05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 19 EKİM 1996 CUMARTESt 14 KULTUR Pentagram'm 'Anatolia'sı hazır Penragram. adı biiyük olasılıkla Anatulia olacak üçüncü albümünün srtidj'o çalişmalarını bitirdi. İki ay içındepıvasaya \erilecek albümde gazel. halk sazlan gıbi sürpriz sayılabilecek yenilıklerin yapıldığı.on bir tanesi Pentagram'a (Traıl Blazer'daki gibi ortak imzalı bestelep. birı de Aşık Veysel'e (Uzun Ince Bır Yoldayım) ait on iki parça olacak. Pentagram'm yeni albümde yaptığı yeniliklen gruptan Demir Demirhan şöyle ozetledı : Aralannda Stand to Fall, Behind the Veil, Dark is the Sunlight, Thousand in The East gibi bestelerin yer aldığı on iki parçanın dört tanesini Tiirkçe seslendiriyoruz. Böy lelikJe Tiirkçe rock isteyenlere de ulaşmak istiyoruz. Ancak asıl hedef Batı. \eni solisrimiz Murat'a uygun olarak vokalleri daha melodik hale getirdik. bağlama, ney. bendir gibi halk sazlan kuliandık. Konserlerde de bu renk sazlanna >er \erecegiz. Anatolia adlı parçada çok bii> ük bir koro var. Müzikııl açıdan 1992"den bu \ana herkes kendini geliştirdi. Sonuçlar şaşırtacak'. Musicorama üç yaşmda Sea Garden Tatil Kö>ü, Musicorama adıııı verdiği caz ve klasık miizık festıvalınin üçünciisünü bu yıl 28-30 ekim tarilılennde düzenliyor. Festi\al Seda Erdem, Tuğba Tamer, Giildal IV Sargutan \e Avdai A. Sargutan'dan oluşan La mer Quartet'ın konserivle ba^layacak. Klasık gitar ustasi John Zaradin. pıvanıst Craham Scott bızce Musicorama '%'nın ağır toplan olacak. Geçen yıl Tuna Ötenel ve arkadaşlarının Türkıye adına yer aldığı festıvalde bu yıl Kerem Görse*. dav ulda Can Kozlu ve kontrbasta Volkan Hürsever'den oluşacak bir trıoyla ülkemizı temsil edecek. Klasık müzik bölümünde ise çello sanatçısı Çağlayan Ünal ile piyanıst Can Çoker konseri yer alıyor programda Kapanış konserini ıse Pamela Black \erecek; kendisıne pıyanoyla Ricki Holmes eşlık edecek. Garanti Bankası'nın sponsoru olduğu bu festi\al. arabesk ve pop miiziğe yenik düşen Bordumda kaliteli bir müzik organızasyonu arayanlar için bire bir. Bodrum'dakı antik tiyatroya ya da kaleye sıçramasını temenni ettiğimiz bu festivali Bodrumlu müzikse\erler önemsemeli. Gabriel eski grubuyla 1982'den bu yana Genesis"le birlik- te çalışma vapmayan Peter Gabriel, Atlantk etiketiyle sonbaharda yayım- lanacak Genesıs klasıklerini içerecek albüm için eski grubuyla stüdyoya girdi. Bir \ ıl önce remixleri yapılma- ya başlayan bazı parçalardaki perfor- mansını beğenmeyen. detone olduğu. sesınin çıkmadığt bölümleri değişti- renGabriel'ın. PhılCollins'indeyal- nız bıraktığı eski dostlarıyla bir kaç konserde \erebileceği konuşuluyor. The Lamb Lies Do»n On Broad- \\a\. Supper's Ready gibi birkaç kla- sik parçanın canlı kayıtlannın da yer alacağı albüm için tüm eski bantlar te- ker teker temizleniy or, Gabriel vokal bölümlerini yeniliyor, Batı'da bir ku- şağı büyüten Genesis'in tarihi bu al- bümde genç ku>aklara tanıtılnor.Phil Collins ise hiç bu işe bulaşmayıp Dance into the Night adlı yeni albü- münün tanıtımıyla uğraşıyor. Kerem Görsev McCartne>. Harrison ve Starr... Beatles'ın birleşmesi beklenen sonucu getirmedi. İ'ç Hürel çe\ rek yüzyıl önceki çizgisini hiç değiştirmeden günümüze taşıdı. Dönüşleri muhteşem olmadıSon dönemde bır çok ünlü grubun fikır a> - nlıklannı, kıskançhklan. sorunları unutup pa- ra. zafer ya da müzik aşkı için geri dönmeleri müzıkseverleri heyecanlandırdı. Ancak kısa sürede de\ lerin çoğunun nostaljinin çekıcilıği- ne sığınarak müzik arenasına döndüğü. arala- nnda iyı iş çıkartabileceklerin sayısının fazla olmadığı görüldü. Batı'da ciddı müzik dergilerinin dönüşjere sıcak bakmaması. yeni akıma yalnız teen-age dergilerinin ilgi göstermesı bu kalite erozyo- nunun kanıtıydı. Ğençlik dergıleri buyenı mo- danın 'en'lerını belırledi kısa sürede: En fazla sesi Beaties'ın birleşmesi getırmış.ti. En göste- rişlidönüşüKissyapmıştı.en faydalısı iseLed Zeppelin'ınkıydı. Se\Pistols'un kı iseenılgin- cı olmasına karşın ıçı en bos proje damgasın- dan kurtulamamıştı. Bizce Se\ Pistols arala- nnda endürüst da\rananıydı. iS>75"te biraraya gelıp 1977'de dağılan Johnnv Rotten (\okal). Ste\eJones(gıtar|. Glenn Matloekı bass) \e Pa- ulCook(da\ ııl)'Yalnızparaiçin döndük . açık- lamasım yaptılar. 26 y ıl sonra John Lennon'ın bıraktığı birkaç bandın etrafında bırleşen McCartneyfvokai. bass). Harrison (gıtar) \e Starr (davul)Beat- les'ın kariyenne FreeAsA Birdve RealLove ı kattılar: ama sonuç beklenen »ıbı deüıldi. Ya- s.'on dönemde birçok ünlü grubun zafer ya da müzik aşkı için geri dönmeleri müzikseverleri heyecanlandırdı. Ancak kısa sürede devlerin arasında iyi iş çıkartabileceklerin sayısının fazla olmadığı görüldü. Batı'da bu yeni modada en fazla sesi Beatles'ın birleşmesi getirmişti. Biz de "babalar'ın birer birer dönmesi heyecan yarattı. Dönenler arasında başanyı Moğollaryakaladı. pımcılar da fazla tatmin olmamışlar kı. bu üç- lüyebabasinınyerine Julian'ı katıpkonserdü- 7enlemek istedileranıa proje 'abartıir bulun- du. Ace Frehley (gıtar). PaulStanlej (gitar). Ge- neSimmonsıbassl. PeterStanley(gitar)\e Pe- ter Criss'den (dav ul) oluşan Kiss ıse \ ine mas- kelerini takıp sahneye fırlayınca. 1989"dan bu vana onları bekleyen hasranlan pek sevindi; \ITV l nplugged \e \o» \Vanted The Best. Vbu GotTheBestadlıalbümlerlıstelerdeKiss'i üst siralara taşıdı. Ancak müzik kalıtesı tam anla- mıyla 'piyasa'ya vöneliktı. Î968"de kurulup 1^80'de dağılan Led Zep- pelin ise 'vanm' döndü. Jimm> Pagögitarl \e Robert Plant (vokal ı I W t e NoQuarterı \a- parken "Bu Led Zeppelin' albümü değiP dıye bangır bangır bağırdılar ama basın onları v ine bildıöı üibi deöerlendirdi. Yeni albüm \asatin üzerındeydi, Doğu'yayönelen sound bu birlık- teliğın işe varavacağını belgelemiştı. Kendi deyimlerijlc 14 vıllık bırtatilden dö- nen Eagles ıse lW4'te bir turne için biraraya geldı. Aradan geçen ıkı \ ılda grup \alnız nos- taljı tutkunlannı heyeeanlandırdı. Bundan son- ra neler vapacakları mechul ama sızan haber- ler umut dolu. Bırde lW3"te Lou Reed'in (\okal \egitar) JohnCale le(v ıvola. klavve|Vel\etlndergro- und'ı dirıltmeve çalı^tığını anımsıvoruz. On- lardandaçokivı parçalarçıktı. Gruptakı sorun ise ıkı müzıkçinın birbırine tahammül edeme- melerıydı ve proje kısa *ürede tükendi Bızde de poptakı garıp büvüme >ürerken ekol varatnıis 'babalar'ın bırcr birer dönmesi heyecan yarattı. Zorunlu olarak Türkiye'dekı mÜ7ik ya^amına ara vennek zorunda kalan Cem Karaca. ülkeyc döner dönmez l ğur Dik- men ve Cahit Berkay'la bırleşip iyi çıkış yap- tı: ses getiren birkaç parça yakaladı. Ancak po- litıktavrını tam olarak belırleyemeyince son iki aibümüonarbindüzeyindesatışyapabildi. Dö- nenler arasında en fazla başanyı Moğollarya- kaladı. Geçmişte halk müziğini çağdaş kulvara oturtmakta gösterdikleri ilerici tavn döndükten sonra yayımladıklan iki albümde söz ve beste olarak tekrarlayan Moğollar, özgün soundları- nı da genç kesime aktarabildiler. İ'ç Hürel ise çeyrek yüzvıl önceki çızgıleri- nı. hiç bır degişiklik yapmadan günümüze ta- şıdı lar. ADA Müzik'ten aldıgımız bilgiye göre yeni albümleri 25 bin satışı geçmiş. L'ç Hü- rel" in ne derece bugünü yakalayacağı merak konusu... Gen dönen gruplann durumu böyle. Aslın- da onlardan geçmişteki başarıları beklemek belkide fazfa iyimserlikdıyedeğerlendinlebi- lır Çünkü 20 yaşında. büyük hayallerle grup kurmak başka, 4O'lı 50'li ya^larda kafada bin bır tilkı dolaşarak eski bir aşkı yeniden tatmak ba^jka. Birçok baba eskiye ihanet etmeyıp kö- şesinde otururken, en azından rockçılardan söy leyebileceğıyeni birşeyi olanların bu serii- venı ya^amalarının uygun olduğunu düşünü- voruz. CÖRÜS îyileşmez hüzünden mistik huzura' • Best of serisinin ikinci albümünü aralıkta yayımlamaya hazırlanan Ilhan Irem, bu çalışmanın dinleyene 'iyileşmez hüzünden mistik huzura bir yolculuk' yaşatacağını belirtiyor. Bu seriyi de bugünün müzik dinleyicisi ile yeniden buluşmak ve uzlaşma amacıyla değil. gerçek dinleyiciye arşiv ve evrenselliğin belgeseli olarak yayımladığını söylüyor. İlhan İrem. Best of serisinin ikın- cı albümünü Aralık'ta yayımlamaya hazırlanıyor. İrem. geçen yılın eylül ayında ilkini çıkardığı seriye bu al- bümle ara verecek ve 1994'te çıkan Koridor ve onun meditasyon versi- yonu Romans albümünün de\amı olacak projeyi tamamlayacak. Üze- rinde üç y ıldır çalıştığı . kesıntisız altmış dakika süren bu albüm de 1997 içinde müzikseverlere ulaşa- cak. -Best of 2' de hangi parçalar yer alacak ? Albümün A Yüzü'nde 7O'li-8O'li yıllardaki duygusal bestelerime de- vam edeceğim: diğer yüzde ise bu- günkü anlatımlanmın temelıni oluş- turan rock baladlarına yer verece- ğim. Dinleyene "iyileşmez hüzün- den mistik huzura' bir yolculuk ya- şatacak olan albümde Hav a!ar Nasıl, İrem, Best of serisine ara >erecek. Koridor ve Romans albümünün d^amı olacak projeyi tamamlayacak. Ben Değilim. Yemyeşıl Bır Denız, Bunalım. Yankılar. Hoşgörü. Sihir- li Aynalar. Donuk Yolculuk gibi par- çalarla. sekiz buçuk dakikalık Gece Yolculuğu yer alıyor. İkısi dışında tüm şarkılann sözleri ve müzikleri bana ait. Birşeyin Bitişi ve Yalnızlık Penceresi'nm şiirleri Özdemir Asaf ın. - Best of "lan oluştururken parça- lan hangi esprivegöre seçivorsunuz? Bu seriye. İlhan İrem anlatımıvla buluşandinleyiciyiyenidüşüncede- rinliklerineuçuracak. müzıkalitesıy- le izlerbırakmışyapıtlarımı seçme- ye özen gösteriyorum. Bunu yapar- ken. kronolojik açılımımı sergile- meyi ve şarkılann kendi aralannda biröyküsel doku örmeyı gözetiyo- rum. \irmı üç yıl önce başlayan müzik serüvenimde yeralan şarkılann bü- yüsüne. müzikalitesine bugünkü müzik gündeminin henüz ulaşama- dığı kanısındayım. Popülermüziğin yaşadığı kao*a baktjğımızda, daha çok uzun yıllar ulaşılabileceğini sanmıyorum. Amerikan. Arap karı- şımı ve daha birçok özenti çekiştir- melerinin kimliksızliğınde tuhaf bir toplum oluştu. Türkiye belirsiz ve kaygan bir zeminde sürekli geriye giderken kendi müziğini buldu. Bense. artık belirli bir anlatımın yolcuları olarak bütünleştiğimiz dinleyicimle. rock dahil bütün tarz- lan sulandınlmış popüler kültürün tamamen dışındayım. Şiirsel ve sen- fonik anlatımlı konsept çalışmalar- la. özellikle Koridor ve Romans'ta belırginleşen. ilk görüntüde senfo- nık rock denılebilecek bir klasik mü- zik yapısı içindeyim. Bu nedenle The Best of tlhan trem serisini bu- günün müzik dinleyicisi ile yeniden buluşma ve uzlaşma amacıyla de- ğil. gerçek dinleyiciye arşıv ve ev- renselliğin belgesi olarak yayımlı- yorum. - Kitap çabşmaları hangi aşama- da? Gelecek yıl dördüncü kitabım ola- cak ilk roman çalışmam Koridor'u yayımlayacağım. Böylece. şiiirleri- ni. be^telerini ve romanını 1985 yı- lında yazmaya başladığım Kori- dor'un macerası iki albüm. bir ro- man ve on iki vıllık bir çalışmayla noktalanacak. Koridor'a fantastik roman ya da senfonik roman altbaş- lıklannı vermeyı planlıyorum. Ken- di özelimden yola çıkarak y an öykü- lerlegelişen roman. 1980'lerinTür- bve'si vedünvasının bugünlere aza- nan yolculuğunun penceremden gö- rüntüsü. Başlangıçta bir kaçış yolu olarak vurgulanan koridor betimle- mesinin, giderek evrensel bir çağn- nın çekim alanına dönüşümü. 'Sular Yükseliyor' albüm oldu Halklardan Ezgiler 'e devam Yerli rockta son dönemde gözle görülür büy ü- me. bır rock festivali düzenleme aşamasına gel- di. Tuborg . Rock Festıval "96 bünyesinde genç rockçılara yeni kapılaraçacak bir yanşmay ı finan- se ederek yerli rockın iyi bir düzeye ulaştığının mesajını verdi. 26 Ekim tarihinde İstanbul'da Dünya Ticaret Merkezi'nde finali yapılacak ya- nşmayla iIgı li biIgileri gelecek hafta aktaracağız. •"ı'erli rockta biryenılik de ADA Müzik'ten ge- liyor. Hazıranda İstanbul Vahliği'nın garip ya- saklama karanna kurban gıden Sular Yükseliyor adlı konserin espirisı bir albüm halinde rockse- vere ulaştınlıyor. ADA Müzik rock \e blues kuhannda kendile- rını göstermeye başlayan gruplarla bu yolda önemlıyolalmışisımlerinflaşparçalannıbırkar- ma albümde topladı. Sular Yükseliyor adını taşı- yacak albümde. Denize Dogru adlı ilk albümle- riyle dikkat çeken Kumdan Kaleler'den Evde Yoklar. liderliğini Cem Canbay'ın yaptıgı Mask'tan Kapılar Ardında. Ayhan Anıl'dan Ça- kırcalı Türkiisü. yerli rockın en uzun soluklu gruplarından Kramptan Lan VOIdu, Nekrop- si'den adını ünlü filmden alan CryingGame. so- lo gitarıyla yaptığı Lçurumda Açan albümünde- ki sade sounduyla gelecek ıçm ümıt veren Şevket Akıncı'nın Sonbahar Kaçağu Kırmızı Evin Hüz- nü adlı ilk çalışmasıyla özellikle müzisyen çev- resindeçok beğenılen bir sound yakalayan D-100 grubundan Neden Neden ?. Tanju Aşanel'den Al Âlabilirsen. Alman Lısesîçıkışlı MorveÖtesiad- lı gruptan YalnızŞarkı, Anadolu Rock'ta ıyı işler yapan İstasyon grubundan ikinci albümlerinın ıs- mini taşıyan \eminin mi \ar, dar olanaklarla bi- Kumdan Kaleler le albüm üreten Demirhan Baylandan HayatTar- zı.Buluttan HerşeyeDeğer. Adanali müzıkçiler- den kurulu Grup Tını'dan To> ^'ıllar ve Kesme- şeker'ın üçüncü albümünden Tut Beni Düşme- den adlı parçalar yer alacak. Önceleri radyolara birpromosyon albümü esp- rısındeplanlananbu çalışmanın yerli rocktakı ye- ni isımleri tanımak ısteyen müzikseverlere yar- dımcı olacaâına inanıvoruz. 14 Eylül'de Atina yakınlann- daki Livadhia'da CengizOnural ve İvi Kemancı yla birlıkte Mi- kis Theodorakis'in onuruna ve- rılen konsere katılan Muammer Ketencoğlu. son üç aydır Kalan Müzik'e Halklardan Ezgiler se- risinin yeni dört albümünü ha- zırlıvor. Ketencoğlu'nun verdiği bilgiye göre ilk albüm Bulgar Halk Müziği (Llkedeki diğer azınlıklann müziklerıni ıçerme- diği için Bulgaristan değil Bul- gar halk müziği adını vermiş). ikmcı albüm Boşnak Halk Müzi- ği (Ağırlıklı olarak Osmanlı etki- si ile müslüman kentlerinde or- taya çıkmış "sevdalinka" şarkıla- nndan oluşuyor). üçüncü albüm İran Halk Müziği (Araştırmayı Fikret Karakava'y la beraberyap- mış. ). dördüncü albüm Ap'haz- ya Halk Müziği (Sözlü v e enstrü- mantal örnekler ıçeriyor) adlan- nı taşıyor. Ketencoğlu daha önce Ermeni. Azerbaycan.Gürcıstan veOrta Asya-Türki Cumhuriyet- leri adlı albümler Kalan Müzik'e hazırlamıştı. Jamiroquai hareketsiz seyahat ediyor İlk albümleri Emergency On Planet Earth ve The Return of Space Cowbov'dan sonra İngıliz dans grubu Jaminx]uai'nin üçüncü albümünü müzikseverden önce plak endüstnsi merak- la bekliyordu. Londra'dan çıkan bu sürpriz grup iki albüm- le üç milyon satarak iyi bir firma haline gelmiş. kısırla- ?an dans müziğine soluk katmıştı .. Bız de üçüncü çalışmadan. dığerlerinin önüne geçe- cek özgün birçizgi bekliyorduk. ama bulamadık. Tra- velling VVithout Movingadlı albüm alışıldığı gibi sem- patik. ilk dinleyışte hayli etkileyici. eğlendırici: an- cak dığerdinleyişlerde parçalann aynı etkiyi yarat- tığını söylemek zor. İsimlenni bir kızılderili kabilesinden alan grup (Jason Kay. Tony Stine. Derrick McKenzie. Stu- artZender, Wallıs Buchanan lyinecaz. soul.funk. disko arası bir soundla karşımızda: tek yenıliğe reggae kokan Drifting Alongadlı parçada rastla- dığımızı da ekleyelim. Bunun dışında eli ayağı düzgün parçalar ilk >ingle Virtual, Use The Force, Alright, Didgital Mbrations, Do You Know \\here You're Coming From Didgerama. -Mbümün adına gelince; Türkçe anlamı 'hareketsizse- yahatetmek'. Albümün"kapağındaki Ferrari'yi anımsatan res- me ve tanıtımının Monza'dakı Formula 1 etabında yapıldıf ına. Cosmic Girl adlı parçanın vıdeoklibindeki Ferrari görüntüsüne bakılırsa bıryanşotosunda yaşanan durum kastediliyorama Ja- miroquaı'nin uyuşturucu yardımıyla beste yaptıkları açıklama- sını anımsayınca esas espri ortaya çıkıyor. Caz Festivali'nde Değişik Esintiler Akbank'ın düzenlediği '6. Uluslararası Caz Festivali' İstan- bul'da coşkulu ve değişik türler-^ de yorumcularıyla, görkemli sa-* yılacak bir etkinlik olarak esti geçti... Bu caz fırtınasının çeşitli vegeniş kapsamlı repertuvarı ko-I nusunda edindiğimiz izlenimleri belirtmeden önce bence göze çarpan en önemli olay, bu festi^ vale özellikle gençliğin gösterdH ği olağanüstü ilgiydi. Şöyle ki: 3 ekimden 12 ekime kadar sırasıy- la 'Sabancı Çenter Hacı Ömer Salonu', MSÜ Resim ve Heykel Müzesi, 'Aksanat-Akbank Sanat Merkezi' ve özellikle 'Cemal Re~, şit Rey KonserSalonu'nu hınca-. hınç dolduran izleyicilerin varlığı, müzik sanatında apayrı bir yerf olan ve 'caz meraklısı' denilebi- lecek bilinçli ve belirli dinleyicile-' re seslenen 'gerçek jazz (caz)' türlerine, ülkemizde (tüm kentle^ rimizde değilse de İstanbul'da) dünyada az rastlanan boyutta bir ilgi gösterildiğinin kanıtıydı. AnJ cak, bu olayı, müzik etkinlikleri- nin hertürünün yoğun olduğu ül- kelerde. özellikle coşkulu genç- liğin aşırı tepkilerle ve kitlesel ola- rak ilgi gösterdiği 'rockmüziği' ile kanştırmadan, farklı tür olan 'caz müziği'ne bu festivalde gösteri- len şaşırtıcı ilgi olarak değerlen-; dirmek gerekir. Sırası gelmişken 'caz'ın tanım- lanmasına kısaca değinelim: Bi- lindiği gibi. kökeniAfrikalı tutsak- ların müziğinin B. Amerika'da Mississippi'nin pamuktarlaların- da çalışanlara yansımasıyla, özellikle 'Negro Spirituala' deni- len ve yoksulluk ile üzüntüyü di- le getiren 7/ar)/'lertüründeki mü- ziklerin, sonradan B. Amerika'nın güney bölgelerinde, başlıca New Orleans'ta gelişerek 'ritim')erin\ Afrika'dan, ezgilerini (melodi) ve armoni biçimlerini Avrupa'dan etkilenerek doğan ve sonraları tüm dünyayı saran yazz (caz)' de- ğişik seslenişleriyle birlikte ken- di kişiliği olan ve müzikte doruk noktaya varmış, çok önemli bir müziktir. Cazın geleneksel, kla- sik, modern ve son yıllardaki senfonik türlerini de ayırmak ge- rekir. Akbank 6. Uluslararası Caz Festivali'nüe izlediğimiz gerçek- ten ünlü ve önemli ustaların. ge- rek virtüözlük yetenekleri, gerek- se yenilikçi ve doğaçlamaya yö- nelen arayışları ve yorumlayışla- n ne denli övgüye değer idiyse de, olağanüstü teknik başarıları yanında 'melodi (ezgi) ve duy- gfu'açısından yeterli olmadıkları- nı da belirtirsem acaba tolerans tanırlar mı?.. Özellikle cazın bü- yük ustalarının izinden gidenlerin yarattıkları ölümsüz ezgiler hiç unutulur mu?! nur^araYerli popta Gölgede Aynıadlı ikin- ci albümüyle Mustafa Sandal hafta- lardırlider. \'üdızTilbe. .-Vşkperest'le ikinciliğini sürdürüyor. Sezen Aksu, Düş Bahçeleri'yle listeye üçüncü sı- radan döndü. Türk sanat müzığinde Zeki Müren piyasaya canlılık getirdi. Sanat Gii- neşi'nin eski albümleri plakçıların yüzünü güldürdü. Ait sıralarda ise degişiklik yok: Seda Sayan, .\h Ge- celer'le ikinci. Muazzez Ersoy, Nos- talji l'le üçüncü. Halk müziğinde Grup \brum, Ge- liyonızla birinci. Sabahat Akkiraz, VığitİnsanlannTürküleri'yle ikinci, Vavuz Bingöl. Sen Türkülerini Söy- le'yle üçüncü. Yabancı müzikte Pearl Jam. Nd Code'la'l numara'oldu. R.E.M. ye- ni albümü New Adventures in Hif- Fi'yle ikinci. Metallica. Load'ia üçüncü. yenileı;- Spider- Y. Yamashita (CD) ! - Tonight- D. Bovvie (CD) - In Celebration (3 CD)-Rav i Shan- kar - Saint Saens-Le Cor- Güher. Sü^ her Pekinel- Des An. Orff. Jan (CD) - Mozart: Piano Duets- Güher. Sü- her Pekinel (CD) -TheVVaysof\Varmdadd}-\V. An- derson(CD) -Stratas-SingsWeill(CD) -Amigo-Milton Nascımento(CD) - Long Ago and Far Awa\-Charlie Vvatts(CD) - Marauder- Blackfoot (CD) -Introducing- K. Kork (CD) -1, Eye, Aye- Rahsaan Roland Kirk (CD) " - Plays The Blues- Buddy Guy. Ju- nior Vvells(CD) - The Steve Howe Album-Steve HovvelCD) - A Quick One- The VVho (CD) - \Vho"s Next- The VVho (CD) - Sell Out-The Who(CD) - Narin Yarim- Emrah - Bendeniz III- Bendeniz - Hardasan. .Azeri Şarkılan-Feryal Öne\
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle