28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19 EKİM1996CUMARTESİ CUMHURIYET SAYFA HABERLER Yeni Trafik Yasası kurallara uymayan sürücü ve yayalara yeni yaptırımlar getiriyor Kaza yapanlar teşhır edttecek: Karayolunda yofcu taştmscılıgı yapan otobusterın neden olduklan oiumlu trafik kazası sonuçlannın kusurfu araç ve aracı kullanan sunjcu tte araca art plaka numaraları ve bağlı olduğu fırma adı kamuoyuna "medya" aracılıgıyla teşhır eddetHİecek Trafik dersı: llk ve ortaotaJllarda eg*m amactyla zorunlu trafik dersten okutulacak Yurt genehnde yayın yapan yerel, ulusal radyo ve fefevtzyon koruluşları, yapacaklan haftatık egıtım programlarının en az 30dakıkasını trafik konusuna ayıracak Reklamdan trafiğe pay. Tıcan araçlarda teşhır edılmesıne ızın venlen rektamlardan etde edılecek gefınn yuzde 251 Trafik Hızmetiertnt Gelıştırme For>u na aKtaniacak Araç sahıbme kolaylık: Noterienn yamsıra trafik şube ve bunolannda da araç devır satısı yapılabılecek Ehlıyetler 4 yılda bır değışecek; Otobus surucuterı ortaokul mezunu olacak Surucu belgelen 4 yılda bır değ/şmiecek Ongoruien sure sonunda ehlıyetını degışt>rmeyen surucuier araç kullanmaktan men edıtecek SKjortası yapttrmayanlar ıçtn 1 mılyon 600 bın kra para cezası. Eirtsız surucû kursu açanlar ıçın de 108 mılyon iıra para cezası, 3-6 ay arasında ftapıs cezası geiıyor Araçlannda tatograf ve taksımetre bulundurmayan tıcan araçlar 7 mıiyon 200 bm İıra, karayolunda başfboş ftayvan bırakaniar 18 mılyon İıra para cezası ve 2 ay hapıs cezasma çarptınlacak Kırmcı ışıkta geçenier ıçırr 1 mılyon 800 bın İıra, trafik ışaret ve levhalanna uymayanlara da 3 mılyon 600 bm İıra para cezası getınldi. Yeni Trafik Yasası'yla polisin ceza yetkisi 1 milyon 800 bin liradan 14 mılyon liraya yükseldi Cezalara yeni düzenleme- 4\KARA(CumhurivetBûrosu)-ka- rayolurda can gınenlığının saglanmasi kazalann azaltıîmasi amacıv la secıkme- h olarak TBVfMüe kabul edılen Trafik Yasası vayavesuruculereağır para ceza ları getınyor Trafik polisimn cezd yetkı- ,sını 1 mılyon 800 bın lıradan 14 mılvon Jıra çıkaran vasa gereğı. uç kez alkollu araç kuilandı'gı belırlenen surmunıın bel- "gesıgenalınacak Kuralları ıhlaledensu- Vuculere 2 ıle 6 a\ arasında hapıs cezası uvgulanacak ^asavagore ızınvebelge almadan surucu kursu açanlara 108 mıl- -yon lıra. \etkiM2 kı^ılerce park ucretı alın- Tnasına da I mıKon 60(1 bın (ıralık para cezası ongoruldu 1997 vılı ocak avından mbjren vurur- ,1UĞU gırecek olan yasada araçlannda ta- kograt v e taksimetre cıhazı bulundurma- (yanlar 7 mıKon 600 bın İıra para cezası odevecek Karavolunda basiboi hayvan yasağma uymavan havvan sahıpierme 18 mıKon iıra para cezaM \enlırken kazava neden olunmasi durumunda 2 a\ hapıs cezası uy gulanacak Sunıculenn araç kul- lanırken. cep telefonu kullanılması va saklanırken. araçlardan çop atılrnaM \a da dokulmesi vasaklandı Trafik suçtı ış- lendıgı tarıhten ıtıbaren gen\e dojrru 1 yıl ıçınde toplam 100 ceza puanını doldu- ranlann surucu belgesı ?a\ bupuanınav- nı yıl ıçınde 2 kez doldurulması duru- munda surucu belgesı 4 av surevle gen alınacak Baa ceza >aptınmlan şÖ\ le: - Araçlarda \ uksek sesle muzık dınlen- mesı. emnıyet kemerı kulljnılmamasi îZMgHıKC-a araç kullamlınasının bedelı I mılyon 800 bın İıra - ŞehırleraraM akar- vakıt ısta->\onlarında sağlık malzemesı Jjj4(*(d(gpıai)jak 3 mılyon 600 bın İıra ' | ^flfelt sorurnluluksıgortasıyaptırma- Tnalplmılyon 800 bıfl iıra -'llgılı kuruluslardan ızın almadan ka- ırayBlunda çalışma vapmak 7 mılvon 200 bın.,-{lra l -'Kaza yennde \z delıl \e kaza duru- jrnuSudeğıstjrmek "" mıKon 200 bın ı -•'jCırmızı ışık ıhlalı 3 mılyon 600 bın -jârafık ışaret levhalara uymamak 3 hıılybn 600 bın (10 ceza pııanı) , - Hız Mnırlannı > uzde 50 aşmak 3 mıi- vonöÖÛ bın (5 cezapuanu -^fız sınırlarını vuzde 50 nın ustunde aşmak 7 mıKon 200 bın (15 ceza puanı) - Saâa \ e sola donus kurallanna u\ ma- mafc 1 mılyon 800 bın -Hatalı şentdeöistırmek3 mıhonöOO bın (10 ceza puanı) ! -Parkvasagına uymamak 1 mıKon 800 jbın-(5ceza puanı) 1 -Uvusturucu ve\ake\ıf\erıcı madde- ien^kullanarak araç kullanmanın cezası 28 fiiıljon 800 bın İıra para cezası (6 a\ hapıs) Bır \ ılda uç kez alkol alarak araç kullandığı saptananlarbırvıl hapsemah- kumedılecek veehîıvetı 5>ıl -,ure\lege- h alınacak Yeni yasaya eleştiri Yapısal değişim gerekli' • Makıne Muhendıslen Odası Danışma Kurulu >enı Trafik Yasası'nın >alnızca ceza artınmı ongorduğunü belırterek yapısal değışıkhkler yapılması gerektığını sa\undu Yasada kamu kuruluijlan \e sıvıl orgutlerın gozardı edıldığı kaydedıldı ANK AR.A (Cumhuriyet Burosu) - Turk Muhendıs \e \1imar Odalan Bırlığı'ne bağlı Makına Muhendıslen Odası (MMO) Danışma kurulu uyelen, TBMM'de oncekı gun kabul edılen yeni Trafik Yasası'na, ~\apısal değişikîikler gerekmesine karşın, ceza > ukseltinıivle vetinildiği" eleştırısını getırdı Muhendısler. yol yapımındakı tespıt çalışmalarının meslek odasından alınarak Turk Standartlar Enstıtusu'ne venlmesını de protesro ettı MMO'nun d,un yaptığt-açıMamada. Trafîk Yasası eleştmldı Açıklamada, ra^ımacılıkta benımsenen karayollarına dayalı polıtıka eleştırılırken \asada gerekli yapısal değışıkhklere \er \enlmedığı dıle getınldi Açıklamada. >asanın ujgulanmasıyla 6 bakanlığın vetkılendınldığı, ancak konuvla ılgılı kamu kuruluşu ve sı\ıl orgutlenn gozardı edıldığıne dıkkat çekıldı Trafik konusunda çalışmalar \apan kurum kuruluş ve bırlıklerın esgudumu ıçın "Trafik Guvenliği Koordinasvon Kurulu" oluşturulmasının gereklılığı dıle getınldığı açıklamada. yeni yasada vol vapımında motorşase tespıtı vetkısının MMO'dan alınarak TSE'ye venlmesı eleştmldı Açıklamada. "Veni vasavla tarafsu olan 'oda'nın denetim vapması engellenerek. devletin kendi kendini denetlemesi soz konusu olu>or" dendı Meslekı denetımın makıne muhendislennce yapılması gerekJılığme ışaret edılen açıklamada surucu belgelenne \ ıze ışlemının surucu belgesı yenılenmesı bıçımınde olmasi da eleştmldı TAKSİ ŞOFÖRLERİ TRAFİK POLİSLERİNİN YENİ YASAYI DA KÖTÜYE KULLANACAĞIIVI SAVLNLHfOR 'Rüşvetin de tarifesi yükselecek' \zgelişmiş ulkelerin en buvuk sorunlanndan birini olu^ruran trafik kazaları nedeııivle lurkive de buvük kavıplar \erdi. V ılda binlerce kişinin ha\atını ka> bettiği. onbinlerin sakatlandığı ve miharlarca liranın harcandığı trafik kazalannın önlen- mesi ıçın şimdive dek alınan önlemler sonuç vermedi. Şimdi umut çok ağır cezai >aptınmlar içeren veııi Trafik \asasf nda. • Trafik polislen. yasalann herkes ıçın ü}gulanaDilır olmasi gerektığını kaydederken 5zellıkle 'seni sürdürürüm' tehdıtlennden yakınıyor. Taksı şofbrlerı ıse yeni vasanın fûş\etçı polıslenn gelır kaynağını jmıracağına ınanı>or İstanbulHaberSemsi-V ılbaşın- da yururluğe gırecek \enı Trafik Yasası nın "kazalan vuzde20ora- nında a/altacağT ancak uygulama- da \enı sorunlaryaratabıîeceğı sa- vunuldu Bır trafik polısı "jasala- ruı herkese a> nı dlçude uv gulanma- sınısağlamakgerektiğinr \ urgula- dı \c "Adamın arabasmı çe\iri>o- ruz, '\okbakanınakrabası>ım.\ok millelv ekjlinin kardeşiv im. şuv ıım. buvum" dherek haritadan >er be- ğenmemizi sö\luyorlar"'dedı "Venı Tratık \asası vla ılgılı goruslerıne başvurduğumuz. trafik polısı tak- sı şofbru ozel otomobıl surucusu ve \urttaşlar şunları soşledıler Taksı şofbrlerı AhmetGülkıran (36) Giıven Elmaslar (26) \e Ra- mazan Toptaner( Ts) -Bınasat^ sa olsa polisin işine varar. Rüşvetin İSTANBUL BAROSU AVUKATLARINA DUYURU ÇAĞDAŞ AVUKATLAR GRUBU 2400 avukatın katıldığı ÖNSEÇİM sonucunda adaylarını belırlemıştır Bu sayısal ve nıtelıklı desteğın Genel Kurul'da daha da artacağı kuşkusuzdur Demokrat/k, katılımcı, laık ve etkın bır baro yonetımı ıçın sızlerı Genel Kurul'a katılarak, gucumuze guç katmaya çağırıyoruz ÇAĞDAŞ AVUKATLAR GRUBU BAŞKAN ADAYI AV. DR. YÜCEL SAYMAN Sanar Yurdatapan'ın tutuklanmasına tepkiler sürüyor 'Türkiye'de diktcıyönetimiyaşanıyor' İstanrHil HabtrServisi-Sanatçı Şanar Vurdatapan'ın, MED TV'ye program yaptıgı \ e PKK lıderı Abduüah Ö- calan'a yönelık suıkast gınşımını kmadığı gerekçesıyie Ankara Devlet Guvenhk Mahkemesi'nce (DGM) tutuk- lanmasına tepkiler »uruyor Turktye Yazarlar Sendıkası (TYS). Çagdaş Hukukçu- !ar Derneğı (ÇHD) Istanbui $ubebi ıle Aiman Yeşıller Par- tısı Berlın Mıllerv ekiiı İsmail Hakkı Koşan, Yurdata- pan"ın tutuklanmasını kınadı TYS Genel Başkanı Atml Behramoğlıı ve Genel Sekreîer Emin Karaca ımzasıyla yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'de dem«Aj-asi kılıfi geçırilmiş dikta yönetimi'' buiunduğu belırtılerek, şu goruşlere jer venldı **Bu çirkin oyun. artık gerçekten bıkkınfık verdi. Türkne'd«ki shasal >önerinıin adı kesin- liklt demokrasi değildir. Bu. göstermeük bir demokrasi biledeğildir. Türkiye'de demokrasi kılıfi «eçirilnıiş bir dik- ta vdnetimi vaşanmaktadır. Bu ulkede ce?ae\ lerinde tek bir düşünee suçlusunun bile kalması. hepimiz tçin, biitün aydınlar için J-Ü2 karasıdır." Çağdaş HukukçuJar Derneşi) Jsfanbul Şubesı'nce yapılan yazılı açıklamada da tutuklamakarannın, ''hukıı- ki olmaktan çok siyasi" olduğu savıınularak. bu kararla bır ay dının daha demır parmaklîHar arasma konulduğu kaydedıldı AçıkJamada şöyle denıldı "Bu tuluklama karan,bir kezdaha ülkeuıizde düşûnce «kgıiriüğü. demokratik hukuk devltti ve demokrasi kavramiarındafl nc kadar uzak oiduğunu gostermiştir. Resmi idt'olojisine muhalıf butıin demokrasi güçierini olduğu gihi. vûzierce muhalifyazar,çizer, sanatçı veaydını cezaevlerinedokiurandevlet.demokrasi av ıbına bir venisi- nidahaeklenıiştir. "Kutsal devletı koruma' mantığıilein- sanlara deli gomieği içtrisinde vaşarnayı dayatanlar, ulke >eınsanlanmıza bu av ıplaria son günlerdegündemdeolan 'ulusat onuru' ayaklar alfına aldıkJartm biimeiidirier. Düşünee, zincirlerinden kurtulup özgüıieşmedikçe, hukuk devleti ve insan haklannın gerektirdigi du/en- (ecneler yapılmadıkça, eraekçi ve ezilen halklann üz- erindeki baskılar kâldırılmadıkça. demokrasiden söz edilemez." Alman Yeşıller Partısı Berlın MıJletvekılı İsmail Hakkı Koşan ıse u TürkiveCumhqri>eti'nincağdaş.demokratik. insan haklanna savgüı. banştan yana \e her etnik kok- enden insanına eşit muameleeden bir toplum olınasını is- temevenJer, Yurdatapanı iusfurmava çalışıyorlar" dedı katlanarak artacağı »onişündeviz.*" \\han Doğan (Surucu) "Luks arabalara polıs ceza kesmekten "haklı'olarakkorkuyor HartaMer- cedesveBM\\ gıbı arabalançe\ır- mıyorlarbıle Bu hafta ıçensinde ı- kı tane maddı hasarh trafik kazası , vaptım Ikisınde de surucu- lerınehlıyetı yoktu Surucu- lerden bın ıse kaza anında cep telefonuv la konuşuyor- du " Şaban Doğan "Insanlara kolav kola> ehlıyet venlme- sın Alkollu araba kullanan- lara da musaade edılmesın Trafik cezalan daha ağır ola- bılırdı Ya\a haklannın da korımmasıgerekıyor Trafik kurallanna uvma\ı meslek halınegetırmelıyız Adının açıklanmasını ıs- temeyen bır trafik polısı "Trafik cezalarını uygu- larken bazı isrisnai durum- lar meydana gelebilijor. \danıın arabasmı çeviri- >oruz. "\ok bakanın akraba- sıyım. yok mılletvekıhnın kardeşıyım' diyerek harita- dan yer beğenmemizi soy- luvorlar. Once kanunların herkese aynı olçude uygu- lanmasını sağlamak gere- kiyor. \eni trafik yasasının uvgulanmasıiçinhenuzbi- ze bir emir gelmedi." ARAYIŞ TOKTAMIŞ ATEŞ NedenBilgiÜniversitesi? Perşembe gunu bır okurumun Bılgı Unıversıtesı çerçevesınde yonelttığı soru ve eleştırılerı içeren bır mekîup yayımlamıştım Bugun o mektubun yanıtı- nı yayımlıyorum Sevgılı Reyhan Erkenci, Çok terbıyelı bır uslupla kaleme almış olduğun ve ılk bakışta haklı gıbı gorunen eleştiri ve sorularla do- lu mektubunu sanıyorum tum okurlanm ılgıyle oku- dular Şımdı bu konulardakı goruşlerımı yınelemek ıstıyorum Umarım "kafanı kurcalayan" konuların aydınlanmas/na yardımcı olabılırım Öncelıkle şu nokîayı vurgulamak ısterım kı, ben paralı eğıtıme hâlâ karşıyım Eğıtımın herduzeyde, tumden parasız olmasından yanayım Aynca senın de mektubuna almış olduğun şu paragrafta yazdık- larıma, yaşamımın sonuna kadar ımza atarım "Eğıtımde dengesızlık daha ılkokul oncesınde başlıyor llk ve ortaoğretımde parası olan' ve pa- rası olmayan' oğrencıler arasında oyle bır uçurum yaratılıyor kı, zaten yuksekoğretım aşamasında lyı unıversıtelere gırenler, 'parası olan' aılelerın çocuk- ları oluyor Sonuç olarak, onlar da bızım çocukla- rımız Bu arada fukaralık çemberını' kıran tek-tuk oğrencılerı de tarıkatlar kapıyor" Ve bu uçurumun derınleşmesıne, senın yazdığın gıbı "bırkazma "da ben vurmuyorum Tamtersıne, oralarda okuyanlar da bızım çocuklanmız olduğu ıçın, ılerıde bu uçurumun kapatılması ıçın kavga ve- recek, çağdaş laık ve demokrat "vatandaşların "ye- tışmesıne katkıda bulunmaya çalışıyorum Ve hıç kuşku yok kı, memleketımızde, başta eğıtım olmak uzere her alanda ortaya çıkan derın uçurumların nedenı ve suçlusu, ne benım ve ne de fstanbul Bıl- gı Unıversıtesı'nın kurulmasına katkıda bulunan dı- ğer arkadaşlarım Gerçekten, kurucuları arasında olmaktan onur duydugum Istanbul Bılgı Unıversıtesı (İBU) çok emeklerle ve ayrıntılara ınen uzun çalışmalarla ku- ruldu Amacımız çagdaşbılgılerledonatılmış uret- ken ve demokrat ınsanlaryetıştırmek Zaten soz ko- nusu ılandakı oğretım kadrosuna bakarsan, bunu kolaylıkla gorebılırsın Belkı hatırlarsın Bız bu vakıf unıvers/tesını kurma- dan once, Londra ve Portsmouth unıversıtelerının dıplomalarını vermeye yonelık bır eğıtım kurumu oluşturmuştuk "Istanbul School for Internatıonal Studıes (ISIS)" adını taşıyan bu okul muthış eleştı- rıldı Hatta "Korsan Unıversıte" olarak ısımlendırıl- dık Oysa kı OSYM de ıstedığ/ yen tutturamayan binlerce çocuğumuz her yıl yurtdış/na gıdıyor Ve bunlardan bır bolumu, kelımenın tam anlamıyla "zı- yan oluyor" Ayrıca her yıl mılyonlarca dolarımız bu kanaldan yurtdışına gıtmış oluyor ISIS'ın amacı, bu ogrencılerın ve aılelennın gereksınımlerım yurt ıçınde karşılamaktı Ama uzerımıze oyle çok ve oy- le haksız bıçımlerde geldıler kı, sonunda YOK 'un ıs- tedığı ve onerdığı bır bıçımde, vakıf unıversıtesıne donuştuk Fakat çok ılgınçtır Kımılerının bıze karşı duyduk- ları kın ve kompleks bıtmedı Orneğın ISIS'ten on- ce, aynı amaca yonelık benzer eğıtım kurumları oluşmuş, kımsenın ırırazı olmamıştı ISIS kurulun- ca kıyamet koptu Şımdı de bızım unıversıte, İBU'de ders vermesını ıstedığımız oğretım uyelennın ızın- lennı hâlâ çıkartmadı "Part tıme 'ageçsınler" dıyot- larmış Oysa kı başka vakıf unıversıtelennagKter- ken boyle bır şart aranmamıştı Hatta kendılerın full tıme'da gorev yaparkan bır başka vakıf unıversıte- sınde ders veren bır meslektaşımız, bu ışe karşı çı- kıyormuş Neyse, bu başka bır mesele Herhalde yakında ızın çıkar ve bu çırkın soylentıler bıter ISIS kurulduğu zaman çok dıle getınlen ve senın mektubunda da yer alan bır eleştiri, "Neden ıçer- de kalarak mucadele etmıyorsunuz?" eleştırısı ıdı Mucadele etmedığırnızı mucadelemızı surdurme- dığımızı kım soyledı? Kım soylebılır'? Eğer dıkkat ettıysen, oğretım uyelerımızın buyuk bır bolumu zaten değışık nedenierie unıversıteler- den ayrılmış ya da ayrılmak zorunda bırakılmış ın- sanlar Bız bu değerlı meslektaşlarımızı yenıden "unıversıtersısteme" kazandınyoruz Benım de ara- larında bulunduğum bır bolum oğretım uyesı ıse, okullarındakı gorevlerınden ayrılmadılar Yuksek Oğretım Yasası hukumlen uyarınca, yasal hakları- nı kullanıyorlar ve hem okullarındakı "full tıme"go- revlerını surduruyorlar ve hem de "demokratik bır unıversıte" ıçın mucadelelerını İBU'de "yonetıcılık gorevıyapabılmek ıçın" unı- versıtedekı gorevınden ayrılan sadece ıkı meslek- taşımız var Bu da çok kuçuk bır rakam "Devede kulak" bile değıl Memleketımızde ortaoğretımde (bır kısmı tumuy- le tıcarı olan) ozel okullar ınsanları pek rahatsız et- mıyor Devletin her vatandaşa vermek zorunda ol- duğu ılkoğretımdekı ozel okullar da hoşgoruyle kar- şılanıyor, hatta "takdıredılıyor" (Oysa kı bunlar ara- sında yıllık ucretı İBU nun çok uzerınde olanlar var.) Fakat ış unıversıtelere gelınce, herhalde yeni baş- layan bır sureç olduğu ıçın, senın gıbı değerlı ço- cuklanmız rahatsız oluyor Duşun kı bız, kâr ama- cı olmayan bır vakıfız ve devletten tek kuruş yardım da almadık Bırkaç arkadaşımızın buyuk maddı oz- verılerıyle kurulan IBU'yu, vakıfları "devleti soymak amacıyla" kuranlarla karıştırmamanı beklerım Turkıye dekı dengesızlıklerın çozumu, sıyasal bır çozumdur Eğer memleketımızde boylesıne ınsaf- sız bır gelır paylaşımı varsa, bu ışın kaymağını yı- yenler" kaçınılmaz olarak çocuklarını lyı okullara gondermek ısteyeceklerdır GenelJıkle yurtdışına gondenlen bu çocukların bır kısmını yurt ıçınde eğıt- mek. çoğumuzun karşı olduğu "bezırgân saltana- tını" desteklemek, bunu pekıştırmek değildir Kal- dı kı yuzlerce oğrencıye burs verıyoruz ve yetenek- lı gençlenmızı kazanmak ıstıyoruz Sevgıli Reyhan Erkenci, Sandığıngıbı "kapağıİBU'yeatıp", devlet unıver- sıtelerıne ve buralardakı oğrencılerımıze "Ne halle- rı varsa gorsunler" demıyoruz Anladığım kadarıy- la "Bıktım Bu YOK'ten" başfıklı kıtabımı okumuş- sun Oradakı bır yazımda da vurgulamış olduğum gıbı, onlar benım "oz evlatlarım" Ve otuz yıllık ho- calık yaşamımda surdurdum "çağdaş, modern ve demokrat bır unıversıte" mucadelesıne tum gucu- muzle ve heyecanımızla devam edıyoruz İBU el- bette Turkıye'nın eğıtım sorununu çozme ve eğıtı- mı ozgurleştfrme amaç ve ıddıasmda değildir An- cak bu mucadeleye zarar vermedığımıze de emı- nım Memleketınnzdekı ısyan ettırıcı uçurumlar karşı- sında yapılması gereken şey yukarıda da değındı- ğım gıbı, mucadeleyı sıyasal alan ve sınıf temelın- de surdurmektır Ben, boğazından geçen her lok- mada alınının terı ve gozunun nuru olan bır fıkır emekçısıyım bır oğretmenım İBU'de ders veren meslektaşlarımızın çoğu aynı bılınç ve yaşadıkları topluma karşı "borçluluk duygusu" ıçındedır Ama "sermaye" karşısında da hıçbır kompleksımız yok Sevgıyle gozlerınden operım
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle