05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 19EKİM1996 CUMARTESİ DIŞ HABERLER Dostum-Mesud birliği Taleban'a karşı saldın Dış Haberier Scrvisi - Özbek General Raşid Dostum'un güçlenni Taleban'a karşı savaşan eski hükümet birlikleri ile birleşlirmesi ardından Afganistan'daki iç savaş daha da kızıştı. Ahmed Şah Me- sud komutasındaki eskı hükümet birlık- lerinin saflanna katılmalannın üzerin- den 24 saat bile geçmeden Taleban tara- fından yoğun bombardımana tutulan Dostum güçleri. şıddetli bir karşı saldı- n hazırlıyor. Taleban"ın, Ahmed Şah Mesud"a bağ- Iı bırlıklerle ortak mücadeleye gırmele- ri içın Çarikar"ın güneyindeki cepheye gönderilen dostum güçlennı dakikada bir fırlattığı havan toplarıyla saatlerce süren yoğun bir bombardımana tuttuğu bildirildi Şıddetli saldındaen az4asker- lerinin öldüğünü kaydeden Dostum'un 88'inci bölük komutanı Glam Sahki. "*Dosrum ile Şah Mesud'un güçleri artık birleşti. Birlikte, Taleban'a saldıracağız çiinkü onlar da bize saJdırdı" dedi. Öncekı gün kendısıne bağlı güçleri es- ki hükümet birlikleri ile savaşması için cepheye gönderen Dostum, aynı sıralar- da da Taleban yetkihlen ile karargâhın- da görüşmüştü. Görüşmeden sonra Ta- lebandan yapılan açıklamada Dostum'la aralarındakı pürüzlerın gidenldiğı ve Özbek General'in kendilerine karşı sa- vaşmayacağı belirtilmişti. Ancak şeriat- çı örgüt. aradan 24 saat bile geçmeden Dostum güçlenne karşı yoğun saldın başlattı.Dostum'un komutanı Sahki. tak- viye güçlerin gelmesinı beklediklerini, daha sonra başkent Kâbil'in 60 km ku- zeyindeki Bagram kavşağına şıddetli bir saldın başlatacaklannı belirtti. Öte yandan, Ahmed Şah Mesud ıle Özbek General Raşid Dostum birlıkle- nni'n. Taliban'a karşı düzenledikleri or- tak saldın sonucunda, stratejik öneme sahip Bagram ha\a üssünü geri aldıkla- n bildirildi. Mesud'un karargahında gazetecilere açıklama yapan üst düzey yetkili Mrrabbuddin Astana, Mesud ve Dostum birliklerinin ortak hareket ettik- lerini belirterek. Taliban'a kuzey ve ku- zeydogdan saldınldığını söyledı. Asta- na, lCiesud'abağlı birliklerin Özbek Ge- neral Dostum birlikleriyle Taliban'a kar- şı tank. top ve havan topuyla omuz omu- za mücadele verdiklerini de kaydetti. Bagram'dakı hava üssünün denetiminın tamamen kendilerine geçtiğini kayde- den Astana, Taliban birliklerinin Kabil'e doğru geri püskürtüldüğünü belirtti. Taliban birlikleri. Bagram hava üssünü dün ele geçirmişlerdı. Mesud'dan ateşkes önerisi Taliban'ın birsozcüsü. Ahmed Şah Mesud'un ülkenın kuzeyinde ateşkes önerdiğini ıddiaetti. Afganistan'ıngü- neybatısındaki Kandahar'da açıklama yapan Taliban sözcülerinden Vekil Ah- med Akhunzade, ateşkes önerisinin, Özbek lider General Abdülreşıd Dos- tum'un Taliban yetkililen ile görüşmek üzere Perşembe günü gönderdiği heyet tarafından dıle getirildiğini açıkladı. Bu arada. Kâbil'in kuzeyine yönelik saldinlannı sürdüren Ahmed Şah Me- sud'un, başkentı Bırleşmiş Milletlerde- netimine terk etmelerı ıçın Taleban'a çagnda bulunduğu bıldırildi. ABD temsilcisi Pelletreau, önümüzdeki pazartesi ve salı günleri Barzani ve Talabani'yle görüşecek GözierAnkara'yaçevrOdiFUAT KOZLUKLU WASHINGTON-Irak Kürdistan Demok- ratık Partısi (IKDP) lideri Mesut Barza- ni'nin Irak lideri Saddam Hüseyin'le işbir- liği yaparak egemen güç halıne gelmesı>le Kuzey Irak'taİci "nüfiısu vesomut varlığıor- tadan kalkan" ABD. Kürdistan Yurtsever- ler Birliği (KYB) lideri Celal Talabani'mn kaybettiğı topraklara yenıden sahip olmasıy- la Kürt bölgesınde bir kez daha "belirieyiei konuma" gelıyor. ABD'nin son günlerde yoğunlaştırdıgı Kuzey Irak diplomasisınin en kritik noktasinı Ankara'da gelecek hafta başında yapılması planlanan görüşmeler oluşruruyor. Kuzey Irak'ta güç dengesınin Bağdat ve Barzani lehine bozulması. Talabani'nin de Tahran'a yanaşmasıyla "neyapacağınışaşı- ran" Clınton yönetimi. bölgenın kaderinı elinde tutmak ıçin yoğun çaba sarfediyor. Bir hafta boyunca Kürt lıderler arasında "arabuluculuk" > apan ABD. sağlanacak bir ateşkesin ardından. tarafları siyasi diyalog sürecıne çekmek. bunu da Barzani ve Tala- bani'yı karşı karşıya oturtarak gerçekleştir- mek istiyor Iran ve Irak'ın desteğını alarak savaşan Kürt gruplannı "asgari müşterekJerde ulaş- fırmayı'*hedefleyen ABD. Türkıve ve Ingıl- tere'nin gözetiminde VVashington'da taraf- ların temsılcileriyle yaptığı "ön göriişmde- ri' dün tamamladı. KYB'nin yer almadığı toplantıda. Barzani'nın yolladığı heyete "Saddam "dan size yarar gelnıez, ondan uzak durun" mesajının ısrarla vurgulandığı bil- dınldi. Dıplomatik kaynaklar, Kuzey Irak Kürt- leriniuzlaştırmagirişımlennıyürüten ABD Dışışleri Bakan Yardımcısı Robert Pelletre- au'nun. hafta içinde telefonda konuştuğu IKDP lideri Mesut Barzani ve KYB lideri Celal Talabani'den '•güvence" aldıöını söy- ledi. Aynı kaynak "Her şey hafta arasında açık- lığa kavuşacak. Türkiye'de bir çeşit Kürt zir- vesi olacak. Taraflar, aralannda de\ anı eden çatışmavı sonuçlandırmak için pazarlığa gir- meyi kabul etmezJerse, çabalar bir vere va- ramayacak. Ptlletrau, pazartesi ve salı günü, Barzani ve TaJabani\ lea> n ayrı Ankara "da bir araya gelecek" dedi. Washıngton'dakı görüşmelere, Türkıye Barzani, Ankara'da ABD ile yapacağı görüşmeler öncesinde dunımunu güçlendirmek amacıv la peşmergelerine saldın emri verdi. adına, Dışişleri Bakanlığı istihbarat Araştır- ma Dairesi genel Müdür Yardımcısı Ecvet Tezcan katıldı. ABD. Kuzey Irak'ta "ivedi ateşkes" sağ- lanması ıçın baskı yaparken IKDP, ateşke- sin ihlal edılmemesi lconusunda ne tür ga- rantı verileceginin "sorun" oluşturduğunu açıkladı. Barzanf nın NVashington'agönder- diği heyetle aralıksız beş saate yakın görü- şüldüğünü söyleyen bir yetkili "ABD'nin herhangi bir ateşkesin de devanıını sağla- mak için aktif biçimde çaba gösterecegJne dair sö/ verdiğini" bıldırdı ABD'nin Barzani"yleyaptığı "pazarüğa" ilişkin açıklanan Amerikan bildirisinde "Amerikalı yetkililerin IKDP'den kontrolle- ri altındaki bölgede çalışan insani yardını gö- revlilerinin güvenliğinin sağlanmasını iste- digJ" v e "îki grubun da bir anlasmava vanl- masında sonımluluk taştdığı" vurgulandı. Dışışleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns,öncekı gün gazetecilere yaptığı açık- lamada "ABD Türkiye ve İngiltere bir çaba içinde. Bu göriişmelerin başanlı olması için zamana ihtivacımı/ var. Bağdat ve Iahran gi- bi dış güçlerin bu görüşmeleri karmaşık ha- le getirmesini istemijoruz" dedi. Bölgede nıhai sorumluluğun Kürt gruplara ait oldu- ğunu belirten Burns, özetle şunlan söyledi: "Kuze> Irak'ta çatışmalann devam ettiği ve Irak birliklerinin bölgeye doğru hareket edebileceği yolundaki haberlerden ciddi ka>- gı duyuyoruz. Bu Saddam'ın yapacağı çok büyük bir yanlış olur. Kuzey Irak'taki varlı- gınıı/ı. stratejik çıkarlanmız ve Kürt halkı- na yardımcı olan Çekiç Güç için sürdürece- gfe-" Kuzey Irak'ta acilen gerekliolan.ateşkes- tir. Kuzev Irak'ta banş, isrikrar ve siyasi di- yaloğa ihtiyaç \ar. İran ve Irak'u bölgeden uzak durnıalan ve mev cut durumu alev lcn- dirmemeieri konusunda uvanvoru/." ÖRÜŞl Prof. Dr. TÜRKKAYA ATAÖV Nobel Banş Ödülü bu yıl Doğu Timor için uğraş verenlere sunuldu. Doğu Ti- mor kuzeyde Sumatra ve Cava'dan başlayıp doğuya uzanan adalar grubu- nun Pasifik Okyanusu'na en yakın ucun- dadır. Bu adayı Endonezya 1975'de kendine katmıştı. • Buna karşı Bırleşmiş MilletlerGüven- lik Konseyi'nin 1975 ve 1976 yıllannda aldığı iki karar varsa da, bu ılhak dünya- nın ilgisini gitgıde daha az çekmeye baş- lamıştı. Ödül kararı konuya bakışta dik- kate değer bir farklılık olduğunu ortaya koyuyor. Bir sayıma göre, 13.677 adadan olu- şan Endonezya kültürel yönden dünya- nın belki de en karmaşık mozayiğidir. Sumatra'nın tropık bataklıklarından iri- an'ın karlı tepelerine uzanan bu uçsuz bucaksız görünümlü ülkede birbirinden farklı 250'den fazla dil ya da lehçe ko- nuşulur. Bu nedenle Endonezya'nın ulu- Doğu Timor Gerçeği sal sloganı "farklılıkta birlik"t\r. 165 mil- yonun üstündeki kalabalık nüfusunun yüzde 9O'ı Müslüman olduğu için dün- yanın en büyük islam ülkesidir, ama as- lında birkaç kelimeyle Hind ve Pasifik okyanusları arasında birbirinden uzak adalardan oluşan azınlıklar yumağıdır. Timor'un kendi Arap'tan Malay'a, Çin- li'den Afrikalı'ya çeşitli ırklann bir buluş- ma yeri gibidir. HollandaJılar adanın ba- tısını ele geçirdiklerinde (1859) buraya 1520'de ayak basan Portekiz doğusu- nu elden bırakmamıştı. Hollanda, Batı Timor'u 1949'da terk etmişti. Doğusundaki sömürgecilik de Portekiz'de faşist Cactano diktatörlüğü yıkılınca (1974) sona erdi. O tarihte Por- tekiz sömürgeleri anavatanın 22 katıydı ve Doğu Timor, en uzak olanıydı. Yerli halkı temsil iddiasında olan siyasi kuru- luşlardan Fratilin bağımsızlık ilan etti ve yenı devlete Doğu Timor Demokratik Cumhuriyeti adını verdi. Endonez- ya'nın işgali birkaç gün sonra oldu. Eski Hollanda sömürgesi olan Endo- nezya önceleri Yeni Gine denen adanın Batı İrian bölümünü kendine katmış (1963) olduğundan, Doğu Timor'a yöne- lik 12 yıl sonraki askeri müdahalesi ikin- ci genişleme girişimidir. Batı İrian soru- nundan ötürü, hiçbır hükümet, giderek eski sömürgeci Hollanda bile Endonez- ya ile bpzuşmayı o zaman göze alama- mıştı. Öte yandan, Doğu Timor'un ilha- kını pek az ülke tanıdı. Ancak ağırlığı olan birçok devlet olaya kapanmış gö- züyle bakıyordu. Örnegin, Amerika ilha- ka "Endonezya ile ılışkileribozmayı gö- ze alamama" gerekçesıyle ses çıkarma- mıştı. Dünyanın bu çevresinde özel bir ağırlığı olan Avustralya da olaya karşı çıkmamıştı. Bu hükümetlerin Endonez- ya ile parasal ilişkileri olduğu ve ışgale yarayan silahları onlara sağladığı iddia edilmektedir. Işgal olayı sırasında, 620.000 kadar nüfusun yüzde 15'i öldü- rülmüştür. Bugün için önemli olan dünya kamu- oyunda, Nobel ödülü nedeniyle Doğu Timor lehine bir eğilimin belirmiş olma- sıdır. Üçüncü Dünya ülkeleri içinde eski başkan Sukarno döneminde prestijı bir hayli yüksek olan Endonezya'nın etkısi- nı hem bu grup devletlerle b'ırHkte hem de kendi başına kaybetmekte olduğu anlaşılıyor. Doğu Timor'un bazı Batı çev- relerinde tutulmasının bir nedenı nüfu- sunun üçte biri kadarının Katolik oluşu da olabilir. IKDP saldırdı Barzani ; güçleri Köy Sancak'ta Dış Haberier Senisi-lrak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) Radyosu, Kuzey Irak'ta karşı saldırıya geçen Mesut Barzani ve bağlı peşmergele- rin, Celal Talabani'ye bağlı rakip Kür- distan YurtseverlerBiıliğı'nın (KYB) elindeki Köy Sancak kasabasını yeni- den ele geçirdığini bildirdı. Topçu ate- şi ve Katyuşa roketleriy le saldınya ge- çen IKDP peşmergeleri. Erbil'e 60 km. uzaklıktaki Köy Sancak'a gırdi. IKDPgüçlen. KYB'nin büyük miktar- da ağır silahına el koydu. IKDP kaynaklan. Köy Sancak'a yö- nelik saldınnın. Erbil üzerindeki KYB baskısmı kınnayı amaçladığını belirt- tiler. IKDP'nin yerel askeri liderlerin- den Arif Tavfıır. sonraki hedeflerinın stratejik Heybet Sultan Dağı olacağı- nı. dağın ele geçırilmesinın ardından operasyonun durdurulacağını bildirdi. Öte yandan. Kuzey Irak'ta Barzani ve Talabanı güçlen arasmdaki savaş bütün şiddetıyle sürerken IKDP. Tala- bani'ye 13 bin tran askerinin yardım ertiğinı. tran helıkopterlerinin Erbil çevresıne indirme yaptığını öne sür- dü. AA muhabirinin görüştüğü IKDP yetkilileri, Celal Talabani liderlığinde- ki KYB'nin doğrudan Iran'dan yardım aldığını. bunu Kuzey Irak'ta herkesin bıldığını belirterek tüm bu gerçeklere rağmen Talabani'nin bunları inkâr edıp. kendılerını Irak'tan yardım al- makla suçladığınvsöylediler. IKDP yetkilileri. talabani'ye yar- dım eden Kuzey Irak'taki İran askeri sayısının şu anda 13 bin olduğunu öne sürerek şöyle dedıler: "Talabani İran sınınna kaçtığında tüm silahlarını geride bırakmıştı. Bü- yük çaplı silahı yoktu. Ovsa şimdi sal- dırdı. Havan ve uçaksavarlarla saldın- yor. Helikopterfer Erbil çevresine in- dirme yapıvor. Bu İran'dan yardım al- makdeğildcnedir.'Şu anda İran'ın 13 bin gücü Kuzev Irak'ta Talabani'ye yardım ediyor. Talabani'nin savaşacak gücü vokru. Şimdi nasıl buldu? Bu doğ- rudan İran'dan askeri yardım aldığını gösterir." Kuzey Irak'ta en şıddetli çarpışmaK lann sürdüğü Erbil çevresinde her iki taraf. anayola egemen olma mücade- lesi veriyor. IKDP yetkilileri. Talaba- ni'nin Süleymaniye çevresindeki Ne- zarin. Selkuka. Halepçe. Şamşamal, Darsbadi beldelerine hakim olduğu- nu. Erbil anayolunu eline geçırmeye çalıştığını belirterek buna asla izin ver- meyeceklenni belirtiyorlar. IKDP yetkilileri. bu savaş sırasında, Talabanı İran sınınna kaçtığında IKDP'yi desteklediğini açıklayan PKK'nin lıderlerinin, şimdi telsizler- le ~lKDP'üleri gördüğünüz yerde vu- run.Onlan öldürün" emirlerı verdik- lerini de ıddia ediyorlar. T.C. BAŞBAKANLIK HAZÎNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME UZMAN YARDIMCILIĞI VE AKTÜER YARDIMCILIĞI YARIŞMA SINAVI T C Başbakanlık Hazme Müsteşarlıgı Sıgorta Deneıleme Kurulu Bas- kanlığı'nca "Sıgorta Denetleme Lzman Yardjmcısı" ve "Aktüer ^'ardım- cısı" kadrolannda göre\ lendınlmek üzere \eterli sayıda personel seçımı ıçın Ankara'da Sıgorta Denetieme Uzman Yardımcılığı \eAktüer Yardım- cılığı Yanşma Sma\ı açılacakiır. 1) SI.VAVA GİRİŞ ŞARTLARJ: a) 657 sayılı Devlet Memurlan Kanunn'nun 48. maddesınde belirtilen şartlan taşımak. bl SınaMn açıldığı vılın ocak ayımn ılk güniinde 30 yaşını doldurma- mış bulunmak (askerlığını >apmı^ olanlar ıçın bu sınıra askerlıkte geçen sûre ekJenır ı c) Sigorta Dem'tleme lzman Varduncılığı için: Sıyasal Bilgiler. lktısa- dı \e idan Bılımler. lktısat. Hukuk. Işlemıecılık. Maliye. Bankacılık xe Sıgortacılık. Aktüer Yardımcılıjı için: Matematık \e ıstatıstık dallannda en az dört yıl eğıtım \eren \uksek ogrenım kurumlanndan )a da bunlara denklıSı veikılı makamtaıafındanonavlanmı^)abancı takülteveya dörtyıllık yûk- sekokullardan bınnı bıtırmn olmak. dı Yapılacak ınceleme sonunda sıgona denetleme uzmanlığırun \e>a aktüerlığının gerektırdığı karakter \e \asiflan haız bulunduğu anlaşılmış olmak gerekır. id) bendınde belımlen husus. sadeee yazılı sınavı kazanan ada> lar yö- nûnden söz konusu olup sözlü sına\dan önce Kunıl Başkanlıgı'nca yapı- lacak ınceleme ıle tespıt edılır. Gmş smavına ıkı defa kanlıp bu sınavlania ba$an sagla)ama_vanlar üçûncü bir sına\a katılamazlar 2)fSTENİLENBELGELER a) Bajbakanlık Hazıne Müsteşarlığı Sıgorta Denetleme Kurulu Baş- kanlığınm aşağıdakı adreslennden alınacak \e müracaat sahıbı tarafın- dan doldurulacak başvuru formu. b) Yükseköğrenım belgesının aslı \eya onaylı suretı. c) Ikı adet yenı çekılmış vesıkalık fotoğraf. Eksık belee ve bılgıler bulunan müracaatlar ışleme konulmayacakiır. 3)SLV.A\ŞEKLİ VE K0U1.ARI Gınş sma\ ı. >azılı ve sözlû olmak üzere ıkı aşamalı bir yanşma sma- vıdır. Yazîlı sınav aşağıdakı konularda yapılacaktır. a) Sigorta Denetleme Lzman Yardımcılığı İçin: 1) Kamu Hukuku 1) Idare Hukuku: genel hükümler ii) Ceza Hukuku; Tiirk Ceza Kanunu'nun Genel Hükümlen. Ceza \fu- hakemelen L'sulü Kanunu'nun görev. yetki ve soru^nınna usullenne 1I15- kın hükümler 2) Özel Hukuk 1) Borçlar Hukuku; genel hükümler ııl Tıcaret Hukuku 3|Ekonomı-Malıye I) Genel Ekonomı Prensıpleri. Ekonomi Politikası II) kletme Ekonomı» III) Kamu Malıyesı. Maliye Politikası 4) Muhasebe; Genel Muhasebe Prensıplen. Şırketler Muhasebesı. Bı- lanço Analizlen 5) Dabancı Dil: Ingılızce. Fransızca ve Almanca dillerinden bınsı b) Aktüer Vardımcılığı İçin: 1) AnaJız (ı-Dızı \e Senler, n-lntegral Hesaplar) 2| Analıtık Geometrı 1 ı-Matns ve Determınatlar. 11-Fonksıyonlar) 3) Cebır(ı-Malı Cebır; Logontma. Faız Hesaplan \s. ıı-Cümleler Te- onsı) 4) Ihtımaller Hesabı ve Istatıstık (i-Ihtımal ProHemlen. ii-Çe$ıt!i Se- nlerde Ortalamaları 5) Yabancı Dil; Ingılızce. Fransızca \e Almanca dıllennden bin Yazılı sına\ da başanlı olanlar aynca kurul tarafından sınav tanhı ve ye- n bıldırılecek sözlû sınava tabı tutulacaklardır. Ada)lann adayJık belgelen ıle birlikte. kımlık tespıtinde kullanılmak üzere \anlannda ajnca fotoğraflı \e geçerlı bir kımlık belgesı (nüfuscüz- danı \eya sürücü belgesı) ıle vumus^k uçlu kurşun kalem ve sılgı bulun- durmalan aerekmektedır 4)SI\A\TARİHİ\1YERİ Yazılı sınav ~"-8 Aralık 1W6 Cumartesı \e Pazar günleri saat 09.30'da .Ankara'da yapılacaktır Adaylar sınav günü en geç saat 09 OO'da sına\ ye- nnde bulunacaktır Sınava gınlecek yen gösteren adaylık belgeleri adaylann haberleşme adresine eöndenlecektır 5)BA§V1RI'ŞEKLİ Gın> sınav ına katılmak ısteyen adaylann. 2. maddede belirtilen belge- lerie birlikte şahsen \ eya posta ıleen gec 15 Kasım ! 996 günû saaî! 8.00'e kadarAnkara"daki Kurul Başkanlığı'nabaşv urmalan gerekmektedır. Pos- tadakı gecıkmeler \e bu tanhten sonraki müracaatlar dıkkate alınmaya- caktır 6) SINAV KÂĞITLAR1MN DEĞERLENDİRİLMESİ Adaymyazılı sınavda ba$anlı sayılabılmesı ıçın. sınav gruplannın her bınnden 100 üzennden en az 50. tüm gruplar ortalaması olarak 100 üze- nnden en az ""0 puan alması şarttır 7) \.AZUJ SINAV1 K.AZ.ANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGE- LER a) Nüfiıs cüzdanının aslı veya tasdiklı sureti b) Saglam ve her türlü ıklım ve yolculuk şartlanna davanıklı olduğu- na daır tam teşekküllü re>mı tastanelerden alınacak sağlık kurulu raporu (Bu rapor atanma ıçın gerekli olup sözlü sınav sonrası da verilebılır.) c) Askerlık görevını vaptığını veya tecıl durumunu göstenr belgenın asiı veya tastıklı suretı d)4 5\6 ebadında 6 adet fotoğraf e> Cumhunyet SavcıIığYndan alınan sabıkasızlık belgesı. f) Kendi el yazısı ıle yazılmış özgeçmışı Bu belgelerı ıbraz edemeyenler sözlü sınava alınmazlar. ADRESLER Hazme Müsteşarlıgı Sıaorta Denetleme Kurulu Başkanlığı Hazıne Bi- nası. D Blok I. Kat 065l0"Emek, ANK.ARA Tel. 0312 212 82 06 Sıgorta Denetleme Kurulu l.stanbul Grup Başkanlıgı Nısbetıye Koru- kent Yolu. Aydın Sokak No 1. Kat. 2 80620 Levent İSTANBLL Tel: 0 21İ 281 14 69 Basın: 111416 TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ GENEL KURUL DUYURUSU 29. Büyük Kongre'de alınan karann gereğini yerine getıren Merkez Heyetımiz Büyük Kongre'yi Ankara'da olağanüstü toplama karan almıştır. Olağanüstü Büyük Kongre, 8 Kasım 1996 günü saat 13.00 te Ankara Fa- rabı Sok. No: 35 adresindeki Türk Eczacılan Birliği bi- nasında aşağıdaki gündeme göre çoğunluklu olarak, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 9 Kasım 1996 gü- nü saat 13.00'te Tandoğan/ANKARA adresindeki Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Toplantı Salonu'nda çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır. 6643 Sayılı Türk Eczacılan Bırlıği Kanunu'nun 52. mad- desıne göre Büyük Kongre delegelerine duyurulur. TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ MERKEZ HEYETİ GÜNDEM: 1 - Açılış ve yoklama, 2- Saygı duruşu, 3- Açılış konuşması, 4- Sayım ve döküm kurulunun ad çekme ile belirlenmesi. 5- Kongre Başkanlık Divanı seçimi (Gizli oy, açık sayımla 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 3 Yazman), 6- Divan Heyetı tarafından Olağanüstü Büyük Kongre gündeminın sunulması ve kabulü, 7- Türk Eczacılan Birliği Yardımlaşma Sandığı çalışmaları ve bütçesi hakkında bilgilendirme ve önerilerin alınması, 8- 29. Olağan Büyük Kongre'de alınan karar gereği Türk Eczacılan Birliği Merkez Heyeti tarafından hazırlanan Türk Eczacılan Birliği Yardımlaşma Sandığı Yönetmelik Taslağı'nın sunumu, görüşülmesi ve karara bağlanması, 9- Dilek ve önerıler, 10-Kapanış. C U M H U R İ Y E T BAYRAMINI YAĞMURLA GÜNEŞİN B U L U Ş T U Ğ U AKDENİZ'DE KUTLAYALIM HOTEL FİESTA "Sizlerle en iyisi" HAVUZ BAR, RESTAURANT ÇALIŞ-FETHİYE CUMHURİYET okurlan ıçın Yanm pansıyon+kahvaltıda Cumhuriyet Gazetesi Birkişi: 1.200.000.-TL Rezervasyon Tel: 0252 613 28 71 I N G I L I Z C E ALMANCAYÖNTULEft .^ r » , FCC, nrr, wrr smAVLMimA HAZNILIK •ÖYS* YE tNOtLtZCE VE AUMMCA HAZIftLtÖI ( TS OESTEKLİ ] 'ORTAOKUL VE UseiİLCRE AYMSiMIFUUt D I L T E M MUIUIMOIÇ TAKİHLCM »0NO0Z-AK9AM: 7-14-21 ef •MTA SONU î S - « - 1İ HdH RETIMİ BİZIM I Ş İ M I Z DİLTEM INTERNETTE ' lnt*rn*t'l« bilgi alabillr v* kayıt olabilirsinlz. lntern*t: http://www.dut.com.tr/dilteni E-mail : diltem Q dut.com.TR (CAROUSELYANI ) TEL v» PAX: S7« 7« 20-21 543 79 43 • 543 7* 21 BAKIRKÖY EBUZİYA CAD. N0.14 VEFAT Cemivetımız üyesi. değerli meslektaşımız KEMALETltN TUĞ(Xr 18 Ekim 1996 tanhmde vefat etmıştır V'efatı camıatnızda büyük üzüntü yaratan Kemalettin Tuğcu'nun cenazesı 19 Ekım 1996 Cumartesı günü öğle namazını müteakıp Sışlı Camıinden aljnarak Çengelkö> Mezarlığı'nda toprağa venlecektir. Kemalettın Tuğcu'ya Tann'dan mağfıret. kederlı aılesıne ve üyelerımize başsağlığı dılenz. TLRKİYE GAZETECİLER CEMİYETİ TÜYÇEV YETENEKÜ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE Z O R L A N A N A N N E - BABALAR 3 SAÎFtANÇ J BILGİSAYAR 3 YARATICI DRAMA D PLASTİK SANATLAR KLUBU ÇALIŞMALARINDA BİR ARAYA GELELIM. SORUNLARIMIZI BİRLİKTE ÇOZELİM. TÜRKİYE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARI EĞİTİM VAKFI Büyükturyolu Alanlı Sk. Fazlıoğlu Ap. 3/2 Idealtepe Tel.: 41790 71 (Pazar-Pazartesi dışında her gün 11.OO-16.00 çalışıyoruz) ILAN T.C. SARIYERSULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Sayr 996 705 Mahkememizin 24.9.1996 tarih 996705 esas 996/739 karar sayılı ilamı ile Elazığ. Karakoçan. Ak- kuşköyü.008'0lcilt,5 sayfa. 2 hanede nüfusa kayıtlı Imam Hüseyin ile'Güzerden 1970'te doğma Cemile Ak- yol'a. aynı yerde nüfu- sa kayıtlı ağabeyi Hıdır Akyol'un vasi olarak atanmasına karar veril- miştir. tlan olunur. Basın: H1096 Nüfiis cüzdanımı kaybettim hükümsüzdür. MÜSEl'VER KOR.AL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle