05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
İ9EKM 1996CUMAKTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Dünya 906 Türk'il anyor • ANKARA(LBA)- Türkue ,24'üte-ör. 19-i'ı asayiş. 15? si kaçckçılık^e 1 7"si de xalj suç ışlemıj 496 vaundasnı Interpol aracılığı/ a bütündünyaia arartınycı Bunlardan 2'5'ı içir kırrnzı bülter çıkanldı Ote y£nc£n 179'u Almaıya. ?r.~ttah£. 30'u h\içre.25'ı Â\Lstur>£. 20 sı Hollanca, lOuFraasa. 5'İABD. "Vü ise çeşitl jlkelertarafınian elmak üzere toplaTi 410 Türk uyr±-du da yibancı adlı makamlgrn Jalebı» le uluslaransı ciüzevie ararıyor. 'Sendfkacı gözaltında' • İstantaıl Haber Serviji - Tüm Ma.i>e-Sen Istanbıl 2 No'lu ŞuTe'den >apılan >azılı bıraçıklarriEyla. Tum Afalıye-S^n DiyarOakır Sube Paşkanı Dj\ut Ba ıkçı'rın gözaltınaalındığı Tildiridı. Balıkçı'n n gözaltına alınmasını kınadıklarınıt 6elirtildiği açıklamada. "Kamu çjjı$anlan ûzenndeki baskılara son verilmelı ve şube başkanı derha) serbest fcırakilmaijdır" denildi. Yolsuzluklara inceleme • AVKARA (Cumhuriytt Bürosu)-TBM\1 Hesapknnı İnceleme k.omisyonu. sağlık harcamalan ile ilgıli yolsuzluklar nedeniyle istfa eden TBMM Doktoru Levent Burak Yıldız'm iddialannı doğruladı. Çeşjtlı kurumlardan gelen şişırilrıi:} faturalann ödemelerinin yapılmadığını behnen Komısyon Başkan Vekili Haluk V ıidız. ıncelemeler.n pürdüğünü. gerekirse bazı kurulu^larlj y apilan sözleşmelenn feshedileceğini kaydetti. Bedelli askerliğe yalanlama • AMvARA (Cumhuriyet Biirosu) - Hükümetın bedeUı askerlik uygulamasmı yenıden ba^latacagına ilişkin haberlerin doğru olmadığı bjlduıldi. Askerlik hizmetinin bır hak ve öde\ olması ve ayncalıklı uygulamalann kamuoyunda tepkı yaratacağı gibi gerekcelerle bedelli askerlige ilişkin herhangi bir çalışma yapılmadığını kaydeden fvlSB Genel Sekreteri Kurmay Kıdemli Albay Mehmet Erkan. btı tür haberlerin ciddiye alınmamasını istedi. Kürtçe çeviri istemi • A.NKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Kürt Kültür v e Araştırma Vakfi (KL'RT- K.AY). Kürtçe dil kursu açılması yönündeki başvurusunun ardından. mahkeme ve noterierde Kürtçe tercüme vapılabilmesi için Adalet Bakanlığı ıle Türkiye Noterler Bırliğı'ne başvuruda bulundu. KÜRT- KAV Başkanı Yılmaz Çamlıbel, tercüme yetersizliğinin ciddi adli hatalara neden olduâunu söyledi. KÜRT-KA\' Başkanı Yılmaz Çamlıbel ve vakıf yöneticileri. dün Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Bırliği'ne başvuruda bulunarak. mahkeme \e noterierde Kürtçenin Kurmanci. Soranı Je Dımıli lehçelerinde Jercüme yapılmasını istedi. Lütfi Kuzu öldü • İstanbul llaber Servisi - Gazeteci-yazar Lütfi Kuzu. geçirdiği kalp krızı sonucu Îİci gün önce İstanbul'da Öldü. Lütfi Kuzu. İletişim Yayın Grubu'nda. Yeni Gündem dergisinde çalışmış, BoyTJt Yayın Grubu'nda da genel yayın yönetmenliği yapmışrı. Son yıllarda sinema ve tele\ izyon senary olan da yazan Lütfi Kuzu. yeni sinema ve televizyon projeleri üzerinde çalışmaktavdı. Kuzu'nun cenazesı. dün Teşvikiye Camii'den kaldınldı. Komplo iddiası j i Haber Merkezi - Haklar ye Özgürlükler platformu dönem sözcüsü Oya Gökbayrak'ın eroin bulundurduğu iddiasıyla (utuklanmabina tepkiler sürüyor. Olayın polis komplosu olduğunu öne süren İHD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu. herkesi demokrası şavunuculanna yapılan haksız saldırılara tepki göstermeve çağırdı. DYP'de Kamhi ile Aloğlu'na 'geçici çıkarma' cezası verilmesi görüşü ağırlık kazandı Göksoy gözden çıkanldıANKARA (Cumhurivet Büro- su) - DYP Grup Yönetim Kurulu (GYK). gelecek hafta salı günü toplanarak. gensoru görüşmelenn- de muhalefetle birlikte kabul oyu kullanan DYP Manisa Milletveki- lı Ayseli Göksoy'un partiden ihra- cını karara bağlayacak. DYP'de. oylamaya katılmayan istanbul MİI- letvekiîleri Jefi Kamhi ıle Sedat AloğlıTna. dısıplın hükümlerı uya- nnca partiden "geçici çıkarma" ce- zası verılmesi görüşü ağırlık ka- zandı. GYK topîantısında alınacak ka- rar aynı gün. hakkında TL'RBAN yolsuzluğu nedeniyle 120 ayn dos- yadan savcılığa suç duyurusunda bulunulan Isparta Milletvekili Omer Bilgin'nin de bulunduğu Disıplin Kurulu'nun onavına sunulacak. Yargıtay Yaşar Kemal'in cezasına onama DYP Grup Başkanvekili Mehmet Gözlü- ka\a, DYP'Iİ milletvekileri hakkında alına- cak kararların "zarnana" bıra- kılmayacağını söyledi. Partı icindedisiplinın sağlanması, av- rıca tabanın tepkisine hedef olma- mak için sorunun 22 ekim salı gü- nü sonuçlandınlacağını dile getıren Gözlükaya. Aloglu ve Kamhi'nin oylamaya katılmama gerekçeleri- ni de|erlendireceklerini belirtir- ken. Aloglu'nun hâlâ "mazeret" bildirmediğine dikkat çektı. DYP'nin oylama öncesi grup kara- Göksoy: İhraç. Kamhi-AIoğJu: Geçici çıkarma. rı aldığını anımsatan Gözlükava. karara uyanların uymayanlara kar- s.ı tepkili olduklannı kaydetti. Göz- lükaya şunlan.söyledi: "Parti disip- lini her şe\den önemli. Mazeretle- ri yeterli bulunursa, ceza hükiim- leri hafifler; ancak u>an. kınama. geçici çıkarma \e ihraçtan oluşan disiplin hiikümlerinden biri nıutla- ka uygulanır. En haflf ceza ise par- tidesıkınü\araür. Şinıdi bize de- mezler mi, 'Cin- doruk ve arka- daşlannı ihraç et- tiniz. güvenoyu- na ret verenlerı yönetimegetirdi- niz, şimdi de bunlara en hafif hükmüuvguIuyorsunuz'.Bunuyap- ma>acağız.'" Mehmet Gözlükaya. Ayseli Gök- soy "unDYP'yi suiistimalermesin- den rahatsız olduklannı söyledi. Göksoy un medyada Atatürk sa- v unuculuğu y aptığını. D\'P'y i Ata- türk karşıtı gibi lanse ettiğini kay- deden Gözlükava. "Bu biraz da haksızlıktır" dedi D\T'nin gelecek hafta salı gü- nü toplanacak GYK'sine 3 Grup Başkanvekili SafTetAnkan Bedük Ali Rıza GöniiL Mehmet Gözlüka- ya başkanlık edecek. Çankın Mil- letvekilı Ahmet L'yanık'ın grup sözcülüğünü yaptığı G\'K'nin di- ğer üveleri şöyie: " "Edip Safder Gaydalı (Bitlıs). AbdûlkadirCenkçiler(Bursa). Be- kir Aksoy (Çorum). E\TCn Bulut (Edirne). Demir Berberoğlu (Es- kişehir). HacıFıKz(Kjnkkale), \Ieb- met Korkmaz (Kütahya)." Kararlann aynı gün iletileceği Disiplin Kurulu'nda. Mehmet Ta- tar, Zeki Ertugay, Mustafa Dedeoğ- lu, Y/usuf Bahadır. \'u$uf Bacanlı, Tahsin lrmak ve Ömer Bilgin yer alıvor. ANK.ARA (Cumhuriyet Biirosu) - Yargıtay. y azar Yaşar Kemal hakkında. bir yazısında "halkı kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ettiği** gerekçesiyle istanbuİ 2 No'lu'Devlet Güvenlik Mahkemesi'nce verilen 20 aylık hapis cezasını onadı. \aşar Kemal. karan değerlendirirken "TC, bana bundan daha büvük ceza veremezdi" dedi. Yargıtay 8. Ceza Daıresı. "Düşünceje Özgürliik" adlı kıtaptakı "Türkiye'nin İ'zerindeki Kara yazısında "halkı sınıf, ırk, din. mezhep \e>a bölge farklılığı gözeterek kinve düşmanhğa açıkça tahrik ettiği" aerekçesıyle İstanbul 2 No'lu'DGM tarafından 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptınlan yazar Yaşar Kemal'in avukatı ile DGM savcısının temyiz istemine ilişkin görüşmelerini dün sonuçlandırdı. Daire. Jstanbul 2 No'lu DGM'nin. Kemal'in yazısının Türk Ceza Yasası'nın 312-2. maddesinde öngörülen -haJkı sınıf. ırk, din. mezhep veya böJge farklılığı gözeterek kin ve düşmanlığa açıkça tahrik ettiği" yönündeki kararını yerinde bularak 1 yıl 8 ay hapis. 466 bın 466 lira para cezasını 2'ye karşı 3 oyla onadı. İstanbul 2 No'lu DGM. Yaşar Kemal'in cezasını 5 yıl süreyle ertelemişti. Yaşar Kemal. aynı suçu 5 yıl içinde tekrar işlerse cezası infaz edilecek. Daire, aynca aynı mahkeme tarafından kitabın yayıncısı Erdal Öz hakkında venlen 3 mılyon 149 bin liralık ağırpara cezasını da onadı. Yaşar Kemal. karan öğrendikten sonra yaptığı açıklamada. devlet mahkemeîerınin kendisinı bu kararla 5 yıl yazı yazmamaya mahküm ertiğini kaydederek "Bana bundan daha büvük ceza veremezdi" dedi. "Bundan sonra Türk halkının en stvdiği yazar olacağım. Beni mahkûm edenler çocuklannın yüzlerine bakamazlar" dıyerek sözlerini sürdüren Kemal. devletin eli kalem tutan ne kadar aydın varsa hepsini hapsetmeye niyetli olduğunu belirtti. Kemal. mahkeme karannı Avrupa Konseyi'ne götüreceğini sövledi. Kiiçük kurultay toplanıyor CHP'nin gündemi muhalefet stratejisi ANK.AR.A (Cumhurivet Bümsu) - CHP Küçük Ku- ruitayı. son dönemdeki ikti- dar yapılanmalan ve uygu- lamalanyla yeni dönem stra- tejisını belırlemek üzere bu- gün toplanıyor. Toplantıda. "genel başkanlık rartışma- sı" açılmayacağı. ancak yö- netimin sert eleştirilere he- def olacağı belirtilirken par- ti meclısi (PM) üyesi Kenan Coşar."Kurultay özgürko- şullarda y apılmıyor. bir gü- ne sıtaşördıyor, seçim yenil- gisi gündeme aünnuyor" de- di. Türk-lş salonunda bugün yapılacak CHP Küçük Ku- rultayı'na. PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üveleri. mil- letvekülerı. il başkanları, partili belediye başkanları ile siv il toplum örgütlerinin partili başkanlan katılacak. Açıklanan gündeme göre. Genel Başkan Deniz Bay- kaJ'ın konuşmasından son- ra. muhalefet stratejisi tartı- şılacak. Kurultayda. başta Izmir olmak üzere. rahatsızlıklan- nı gizlemeyen çeşitli örgüt- lerin vönetimı tartışmaya aç- maya hazırlandıklan öğrenil- di. Muhalif PM üyeleri de gündeme itiraz edeceklerini söylediler. PM üyelerinden Kenan Coşar, "Seçim depre- mi üzerinden 10ay geçdkten sonra kurultay toplanıyor. Tepkiyi frenlemek istiyorlar. Aynca, bir gün gibi kısa bir zamana sıkışürmak istiyor- lar. Geçmişe döniik değer- lendirme olanağı insanlann elinden alınmış oluyor" de- di. îstanbul Mıîlervekılı Er- can Karakaş da "Bilinengö- rüşlerimizi anlatacağız. Par- fjnin toparianması gereksini- mi ortada" diye konuştu. ÇİZMEDEN YL FC4RI MUSA KART 7 büyükelçi. "Avrupa trenini kaçımoruz" uyarısı vaptı. Türkiye'nin avukatı Prof. Bakır Çağlar.u İç hukuku- muz. altına im/a artığımız uluslararası sözleşmelere uygun hale getirilmeli. Her alanda kafalar değişmeli" dedi. 'TBMMhükümetideneûeyemiyor' Perinçek, ordunun ABD'nin isteği dışında tavır aldığını söyledi DE\ Rİ.M SEVİMAV Işçi Partisi(lP)Genel Baş- kanı Doğu Perinçek. Türki- ye'nin parlamenter rejim- den uzak. salt "Erbakan kli- ği"yle vönetildiğını sav una- rak. TBMM'nın hükümeti denetleyemez duruma gel- diği görüşünü öne sürdü. Refahyol hükümetine dar- beyle son verileceği söylen- tilerini ise doğru bulmadı- ğını vurgulayan Perinçek. ordunun Amerika'nın iste- ği dışında bir tav ır ızledıği- ni belirtti %e bunun darbe ihtimalini azalttığını kay- detti. Cumhuriyet'in sorulannı vanıtlayan Perinçek. darbe söylentilerinin "TBMM'in çaresizüğinden" kay naklan- dığını öne sürerek. yeni ya- sama y ılını şöyle değerlen- dirdi: •'Türkiye'nin sorunları dağ gibi, bunlan çözecek bir Meclis ise \ok. Halkın Mec- lis'e itibarı sıfır. Meclis yasa çıkaramıyor.yasama görevi- ni yerine getiremiyor. Mec- lis artık hükümetin icraatla- nnı biledenetleyemiyor. Za- ten darbe söylentileri de TB.M.M'nin buçaresjzliğin- den kaynaklanıyor. İşte bu noktada MeclisMn varîığı ve güven »ermesi çok önemli. Türkiye'de bir daha parla- menter rejime ara verilme- meli." -SizceTürkiye parlamen- ter rejimle yönetüiyor mu? Perinçek: Kesınlikleha- yır. Türkiye şu anda bir Er- bakan kliğiyle yönetüiyor. Hükümet bıle değil. Çiller, dosyalan ortaya çıkmasın diye Erbakan'a teslim ol- muş durumda. Tabii Milli Güvenlik Kurulu'nun da (MGK) meclis üzerindeet- kisi var. Aynca gerçek bir milletvekili seçimi de ya- pılmıyor. \ekılleradeta ta- yinlegeliyorlar. Bütün par- tilerın genel başkanlan ma- salannın başında yaptıklan listelerle karar verivorlar. Halkın özgür iradesi nerede? - Türkiye'de hiçbir Mec- lis bu tür baskılardan uzak, yasama ve denetim meka- nizması görevini yerine ge- tiremedi mi? Perinçek: Kurtuluş Sa- vaşı sonrasında kurulan Meclis en yaman Meclis'ti. 1960 sonrasında kurulan Meclis bile bugünkünden daha iyiydi. - Sizce Meclis'inzedelenen iriban nasıl kazanılabilinir? Perinçek: Binncisi Mec- lis'te temizlik yapılmalı. Meclis'teki kürsünün arka- sında yazan "Egemenlikka- yrtsız şartsız miüetindir"sö- zünün yerine artık 'mavfa- nındır" demek gerekiyor. Buna son vermek için de başta Ağar ve Cüler'in yar- gı önüne çıkanlması gereki- yor. Ikınci çözüm ise Dev - rim Yasalan'nın uygulan- ması gerekiyor. Zaten ya- kında bu konuyla ilgili bir kampanya başlatacağız. Ne eğitimde birlik. ne kiyafet. ne de tekke ve tarikatlara son verilmesi ilkeleri ayak- ta duruyor. Üstelik bunlar anayasanın değiştirilemez ilkeleriydi. Ama değişti iş- te. Artık son kalelere gel- dık. Bu nedenle cumhuri- yet devrimlerinin konınma- sı için birdiktatörlükuygu- lanması serek. Perinçek: Darbe olmaz IRMIKI AYDIN ENGİN e-mail: [email protected] Norveçli bir gazeteci arka- daşımız, gazetesinin yönetimi- ne başvurdu ve siyasal haber- ler bölümünden alınıp, gençlik ya da kadın ya da magazin, hiçbiri olmazsa spor servisin- de görevlendirilmesini istedi- ğini anlattı. Selanik'te. bir mes- lek seminerinde bir araya gel- miş, çeşitli ülkelerden gazete- ci grubunda hemen herkes şa- şırdı. Öyle ya.. siyasal haberler bölümü her gazetede bir pres- tij basamağıdır. Bizim şaşkın Norveçli adeta attan inip eşe- ğe binme çabasında. Ancak bir iskandinavın ya- şayabileceği ve ancak bir is- kandinavın anlayabileceği gibi anlattı: - Iş yok, iş! On, bilemedin on beş haberle yılı kapatıyoruz. Bu herşeyin oturduğu, herşe- yin donduğu ülkelerde siyasal habercilik meslekte erken emeklilik gibi bir şey... Abartıyordu. Zaten çok da ciddi değildi. Gülüştük. Ama haklı olduğu yanlar da yok de- Bollukta Asma Budamak ğildi. Bu refah toplumuna ulaş- mış. siyasal sistemi oturmuş, si- yasal ve demokratik kültürü çok gelişmiş ülkelerde ne art arda yolsuzluklar patlıyor, ne "ayrı- lıkçı güçler ile hükümet kuv- vetleh arasında" şiddetli çarpış- malar oluyor, ne iki yılda beş başbakan, yirmi beş dışişleri bakanı gelip geçiyor. Yani adamcağızların haber kıtlığında asma budamak'tan öte çıkar yolları yok. Gözünü sevdiğiminin Türki- yesine gelince... Yazıişleri müdürleri haber bol- luğunda seçme yapalım der- ken mide krampları geçiriyor- lar; Ankara büroları haber sa- ğanağında sırılsıklam oluyor- lar; istihbarat şefleri -örneğin- yolsuzluk haberlerini sıraya sok- mak, önem sıralaması yapmak ve kimi haberlere on beş gün sonrası için gün vermek gibi bulmacalan çözmeye çabalı- yorlar. Yani Norveçli gazeteci bizim koşullara hasret, biz de onun- kilere... • • • Norveçli gazetecilerin haber kıtlığında asma budamalarını anlamak mümkün. Ya bizdeki haber bolluğunda asma buda- malara ne diyeceğiz? Örneğin Türkiye'de ne za- man bir darbe olsa ve başa as- keri bir hükümet gelse ya da Türkiye'de ne zaman medya- nın ve kamuoyunun geniş des- teğini sağlamış, yeni bir başlan- gıç umutlan saçan bir hükümet gelse ya da medya desteğini ar- kasına almış. ama önündeki dev sorunlar karşısında çuval- lamış bir hükümet olsa hemen Güneydoğu'da çok zengin pet- rol yataklan bulunduğuna ya da frakya'da Türkiye'ye birkaç yüzyıl yetecek doğal gaz kay- naklarının ortaya çıktığına iliş- kin haberler (?) birinci sayfalar- da boy gösterir. Mesleğe baş- ladığım yıllardan beri bu hiç sektirmeksizin hep böyle oldu. Gençken yutuyor, hatta umut- lananlar kervanına biz de katı- lıyorduk. Ama artık gına geldi. Sıkıntı basıyor. Salt bundan ibaret olsa ida- re edeceğiz. Ama ha bire yeni- leri ekleniyor. Dikkat ettiniz mi, son on yıl- da PKK önde gelenlerinden ParmaksızZeki kod adlı Şem- din Sakık, otuz beş-kırk kez güvenlik güçlerince kaçama- macasına sıkıştınldı; yedi-se- kiz kez "ölü ele geçirildi": on- on iki kez Apo tarafından çağ- rılıp sorguya alındı; iki üç kez PKK Savaş Divam'nda yargıla- nıp ölüme mahkûm edildi, bir- kaç kez de cezası infaz edildi. Yeter be! Şemdin Sakık'ı ne tanırım, ne bilirim. Terörü siyasal sava- şım yöntemi olarak seçtiğine göre siyasal olarak aramızda doldurulmaz uçurumlar var. Ama neredeyse adamcağıza yakınlık duymaya başlayaca- ğım. Gazete okuyucusunu enayi yerine koyan "Şemdin Sakık Habeıieri" üreticileri ise içime sadece sıkıntı veriyorlar. Hani aşın kuşkucu, komplo teorilerine yatkın biri olsam, bu Şemdin Sakık haberierinin, "Te- rör örgütünün işi bitti. Bunlar son çırpınmalan. Bu sonbahar işi tamamdır. Olmazsa kış so- nuna varmaz, bilemedin ilkba- harda, o da olmazsa bu yaz yüzde yüz" mavallarıyla on yıl- lardır halkı oyalayıp, silah tica- retinden, savaş rantlarından tı- ka basa semiren akbabalann bir dümeni mi acaba diye düşüne- ceğim. Yoksa gerçekten de öyle mi acaba? POLTIİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Tutuklu... Gökyüzü kendi yalnızlığıyla avunur. Gece o bilin- meyen şarkıları, şiirlerı doldurur insanın yüreğine. Dı- sarıda sonbahar bir çınar ağacının yapraklarını savu- rur... Bir sis iner kentin üzerine, otobüs durakları kala- balıklaşır... Anneden. babadan, eşten, sevgiliden gelen bir mektup çocuk çıglığını taşır... Bir anı resim olur yeşilin kahverengiyle buluştuğu saatlerde... Şair şöyle der: "Dışarda, solgun, sankavakağaçları vegece, içer- de ölüm gibi yalnızlığım..." O ölüm gibi yalnızlığı Şanar Yurdatapan duyuyor mu dersiniz? Bugün ikinci günü Şanar Yurdatapan'ın demir par- maklıklı yüksek duvarlı mahpushanede... Kimdir Şanar Yurdatapan? Bir müzik adamı ve duyarlı bir aydın... Onu, en güzel Aydın Engin anlattı 'Tırmık'ta, Mu- sa Kart bir gerçeği çızgileriyle Cumhuriyet'e taşıdı. Yaşar Kemal şöyle dedi: "Nijerya'dan Saddam'a dek değişik baskı düzen- lerigördük. Ama bütün baskı rejimlerinin en tehlike- lisibizimki..." CHP lçe\ Milletvekili ve eski Kültür Bakanı Fikri Sağlar, Yaşar Kemal gibi sertti. Şöyle konuştu: "Yurdatapan 'ın tutuklanması demokratıkleşmeye ve barış mücadelesine karşı kaba bir tavırdır..." Gece sessızdi ve ben Sıvas yangmında kavrulan Beh- çet Aysan'ın şiırlerıyle avunuyordum... Ne diyordu Aysan: "dışarda solgun, san kavak ağaçlarıntn üstünde taşınır gibiydi gökyüzü, gölgesinde küçük bir çocukla mavi bir kadın..." Bu coğrafyada yaşayanlar ve yaşayanları yöneten- ler birazcık şiir sevselerdi sanırım ne düşünceye ke- lepçe vurulurdu ne de insanlar birbırlerini boğazlar- dı. İşte o zaman demokrasi de bir yaşam biçimi olur- du... • • • Günlerden cumartesidir... Galatasaray'da Cumartesi Annelen toplanır. Ellerin- de pankartlarla oturanları, haftalardır alışageldiğimız görüntüleri yansıtanlan umursamayız. Aylarönce ga- zetelenn birinci sayfalarına yerleşen haberler artık iç sayfalara taşınmıştır. İnsanın içinde bir sıkıntı büyür... Bır şehıt anasının hıçkırıkları, çocuğunu kaybeden babanın çığlıklan, kocasını arayan bir kadının çare- sizliği dayanılması güç acıları yansıtır... Biz acıyı, biz savaşı, biz ölümleri sever, alkış tuta- nz... AyşenurZarakohJ, Ismail Beşikçi, Işık Yurtçu ve daha pek çok aydınımız, yazanmız, gazeteci dostu- muz ne milyarlar vurmuştur ne de 'eroin çete/erı'yle işbirliği yapmıştır. Onlar birer düşunce suçlusudur!.. Gazeteci Ragıp Duran 3713 sayılı yasanın 7/2 maddesı gereğince toplam 10 ay hapis ve 333 mil- yon 333 bin 333 lira para cezasına çarptırılmıştır... Ragıp'ın avukatı Fikret llkiz istanbul 5 Numarafı Dev- let Güvenlik Mahkemesi'nin 1994/392 esas ve 19.12.1995 tarihli mahkûmiyet kararını 'usul veyasa hükümlerine aykın olduğu' gerekçesiyle temyiz etmiş- tir. Ragıp Durart düşünce suçlusudur; ama o, mevcut yasalar gereğince 'terörist' olarak adlandırılmıştır... O hiçbir yazısında ne ırkçılığı, ne şiddetı, ne de sa- vaşı savunmuştur. Ama Türkiye'de özgürluğü, banşı ve kardeşliği savunmak da suçtur... Ragıp Duran diyor ki: "Gazetecinin bağımsızlığına inandığım için. kişisel politik görüşlerim olmasına rağmen, hiçbir siyasi ör- gütün üyesi ya da sempatizanı olmadığım gibi, gö- revim gereği hiçbir zaman hiçbir yerde propaganda yapmadım. Sadece haber verdım, yorum yaptım. Propaganda, yalan haberanlamına ge/mektedir. Suç- lanan yazımda, ola kı, maddi hatalarya da bilmeden yapılmış yanlışlıklar olsa bile, kiyoktur, buhatanınfa- turası, yargılanıpiO ay hapisle cezalandınlmak olma- malıdır. Yazının ıçeriğıne katılmak kimse için zorunlu değildir. içeriğine katılmadığınız heryazıyı, herdüşün- ceyiyasaklayıp cezalandırmak ne hukuka ne de çağ- daş Türkiye'yeyakışır. Gerçek, çeşitli fikirlerin özgür- ce tartışılmasıyla ortaya çıkacak ve kabul görecektir. llişikteki yazının içeriğine katılmanızı beklemiyorum. Ancak içeriğine katılmasanız bile, bu görüşlehn öz- gürce ıfade edilmesinın sağlanmasını, herhangi bir görüşe yasaklama, baskı, ceza getirilmemesini talep ediyorum." • • • Terk edilmiş sokaklar bomboş, terk edilmiş mey- danlar ise bize geçmişin tanıklığını yapıyor... Tutuklanmalar, gözaltında kayıplar, yargısız infaz- lar, teröre kurban giden gencecik insanlar ve o anla- şılması zor günler geçmişin bilinmeyen yuzü müdür yoksa? Yayıncılan, gazetecilerı. yazarları. aydınları yok sa- yan bir ülkede yaşamak gerçekten güç... Kimilerini öldürdük sokak ortasında, kimilerine ha- ınce tuzaklar kurup parçaiadık, kimilerini yaktık otel- lerde... Bir resim gibiydi her şey Abdi Ipekçi, Çetin Emeç, Turan Dursun, Bahriye Üçok, MuammerAksoy, Mu- sa Anter, Metin Göktepe ve dığerlerı... Öldüremediklerimizi. ortadan kaldıramadıklarımızı ise tutuklayıp rahatlıyoruz. Yaşar Kemalı 20 ay hap- se mahkûm ediyor sonra da zil takıp oynuyoruz... Biz sevgisizliğin o karanlık dehlizlerinde masallar an- latıp oyalanıyoruz... Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya (o Planet.com. TR HİKMET ÇETrNKAYA AŞIK KADINLAR SOKAĞI Önce bakıştılar Soluksuz kaldılar bır süre... Erkek. kadının elıne doKundu. sonra başını önûneeğdt usulca... , Bır zaman tunelınden > geçiyor gıbıydıler Belkı bıraz da duş yorgunuydular. ; Kadın ıçındekı coşkuyu dışa vuramıyordu. Gözlerını. kaçırıyordu erkeğın gozlerınden... Bırden "kırmızı mektuplara" daldı. Dedi kı: "Bır çıçeğı bıle yumuşacık dokunuşlara sahıp bır aşkla seven sana ınat, ben f çığlık çığlığa bagırarak dıkenlerı sevmeyı surdureceğım..." 300.000 TL. IKDVdahılı Çağ Pazariaıtıa A.Ş. Yerebatan Caddesi Salkımsöğüt Sokak No: a'S CağaSoğh- İstanbu! Te*:514 01 95/96 Posta çeki no.: K6322
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle