03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAVFA CUMHURİYET 18EKİM1996CUMA 12 Bakkallar haksız rekabetten yakınıyor • Türkıye Bakkallar \e Bavıler Federasvonu Başkanı Bende\ ı Palandöken. dağıtım şırketlerınin ıngulamalannı \e üretıcılerın farklı fnaîpolhkalarını kınadı. B\RIŞDOSTER Turkıye Bakkallar\e Ba- yıler Federas\onu Başkanı İknde\i Palandöken. dağı- tundakı tekel uygulamasını sert bır dılle ele^tırerek Bır- Na\ ın u\guljmalannın de- mokrjMsle. basm ahlakıy- la. ıletıi;inıozgıırlugu\le\e tıearet serbe^tısıy le bağda^- rrudığmı belırttı Palandö- ken. "Biztümgazetelereeşit uzaklıkta \e tartışmanın dı- şındau/. Her turiıi gazetevi satari7"dedı Ntanbul Bak- kallar Odası Başkanı Mu- ammerÇa> da bu> uk grup- laıın Vkşanrayaptıklannın kcndılerıne hıç vakışmadı- ğını soşledı \e avnı duru- mtın bırgun kendılermın de başına ızelebılei-eeını so\ le- dı Onak dağıtım şırket- lenntn yalnızca kendı da- ğıriıklan gazetelenn bakka- larda satışını ı>temesi \e Akşam Grııbu'na bağlı da- ğıtım şirketının dafiıtacağı gazetelerın <,atı*ını engelle- miM bakkalların tepkısıne yol jçtı Dağıtım tekelının bak- kjllara >aptğı baskıları ga- zetemıze değerlendıren Bende\ı Palandöken. pıya- sa ekoııomısınde muşterı- nın taleplerınııı goz onune alınırusı gerektığını belırte- rek ~Bi/im için tuketici tale- bi esastır \e kimse hizi etki- Inenıe/, engelleyemez. Biz her turlu gazete\i satanz" dıye konu>lu Bakkallaria hıpeınıarketler arasındakı haksız rekabete de değınen \e bu konuda uretıcılerı eleştncn Palandöken. ken- dılerının sırtından şimdıkı konumlarına ulaşan uretıcı- lenn \ ıne kendilerıne muh- taç lule geleceklen gdrö- şunu sa\undu Çifte standart Bakkallann malın. tuke- tıcı\e ıılaştığı son nokta ol- duğuıııı aııımsatan Palandö- ken uygulanan çıfte stan- dardı ve tarklı fı\at polıtı- kalannı kınadı Tekelleşme konımında bakanlık nezdınde gınşım- lerde bLihınduklannı belır- ten Palandöken. şovle de- \am ettı "Çifte fl\ at u> gula\ an fir- nıaları tuketici)e dınunır. tutunılannı açıklar. şikâ\et ederiz. Bmlece tükerkinin desteğini alarak, haksız re- kaİH'ti önleyebiliriz. \\nca \urt «jenelinde 157 odanın bağlı olduğu bir federas\on ularak toplu alım merkezJe- ri oluşturarak mücadele edebliriz. Pa/ann > tızde 86"sı bizde. Bü) ük market- ler \alnızca üç beş kalem malı ucuz satnorlar. diğer nıallan tse bakkallardan da- ha pahalısatnorlar. l retici- ler nıallannı bü) iık markel- lere \ uzde 30-40 daha ucu- za satarken. bunu bize de japmalılar." Bakkallann uretıcıye pa- ra> ı peşin. tuketıcıye ı>e malı \eresi\e verdtklerını soyle\en Palandöken. soz- lennı şo\le surdurdu "A>- nı koşullar bize de gösterilir- se. işletme masraflanmız daha az olduğu için daha az kâıia. fakat daha çok sata- rak sürümden kazanınz. \ksi haide durumu tüketici- \e duyurur \e desteğini alı- va. Coca-Cola bo) kotunda, sigara bo\ kotunda. 1993 >> lındaki deterjan bo\ kotun- da anıacımıza ulaştıL >. ine amacımıza ulaşınz." "Baskı \apılniasıır Muammer Ça> da açık- lamaMiıda. buyuk grupların <\kşam gazetesıne yonelık uygulamalannı eleştırerek. şunları so\ledı "Baskılar. oku\ UCUMI \eesnaft üzii) or. Bakkallara baskı \apma- nıaları gerekir. Biz olmaz- sak onlar da zor duruma düşerler. İ stelik \kşarn \e- ni orta)a çıkmış bir gazete de değil. Daha dnce de \ar- dı. Dune kadar birlikte olan bu insanlar. şitndi ne oldu da Vkşam'ı dağıtmaktan \az- geçtiler? Akşanı gazetesi ne- deni)le mağdur duruma düşmek istenıe\en arkadaş- lannıız. tercihlerinde tanıa- men özgürler." \luammerÇa\ uretıcıle- nıı ItakMZİtk > aptıklanm \e pazar pa\ ı \ ıızde ? olan hı- permarketlere guvenmeme- İertnı isteserek erva da geç \ ıne bakkallara dönecekle- rıııı so\ ledı Yıtnus Sadi Armağanı Yarışması, 1946'da ku- nıldıt; hem geçmişe, hem geleceğe dönük olan anlamı, gazetemizin kunıcusu Yunııs Nadi'ye saygı ve sevgiden kaynaklanıyor. Yalnız Cum- huriyet gazetesinin değil, Türkiye Cumhuriye- ti 'nin kıınduşıında büyük emeği bulıman Yunus Nadi nin anısını her yıl tazelemek bizim için bir görev. Devrimci ve demokrat Cumhuriyet 'in Ulusal Bağımsızlık Savaşımızla ve Türkiye Cumhııhyeîi yle zamandaş ve eşanlamlı bir kurıduş tarihçe- si var. Yunus Nadi, gazetemizin temel taşlarım bu doğndtu- da koydu. Yunus Nadi 'nin ölüm yddömimünü geçmişe dönük bir acı olarak değil, geleceğe yönelik bir kültür olayına dö- nüşîürmek amacıyîa bu yarışma düzenlendi. Yanşmamn Uk düzenlendiği ydlarda Türkiye de sanai ala- nında hiçbir özel ödül yoktıı; tek parîi dönemiydi ve yalnız CHP 'nin koyduğu bir şiir ödülü vardı. Aynı dönemde bütün dünyada sanat, bilim ve edebiyaî ödülleri ün yapmışlardı. îsveç'te Nobel, ABD'de Pulitzer, Sovyetlerde Leni/t, Fran- sa da Goncouri ödüllerinin sonuçları Türkiye de de izlenî- yordıı; ama ülkemiz bu alanda da geç kalmıştı. Cumhuriyet gazetesi bu öncidüğü üstlendi, Yunus Nadi Armağanı yla sanat ve kültür yaşamımızda bir yarışma coşkusu oluşturdu. Daha sonraki ydlarda Türkiye de de yarışmalarm ve ödül- lerin sayısı çoğaldı, yirmiyi aştı. Bugün belki ödül enflasyo- nıından söz açılabilir; eleştirel bir yaklaşımla sakıncalan gündeme getirilebilir, ama yine de kültür, bilim ve sanat ko- nıdannda yapılan yatırımların çok yararlı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Zamanla ödüller arasında ayrımlar ortaya çı- kar; bir yarışma kurumsallaştıkça, amacı, nitelikleri, karak- teri belirginleşir. ÖYKÜ Ödüle 1 Nisan 1996 ile 31 Mart 1997 tarihlerı arasında ya>ımlan- mış bir kitap ya da yayına hazır bir 'kitap dosyasf y' a aday oluna- bilir. Yayımlanmamış yapıtlann, beyaz dosya İcâğıdına makine ya- zısı ile çift arahklı yazılmış olması gereklidir. Adaylar yapıtlarını altı adet olarak göndereceklerdir. Ödül bir yapıta verilir. Seçici Kurul, ödülü, kitap ve kitap dosyası arasında paylaştırabilir. Seçici Kurul: Mehmet Başaran, Vedat Günyol, Selim tleri, Tank Dıırsun K., Sami Karaören. R O M A N Ödüle 1 Nisan 1996 ile 31 Mart 1997 tarihleri arasında yayımlan- mış bir kitap ya da yayına hazır bır 'kitap dosyası'yla aday oluna- bilir. Yayımlanmamış yapıtlann, beyaz dosya İcâğıdına makine ya- zısıyla çift arahklı yazılmış olması gereklidir. Adaylar yapıtlarını altı adet olarak göndereceklerdir. " u *~",-. Ödül bir yapıta verilir. Seçici Kurul. ödülü, kitap ve kitap dosyası arasında paylaştırabilir. Seçici Kurul: Talip Apaydın, Ahmet Cetnal, Komtr Ertop, Mıızaf- fer Uygunet; Prof. Dr. Tahsin Yücel. Ş İ İ R Ödüle 1 Nisan 1996 ile 31 Mart 1997 tarihleri arasında yayımlan- mış bır kitap ya da yayına hazır bir 'kitap dosyası' ile aday olu- nabihr. Yayımlanmamış yapıtların beyaz dosya kâğıdına makine yazısı ile çift arahklı yazılmış olması gereklidir. Adaylar yapıtla- rını altı adet olarak göndereceklerdir. Ödül bir yapıta verilir. Seçici Kurul ödülü kitap ve kitap dosyası arasında paylaştırabilir. Seçici Kurul: Necati Cıımalı, Prof. Dr. Cevat Çapan, Doğan Hız- lan, Şükran Kıırdakul, Hilmi Yavuz. A F İ Ş Konu 1998 yılında kutlanacak Türkiye Cumhuriyeti'nin 75'inci yılına hazırlık amacıyîa "Cumhuriyetin 75. yıh" olarak belirlen- miştir. Afişler 50 x70 cm ya da 70 x 100 cm kâğıda, ofset baskı tek- niğıyle basılacaktır. Yapıtlar 50 x70 cm boyutunda hazırlanacak; of- set baskı tekniğiyle ve ekstra renk dahıl, en fazla beş renk olacak- tır. Anlatım tekniği ve malzeme kullanımı serbesttir. Adayların önerisi. fotoğraf ya da üç boyutlu çalışmalar gerektiri- yorsa, 50 x70 cm boyutunda bitmiş bir siyah-beyaz trase \ erilecek; aynca 6x6'dan küçük olmamak koşuluyla bir saydam önenye ek- lenecektir. Çalışmalar, aynca mukav\a gibi herhangi kalın bir ze- mine yapıştırılmamahdır. Afiş, açık alanda yan yana ve alt alta, ka- palı yerde ıse tek olarak kullanılacaktır. Seçici Kurul, seçilen ya- pıtlann sanatçılarından yapıt üzerinde gerekli gördüğü değişikliği işterse, bu değişiklik için aynca ücret ödenmez. Ödüle en çok 3 yapıtla aday olunabilir. Adaylar ilişikteki katılma belgesini doldurup, yapıtlann arka sağ üst köşesine yapıştıracak- lardır. Ödüle yapıtlannı \erenler yukanda belirtilen koşullan oku- muş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu ödül, Grafikerler Meslek Kuru- luşu-Grafik Yanşmaları Yönetmeliği'ne uygun biçimde düzenlen- miştir. Seçici Kurul: Yurdaer Ahıntaş, Bülent Erkmen, Mengü Ertel, Sa- dık Karamustafa, TanOral. F O T O Ğ R A F Ödüle. en çok 3 adet siyah-beyaz fotoğraf ya da en çok 5 adet dıa pozıtif ile aday olunabilir. Gönderilecek siyah-beyaz fotoğraflann en az 18x24. en çok 30x40 cm. boyutlannda olması ve daha önce başka yerde yayımlanmamış. sergilenmemiş olması gerekmektedir. Gönderilecek dialar ise 35 mm'hk ölçüde olup, 3 mm'lık çerçeve içine yerleştirilmelidir. Dialara doğru bakıldığında sol alt köşesin- den işaretli olmahdır. Dialann arka yüzünde ise katılımcının adı, soyadı. adresi \e sıra numarası bulunmahdır. Söz konusu dialann daha önce başka yerde yayımlanmamış ve sergilenmemiş olması gerekmektedir. Seçici Kurul. îsa Çelik, Şakir Eczacıbaşı, Orhan Erinç, Ara Güler, Paııl McMUlen. 51. YIL YUNUS NADİ ÖDÜLLERİ 1997 Bu arada kimi holdinglerin kendi amaçlarına yönelik yarışmalar düzenlemeleri ve ödüller da- ğıtmaları da bu alanda kaçınılmaz çoğulculuğu yansıtıyor. Kimi bankaların, şirketlerin, ticari tekellerin reklam amacıyîa düzenledikleri yarış- maların ödülleri. parasal açıdan ne kadar bü- yük ohırsa olsun; özii, maddi çerçevenin dışın- daki anlamında odaklaşıyor. Ödüller, 40 yıh aşkın bir sürede Yunus Nadi Armağanı Yarışması adıyla arahksız olarak gerçekleştirildi, kültür ve sanat hayatımıza amaçlanan katkıları yaptı ve etki- lerini duyurdu. Daha önce bir dalda yapılan yarışmamızın kapsamı 1990 yılından itibaren genişletildi ve Yunus Nadi Ödülleri adıyla sürmeye başladı. Ülkemizin kültür ve sanat yaşamı bütün baltalanmalara ve olumsıız yatırımlara karşın sürekli gelişiyor ve yaygınlaşı- yor. Fikir ve sanat özgürlükleri Türkiye'detam değil; siyasal iktidarların baskıları hâlâ var ve çağdaş demokratik ortam- dan henüz yoksun sayılıyoruz. Bıına karşın fikir, sanat, bi- lim, kültürde çabalar sürüyor. Tarihsel gelişim sürecinde el- bette aydınlanma 'nin önüne hiçbir güç geçemez. Cumhuri- yet, çağdaş uygarlığa giden yolun fikir, sanat, kültür, bilim yohı olduğunu kuruluşundan beri savıtnan bir gazete. Bu yoldakı çabaları desteklemek ve özendirmekte Yunus Nadi Ödülleri 'nin işlevi sürecek. 1997 Yunus Nadi Ödülleri'nde dört ana başlıkta 8 ödül ve- rilecek. E d e b i y a t A n a D a l ı : Öykü, Roman, Şiir. Görsel Sanatlar Ana Dalı: Afiş, Fotoğraf, Karika- tür. Sinema: Uzun Metrajlı Film Senaryosu. Bilimsel Araştırnıa: Sosyal Bihmler Araştırması. Adaylara başarılar dUiyoruz* K A R İ K A T Ü R Karikatürler. en az 18x24 en çok 20x30 cm boyutlannda, beyaz kâ- ğıt ya da kartona siyah çıni mürekkebiyle çizilecektir. Ödüle en az 3 en çok 5 karikatürle aday olunabilir. Gönderilecek karikatürlerin daha önce başka yerde yayımlanmamış olması gereklidir. Seçici Kurul: Semıh Balcıoğlıı, Fernıh Doğan, Ismail Gülgeç, Ka- mil Masaracı, Tıırhan Selçıtk. Ali Ulvi. U Z U N M E T R A J L I F İ L M S E N A R Y O S U Senaryolar. beyaz daktilo kâğıdına çift arahklı makine yazısıyla ya- zılmış olmalıdır. Yapıtlarözgünolmah ve klasık senaryo teknığine as- gan düzeyde uymalıdır. Senaryonun yanı sıra konuyu özetleyen, en çok üç sayfahk bır 'sinopsis'in deeklenmesı gerekmektedir. Ödüle sa- dece bır yapıtla aday olunabilir. Gönderilecek senaryolar yedi adet ola- rak hazırlanmahdır. Ortak çalışmalar da katüabilır. SeçicfKurul: Tank Akan, Macıt Kop&r, Zeki Ökten, Ziya Öztan, Işıl Özgentüvk, Memdıth Ün. S O S Y A L B İ L İ M L E R A R A Ş T I R M A S I Ödüle I Nisan 1996 ile 31 Mart 1997 tarihleri arasında yayımlanmış "" 12 Eylül 1980'den sonra şenatçılığın yükselış nedenlen" konulu bi- limsel araştırmalarla, yayıma hazırlanmış ve en az 25 sayfa olarak be- yaz dosya kâğıdına çift arahklı makine yazısı ile yazılmış aynı konu- daki bilimsel araştırmalarkatılabılır. Ada>lar yapıtlannı sekız adet ola- rak göndereceklerdir. Ödül bır yapıta verilir. Seçici Kurul, ödülü ki- tap ve kitap dosyası arasında paylaştırabilir. Seçici Kurul: Prof. Dr. Bedia Akar.su, Prof. Dr. Toktamış Ateş, Prof. Dr. Avdın Avbav, Prof. Dr. Taner Berksoy, Prof. Dr. Ahmet Taner Kış- lalı. Prof. Dr hzettin Önder, Prof. Dr. Erdoğan Teziç. H E R D A L İ Ç İ N G E Ç E R L İ C E N E L K O Ş U L L A R Ödüller. her dalda amatör-profesyone] herkese açıktır. (Cumhuriyet men- suplan hiçbir dalda ödüle aday olamazlar.) Adaylar gerçek ad ve adresle- nnı \e telefon numaralannı belırtmek zorundadır. Ancak adaylar ad ve adreslennın saklı tutulmasını ısteyebılırler. Yürürlükteki yasalara aykm ve sakıncah görülen ya da ödül koşullanna uymayan yapıtlan yanşma dı- şında tutmak zorundayız. Adaylann yapıtlanyla birlikte adlannı ve soyad- larını arkasına yazacaklan ıki fotoğraflannı. açık adreslerinın de yer al- dığı katılma belgesini \ e yaşamöykülerini 5 Nisan 1997 Cumartesi günü akşamına kadar 'Cumhuriyet Gazetesi. Yunus Nadi Ödülleri. Cağaloğlu 34334 Istanbul' adresıne ıadelı taahhütlü olarak postayla göndermelen. ya da elden teslim etmelen gerekmektedir. Özel olarak paketlenmesı ge- reken (afiş, fotoğraf. karıkatür) yapıtlann postadan zarar görmesınden ku- rumumuz sorumlu tutulamaz. Yayımlanmış yapıtlann daha önce herhan- gi bır ödül almamış olması gerekmektedir. Zarfın ya da paketın üzenne hangı dal ile ilgıli olduğunun (şıır, fotoğraf, öykü vb) yazılması zorunlu- dur. Ödül dallannda (afiş ve sosyal bılimler araştırması dışında) konu sı- nırlaması yokfur. Fotoğraf, afiş. karikatür dışında kalan yapıtlar hiçbir şe- kıldeıadeedılmez. Iadeedılebileceği belirtilen yapıtlann 31 Temmuz 1997 tanhıne kadar alınması zorunludur. Aksı takdirde hiçbir hak ıleri sürüle- mez. Ödül alan va da herhangi bir şekılde değerlendırmeden geçınlen ya- pıtlar. genel yayın ılkelerımız doğrultusunda gazetemizde yayımlanabı- lir. Ödül sonuçları 29 Haziran 199 7 günü açıklanacaktır. Ö D Ü L Herdahçın: 70.000.000 TL. K A T I L M A B E L G E S İ ADIM. SOYADIM: ADRESİM: TELEFONUM: KATILDIĞ1M DAL: ANKARA... ANKA... MÜŞERREF HEKİMOĞLU Uluslararası Eskişehir Festivali Uzun yıllar sonra ılk kez gıdıyorum Eskışehır'e Vak- tıyle oturduk, lısesmde okudum bır sure. Sonra Anka- ra'ya atandı babam Eskışehır'den trenle geçtım an- cak Gece yarısına doğru uykuda bır kent, çok az ışık var, gara vannca ortalık aydınlanır, salep satan çocuk- lar yaklaşır trene. Salebın tadı hâlâ damağımda. Tren yolculuğu yapmıyorum artık, yaz gelınce arabayla ge- çıyorum Eskışehır'den, Oren'e gıderken. Akşam sa- atıyse gozlenm kamaşıyor ışıklaria, fabnkaları seyre- dıyorum, sanayıleşmeyı guzel yaşayan bır kentımız dıye sevınıyorum. Unıversıtenın onunde Rektor Yıl- maz Büyükerşen'e selam çakarım her zaman Go- revınden ayrıldı, ama her şey onu anımsatıyor. Bu kez yakından gordum, ağaçlan, yollan, heykellerı, salon- ları, kuluplerı, otelı, restoranlan, spor alanlarıyla, ama asıl oğrencı ve oğretım uyelerının bırlıktelığıyle bır uy- garlık adasına benzıyor Yıllar sonra 2 Uluslararası Festıval nedenıyle gıttım Eskışehır'e. Tumunu ızleyemedım, ama açılış gecesi- nı yaşadığım ıçın mutluyum. Bılkent Uluslararası Sen- fonı Orkestrası eşlığınde ılk kez gerçekleşen bır bu- luşma var Beethoven'ın Uçlu Konçertosu'nda Suna Kan ve Idil Biret ılk kez birlikte çalıyor, vıyolonsel par- tısınde Selma Gökçen'ı de ılk kez dınlıyor muzıkse- verler, konuk sanatçı olarak katılıyor festıvale Filiz Ali'yı kutlamak gerekir, bu guzel uçgenın kurulmasın- da emeğı ve yureğıyle buyuk katkısı var O geceyı sızın de yaşamanızı ısterdım sevgılı okur- larım. Gerçekten bır muzık şolenı, ama muzığın ote- sınde bır olay Kurtuluş Savaşı'nı tepeden tırnağa ya- şamış bır kentımız Eskişehir Kan ve gozyaşıyla yazıl- mış onurtu bır oykusu var. Ama cumhurıyetımızın ılke- lerını, aydınlanma bılıncını de yaşıyor Uluslararası 2. Eskişehir Festivali de bu bılıncın urunu kuşkusuz. Zey- tınoğlu Topluluğu gerçekleştırıyor, yetmış yıllık bır ku- ruluşun bılım ve kultur vakfı. Batı ulkelermden ve ul- kemızden unlu sanatçılar, topluluklar katılıyor Ancak olayın başka bır boyutu var bence Karanlık çabalar aydınlanma surecını durdurmuyor' Şerıat oziemıyle oluşan polıtıkalar, aldatmacalar, takıyyeler tırmanıyor, ama aydınlanma bılıncıne ulaşanlar da karanlığı delı- yor durmadan. Uluslararası Eskişehir Festivali de ay- dınlanma bılıncını sergılıyor her şeyden once O bılınç- le oluşan yaşama bıçımını Kultur Bakanlığı'ndan ıl- gı de destek de gormuyor, Zeytınoğlu Topluluğu ve Es- kışehır'dekı kımı kuruluşlar gerçekleştırıyor Daha on- ce de belırttım, bır sanat şolenının otesınde bır olay bu. Sanayıleşme yolunda bellı duzeye varmış bır ken- tımızde uluslararası bır festıval duzenlenıyor Ulusla- rarası boyutlara varan sanatçılarımız da ıçten katılıyor bu festıvale, katılmayı gorev sayıyor. gorevmı yapmak- tan mutluluk ve onur duyuyor. Suna Kan'ı da idıl Bı- ret'ı de Cumhurıyetımızın sonmeyen yıldızları, Ata- türk devnmlennın guzel urunlerı olarak kucakladı Es- kışehırlıler Onlar da mutlu gulumsedıler. muzık devrı- mının bayrakları gıbı dalgalandılar sahnede! Bence o akşam Mustafa Kemal de dınledı onları, Ismet Inönü de, Inonu savaşlarında, Sakarya'da savaşanlar, şehıt olanlar da... Onlar ıçın de çaldılar. Çalanlar ıçın de, dın- leyenler ıçın de çok coşkulu bır gece. Gozyaşjan dın- mıyor, alkışlar bıtrrnyor! Ikı kez çalımyor yapıtiar. Vıyo- lonselışt Selma Gokçen ve genç orkestra yonetıcısı Naci Özgüç ıçın de guzel bır kılometre taşı bu kon- ser Kolay değil. devlerle çalıyorlar, ancak yarış, değil bıriıktelık bu Nacı Ozguç, Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan, değneğını sevdım, umutla baktım genç yonetıcıye. Bır operacımızın oğlu, çokseslı muzıkle oluşuyor altyapı- sı, lyı bır eğıtımle gelişiyor Çokseslı muzığın gelışme- sı de eğıtımle gerçekleşıyor değil mı'' Tekseslılığı yeğ- leyenler de çokseslılığı eğıtıme yansıtmamaya ozen gostenyor neredeyse 1 Son yıllarda hiçbir konservatu- var açılmamasına karşın durmadan ımam-hatıp lıse- sı açılması da bunu kanıtlamıyor mu? Selma Gökçen'ı ılk kez dınlıyorum. lyı bır altyapısı, guzel coşkusu var. Muzık oğrenımını Isvıçre'de ve ABD'de yapıyor Eskişehir Festıvalfnde çalmaktan da buyuk mutluluk duyuyor Şansını guzel değerlendırdı doğrusu. Beethoven Uçlu Konçertosu'nda vıyolonselı oneçı- karıyor, keman da gerıde değil, ama pıyanoyu gende bırakıyor neredeyse O donem bır vıyolonselcıye âşık- tı belkı de. ya da bır pıyanıstle kavgalı. İdıl Bıret ile ba- rıştı sanırım. uç çalgıcı da sesını guzel duyurdu, BAS- SO Orkestrası da guzel bır eşlıkle tırmandırdı konse- rı. Eskişehir Festivali otekı kentlere ve kuruluşlara da guzel bır çağn. bır uyan bence Once bır sevgı urunü, bellı bır gorevı, sorumluluğu da belgelıyor Sanayıleş- mek elbet guzel bır olay, ancak tuten bacalar da çağ- daş teknolojı de buyumeye yetmıyor Sanat ve kultur olaylarıyla oluşuyor; buyuk kentler, muzelerı, tıyatro- lan. orkestraları, konser salonlanyla Eskişehir bu an- lamda da buyuyen bır kent Daha çok buyumesını dılıyorum. BULMACA SED4TYAŞi\A\ SOLD\NSAĞ\: 1/Abaterhk 2/İn- sanın kendıne kar- ^ıduvduğusavgı Verdi'nın bır ope- rası 3/ •"Derdıme 3 destındekı 'la derman olmadın" (Nedıml Sılındır bıçımınde ba^lık 4ı "Duilar"' anla- mında eskı soz- cıik Anadolu halklarınıneneskı 8 ana tanrıçası 5/ g Uğraş Camı, gıbı >erlerde vapı- lan dınsel konu^ma 6/ A.1- tın \e gumuş ı^lemelı bır tur ıpek kumaş Gemıler- de kullanılan kuçuk baba 7/Balıkesır'ın bır ılçesı 8/4 Bırmevve Pe>gamberle- rı Hud'u dınlemedıklerı ıçın Tann tarafından >ok dledılen ka\ım aralık" anlamında >erei bır g sözcuk Q VL1C\RID\N a AŞAĞIVA: 1/Yunan mıtolojısınde denız tannsı 2/Kargaşa. başıboşluk.. Bır renk 3/ Ka\rulmui; cevız >a da bademle karameladan yapılan şekerleme Bahçevadaaçıkağıl etrafındakı çıt 4/ Raylarda hareket eden bırvolcu ta^ıtı 5/Denızaltında kal- mı>bır\adınınaltbolumu Atlann ta^ınmasi ıçın yapılmış kapalı ta^ıma aracı 6/Bırnota Efelek de denılen ve yap- raklan s>ebze olarak kullanılan bıtkı 7/Dokutelı \rgoda karnı aç \a da parasız kımse 8/ "Dehrı arasan bınde bır - - - bulamazsın" (Zıya Pa>a).. Turlu muzık araçlarının \erdi- gı beslerı bırbınnden ayırt etmeyı sağlayan ses ozellığı 9/ Ba^kaiarının sırtından geçınen kımse
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle