05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet Imthaz Sabibi: Berin Nadi Genel Y avın Y. onetmenı Orhan Erınç 0 Genel Vavın Koordmatoru Hıkmet Çetınkaya 9 Yazıışlerı Mudurlerı Ibrahım Yıldız (Sorumlu). DınçTa\anç 0 Haber Merkezı Muduru Hakan Kara 0 Gorsel \ onetmen Fıkret Eser Dı> HdberJer Şınası Damşoğlu 9 Ktıhbarat Cengı/Yıldırım 9Ekonomı Bulent Kızanlık 9 Kultur Handan Şenkoken 0 Spor \bdulkadır Yucelman 0 Makaleler Satnı Karaoren 9 Du/dtme \bdullah Y a/ıcı 0 Fotoeraf Erdoğan Koseoğlu 0 Bılgı Belge Edıbe fiuğra 0 V urt Haberlcrı Mehmet Faraç \ a\ ın Kunılu llhan S« Orhan Erınç Okfa> Kurtböke MıkmcK, ctınka\a Şukran Soner Ergun Balcı. Dınç Ta^anç, Ibrahım Vıldı/. Orhan Bursalı. Mustafa Balba\ Hakan Kara •VnkaraTernMİciM Muslafa Balbav 9 Haber Muduru Doğan Akın -\taturk BuKan No 12S KM-İ Bakanlıklar AnkaraTel 419^020 C hatı Faks 419^0:^ 9 lzmır Tenisılcısı Serdar Kızık. H Zıva Bh I i^2 S 2 i Tel 4411220 Faks 4 4 1 9 1 1 ^ 9 Adana TeniMİciM Çetın Yığenoğlu. lnonuCd I19S No ! Kdt 1 Tel 1>22>>O Faks ^22^"0 \lue^^ese Muduru Erol Erkut 9 Koordınator \hmet Korulsan 9 Muhabebe Bulent \ ener 9 Idare Huseıın Gürer 9 liletm<. Onder Çehk 9 Bılgı Klem Naıl fnal 9 BıUî>a\arSıstem Murmet Çıler VIED\ \ C 9 'lonetım Kurul Ba^kanı Oenel Mudur Gulbı Erduran 9 Koordınaıor Reh Işıtman 9 Genel Mudur >ardımcıs Mıne \kdag Tei M4 (T M •>1>^İ(O ^I3S4«W!İ Falc M1846 V. avtmlatan \e Basan ^ en Gun Haber AJJHM Bavn \e \a\ıiKı\ık A S> Turiıxa2 Cad î<> 41 CaJ->ks>lıı W->4 Ut Pk 246 l-tanbul Tel (0 212) > 12 0> 0-> (20 han Fak- (0 212ı M3 19EKIM 19% tmsak 5 48 Guneş. 7 13 Oğle 12 56 Ikındı 15 55 Akşam 18 25 Yatsi 19 45 TGS: Evrensel emek kıyımı yapıyor • 4NKARA(AA)-TGS. Evren>el gazetesı ışverenını -\nkara ve Izmır burolannda çalışan gazetecılenn topluca işıne son venlmesı dolavisiyla kınadı TGS Ankara Şubesi Yonetım Kurulu ndan yapılan yazılı açiklamada Emek Partısı ıle yakın îibırlığı ıçındeolduğu behrtılen Evrensel gazetesının ^nkara \e İzmır burolarnda çalışanlann topluca ışten atıldıklarını bıldırerek gazetenın bundan sonra partı yavın organı olarak yayımlanacağının oğrenıldığı kaydedıldı Açıklamada. E\rensel gazetesı işverenı \e Emek Partısı nın bu\uk bıremek kıvımı vaptığı ka>dedıldı Tiipkiye'de nüfus artışı • STRASBOIRG(AA)- Avrupa da nuîusu en hızlı artan \e bebek olumlennın en yoğun yaşandığı ulkenın Turkıye oldugu açıklandı Avrupa Konseyı nın uye ulkeler arasında bu yıl yaptırdıgı nufus araştırmasına gore ortafama yaşam suresının en duşuk oldugu \e boşanmanın en az olduğu ulke de Turkıve Kanserde yeni umut • V\\SH1\GTO!N(\A)- Kalıfornıya Bıoteknolojı şırketınde çalışan bılım adamlan zararsız bır vırusle kanser hucrelennın oldurulebılecegını açıkladılar \ ırusun zayıflatılmış bır versıyonunun kanserlı hucrelen yok etmek amacıyla kullanımı uzennde araştırmaların surduğunu belırten bılım adamlan deneyın denek hayvanlan uzennde olumlu sonuçlar verdığını kaydettıler Amerikan uzay teleskopu • WASHINGTO1> (AA)- Amerıkan uzav teleskopu Hubble dunsadakı astronomlara. Jupıter gezegenının kutup kızıllarındakı anı değışıklıklerı gozlemleme olanağı\erdı Hubble'ın gonderdığı net resımler savesınde fenomenlerde meydana gelen gunluk değı^ıklıklenn aozlenebıldıöı bıldınldı İmar koşulu 2 katla sınırlı kentte yüksek bina için "fantezi arayışlar" başladı Bodrum'da 6 tarihseP gökdelen• Halıkarnas'takı "Mausoleum" adlı anıt- mezar, yaklaşık 50 m yukseklığındeydı Bugun ıse Bodrum'da gokdelen- otel ıznı alamayan tunzm yatırımcılan, Mausoleum şeklınde bır oteJ ve ış merkezını kentın ımar gundemıne getırmeye çalışıyorlar OKTAYEKİACİ Yaz aylanndan bu >ana Bodnun'dakı unlu "flsdüga- zetesinin" bır konusu olarak kent gundemınde bulunan "tarihi gdkdelen*" projesı, oncekı gun başlayan "yerel HABITAT" toplantılannda tum boyutlanyla ortaya çık- tı Projeyı tasarlayan Y Mı- mar Beİdr Arbak Tonguç, broşur çızım vegrafıklerle "Mausoleum" şeklındekı toplam 49 metreyukseklıge ulaşan "Turizm, Kültur \v Alışveriş Merkezı Kulesi"nı HABITATkatılımcılannave Bodrumlularatanıtıyor He- nuz ruhsat alamadıgı ıçın "kafı bûrokrasıden" yakı- nan mımar Tonguç. bu pro- jeonaylanırve ınşaedılırse "Bodrum'un yeniden gör- kemli tarihivle buluşacağı- nı"ılen suruyor\eduzenle- dıgı anketlerle de açıkça *'ka- muo\u destegi" ıstıyor Farklı bir "niyet" Dunyanın yedı hankasın- dan bın olan antık çağın un- lu anıt-mezarlanndan Ma- usoleum "un Bodrum'a ye- "Mausoleum Oteli" projesının Bodrum'dakı yeri HHHrifffl tnnnnnnnnnnnnnnnnnref] rKinnnnnnnnnnnnnnnnmi j Hotel Mausoleum1 projesı Yaratacağı sorunlar Hellenıstık çagın unlu yapıtı Mausoelum'u Karya satrabı Mausolos ıçın I O 3 yuzvılda karısı Artemisia yaptırmış Halikarnas (Bodrum) sırtlarında yuzlerce yıl yeryuzunu susledıkten sonra bırdepremde yıkılmış Bugunku Bodrum Kalesı yapılırken de kalıntıları ın$aat malzemesı olarak kullanılmış 19 yuzyıl ortalannda Ingılız Buyukelçısı Lord Stradford un CKmanlı de\ letını "ikna etmesi" uzerıne hemen tum antık kaJıntıları da yağmalanarak Ingıltere've goturulen Mau^oleum'un kaıdesı 33 OOm \35 00 m olçulenndeydı Vukseklıfı ı^e uzenndekı atlı araba heykelıyle bırlıkte 49 m "\ı geçıyordu Projedekı ongorulen mekân ve buvuklukler şovle Bodrum Kat: Toplam ^280 metrekare ıçınde 800 kışılık tıyatro \e sınema salonu dıskotek hamam. yuzme havuzu, sauna otopark \e otel ıçın senıs bolumlerı Zemin kat: Toplam 2540 metrekare ıçınde 43 dukkân otel lobısı ve 700 metrekarelık "agora"... Birinci kat: Toplam 2340 metrekare ıçınde 61 dukkân otel salonlan Normal katlar: 11 normal katın her bırınde otel odalan Bovlece 15 270 metrekareyı bulan genel ın^aat alanının 10 270 metrekaresının 200 yataklı otel, 5 000 metrekaresının ıse 100'u aşkın dukkanla çarşı olması tasarlanıyor Boylesi bır voğunluğun alt\apısı zaten yetersız olan Bodrum'a getırecegı "kentsel sorunlar" da projede elbette kı •*hiç duşunulmeyen" konular arasında nıden kazandırılması yıllar once yapılan bırpaneldede gundeme gelmı^tı Kentın Tepecik Mahalle- sı'ndekıtemel kalıntıları yı- ne korunarak. çevresındekı yakın bır yerde hıç değılse " kuçultulmüş bir omeğinin " ınşaedılmesıyle Bodrum'a tarıhını anımsatacak. unlu bırsımgenınarmaganedıle- bıleceğı duşunulmuştu 197O'lı yıllarda dıle getınlen bu "iyiniyetirönende elbet- te kı hıçbır ^rantbekJentisi" yoktu Amaçsadece yuzler- ce yıl once Bodrum Kale- sı'nın yapımına malzeme saglamak ıçın yıkılan bu "ha- rikayı", gelecek ku^aklann da tanımasını sağlamakla <u- nırlıydı Şımdı y ıllar sonra gelıştı- rılen ve bu kez Mausole- um un o> le kuçuk bır orne- ğı olarak da değıl. "özgiın bo- jutlanyla" yapılmasını on- goren proje ıse Bodrum'un "en gorkemli oteJ \e iş mer- kea"olmaya aday olarak ta- sarlanıyor Yıne mımannın açıkladı- ğı bılgılere gore. "50 m.'ve >akın"yuksekhk ıçınde(top- rak altındakı 3280 metreka- relık sinema, hamam, yuzme haMizuvb tesıslerle bırlık- te) toplam 10.000 metreka- relık bır otel ve 5.000 met- rekarelık de çarşı bolumle- rının ver alması ongorulu- yor Umut Bakanlıkta Bodrum dakı Mımarlar Odası vonetıcılerının belırt- tığıne gore. tanhı canlandır- ma adına uretılen bu "gök- delen otel" ve "rant tesisle- ri" projesı ımar planında gereklı degı>ıklık ıçın yaz ay lannda BeledKe Meclisi'ne de^unuldu \ ılîardırozgun kent kımlıgını korumak ıçın ozellıkle bına yukseklıklenn- de 2 kattan tazlaya ızın ver- meven koruma ve ımar ka- rarlan BeledıyeMeclısı'nın bu oneny ı reddetmesıne de yasal dayanak olujjturdu Yerel yonetımden boyle- ce ızın alamayan yatmmcı- lar. bu kez koruma ımar ku- rallannı "aşabilmek" ıçın projeyı uygulamak ıstedık- len arsayı "turizm merke- zi"olarak ılan ettırme çaba- sına gırdıler Eger Turizm Bakanlıgı'ndan onay alabı- lırlerse. "TurizmiTeş\ikYa- sası" kapsamında bakanlık- çaverılecek "ayncalıkirbır ımar ıznıyle bu "harika" projelennı uygulama olana- gını bulabıleceklennı umu- vorlar •Yapıla^madakı a^ın yo- gunluga ragmen Bodrum y ı- nedeyoreselmımarı kımlı- gını koruyabılen ender kıyı kentlerımızden bın Bod- rum'a buayncalıgını sagla- yan ıse hıç kuşkusuz genel ımar kurallanndakı "2 kat sınırlaması" ve buyuk kutle yapılara ızın venlmemesı Kentın bu ozellıgı aslın- da tunzm açısından da bas- lıca "çekjciu'ğini" olu^turu- yor Çunku ınsanlar "kim- likli \e ozgun bir çe\rede~ tatıl yapnıa olanagını elde edıyorlar Bodrumlular da bu sadece "kendilerine has" mımarı tevreyı pazarlava- rak turizm gelırlennı yuk- seltıyorlar İşte bovlesı bır yuksek kazançlıpazarıçensınde tu- nzm gelırını "bireysel ola- rak arttırmak" ısteyen bır- çok vatınmcı. oteden berı "daha yuksek imar hakkı" elde edebılmek ıçın degışık yontemler ızledıler Ne var kı bu hırslı gınşımcıler bıle yıne Bodrum'un ımar ku- rallannı çok tazla 2orlayama- dı lar v e "genel siluete uyum- lu" çozumlerle \etınmeyı oğrendıler Şımdı ise"aynıbeklenti'", bu kez "kentin tarihine ve kulrurunesahipçıkmakT) adına ve açıkçası ranta hız- met eden bır "mimari fan- tezi" ıle ortaya çıkıyor •\caba, Beledıye Meclı- sı'nın haklı olarak reddettı- gı projeyı şu gunlerde "in- celediği" soylenen Turizm Bakanlığı, yıne boylesı bır sılaha teslım olabılır mı' Asıl kararı hıç kuşkusuz yıne Bodrumlular verecek Eğer. "siyasi çıkarlar" ıçın Bodrum Kalesı'ne yapılmak ıstenen camıye karşı goste- nlen duyarlılık bu "ekono- mik çıkar" projesıne karşı da gostenlırse. sadece Bod- rum degıl aslında Mausole- um da "korunmuş" olacak İstanbul Barosu seçimlerinde 3 aday yanşacak İstanbul Haber Servisi - İstanbul Barosu'nun genel kurulu bugun başlıyor Ge- nel kurulda. Çağdaş Avukat- larGrubu'nunadaylan Yü- cel Sayman \ e Engin Ünsal ıle Sıvas davasının sanık avukatlanndan NecatiCev- lan yanşacak Genel kurul İstanbul Unıversıtesı Hu- e-posta: tan (a vol. com. tr kukFakultesı I no'luamfı- sınde bugun ba^layacak 12 bın uyesı olan baronun se- çımlennde 7 bıne yakın avu- katın oy kullanması bekle- nıyor Çağda> Avukatlar Grubu adına yans^ katılan Sayman 2 bın 500 av ukatın katıldıgı onseçımde seçıle- rek aday oldu Baro bay kanlığına seçılmesı halınde -a% ukatlık mesieğinde rone- sansdönemini baslatacağı- nı" vurgulayan Sayman. av ukatlann yargıda sav un- manın temsılcılerı oldugu- nu behrttı Sayman genç avııkatlann baro yonetımın- de soz sahıbı olacaöım soy- ledı Çağdaş Avukatlar Gru- bu'nun bırbaşka adayı ola- rak seçımlere katılan En- gınUnsal'da yargıdakıso- runlann çozumlenmesı ıçın TBMM'de bekleyen yasa- ların geçmesı gerektıgını soyledı ve yenı yasaların çıkanlması ıçın çalışacak- lanna dıkkat çektı tslamı kesımın adayı ıse Sıvas davasının, Adalet Ba- kanı Şevket Kazan gıbı. sa- nık av ukatlanndan olan Ne- catı Ceylan Ceylan, seçım çalışmalan suresmce Jstan- bul Buyukşehır Beledıyesı tarafindan da desteklenıyor Çağn Av ukatlar Grubu adı- na avukat NamıkAyhan ta- rafindan yapılan yazılı açık- lamada da "özgıir toplum, hızfa adeiet \v guçju baronun, mestek kuruluşunun sahip- lenmesiv letetnininin mum- kün olacağT belırtılerek, tum avukatlan oy kullan- maya çağnldı T Kültür Koleji'nin 5. sımfögrencileri arasından 6kişi,*OkuJ Başkanlığı' \e Başkan \ardımcılığı' için yanşülar. (KUBİLAY TUNTLL) Mîrıik öğrencflerden demokrasi dersi İstanbul Haber Ser\isi-Onlar. yaşlan 9 ıla 11 arasında değışen çocuklar Kuçuk ya^ta. oğrencısı olduklan ılkokulda demokrasıyı uygulayarak oğrenıyorlar Mınık polıtıkacılar, okul başkanı seçılmek ıçın yurürfuklen sevgı ve hoşgoru dolu kampanyayla. "hoşgoriısüz" buyuklenne ornek oluyorlar Kultur Koleji'nin 5 sınıf oğrencılen arasından 6 çocuk. bu yıl 12'ncısı gerçekle^tınlen "Okul Başkanlığj" ve "Başkan YardımcılığT seçımınde adaylıklannı koyarak. kendılerını seçmenlenne tanıttılar Okulun 5 sınıf oğrencılennden NurSitare Demir, Eylul İlbey, Sinem Türkyılmaz. Tuncel Özsu Serenay Bağnaçık v e Scnay Veğin başkanhk ıçın 4 sınıf oğrencılennden Gürkan Günay, SehiNaz Alp Dilara V ondem. Ceren Tolgay ve Şahika Güler ıse başkan yardımcılığı ıçın yarı^acaklar Adaylardan bazıları. polıtıkacı buyuklen gıbı seçmenlenne şınn gorunmek ıçın vaatlerde bulunuyorlar Bazı adaylar, seçmenlennın oyunu alabılmek ıçın "şeker'" dağıtıyorlar Başkan adaylanndan Eylul İlbey ekranlann "Başbayan"ı Vasemin Valçın'ın kızı oldugu ıçın seçmenlerının gozunde populer gomnuyor Mınık seçmenler seçım oncesınde. ellenndekı slogan yazılı pankartlarla okul bahçesınde yuruyuşleryaparak destekledıklen adaylann tanıtımına katkıda bulunuyorlar "Se>ghle birliktegelen bir seçime" yazılı pankart. bu çocuklann demokrasıy ı "koca koca" polıtıkacılara ornek olacak kadar ıyı oğrendıklennı göstenyor "Dürustlük senden, Dilara Y öndem" "Oyuna gelme, oyunu bana \er", "Boyca bizden buyuk,yaşça kiıçük". "Yereceğiniz sorumluluğu taşıyahilirim". "Onun dersleri giîzel mi guzel, oy lan alırsa başkanlığa gider mi gider" gıbı pankartlar da dıkkatı çekıyor "Şenay'la \taturkçü \e laik yaşam tarzı" "En gıizei yonerim cumhurivet. en iyi başkan Sitare" gıbı pankartlar ıse mınıklenn. Ataturk'un emanetının guvenılır ellerde olduğunun kanıtı gıbı "Gizli oy, açık sayım" y ontemıy le yapılacak seçımde 3. 4 ve 5 sınıf oğrencılen oy kullancak 1 ve2 sınıf oğrencılen ıse "oy kullanacak yaşta" olmadıklan ıçın oy veremeyecek Seçmenler 3 ayn sandıkta oy kullanacak 'Enerji için su kaynağı kullanılmalı' ÖZC4NOZGLR ~ MUĞLA - Dunya Enerji Konseyı \onetım Kurulu Uyesı Lnal Erdoğan yenı termık ve nukleer santrallar kuralarak Turkıye'nın karan- Iıkta kalmasının onune geçı- lemeyeceğınısoyledı Buya- tınmlarla çevre tahrıbı ve nukleer kaza nskının yanın- da 'dışa bagımlılık" sonucu karanlıkta kalma nskının her zaman var oldugunu belır- ten Erdoğan. "Türkiyeartık yanlıştan dönup su kaynak- İarına yonelmeli" dedı Er- dogan enerji uretımının 2030'lu yıllara kadaryeterlı olacağını açıkladı Mugla Beledıyesı ve Mug- la Unnersıtesı ışbırlığıyle duzenlenen 'Temiz Enerji Giınlerı" sempozyumunda unıversıte ve TUBİTAK uz- manlan, Turkıye'nın başta su olmak uzere guneş ve ruz- gârenerjısıneyonelmesıge- rektığını savunurlarken Er- dogan. enerji polıtıkası vesu enerjısı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu Er- doğan, şoyle konuştu "Dunyanın enerji ile başı dertte. Bizim hem enerji He hem de enerjiyi y onlendiren- lerle başunız dertte. Turkiye hiçbirzaman santral olmadı- ğı için karanlıkta kalmadı. Bir gun yine karanlıkta ka- lırsak bu santralsızlıktan de- ğil, dışa bağımlılıktan olur. 1965'te 600 M\\ 'lik Ambar- lı Santralı kurulurken üni- versitcoğrencisiolarak buna karşı çıkıp ey lemler yapmış, rutuklannııştık. Fueloil ile ça- iışmasına karşıydık. °Su sant- ralı kurulmah" diyorduk.Su santralına yonelmediler ve hıçbırplandayokken Veniköy >e Goko\a santralları dev- re\esokuldu." MESELA DEDIK ERDAL ATABEK irndi durup dururken bu da nerden çıktı?" demezsenız ıyı olur Memlekette "normal" ınsanın pek bulunmadığı bılınmeyen bır şey degıl Ama kımsekendıne bırhasta- lık kondurmadığı ıçın hastalıklar da "erkentanrdanyoksunkalıyor Son- ra da çocuklann bırbtrıne "manyak" demesıne kızıvoruz Aslına bakarsa- nız "normaL ruh sağlıkh" kışılenn olan bıtenlere katlanması kolay değıl Onun ıçm de herkes kendı yolunda yu- ruyup gıdıyor Gıtmesıne gıdıyor da "kendiruhdurumunu"bılmesı ıvıol- maz mı 0 Bakalım bu tanımlardan han- gısıne uyuyorsunuz 0 Sessiz sedasız yaşayıp gidiyorsunuz... Herkesler sızın ıçın boyle soylu- yor "Sessiz sedasızdır.etliyesut- lüye kanşmaz, kendi işine bakar." As- lında hıç bır şevden umudunuz yok Kotumserlık ıçınıze ışlemış Guneş aç- saaklınızatatılegıdenlergehyor, ıçı- ntzı çekıyorsunuz Yağmuryağsagok- lenn de sızın halınıze agladığını du- şunuyorsunuz Karyağınca fakır fij- karanın durumuna uzuluyorsunuz ama elınızden bır şey gelmıyor Her sa- bahyorgun kalkıyorsunuz Yuzunuz gülmuyor ya ortada gulecek bır hal ol- Ruh Hastalığmızı Tanıyor musunuz?. madığını bılıyorsunuz Ağzınızı pek bıçak açmıyor. durup dururken de ya- lakalık yapacak değılsınız ya Para desenız ya yok, ya da yetmıyor Ça- lışmanın faydasını gormuyorsunuz. çalışmadan da olmuyor Başınız sık sıkağndığııçınyanınızdahepbırağ- n kesıcı bulunduruyorsunuz Pekı bu hastalık nedır 0 YANIT: Asiında hastalığınız falan yok Normal bır vatandaşsınız >\ma doktora falan gıtmeyın, sıze yanlış- lıkla "depres>on'"dıye bırtanı koya- bıhr Para meselesi aklınızdan çıkmıyor... Televızyonda haberlerden sonra borsafırladı.dolaryukseldı. mark bılmem ne oldu sozlennı duvunca sı- nırlerınız bozuluyor <\slında sızın bunlann hıçbırıyle ılgınız yok Ne borsadan bır haber beklıyorsunuz. ne dolannız ya da markınız var Ama her gun bunların yukselışını goruyor "Neolacakhalimiz'*dıyeduşunuyor- sunuz Bır aldığınız paraya bakıyor- sunuz bır de vıtnnlerdekı fıyatlara, hem aklınız ermıyor hem de aklınız- dan çıkmıvor Geçengunbırayakka- bının uzenndekı etıkete baktınız, ge- rı donup bır daha baktınız, bır tuhaf oldunuz değıl mı' Etıkette 9 650 000 TL yazıyordu (yazıyla dokuz mıl- yonaltıyuzellı bın lıra) Bır tuhaf ol- dunuz. nerdeyseacayıpleştınız. aklı- nıza takıldı kaldı Bırkaç tanıdığını- za bunu soyledınız. sıze "Epeydir ayakkabılara bakmadın galiba" dedı - ler İyı de sızın ayağınızdakı ayakka- bı neyın nesı oluyordu 9 Demek kı sız bu ayakkabının yalnız topuğunu gı- yebılırdınız Bunlan duşununce ışte sıze bır şeyler oluyor Sonunda bır meseleye takıldınız "Ya bende bir tuhaflık var ya da bu fıyatlarda" dı- yeaçmazdakaldınız Yoksahastamı- sınız 7 Y41MT: Hıçbır hastalığınız yok. normal bır vatandaşsınız Akıl ve ruh sağlığınız da yennde Amabıryere gıdıp kendınıze baktıray ım demey ın. Mze"paramanyak"deyıvenrler adı- nız hastaya çıkar 'istiicbal parlaktır, her şey yolundadır' diyorsunuz... 4 IK/f emleketin hali iyi, döviz re- IT X zervlerimiz artıyor. işler tıkı- nnda. paracıklargeliyor, bizim duru- mumuz da bir gun duzelecek' diyor- sunuz Hıç bır şey keyfınızı bozmu- yor Futbol takımınızyenılıyor "Bir maçtan bir şey çıkmaz" diyorsunuz Futbol takımınızyenıyor, "Bizböyle perişan ederiz" diyorsunuz Sıyasete gelınce "Herkes kendi çapında mem- leket için çalışıyor, daha ne olsun" dı- ye rahatınızı bozmuyorsunuz Çok lyımserolduğunuzu soyleyenlere "Ko- tumser olsan ne olacak?" dıye vanıt venyorsunuz Herkes sızı yanınaça- ğınpbırazneşelenmekıstıyor Sızde kımseyı kırmıyorsunuz hoşbeşle za- man geçıp gıdıyor Sakın hasta falan olmay asınız0 Y \NIT: Eğer polıtıkacı ısenız za- rar yok Ama normal vatandaşsanız bıraz duşunmek gerekıyor Sız gene kımseye bır şey soylemeyın. bakar- sınız bın çıkıp "Sen manyaksın gali- ba" der de bıraz key fınız kaçar
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle