26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
=I8EKİM1996CUMA CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Tasak aşkın yok ettikleri TRT2 00.15 Başrolünü Greta Garbo'nun oynadığı film. "An- na Karenina"nın en bilinen sinema uvarlatnası. o îstanbul'İTV Servisi - Canlı olarak yayımlanan "Stüdyo İstanbul" programına. yazar Ahmet l mit katılıyor. Ümit'le. ülkemizde yavımlanan edebi anlamda ilk ;polisiye roman olan son kitabı "Sis \e Gece" üzerine ;kbnuşulacak. Aynca sohbet sırasında. kitabın. Agatha [Christie'nin Pera Palas'ta kaldığı odada düzenlenen tanıtım toplantısından görüntüler de ekrana gelecek. "Stüdyo Istanbufda bunun yanı sira. Taksim'de bulunan "Timsah Sokağı"ndan yola çıkılarak ülkemizde vaşamavan bu hayvanın bır sokak tabelasına nasıl ad olduğu araştırılıvor. Oya Birgül'ün sunduğu programın danışmanhğını \e metın vazarlığını Sunay JAkın yapıyor (TRT 2,"20.S0). 'Rembetiko' konseri TV Servisi - "Festivallerden" ;programında. 24. ;L'luslararası İstanbul Müzik Festivali'nin '"Geleneksel Müzik" taölümünde yer alan "Rembetiko" grubunun ;konseri ekrana geliyor jNeyzen Kudsi Ergüner vönetimindeki grup, 20. yüzyılın başlannda türkiye'den Yunanistan'a göç eden Rumlar sayesinde canlılık kazanan Rembetiko kültürüne ait parçaları Türkçe ve Yunanca olarak seslendirecek (TRT2, 22.45). Anna Karenina - Anna Karenina / Yönetmen: Clarence Brown / Senaryo: Clemence Dane, Salka Viertel (Tolstoy'un romanından) / Oyuncular: Greta Garbo, Fredric March, Basil Rathbone, Freddie Bartholomevv, Maureen O'Sullivan, May Robson/1935 ABD, 95dakika. T\' Servisi - Tolstoy'un birçok fılme konu olmuş. da- ha fazlasına da esın kaynak- lığı vapmış romanı "Anna Karenina"nın en ünlü uvar- laması olan 1935 Clarence Brown imzali fılmi ızleve- ceğiz bugün. Rus aristokrasisinin önde gelen isimlerinden Kare- nın'ın kansı Anna, bir süva- ri subayı olan Kont Yron- sky'ye âşık olur. Bu yasak aşk onun yaşamından çok şevleri alıp götürecektir... Melodram geleneğinin "belirleyici" yapıtlarından olan "Ânna Karenina". Amerikan sinemasının elin- de kışilik çözümlemeleri bi- raz "hafife alınıp" gözyaşı bombardımanı biçimine vönlendirilmiş. Anna'nın başından geçen- lenn ••ağdalı" birdille van- sıtıldığı fılm. melodramın koyu karanlığı içindekı yeri- ni "görkemli biçimde" alı- yor. 1928'de sessiz olarak. yi- ne Greta Garbo'nun oyna- dığı. Edmund Goulding'in yönettiği "Love" adlı bir çevrimi yapılan "Anna Ka- renina". usta oyunculardan oluşan kadrosuyla ilgi çeki- vor. MGM firmasının bütün ağır toplarını bu filmde gör- mek mümkün. Böylesi geniş bır kadronun getirdiği avan- tajlar-deza\antajlar da ken- dını hıssettiriyor. Sinematografik açıdan "profesyonelce" çekilmiş brr fılm "Anna Karenina". Oscar'a aday olan görüntüle- rivle YVilliam Daniels.fîlm bov unca bu enfes görüntüle- ri ardı sıra beyazperdeye ge- tmvor. HerbertStothart'ın müziğı de bu görüntülere eş- lık ederken aksamıvor. "So- ğuk sarışın" Greta Gar- bo' v u" "sıcak" bır rolde gör- mek ıstıyorsanız. "Anna Karenina" tam size göre bir seçim. John Huston bu filmle en iyi yönetmen Oscarı'nı kazanmıştı Bir macera başyapıüMl RAT OZER Sinema tarıhinin en ivi "macera" filmlerinden b'i- ri geliyor bu akşam ekran- lara. John Huston ustanın sinema\ ı özümsemiş elle- rinden çıkan "Sierra Mad- re Hazineleri" (The Tre- asure of the Sıenra Madre). türün başyapıtlarından birı olarak yıllardır eskimeyen dinamiğiyle hâlâ ışıldıvor. Üç hazıne arayıcısının (Bogart, Huston, Holt) bu çabaları sırasında yaşadık- larını bevazperdeve getiren fılm, üçlününhırsdoludün- valarının yansımasını geti- rır bizlere. Üç "dost"un hazine peşınde geçen voru- cu günler sonunda ıç dün- yalarında beliren "açmaz- lar"ın sinemasını yapmış- tır adeta John Huston. Humphrey Bogart. VValter Huston \e Tım Holt gıbı büyük oyuncuların varlığı- na da yaslanarak bu çaba- sında zırveye ulaşan yönet- men. sinema sanatının \ar- lığını "kanıtlanıa" savaşı- mı \erir ve bunda da üst dii- zey bir başanva ulaşır. Bu fılmi sinema tarıhinin başyapıtlanndan biri halıne TRT 3 19.30 Hazine ara\an üç dostu Humphre> Bogart (sağda), Tim Holt (solda) ve V\ alter Huston canlandırıvor. getiren unsurların başında insana dair durumların son derece iyi anlatılması gelir. Açgözlülük. hırs. dostluk. bitmek tükenmek bilmeyen belalar. her şev bu filmin at- mosferi içinde verlerinı "kusursuzca" alırlar. Doğanın da başrollerden bırinı kaptığını söyleyebi- leceğimız \ apıt. bır tür açık ha\a fantastığidir adcta. Düşleri uğruna sa\aşım \e- ren bır avuç ınsanın doğa ko^ullarıv la da aynı oranda bir savaşım verdiğine tanık oluruz film boyunca. Çevrildiği yıl John Hus- ton "a en iyi yönetmen \ e se- naryo. babası VValter Hus- ton'a da en i\ i vardımcı er- kek oyuncu 'Oscar'larını kazandıran "Sierra Madre Hazineleri". en ıyı film da- lında da bu ödüle aday gös- terilmişti. Oyılın 'Oscar'ını Laurence Ölhier'nin ala- bildığıne teatral ve "göste- rişli" "Hamlef'inin ka- zandıcı cözönündetutulur- Sierra Madre Hazineleri - The Treasure of the Sierra Madre / Yönetmen- Senaryo: John Huston (B. Traven'ın romanından) / Görüntü: Ted McCord / Müzik: Max Steiner / Oyuncular: Humphrey Bogart, VValter Huston, Tim Holt, Alfonso Bedoya, John Huston, Bruce Bennett, Barton MacLane/1948 ABDyapımı. 126 dk. sa. "Sierra Madre Hazi- neleri" gibi sinema dersi- nın neden ödüle değer bu- lunmadığı tartışılabilir. Aslı si)ah-beyaz olan bu ba^vapıtın biz bü\ük olası- lıkla daha sonraki y ıllarda bilgisayarla renklendirılmiş bir kopyasını izle\ecegız. Bu filmin "renk kaldırdı- ğını" da belirtmeden geç- me\elim... Eroti • • ••11 l*w« •!• l • suruklecüğı üişkı Interstar 22.30 Çalkantalı ama tutkulu bir aşkın anlatıldığı 'Tende- ki Tuz'da Greta Scacchi \e N'incent D'Onofrio >ar. Tendeki Tuz - Salt on Our Skin / Yönetmen: Andrevv Birkin / Senaryo: A. Birkin, Bee Gilbert, Benoite Groult / Oyuncular: Greta Scacchi, Vincent D'Onofrio, Claudine Auger / 1992 Alman-Fransız ortak yapımı. TV Servisi - Entelektüel Fransız kadını George'la. kaba Iskoç balıkçı Ga\ın arasındakı çalkantılı ama tut- kulu aşkın öyküsü. Fransız kadın \azar Beno- ite Groult'nun "Les \ais- seau\ du Couer" adıyla 1988'de vayımlanan "best- seller" romanı. kadın cin- selliğini ortaya koyduğu için büyük ilgi görmüştü. Kitap- ta kadınların aşka bakış açı- ları. kadın erotizmi gibi ko- nular ele alınmış ve son de- rece duyarlı. kadınsı birede- bi eser ortava konmuştu. "Tendeki Tuz" fılmi de özgürlüğüne düşkün ente- lektüel bir kadın olan Geor- ge'un aşk ve mutluluğu ara- yışını anlatan ve kişisel oldu- ğu kadar evrensel bir konu- > u ele alan bu romanın başa- rılı bir uyarlaması. Öykü. aralarındaki karşı konulmaz seksi çekiciliğe rağmen. farklı kökenden gel- dikleri. farklı eğitimler al- dıkları \ e şartlandırmalardan geçtikleri için sürekli bera- berolamayaniki insanınyıl- larca süren ilişkisini. abartıl- mamış birerotizm eşliğınde sunuyor.. MERCEKLE BAKINCA MAJHMLT T. ÖNGÖREN Avrupa ve Sinema Siz bu yazıyı okuduğunuzda ben çoktan Alman- ya'ya ulaşmış olacağım. Önce Köln'e. sonra Nürn- berg'e ve sonunda da Londra'ya... Amacım. "Bakın ben ne denliçokgeziyorum" di- ye hava basmak değil. Her üç kenrte film festivalle- rine katıldıktan sonra izlenimlerimi sizlere iletece- ğim de. şimdiden haberiniz olsun istedim. Nürnberg'de ve Köln'de, Türkiye'deki ve Avru- pa'dakı Türkiyeliler'in yaptıkları filmlerın sergilene- ceği festivallere katılacağım. Londra'da da dünya- nın hemen hemen her yanından gelen filmlerin gös- terildiği Londra Film Festivali'ni izlemeyi umuyorum. Avrupa gezimi buradan açıklamamın ıki nedeni daha var. Geçen defaki gezilerim sırasında burada çıkan yazılarıma yanıt göndermiş olanlar. uzun süre bendenses çıkmayınca, "Bu adam galiba bizı am- tıyor" diye düşündüler. Şımdı de aynı yola başvu- ranlar olursa. bilsinler ki kasım sonuna dek onların yanıtlarına yer vermeme olanak olmayacak. Bir başka neden de şu: Almanya'ya, ingiltere'ye Türkiye'deki insan haklarının son durumuyla ilgili ko- nuşmalar ve görüşmeler yapmaya da çağrıldım. Ha- ni bıldik çevreler, "Bizden gızliyıne bir şeyler karış- tırıyor" diye düşünsünler istemedığim için işte bu- rada neler yapacağımı açıklamayı uygun gördüm. Nürnberg ve Köln'dekı Türkiye filmleri festivalle- rıne gelince bu iki sinema etkinliğinin önemini bir kez daha vurgulamakta yarar görüyorum. Her iki si- nema olayında da Türkiye'de çekilmiş uzun metraj- lı sinema filmleri, belgeseller ve kısa filmler yer alı- yor. Türkiye'den çeşitlı sinema adamlarının katıldığı söyleşiler ve tartışmalarda da sinemamızın ve her- halde ülkemizin sorunlan da değerlendırilecek. Böy- lece Almanya'da yaşayan Türkiyeliler hem sinema yoluyla kendi kültürleriyle bir bag kurmuş olacaklar, hem de ülkemizin son durumu hakkında biraz bilgi alabilecekler. Nürnberg'de Adil Kaya'nın. Tuncay Kuloğlu ve diğer arkadaşlarıyla beraber düzenledığı Türkiye Si- nema Günleri (17-27 Ekim 1996) ve Köln'de. radyo- TV yapımcısı ve belgesel film yönetmenı Osman Okkan ile Necdet Saraç'ın başlarını çektığı ekıple- rın ve özellikle de Okkan'ın ekibındeki Brigitte Ma- ser ve Karsten Prübmann'ın katkılarıyla hazırlanan Türkiye Film Festıvali (30 Ekim-5 Kasım 1996) ülke- mizden hiç destek almadılar. Filmcılerimizin ve An- kara Uluslararası Film Festıvali'nin katkılarının dışın- da. Her iki sinema etkinliğinin bır önemi de Avrupa'da yaşayan ve orada doğup büyümüş olan Türkiyeli- ler'in de yine Avrupa'da hazırladıkları filmlerine yer veriyor olmalarıdır. 14-23 Mart 1997'de gerçekleş- tirilecek 9. Ankara Uluslararası Fılm Festıvali'nde de gösterilecek bu filmlerle Avrupa'daki gençlerimizin yaratıcılıklarının değerlendırılmesı sağlanacaktır. işte bu etkinlikleri izleyip izlenimlerimi sizlere de aktarmaya ve orada yaşayacağım duygularımı ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmaya çalışacagım. Müziğin kitle iletişim araçları içindeki serüvenini in- celeyen yeni bir kitap: Peyami Çelikkan, "Müziği Seyretmek-Popüler Müzık, Medya llışkılerı Açısın- dan Müzik Videosu ve Müzik Televızyonu". Yansıma Yayınlan, Ankara, 1996. KENT HABERLERİ fiaziye tekerlekli sandalye • İstanbul Haber Servisi - Şımak'ta \atanı görevini yaptığı sırada PK.K ile girdiği çatışmada varalanan ve foelden aşağısı felç olan Muhsin Keskin'e. dün Maltepe Belediyesi tarafından Japonva'dan getirtılen bir İekerlekli sandalve hedive edildi. Maltepe Beledive 3aşkanı Bahtivar L'vanık. düzenlenen törende vaptığı konuşmada. şehıt yakınlan ile gaziler ve onların ailelerine sahip çıkmanın her vatandaşın görevi olduğunu sövledı. Japonlar Üsküdar'a ağaç dikti • İstanbul Haber Senisi - Türkı\e"de turıstık amaçla bulunan bır grup Japon. dünyadakı yeşilliklerin yok oluşuna dikkat çekmek amacıyla Üsküdar Libadıye Parkı'nda ağaç dıktı. Parka 16 tane akçaağaç fıdanı diken 11 kışilik kafılenin sözcüsü Hiroshı K.adowaki. Asya'da ve bütün dünvadakı veşıllıklerin hızla >ok olduğunu \ urgulavarak bu yok oluşa dikkat çekmek istediklerini sövledı. TEXPO fuarı açıldı _• İstanbul Haber Senisi - 10. İstanbul Uluslararası K,umaş Fuarı TEXPO "96. tTÜ Kampusu Fuar Merkezi'nde açıldı. Fuarda. Türkive'nin vanı sıra Italya. Almanya. Fransa. ABD. Belçika. Hollanda. Danımarka ve İngiltere'den 188 kuruluş: pamuklu. yünlü. sentetik ve kanşık kumaşlarını sergiliyor. 19 ekim cumartesi gününe kadar sürecek olan fuarı. sadece davetiyeleri olan ziyaretçiler 11.00-20.00 saatleri arasında gezebilecek. Geleneksel USAŞ kahvaltısı M İstanbul Haber Senisi - Uçak Servisi AŞ (USAŞ) tarafından geleneksel hale getirilen "açık büfe" kahvaltının ikincisi. dün davul-zurna \e halk oyunları eşliğinde yapıldı. İstanbul. Ankara. tzmir. Antalva ve Dplaman havalimanlannda toplam 6 bin kişının davetli Dİduğu kahvaltının Atatürk Havalımanf ndaki bölümüne. yaklaşık 2 bin kişi katıldı. MÜ Tıp Fakültesi'ne yeni servis P İstanbul Haber Senisi - Marmara Cnıversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahi Sen ısi. dün törenle hizmete gırdi. Törende konuşan Marmara Cniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel. çocuğa yapılan yatırımın en değerlı yatınm olduğunu belirterek ""Geleceğimizin tfeminatı çocuklarımıza şimdiden sahip çıkmalıyız" dedi. Çiçek Pasajı gecesi • İstanbul Haber Senisi - Bevoğlu Güzelleştirme \e Itoruma Denıeğı'nın her vıl düzenlediğı. "' Geleneksel (hçek Pasajı Gecesf'nın 5'ıncisi önceki gece > apıldı. Çiçek Pasajfnda gerçekleştırilen geceden elde edilen aelirle İstiklal Caddesfnin tüm ulusal ve dıni bayramlar îİc yılbaşında ışıklandırılması amaçlanıyor. Ikneler Günü kutlanıyor • İstanbul Haber Senisi - Bahçelie\ler Beledive Başkanı Saffet Bulut. 20 ekim pazar günü Bahçelie\ ler Huzurevi'ni ziyaret ederek ninelerle bırlikte Nıneler Günü'nü kutlavacak. Daha sonra da ninelerle birlikte Eyüp. Sultanahmet \e Topkapı sarayları gezilecek. DBP Istanbul'da görev dağılımı P İstanbul Haber Senisi - Demokrası ve Barıs Partisi t&anbul 11 Örgütü'nden vapılan açıklamada. ıl sfkreterliğine Hikmetullah Özmen'in. il saymanlığına ise !Cevın ll'in seçıldiğı bildirildı. TMMOB'nin 42. yıl etkinliklerinde plansız metropolleşme sorgulandı 'Istanbııl büyüdükçe küçiilüyor'İstanbul Haber Servisi - TM- MOB. 42. kuruluş yıldönümünü "Mimar \e Mühendisler Hafta- sı" olarak birdizi etkinlikle kutlu- yor. Birliğe bağlı odaların İstanbul bi- rimlerince hafta nedeniv le düzenle- nen "İstanbul Konferansı" adlı et- kinlikte. kentın değişik sorunlan bü- yüteç altına alındı. Oncekı gün Ta- nk Zafer Tunaya Kültür Merke- zi'nde gerçekleştirilen konferansta. değişik alanlardaki uzmanlar ve oda temsılcilerı; "kentleşme", "ula- şım"\ "çevre kirliliği", "doğal- gaz", "deprem riski". "enerji so- runu", "su sorunu", "tarihsel ve doğal kinılik" gibi konularda yaşa- nan sorunlan \ e nedenlerini sergile- diler. Bütün bu konularda Istan- bul'un ••mimarlıkve nıühendislik sanatı \e biliminin gereklerinden yoksun" politikalarvepopülıstka- rarlarla sağlıksız olarak büyüdüğü- nü belinen konuşmacılar. böylesi bır kentle^mede yaşam kavnakları. tarihsel kımlık \e doğal karakterın de hızla vitirildiğini vurgulayarak "İstanbul bu nedenle aslında bü- yüdükçe küçülü>or, çünkü kenti İstanbul y apan değerler hızla aza- lıyor" dediler... Konferansın ilkkonuşmacısı olan Prof. Dr. Cankut Örmeci 1975. 1984 ve 1992 vıllarındaki hava ve uydu fotoğraflarından elde edilen saptamalarla sunduğu "L'zaktan al- gılama \erilcri ile İstanbul" ba.v lik.li bıldırısınde. kentın son 2ü yıl- lık büvümesıni arafik vesavısal ve- hektar ıken 1992'de 4996 hektara dü^üvor. ümıanlardaki yüzde 11 'lik bu azalmava karşın yerleşme alan- ları ise vıne SİT kararlanna karşın aynı yıllarda 1300 hektardan 2649 hektara çıkıyor. Yüzde 22.5'lik bu artışın tümü ise kaçak yapılardan oluşuvor. U'şdu saptamalarına göre "su havzalarındaki" vapılaşma- nın 1984 ve 1992'dekapsadığıalan- • TMMOB'ye bağlı mimar ve mühendis odalannın îstanbul birimlerince düzenlenen konferansta, Türkiye nüfüsunun yüzde 15'ini banndıran kentin, 21. yüzyılı dev bir sorunlar yumağı halinde karşılayacağı belirtildi. riierle de destekleyerek sergiledi. İTÜ Inşaat Fakültesi öğretim üve- si Prof. Örmeci'nin ABD ve Fran- sız uydularınca 1000 km. yüksek- likten çekilen fotoğraflar üzerinde- ki bilgisayar destekli analız çalı*- malarına dayanarak sunduğu verı- lere göre: örneğin I983'te \apı ya- sağı getirilen Boğaziçi alanında 1984 vıhndaki ormanlık alan 62^0 lar da 442 hektardan 1264 hektara tırmanıyor. Buna karşın aynı hav za- lardaki ormanlann ise 1984"te4456 hektar ıken 1992'de 3570 hektara düştüğü gözleniyor. Yani. istanbul büyüdükçe. kentin ormanları da kü- çülüvor... Mimarlar ve Mühendisler Hafta- sı'nın İstanbul Konferansı'nda "ulaşım sorununu" irdele>en Prof. Dr. Ergun Gedizlioğlu ise 1960'lardan bu yana kent içi ulaşım- da karayolu taşımacılığı oranının hep yüzde 80'lerin üzerinde oldu- ğunu. demiryolunun yüzde 6. deniz- yolunun da yüzde 5 olan bugünkü oranlannın 30 yıldır hemen hiç de- ğişmediğini anİartı. İstanbul Konferansında ele alı- nan konulardan "doğalgaz" hak- kında ise Makıne Mühendısleri Odası İstanbul Şubesi'nden Ayhan Güler açıklamalarda bulundu. ts- tanbul'da yaklaşık 10 yıldır süren doğalgaz çalışmalannın kentin kü- çük bir bölümünde gerçekleşebildi- ğini belirten makine mühendisi Ay- han Güler. 1. derece deprem bölge- sınde yer alan bir kent için yeterli teknik güvenceden yoksun olduğu- nu saptadıklan uygulamanın gele- cek için ciddi riskler yarattığını da açıkladı. TMMOB'nin 42. yılı nedeniyle düzenlenen etkinlikte Prof. Dr. Kri- ton Curi, çe\ re sorunlan \e kirlen- me hakkında bir bıldiri sunarken dı- ğer konularda da ilgili odanın uz- manları avnntılı açıklamalarda bu- lundular. 9 aday katılıyor MU'de seçim heyecanı İstanbul Haber Servisi - Mar- mara Üniversitesi'nde rektörlük seçimleri bugün vapılıyor. Seçim- de ikisi kadın 9 aday yarışacak. Marmara Ünıversitesi'nin YÖK'e sunulacak altı rektör ada- yını belirleyecek seçimde, 956 öğ- retim üyesi oy kullanacak. Marmara Üniversitesi'nde rek- törlük seçımi için Rektör Prof. Dr. Ömer Faruk Batırel. lktısadi \e 1dan Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. \ecla Pur, Teknik Eğitim Fakültesi Tekstil Bölümü Başkanı Prof. Dr.İnci Tezcan. Hu- kuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. H. Fehim Uçışık, Fen-Edebıyat Fa- kültesi Fizik Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Asım Saçlı, Tıp Fakültesi ögretım üyesi Prof. Dr. Atıf Aktaş. Tktisa- di v e ldari Bilimler Fakültesi lşlet- me Bölümü Başkanı Prof. Dr. Os- man Altuğ. Eğitim Fakültesi öğ- retim üyesi Prof. Dr. Coşkun Alp- tekin ve Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sabri Sü- mer ada> olduklarını açıkladılar. Trofîk kazüsında 2 bin tavuk öldü Fatih Sultan Mehmet Köprüsii A\rupa çıkışında dün saat 06.00 sıralarında meydana gelen trafık kazasında ilginç sahneler yaşandı. Altın Çiftlik Tavukçuluk'a ait 54 HE 552 plakalı kanıyon, henüz belirleneme>en bir nedenle önündeki kam>ona arkadan hızla çarptı. Kaza sırasında kam\onda bulunan yaklaşık 2600 ta\ uk yola savruldu. lavukların vola savrulması. trafiğin uzun süre aksamasına neden oldu. İlgililer. trafığin aksamasında kaza kadar, köprüden geçen sürücülerin ta\uklara gösterdiği ilginin de etken olduğunu belirttiler. (Fotoğraf: UĞUR GÜNYLZ) Prof. Kâzım Türker 'Tıp eğitimimiz yeterli değil' İstanbul Haber Ser\isi - Sağlık Bakanlığı vetkilisi Ha- luk Özsarı. sağlıkta uygun bir yerde olmadığımızı belir- terek "150 ülke arasında 80'inci sıralarda \ er alı> oruz. Bu durum düzeltilmeli" dedi. YÖK temsılcisı Prof. Dr. Kâzım Türker de nıevcut bulunan 40 tıp takültesinden 8"inin aktif olarak çalışmadığını. diğer fakültelerde de eği- timin yetersız olduğunu kavdetti. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı \e Hastalıkları Anabilim Dalı'nın düzenlediği \e İstanbul Tıp Fakültesi Dekanhğı. IÜ Rektörlüğü. YÖK. TÜBİTAK ve İstanbul Tabip Odası'nındesteklediği uluslararaM "Tıp Eğitimci- liği Sempozyumu" dün başladı. İC Kemal Atay Amfi- si'nde düzenlenen ve üç gün sürecek olan sempozvumda. 2000'li v ıllann tıp eğitiminin ılkeleri. Türkıve'nin bu ko- nudaki gereksinimleri. eğitim öğretim metotlan gibi ko- nular tartışılacak. YÖK temsilcisi Prof. Kâzım Türker. 15-20 yıl önce en çok tercih edilen meslek- ler arasında > er alan tıbbın son yıllarda eskisi kadar rağbet görmediğini belir- terek "Çünkü bilgisa- yar, işletmecilik gibi mesleklerden daha çok kazanılıvor. \ e gençle- rimiz de bu mesleklere yöneliyor" dedi. Türker. tıp fakültelerindeki eğiti- min de yeterince kaliteli olmadığını söyledi. Sağ- lık Bakanlığı"ndan Haluk Özsarı ise Türkive'de he- kim fazlası olduğunu sö\ - ledi. Türkive'de şu anda 65 bin 832 hekim bulun- duğunu belirten Özsarı. "Bu rakam 2013 yılında 110 binin üzerinde ola- cak. Türkive'nin ihti>a- cı olan doktor sayısı ise 95 binler civarında tah- min cdili\or. \ ani 15 bin doktor açıkta kalacak. Bugün 40 tane fakülte- miz olmasına karşın bir yere varm'amız müm- kün değil. Zaten sağlık bütçesine yeterince ka>- nak ayrılmıyor. Bir de bu gereksiz maliyetle fazla öğrenci barındır- mak ve eğitim verilme- yen üniversiteier açmak çok gereksiz bir olay" diye konuştu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. İskender Sayek. eği- timde toplum sağlığını korumanın ve ivileştirme- nin temel hedef olmasının önemine dikkat çekti. Pendik Kaçak kömür baskını İstanbul Haber Servi- si - Deposunda 700 mil- yon lira değerinde 100 ton kaçak kömür olduğu be- lirlenen Pendik întay Site- si'ndeki Tınaztepe Âpart- manı'na, Büyükşehir ve Pendik Belediyesi'ne bağ- lı zabıta ekipleri tarafın- dan dün baskın düzenlen- di. Ancak görevliler, apart- man yöneticisinin depoyu kilitleyerek evden aynl- ması nedeniyle kömürü çıkaramadı. Zabıta ekiple- ri, deponun açılarak kö- mürc el konulması için Pendik Cumhuriyet Sav- cıhğı'na başvurdular. Baskına katılan Büyükşe- hir Belediyesi Zabıt^ Mü- dür Y'ardımcıst Yusaf Po- lat, kentin 7 giriş nokta- sında gezici ekipler ile 24 saat kaçak kömür deneti- mi yaptıklannı belirterek günde ortalama 50 kam- yon dolusu kaçak kömüre el koyduklannı söyledi. Yusuf Polat, fstanbui 'da hava kirliliği yaşanmama- sı için alınan önlemlere yurttaşların da yardımcı olmasi gerektiğini vurgu- layarak "Vatandaşlan- mız, vasıfsız kömür kul- lanarak havayı kirleten- leri belediyelerimize bil- dirsinler" dedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle