28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 19 EKİM 1996 CUMARTESİ HABERLERIN DEVAMI Edine Çanakkale B 20 Samsun 21 Trabzon B 24 B 24 Kocaeli Izmi- B 20 Gıresun B 23 Y 22 Ankara B 21 Marısa Konya PB 23 Aydn B 23 Eskışehir B 18 PB 21Denzli B 22 Sıvas Zonguldak B 23 Antalya 25 Kars Adana Mersin Dıyarbakır Şanlıurfa Mardin Sıirt Hakkârı Van A A B B B B B B 3U 27 24 26 25 22 17 16 B 18 Yurdun kuzey ve ba- tı kesımlerı parçalı çok bulutlu, Marma- ra. Ege, Batı Karade- nız ıle Iç Anado- lu'nun kuzeybatısı yağmurlu dığer yer- ler az bulutlu geçe- cek. Hava sıcaklığı Batı bolgelenmızde bıraz artarken, diğer yerlerde önemlı bir değişıklık olmaya- cak. Londra Parıs Roma Berlın Amsterdam Madrid Sofya Brüksel PB PB B B PB B PB PB 16 13 19 19 15 17 21 15 Budapeşte B 14 Münih Atına Milano Oslo Helsinkı Stockholm Belgrad Viyana Bonn MB PB B PB PB B B B 24 16 9 9 10 20 14 14 B 12 28 Parçalı bulutlu ! Srslı Bulutlu ^ Çok bolutlu G U N C E L CÖEYTARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada tık tehlike oldukları kanıtlanan bu ikilinin, birbirinden kopacağını varsayıyorlar. Ne kadar yanlış. Oysa, bu ikili birbirine daha çok yaklaşıyor. KLçük bir kanıt sıze: Bir hafta on gün öncesinin bir iki cümlesi dikkatli gözlerken de kaçmış. Üstelik cüm- lelerh sahibi, Necmi Hoca adına her türtü eylemıya- pan, her çeşit öneriyı ılgilısine doğrudan ya da dolay- lıyo/dan duyuran Şevket Kazaa' Hükümetin ikı ortağının 'fevkalade uyum içinde' ça- lıştığını söylerken Şevket Kazan, aynen şöyle diyor: 'Bızim karşımızda muhalefet medyadır. Ama bu mil- let uyanıktır. RP ile DYP ittifak yapıp seçime gitse yüz- de70oy alır.' Sıyasal yaşamındakı en büyük hatanın son seçım- lerde 'bir parti ile ışbirliği yapmamak' olduğunu ikınci vatanındakı yetkılilere itirafeden Tansu 'ya, bu sözler RP'den bir olta mı acaba? Ya da, nasıl karşılanacağını, tepkı göreceğini anla- mak ıçin gayet dıkkatle hazırlanmış bir önen taslağı mı? Hıç kuşkunuz olmasın; Tansu, şayet hâlâ siyasette ise önümüzdekı genel seçimlerde RP ıle ışbirliği de yapabilir. Birlikte lıste hazırlayıp laıkle antilaik kişileh 'barış. hoşgörü' laflarıyla aynı ilden aday gösterebılır ve.. bu yola saparken geride ne bıraktığını, gelecek için ne hazırladığını asla düşünmez. Çünkü Tansu'nun demeçlehnde, nutuklarında söy- ledikleh, kendisi, çocukları, kocası ve gayhmenkulle- ri ile menkullerini konuşmaktan öteye bir anlam taşı- mıyor." Şimdi Milliyet'in dünkü büyük manşetine bakalım: "Seçime Çiller'le birlikte gidenz." Sözün sahibi RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan! Evet, yanlış okumadınız: Işte Hoca. seçim ittifakını doğruluyor. DYP ile "seçım ittifakı olasılığını" soran ga- zeteciye Necmı Hoca aynen şunları söylüyor: "DYP ile seçim ittifakına gıdebilirız, olabilir. Çünkü Türkıye ıçin önemlı olan istikrardır. Amaç bu olunca, seçim ittifakı da yapılabilir.' 'Her şeyi yapar' Böylece: Tansu'nun 2000'lere kadar iktidarda kal- mak, RP'nın arkasına saklanarak her çeşit suçlama- dan aklanabilmek içın yapmayacagı şey olmadığı bir kez daha ortaya çıkıyor. "Müthiş ıkili"n\n: kapalı kapılar arkasında anlaştık- ları pek çok konuyu parti kadrolarından. kamuoyun- dan gizledikleri artık kanıtlanıyor. Seçim ittifakı, elbette zamanı gelince yaşama geçi- rilecek. Şimdilerde Tansu, -pek fazla yok ya- partisin- deki laiklerle Atatürkçüleri, partisi dışındaki aynı inanç- ta birieşenleri ürkütmemek için, olası ki Hocacığını he- men doğrulamayacak. Belki de lastikli, kaçamak yanıtlarla idare edecek çevresini de kamuoyunu da. Ya da, son gensoru oylamasından aldığı cesaretle "Neden olmasın" deyip bugünden seçim ittifakının altyapısını ve kamuoyunu hazırlamaya başlaması da olası. Geçen seçimlerde bir partıyle -söylemek istedi- ği MHP idi- seçim ittifakı yapmamayı "hayatının en bu- yükhatası" diye niteleyen bir insan, ıçinedüştüğü çu- kurdan bu kez RP ile anlaşarak çıkabilecegini, kuşku- suz hesaplıyor olmalı. Geçen büyük ve son yerel seçimlerdeki sonuçlara göre hesap yapılırsa "sözde laik - gerçek antilaik itti- fakı", en az (RP: 22. DYP: 13) yüzde 35 oy alabilir. Tabii, bu varsayım RP'nin oylarındaki olası yüksel- me ile DYP oylarındaki düşmenin derecesine göre de- ğişecektir. Geleceğimizle ilgili "bu haftanın müjdesi" seçim it- tifakıyla bitmiyor. Hoca. soru üzerine "Hizmet neredeyse orada gö- rev yaparız" diyor ve.. Demirel'den sonra.. Çan- kaya'ya çıkmayı hesaplıyor. Başımıza daha neler gelecek neler! Yağmurlu Karlı Şebekenin Türk lideri yakalandı 90 bîn kişiyi gîzlice Almanya'ya götürdü Dış Haberler Ser\ isi - Ai- manya'ya 1982 yıhndan bu yana 90 bin kişiyi gizlice sokan bir şebekenin Türk vatandaşı lideri Hırvatis- tan'da yakalandı. Alman polisi. ismini ver- medigi 42 yaşındaki Türk'ün yalnızca Alman- ya"da 500 kışılık bir şebeke- si olduğunu. örgütünün ay- rıca Vivana. Budapeşte. Prag. Bükreş veSofya'dada destek üsleri olduğunu bil- dirdi.Avrupa çapında yürü- tülen operasyon sonucunda Zasreb'detutuklanan ve Al- manva'ya iade edilmesı beklenen söz konusu kişi- nın. 1988-1990 arasında haftada 200 kişiyi otobüsle. 300 kişiyi de uçakla Al- manya'va soktuöu belirtili- vor. Sınır polisi yetkilisi Wil- helm Bertlein. yakalanan Türk \atandaşının. aranan insan tacırleri arasında bi- rinci sırada bulunduğunu beîirtti. Baden Baden Sa%cılı- ğı'nın. insan taciri Türk ıçin Hırvatistan"dan ıade tale- binde bulunduğu bildirildi. TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) YURTİÇİ-YURTDrŞI BÜTÜNLEŞTİRİLMİŞ DOKTORA BURS PROGRAMI (BOBP) DUYURUSU Sosyal bilimlerde doktora programlanna kayıtlı öğrencilere yönelik burs programına sosyal bilimler enstitülerinin anabilim dallarının önerdiği öğrenciler arasından seçileceklere burs verilecektir. Burs programına ilişkin ayrıntılı bilgiler ve koşullar sosyal bilimler enstitü müdürlüklerinde ve ilgili fakülte dekanlıklannda bulunmaktadır. Enstitü anabilim dallannın başvurusu için son tarih29Kasım 1996'dır. TÜBA: Atatürk Bulvan No: 221 06100 Kavaklıdere-Ankara Tel: (312) 467 67 89 (312)468 53 00/2204 Borcunu ödemeyene kredi • Baştarafı l. Sayfada uzatılmasınakararverdi. HalkBan- kası \önetim Kurulu. 9 Kasım I995"te. l ayönce l.5milyondolar- lık borcunu \adesinde ödeyemeyen şirkete 10 milyar 100 milyon liralık teminat mektubu kredisi verilmesi- ni kabul etti. Şirket. vadesi uzatılan 1.5 milyon dolarlık borcunu Şubat 1996'da tekrar ödeyemedi. Halk Bankası bunun üzerine. 27 Şubat 1996'da aldığı kararla, bor- cun vadesınin bir kez daha 2 ay uza- tılmasına •'makam onavı" ile ola- nak sağladı. Halk Bankası Genel Müdürlüğü yetkisiyle kullandınlan kredılen gösteren 9 Kasım 1995 ta- rihli •'otorize kredi cetveli"ne göre. Ege Metal AŞ'ye. bu tarih itibany- la sağlanan krediler; dövız bazında 10.5 milyon dolar (987 milyar lira), Türk Lirası bazında da 117 milyar 100 milyon liraolmak üzere. toplam I trilyon 104 milyar lira dolayına u- laştı. TU-TA Turizm Taşımacıhk Ltd. Şirketi: Halk Bankası Yönetim Ku- rulu. 1 Ocak 1995"te 26 Ekim 1995'te. Tü-TA Tunzm'e 100 mil- yar liralık senet karşılığı avans kre- disi verilmesini kabul etti. Kredi karşılığında, özel bankalann 2. de- recede bile kabul etmediği bir gay- rimenkul üzerinde 4. derecede ipo- tek ve 100 milyar liralık bayi çeki te- minat olarak İcabul edildi. Şirketin, Maliye Bakanlığı'nca usulsüzlükle suçlanan D>r P'li De\- let Bakanı UfiıkSöylemez'in genel müdürlüğünüyaptığı Dışbanktara- fından da kredilendirildiğine dikkat çekildi. Halk Bankası Yönetim Ku- rulu, 19 Ocak 1996'da, şirketin 227 milyar liralık kredi limitinin 5 mil- yon dolarlık (470 milyar lira) dö\ i- ze natık teminat mektubu kredisine dönüştürülmesini kabul etti. Ancak aynı kararda. Tirma ris- kini >üzde 200 fazlası>la karşılava- cak ila\e ipotekler tesis edilecck 'ödenmemiş devre faızı \ e gecikme faizi' tahsil edildikten sonra dövize natık teminat mektubunun verilme- sini müteakip döv i/jn bankamıza ge- tirilmesi sağlanarak dö\ize endeks- (i nakit kredi ve SKA kredisi kapa- tılacaktır" denilerek şirketin faiz borçlannı \adesinde ödeyemediği ortaya kondu. Yönetim kurulu. 29 şubat 1996'da. şirkete. daha önce fa- iz borçlarını da ödeyememesine kar- şın 55 milyar liralık kredi daha sağ- ladı. TU-TA Petrolcülük A.Ş: TU-TA Turizm ile aynı grubaaitolduğu bil- dirilen ve Siyah Beyaz gazetesinde iflas ettiği haberi yayımlanan. özel bankalarca kredilendirilmeyen şir- ket, Halk Bankasfnca kredilendi- rildi. 'Vönetim kurulu. şirkete 100 milyar lira senet karşılığı avans kre- disi \erdi. TU-TA Turizm'e verilen kredi için gösterilen taşınmaz üze- rinde kuruian 4. derecedekı ıpotek. TU-TA Petrol'e sağlanan kredi için de geçerli sayıldı. Şirketin. işletme sermayesinin hiç bulunmaması, hatta 28 mil>ar 427 milyon 457 bin lira eksi değer \er- mesi ve borçlanma oranı yüzde 100 olmasına karşın kredilendirilmesi dikkat çektı Meta Abana Elektrik Motorian AŞ: Halk Bankası Yönetim Kurulu. 18 Ekim 1995'te. şirkete sağlanan 3.5 milyon marklık (217 milyar li- ra) döv iz kredisine ek olarak 2 mil- von dolar (188 milyar lira) daha dö- viz kredisi verilmesini kararlaştır- dı. Karara ilişkin "gizü" yazıda. te- minat olarak gösterilen taşınmaz \e makinelerin değeri yakJaşık "323.5 milyar lira" gösterilmesine karşın Halk Bankasfnca daha önce "330 milyar lira"ya ipotek altına alındı- ğının belirtilmesi dikkat çekti. 2 milyon dolarlık kredi için de. avnı teminat üzerinde bu kez 2. derece- de ipotekle yetinildi. Genel müdürlük yetkisiyle kul- landınlan kredileri gösteren otorize kredi cetvelinde. 18 Ekim 1995 ta- rihi itibanyla şirkete. bugünkü kur üzerinden yaklaşık 405 miKar lira kredi sağlandığı kaydedıldi. Halk Bankası yönetimi, Karaköy şubesinin şirket için yeni kredi is- temi üzerine gönderdiğı 22 Viart 1996 tarihli yazısında ise Vleta A- bana AŞ'nin riskli olduğunu şöyle dile getirdi: "... Söz konusu firmanın ihraeat- çı bir fırma olmasına ve dö>iz kre- disi kullanınasına karşın 1995 vılın- da 2 milvon 254 bin dolarlık ih- racatından sadece624 bin 722 dolar- lık kısmını bankamız aracılığıvla. 427 bin 630 dolarlık ithalat işlem- lerinin ise tamamının diğer bankalar aracılığıvla gerçekleştirdiği ve risk- teminat dengesinin sağlanamadığı anlaşılmıştır. 'Mali verılerınin üzerinde kredilendirilen' ve ban- kamıza. kullandığı krediler dışında verimli olmavan firmanın kredi- lerinin Türk Lirası limitlerinin art- tınlması düşüniilmemektedir..." Halk Bankası Yönetim Kurulu. bu yazıya karşın. aradan 13 gün geç- tikten sonra avnı şirkete 44 milvar 500 milyon liralık daha döviz kre- disi açtı. Kara para baş ağrıtacak Çahşmadan kazanç .\MCARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ulus- lararası mali çevreler tarafından "kara pa- ra eenneti" olarak nitelendirilenTürkiye'yi. uvuşturucunun yanı sıra terörbağlantılı ge- lirlere yönelik etkili operasyonlar yapılma- sınaolanaksağla>acak"liyuşturucuvePsi- kotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Kara Pa- ranın Aklanmasının Onlenmesine İlişkin Kanun Tasansrnı 5 vıldır yasalaştırama- ması nedeniyle. önümüzdekı hafta Antal- ya'da düzenlenecek olan Interpol Genel Ku- rul toplantısında güç saatler bekliyor. TB- MM Plan \e Bütçe Komisyonu'nda görü- şülmesi süren yasa tasansının, partilerinin gelir kaynaklanna yönelik kuşkulan akla- makta zorlanan RP'liler tarafından "sulan- dınlma>a~ çalışıldığı belirtildi. Kpmisyon ü>esi ANAPMilletvekili BiltekinÖzdemir. tasannın görüşülmesinin sonuçlandınlma- sı için çaba harcadıklannı belirterek değer- lendirmenin önümüzdeki hafta sonuna ka- dar tamamlanmasını amaçladıklannı söyle- di-.. Özdemir. tasannın geciktirilmesine mü- saade etmeyeceklerini ifade etti. RP'li Adalet Bakanı Şevket Kazan ın ba- sını ilgilendiren suçları da kara para tanımı ıçine almasını istediği ortaya çıkarken. ko- mısyon üyesi RP'lilerin "fiıhuş" gibi >ap- tırımlan Türk Ceza Kanunu'nda düzenlen- miş suçları da, doğrudan bir ilgisi bulunma- masına karşın tasanya sokmaya çalıştıkla- n öğrenildi. Türkiye, tasanyı yasalaştıramaması nede- niyle son olarak 24 ülkenin üye olduğu ve yedi zengin ülke tarafından kuruian "Mali Eylem Grubu" tarafından cezalandınldı. "L>uşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığı ile Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin V'asa Tasarısı. başta uyuşturucu bağlantılı gelırlere yönelik etki- li operasyonlar yapılması olmak üzere. te- rör gruplannın mali kaynaklannı hedefalı- yor." "Kontrollü teslimat" maddesi altında. uyuşturucu operasyonlannın sınır dışında da takibine olanak yaratan yasa tasansı, Başbakanlık bünyesınde. "Mali Suçlar Araştırma ve İnceleme Başkanbğı" adı altın- da bir birim oluşturulmasını öngöriiyor. Yılmaz'dan bütçe değerlendirmesi 'Hükümet tombala çekiyor' MERİH AK BALIKESİR/DL'RSUN- BEV-ANAP Genel Başka- nı Mesut Vılmaz. Balıkesir v e iIçelerinde yaptığı konuş- malarda hükümetin hazırla- dığı bütçeyi 'gelir vegiderle- riyle' hayali olarak nitelen- dirirken. "Asıl tombalayı bunlar çekiyor. Tiirkhe Cumhuriveti farihi boyunca bö> le gayri ciddi hazırtanmış bir hiikümet bütçesi olnıa- mıştır" dedi. Dün sabah geldiği Balıke- sir kent merkezinde çok kı- sa süre kalan v e bu sürede de esnafı ziyaret ederek söyle- şen Yılmaz. daha sonra kentteki tek RP'li belediye olan Dursunbev "egeçti. Yıl- maz. düzenlenen mitingde hükümete yüklendi. RE- FAHYOL'un lOOgünlüksü- reç içinde asıl yüzünün orta- ya çıktığını vurgulayan Yıl- maz. Başbakan ile yardım- cısının birbirlerine "çokya- kıştığım" söyledi. "Hanımlann gösterdiği cesareti paşalar göstereme- di" dıyen ^'ılmaz. gensoru- nun bir "öntepki" olduğunu dile getirdi. Yılmaz, memur- lara yapılacak zam konusun- da hükümetin yaptığı çeliş- kili açıklamalan da eleştire- rek şunlan söyledi: "Asıl tombalayı bunlar çe- kiyor. TC tarihi boyunca böyle ga> ri ciddi hazırlanmış bir hiikümet bütçesi olma- mıştır. Bütçev le ilgili v apılan açıklamalar ciddiyetten uzaktır. Bu bütçe gelir ve gi- deryönü> le havali bütçedir." • Baştarafı 1. Sayfada rin. yüzde 10'u karşılıksız diye adlandınlan üretime dayalı olmavan gelirlerden. yüzde 7.7'si menkul kıymet- îerden. >üzde 11,6'sı dagay- rimenkullerden sağlanan rant gelirlerinden oluştu. Yüzde 42.2 olan müte- şebbis gelirlerinin dağılımı- na göre. toplam gelirden ta- nm kesimı yüzde 16.7. ima- lat sana>ii yüzde4.4. inşaat yüzde 1.7, ticari faaliyetyü- rütenler yüzde 14.4. hizmet- liler de yüzde 5.2 oranında pay aldı. Verilere göre. Türkiye'de toplam gelirin vüzde 33.6'sını. çalışanlann yüzde 42.8'ini oluşturan ücret ve maaşlılar. yüzde 6.5"ini ça- lışanlann yüzde 14.4'ünü oluşturan ye\ mıvelıler, \-uz- de 38.9'unu çalışanların yüzde 37'sini oluşturan ken- di hesabına üretim yapanlar. vüzde 21'ini ise çalışanla- nn valnızca >üzde 5.2'sini oluşturan işverenler aldı. Türkiye geneline göre. nüfusun yüzde 28.6'sı Mar- mara Bölgesi'nde yüzde 15.7'si Ege Bölgesi'nde yüzde 12.5'ı Akdeniz Böl- gesi'nde yüzde 12.8'sı Ka- redenız Bölgesı'nde yüzde 7.1 Doğu Anadolu Bölge- si'nde. vüzde 7.4'ü de Gü- Tansu Çiller7 eşisavundu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TB- MM Başkanlığfna ilettiği mal bildirim cervellerinde yer vermediği Sankim Kim- yevi Maddeler A.Ş. ile ortaklığını gizle- diği ortaya çıkan Başbakan Yardımcısı Tansu ÇiUer'i. eşi Özer Uçuran Çiiler sa- vundu. Özer Uçuran Çiller. halen şirket- le ortaklığı devam eden ve yüzde 15 his- seyle ikinci ortak durumundaki eşi Tansu Çiller'ın. ortaklık hak ve görevlerini ye- nnegetırmediğini ve şirketin 12 yıldır hiç- bir ticari faaliyette bulunmadığını ileri sürdü. Sanayi ve Ticaret Bakanlığfndan ko- misyona iletilen belgelere göre Sankim halen faaliyetinı sürdürdüğü gibi en son genel kurul toplantısını da 28 Temmuz 1996"da yaptı. Gazetelerde bu konuda y- er alan haberier üzerine açıklama yapan Özer Uçuran Çiller de Sankim'in 6 Ağus- tos 1980de toplam 1 milyon sermaye ile kurulduğunu. Tansu Çiller'in de bu şirke- te 150 bin lira ile ortak olduğunu bildirdi. Bu şirketin 1984'ten bu yana "gayri fa- arofduğunu ileri süren Özer Uçuran Çil- ler şunları sövledi: "12 yıldan beri hiçbir ticari faaliyette bulunmayan bu şirketteeşün. ortaklık hak ve vecibelerinûı hiçbirini kullanmamıştır. Kaldı ki söz konusu hisse senetlerinin bu- günkü ekonomik değeri. Mal Bildirimi Ya- sası'nm 5. maddesinin öngördüğü bildi- rim mecburiyetiolan miktar\e değerde de bulunmamaktadır" ney Doğu Anadolu Bölge- si "nde yaşıyor. Toplam gelirin yüzde 38.6'sını Marmara Bölge- si'nde. yüzde 13.9"unu Ege'de, yüzde 11 "ini Akde- niz'de. vüzde 15.4'ünü lç Anadolu Bölgesi'nde. yüz- de 10.9'unuKaredenız Böl- gesi'nde. yüzde 5.7'sinı Do- gu Anadolu, yüzde 4.5'ini de Güneydoğu Anadolu'da vaşayanlaralıyor. Müteşebbislerin, yüzde 50.3'ü tanm ve ha>"\ancılık- la uğraşanlardan, yüzde 13.9'u imalat sanayiındeki- lerden. yüzde 13.7'si ticaret- le uğraşanlardan. yüzde 11 "i sosyal ve kişisel hizmet ve- renlerden. yüzde 3.7'si ulaş- tırma. haberleşme ve depo- lama hizmeti \erenlerden. yüzde 4.8'i inşaat ve bayın- dırlık ışi yapanlardan oluşu- yor. Bu gruptakilerden, tanm ve hayvancılıkla ılgılenen- len toplam gelirin yüzde 23.3"ünü. imalat sanayiin- dekiler yüzde 17.8'ını, tica- ret le uğraşanlar yüzde 26.9'unu kişisel hizmet ve- renler yüzde 14'ünü. inşaat işleriyleilgilenenlerde yüz- de 6.1 'ini alıyor. İş \e meslek grubundakı- lenn yüzde 5'ini teknık. bi- lim ve serbest meslekte ça- lışanlar. yüzde 2.2'sini üst yöneticiler. yüzde 4.1'ini idari personel. yüzde 8.4'ünü ticarefte çalışanlar. yüzde 7.2'sini hizmet işle- rinde çalışanlar. yüzde 50.2'smi tanm ve hayvancı- lıkta çalışanlar. yüzde 22.2'sini de tanm dışı üretim ve uluştırma makınelerinde çalışanlar oluşturuyor. Bu grupta. toplam gelinn >üzde 8.6"sını teknik ve ser- best meslekte çalışanlar. yüzde 8.5'ini üst yönetici- İer. yüzde 5.5'ını ıdan per- soneller, yüzde 21.7'sini ti- carette çalışanlar. yüzde 23.3'ünü tanm ve hayvan- cımlıkta çalışanlar. yüzde 23.6'sını da tanm dışı üretim ve ulaştırmada çalışanlar alıvor. türsak SİNEMA KURSLARI 2i Ekım • tl Ocak (Cumanesigûnlen, Soot: 10.00-14.00) • Dvtya SİMaa Tarihiıe Genel Bakıs • fıkk S ' M M TarihİM GCMI Bokı> • Siıeaa Kwanlon • Seıoryo Yazn Tekıiği • S«eao Ka»€falan • Objektif Öıellkri ve Kodraj • Vıd«o Kaaerakn • Saeaada SoMt YöMtiM • AyaUatM TeJuiği ve \fk Mgjsi • Çelüü PUan ve KoMra Hareketleri • imemaia Oy*K*bk • SiaeiMda K«rg» İlkeleri -SİMMdo SedewfinM İfceiefT • Sbe«o Fihıind« Kıırgv Tekıiği (nygjtaMİı) • Video Fhnde Kırgt Tekıiği (Stitdyo Ziyareti) • Fib YÖMIİBİMI Teacl İlkeleri • Bir Fa>ia YapM Siired • Ffla Çiimiemtii Kayıt waM öğrndkrt %10 todrtnli*. Aynca: ANTRAKT ıtergisine bir yil ikretnz aboneflı nirsok Smemo YJığı %30 iaıfirimt TÜRSAK VAKFI Cazeieti Erol Dernek Sok. No:11/2 Beyoğlu • İ5TANIUL Te): (0 212) 25167 70-244 52 51 ALEVCOŞKUN KUVAYI MİLLİYE'NİN KURULUŞU ... Kıtabın yazan yapıtını hazırlamak içın ılgınç bir zamanı seçmiş: Türkıye'de bugun "Yenı Mandacıların seslerı duyuluyor. ülkenin parçalanmasından soz açılıyor, Sevr yandaşları Lozan'a karşı çıkıyor, Kuvayı Milliye ruhu ıle alay edılmeye çalışılıyor. Sanınm önümüzdekı günlerde "Kurtuluş" tarihimize her zamankinden daha çok başvurmak zorunda kalacağız. İLHAN SELÇUK KVAYl MİLLİYE'M'y KTRLLLŞL' ALEV COŞKUN 500.000 TL ıKDVdahılı Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Caddesi Salktmsoğüt Sokak No: 9/B Ca§a!oğlu- Istanbul Tei:514 01 Posta çeki no.: 666322 BAKIRKÖY 1. SLTJI HUKLK \L\HKE\IESİ HÂKtVILİĞİNDEN 1977 236Esas Amasva merkez. Kı- zılkışlacik. cilt: 084 4. savfa: 19. kiitiik: l"9'da nüfiısa kavıtlı Ahmet ve Muazzez'den olma 1960 d.lu mahçur Nuray Eli- tok'a annesi Muazzez Elitok vasi tavin edilmış. ancak vasinin 9.3.1995 tarihinde ölümü nedeniy- le mahcur \ura> Elıtok'a Kırklareli. \'ize. Mehme- takif, cılt: 005 01. savfa. 28, hane 14 2'de nüfusa kayıtlı Ahmet ve Muaz- zez'den olma 1954 d.lu ablası NuranErkal'ın va- si olarak tayınine karar verilmiş olup. ışbu kara- ra itirazı olanlann kanuni süresı içinde itiraz edebi- lecekleri. itiraz vuku bul- madığı takdırde hükmün aynen kesınleşmışsayıla- cağı teblig \enne kaım olmak üzere ılan olunur. Basın: 1] 1744 Gok gürultülü G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada tı, bunların devri geçti. Ödemediğiniz kredilerin lis- tesini gönderin, istedığıniz kadar para çekin... Sadece son bir hafta içinde gündeme gelen ko- nular bile, yukandaki iddialanmızı doğrulamaya yetiyor. Doğan Akın'ın haberlerinden başlayalım... Zaman zaman mırıldanmayı sevdiğim güzel bir türkü vardır: Püsküllüdür püsküllü ala gürgenin dalı I Kız ba- bandan mı kaldı yalan dünyanın mali... Çiller'le Cıngıllıoğlu arasındaki para-kredi-ya- tırım-banka ilişkilerini günlerdir okuduktan sonra dün sabah bu türküyü farkında olmadan şöyle m\-r rıldanmaya başlamışım: ;' Cıngıllıdır cıngıllı bizim holdingin dalı I Kız dev-t letten mi kaldı yalan dünyanın mali... J "Cıngıl" sözcüğünün iki anlamı var: {' - Küçük üzüm salkımı... - Boncuk, gümüş veya altın parayla yapılmış başlığa veya giysiye takılan süs... Halit Cıngıllıoğlu, holdınginin adını "Cıngıllı" koy- muş. Salkım salkım krediye de bu ad yakışırdı... Türkiye'de birkaç milyon liralık gübre için kredi isteyen çiftçiden tarlasının ipoteâj istenir, 1 trilyon 880 milyar lira kredi alan kişinin, "sözüne" güve- nilir. Cıngıllıoğlu, Halkbank'tan değişik tarihlerde tril- yonu aşan kredi aldıktan sonra bankaya öneriyor: "Bana beş milyon dolar ver, ortak banka kura- lım." ; Banka da bu öneriyi, Şubat 1996'da "aynen". kabul ediyor. Devam edelim... Çiller'in gözdelerinden ıkisi, Sedat Aloğlu ve ' Hasan Peker... Banka, Sedat "Al"oğiu'na, "Al sana 1 trilyon 710 milyar" diyor. Sedat Bey'in şir- ketinin sermayesi ise 65 milyar. Yani kredinin yak-' laşık 20'de biri. Hasan Bey'in payına da 1 trilyon 410 milyar li- ra düşüyor. Halkbank'ın kuruluşilkelerindeki ilk maddelerin- • den biri şu: < "Küçük esnaf ve sanatkân kredilendirme..." Kredi rekortmenlerinde cüzdan büyük, ama an- laşılan vicdan küçük... Halkbank'ın kredi ilişkileri Başbakanlık Teftiş Ku- rulu'nun incelemesinde. Aynca muhalefet partile- • ri de araştırma-soruşturma önergesi veriyorlar. Bakalım, yüce Meclis'in üyeleri bu kredilerdeki; yolsuzlukları mı araştıracaklar, yoksa bu kredile^ rin nasıl alındığını mı öğrenmeye çalışacaklar?'.'** TURBAN kime kurban?.. ; Bu haftanın gündemindeki olağan yolsuzluk ko- nularından biri de TURBAN'ın eski genel müdü- rü, DYP Isparta Milletvekili Ömer Bilgin dönemi- ne ait bazı belgelerdi. TURBAN'ın olanaklarıyla, Çiller ailesınin yalısı boyanıyor, Kuşadası'ndaki bağ evinin işleri hallediliyor. Faturalara bakılırsa kımi misafirler günde 15-20 kilo et yemiş görünüyor. TURBAN'daki yolsuzluk dosyalarının sayısı 102. Bu alanda, dünya reko- runu kimse elimizden alamaz... Çiller ailesine sağlanan olanaklarla ilgili olarak kimi görevliler hakkında soruşturma açılıyor, ama Çiller ailesıyle ilgili bir şey yok. Bu biraz şuna benzemiyor mu? Adam bankayı soyuyor. Elini kolunu sallayarak çıkıp gidiyor. Yetkililer, adam bankayı soyarken içeride bulunan görevliler hakkında soruşturma açıyor. Soyan, onuruyla dolaşıyor. Bu haftanın yine son derece olağan haberlerin- den biri de TBMM'nin doktoru Levent Yıldız'ın, "Artık dayanamıyorum" diyerek istifa etmesinin ' ardından gündeme getirdiği iddialardı. Birkaçını sı-1 ralayalım: - TBMM'nin sağlık olanaklarından yararlanan • kimi kadınlar "prostat" ameliyatı olduklanna dair fatura getiriyorlar. - Eski Ankara Milletvekili Muzaffer Atılgan'ın • eşi Ayten Atılgan. 13 Temmuz 1996 tarihinde özel bir tıp merkezine gidiyor. 167 milyon 272 bin lira- lık fatura getiriyor. - Milletvekilimizin kızı zayıflama merkezine gidi- yor. 107 milyon liracık. Bu, sağlıkgıden olarakka- bul ediliyor ve TBMM bütçesinden ödenıyor... Yolsuzluklara dayanamayan Dr. Levent Yıldız, Türk girişimciliğinin yüzkarasıdır. Bunun nedenle- rinı başka bir yazıya bırakalım... Yolsuzluğun sonu yok, "yolsuzluklara alış- mamak" dileğiyle, yazıya da burada yol verelim... ' Cumhuriyet Kitap Kulübü'nden İNDİRİMKampanyamızı krtapseverlerden gelen yoğun ilgi üzerine 31 Ekim 1996 tarihine kadar uzatıyoruz. Taksim Sergi Salonumuza gelin Kampanya için ayrılan standımızda, çoğalan çeşitlerimizden kitaplarınızı Seçin. Adres Istıklal Cad. Zambak Sok 4/1 Beyoğlu-lstanbul (Ak Sanat karşısı] Tel'252 38 81
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle