30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18 EKİM 1996 CJMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Abramovvit Yılmaz'lagerüştü • ANKARA ıCunhuriyet BÜFOSU) - AN'AP (enel Başkanı Mesut Yımaz. eski ABD Ankara BüyJcelçisi Morton Abramovra'i kabul ederek bır sıre görüştü. Yılmaz. Abramcnvitz'in Türkiye "dekı iç shısi konularla ilgilueraslan çerçe\ esinde kenc>ıni ziyaret ettiğıni >öyedı. Mesut V'ılmaz. "•R?"Ii Istanbul Büyükşehr Belediye Başkanı "ayyip Erdoğan. Abranıo«itz'in kendisine ABDde sıcak mesaj getirdığini söylemişti. "Abrarovvitz size de bir mesaj g:tirdi mi" sorusuna ise ^ılmaz. "Hayır. Daha çok. ç siyasi gelişmelerle ilgıli hzim değerlendirmeleririzi aldı" karşılığını verdı. TEDAŞ Komisyomı • ANKARA (Cunhuriyet Bürosu) - DYP Gerel Başkanı ve Başbakın Yardımcısı Tansu Çıller hakkında kurulan TBMM TEDAŞ Soruşturrru Komisyonu'na bılg veren eski Enerji Bakanı .e ANAP Karabük Milletvekili Şinasi \ltıner. eski genel başkanır; korudu. Komisyonun, ihaielere Çiller ve eşi Özer Uçuran Çiller'ın mldahale ettiğine ilişkin kuşkalan üzenne dinlediğı Atıner. aileden kendisine h;rhangı birbaskı gelmedigni ilen sürdü. Geziye gensoru engeli • ANKARA (AA)- tnceleme yapmak üzere Diyarbakır'a bir günlük eezi düzenleyen TBMM Fnsan Hakları Komhyonu. gezi> i gensoru görüjmesi nedeniyle erteledi. Diyarbakır Cezaevinde 11 kişinin öliimüyle sonuçlanan olayları yerinde incelemek üzere düzenlenen gezinin eksik sayıyla yapılması karan benımsenmesine rağmen ' gensoru görüşmesine katılmak isteyen milletvekillerınin anması üzerme rlerpbir tarihe ertelendı. Gensoruya Atina yorumu • ATİNA(AA)-Yunan basını. TBMMde dün görüşülen gensoru önergesi ile ilgili görüşmelere büyük ilgi gösterdi. Adesmeftos Tipos gazetesi. hükümetin üç muhalefet partisinin verdikleri gensoru önergesinden sıynlarak hayatta kaldığını yazarken, Avgi gazetesinde de gensorunun koalisyon hükümetini Türkiyenın dümeninden uzaklaştıramadığı yorumu yapıldı. Seçim büpolamna erteleme kararı • ANKARA (AA)- Millefvekillerinin seçim bölgelerınde büro açmalarına olanak sağlayan anayasa değişikliği teklifinin görüşülmesi 3 kasım seçimleri sonrasına bırakıldı. Maliyet arttıracağı gerekçeleriyle eleştirilen teklif hakkında konuşan TBMM Başkanı Mustafa Kalemlı. bu hakkın daha iyi hizmet alabilmelerini sağlayacağı için aslında vatandaşa tanınmış bir hak olacağını söyledı. Devlet makamı yok • ANKARA (AA) - Işçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek. Dışişleri Bakanı \e Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller hakkında hazırladıkları dosyayı alacak. e\raka kaydedecek devlet makamı bulamadıklannı söyledi. TBMM Başkanlığı'na ilettikleri dosyanın iade edıldiğini belirten Perinçek, bunun idare hukukuna aykm olduğunu savundu. Kitaplı saviınma • ANKARA (AA)- Başbakan Necmettin Erbakan, Afrika gezileriyle ilgıli savunmalannı kıtaplaştırarak, parti örgütüne dağıttı. Başbakan Necmettin Erbakan "ın demeç \e televizyon konuşmalarım içeren kiapta. Mısır'da başbakanlık sarayı üzerinde M'sır bayrağıyla dalgalanan Tûrk bav rağı fotoğrafı da beae olarak yer aldı. Manisa Milletvekili Göksoy, ülke çıkarlannın parti disiplininden önce geldiğini söyledi DYP'nin gündemi ihraçANKARA (Cumhuriyet Büro- su)-DYP, önceki giin TBMM Ge- nel Kurulu'nda yapılan gensoru görüşmelerinde muhalefetle bir- likte kabu) oyu kullanan Manisa Milletvekili Ayseli Göksoy"un ih- racını gündemine aldı. Göksov. "Erkekler kaypak İhracımı bek- liyorum. aksi halde partide kala- eâğınT dedi. REFAHYOL hükü- metini savunduğunu herzemınde dile getiren DYP Istanbul Millet- vekili Sedat Aloğlu'nun oylamaya mazeret bildirmeden katılmama- sı. DYPyönetimindeşaşkınlıkya- rattı. DYP Grup Başkanvekili Ali Rıza Gönül. Aloğlu'nun oylama- dan sonra dakendilerinebilgi ver- mediğini söyledi. "Mazeretsizka- tılnıamak da ihraç nedenidir" dı- yen Gönül'ün. oylamaya katılma- yan Jefi Karrıhi İconusunda olum- suz bir görüş bildirmek isteme- mesi dikkat çekti. Kamhi ise muhalefetin yarıında olduğu izlenimi yaratmamak. par- • Muhalefetle birlikte tavır alan Göksoy, "ihraç karan beklediğini" belirtirken muhalif açıklamalar yapmalanna karşın oylamalarda tutumlannı değiştiren milletvekillerini "Erkekler kaypak" sözleriyle eleştirdi. Göksoy. kadını örtüler içinde e\ ine kapatmayı düşünen bir zihniyeti destekleyemeyeceğini söyledi. tisini de karşısına almamak için böyle bir tavır izlediğini söyledi. "Böyle bir çözüm buldunT diyen Kamhi. partisinden ihracını ge- rektirecek bir suç işlemediğini be- lirtti. Kamhi. "Çjller'den izinaldı- nızmı?" sorusuna. "Kimsedenizin almadım. Ne genel başkan böy le bir izin \erir, ne de biz böy le bir talep- te bulunuruz" karşılığını verdi. Kamhi, v icdanının sesini dinledi- ğini vurguladı. Hükümete karşı \erilen genso- ru önergesınde muhalefetle birlik- te hareket eden DYP Manisa Mıl- lenekılı Ayseli Göksoy. "ihraç ka- ran beklediğini, aksi halde parti- sinde kaiacağını" belirtirken mu- halif açıklamalar yapmalanna kar- şın oylamalarda tuturnlannı değiş- tiren mılletvekillennı eleştınrken "erkekler kaypak"dedi. Göksoy. muhalefetin hükümet için verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmamasına iliş- kin ov lamada DYP ğrup karanna karşı tavır aldıktan sonra yaptığı açıklamada. şunlan söyledi: "İhraç edilmeyi bekleyeceğim, edilmezsem partimde kalacağım. Muhalefetle birlikte değil. özgiir irademle, bizi MecKs'egönderen bü- yük Türk halkının iradesi doğrul- tusunda hareket ettim. Atatürk il- ke ve inkılapları doğrultusunda hareket ettim. Kadını örtüler için- de e* ine kapatmayı isteyen birzih- nivetedestek veremem. Türkive'de kadınlar daha kaypak unsuriar olarakvarsayılıyor. Ama Meclis'te bunu göremedim. Birçok erkek ar- kadaşımız bizden çok daha muha- lifti, ama oylamada değiştiler. Er- kekler kaypak Grup karanna uy- madım. Ama parti disiplini. ülke- min çıkarlanndan sonra gelir." Göksov. hükümete karşı oy kul- lanınca bazı DYP milletvekilleri- nin kendisine sataştıklan anımsa- tıldığında. "Bazı kendini bilmez- lerlafattTdedi D'ıP Grup Başkanvekili Ali Rı- za Gönül. Göksoy un kabul oyu vermesinde Atatürk ve laiklikge- rekçesini göstermesini eleştirdi. "DYP, hatta öteki partilerden da- ha çok Atatürkçü ve laikrir" di- yen Gönül. DYP geleneğinin Gök- soy tarafından yetennce anlaşıla- madığını savundu. Gönül, şunlan söyledi: "Sadece milletvekili olmak için mi geliyorlar. DYP, Atatürkçü, la- ik olmanın dışında milliyetçi-mu- hazakârdır. Göksov; bunu gözardı ediyor. Biz, laiklikdüşmanı mıyız? Siyaset, biraz da toz yutmaktır. Emek çok da yaşamını partiye ada- maktır. O tozu v utanlar, ter akıtan- lar, her şevini gözden çıkaranlann yeridir.'" DYPÇankın Milletvekili Ahmet Uyanık. gensoru önergelerinin ön- ceki gün genel kurulda oylanma- sı sırasında. kabul oyu kullanan Ayseli Göksov "a fiili ya da sözle herhangi bir müdahalesi bulun- madığını söyledi. Uyanık, Cum- huri>'et"e yaptığı gensoru değerlen- dirmesinde. Sedat Aloğlu ile Jefi Kamhi'nin grup yönetimi olarak disiplin kuruluna sevk edilecek- lerini bildirdi. ANAP kapısını actı Muhalefet isyancı kadmlann peşinde ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP, DSP ve CHP'liler. DYPden istifa eden İzmir Bağımsız Mil- letvekili Gencay Gürün ile ihracı beklenen Manisa Mi- letvekili Ayseli Göksoy'u partilerine katmak için ya- nşa girdiler. Eski DYP Milletvekili Gencay Gürün. önceki gün istifasından sonra TBMMde ANASOL kıs- kacına alındı. ANAP yöne- timi, Gürün ile Göksoy'un ANAP'a geçebilecegi me- sajını verdi. ANAP Liderı Mesut Yılmaz. partisinin dün toplanan Genişletilmiş Başkanlık Divanf ndan son- ra yaptığı açıklamada. hü- kümetin sorumsuz uygula- malanna tepki gösteren. bu nedenle partilerine ters dü- şen milletvekillerine ANAP'ın kapısının açık ol- dugunu söyledi. Yılmaz. Gürün ile Göksoy için ANAP'ın özel birçaba gös- termediğini belirterek, ANAP'ın bu milletvekille- rine daha önce çağn yaptı- ğını anımsattı. DSP ve CHP'lilerin de. Gürün ve Göksoy'un partilerine katıl- maları için kendileriyle te- masa aeçtiklerine dikkat çe- kildi." Gürün'e kutlama Istanbul Kadın Kuruluş- lan Birliği. önceki gün gen- sorunun görüşülmesi nden önce partisinden istifa eden îzmir Milletvekili Gencay Gürün ile gensoruv a "evet" oyu kullanan Manisa Mil- letvekili Ayseli Göksoj'u kutladı. Istanbul Kadın Kuruluş- lan Birliği Yönetim Kuru- lu. dün yaptığı açıklamada. "DYP içinde laik cumhuri- yetin kazanımlanna. Ata- türk ilke ve devrimlerinesa>- gı ve bağlılıklarını e\ lemle- riylekanıtlayan millervekH- leri Gencav Gürün veAyse- li Göksoy'u içtenlikle kutla- dıgı"nı bildirdi. Açıklama- da. şöyle denildi: "Yine DYP Çankırı Milletvekili .\hmet Uyanık'ın,TBMM- de, sajin A\-seH GöksflVhın özgür iradesini engeBe^Te. çabasını ve şiddeti Mecİhİ- mize taşımasını demokra- simizadına büyük bir üzün- tüy le protesto edivor v e tüm Çankınlı kadınları Ahmet Uvanık'a bir dahaov verme- meje çağınvoruz." Oylamada karmaşa ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-TBMM Genel Kurulu'nda REFAHYOL hükümeti hakkında verilen gensoru önergesınin gündeme alınıp alınmaması. 257'e karşın 270oyla reddedilirken: tutanaklara göre RP'li 4-bakanın oylamaya katılmamış. 5 bakan adına da mükerrer oy kullanılmış görünmesi itirazlara yol açtı. RP Grup Başkanvekili Salih Kapusuz. "Gerçek oyumuz 283.4 bakanımız oylamada hazırdı" dedı. Başbakan Necmettin Erbakan da. "TBMM, hükümete güven tazeledi" açıklamasını yaptı. TBMM Genel Kurulu'nda önceki gün yapılan oylamadan sonra. önergenin gündeme alınmasının 256'ya karşın 275 oyia reddedildiği açıklandı. Ancak daha sonra tutanaklar hazırlanırken. 5 mükerrer oy kullanıldığı ortaya çıktı. Tutanaklara göre. 532 üyenin katıldığı oylamada 257 kabul, 270 ret oyu çıktı. 23 milletvekili de oylamaya katılmadı. DYP'den sadece Ayseli Göksov. "kabul" oyu kullandı. DYP İstanbul milletvekillen Sedat Aloğlu ile Cefı Kamhi ve yurtdışında bulunan Tekirdağ Milletvekili Hasan Peker oylamaya katılmadı. Tutanaklara göre. RP'den mazeretü olan Aydın Menderes ile Altan Karapaşaoğlu'nun yanı sıra, Adalet Bakanı Şevket Kazan. Çev re Bakanı Ziyaettin Tokar. De\ let Bakanı Fehim Adak ve Dev let Bakanı Ahmet Cemil Tunç da oylamaya katılmadı. Kabineden Bekir .\ksoy. Namık Kemal Zeybek. Sacit Günbey. Teoman Rıza Güneri ve Musa Demirci adına da mükerrer oy kullanıldığı ortaya çıktı. Metin Göktepe duruşması için Aydın'da önlemler arttınldı Gimltındacmayet davasıbugün başhyorHaber Merkezi - E\ rensel Gazetesi Muhabiri Metin Göktepe'v i döverek öldüren polısler bugün Aydın Ağır Ceza Mahkemesf nde vargıç önüne çıkıyor. Sınır Tanımayan Gazeteciler Orgütü (RSF) yönetıcilen. A\rupalı parlamenterler, gazeteciler ve sendıkacılar da 'Metin Göktepe Davası'm izlemek için Türkiye'ye geldi. Da\a\la ilgıli. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'nden dün yapılan yazılı açıklamada. Göktepe'nin gözaltına alındığı anda örgütün gerekli uvarıyı yaptığı. aynca davanın ^tanbuldan Aydın'a nakledilmesı üzerine de duvulan Paşanın etek^ modasıHaber Merkezi - Gensoru öncesinde "Ov umu beğenmezseniz, ister etek ^giydirin isterseniz pantolon" dıyen eski Genelkurmay Başkanı DoğanGüreş». verdiği "ret" oyuyla bir kez daha —' kendisine güvenenleri yanılttı. DYP'li muhalifler. emeklı paşanın Genelkurmay Başkanı olduğu dönemde söylediği "Çiller tak istivor, ben şak yapıyorum" sözlerini bu davranışıyla bir kez daha yerine getirdığini ileri sürdüler. ANAP Genel Ba^kanı Mesut Yılmaz ise dün Doğan Giireş'e ne tip bır etek önerdiğı yolundaki soruya. "Güreş, kendi sözleriyle kendini yeterli ölçüde tarif ettiği için ben ayn bir değerlendirme yapmayacağım" dedi. Güreş'in. gensoruya ret oyu vermesı dünkü gazetelerde de eleştirildi. Bazı gazeteler. gensoru öncesinde partisinden istifa eden Gencay Gürün'e pantolan giydirirken. Güreş'e ise etek aiydirdiler. Milliyet gazetesi Güreş'in fskoç milli kıyafeti olan etekle bir fotoğrafını yayımlarken Radikal gazetesi haberı. "Etekliğin itiban" başlığıyla manşetten yayımladı. Gazetenin Genel Yayın \'önetmeni Mehmet Y. Yılmaz da 'Tak Şak Paşa'nın eteku'k sorunu' başlıklı yazısında. Gürün'e 501 jean önerirken Güreş'e ne tür etek giydirilmesi gerektiği konusunda fikir yürüttü. Partisinin bağlayıcı karanna uyarak ret oyu kullanan Güreş ise dün öğle saatlerinde geldiği Meclis'te suskunluğunu bozmadı. Cumhuriyet'in, "Size yönelik eleştirilerenediyorsunuz" sorusunu. Güreş. "Teşekkür ederim, bir sey demekistemiyonım" karşılığını verdi. Huzursuz olduğu gözlenen Güreş. Beşiktaş Futboî Kulubü Başkanı Süleyman Seba ile birlikte öğle vemeği yedi. Güreş. "Hangi takımı tutuyorsunuz 1 " sorusuna da "Beşiktaşlıyım, Trabzonsporluyum" yanıtını verdi. Güreş'in etekli fotomontajı baa dergi ve gazetelerde böyle yer aldı. kaygının dile getirildiği vurgulandı. 1988 yılından bu yana görevlerı başında öldürülen 20 gazetecinin faillerinın bulunmasıyla ilgili devletin herhangi bir soruşturma başlatmadığına dikkat çekilen açıklamada. 1995 yılında Türkive'de en az 120 gazetecinin tehdit edi'ldiğı ya da gözaltına alındığı, 35 gazetenin belirli sürelerle yayınının durdurulduğu, 23 yayın hakkında da dava açıldığı belirtildi. Açıklamada. "Türkiye İnsan Haklan \akfı son raporunda gözaltına alınan insanlara yönelik sistemli işkence uygulamalanna dikkat çekiliyor" denildi. Göktepe davası sanığı polıslerin duruşmaya katılmayabilecekleri belirtilirken. Aydın'da dava öncesi olağanüstü günler yaşanıyor. Poliste izinlerin kaldınldığını ve sıkı güvenlik önlemlerinın alındığını bıldiren Aydın Emniyet Müdürü Şevket Ayaz, duruşma öncesi kente girişlerde kimlik kontrolleri yapıldıgını söyledi. Dava nedeniy le gereklı her türlü önlemi aldıklannı belirten A> az. "Duruşma öncesinde de tl Jandarnıa Vla\ Komutanlığı ekipleriyle ortaklaşa operasyonlar düzenleyerek giriş çıkışlardaki denetimlerimizi arfnrdık. Duruşma bitinceye dek güvenlik önlemlerüniz sürecek" dedi. Göktepe davasmı. RSF Başkanı Femando Castello. RSF Genel Sekreten Robert Menard, RSF Av rupa Masası Şefi Jean Chizhizola. Türkiye temsilcisi Nadire Mater. Avrupa Parlamentosu üyesi Mağda Aelvoet. Avrupalı gazeteciler. tngiliz TGWU sendikasının üyeleri. Liverpoollu işçiler de izleyecek. Metin Göktepe'nin annesi ve kardeşlerinin de hazır bulunacağı duruşmaya. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreü ile İHD Genel Başkanı Akın Birdal ve Türkiye Barolar Birliği. Çağdaş Gazeteciler Cemiyeti. Çağdaş Hukukçular Derneği yöneticileri ve çok sayıda eazeteci de katılacak. IRMIKI AYDIN ENGİrV e-mail: [email protected] Emekli general ve DYP Mil- letvekili Doğan Güreş'in gen- soru oylamasında verdiği oyu tartışmanın pek anlamı yok. De- ğeri hiç yok. Hele hele şu "etek muhabbeti"ne emekli general- le dalga geçmek için girmek iyiden iyiye ayıp. Dünkü 'Radi- kal'de Mehmet Y. Yılmaz yaz- dı. 'Etek'e yüklenen olumsuz anlamı sorguladı. Bu söylem- deki kadınlan aşağılayan içeri- ğe dikkati çekti. Bir adım daha da atılamaz mı? Erkek egemen toplumda gü- nübirlik kullanılan, çoğu kez sö- zün nereye uzadığına bile dik- kat edilmeksizin ağızdan çıkı- veren deyimleri bilmeyen de, duymayan da olmasa gerek: - Kan gibi ne kıvınyorsun ulan! - Kan gibi sıntma! - Erkek karıdır vesselam... (Örnekleri çoğaltmaktan vaz- geçtim. Midem bulandı). Güreş'in Kurtuluşu: Etek Gelelim Doğan Güreş'e... Do- ğan Güreşgillere... Üniformataşırken ülkenin gü- neydoğusunda akan kan göl- lerini yaratan taraflardan biri- nin başındaydı. Barıştan ölü- müne korkan. çözümü namlu- ların ucundan başka hiçbiryer- de aramayacak bir dargörüşlü- lükle sakatlanmış bir zihniyetin simgelerinden biriydi. Emekli oldu. Ama 'sivil' ola- madı. Darbe özlemcilerinin me- sajlannın taşıyıcısı olmaktan çe- kinmedi. Politikacılığı yürekler acısı. Ne ilkesi var, ne uzak gö- rüşlülüğü, ne bağlandığı bir po- litik felsefe. Arada bir uzatılan TV mikrofonlarında iki sözcüğü yan yana getiremedi. Bu onun kültürel birikimini yansıtan biray- na oldu. Şimdi de hepsinin üstüne tüy dikti: "Güvenoyunda verdiğim oyu beğenmezseniz bana etek giydirirsiniz"ûeö\. Beğenmedik. N'olcak şim- di? Emekli general sözünün eri ise etek giyecek... Ve farkında değil; "Bu onun kurtuluşu olabilir!" Pantolon giydiği günlerde. kişiyi olumlu kılacak sınavların hemen tümünde çaktı. Onun ha bire sınıfta kaldığı günlerde 'etek taşıyan' insanlar vardı. Halkına onur veren, kendi onur- lanan insanlar. Ayşe Zarakolu örneğin. Yok- sul biryayıncı. Yiğit. yürekli. İki üç eteği vardır. Onları giyer. Şimdi demir parmaklıkların ar- dında ve eteği hâlâ bir bayrak gibi dalgalanıyor. Dünya onu insan haklarının kararlı bir sa- vunucusu, demokrasinin inat- çı bir savaşçısı olarak tanıyor, selamlıyorvesayıyor. Bu kadın, örnek alınacak bir insandır. Etek giymek buna birazcık yardım edecekse. Doğan Güreş sani- ye sektirmeden etek giymelidir. Geçmiş günahlarını elbette af- fettiremez, ama hiç olmazsa bundan sonrasında bir yararı dokunur. Tomris Özden örneğin. Bir eteklik taşıyıcısı daha. Bir ka- dın. Mardin'de öldürülen ko- cası Albay Rıdvan Özden in izini sürüyor. Sanıldığı kadar kolay değil. Soluk alıp verişinin bile izlendiği bir dünyada bir cinayetin izini sürmekyürek is- ter. Yasamını altüst eden bir ci- nayetin ardından, karşı çıkışını medyatik bir 7/Viç'le ödemek zorunda kalan ve sessiz, ya- kınmasız ama susmaksızın iz sürmeyi sürdüren bir kadın, ör- nek alınacak bir insandır. Eğer etek giymek bu örnek almaya yardımcı olacaksa Doğan Gü- reş saniye beklemeden kendi- ne bir etek seçmelidir. Etek taşımanın bırakınız bir küçümseme nedeni olmasını, şu erkek egemen dünyada er- keklerin yapıp ettiklerini, erkek görüş açısıyla sorunlara öner- dikleri çözümleri, müzik diye mermi ıslıklarını, adalet diye şiddet yöntemlerini yeğleyişle- rini göz önüne alırsak belki kur- tuluş 'efe/c'tedir. Kısacası, şu emekli general yüzünden başlayan "etek tar- tışması"nda kadınlardan özür dilemek filan gerekmiyor. Ter- sine 'etek'e övgüler düzmek daha doğru galiba. POLJTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Eğitim Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde olum- suz eğitim politikalan yatmıyor mu? Bu sorunun yanıtı gayet açıktır: 'Evet!' Tüm dünyada zorunlu temel eğitim süresi 5 yıl olan 12 ülke arasında ne yazık ki Türkiye de bulunuyor. Diğer ülkeler ise şunlar: Benin, Senegal, Kolombi- ya, Bangladeş, Burma, Hindistan, Iran, Laos, Ma- cau, Nepal ve Vietnam... 21 Ekim 1996 pazartesi günü Izmir'de önemli bir toplantı yapılıyor. Ege Çağdaş Eğitim Vakfı ve Çağ- daş Yaşamı Destekleme Derneği öncülüğünde ya- pılacak olan bu toplantı, 8 yıllık zorunlu temel eği- timin ilk adımı olarak görülüyor... Umarız bu toplantılar, tüm yurdumuzda yapılır ve demokrasi için ulusal eğitimin ne denli önemli ol- duğu vurgulanır... Bugün Türkiye'de eğitim sistemi 'tarikat şeyh- leri'nin kuşatması altındadır. Milli Eğitim kadroları, bu kuşatmanın etkisindedir. O zaman? Gelin Izmir'den yükselen aydınlık seslere kulak ve- relim: "Her insan doğuştan kimi yeteneklerle doğar. Çocuğun yeteneklennin aynmına varması, istek ve eğilimlerine göre geieceğini belirtemesi veyetenek- lerinigeliştimnesi onun en doğal hakkıdır. Bunun ger- çekleşmesi için gereken ise yaşama hakkından sonra en temel hak olan eğitimdir. Ülkemizde yaşanan sorunların temelinde olum- suz eğitim politikalan yatmaktadır. Tüm dünyada zorunlu temel eğitim süresi 5 yıl olan 12 ülke kal- mıştır. Çağımızın teknolojik gelişimi ve çeşitli bılim alanlanndaki ilerlernelerkarşısında toplumlann de- ğişen ve farklılaşan eğitim gereksinimlerine cevap verebilmek için 5 yıllık bir temel eğitim artık yeter- li değildir. Ulusumuzun aydınlık geieceğini düşü- nerek evrensel kültür değerleriyle donanmış, ken- disiyle ve toplumla barışık, kendine güvenen, eme- ğe değer veren insanlar yetiştirmeyi hedefleyen eğitim programlan uygulanmalı, bütün çocuklan- mız çağdaş, laik, bilimsel ve üretken bir eğitim- den geçirilmelidir. Dil, din, ırk ayrımı yapmaksızın, insan hak ve düşüncelerine, inançlarına saygı du- yan, demokrasiye inanan, koruyan, uygulayan bir toplum ancak böyle yaratılabilir. Geleceğımizin temel taşlan çocuklanmızın en te- mel insan hakkı olan eğitimden eşıt olarak yararla- nabilmeleri gerekmektedir. Onlara sosyal devlet il- keleri esasına göre fırsat eşitliği içinde olanaklarya- ratılmalı ve sunulmalıdır." • • • Ödünsüz, koşulsuz, kesintisiz, tek diplomalı 8 yıllık zorunlu temel eğitim; çağdaşlığın, laikliğin ve demokrasinin güvencesi olacaktır. Kuran kursla- nnın 3 bini aştığı laik demokratik Türkiye Gumhu- riyeti'nde çağdaş bir eğitim sistemine gereksinim vardır. Türkiye ne Bangladeş. ne Iran. ne de Senagal'dir... Tüm demokratik kitle örgütleri, tarikat şeyhlerine teslim edilen Milli Eğitım'i kurtarmak için çaba har- camalıdır. Işte o nedenle Izmir'de yapılacak toplan- tı çok önemlidir... Çocuk Hakları Sözleşmesi'ne göre 18 yaşına dek her insan çocuktur, çocuğun da devlet tarafından korunması ve eğitimi gerekmektedir... ' "'! 8 yıllık eğitim denemesine 1973 yılında kabul edi- len 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile karar alınmış, ancak 23 yıldır yaşama geçirilmemiştir. Türkiye akılcı, demokrasiyi özümseyen çağdaş ku- şaklar yetiştirmek zorundadır... Zaten çağdaşlığın temel koşulu 'çağdaş eği- tim'den geçmektedir... Sizleri Izmir'den yükselen sese kulak vermeye çağırıyorum: "Ülkemizde ilkokuldan sonra eğitimisürdürme ora- nı oldukça düşüktür. Bugün çeşitli ülkelerde ilko- kula devam oranları arttıkça, ortaöğrenim süresi- nin yukarıya doğru çekilmesi ile daha fazla nüfu- sun daha uzun süreli temel eğitim görmesini sağ- lamak için zorunlu temel eğitim süresi uzatılmalı- dır. Eğitimin birınci amacı her şeyi öğretmek değil, nasıl öğreneceğini öğretmektir. Bu merakı ve sev- giyi aşılamaktır. Yaratıcı insan yetiştiren veyayetiş- tiremeyen eğitim sistemlerinde en büyük fark da budur. Eğitimin temel noktası yaratıcılığın erken yaşlarda desteklenmesi ve ödüllendirilmesi yapıl- madıkça. teknoloji dünyasında Türkiye'nin yen'nial- ması olası olmayacaktır." • • • Anadolu lisesi ile özel koleje hazırlık kursları ara- sında çocukluğunu yaşayamayan 'çocuklar'm kı- sa ya da uzun sürede ruh sağlıkları bozuluyor, or- taya kaygı verici durumlar çıkıyor... Bu olgu gerçektir ve toplum olarak bunu yaşıyor vegörüyoruz... Çevre ile iletişimi kopuk. ezberci, boyun eğici, rı- zacı, düşünceye kapalı, yazgıcı ve özgüyensiz ku- şaklar yetiştirmek kimlerin işine yarıyor?' Din taciderinin ve dini siyasette araç olarak kul- lananlann... Lütfen 8 yıllık zorunlu. ödünsüz. koşulsuz. kesin- tisiz ve parasız eğitime destek verin, ülkenin gele- ceği için umut rüzgârı estirin... Düzeltme: Dünkü yazımda, "... bu karan ülkenin bölünmez bütünlüğü için almıştır" cümlesi, "yap- mıştır" diye çıkmıştır. Düzeltir, özür dilerim. Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya Uı Planet.com. TR ANAP Yılmaz: Çiller RP'den aday olabilir ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-ANAP Genel Baş- kanı Mesut Yılmaz, kendı- sini sürekli yenı şansarayan tombalacıyabenzeten DYP Genel Başkanı. Başbakan Yardımcısı \e Dışişleri Ba- kanı Tansu Çiller için "Korktuğu şeylerin başına gelmemesi için katlanama- yacağı hiçbirşey yoktur. Ya- rın RP'nin listelerinden aday olacağını dahi güçlü bir ihtimal olarak düşünü- yorum"dedi. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. önceki aün TBMM Genel Kurulu'nda yapılan gensoru ovlaması sonucunun. hükümetin dış politıkasının onaylandığı anlamına gelmeyeceğını be- lirterek, "Erbakan bu yapay desteklere dayanarak kişi- liksiz politikasını uzun za- man sürdüreceğini düşü- nüyorsa büyükyanılgı için- dedir" diye konuştu. Yerel seçimler ANAP Genişletilmiş Başkanlık Divanı dün Ge- nel Başkan Mesut Yılmaz başkanlığında toplandı. ANAP~lideri Mesut Yıl- maz. toplantıdan sonra yap- tığı açıklamada, Genişle- tilmiş Başkanlık Divanı'nda genel siyasi durumu değer- lendirdiklerini. parti bün- yesinde başlatılan çalışma- lann geldiği aşamav ı ele al- dıklannı ve 3 kasım yerel ara seçimleriyle ilgili ha- zırlıkları gözden geçirdik- lenni bildirdi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle