25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18EKİM1996 CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Başbakan Necmettin Erbakan nisan ayında yeniden ek bir bütçe çıkanlacağını açıkladı Deıılv bütçe nisana kadarANKARA (Cumhuriyef Bürosu) - Türkiye'nin son 40 yılhk tarihinde ilk kez u denk bütçe" yapıl- dığ: ıddialanyla 1997 bütçe yasa tasansını tanıtan REFAHYOL hükümeti, harcamalan düşük göster- di. Başbakan Necmettin Erbakan. 1997 yılı bütçe tasansındagelirvegiderlerin 6.2 katnlyon liraol- duğunu belirtirken nisan ayında harcamaiarı arttır- malc üzere ek bütçe çıkarıİacağını da açıkladı. £r- bakan'ın bu açıklamasıyla 1997 N l ı, bütçesindeki "denkliğin"göstermelik olduğu ortaya çıktı. Me- mur maaşlanna ocak ayında yiizde 35 oranında zamyapılacağı bildirildi. Bakanlar Kurulu'ndama- aşlann 3 ayda birarttınlması üzerinde uzlaşıldığı kaydedıldi. 6.2 katnlyon liralık bütçeden. yatırımlara valnız- ca yüzde 8 oranında 500 trilyon liralık ka>nak ay- nldı Bütçenin 3.3 katrilvon liralık vüzde 53 ora- nındaki bölümü. iç-dış borç faiz ödemeleri içın kullanılacak. REFAHYOL hükümeti. Diyanet Iş- leri Başkanlığı'nın bütçe ödeneğıni geçen yıla gö- 1.2 trilyonu hayali proje • Denk bütçenin yaması, projeleri bile olmayan köprülerin satışından yapılacak. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu}- Devlet Bakanı AbdullahGül tarafından Bakanlar Kurulu'ndan sonra yapılan açıklama>a göre, J997 vılı bütçe tasansı 6.2 katrilyon gider ve gelir hedefı öngörüyor. Bütçe harcama miktarlannın düşük gösterilerek öngörülen bu harcama kaiemı. 4.3 trilyon lirası \ergi. 700 trilyon lirası. fon. özelleştirme \e KİT gelirli. 1.2 katnlyon lirası da. kaynak paketlerinde yer alan. ancak projeleri bile olmayan. Çanakkale ve 3. boğaz köprüsü ıçin gelır ortaklığı senedi satılması. geeekondulara para karşılığı serfitika veriimesi. madenlerden ek \ergi alınması gibi "havaJi gelirlerden" kapatıldı. Âçıkiamaya göre. 6.2 katrilyon liralık bütçeden yatırımlara yüzde 8 oranında 500 trilyon liralık pay ayrıldı. Bütçenin yüzde 55'ü oranındakı 3.3 katrilvon liralık bölümü iç-dış borç faiz ödemelen için kullanılacak. Personel için öngörülen 1.6 katrilyon liralık kalem ise memurlara 1997 yılinda yalnızca yüzde 30 orartındâ zâm yapılması durumundayetebilecek. Bütçeden savunma giderlerine 548 trilyon liralık kaynak aktanldıöı bildirildi. • REFAHYOL hükümetinin memur maaşlanna ocak ayında yüzde 30 zam yapacağı bildirildi. Başbakan Erbakan. memur maaşlarının her ay. bir önceki ayın enflasyonu oranında arttırılacağını vaat ederken, hükümetin bütçede personel harcamaiarı için ayırdığı 1.6 trilyon liralık ödenek, 1997 boyunca memur maaşlanna en çok yüzde 30 zam yapılabilmesine olanak tanıyor. Bütçe kalemleri Bütçe gelir-gider: 6.2 katrilyon İç-dış borç faiz ödemesi: 3.3 katrilyon Yatırım ödeneği: 500 trilvon Vergi geliri: 4.3 katrilvon Havati gelir: 1.2 katrilyon re yüzde 135 oranında arttı- rarak 20 trilyon liradan 47 fnl- yon lıra\a çı- kardı. R£FAHYOL hükümeti tara- fından dün açıklanan 1997 yılı bütçe yasa tasansında. ge- lir \e giderler eşit olarak 6.2 katrilyon lirada tutuldu. Açık olmadığı ıddi- asıyla haz/rla- nan bütçede. personel harca- malan içın 1.6 katrilyon liralık ödenek aynldığıbil- dinldi. Bu ödenek. memur maaşlanna 1997yılın- da en fazla yüzde 30 zam öngörüyor. Ancak ma- aşlara yalnızca ocak ayında yüzde 35 oranında zam verileceği bildirildi. Erbakan. dün Bakanlar Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, 1997 içinde maaşlann, geçmiş aylann enflasyon oranında arttırılması anlamına jelen "eşel-mobirsistemiyleyükseltileceğini bil- dirdı. Erbakan şöyle de\am etti: "Aynca enflasyona karşı korumanın üzerinde de Başbakan Erbakan ve Yardımcısı Çiller. ekonomide ayn telden çaJdıKJan halde uzJaşma tablosu çiziyoriar. şimdilikperso- nelimue milli gelirin artışı oranında -ki, buyüzde4'tür- >üzde 4 artış \ermek üzere de yola çıkıyo- ruz. Vıl içeri- sinde geliıieri- mizi arttırmak içinyaptığımız çalışmalara pa- ralel olarak bu asgarinin üze- rinde insanla- nmıza,gittikçe daha fazla re- fah koyaeağu." Ayrıca Ba- kanlar Kurulu'nda. maaş artışlannın 1. 3 \e 6 ay- da bir >ükseltilmesi konusunun tartışıldığı ve Er- bakan'ın açıkladığı her ay arrtırmanm enflasyo- nist baskı yaratacağı görüşünün dilegetirildigi bil- dirildi. Erbakan'ın açıklamalanyla da bütçede öngörü- len harcama hedefinin gerçekçi olmadığı ortaya çık- tı. Erbakan, nisan ayında bütçe harcamalannın art- tınlması anlamına gelen "ek bütçe" çıkanlacağı- nı da bildirdı. Erbakan. Milli Savunma. Milli Eği- tim, Saölık ve Adalet bakanlıklannın hizmetleri- ne de büyük önem verdiklerini ve bunlann bütçe içindeki paylarının arttınldığını söyledi. 1997 yılı bütçesinde Diyanet Işleri BaşkanlığYnınödeneği- nin geçen yıla göre yüzde 135 yükseltilerek 20 tril- yon liradan 47 trilvon liraya çıkanldığı bildirildi. Bütçenin sağlam bir bütçe olduğunu savunan Erbakan. ilk üç ay sonundayapılacak değerlendır- melerin ardından nisan ayında. bir ek bütçenin yü- rürlüge konuiacağını da açıkladı. Bakanlar Kurulu'nun ardından Devlet Bakanı AbdullahGül tarafından yapılan açıklamayagöre, 1997 yılı bütçe tasansı 6.2 katrilyon gider ve gelir hedefî öngörüyor. Bütçe harcama miktarlannın dü- şük gösterilerek öngörülen bu harcama kalemi. 4.3 trilyon lirası vergi. 700 trilyon lirası. fon. özelleş- tirme ve KİT gelirli. 1.2 katrilyon lirası da kaynak paketlerinde yeralan. ancak projelen bile olmayan. Çanakkale ve 3. boğaz köprüsü içın gelir ortaklı- ğı senedi satılması. geeekondulara para karşılığı ser- tifika \erilmesi. madenlerden ek vergi alınması gi- bi -hayali gelirlerden" kapatıldı. Açıklamaya göre. 6.2 katrilvon liralık bütçeden yatınmlara yüzde 8 oranında 500 tnlyon liralık pay ayrıldı. Bütçenin yüzde 55'i oranındakı 3.3 katril- yon liralık bölümü. ıç-dış borç faiz ödemeleri için kullanılacak. Personel için öngörülen 1.6 katril- yon liralık kalem ise memurlara 1997 yılinda yal- nızca yüzde 30 oranında zam yapılması durumun- da yetebilecek. Bütçeden sav unma giderlerine 548 trilvon liralık kavnak aktanldıöı bildirildi. Geliri giderine denk bütçenin kısa süreli aldatmaca olduğu vurgulanıyor Gizlenen açık 2.5 katrilyon lira SEDAOClZ De\ let Bakanı GüL REFAHYOL hükümetinin. dünvada örneğine az rastlanacak biçımde 6.207 katrilyon olarak bağladıâı "denk bütçe"nın. önümüzdeki \ıl en iyimsertahminle 2.5 katrilyon düzeyinde açık vermesine kesin gözüvle bakılı>or. 1994 kriz vılı dışında. geçtiğimiz yıl'larda hazırlanan bütçelerde. gerçekleşmelenn açık hedetlerinin çok üzerine çıktığı. en son olarak 1996 yılı bütçe açığının 861 trilyon hedefe karşılık 1.5 katrilyon olarak gerçekleşeceğinı hatırlatan uzmanlar. önümüzdeki yıl ekonomik göstergelerde iyileşme beklenmemesine ragmen. denk bütçe yapılmasının mantığının aniaş'ılamadığını ifade ettiler. Hükümetin dün açıkladığı. hayali kaynaklarla gelirlerin yüksek. giderlenn düşük gösterilerek abartılan 197 bütçesinin gerçekleşme ihtimali imkânsız olarak değerlendirilıvor. Hükümetin 1997 yılı büTçesinde yeralan vergi dışı gelirler kaleminde 1996 yılına göre yüzde 407 oranındaki yüksek artış hedefinin dikkati çektiğini kaydeden Istanbul Sanayi Odası (İSO) Araştırma Dairesi Başkanı Erdoğan Özötün "Özelleştirme yapılacağı varsavımı önceki yıllarda da vardı. Kamu gayrımenkulleri ve arsaların satışı ise, üzerine ciddi olarak gidilirse birkaç vıla yayılan uzun vadeli bir konudur. Vergi dışı geiirler abartılmış görünüyor" dedi. Bütçe gelirlerinin en büyük kalemini oluşturan vergi gelirlerinin ise 4.348 katrilyon düzeyinde gerçekleşemeyeeeğini belirten Erdoğan Özötün. bu yıl ekonomide büyüme hızının 1995 yılından daha düşük olması nedeniyle vergi tahsilatı artış oranının 1996 vılının üzerine çıkamayacağını kaydetti. Özötün, bütçenin giderler kaleminde personel harcamalarının yüzde 84 olarak gerçekleşmeveeeğinın başlıca göstergesi olarak, bu yılın ilk sekiz ay ında personel harcamalanndaki yüzde 96 oranındaki artışı gösterdi. Özötün. ilk sekiz aylık artışa yüzde 50 oranındaki temmuz zammının henüz iki av ının girdığini de hatırlattı. ıstanbul G'niversitesi Iktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esfender Korkmaz. 6 Türkiye ekonomisinin 6 katrilvonluk bütçevle idare edilemeyeceğini belirterek. gelirler kalemi yüksek, giderler kalemi düşük tutulan "hayali bütçe"nin en iyimser tahmınle 2.5 katrilvonluk açık vereceğini söyledi. Prof. Dr. Korkmaz, açıklanan bütçenin önümüzdeki yıl istikrar programının uygulanmayacağının göstergesi olduöunu da belirttı. RP'li bakanlar Şener ve Tekir, yurtiçindeki tasarrufların gelişme için yetersiz olduğunu vurguladılar ^Yabancı sermayeye karşı direnilmez' Malhe Bakanı Şener. ANK.ARA (Cumhurhet Bürosu) - Maliye Bakanı Abdüllatif Şener. yuniçi tasarrufların jretım ve büyüme için yeterli olmadığını. gelişme içın vabancı sermavenin şart olduğunu j-öyledi. Sener. "Vabancı sermayeje karşı direnmeolmaz" dedi. Devlet Bakanı Sabri Tekir de. ekonomik gelişme içın uluslarası tıcaretin şart olduğunu belınerek. "Ticarette, ekonomik konularda ideoioji olmaz. İdeolojik anlamdaki kaygüaria başka ülkelerle ticaret durdurulmaz" dive konuştu. Ankara Ticaret Ödası (ATO) tarafından düzenlenen "Yabancı sermaye" konulun panelın açılışmda konuşan Şener. Türkiye"de yurtiçi tasarrufların üretim ve yatırıma yeterli olmadığını söyledi. Yabancı yatınmlann teşvik edılmesi gerektiğini belirten Şener. "Yabancı vaönmın karşısında direnme olmaz" dıye konuştu. Şener. faiz oranlannın \ üksek olmasından dolavı vabancı vatarımın kısa vadeli sennave olarak geldığini belirterek. "Yatırım için istikrar gereklidir" di>e konuştu. ATO Başkanı Ahmet Çavuşoglu da dünvada vatırıma gideıı 2.1 trilvon dolarlık vatırım miktarından Türkıye'ye yalnızca binde 2 oranında pav düştüğünü belirterek. "Türkiye bu oranlarla kalkınamaz" dedi. Çav uşoğlu. sıyasi belırsizlık ve ıstikrarsızlık nedeniyle vabancı yatınmların kaçtığınıı. öncelikl'e hükünıetlenn güvenli bir ekonomik düzeni oturtmaM gerektiğini belirtti. Devlet Bakanı Sabrı Tekir de. gelişmiş ülkelerde ekonomik faaliyetlerin ideolojik temellere oturtulmadığını belirterek. "Gelişmiş ülkelerde ekonomik faalivetler çıkar \e favdava göre gerçekleştirilir" dedi. Türkiye "de ekonomik politikaların ve düzenlemelerin ideolojik temele oturtulduğunu. bir süre önce yapılan Üzakdoğu ve Iran gezisinin de ideolojik olarak tartışıldığını anlatan Tekir, şunları söyledi: "İran ile olan ticaret ilişkilerimiz 3.5-4 milvar dolardan 200 milyon dolara düşmüşse. bunun nedenlerinin araştırılması gerekmez mi? Bu gezilerin kendine has rasvonel bir yönü \e hedefı vardı. Bırakın ülkenin ekonomik önlemlerini en i>i şekilde değerlendirelim. GS>IH*de kişi başına düşen geliri 2 bin dolarda kalmasına izin vermeyelim. İdeolojik tartışma ortamından kurtulduğumuz zaman Batı'dan olsun doğudan olsun tüm ülkelerden yabancı sermaye gelecektir." Yabancı sermavenin gelirken. beraberinde organizas)on. teknoloji. üretim artışı ve istihdamı da getireceğini anlatan Tekir. "Bir ülkenin verimlilik oranı ne kadar yüksek olursa olsun, o ülkede siyasi ve ekonomik ıstikrarsızlık varsa, o ülkeye yabancı sermavenin gelmesi mümkün değildir" diye konuştu. Devlet Bakanı Tekir. YORUM ÖZTİN AKGÜÇ Bütçe Dengesizliği Bütçe dengesizliği yalnız büyüyen bütçe açığı- nı değil, gelir ve gider yapısının giderek bozulma- sını, çarpıklaşmasını da ifade etmek için kullanıl- maktadır. 1996 yılı konsolide bütçe uygulamasına ilişkin ocak-ağustos dönemi verileri dengesizliğin arttığını, gelir ve gider yapısının dramatik bir biçim- de bozulduğunu ortaya koymaktadır. • Yılın ilk sekiz ayında 660 trilyon TL olan bütçe açığının yıl sonu itibariyle 1.200 trilyon TL'ye ulaş- ması beklenmektedir. 1995 yılı konsolide bütçe açığı 316.6 trilyon TL düzeyinde iken, 1996 yılının ilk sekiz ayında 660 tril- yon TL'yi aşmıştır. Özellikle yılın son aylarında ar- tan harcamalar ve ağırlaşan faiz yüklerı dikkate alındığında, 1996 yılı bütçe açığının 1.200 trilyon TL dolayında gerçekleşeceği tahmin edileoilir. Büt- çe açığı, 861 trilyon TL olarak hedeflenmiş idi. Ön- ceki yıllarda olduğu gibi, 1996 yılinda da bütçe açı- ğı, resmi tahminlerin üstünde gerçekleşecektir. 1996 yılinda bütçe açığı yalnız carı fiyatlarla de- ğil. reel olarak da artmakta ve açığın GSMH oranı yükselmektedir. • Bütçe açığı iç borç faiz ödemelerinden kay- naklanmaktadır. 1996 yılının ilk sekiz ayında faiz giderieri, 840.5 trilyon TL iç borç, 965 trilyon TL de dış borç faiz ödemeleri olmak üzere 937.0 trilyon TL'ye yüksel- miştir. Faiz ödemeleri dışında bütçe fazla vermek- tedir. Bütçenin yılın ilk sekiz ayında faiz dışı den- gesi artı 277.0 trilyon TL'dir. Bütçe, 1994 yılından bu yana. faiz giderieri dışında fazla vermektedir. • Bütçe giderek bir transfer bütçesi halıne gel- mekte. ışlevlerini tümüyle yitirmektedir. 1996 yılının ilk sekiz ayında faiz ödemelerinı de içeren transfer harcamalarının payı yüzde 64.5'e. tüm bütçe harcamalannın yaklaşık üçte ikisine yük- selmiştir. Yalnız faiz giderieri cari harcamalarla ya- tırım harcamaiarı toplamını aşmıştır. Ocak-Ağus- tos 1996 dönemınde faiz harcamalannın toplam büt- çe harcamaiarı içindeki payı yüzde 41.8'e yükse- lirken, cari ve yatırım harcamaiarı toplamının payı yüzde 35.5 düzeyinde kalmıştır. • Faiz giderlerinin payı, giderek tehlikeli boyut- lara ulaşmaktadır. Faiz giderlerinin toplam bütçe harcamaiarı için- deki pay/ yakın geçmişte. 1990 yılinda yüzde 20.4 düzeyinde iken. bu pay özellikle 1993 yılından iti- baren hızlı bir artışla, 1996 yılının ocak-ağustos dö- neminde yüzde 41.8'e yükselmiştir. KİT'lere. büt- çe açıklarına neden olduğu gerekçesiyle suçlanan, özelleştirilmesi istenen KİT'lere bütçeden yapılan transferlerin payı ise 1990 yılinda sadece yüzde 1.8 düzeyinde iken, 1996 yılının anılan döneminde yüz- de 1.2'ye değin gerilemiştır. • Personel giderlerinin bütçe harcamaiarı için- deki payı giderek azalmaktadır. Personel giderlerinin konsolide bütçe harcama- iarı içindeki payı 1992 yılinda yüzde 42.4 düzeyin- de iken, hızlı bir düşüşle 1996 yılının ilk sekiz ayın- da yüzde 26.2'ye inmiştir. Bu orandaki dramatik dü- şüş, kamu görevlilerinin 1992 sonrasında ciddi bir biçimde refah kaybına uğradığını ortaya koymak- tadır. • Kamu yatırımlan sürekli olarak gerilemekte olup, ihmal edilebilir boyutlara inmiştir. Yatırım har- camaiarı eleştırdiğimiz 1990 yılinda dahi bütçe har- camalarından yüzde 14.7 oranında pay alırken bu pay 1995 yılinda yüzde 5.9'a, 1996 yılının ilk sekiz ayında da yüzde 4.3'e gerilemiştir. Kamu yatınm- lan daha çok altyapı ve hizmet sektörlerine yoğun- laşmış olduğundan, bu alanlara yatırım yapılmama- sı veya çok sınırlı boyutta yatırım yap/lması, eko- nomıdeki dengesizikleri arttırmakta. gelecekteki büyüme hızı üzerinde olumsuz etkı doğuracak bir etmen olmaktadır. • Vergi adaleti giderek bozulmakta, vergi gelir- lerinin temelini dolaylı vergiler oluşturmaktadır. 1996 yılı ocak-ağustos dönemınde vergi gelir- lerinin, yüzde 41.7'sini dolaysız vergiler, yüzde 58.3'nü de dolaylı vergiler sağlamaktadır. 1990 yı- linda ise bu oranlar sırasıyla yüzde 52.1 dolaysız vergiler, yüzde 47.9 dolaylı vergiler şeklinde idi. Vergi gelirleri içinde dolaylı vergilerin payının gide- rek yükselmesi vergi sisteminin adaletsiz hale gel- diğinin diğer bir göstergesini oluşturmaktadır. Fa- iz giderlerinin vergi gelirlerine oranı ise yüzde 71.6'ya kadar yükselmiş bulunmaktadır. Kamu harcamaiarı ve kamu gelirleri yolu ile ge- lir dağılımı düzeltileceğine. kaynak dağılımı iyileş- tirileceğine giderek bozulmaktadır. Son yıllarda büt- çeler ve bütçe uygulamaları değerlendirilirken. benzer noktalar vurgulanmakta değerlendirmeler yapılamktadır. Gelişmeler giderek olumsuzlaşmak- tadır. REFAHYOL herhalde TC'nin en kötü bütçe uygulamasını yapmaktadır. Kuramsal ve teknik bilgiden yoksun olmasının yanı sıra, kamuoyunu oyalama çabası, uygulama sonuçlarını giderek kötüleştirmektedir. Sanayiciye AR-GE desteği EkonomiServisi-Türkiye Tek- nolojı Geliştirme Vakfı AR-GE projeleri olan sanayicilere pa- rasal destek sağlayacak. Kısa adı TTGV olan vakıf Dış Tica- ret Müsteşarlığı kaynaklı fonla- n 29 kasım tarihine kadar ken- dısine başvuran ve araştırma geliştirme projeleri olan sana- yicilere verecek. Uvgulaması- na haziran 1995 yıltnda başla- nan bu destekkme faaliverinden bugiine kadar 8 projenin yarar- landığını belirten TTGV yetki- lilen. bırvandan da Dünya Ban- kası kaynaklı 43.4 milyon do- lar tutanndaki fondan vararla- narak teknoloji geliştirme proj- lerinededestek verdiklenni ifa- de edivorlar. Türk-Rus tş Konseyi'ne davet Ekonomi Servisi-Dış Eko- nomik llişkiler Kurulu (DEİK) binvesınde falıyet gösteren Tûrk-Rus tş Konseyi toplantısı 2(-24 Ekım tarıhlennde Ke- TiifrPalmiyeTatil Kövü'ndeya- 3i acak. Rusya tarafından 350 şadamının katılacağı toplantı- m. tüm Türk işadamianna da ıçık olduğu bildirildi. Toplan- ıcaturizm, enerji ve ulaştırma ccnulu 3 ayn panel yeralacak. Türkiye-ABD Ortak Ekonomik Komitesi'nin toplantısı başladı. (Fotoğraf: AA) Ortak projeler masaya yatırıldı ABD ile ekonomik pazarlık A.NKARA (AA) - Türkive-ABD Ortak Ekonomik Komitesi"nin (OEK) III. dönem toplantısı. Ankara'da başladı. Toplantılar- da. ABD hevetine Dışışlen Bakanhğı eko- nomik ve ticaret işlerinden sorumlu Ba- kan Yardımcısı Büyükelçi Alan Larson ve Hazine Bakanlığı uluslararası ilışkıler- den sorumlu Bakan YardımciM David Lip- ton, Türk hevetine ise Hazine Müsteşarı Mehmet Kaytaz ve Dış Ticaret Müste^ar Vekili Güven Erdal eşbaşkanlık edecek- ler. Toplantıva ayrıca. Dışışlen Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Temel Iskit, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Marc Grossman, Tür- kiye'nin Washington Büyükelçisi Büvü- kelçı .Nüzhet Kantlemir, Hazine ve Dış Ti- caret müsteşarlıklanndan ilgili genel mü- dürler ve Dışişleri Bakanlığf ndan yetki- liier katılıyor. Toplantı sırasında. her ıki ülkenin önem verdiği ekonomik ve ticari konulardaki mevcut divaloğun iyıleştırilmesineyöne- likönlemler üzerinde durulacak. Tanm. fi- nansman. yatırım, çevre gibi alanlarda iş- birlıği olanaklan araştırılacak. Toplantıda. özellikle. ABD'nin Türkiye'nin ekonomik reformuna verdiği desteğın şekillerinin araştırılmasıvia enerjı seklörü başta ol- mak üzere. her ıkı ülke içın öncelık taşı- yan konularda ticari fırsatlann değerlen- dirılmesı. Türkiye'de özelleştirme. Güney- doğu'nun ekonomik vönden kalkındınl- ması konuları üzerinde durulacağı belir- tilivor. VV'ashıngton Büvükelçısı Nüzhet Kan- denıir. Türkiye'nin uygulavacağı ekonomi politika. özelleştirme ve Iran'dan doğal- gaz alımı konulannda bazı tereddütler bu- lunduğunu kaydetti. Kapasite kullanımı geriledi ANKARA (AA) - tmalat sanaviinde üretim değeri ağırlıklı kapasite kullanımı. eylül avında vüzde 79.4\a geriledi. Geçen vıl eylül avında kapasite kullanımı yüzde 84.2 olarak gerçekleşmıştı. Alt sektörler bazında kapasite kullammının en yüksek gerçekleştiği alan ise vüzde 90.4 ile taş \e toprağa dayalı ürünlerı imalatında yaşandı. Dığer alt sektörlerdeki kapasite kullanımları ise şöyle: "Gıda, içki ve tütün imalafı yüzde 79.8, tekstil. givim ve deri sanayi yüzde 78.6. kereste ve kereste ürünleri imalatı yüzde 76.9,kâğıt, kâğıt" ürünleri \e basım vüzde 71.8, kimya sanayi vüzde 81.6, metal ana sanavi yüzde 84.7. metal eşya, makine ve teçhizat imalatı yüzde 67.8, diğer yüzde 90." Bu arada. ev lülde tam kapasite ile çalışamama nedenlerinin başında. yüzde 57.6 ile iç pazarda talep yetersizliği ilk sırada yer aldı. 4 Mevsimin Huzurla Yaşanacağı MEKÂNLAR SON 5 VİLLA SÛPERLUX ÜZERİNDE VADELİ SATIŞ Seçkiıı ve saygııı bir ortaıııııı rine, sitemizi gördüğüııüzde karar vere- ceksiııiz. ZEYTİNALAM URLA'da L\- kuyulara 18 kııı. (s*ade<-e 15 dakika) tri|>- Iex 5 oda, 1 saloıı, şönıiııe, barbekü >s. Müracaat: 0.232766 25 55 - 0.232.365 9714
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle