03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
19EKİM 1996 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 KanaJD 23.30 jçüncü Türle , Vakınlaşmalar - • Zlose Encounters Of • TheThird Kind / 1 /önetmen: Steven ; Spielberg / Dyuncular: Richard ;; Oreyfuss, François •;' Truffaut, Teri Garr, " Vlelinda Dillon, • Cary Guffey, Bob j Balaban /1977 ABD ı ..apımı, 135 dakika. ] T\T Ser\isi - Fransız J CFurles Lacombe'un ön- | cbr'ıgindebıraraştırmaeki- 1 b. izavdan gelen sınvalle- rir,:elemektedir. Bütün be- . Irt'er. yervüzüne bir LFO'nun ineceği doğrultu- smdadır. Bu arada. şaşırtı- c \e açıklaması olanaksız g.'l>?meleryaşanır. 1945'te kıvboldugu sanılan bir vASO savaş uçağı bölüğü . ebıksiz olarak Meksika'da '. bıknurken. Hindistan'da 2m Hintli çok garip bir ilıhiyi sövlevıp durmakta- dr \BD'ninlndianae>ale- tîıden. elektnk teknıkçisi Rn Neary bir UFO'nun utujuna tanık olur. Avnı Uzaylılarla ilk resmi ilişld TRTl 23.00İ Spielberg'in filmi, uzaylıları evaletten. küçük Barry ıse geceleyin tuhafbirolay va- şarve arkasında hiçbir iz bı- rakmadan kaybolur. Bar- ry "nin annesi Jillian ile rast- lantı sonucu tanışan Rov. bir TV yayınında. VV\o- ming'de bulunan "Devil's To«er" tepesinin. vaşadık- diişman göstermeven anlavışın temsilcisi olmuştu. larıyla ılgiii olduğunu dü- şüniir. Yaşadıkları olavlar .sonucu kafalarında oluşan imge ıle bu "Devil's To- wer". vanı "Şeytanın Ku- lesi" imgesi avnıdır. Hcr şeyı göze alarak, gizemli bir gücün etkisi altında. bu te- peve dogru >ola çıkarlar. Görünüşe bakılırsa de\lel her yerde sıkı önlemler al- mıştırveuluslararasıbirko- misvon. tepeve gelecekleri tahmin edilen uza> lılarla ılk "resmi" ilişkıvi kurmaya hazır beklemektedir... Uzavda. bizden başka ze- ki canİıların ve uvıarlıkla- nn bulunduğuna ınandığını birçok kez belirten Spiel- berg. bufılmı hakkıııdaşöv- ledemişti: "Filmim. l'FÖ sorununu. ABD devletin- den çok daha ciddi biçim- deelealıvor." Amabucıd- dilik. elbette kı bılım.sel \e teknik ınceleme. çözümle- meanlamınagelmıvor. Spi- elberg. sadece L'FÖ gördü- ğünii sövleven insanları cıddive alıyor. Kim bilir. belki de bu insanlar (JFO görmü;. ve "üçiincü tür"'le gerçekten karşılaşmış. iiiş- kı kurmuşlardı. Yönetmen. filmine koııu edindiği bu iıı- sanlara anlavişla vaklaş- makta. Ötevandan "Clouse En- counters Of The Third Kind". bılımkurgu türiin- de. uzaylıları diişman gös- termeven venı biranlaM5.u1 lemsilcisi olmuştıı. Spielberg. 1980'de yenı bölümlerekleyerek 135 da- kikalık veııı bırkopva (new edition) hazırladı. Biz. bü- yük birolasıhkla filmin bu son halıni izleceûız. 'Erol Evgin Show' T\- Ser\isi - "Erol Evgin Sho«"un konukları. Arif Sağ \ e Belkıs Akkale olacak. Programda müzık vaşamın- dan bahseden Arif Sağ. "Ne Ağlarsın" adlı şarkıvı ^es- lendırırken Belkıs Akkale de "Yol Ver Dağlar" \e Telli Telli" îsinılı parçaları söyle- veeek. E\gın. konuklarına programın sonunda Erdal Öziin "Odalarda" adlı kı- tabını armaöan edecek. İnterstar 23.10 'Yasemin'in Penceresi' TV Ser\isi - Y asemin Bozkurt'un sunduğu "Ya- semin'in Penceresi"nın stüdyo konuğu Muazzez Abacı olaeak. Radikal İs- lameı Aczmendilerın de ele alınacağı programda. Acz- mendıler tarıkatının lıderi Müslünı Hoca, vaşam bi- çımlerı hakkında bilai verc- cek. Kaza ve intikamMLRAT ÖZER '"The Falcon and the Snowman - Şahin ve Kar- danadam" 119841. "Shan- gai Surprise - Şangay Bo- nita" (19861. "Colors - Renkler" (1988). "Casu- alties of V\ ar - Savaş Gü- nahları" (1989), "VVe're No Angels - Biz Melek De- ğiliz" (1989ı. ••Carlito's \\a> - Carlito'nun Yo- lu"(1993). "-Dead Man VValking - Öliim Yolun- da'" (1995) gibı filmlerle daha çok ovunculuğunu ta- nıdığımız. ancak "The In- dian Runner - A\rılaıı \'ollar"(1941) gıbi'ılginç bir filme >önetmen olarak imzasını atan Sean Penn"in ikınei ve şımdilik son \önet- menliğı"Tehlikeli Bekle- yiş" sıcagı sıcagına ekran- İarda. Alkollü kullandıgı araba- sıyla bir kızın ölümüne ne- den olan John Booth (Mor- se). beş v ıllık cezasını bıtirip hapisten çıkar. Ölen kızın aı- lesi bu olayın ardından da- ğılmıştır. Annesi Marv an-23.40 Tehlikeli Bekleyiş - The Crossing Guard / Yönetmen-senaryo: Sean Penn / Oyuncular: Jack Nicholson, David Morse, Anjelica Huston, Robin Wright, Piper Laurie, Richard Bradford, Priscilla Barnes, David Baervvald, Robbie Robertson / 1995 ABD, 114 dakika. (Huston) terapi seanslarına katılırken babasi Freddy ı Nicholson) kendıni içki\e vernıi^ \e zamanının çoâu- nu gece kulüplerinde geçır- mektedir. John'un hapisten çık131v Ia "intikam narala- n " atan Freddv. onu öldiir- mekten başka bir çıkıs yolu olmadığını düşünür Ancak Mar>r . onun bu dü^üncesının kızlannı gen getımıev eeeği- nın bilıneındedır... "Tehlikeli Bekle>iş". senaribt-yönetnıen Sean Penn'in aynntılı senaryosu- nun pe^inden giden önemli birvapım. "Küçük" ınsan- lann dün\aMndaki çaikantı- ları be>azperde>e \ansıtan vönettnen. "karamsar" dünva görü^ünü filmlerıne aynen yansıtıvor. Amerikan sinemasının hiçbir zaman olmadığı (olamayacağı) ka- dar "kara" bir bakış açısı bu. Penn. 70'ierın sinenıa- sına yakın bir anlatımın ızı- ni sürüvor filmınde. Karan- lık bir atmosferın hüküm sürdüğü vapım. dar mekân- lar \e "ikircikli" karakter- ler sunııyor bızlere. Jack Nıcholson'ın en ı\i perfonnanslanndan birinı verdığı "Tehlikeli Bekle- >iş", Cassa\etes siııema- sından ödünç alınmış kimi sahneleny le befleklerde yer eden bir vapıt Onun >arat- tığı "çamursu" atmosfer, bu filmde de kendini göste- ri_\ or. Sonııc olarak bu Sean Penn filmini kaçımıamanızı önerıyoriiz. "Farklı" bir Amerikan filnıı izlemek ıs- tivorsanız tabıi... Vecdi Sayar bu hafta da Enyedi ve Fabri'nin çalışmalannı ekrana getirecek Macar yapındarına devam T\ Seryisi - \'ecdi Sa- yar'ın "İki Film Bir- dea""sinema ku^ağında Ma;aristilas;ı sürüvor. Bu aksam ekrana geiecek ıki Ma:ar filminden ilki. son , tstinbul festi\aline ko- nul olarak gelen genç ka- dınvonetmen lldiko En- yedi'nin ılk uzun metraj- lı calışması olan "20. Yiiz\ılım Benim". Yıl 1880... Neu York'ta Thomas Aha - Edison. parlak birelektrı- ği tanıtım gösterısi ger- çekieştinr. .A\nı günlerde uzaklar- da Budapeşte'de ıki kız- kardes. Dora \e Lıli (Seg- da)dogar: fakat çocuklar çok geçmeden öksüz ka- lır \e dilenmeye başlar- lar. Ve bir süre sonra da ayrılmak zorunda kalır- lar. Ve geliriz I899'un yılbaşına. Dora ve Lili. birbınnden habersiz Do- TRT 2 22.45 20. Yüzyılım Benim / Az en XX. Szazadom / Yönetmen-senaryo: lldiko Enyedi / Oyuncular: Dorotha Segda, Oleg Jankovvski, Paulus Manker, Peter Andorai, Gabor Mate, Gyula Kery /1988 Macaristan yapımı, 104 dakika. ğu Ekspresi'yle Buda- pe!;te">e dogru yola çı- karlar. Bir dolandırcı olan Dora birıncı sınıfta vol- culuk ederken. bir veraltı savaşçısı olan Lılı üçün- cü sınıfta yoluna devam etmektedır. Bırbırıne tı- patıp benzeven bu ıki ka- dın. avnı zamanda birbı- rinden tamamcn farklı ikı ınsandır artık. İkisı de Z adlı esrarengız adamla. gülünç sonuçlar doğura- cak bir ılışkıve girerler. Yolculuklan bir vüzvıl- dan dıgenne. parlak bir basjangıçtan kararan bir gökyüzüne geçi^e dönü- şecektır... Geçen yüzvılın sonuna dogru büv ük muciıler. bi- ze vepvenı bir dünyanın kapılarını açmiîştı. Bu tilm. dü^gücüne konan engeller olmasavdı. 20. vüzvılın nevebenzevece- gini göstermekte. "20. Nüzvıhm Be- nim". Mvah-beyazın "ilginç" bir tonunun hâ- kıın olduğu alı^ılmamı^ bir dönem filmi. Ama o dönemı tarıhsel gerçeklerle değil. vönet- menın düşgücünden sü- zülen görüntüler aracılı- âıvla ızlıvoruz. TV Servisi - Kuşakta ikınei ola- rak. bir zamanlarSinenıatek'tegös- terilen filmlerivle sınemaseverlere Macar sinemasını tanıtıp .sevdıren Zoltan Fabri ustanın. ıncelıklerle ve voğun bir insancıllıkla dolu. en başarılı fllnılerinden "Profesör Hannibal" gösterılivor. Fabrı ustanın. uluslararaM çapta ünlenmesine yol açan ilk filmlerin- den olan. 1957 vapımı bu Macar klasigı. alçakgönüllü. pırlanta gibi bir öğretmenin övküsünü anlatır. 193()'lu vılların Macaristanı'nda. değerını vıtırmenıı^. nıütevazı bir onaokul ögretmeninin. tarih hak- kında yazdığı bir makalenin başına ördüğü çorapları. güldürüyle traje- div i kav na^tırarak u>taca aktaran bu Zoltan Fabri klasigi sinema.severle- re önerilır. Kanal D'den değişfldikle TRT2 01.00 Profesör Hannibal - Proffes- sor Hannibal / Yönetmen: Zoltan Fabri / Oyuncular: Erno Szabo, Manyi Kiss. to\ \e Llo\d bu sefer kovbov olacak. TV Servisi - Kanal D bu aralar ne vayımla>acağına biraz zor karar veriyor. O kadar çok "son dakika de- ğişikliği" yapıyor kı. biz- ler artık bunları takip et- mekte zorlanıyoruz doğru- su. Zemeckis'in "Gelece- ğe Dönüş" üçlemesinin son filmi "Geleceğe Dö- nüş 3"de. yine son dakika- da Ron Ho«ard ın "Alev Kapanı"adlı filminınyen- ne geldi. Bilindığı g'bı. ikincı fil- mın sonunda doktor. ışık seline kapılıp ortadan kay- bolmuştu. Üçüncü film de bu sahneyle başlıvor. Mc Fly. doktorun öldü- günü sandığı sırada bir ara- ba gelir. arabadan inen adam bir posta şırketinden geldıginı söyler. Kahrama- nımıza bir mektup vererek 70 yıl önce bunu kendıleri- ne bırakan adamın. mektu- bu. bugün. bu saatte burava gelen yabancıya teslim et- melerini istedıeini sövler. Kanal D 20.15 Geleceğe Oönüş 3- Back To The Future 3 / Yönetmen: Robert Zemeckis / Senaryo: Bob Gale / Görüntü: Dean Cundey / Oyuncular: Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Mary Steenburgen, Thomas F. Wilson / 1990 ABD yapımı. Aslında mektubu bırakan. bir ıki sanıve önce zaman makinesının ıçındevken bir ş.ımşeğin çarpma>ı sonucu ortadan kaybolan doktor- dan ba^kası değüdir. Doktor. kazadan sonra. zaman makmesrş la isteme- den vahşı batıva uçmuştur. Sevımli .Vfarty. doktorun akıbetini ögrenmek için ta- rihi gazeteleri ara^tırır ve onun azılı bir havdut tara- fından öldürüldüğünü öğ- renir. MTV'nin Başkanı geliyor T\' Serv isi - Müzik ka- nalı MTVnin Başkanı Peter Einstein. Number One TV'nııı kuruluş >ıl- dönümü nedenivle dü- zenlenen panive katılmak üzere 23 Ekim'de Tiirki- ye've geiecek. Türki- >e"de bulunduğu süre içerisinde Türk popçula- rıvla ilgıli bir ara>tırma yapacak olan Einstein. MTV'de vavımlanmak üzere çeşıtİi sanatçıların kliplerini incelevecek. Number One 19.00 'Levi's Real World' TV Servisi - Avnı evi paylaşan dört gencın ger- çek yaşanı öykülerı üzeri- ne kurulu "Levi's Real \Vorld", venı yayındöne- mının ılk bölümüyle bu ak- şam Number One TV'de. KENT HABERLERI Beykoz'a yeni park • İstanbul Haber Servisi - Beykoz Belediyesi, Nisan I996"da yapımına başladığı Merkez Ntahallesı muhtarlık binası ve thsan Sedef Parkı'nı. törenle hızmete açtı. Törende konuşan Beykoz Beledive Başkanı Yücel Çelikbilek. şu anda bıtme aşamasında olan Soguksu. Çubuklu. Ortaçeşme ve Göksıı hizmet binalan ile vapımına 1997 yılında başlanacak olan Yenımahalle hizmet binası da eklenınce. toplam 8 adet muhtarlık binasinın daha modernıze edilmiş olacagını söyledi. Trafik kazasında 4 ölü • İstanbul Haber Servisi - Unkapanf nda meydana gelen trafik kazasında 4 kis,i öldü. 2 kişi de varalandı. Dün saat 01.30 sıralarında meydana gelen kazada. Aksaray'dan L'nkapanı yönüne giden 34 VC 163 plakalı özel otomobil. Ünkapanı Köprüsü girişinde bulunan elektnk diregine çarptı. Kazada Bavram Akdemır. Hüseyin Çevik. Şeref Darıca ve kimliğı belirlenemeven bir kişı ha>atını ka>betxi. Ağır varalanan Faruk \'ıldız ve LJnal Tartal. Haseki Hastanesi'nde tedavi altına alındı. ADO'den Güneydoğu Paneli • İstanbul Haber Ser\isi - İstanbul Atatürkçü Düşünce Derneği Merkez Şubesi bugün "'Ulusal Birlik ve Güneydoğu" konulu bir panel düzenlivor. Mecidiyeköy Kiiltür Merkezi Konferans Salonu'nda saat !3.3O'da başlayacak paneli İstanbul Şube Sekreterı Doç Dr Cem Ilnem vönetecek. Panele konu^maeı olarak yazar Erol Tov. gazeteci Tavfiın Talipoğlu. ÖDP'den Kenan Kalvon. IP'den Genel Başkan Yardımcısı Arslan Kılıç ve ADD İstanbul Merkez Şube Başkanı Bilge Bilgiç katılacak. Microsoft'un anlaşması • İstanbul Haber Servisi -Alıcrosoft Türkive. Özel Eötim Kurslar DerneSi ıle özel lisan^ anlaşması ımzaladı. MS-DOS 6.22. VVİn 3.11. \Vindovvs 95 gibı Microsoft ışietım sistemleri ve Microsoft Office yazılımplaketını içeren anlaşma. halen Microsoft yazılım ürünleri kullanan veya veni ürün alan demek üyelerine kullandıklan ürünleri daha gelişmiş sürümlere vükseltme olanağı tanıvor. Uludağ'a yine hapis • İstanbul Haber Senisi - Kumkapı'da cinsel taciz sonrası çıkan kavgada İsmail Kızılkava'vı öldürdüğü. Er;an Kavuncu'yu da yaraladığı gerekçesivle "ağır tahrik altında kasten adam öldürme" suçuııdan 6 vıl 8 a> hapis cezasına çarptırılan ve bu cezası Yargıtay tarifından sanık lehine bozulan Zevnep Lludağ. mihkemenin kararında direnmesi sonucu yine avnı cezaya mahkûm oldu. Eski RP'lilepin açıklaması • İstanbul Haber Senisi - RPli Evüp Beledive Meclisi üyeleri. RP'lı vönetımi suçlamadıklarını b«!:rttiler 2 Ekim 1996 tarihinde RP'den istıfa eden E}ip Belediyesi Meclisi üyelen Erdal Yılmaz. M^tafa Bahçıvan. Ebubekır Pakvıldız \e Remzi JCutuluş gazetemize gönderdiklerı açıklamada. 3 el^Ti tarihli gazetemizde vavımlanan habenn gerçek dn- olduğunu bildirdiler. Açıklamada özetle şövle d.ue-ildı: "Bu ne biçım adil düzen. RP'nin ırj-'ulamaları bizi yanılrtı ve kapı kapı dolaşıp SHP'lı yucnetimin volsuzluklannı jçıkladık şeklindeki bceanların hiçbinsi tarafımıza aıt olmavıp RP c^niasına yönelik yıpratma hareketinin bir ptavasıdır." Yerel yönetimlerle ilgili yasa tasansma ilçe belediye başkanlan tepki gösteriyor 'Yürürlükteki yasa bu tasarıdan iyi'İstanbul Haber Servisi - Rt- FAH^'OL hükümetı tarafindan ha- zırlanan ve büyük^ehır beledive başkanlarına tanıdığı vetkıvle on- ları "padişah" halınc getıreceği savunulan. beledıvelerle ilgıli vasa tasansma ilçe beledi>e başkanlan ateş püskürüyor. ANAP'lı Fatih Belediye Başkanı Sadettin Tan- tan. yasa tasarısıvla "Verel vöne- timler «üçlcnd i rilnıiv or. ilçe bele- dive başkanları şube müdürlüğü sevivesinden bile daha aşağı dü- şüriilmektedir" dedı. CHP'li Ka- dıköy Beledive Başkanı Selami Öztürk. cadde ve sokaklara konu- lacak olan büfelerle ilgili yetkinin dahi büvükşehir beledive başkanı- na bırakıldığını sövledi. Beledivelerle ilgili vasalarda de- ğişıklik öngören vasa taslaklanna tepkı gösteren ilçe belediye başkan- lan ile MimarlarOdası İstanbul Şu- besi dün ortak bir toplantı düzenle- di. Toplantıya başkanlık eden Mi- marlar Odası tstanbul Büyükkent Şube Başkanı Prof. Dr. Cengiz Eruzun. oda ile protokol imzala- mışolan ilçe beledive başkanlarının çağnlı olduğu toplantının ön hazır- lık çalışması niteliğinde olduğunu belinerek. daha genişkatılımlı top- lantının önümüzdeki günlerde vapı- lacağını söyledi. Toplantının açılışında bir sunuş konuşması yapan vüksek mimar Oktav Kkinci, "yerel yönetim re- formu" için temel beklentilerolan demokratiklik. açıklık. demokratık Beledive başkanlan vasa tasarısında anti-demokratik düzenlemele- rin söz konusu olduğunu sövlediler. (MEHMET DEMİRK.AYA) denetim. özerklik gibi ilkelerin he- men hemen hiç gözetilmedigini. tam tersine yürürlüktekı v asalardan bile daha gerı antı-demokratik dü- zenlemelerin söz konusu olduğunu savundu ANAP'lı Maltepe Belediye Baş- kanı Bahtivar Ivanık. tasan ile Ankara da toplanan yetkilerin ıki katının büyükşehirde toplanmasi- nın var olan durumu daha da kötü- ye götüreceğini »avundu. Uvanık. Almaına. İsveç. İsviçre'den karma birmodelalınmasım istedı. Beledı- yelerin bütçelerinden camilere pav avırmasını da eleştiren Uyanık. şunları sövledi: "Beledive camilere nasıl var- dım edebilir? Camileri neden be- lediveye bağlıyoruz. Sonra cami- deki imam da beledhe başkanı- nın sivasi görüşüne göre vaaz vermeve başlar." ANÂP'lı Fatih Belediye Başka- nı Sadettin Tantan. tasarının. üç- dört büvükşehir beledive başkanı ile mahalli idarelerden görüş alına- rak hazırlandıgını belirterek. mülki- vet hakkına vönelik düzenlemenin Anavasa Mahkenıesi'nden döne- cek nıtelikte olduğunu söj ledi. Ta- sanvı hazırlayan vöneticilerin. bu- Itınduklan kolruklardan ilelebet kalkmayacakmış düşüncesiyle ha- reket ettiklerini öne siiren faııtan. KültürveTabiatNarlıklannı Koru- ma Kurulu"nun. TBMM ya da Cumhurbaşkanhğrna bağlanarak özerk bırvapıva kavuşturulmasını ıstedi. CHP'li Kadıköv Beledive Baş- kanı Selami Öztürk ise vaptığı ko- nu^mada şunlan söyledi: "Büvükşehir Beledivesi. cad- delere. sokaklara konulacak olan büfeler ile sevyar satıcılara göste- rilecek verlerle uğraşmamalı. Bağdat Caddesi'ne konulacak olan bir büfe>e, bir milyon Kadı- köv lü"nün beledive başkanının karışamav acak olması kabul edi- lir gibi değil." CHP'li Beşiktaş Beledive Baş- kanı Ajfer Atav. 23 yıllık beledi- ve çalışması olduğunu. yıllarca 1580 sayılı vasanın değişmesi ge- rektiğini söylediklerinı anlatarak. "Ama bu yasa tasarısını görün- ce artık 1580 savılı yasa gitmesin divorum. Biz bunca vıl boşuna bağırmışız" dedi. Yıllarca Anka- ra'nın vesayetinden sözetîiklerini. şimdi bu v esayetin Büyukşehir Be- ledıvesı'ne fazlasivla verilmek ıs- tendiğini vurgulayan Atav. büyük- şehır belediyesinin gelir getirecek her şeye sahip çıktığını ancak hiz- metlerin yürütülmesine kanşmadı- ğını sövledi. Tasarna. büvükşehir beledive başkanının ^urtdışı gezıle- re eşinin de katılabileceğinin ko- nulmasını eleştiren Atav'. "Bir baş- kanı bu kadar gülünç duruma düşürmeye ne gerek var" dedi. Toplantıva Adalar ve Şişli Beledivesi'nden de birer temsilci katıldı. M a r m a r a Ü n i v e r s i t e s i Rektörlük seçimlerini Prof. Batırel kazandı İstanbul Haber Servisi - Marmara Ünıversitesi'nde rektörlük seçımleri dün va- pıldı. 859 öğretım üyesının ov kullandıgı 2'si bayan 9 ada\ın varıştığı seçimde en çok oyu rektör Ömer Faruk Batırel (352) aldı. Seçimde Prof. Dr. Atıf Aktaş (145) ovla ıkmci. Prof. Dr. Necla Pur (108). Prof. Dr. İnci Tezcan (74) ovla dördüneü oldu. Marmara Üniversitesi rektöriük seçimleri dün Havdarpaşa Kampusu'nda vapıldı. İkısi kadın, toplam 9 ada- > ın varıştığı seçimde. kayıt- lı 956 öğretim üvesınden 859'u ov kullandı. Marma- ra Ünıversitesrnın YÖK'e ^unulacak altı rektör adav ı- nı belirlevecek seçime vüz- de 85 katılım gerçekle^li. Rektörlüğeadav olan rek- tör Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel 352. Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Atıf AİUaş 145. Iktisadı \e İdari Biltmler Fakültesi öğretim üvesı Prof. Dr. Necla Pur 108. Teknık Eğitinı Fakül- tesi Tekstıl Bölümü Başka- nı Prof. Dr.İnci Tezcan T 4. Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Coşkun Alp- tekin 48. İktısadi ve Idarı Bılimler Fakültesi Işletme Bölümü Başkanı Prof. Dr. Osman Altuğ46. Fen-Ede- bivat Fakültesi Fizık Bölü- mü Anabılım Dalı Başkanı Prof Dr. Ömer Asım Saçlı 4}. Hukuk Fakültesi Deka- nı Prof. Dr. H. Fehinı İ çı- şık4(). Fen Edebıvat Fakül- tesi öğretim üvesi Prof. Dr. Sabri Sümer 3 ov aldı. Seçim soııuçlarının rek- törlük tarafindan YÖK"e bıldırılmesınin ardından \'ÖK'ün belirleyeceğı 3 adav. Cumhurba^kanı Sü- lcvman Demirel'e suııula- cak. Cumhurbaşkanı. VÖkTın belırledıgı 3 adav arasından uvgun gördüğü bir adayı rektörlüize atııva- cak. Global Turizm Başkanı Osmanlı sultanı oldu Japonya'nın en büvük turizm şirketlerinden olan "Global Turizm" 30'uncu kuruluş yıldönümünü kutlamak üzere 200 Japon turisti taşıvan "Songof Flower"adlı gemiyle İstanbul'a geldi. Karaköv Limam'na saat 12.00 suiarında ulaşan turist kafilesi mehfer takımının çaldığı marşların vanı sıra rıhtım bovunca sıralanan Osmanlı kıvafetleri givmiş kâğıthehacı. kuruyemişçi. şıracı ve turşu satıcıları tarafindan karşılandı. Karşılama sırasında konuklarına süpriz yapan Global Turizm Grup Başkanı A. Kogi ve eşi. Osmanlı Sultanı ve eşi rolüne so\ unarak nostaljik bir gösteri taptı. Kogi, at sırtında güvertede şaşkın bakışlarıvla gösteriyi izleyen Japon turistleri selamlarken eşi de tahterevanla taşındı. A. Kogi ve eşi. İstanbul'un tarihi açıdan son derece önemli bir kent olduğunu belirttiler. Organizasvonu gerçekleştiren Gemini A.Ş tarafindan Japon turistler için akşam da gemide bir Türk gecesi düzenlendi. Japon turist kafilesinin varın İstanbul'dan avrılacağı belirtildi. (Fotoğraf: UĞIRGÜNYLZ) Eski vali yardımcısı Haydar Şen'e hapis cezası YÖK, belirleveceği 3 adavı Cumhurbaşkanı Sü- levman Demirel'e sunacak. (YUSUF ZİYA AY) İstanbul Haber Servisi - Bir işadamından 75 mil- yon lira rüşvet alırken su- çüstü v akalandığı iddiasıv - la. "irtikap" suçundan ceza alan eski İstanbul \'a- li Yardımcısı Havdar Şen'ın cezası Yargıtay ta- rafindan bozulmuştu. İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkeme:>i'nde "rüşvet almak" suçundan tekrar yargılanan Şen. 3 yıl 4 av ağır hapis \e 312 milyon 500 bin lira para cezasına çarptınldı. Şen'in avukatı Mehmet Ali Keleş. rüşvet verme olayının. müvekkiline kar- şı ıdarenin bırtertıbi oldu- ğunu öne sürdü. Sav unnıa- sı sorulan Şen ise "Olayın bir komplo olduğunu ve vali olmasını istemeven kişiler tarafindan dü/en- lendiğini" iddia etti. Mah- keme heveti Haydar Şen'in duruşmadaki hal ve tavrını dikkate alarak. TCK'nin 59. maddesi 1 6 oranında indirim yaptı. Sa- nık Havdar Şen. Yargıtay volu açık olmak ka>dı_vla mahkeme tarafindan 3 yıl 4ay ağır hapis ve 312 ınil- yon 500 lira para cezası çarptırılarak, TCK'nin 219 son maddesi gereğin- ce örnür bovu memuriyet- ten men edıldi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle