30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 19 EKİM 1996 CUMARTESİ 18 SPOR Terim, Hagi'ye fütbolu bıraktıktan sonra beraber çalışması için öneride bulundu 4 Hep bizmıle kal HagP MLSTAFA ERSOV Galatasaray Hagi'yıkucakladı San- Kırmızılı camia Rumen tutbolcunun yaşamının Turkıye'de de\am etmesını ıstıyor Galatasaray Teknık Dırektoru Fatih Terim, Hagı'y ı futbolu bıraktık- t<ın sonra beraberçalişmasi ıçın ıkna et- meye çalışıyor Galatasaray camıasi Parıs Saın! Ger- maın zaferının sarhoşluğunu yaşarken. herkes bu zafenn mıman Gheorehe Ha- • Başkan Yardımcısı Ergun Gürsoy "Hagi oynadığı fîıtbolun dışında genç oyunculara \ erdiğı derslerle önemli bır mısyonu üstlenıyor. Profesyonel yaşamıyla bır futbolcunun nasıl yaşaması gerektiğini gösteriyor" dedi. gı'yı konuşuyor Turkıye'y e gelışı olay yaratan ve yaş- ]j oluşu nedenı> le kımı çev relerden tep- kı alan Hagı'y ı şımdı Turk tutbol camı- asi yere goğe siğdıramıyor Parıs Saınt Germaın maçında oynadığı o>unla ga- zetelerden ortalama 4 yıldız alan Ha- gı'yı Galatasaray bırakmamak ıçınelın- den gelenı yapıyor Hagı nın Galatasaray a gelmış en bu- Filipescu imzayı attıSpor Sen isi - Ga lata»aray yenı transferlerden Fılıpes- cu'ya kauıştu San-Kırmı- zılıyonetıuler SteauaBuk- reş kulubu ıle yapılan ozel anlaşma gereğı transferedı- len ıkı yabancıdan Fılıpes- cu'ya ımza attırdılar Once sağlık kontrolunden geçen sonra da Florya Me- tın Oktay Tesıslerı'nde ken- dısını G Saravlı vapan ım- zayı atan Fılıpescu oöleden sonra yapılan antrenrnana çıktı Filipescu ımza torenınden sonra. "Doğal olarak çok mutluyum. Istanbul'a gel- meden once kafamda soru işaretleri vardı. \ncak Paris Saint Cermain maçını se\- rettikten sonra Galatasa- ray'a transfer olmanın isa- betli bir karar olduğunu an- ladım. Avrupa'da çok maç yaptım, ancak böyle bir se- yirci atmosferi görmedim" dedı San-Kırmızılı yonetıcıler llıe \e Filipescu nun trans- ferlen konusundabıraçıkla- ma>apmazken ıkı futbolcu- nun toplam malıyetının 5 mılyon dolar olduğu oğre- nıldı Galatasaray. bu ıkı futbol- cunun bonserv ıs bedelı ola- rak Steaua Bukreş'e 3 mıl- y on 800 bın dolar ode>ecek İlıe ve Fılıpescu'ya ıse I mılyon 200 bın dolarodene- cek Filipescu, kendisini C.Sara> lı yapan sözleşmey e im/asını attı. 91 yaşında SporServisi-G Saray Spor Kulubu. bugun 91 vaşınabasiyor 9Î yaş kutlamaları, sa- bah 08 00'de kulubun kurucusu 41ı Samı Yen'm Fenkoy 'dekı nıezarının başinda bu- luşulmasıyla başlayacak Buradakı saygı duruşundan sonra lısenın onunde toplanıp. Taksım Anıtı'na yuruyup çelenk koyacaklar Saat 10 00'da lı- seye donecek olan yonetım kurullan. tum vonetıcıler uveler \e sporcuiarTe\ fık Fıkret Salonu'nda Başkan Faruk Suren'ın konusmasinı dınleyecekler Oğle yemeğı \e geleneksel pıla- v m ardından. muze zıvaret edıîecek yuk futbolculardan bın olduğunu sov - leyen Fatıh Terım'ın geçen gunlertk Rumen futbolcu)a >ardımcrlık teklıf e tığı ortaya çıktı Fatıh Terım'ın yonetıcılere. "Olgun yaşına rağnıen futbolu bu kadar se\en bir futbolcu gormedim. İzin \erdiğiın halde antrenmanlara gelip form tutma- >a çalışıyor. Hagi'y leGalatasara> 'da be- raber çalışmak isterim. Futbolu bırak- tıktan sonra Galatasaray 'ın antrenörle- rinden birisi olsun isterdim'"dedığı OLT renıldı RumenyıldızHagı'nınGalatasaray a olan yararlannı anlata anlata bıtıreme- yenSan-Kırmızılıyonetıcıler, FatıhTe- nnı'm ısteği doğrultusunda bu futbol- cunun camıada kalması ıçın baskı ya- pıyorlar Başkan \ardınıcısı Ergun Gursoy, "Hagi oynadığı futbolun dışın- da genç oyuncutara \erdiği derslerle onemli bir misyonuustleniyor. Profesyo- nel yaşamıyla bir futbolcunun nasıl ya- şaması gerektiğini gosteriyor. Transfer olması için katkıda bulunduğu İlie ve Fi- lipescu da bi/im için ka/anç" dedı Hagi, Paris'e bilennor Hagı. Parıs Saınt Gemıaın maçından sonrayaptığıaçıklamada. skorunyeter- lı olmadığını soyledı Hagı. "4-2'ükso- nuç iyi ama ikjnci maç için yeterli değil. Paris'te oynayacağımız maçta işi bitire- ceğiz" dedı B.Hakan: Göroimi yaptım Attığı ıkı golle eskı gollenne donme mujdesı veren B Hakan sadece gore\ ı- nı yaptığını arkadaşlarının çok ıvı bır tempo tutturduğunu soyledı B Hakan. "Ben sadece üstume dıişen göre\i yap- tım. Fa/laca sev inmenin anlamı yok. Da- ha tur atlamadık. Sadece gıiçliı bir ra- kibi 4-2 y endik. İkinci maçtan sonra hem eğleniriz hem şo» yapanz" dedı Hagi.galibiyetinseMiKinı dınasnayaşadı.(MUSTAF-\ ERSOY) Fransız basını Galatasaray'ı göklere çıkanrken, Paris ekibini eleştiri yağmuruna tuttu 'Paris St. Germain Boğaz'da battı' PSG'nin hocası Ricardo da şaşırdı. MIŞEL PERL.MA> P\RİS - Pans Saınt Germaın takımı- nın oncekı akşam \\\ Samı Yen Sta- dı'nda Galatasaray karşısındakı tartıs- masızvenılgısı Fransızfutbolseverlen- nı adeta saşkına döndürdu Fransız başkentının takımı PSG'nın "sersemlediğini" vurgulavan unlu L'Equipegazetesı. ıç sa\falanndaki tam sa\fa manşetınde. Fransız o\uncuları- nın "Türk hamamında boğulduklan" goruşunu belırttı Soz konusu futbolcu- lan. a\nı zamanda bır "•hayalet"e ben- zeten gazete. onlan "hiçbirşeyeegemen olmamakla^da suçladı L'Equıpe. • Le Pansien, "Durumu düzeltmek üzere, ıkı hafta sonra, Lama ıle Leonardo'ya gereksınımlerı oiacağı" kanısını savundu. Gazete a>nca PSG'nın "havası gergınleşmış Galatasaray stadında battığını" vurguladı. -mutlu olan Türklerin. sanki şimdiden tur attamış gibi taraftarlannı selamla- dıklarına" ışaret ettı "\azida. PSG'nın. boyle bır batı^ın yol açtığı psikoloıık ^okun ustesinden gelmesı kosulu\la. yolunu surdurme ımkânlanna sahıp ol- duğu ıfade edıldı Ote yandan. Le Parisien gazetesı ıkı sav fa uzerıne serdığı ıç sa\falardakı man^etınde "inanılma/, fakat gerçek!" dedı Gazete "Parisliler, İstanbuPda bir kâbusgecesigeçirdi"derken. PSG lıle- rın maçın tum alanlarında gen kaldık- lan \ e bu çılgın maça hıçbır zaman ege- men olamadıklan gorus.une \er venldı Gazete aynca. PSG'nın "havasıger- ginleşmiş Galatasaray stadında battığı- nı" \urguladı Aynı zamanda kulubun baskanı ıMkrhelDenisot'un su demecı- nı de aktardı "İkinci maç için giiveni- mi muhafa^a ediyorum. Sadece, Parc Des Princes Stadı'nda taraftar sayısının Türklere kıyasla daha fazla olmasını di- liyorum."* Gazetenın goru^u ı>e "şimdi- lik. düşlemek hakkına Türklerin sahip l d ğ " k l dğ Fransa'nın onde gelen gazetelerın- den Lıberatıon ıse. spor sj\ fasına "Pa- ris SGBoğaz'dabattrmansetınıattı Ikı harta sonra. gerek o\un gerekse taraf- tar etkenlerını dıkkate ele almak gere- kecek Futbol VVaterioo''su Galatasarav "ın. Fransız lıgının venıl- gısızlıden Paris Saınt Germaın 14-2'lık skorla devırmesı \\rupa nınunlu TV kanaliantarafından bırıncı haberolarak \enldı Fransız Lıgı'nde maçlan naklen yavmlavan Tele \lontecarlo. "İstan- buPda de^leşen \e belki de tarihinin en başarılı futbolunu sergileyen Ga- latasaray T ı PSG dahil hiç bir takını durduranıazdı" vorunıunu \aparken. Kanal Plus da. 4-2"iık yenılgıyı "bek- lenmeyen.acı birsonuç' olarak \erdı Ingıltere'nın unlu \ayın kurulu^u B- BC. 'Galatasaray PSG'yi naka\t et- ti' derken sifrelı \ayın yapan Ingılız kanalı SKV da ılgınç bır \orumda bu- lundu \e "Galatasaray. Parıs'e tutbol \Vaterloo'sunu vaşattt" ^eklmde >ayın vaptı Sporcu sağlığını düşünen yok Futbolumuzun ilk 'malulen' emeklisi MVİTTOKPEMİR IZMİR-Futbolun ılk-ma- lulen emekli'si Izmır'den çıktı Spor hekımlen bır 1 lıg takı- mında oynayan futbolcunun sakatlığının kendılerıne son andaıletıldığını \e\apilanmu- dahale\ le olay ın sa^amsal bo- yuta \arnıadan onlendığını ancak spor \ apmasının olanak- si7İaitıeın! açıkladılar Turkıve de sporcu sağlığına gosterılen ılgı \e spor hekımı- nın onemı tartısmaları belırlı donemlerde gundeme gelıyor KuluplerTurkne'dekı sporhe- kınılığmınyeter- lı duze\e ula^- madığını sa\u- nup. ozellıkle tutboldaovuncu- larını \urtdışına gondermevıveg- lerken spor he- kımlendekulup- lerle gereklı ıle- tışımı kurama- maktan \onetı- cılerın 'sporcu sağiığı'nı dıiiun- ınemesinden \a- kınıyorlar He- kımİer "Sakat biroyuncuyııoy- natama7sınız" derken. vonetıcı baskisi\la spor- euların bır 'ağn kesici'ılesahala- ra siıruldugu ozellıkle son do- nemde futboinı- nun •özverisi' olarak gostenl- meye çalisilnor Spor hekımlığı alanında on- cu kentlerden bın olan Izmır'de etkın çalısmaları\ la dıkkat çe- kensporhekımlerı Mnedeça- lışmalannın kar^ılığını alama- manın sikıntısını \a^ı\or He- kımler. kııluplere beslenme ko- nusunda bır semıner \ermek ıçın >olladıkları çagrna h\bır yanıt gelmedıgını açıklarken bu durunıu "Ü7Üntü verici'ola- rak nıteledıier Turkıvede sporcuya \enlen değerın bır 'hiç' olduğunu sa\ unan hekıni- • Kulüpler Türkiye'dekı spor hekımliğinin yeterli düzeye ulaşmadığmı savunup özellikle futbolda o^nculannı yurtdışına göndermeyi yeğlerken. spor hekimlen de kulüplerle gerekli iletişımi kuramamaktan, yönettcilerin 'sporcu sağlığrnı düşünınemesınden yakınıyorlar. ler duyumsonucuulaşabıldık- len bırprofesvonel futbolcuyu 'son anda" vapılan mudahale sonucu yasam boyu sakat kal- maktan kurtanp •malulen cmekli' yaptıklarını açıkladı- lar Beş yıl once meydana ge- len olayı hekım-hasta ılışkısı nedenıy le ısım venneden açık- la>an GSl\f Sportu Sağlık Merkezı Baskanı Dr Şaban Acarbay "Sporeunun gerekJi sağlıkdenetiminden geçmeden sahaya sûrüunesinin, sakat ol- duğu halde sürülmesinin bir orneğidir bu olay. İzmirli pro- fesyonel bir futbolcu arkadaşı- mı/ı. bı/e gelen uyanyla son an- da onlem alarak kurtardık.Neya- /ık ki spor yap- ması olanaksu- laştı ve malulen emekli yaptık" dedı Sporsakat- lığı nedenıvle 'malulen emekli' olan tutbolcunun tzmırdebır3 lıg takımında futbol oynadıâıoerenıl- dı EL "Spor He- kımlığı 4na Bı- ltm Dalı uzman- lanndan Doç Dr Çetin İşleğen bı- lımsel aluapısı olmayan antre- norlenn sporhe- kımlennden kaç- tığını belırterek ılışkısıyle bazı sorunlann ço- zuİmeyeçahşildığını spor he- kımlığı bılıncının ulkemızde yerleşmesının de belırlı bır za- man alacağını »o\ ledı Dr Şa- ban Acarbav ıse mıllı takım ve Fenerbahçe kalecısı Rüştfi'nun sakatlıgı konusunu değerlendı- nrken "Birsporcuyasakattır, ya değildir. iyi oynadığm za- man sakatlığın yoktu da kötu oy nadiğında neden sakatım di- yorsun. Burada bir sakatlık varsa başka turiü bir sakatlık söz konusudur" şekhnde ko- nuştu Fenerbahçe'nin Bulgar futbolcusu Emil Kostadinov, Brezilyalı hocasını suçladı ^Lazaronî yanlış oynatıyor' • Emıl Kostadınov "un Lazaronfye karşı ta\ ır koyduğu \e sakatlığını "bahane' ettığı sa\ lanıyor. Bulgar futbolcunun Brezilyalı teknık dırektörü. takımı yanlış oynattığı. oyuncu değışıkliklennde geç kaldığı \e maçı okuyamadığı gerekçesıyle suçladığı da kulübe yakın çevrelerden öğrenıldı. HİLMİTÜRKA'V Fenerbahçe kafılesı. yarın \alı Mahmut'V ılbaş Stadı'nda Vanspor ıle yapacağı maç ıçın dun sabah Dereağzı tesıslenndt yaptığı çalışmadan sonra N'an'a gıttı Sarı-Lacıvertlı ekıpte kostadinov ıle Tayfun, sakatlıklan nedenıyle bulunmuyorlar Sağayak bıleğınden ıkıncı kez sakatlanan \e kontrol ıçın Almanya'ya gıden gurbetçı futbolcu Tayfun'un ıkı hafta kadar daha oynamayacağı açıklanırken Bulgar golcü Kostadinov "un. Lazaroni'ye karşı tavır koyduğu \e sakatlığını bahane ettiği sav laıuyor. Kostadıno\ 'un sakatlığı nedenıyle mı yoksa Sebastiau Lazaroni ıle yaptığı tartı^madan dolavı mı \an"a eıtmedıeı merak konusu •\nimsayacaginiz gıbı M L'nıted ıle oynanan maçta Kostadınov Lazaroni tarafından oyundan alınmı>. Bulgar futbolcu sahadan çıktıktan sonra kendısine tepkı gostemııştı Kasığında çekme olduğunu soyleyerek ıkı gundurçalışmaya katılmayan Emıl Kostadınov'un Lazaroni'ye karşı tav ır koyduğu ve sakatlığını 'bahane' ettığı sav lanıyor Bulgar futbolcunun Brezilyalı teknık dırektoru takımı yanlış oynattığı. oyuncu değışıkliklennde geç kaldığı ve maçı okuyamadığı gerekçesıyle suçladığı da kulube yakın çevrelerden öğrenıldı Tank yine terör estirdi San-Lacıvertlılenn dunku çalısmasında Tank y ıne teror estırdı Bu kez de \Iustafa Kâtip ıle pas konusunda tartışan ve kufürleşen futbolcuya kaptan Rûştü uyarıda bulundu Kosta konusu kapandı' Bu arada Lazaroni Manchester L'nıted maçında aşın kazanma arzusunun kurbanı olduklannı soy lerken "Önümüzde iddialı oiduğumuz bir lig var.\an maçı çok önemli. Gücümüzü kanıtlamak istiyoruz. Kostadinov konusu kapandı. Galatasaray ve Beşiktaş"m galibiyetlerLTürk futbolu için bir kazanç oldu^ şekhnde konuştu GORL Ş / HALİT DERİNGÖR Galatasaray'ın Hagi'si, Fenerbahçe'nin Kostadinov'u Parıs Saınt Germaın maçında şaha- ne Galatasaray'ı ızlerken Hagi'ye hay- ran olduğumu belırtmelıyım Ancak onu ızlerken bır de Fenerbahçe'nin Kostadinov'unu duşundum Her ıkısı de kendı ulke boyutlarını aşmış, evren- sellıge ulaşmışlar Hagı Barcelona'da. Kostadınov ıse once Porto, sonra da Bayern Munıh'te top koşturmuş O takımları zaman za- man başarıya goturmuşler Sonuçta her şeyde olduğu gıbı onlar da torpu- lenmışler Bırısının yaşı 32'ye, dığerının de30'adayanmış Sonra da bıldığınız gıbı Kostadınov Fenerbahçe'yı. Hagı de Galatasaray'ı kurtarması amacıyla Turkıye'ye getırıldı Her ıkısıne de mıl- yarlarca dolar odendı Ne var kı Hagı, Galatasaray'da oynadığı şahane fut- bolla ıkıncı baharını yaşıyor, gol atıyor, gol artırıyor Maç ıçınde formasından şıpır şıpır ter akıyor. Kostadınov ıse Fenerbahçe'yı kur- tarmak yerıne sankı ona sığınmak ıçın getırılmış Veyabuhalesokulmuş San- kı dunya yansa bır kalbur samanı yok- muş gıbı davranıyor Ama her şeyın ne- denı olduğu gıbı bunun da bır nedenı vardı. Suç sadece Kostadınov'da de- ğıl Karıyerı bılınen bu futbolcu oynatıl- mıyorsa veya oynadığı zaman randı- man veremıyorsa elbet bunun bır ne- denı vardır Bır okul duşunelım Oraya seçme oğrenctler alınır, ama bu oğrencıler o okulda kımlığını. kışılığını kaybeder tembelleşır Ama bız boyle durumlarda daıma oğrencılerı suçlar, hatta sınıftan veya okuldan dışarı atılır Aslında kaba- hatın oğretmende olduğu akıllara gel- mez işteonceAtkinson'ın sınıftan atı- lışı, ardından da Tank ve Kostadı- nov'un 'suçlu' olarak gundeme gelme- sı bır haylı ılgınç. Şımdı Fenerbahçe kalkmış, 4 artı 1 'den umut beklıyor El âlem 1 yabancıyla geçen yılın Avrupa Kupa Galıplerı Kupası şampıyonunu ortadan sılıyor Hem de rastlantıyla falan değıl futbol oynayarak Ustelık maç ıçınde stat ho- parlorunu 'serhat turkulerı'yie de çın- latmadan Bu açıdan Galatasaray'ı ne kadar kutlasak azdır Duyduğumuza gore Fenerbahçe bır operasyona gırışıyormuş Anladık ama hastayı operasyon aşamasına getırme- sek olmaz mıydı? Çunku her operas- yonun tehlıkesı olduğunu da duşun- melıyız Hentbol Beşiktaş CSKA önünde Spor Servisi - Hentbolde ta- kımlanmızın \vrupa sınavı bugun o\Tianacak 2 maçla de- vamedıvor Erkekler Avrupa Hentbol Federasyonu EHF Kupası'nda Beşiktaş. ılk tur rovanş maçında Rusya'nın C- SKA Moskova takımını İs- tanbuldaağırlıvor Bavrampaşa Spor Salo- nu nda oynanacak karşılaş- manın başlama saatı 1 7 00 Sıyah - Beyazhlar Rusya'da- kı ılk maçı 30-16 gıbı farkh bır skorla kaybederek bır an- lamda 2 tur şansını y ıtırmış- lerdı Beşiktaş hentbol şube sorumlusu Firuz Drahşan. bugun maçta galıp gelmek ıçın mucadele edeceklennı soyledı Erkekler Avrupa Şa- hırler Kupası'nda 2 tura ya*- kın olan ASKİ, rovanş ıçın Belçıka'da Sportıng Neer- pel le karşılaşacak Karşılaşma21 OO'debaşla- yacak ASKİ. Ankara'da oy- nanan ılk maçı 30-19 kazarn mayı başarmıştı YKM yenildi YKM: 18 Rostov: 21 HAKEMLER: Plesa Toma IV Plıpas Oc w\ lan (5/ (Rch mam a) , YKM: Hafıze 14) Marnna ı5t 2 Gıılden (5) 2 Handan (4) 4\şe (4j I Se\han (4) 1 Sımona (6) 4 Dıana (6) 6, Halemıı (5) 2 Hanıfe (4) ROSTOV: >asnıhkcna (5) Gasano\ a 14) Tcheı no\ olen~ ko 16) X Romenska\a (4) Mıshalu (5) 1 Dnhnenko (4) I kalmu-henko (4) l Goıısn- \a\ 14) 1 4khıome\a (6) 7 Puııe\a 15) 2 Kololılo\a (4) GEBZE (Cumhuriyet) - GebzeY KV1 Spor hentbol ta- kımı, Avrupa Federasyon Ku- pası (EHF) maçında. RusJ ya'nın Rostov takımına21 -18 venıldı Voleybol NETAŞ fark attı F.Bahçe: 0 Netaş: 3 S\LON: Burhan Felek HAKEMLER:^ TemelOne- n C) Çetın 4c a/ ('') " FENERBAHÇE: Kenan (5>- İgoı (5) tem (5) A\e\andr (5) Fazıl<5) Bukan (5)(\le- tehan 5 Galıp 5) \ET\Ş:Bari}/ 7 ) Emrah (8/i indıe (X) 4lı (8) }ah\a (7$ Danıısz (9) (4\dın 6) SETLER: 7 -5 6-15 8-15 ALE\ ANAKÖK ^ Turkıye Erkekler Super Lı- gı'nm dun oynanan maçmda Netaş. FBahçe'yı 3-0 yendı Ümit milli takım Aday kadro açıklandı Spor Servisi - San Mannö ıle yapacağı Avrupa Futbol Şampıyonası grup eleme ma-. çına hazıriık amacıyla 23 ekım çarşambagunu BeşiktaJ ıle ozel maç yapacak Ümrt Vlıllı Takım aday kadros»( açıklandı Ş Aday kadroya şu futbolcu* larçağırıldı Lmıt(Goztepe^, Yav uz (Edırne). \fustafa (Ş&- kerspor). Altan ( Adana), Fa- tıh. Çetın (Bakırkoy), Abdul- lah. Tarık (Balıkesır). Ozet (Kuşadası). GungorıG O Paw şa). İrfan (Y Turgutlu). Hakö (Kaysen), Arap. Nfahır (Kar- şıyaka), Samı (G Saray). Le- vent (Aydın). Onur (Bucaî, Bekır (Inegol). Mı (Y Salırp lı). Erman (Kartal), Seyıt (Er* zurum) L'mıtler, 23 ekırnd* Z Burnu Stadı'nda Beşıkta| ıle yapılacak hazıriık maçın; dan sonra dağılacak Geçmiş olsun Sinan Erdem Spor Servisi - Turkıye \1ıll| Olımpıyat Komıtesı Başkan» ve Lluslararası Olımpıyat Koî mıresı Turkıye Temsılcısı Sıj nan Erdem, CerrahpaşaTıp Fa- kultesi'ndeprof Dr HalukSa» ner'ın gerçekleştırdığı başanlj bır amelıyat geçırdı Erdem'ç geçmiş olsun dıyoruz ve on* 2004 Ohmpıyatlan ıçın yın» ışbaşinda beklıyonız * Altıh 29 ] mverdi ^milyoîSpor Serv isi - Dun koşula» at yarışlannda 1-46-7-6İ 7 - ! kombınesını bılenler 2{ mılyon 456 bın 250 kazandı»
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle