27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
: İ9EKİM 1996CUMARTESİ * * • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Siyah - Beyazlılar, Samsunspor'la oynadığı maçı 70. dakikada Serdar'ın attığı golle kazandı Yorgun Beşiktaş 1-O'a sevindi Beşiktaş: 1 - Samsunspor: 0 H4KEMLER: \edınıGo,lıı ı3j.Seu!aı Çakuoğlu ıv Buı- han \ieı~meı ı6t BEŞİKTAŞ: { .!nrıç(6) Retep(?i Rahım (5) 4Iı (4) Okta\ (4) Mehmeı ı4ı(Dk 46 Sıtıan 5j. )anko\ (6) Seıgen (5)(Dk 89 Klııtlu Seıdıı (6ı iııokacm (6) Eınığıul <2)<Dk "6 'Musıafa 4 SA\\SlN.Boııke>-(6) Fanık 14/. Enan f.v Hakkı (4) Uııal UnDk H<tRecep3) Le\ehtt4> rımoftel5) Imctul (6)(Ok fıH İsmet4) 4'K^ı V Gonge<2)(Dk 29Cenk4) Seıkan (6) ~<GOL:Dk 'USenuı 5ARI KARTHR: Seıgen Rece/ı Hcıkkı Seıkan Tımolu Taı uk Ct ı k "1SE\ IRC1/H ASILAT: /-1 914 5 İO4 240 000 JVSENA ÖZKA\ Inban alışmav agorsun bır kez Istemle- rının sonu gelmez Hele btr de onu sira- daniığındışınaçıkarırsanız \a> halınıze DovTjnr-uzluk ba>Iar enderelde edılebı- lenkrı va da başkalartnda gordugunu ib- ter G Sarav 'ın Pans Saınt Germaın kar- ^ibinda kazandıöı başarıva rakıp takım vandaş.larının ımrenerek bakmamasi mumkun mu' Be^ıkta^ ın Av rupa karne- sı \>>e ortada Ama bu kez daha doğrusu >u ana kadar o\ nadıkları be> Av rupa ma- çında^a^ırtnlar I>ınenkotu vam Be^ık- taş bonuca gıden ovununa alnjtırdı Yan- daşlar artık her 90 dakıka onceM Molen- beek vada Legıa \ar:jovamaeındakı tut- bolu. performanM beklnor Bunun zor olduğunu ba^ta kendılen bılıvorama vı- nede beklıvorlar \e \edim Gokitı nun duduğuvle 10 hahanın ılk kar^ıla^maM ba^ladı Sahada- kı tııtbol vjhn \e gosterı^ten uzaktı To- pu rakıbıneoranla daha çok avağındatu- tan Be^ıktas ın atakları »avısal olarak fazla\dı Samsunspor'unenderhucumla- nndakı sınMİık tse açıkça sezınlenıvordu SamsunsporTeknık Dırektoru Multescu kendısını sinırlendıren N'Conge vı daha 29 uneu dakikada ovundan alınca "Bu da olur mu?" dıvenler oldu Ama N'Gonge nın venne forma gı\en genç Cenk. Rumen çalı^tırıcıvı haklı çıkardı Ilk v arıda gole en fazla v akJa^an takım üe Samsunspor oldu Ancak Mrmiç kontra Jtakla gelen tehlıkevı savu^turup bır anlaıııda vorgun \c iMeksız arkada>- lannı tnotıve ettı ılk \an da aoisuz sona erdı Beşıkta*ıkıncı vanyadaha hızlı baş- ladı Ancak Sıvah-Bevazlılarm art arda ovnadıklan maçların vorgunlugunugoz- lemlemek ıse zor olmadı Bezgın ve ıs- teksiz Mehmet ı Sinan la değıştıren Ra- sinı Kara nın degıl gol vuru^u avakta durmakta guçluk çeken Ertuğrul'u uzıın sure sjhada tutmaMna ise bır anlam ve- remedık Gol gecıktıkçe de tnbunler se- vecenlığını vıtınp »aldırganla^tı Buna bırde hakem Nedım Gokfu nun hataları eklenınee •»ınırler ıvıce gerıldı Ancak bır anımsatmavapmamızdava- rar \ar Oda \ed/m GoMu nun hatalan tek takımın lehme vapmadıgı Serdar ın "'O ınu dakıkadakı golu. de\ ım verındev- >e Snah-Bevazlılara ılaç gıbı geldı Vor- gun Be^ıkta^'tan bu kadar İIVÖNÜ STADINDAN INOTLAR / HtLMi TİRKAY Yankov hakemi sakatladı - Beşiktaş-Samsun»por maçı onceM ıkıtakı- nnır>PAF'lankaıvkjr*!\agd.iıler Vlaı;ı Be- §ıkta^ 9-1 gıaı açıkbirtarkla Kazandı Bırbı- nnden klas hareketlcr bırbırırden guzel gol- tenzkdtk geıt, ^artjllardan Se^ıkta^ ınge- tecegı sağlarn Şu ankı kadroüa vemJan 5 kı- şı a\nı zamanda ger», mıllı tcnııavı da ta$ı- y o r Sa^aş. Emrah. Barbaro>>.\asın\eHuse- vin'lenn hep>.ı bırer vıldız \e ( A) laJuma a- da> futbolculjr Donelım i^ılmaı,a. onı.elıkle>e_\ırcı\ede- gcınmekte \arar \ar Besıktj^lı Jun ı;e<.e îakı- mını \alnizbrakti Adeta se\ırti şoku>aîa- dı Sı\ah-Be»azlılar 0>>aLEFA Kupasi nda b u takım Legıa \ar>o\a \a ka'"a tutmuş 1-1 berabere kalarak bu\uk ba^arı sa|:lamıştı 5ö\le bır ba>annın ardından trıbunlenn boş Lalmaiim Bej»kta>!tlara \akı^tıramadık Bır de günlerden cuma olu^unun rolu \ardielbet- te Tribunlerdekı 5e\ırcı azlığı nedenısle o bek!edı|ımız co^kın u da bulanıadık Sı\ ah- Be>azlı taraftar ba>ta Amokachi olmak uze- re Sergen, Mrmiç \e Orhan a se%gı goste- nsınde bulundular Alpa\ cezalı olduğu ıçın forma gı\ mezken Ravim Kara bu o_\ unı.unun yenne Okta\ a gore\ v erdı Süle>man Seba dwı gete > ıne aramızdav - dı. Sıvah-BevazJıIarın ba^kanı 2 hafta once- sınde olduğu gıbı maçı kapalı tnbunde taraf- tarlamla bırlıkte ızledı \lanche>ter Lnıted senılg^ınden dola>ı "Turkije sizinle utann \or"*dı\e bağıran taraftarlara ba^kan Seba arada bır "SusurTçağrısında bulunduvsa da maı,ın sonlanna dogru. kufur \ıne kendibi- nı gOiterdı kara kartal sahaya. 'Atam izindejiz'pan- kanı_\la eıkınca taraftar avağa kalktı \e tut- bolcularalkı^ vağmuruna tutuldu. tnbunlere harcket geldı Anc3k gozumuze ı,arpan bo^ verler bızle bırlıkte vonetıcılerı de rahatsız edıvordu Be^ıkta/ın bekledığı golu bulama- dığıdakıkalardao\unelektırıklenı\erdı On- ce Sinan sonra da Ertuğrul'la tartı^an Sam- sun»>porlu \uraJ ın \apt/ğı centılmenlık di^ı hareketier hakem Nedim Goklu tarafından es geçılınce tnbunler a\aga kalktı Maçınen ıl- gınç anı ı>e hakem Nedım Goklu'nun Be>ık- taşlı \anko\ un darbesıvle sakatlanmaiivdı Beşiktaş atagında Bulgar ovuneunun ıstem dı^ı gerçekle^tırdıöı sen hareket sonucu sek- me\e ba^la\an Goklu bır sure sahada tedavı gordukten sonra ovuna de\am ettı Sonuçta Be^ıkta> belkı ıvı ovnamadı ama ınatçı \e ısrarlı futbolunun kar^ılıgını ıkıncı v anda bulduğu golle alıp lıgdekı galıbı\et »e- ribine bır venısını daha ekledı Madı'nda Samsunspor'u venmesini bildi.(r-otoğraf ALI ESER) ELEŞTİRİ / M4HMUTSERT Beşiktaş Kazanmayı Sürdürüyor Beşiktaş hafta ıçınde oynadığı Avrupa Kupası maçının, fızıksel değılse de beyınsel yorgunluğunu uzerınden ata- mamış Sıyah-Beyazlılar savunma orta alan ve atak or- ganızasyonlannda topu kolaylıkla kontrollerıne almalan- na karşın yaratıcılıktan uzaktılar Samsunspor, ozellıkle ıkılı mucadelelerde hırslı ve ener- jıktı Beşıktaş'ın yorgunluğundan yaraıianabılmek ıçın to- pu kaptıklannda olabıldığınce yuksek tempoda oynama- ya kalkıştılar Karşılaşmanın ılk yansı boyuncada bunu ba- şardılar Kırmızı-Beyazlılar gerıde ve orta alanda kalaba- lıklaşıp Beşıktaşlı oyuncuların hareket alanlannı daralttı- lar Ve kazandıklan toplarla sağ kanattan VuraCla etkılı ataklar gelıştırdıler Beşiktaş orta alanının kenar adamla- n Oktay ve Serdar rakıp savunmanın arkasına sarkacak atakları yapamadılar Daha doğrusu Samsunsporlu sa- vunma adamları tarafından etkısız hale getırıldıler Yine bu bolgede Beşıtaş'ın oyun kurgusuna ışlerlık kazandıracak Mehmet (kı ıkıncı yarı yerını Sınan'a bıraktı) ve Sergen'ın edılgen oyunu, Sıyah-Beyazlılann rakıp kalede yeterınce gol pozısyonu uretmemesının nedenıydı Karşılaşmanın ıkıncı yansında Beşiktaş savunmasın- dan zaman zaman Rahim ve Ali de ataklara destek ver- mek ıçın ılenye çıkınca, Samsunspor karşı atak gelıştıre- rek genış a\anlar buldu Ikı ekıp ıçın bır degerlendırme yaparsak, Samsunspor- luların Beşıktaş'a gore daha lyı yoğunlaştıkları ve daha ıs- teklı olduklarını soyleyebılırız Ancak futbolda savunma yapmak atak oynamaktan daha kolaydır Topu kaienız- den uzak tuttuğunuz surece başanlı sayıhrsınız Oysa atak gelıştırmek once taktık planların becerılı bır bıçımde uy- gulanmasıdır kı bu oldukça karmaşık bır ıştır Dun gece Beşıktaş'ın yıldızlarının yenne ış yapanlar, ta- kımın askertenydı Ancak unutulmaması gereken nokta Sı- yah-Beyazlılann buyuk bır oyun dısıplınıne sahıp olmala- n Karşılarında çok canlı savunma yapan bır rakıp olma- sına karşın kendı oyun şekıllerını ısrarla uygulayıp en so- nunda bunu kabul ettırdıler Oyun ıçınde sıvrı/en bıroyun- cu yoktu Gerektığı bıçımde mucadele edıp tek golle de olsa uç puanı almasını bıldıler Beşiktaş takımında Oktay'ın başanmı (performansı) ıse çok ılgınç Oyuna sonradan katıldığı maçlarda çok başanlı olup goller atarken ılk onbırde oynadığında çok etkısız Kendını oyuna daha çok vermesı gerek Ozetlersek Sıyah-Beyazlılar yogun maç trafığle geçen haftayı kayıpsız kapartılar BİNİCİLİK/ZEKRİ> BILhlKR Ankara'da Kupalar Haftası Bınıcılık sezonunun ısme ozel unvan jnusabakalan her yıl ekım ayının ıkıncı paftasında başlar Ikı hafta suren bu fnusabakalar Turkıye'de bınıcılık sezo- nunun en anemlı musabakaları olarak kabul edı«r / v " " ' ı y " Hafta sonunun ılk onemlı musabaka- sı, GenelkurmayBaşkanlıgı Kupası /dı Bu musabakanın bınncısı Strecht adlı atıyia Ata Zorlu, ıkıncısı Benek adlı atıy- la Tunç Çapa. uçuncusu Grandıos ad- lı atıyla Ülkan Delikan, dorduncusu Benjı adlı atıyta Avnı Atabek oldu Daha sonra Kara Kuvvetlerı Bınıcılık Ekıbı nın çım sahasında koşulan musa- bakalarda KKK Kupası'nda astsubay Kadır Kartal, Tokat'la bırıncı Mert Alı- çıoğlu, Chıcco adlı atıyla ıkıncı, llge Öztamur da Anadolu adlı atıyla uçun- cu sırada yer aldı Kara Harp Okulu Ko- mutanlığı Kupası'nı Dufy adlı atıyla Ata Zorlu kazanırken, Rasputın'le yanşan Sinan Gencer ıkıncı Sıd adlı atıyla da AsuBökeuçuncuoldu Çarşambagu- nunun ılk musabakası Bedrı Boke Ku- pası'ydı Çok lyı bır yanş çıkaran Sen- cer Can, Grand'la şampıyon olurken Ferdınand la Sinan Can ıkıncı, Mumys Boy'la da Avnı Atabek 3 'lukle yetındı Aynı gunun son musabakaa olarak yal- nız junıor'lara açık olan lnonu Kupası, koşu/du 2 manşlı kupanın bınncısı ve ıkırtcısr bu yıtın başanlı bınncısı Tequ- ıla-Hunter adlı atlarıyla Serra Önkal'dı Uçunculuğu ıse Onur Coşkun, Chrıs- tal adlı atıyla aldı Perşembegunu Inanç Ayas Kupası koşuldu Bu kupanın bınn- cısı Dufy adlı atıyla Ata Zorlu'ydu Sinan Gencer, Ferdınand'la ık/ncılığı, Fevzı Atabek ıse Kıng Sprıng'le uçunculuğu paylaştı Daha sonra son musabaka olan Devlet Bakanlığı Kupası koşuldu Junıor'lara açık bu kupayı da başanlı bı- nıcı Serra Önkal, Tequıla adlı atıyla al- dı Onur Coşkun ıkıncı, yıne Serra On- kal uçuncu oldu Ankara unvan musa- bakalannın en onemlı dort yarışı ıse bu- gun ve yann koşulacak Bugun Ankara Beledıye Başkanlığı Kupası ve Başba- kanlık Kupası yarın ıse TBMM Kupası ve Cumhurbaşkanlığı Kupası koşula- cak Bu musabakaların genel havası ve sonuçlannı bır dahakı hafta aktaraca- ğız Tum bınıcılere başan dılektenmte. 18. Avrasya Maratonu ve Halk Koşusu yann İstanbuFda koşuluyor Spor îkî kıtayı birleştirecek Maraton Güzergahı 5km Su/5km Sunger/2.Skm. ••Maraton •s'Halk Koşusu Maslak inönü Stadı FINISH Unkapefü Altunızade Halk Koşusu Start -Yenıkapı ^ ^ ^ ^ ^ ^ M A R M A R A 0 E V I Z I SporSenisi-LluslararaM 18 Istanbul A\ras>a Maratonu ve Halk Koşusu varın Istanbul'da »erçekleşecek 42kılometre 1^5' meööhk maratonla 10 kılomet- relık halk ko^ıt>unun Martlan *a- bah saat 09 OO'da Altunızade"de venlecek \eon bmlerAsya'dan Avrupa yako^acak TRTveEu- rosport un naklen \ av ımlav aca- ğı sporşolenı lnonu Stadı onün- de sona erecek Bu vıl 78 ulkenm katılacagı Avrasşa Maratonu'nda erkek- lerde Zeki Ozturk, Havdar Do- ğan.Gazi Işıkoglu.Cihangır De- mireL Fatih Çintimar. \\alter Durbano. Caıim Avala. Ba> an- larda LaleOztflrk. Nina KOMIS- kina. Firiva Sultanma ve Rim- ma Doubovikgıbı unlu atletler varışaeak Avrasva Maratonu nda er- kekler ve başanlarda bırıncılığı elde eden bporculara 15 bın do- lar ıkıncıve 10 üçuncü\ede5 bındolaroduldağıtılacak Avrı- ca Halk K-o^usu nda bınncıve mıKon lıra odul venlecek Öte vandan maratonu tamamlavan her sporcuva da madalva \e tı- >ort venlecek Bu arada parkur rekorunu kıran iporcuva da 5 bın dolar ozel odul venlecek Start 1979'da \erildi Fıkırbabalığını kendı ulkele- rınde koşan Alman turıstlerın vaptıgı Avrasva Maratonu. ılk olarak 1979 vılında koşuldu Toplam 34 yerlı ve vabancı at- lettn katıldıgı ılk maratonu. Zonguldak bolgesınden Hasan Sa>lan kazanmıştı Bugune ka- dar I" varışın vapıldıgı mara- tonda 1) kez Turk ^porcular bı- rıncılık kursusune çıkarken 6 kez de vabancı atletler ılk sırayı aldı Yollar kapanacak Trafik bu kez maraton için duracak İsfanbul Haber Senisi - Av ras\a Maratonu nedenıvle. vann Boğazıvi Koprusu vebazıkav- iaklar araç trafıgıne kapattlacak Emnıyet Müdurlugu'nde vapılan açıklama- va gore Alrunızade Kopru>u altmdan başla> a- rak. lnonu Stadfnda sona erecek ko>u nedenıv- le, D-100 (E-5) Karayolu Halıç Koprusu ıstı- kametmden gelen araçlardan Anadolu vakası- na geçmek ıstevenlenn Fatih Sultan Mehmet KopnibU nu kullanmaları gerekecek Boğazıçı Koprusu nun saat 08 45'e kadar Avrupa-Asya ıstıkametınde Bev lerbev ı-Usku- dar katilımından ıçerı gırmek koşuluyla taşıt trafıgıne açık rutulacağı belırtıldı Avrasva Ma- ratonu nedenıvle saat 09 15 den ıtıbaren San- ver-Ma:>lak-Istınve ıs>tıkametmden Levent vo- nune gıdecek taşıtlann sahıl yolunu kuilanma- ları gerektığı bıldınlen açıklamada Yenıkapı sahıl voluışıklardan ıtıbaren Yedıkule Onuncu Yıl Bulvan Kavşagı na kadar olan kesımde sa- at 10 00"dan ıtıbaren kı^a »urelı olarak çıftvon olmak kavdıvla ortada bulunan transıt geçış volununkullanılacagı kara vedenıztarafında- kı vollann ıse trafıge kapatılacagı kaydedıldı B U G U N Saat : 21.25 O K ER TDEN BILGIYE VE DUYARLILIGA ODUL... EğerTjılgıntze guvenıyorsanız, ülkemizde ve dünya'da gelişen olaylara duyarlıysanız, kavrama yeteneğinizi gelişti JOKER kervanına katılabilirsiniz. TRT'nin 5 YILLIK GURURU Basketbol Efes ve Ülker umutlu SporServisi-Efes Pılsen ve Ulkerspor'dan Avrupa Kupası'nda bır galıbıvet daha Llkemızı bu sezon Avrupa Super Lıgfnde temsıl eden ıkı takımımız oncekı gun İstanbul da ov- nadıkları karşıla^malarda gruplanndaj galıbıvetlen- nı aldılar Abdı Ipekçı Spor Salo- nu'nda ovnanan kar>ılaş- mada Llker^por Israıl'ın guçlu temsılcısı ve avnı za- manda grup Jıden Maccabı Tel Avıv'ı ıkıncı yarıdakı nabetlı :>ut vuzdelerı ıle yendı Avhan Şahenk Spor Salonu'nda oynanan karşı- la^mada ıse Efes Pılsen. Is- panva'nın Sevılla takımını zorda olsa>enerken coach Avdın Ors. "Karşüaşmavı kazanmamızdakien büv uk etken sav unmadan hiç kop- mamamız oldu" dedı Ors. hucumda değışken bır gra- fık ortava ko>duklarmı be- lırterek şunları sovledı "Hucumda top kavıpları- mız. şurlanmızm istenilen düzevde olmaması gibi so- runlar vaşadık. Ancak sa- \ unmada hiçbirzaman ko- puklukvasamadıkvebuda maçı kazanmamızı sağladı. kasım a\ına kadar olan arada eksikJerimizi gidere- rekligin ikinci vansına baş- lavacağız." Efes Pılsen monundeılk vanvı Vırtus Bologna lıder olarak tamamladı Avrupa Super Lıgı'nde grup maç- larına ~* kasım tanhıne kadar ara venldı Ligde iki maç Trabzon Kocaeli SporSenisi-Turkıvebınn- cı futbol lıgının 10 haftasina ıkı karşıla>mavla devam edı- lıyor Gunun ılk karşıla^ması Zevtınburnu Stadı nda Ze>- tınburnuspor ıle Denızlıspor arasinda 14 OO'tebaşlavacak maçta iıgde henuz galıbıyetle tanışamavan ev sahıbı takım mutlak 3 puan beklıvor Ikıncı kar>ılaşma ıse Avnı AkerStadı nda 19 00'dabaş- lavacak Trabzonspor-Koca- elıspormaçı CINE 5 ekranla- rından naklen )dyımlanacak Futbol Türkiye: 5 İspanya: 1 STAT:/y HAKEMLER: Hcılıl Kulen- deı (6) \ecmı Südu\ (6) \cımık KUIÜÇOZ 16) TLRKİ\E:'XW;r (6) Şu- bun (5) Bekıı (5) Rec ep 14) (Dk 46 Hcıkan 5) Selahaınn (5) \luhammet (>) \lah- ıııııl (5) Enan 16) En\er (8) Kenıul C?) \fusrcıfa (6) (DkMBııol ') İSPANYA: Lozano (4) Ce- saı (5) Ouıntana (5) Feı- nando Ore/as (4) Ganıa (5), Bnıno (4) Anas (5) Rodngue: (5) \argas (4) Jeslıs Ore/as (4) GOLLER: Dk 10 Kemal Jk 41-69-^1 Emer M 55 Hakan Jk 62 4ııas ANKARA (Cumhurivet Burostı) - Işıtme Engellıler Dunya Kupası grup eleme maçında Turkıve. 90 dakıka 10 kı$ı mucadele eden Ispan- va'vı v l yendı Karşılaşma- nın ıkıncı varısını ızleyen spordan bOrumlu Devlet Ba- kanı Bahattiii Şeker, maçtan sonra ^eref trıbununde fut- bolcuiarı tebrık ettı Turkıye- tspanya l^ıtme Engellıler Dunya Kupa^ı grup eleme maeının rovan!>ı 23 kaMtnda Madndide ovnanacak TV'de spor TRT3 15.40 Basbakanlık Bı- nıcılık Kupası. CINE 5 I8J0 Futbol. 19.00 Trabzon-Koca- elıspor (Naklen). 23.15 Boks Cünün programı 1. Lig 14.00 Z Burnu-Denızlı (Z Burnu). 19.00 Trabzon-Ko- caelı (Avnı Aker) 2. Lig 1. Grup: 14.00 \ı^anta>ı - GOPa^a (Alıbevkov) 2. Grup: 14.00 Goztepe - YSalıh- lispor (Alsancak) 3. Grup: 14.00 Kemer - Duzce(Kemer), 4. Grup: 13J0 Şekerspor - YYozgat(Cebecı lnonu) BASKETBOL İstanbul Abdi İpekçi: 15.00 M J Ortakov - Tuborg 17.00 Llker-RAKSİTL (Ajhan Şahenk) I4J0Efes -TEDKolejlıler 17.00 G Sarav - Fenerbahçe (Janir Ataturk) 17.00 Kar^ıvaka - Beşiktaş (Ankara Ataturk) 17.00 PTT - Daru^afaka (Koma 100.Y ıl Spor Salonu) I6.00KKonva-NETA$ (Kavseri Ataturk) 17.00 Mev suspor - Tofaş \OLEVBOL (Burhan Fetek: 14.00 M Kolejı-Emlakbank(E) 17.00 Galatasarav-Eczacıbaşı (B) (Burhan Felek Şişme Salonu) 13.00\eşılvun-D \aklıvat(B) 14J0Beşıktaş-DSl Nılu'fer(B) (SelimSırnTarcan) 1230 \akıfbank-G Sıgona (B) 14.00Emlakbank-E\KA (B) 15.30Zıraatbank-Arç.elık (E) 17.00 Halkbank-G Sarav (E) (Izmir Ataturk) ll.OOk^ıaka-GENTAŞlB) HENTBOL 17.00 GNP Kupa^ı BJK - CSK Mobkova (Bav rampaşa) SLTOPL 16.00İ1 Bınncılığı Musabakala- n (Atakoy) ESKRİM 10.00Gençler (1 Bınncılığı (Ab- dı İpekçi) 1. KOŞL: F Buroş (2). P Tavkan(l). PP Pehan(5). S Taj Mahal (3) 2.KOŞL:F Samtaş Stud(5). P Pla>bo> Junıor (2). PP Harbınger(3) 3.KOŞL:F Zemherı (12), P Pantomıme 1 (9). PP Mor Menekşe(7), S Natalıa(8) 4. KOŞU: F Burberry (1). P SandStrom(4). PP Rey(lO), S VıeuxMoghol (5) 5. KOŞL: F Bartınlı (2). P Kuban Bamka (3). PP Mert Yasın (6), S Kasapoğlu(5) 6.KOŞL':F Yavuzhan (6), P Bozdağ(7) PP Bukentay(2), S Mah(8). SS Seraen(5) 7. KOŞL: F Tatlıbela (4). P Arabım (5). PP Rula (8) S Nurseda (3) Günün İkilisi: 3 Kosu 9 12 Tabela Bahis: 6 7 2 8 5 ALTILIGANYÂNH 12 1 9 4 7 10 5 2 6 4 5 8 3
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle