Atatürk Kültûr Merkezi Tiyatro Salonu'nda "Uyuşturucu Eğitûni Semineri"düzenledi. Semınerde konuşan Beyazyürek, Türkiye'de uyuşturucu kullananfannın sayısmın her geçen gün arttığını vurgulayarak, buna rağmen uyuşturucu kullanan her 20 kışiden ancak birinın tedav i için başvuruda bulunduğunu belirtti. Baiıklı Rum Hastanesi doktorlanndan Dr. Ayhan Kalyoncu da gençleri uyuşturucuya iten nedenler ortadan kaldınlmadan alınacak polisiyeönlemlerin hiçbir zaman yeterli olmayacağını savundu. Zeytinburnu Belediye Başkanı Adil Emecan ise zabıtalann sürekli halkın içinde olduklannı, bunun için de gençleri koruma ve kollama noktasmda kendilerine büyük görev düştüğünü vurguladı. (Fotoğraf: İPEK YEZDANJ) lede gerileme yaşandığı dikkat çekti. Resmi kayıtlara göre. 1990-1993 yıllan arasında 51 kişinin ölümü- ne _\ol açan uyuşturucu maddeler. son bir yılda 47 can aldı. Poliska- y ıtlanna aeçen uyuşturucu olayla- rı da 1994 vılında 1963 iken.'se- çen yıl bu rakam 2 bin 33'e fırla- dı. Emniyet teşkilatı tarafından uyuşturucu kullandığı saptanan kişi say ısı ise 4 bin 598 olarak be- lirlendi. 'Mücadele geriledi' Buna karşılık uyuşturucu ele ge- çirme açısından bir gerilemenin söz konusu olduğu kaydedildi. 1994'te polisin yaptığı çalışmalar sonucu 33 ton 412 kilo uyuşturu- cu bulunurken. geçen yıl bu mik- tarın 8 ton 306 kiloya kadar geri- lediğı saptandı. Öte yandan. Türkiye'de genç- ler arasında hızla yayılan si- gara. alkol ve uyuşturucu ba- ğımlılığına karşı Sağlık Ba- kanlığı ve Türk Hava Kuru- mu. "Gerçekten uçmak isti- yorsanız Türk Hava Kuru- nıu'na gelin" çagrısıyla or- tak bir kampanya başîattı. Bir yüzünde bu üç madde- nin zararlannı anlatan slogan ve karikatürlerin yer aldığı broşürün diğer yüzünde pla- nör. balon ve paraşütçülerin fotoğrafları bulunuyor. Bu broşürlerden 10 bin adet bas- tınldı. Broşürlerin pilot il seçilen Ankara. İstanbul. İzmir, Ada- na, Antalya. Konya, Bursa ve Diyarbakır il sağlık müdür- lüklerine gönderilerek. orta- öğrenim kurumlarında eği- tim gören gençlere ulaştınl- ması istendi. Broşürün bir sayfası ise gençlerin sigara. alkol ve uyuşturucu ile THK'nin aç- tığı havacılık kurslan hakkın- da ulaşmak istedikleri bilgi için form halinde basıldı. Türk Hava Kurumu. kasımayında tüm kamu kurum v e kuruluş- lan ile gönüllü kuruluşlan ortak bir -L'yuşftırucuya Ha> ır" kampanya- sına çağıracak. THK yetkılileri. uyuşturucuya karşı her kuruluşun ayn ayn çaba- ladığına dikkat çekerek. "Güçle- rinıizi birleştirmevi önereceğiz" dediler. Dağıtım Yasası'nı yaşama geçiremeyen hükümet 2 maddelik öneriyi Meclis'ten geçirmeye çalışıyor Dağıtmı tekeline yeni yasa önerisiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Basın sektöründekı dağıtım tekeline karşı. Akşam gazetesinın sahıbi Mehmet Ali llıcak'ın yü- rüttüğü kulısler doğrultusunda ikı maddelik vasa önerısı hazırlav an hükümetin. v aklaşık 1.5 yıl önce çıkanlan. ancak bir türîü uygu- lamaya konulamayan "Rekabeti Koruma Yasası"nı bir kez daha by-pass ettıği ortaya çıktı. Basın dahil bütün sektörlerde tekel ve kartelleşmeve karşı ağıryaptınmlargetiren Rekabeti Koruma Yasasf nda öngörülen Re- kabet Kurulu oluşturulamadığı için. yeni ya- salarla soruna çözüm bulunmaya çahşıhyor. TBMM Adalet Komisyonu üyesi ve ANAP Isparta Milletvekili ErkanMumcu. dağıtım tekeline karşı çıkanlmak istenen yasa hüküm- lerinin Rekabeti Koruma Yasasf nda da yer aldığına dikkat çekerek. "Buyasa uvgulama- ya konulduğunda. hangi yasa hükümlerine u> ulacağı konusunda kargaşa yaşanır" de- di. Basında tekelleşme ve promosyon furya- sına karşı çözüm arayışına giren hükümet or- • Tekelleşmeye karşı sert yaptıntnların uygulayıcısı durumundaki Rekabet Kurulu. dönemin TOBB Başkanı Yalım Erez'in kurula üye göndermemesi nedeniyle oluşturulamadı. Rekabet Kurulu oluşturulsaydı. dağıtım tekeline karşı yasa ve promosyonun önlenmesine ilişkin yasa düzenlemelerine gerek kalmayacaktı. taklan. daha önce ellennde hazır bulunan y a- saya ışlerlik kazandırmak verine. geçıci va- salan devreye sokuyor. Rekabeti Koruma Yasası içinde yaptınmlar öngörülmesine kar- şın. hükümet ilk olarak basında promosyo- na sınırlama getıren yasavı çıkardı. Ancak bu yasa Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından veto edildi. Hükümet ortakları son olarak basında dağıtım tekelini engelle- yen bir yasa önerisi hazırladılar. TBMM Adalet Komisyonu'nda önceki gün kabul edilen bu yasa önerisi de Rekabeti Koruma Yasası kapsamındaki düzenlemeleri öngörii- yor. Ancak, Rekabeti Koruma Yasası. Reka- bet Kurulu'nun yaşama geçirilememesi ne- deniyle. fiilen uygulanamıyor. Rekabet Kurulu'nun oluşturulamamasın- da en büyük rolü ise Eski TOBB Başkanı da olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Yalım Erez'ın oynadığı bildirıldi. Yasa gereği. TOBB'dan bir üyenın Rekabet Kurulu'nda bulunması gerekiyor. Ancak yasa çıktığı dönemde TOBB Başkanı olan Erez. genış yetkılerle donatı- lan kurulda bürokratların temsil oranının fazla olmasına karşı çıkarak. TOBB'dan üye ismi bildırmeyince kurul oluşturulmadığı öğrenıldi. Kurulun oluşturulmamasındakı bir büyük etkenın de kartel durumundaki büyük holdinglerin karşı çıkması ve kuru- lun yetkilerini elinde bulunduran Sanav i Ba- kanlığı nın bu yetkıyı de\ retmek istememe- si olduğu öğrenıldi. Tekelci uygulamalara kar- şı sert vaptınmlar getıren \ebu vaptırımlar- la ılgılı Rekabet Kurulu'nu yetk'ilı kılan ya- sanın. "kısıtlayıcı" hükümleri özetle şöv le: "Belirli bir mal veya hizmetpiyasasında doğ- rudan teya dolavlı olarak rekabeti engelie- me. bozma va da kısıtlama amacını taşıvan veya bu erkivi doguran,yahut, doğurabilecek nitelikte oian teşebbüsier arası anlaşmalar. uv umlu ev lemler v e teşebbüs biıiiklerinin bu tür karar ve ev lemleri hukuka av kırıdır. Bu halier özellikle şunlardır: Mal veva hizmetlerin alını va da satım fi- vatının. fiyatı oluşruran maliyct. kârgibi un- surlar ile her türlü alını yahut satım şartla- nnın tespit edilmesL mal veya hizmet piya- salannın bölüşülmesi ile her rürlü piyasa kav- naklannın veva unsurlannın paylaşılması va da kontrolü, rakip teşebbüslerin faaliyetleri- nin zoıiaştınlması. kısıtlannıası veva pivasa- da faalivet gösteren teşebbüslerin boykot va da diğer dav ranışlaria pivasa dışına çıkanl- ması yahut piyasaya yeni gireceklerin engel- lenmesi." Nicholas Burns ABD'den Erbakan'a İsrail övgüsü FLAT KOZLLKLU W:\SHINGTON -ABD Dışişleri Bakan- lığı Sözcüsü Nicholas Burns, bir Türk basın mensubunun sorusu üzenne. "Türkiye'nin Başbakanı. Sayın Erbakan'dır. Krbakan üe yakın çalışma ilişkisi içinde olacağı/" dedi. Erbakan'ın Israıl ile kurduğu ilişkiden ül- kesınin memnunivetini dile getiren Burns. hiçbir ülkenin Libya ile yakın ilişkideolma- ması gerektiğini anımsattı. Burns, yabancı gazeteciler ile yaptığı ba- sın toplantısında bir Türk gazetecinin, "Baş- kan Bill Clinton'ın Başbakan Krbakan ile görüşmemesi yolundaki düşünceleri ile ilgi- li görüşünü" sorması üzerine şu karşılığı verdi: "ABD'nin, TBMM'deki oylama ko- nusunda yorumda bulunması uygun değil- dir. Başbakan Krbakan ile Amerikalı vetki- liler, daha önce görüşmüşlerdir. Erbakan başbakandır ve kendisiyle vakın çalışma için- de olacağız. Türkive ile vakın müttefiklik ilişkimiz sürecektir. Türkive, Irak. Bosna. Orta Asya ve Ortadoğu'da bizim ortağımız- dır. Türkije'nin İsrail ile çok olunılu buldu- ğumuzyeni ilişkisi. Başbakan Erbakan ve Sa- yın Çiller'ın liderliğinde sürmektedir." FOTOĞR4F ÇEKİLMESİNE İZİN VERMEDİ Türbanlıyargıçgöreve basladı OZCAISGÜNEŞ ŞANLIL RFA - Adalet Bakanlı- ğı'nın "staja tür- banla geldikleri' gerekçesiyle hak- lannda hazırlanan olumsuz raporlan gizleyerek Hâkim- ler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nu yanıltması sonucu yargıda görev al- ması sağlanan yar- gıçlardan Emine Uçar göreve başla- dı. Ilçe merkezin- detürbanlagezdi- ği belirtilen Uçar. adliye girişinde türbanını çıkara- rak görev yapıyor. Adalet Bakanlığı'nca bir süre önce Cey- lanpınar Hâkimliği'ne atanan Emine Uçar. önceki gün ilçeye gelerek görev ine baş- ladı. Adalet Bakanlığı'nınözlükdosyala- nndaki "yargıçhk ve savcılık yapamaya- caklan'na ilişkin olumsuz bilgileri gizle- yerek yargı mensubu olması sağlanan iki türbanlı yargıçtan biri olan Emine Uçar. gazetecilerle görüşmek istemeyerek fo- toğraf çekilmesine izin \ermedi. Adliye Türban taktığı için atanması sorun varatan Emine Uçargörev basında türbanını çıkamor. içerisindefürban- sız olarak görev yapan ancak ilçe- de türban taktığı bildirılen Uçar. kendisiyle ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Emine Uçar, duruşmalarda ba- sını içeriye alma- yacağını söyledi. Cumhuriyet mu- habirinın tüm ıs- rarlanna karşın fo- toğraf çektirme- yen Emine Uçar, gazetecilerin fo- toğraf çekmek için adliye önünde beklemesi üzeri- ne uzun bir süre dışarı çıkmadı. Me.sai ^aatinin üzerınden birsaatgeçme- sine karşın adlıyeden dışan çıkmayan L'çar'i/ı vanına bu sırada üst düzey aske- ri yetkililer de geldiler. Emine Uçar'ın adlıvedençıkmasına kı sa bir süre kalaya- nınından ayrılan bir >ubay. gazetecilere sert birdılle hangi gazetedeçalıştıklannı sordu. Daha sonra odasından çıkan Emi- ne Uçar. fotoğraf çekilmesine sessiz ka- larak hızla adlıyeden aynldı. KEİ zirvesi Çiller Demirel'le gitmiyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kara- denız Ekonomik İşbirliği (KEİ) Dönem Başkanlığı'nın, 22-25 ekim günlerinde Rus- ya'da yapılacak zirvenin ardından Türkiye'ye geçeceği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel. dev iet başkanlan toplantısı- na katılırken. Dışişlen Bakanı Tansu Çil- ler'in KEİ 8. Dışişleri Bakanları Toplantı- sı'na katılmayacağı. Türkiye'nin bu top- lantıda Dev İet Bakanı AyferYılmaz tarafın- dan temsil edileceği kaydedildi. Protokole göre Demirel e eşlik etmesi gereken Cüler'in bu eğilimi göstermemesi. "Demirel-Çiller küskünlüğü iyice ortaya çıktı" yorumlan- na neden oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan ya- zılı açıklamada, 1992 yılında imzalanan İs- tanbul Deklarasyonu ile yaşama geçirilen KEİ toplantısının Rusya Federasyonu'nun başkenti Moskova'da gerçekleştirileceği bildirildi. Açıklamada Arnavutluk. Bulga- ristan. Ermenistan. Gürcistan. Moldova, Romanya, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Yunanistan dışişleri bakanlannın katılaca- ğı toplantıya Ciller'in katılmayacağı kay- dedildi. Dışişleri Bakanfnın Moskova'ya gitmemesi. Demirel-Çillerküskünlüğünü bir kez daha ortaya çıktı. Anayasa Mahkemesi Milletvekili özel emekliliği iptal edildi• Anayasa Mahkemesi. milletvekillerinin emekliliklerinde özel düzenlemeler getiren \e kamuoyunda "'kıyak emeklilik" diye bilinen 4049 sayılı yasanın bazı maddelerini oybirliği ile iptal etti. Yüksek mahkeme, aynı içerikte hazırlanan 3 yasayı daha önce yine iptal etmişti. ANK.ARA (Cumhuriyet Bürosu) - Anayasa Mahkemesi. milletvekıllerinın emekliliklerinde özel düzenlemeler getiren ve kamuoyunda "kıyak emeklilik" diye bilinen 4049 sayılı yasanın bazı maddelenni oybirliği ile iptal ertı. Anayasa Mahkemesi. Ankara 5. Bölge Idare Mahkemesi'nin itiraz yoluyla getirdiği \e milletvekillerine özel emeklilik olanaklan saglayan 4049 sayılı yasanın bazı maddelennin iptali için yaptığı başvuruyu. dün esastan inceleyerek sonuçlandırdı. Yüksek mahkeme. söz konusu yasanın. TBMM üvelen iie dışandan atanan bakanların emekliliklerinde uygulanacak gösterge rakamını saptayan ve maaşlannın tespit edılmesınde uygulanacak esaslan düzenleyen 3. maddesinin 1., 2. ve 3. fıkralan ile 1995 vılında uygulanan gösterge rakamını belirleyen 9. madde ve geçıci 2. maddenin ilgili cümlesinı oybırlıği ile iptal etti. Anavasa Mahkemesi. 4049 sayılı yasanın makam tazminatı ödemelerinı öngören 3. maddesinin 4. fıkrası ile fiili hizmet zammına ilişkin hükümleri belirleyen 5. fikrası. milletvekıllerı ile yaşama organı eski üyelerinın sosyal haklarını belirleven 4. maddesı. tazminat oranlannı ve mıktarlannı saptayan 5. maddesi \e 1995-1997 yıllan arasında uygulanacak gösterge rakamlannı belirleyen 9. madesiyle degişık geçici 2. maddesinin ilgili cümlesi. yasanın yürürlüğe girdiği tarihten önce görev süresi dolanlar için uygulanacak esasları belirleyen aynı maddeyle degişık geçici 3. maddesinin iptal istemlerini ise reddettı. Anayasa Mahkemesi tarafından 4049 sayılı yasanın iptal edilen 3. maddesiy le değiştirilen 2. maddesinin 1. fıkrası. TBMM üyeleri ile dışarıdan atanan bakanların. emeklilik keseneğıne esas avlıklanna 8000 ek gösterge rakamı eklenerek Emekli Sandığı ıle ilgilendirmelerini öngörüyordu. Aynı maddenin 2. fıkrası. bu kişiler diğer sosyal güvenlik kurumlarından emekli olsalardahı. Emekli Sandığı çatısı altına alınmalannı öngörürken, maddenin 3. fıkrası da, bu kışilerin diger sosyal güvenlik kurumlarından aldıkian emekli maaşlannın Emekli Sandığf ndan aynı hizmet süresıne sahip emekli aylığı alan mılletvekillerinin düzeyıne getirilmesini hükme bağlıvordu. Söylemezler çetesi Rüşvet davasmda sanıklar suçlamalan kabul etmedi İstanbul Haber Servisi - Beyin takımını Söylemez kardeşlenn oluşrurduğu 'üniformalı çete'nin üyelerine yardım ettiklen ve bu kişilerden rüşvet aldıkian iddiasıyla. asayişten sorumlu eski Emnivet Müdür Yardımcısı DenizGökçetin ile eski Asayiş Şube Müdürü Sedat Demirin de aralannda bulunduğu 2si tutuklu. 3'ü gıyabi tutuklu 10 kişinin yargılanmasına başlandı. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi"ndeki duruşmaya. tutuklu başkomiser Halim Apaydın ile tutuksuz sanıklar emniyet amiri Mehmet Aslan Ünal. Cengiz ,Akgül, Gazi Dönmez v e Levent Şeker katıldı. Apaydın. sorgusunda Söylemez kardeşlerin en büyüğü olan Resul Söylemez'i emekli polis olması nedeniyle tanıdığını. Bucak'larla da 1994 yılında Bucak aşiretinden 3 kişinin Rumos Disco önünde öldürülmesinden sonra tanıştığını söyledi. Bu tarihte Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'nde Ekipler Amiri olarak görev yaptığını anlattı. Apaydın. Sait Aydın'ın Kızıİtoprak'ta öldürülmesi olayında. tutanağın kendi lehlenne rutulması için Mehmet Favsal Söylemez'den 3 milvan çek olmak üzere 5 milyar lira aldığı suçlamasının asılsız olduğunu söyledi. Apaydın. şu iddialarda bulundu: "Ben 11 gün işkence gördüm. Asavişten Sorumlu Emnivet Müdür Yardımcısı Bilge Ünal, Bursa Valisi Taşanlar'ın en giivenilir adamı olan Deniz Gökçetin'i kötülemem için bana kendisi bizzat baskı yaptı. Teşkilatta böyle kadrolaşma çok var. Otel sahiplcrinden onun için para aldığınıı söylersem beni bırakacağını söy ledi. Pazariık sonucu kumkapı Oteli'nden 10 bin mark aldığımı kabul etrim." Tutuksuz yargılanan ve halen Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Emniyet Amiri Mehmet Aslan Ünal. denetlenen yerlerden makbuzsuz para topladığı ve rüşvete aracılık yaptığı şeklindekı iddiaiann gerçek dışı olduğunu sa\ undu. Ünal. haklannda herhangi bir kanıt ve delil bulunmadığını iddiaerti. Mahkeme heyeti, deliller toplanmadığı gerekçesiyle duruşmayı erteledi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle