28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18EKİM1996CUMA CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 Son yılların en sarsıcı ve çarpıcı Fransız filmi olarak nitelenen 'La Haine' sinemalarda Varoşlarm kanunu seıt ve acımasız olıır! rf'rotesto (Nefret) La •Haıne / Yonetmen, senaryo Mathıeu Kassovitz / Kamera Pıerre Aım / Dekor Oiuseppe Pontura Oyuncular Vîncent <2assel, Hubert Kounde, S a i d Taghmaoui, Edouard Montoute, Karim Balkhadra, François Levantal, Solo Dicko 1995 Fransa CBelge Fılm) Beyoğlu /Vkazar, Bakırkoy Avşar, Kadıkoy As. Erenkoy >Apollon sınemalannda Pans'ın varoslarından. siı- peklı bırlıkte takılan uç arka- cflaş Vınz (Aincent Gassel), Saıd (Said Taghmaoui), Hu- b>ert (Hubert Kounde). >ahu- d ı kokenlı beyaz \ ınz baştan aryaga nefretleyoğrulmuş. uç- I ünun en ban^çıl \e sakını. zjencı Hubert boksta başarılı olup gunun bınnde banlıyo- cJen çekıp gıtmey ı kuruvor, u\uşturucu dahıl ufak tetek satişlarla yolunu bulan tek derdı para kazanmak olan. V'ınz'le Hubert arasinda pat- latk veren tartışma ve atişma- lârda hepdengevearabulucu. u\anık Saıd ise kı\ırcık saçlı, rap'çı gıbı gıyınen bır Arap çocuğu Işkenceden tarksız bar polıs soruşturmasında oüumcul yaralanmış arkadaş- ları. bır başka goçmen Arap ve banlıyo çocuğu olan Ab- dei hastanede hayatla olum arasındadır \e rele\ \z\on ha- berlenne konu edılır Ofkelı. kızgın banlıvo çocuklannın göstensinı ^ıddetle bastınrken bır polısın duş.urduğu taban- cav ı, Miteme karşı nefretle do- lu. saldırgan Vınz'ın bulma- sı> la, artık sılahla dolaşır olur. uçluvaroşçetesı Olmek uze- re olan Abdel ı zıyarete gıt- tıklerı hastaneve alınmayan çev relerıy le. polısle hep çatı>- mj halınde. hırgurçıkaran rap raûzığı, sokak danslan. 'Dıin- y^siükıdi^-npotlu rek4am pa- noları ve dızboyu yoksulluk- la çevrılı varoşlarda îsyana \e ayaklanmaya heran hazır. ->u- permarketlerden ufak tefek hırsizlıklarla araba çalma gı- nşımlerıv le suç dun> asına gı- ren. sabah ak^am hep bağrişa- rak. ıtışıp kakışarak kavga ederek. sert ağız dalaşı yapa- rak. taşkın da\ ranişlar goste- rerek. şıddet ve nefrete bat- mış. gelecekten umarMZ. boş. ışsız guçsuz yabanct ve za- vallı bu varoş gençlerının 24 saatını. belgesele yakın ola- bıldığıncegerçekçı. nesnel \e yürekh bır yaklaşımla beyaz perdeye yansıtı>or. Mathieu Kassovitz'ın nıcedır bekledı- ğımız "La Haine - \efret"ı Mevsimin en iyi filmJerinden... "Protesto" adıyla bugun gostenme gıren 1996 Cesar odullennı (en ıvı fılm, yonet- men. muzık montaıl topla- mış. Fransız sınemasinın ye- nı. umut \eren. en yeteneklı gençyaratıcısı sayılan Mathı- eu Kassovıtz'e geçen yılCan- nes festıvalınde en ıvı yonet- men odulunu kazandırmış "La Haine", yalın, sert. kış- kırtıcı ve sozcuğun tam anla- mıyla 'sarsıcı' bır fılm Bugun butun dunyada. Pa- ns, Vleksıko ya da Istanbul gı- bı buyuk kentlerın çevresınj kuşatan. toz toprak \e karga- şa ıçındekı banlıyolerdeyeşe- ren nefret ve dusrnanlık to- humlannı vurgulayan ışsız- lıkten, ılgısızlıkten. başıboş- luktan şıddete \e suça ısaldı- n. >oygun. uvuşturucu tıcare- ü. \b vasadıiji. kırlı uğra^lar) vönelen. umutsuz bırgençlık kebimınden. canlı. etkılevıcı ve trajık kesıtler sunuvor "La Haine" baştan sona \lodern tuketım toplumu- nunguncel karmasabinda. \a- rolma. av akta kalma mucade- lesı veren çeşıtlı alt kulturle- nn ^ebinı ıleten bu sert v e kes- kın fılmıvle alışılmiş ahlakı me^ajlar ıletnıekten ve ço- zıim(ler) onermektense. ger- çekçı bırdurum saptaması va- pıp bu borunu goruşlere tar- tışmalara açmavı veğlemış Ka^ovıtz sadece Öfkesıvle herven kırıp dokup sovarak talan eden kızgın varoş genç- lığı\ le. karşı karşıva getınldı- £j polıs arasındakı amansız ;atı>manın gıderek doruğa tır- •Hardığı mueadeleve değınen *LaHaine"ın ozunu. 'Bu sa- t>ah u>andığımda sokağa çık- na vasağı vardı ama biz her f\i \ıkacağız. kıraeağız \e da- >ıtacağız >ine de' dıven jene- jktekı Bob Mariev şarkısı an^ıtıvorgıbısankı Bırmet- onomun kesıntısız rıtmıne ahıp. gerçekçı tonlardan. sı- Kassovitz ile La Haine hakkında >ah-bevaz ın >alın gu varosların kolluk kuvvetlen- ne duvduğu ofkevi dıle getı- ren fılmını. \lc Solaar, FFE •\ssassins. IAM. v b gıbı etnık kokeniı. Fransız rap grupları- nın muzıği} le bezemış v azar- vonetmen-ovuncu Mathıeu Kas>o\ ıtz, çarpıcı bıreseror- tava ko>muş \'aro> sozcuğu \ e kav ramı- nın.>u)a>adığınıızson 1 \la- \ıs olavları anım^anır^a artık Nâzım Hikmet ın^ıınndekın- den tarklı bır anlamda bızım gundemımıze de verleştığı son donemde »evrettığımız bu fılm kuvvetlı gorsel ijamar- lar ındırıvor bevırcı\e bırbu- vuk saat suresınee Varlıklı nezıh bevlerle ^ık. kıbar ba- vanları kasv ete boğacak cıns- ten, kadıriMZ. a^k^ız, sinır bo- zucu bır gızlı oturuma katılır- casma. darbelenne maruz ka- larak se\rettığım. cahıl. >ıtık banlıvo çocuklarıvla. onlara habıre baskı u\ gulav ıp her fır- satta ezmeve çalı^an Fransız poliMnın kısır dongu saıma- lına dolanmı^ bu mucadele- sinde. varoş gençlerının satın- da veraldıgını ver ver hısset- tırıvor Kassovıtz Pierre \im'ın atak kamerasıv la sap- tanmı^buiivahbevaz _\oğun •ofke-nefret-umutsuzluk pat- laması' fılm. Andre Malra- u\ nun sokağa asılmı^ koca- man bırportresı jftında geçen çarpıcı bır fınalle noktalanır- ken gen>ekola\cabellekten sılınmeven kımı sahnelerka- lıvor Lç kahramanımızın. Ru> ruletı meraklısı Asten\'ı apartmanda zıvaret ettığı ya da kızlara aailıp olav çıkardı- ğı \e kıbarca kapı dışan edıl- dığı sergı koktevlı sekanslan. Robocap\arı. tem teçhızat donatılmı^ polıslerle. vıtrın- lerı tuzla buz edıp arabaları de\ ıren. parçalav an, ra> ından çıkmı^ gosterıcılenn olumune kapı^tığı sıddet sahnelerı >a da (ku^kusuz gerçeğınden çok daha v umu^ak bır duzev - degeçsede)poli!>lennSaıd le Huben'ı kargatulumba edıp karakola atarak pata-kute gı- nştığı, ışkencenın, sadızmın eksık olmadığı, ırüanlık dı^ı sorgulama bolumu \b gıbı Sovlenecek lafıoian \ena- sıl anlatacağını bılen iikı bır \onetmenin elınden çıkına. guncelle bıre bıronu^en. ner- de>se dakıka dakıka. saat sa- at anlatılmı^. havlı keskın ve haşın bu bır gunluk \e gece- lık. gerçekçı varoş roportajı nıtehğındekıavnksı tllm ger- çekten de son \ 11larda Fran»ız sınemasından gelen en onem- lı \e anlamlı vapıt konumuna erı^ıvor sonuçta • "La Haine" fıkn nasıl oluştu' 1993'te 17>aşındakı Zaırelı. Makoma adlı bır genç Paris'te. bırpolıs karakolunda gozalrındavken oldurulduğu zaman. bu kısır dongunun ıçıne nasıl gınlebıleceğını sordum kendı kendıme Yanı bu gençlerın. arkada^lannı doven polıslere saldırması. ve polısın de onlara daha sert bır bıçımde cevap vermesivle oluşan bu çember kısır bır dongu>e donuşmuştu ve her s>eferınde sonu kotu bıtıvordu Ancak sılahlı olan tarafın polu, olduğu du^unulurse ıs,ı bu nokta>a kımın getırdıgı kolavca anlaşılabıhr • Filmi nerede çektiniz? Pans'ten 20 mı) uzakta. banlıyode Muguets mahallesınde çektık Tıpık bır Fransız gettosuvdu Vaşamak ıçın hıç de ıç açıcı olma>an bır>erdı Parklan ve futbol sahalan bıle vardı ama. nufusun çoğunluğu ve gençlerın tamamı IŞMZ guçsuzdu -\rtik okula bıle gıtmı>or gençler ve hıçbırşevlerı >ok, Mkıntıdanbezmışler Bu bır "orada-burada takılma" sendromu Sabahtan ak^ama kadar v a orada burada dola^ı>orlar ya da joınt fılan ıçıyorlar • Niçin siyah-be>az çaJışmajı >eğlediıiK? Ben kışkırtıcı bır fılm yapmak ıstedım Sonuçta bu fılm polıs karşıtı ve bunun boyle algılanmasını ıstıvorum Polıslerarasında ıyıler gençler arasında da kotuler olsa bıle Becenksızce polıs- karşıthğı yapmamak ıçın karakterlenn ya^amlarına bır şey ler eklemek zorunluydu Karakterierın orada burada takılmalanndan veva polıse saldırmalarından daha fazla bır sey ler anlatıyorum ve seyırcılere komık ya da ho!> bır oyku ızlemeyeceklennı anlatmanın tek yolu fılmı sıyah-beyaz yapmaktı • "Paris Gettolannın So/cüsü" olarak damgalanmaktan çekinmijor musunuz? Eğer oy le karar verırsen sozcu olursun ıstersen reddedersın Ben polıs bas>kısı ve gozaltılar ustune bır fılm yapmak ıstedım. çunku gerçekten ılgınç buluyorum Eğer "La Haine"ı olaylara bakmanın tek yolu olarak gorenler varsa bu onlann sorunu 'Smoke'un bağrından doğmuş yeni bir Wayne Wang-Paul Auster filmi Brooklyn'de değişen zatnanlar...Gunumuz Brooklvnı'nde. hercıns Mgara- nın yanı sira mızah. porno dergılerıyle çe^ıt- lı kıtapların da satıldığı. sıgara dumanının ağırlığı ya da beyzbol ustune kovultulan ge- yık muhabbetlennın yapıldığı. mahallelının uğYakyerı halınegelmısbırkoşebaşındakıtu- tuncu dukkanını mesken tutmus ak^ı goru- nu>lu ama altın y ureklı bır >okak tılozotu dı- yebılecegımız Âuggıe Uren'le arkadaslan- nın (Hanej Keitel. \\Uliam Hurt vd ) ıç ıçe ^ şeç^mı^oy kulerını aktaran guzelım "Stnoke" rılmının ıçınden çıkmıs "Blue in the Face". alı^ılmıij anlamda bır devam fılmıdegıl Çın- !ı yonetmen \\ajne VVang'la ^ahudı asıllı Amerıkalı romancı. senaryo yazarı Paul Aus- ter ışbırlıgının yenı urununun mekânı duvar- ları Charles Laughton. Ed>»ard G. Robinson. Emie Kovacs gıbı ııanılı tutun tutkunlarının portlenvle suslenmış. sokagın gurultusunun yankılandıgı Auggıe'nın koşebaşındakı "Brooklyn Tutun Dükkânı" yıne Da\id Byrne^arkisivlaaçılan " Blue in the Face", her cıns renk. ya* \e statuden mahalle sakınle- rının devam ettığı bırbırierıne ne dedığı pek anlaşilamayan. sıslı-dumanlı hıkâyeleranla- tıp şakalaştığı Auggıe'nın dukkânında. \el- vet Lnderground'larock tarıhınegeçmıs, kı- lolarca sigaray ı kul tablalanna gommuı» doğ- ma buvume \eu Ybrk'lu. yaşlanmıs bır ço- cuğu andıran ve 35 yıldırbu kentten gıtme- yı du^unen. 55"lık delıkanlı Lou Reed'ın \Y'luolmak ve NYkulturu ustune kendıne ozgu sesı ve vurgulamasının tın tın çınladı- ğı kameraya karşı yapılmış konuş.masiyla suruyor Bır bakıma mahallenın espnsını ruhunu ıfade eden son kalelerden bırı -.ayılacak bu dukkânı "değişen zamanlar" gerekçesiyle artık satmak eğılımmdekı. countrv muMC tut- kunu. kotu gıtarıst ve şarkıcı mal sahıbı \ ın- nıe'yı (Victor Argo) caydırmava uğraşan Auggıe. patronun Las \ega^ a gıdıpgezmek ısteyen. rukus.. mutsuz. şışman karisinı da (Roseanne) ıdare edıyor kalbını kırmadan. buarada Peggj Lee'nın unlu Feverşarkısını Blue İn the F a c e / Yonetmen, Senaryo VVayne Wang, Paul Auster/ Kamera Adam Holender / Muzık- John Lurie / Oyuncular Harvey Keitel, Mel Gorham, Roseanne, Giancarlo Esposito, Lily Tomtin, Victor Argo, Malik Yoba, Michael J. Fox, Lou Reed, Jim Jarmusch, Mira Sorvino / 1994, (Fılm Pop-WB). Beyoğlu Alkazar, Harbıye As, Altunızade Capıtol, Fenerbahçe Pyramıd, Florya Prestıge College. Kadıkoy Baharıye sınemalarında. ayna karşisinda prova eden. Ispanyol asıllı atesjı bır manıtanın (MelGorham) "dunıan adam~ımız Auggıe'ye sureklı askıntı oldu- ğu fılm "Penisinineninden,bovundan mem- nun musun?" ya da "Tmalette pisliğine ba- karmısın?"gıbiMnden sorularla. ağaçlara ta- kılan naylon torbalan toplamaya kafayı tak- mış tıp. bermuda şortlu. hay alcı y uppıe (Mic- hael J. ¥o\). "Belçika gözlemesi" saplantılı Lily Tomlin. s.arkı soyleyerek telgraf getıren postacı Madonna, kapkaçcı çocuga ba^ta çantasını kaptıran merhametlı genç bayan (uzunbacak Mira Sonino) gıbı bır gorunup sırasını savan karakterlerle, nostaljık beyzbol muhabbetıyadamuzıklı danslı. delıdolu so- kak partısı sahnelerıv le. zevklı ve hoş. bırgul- duru duzeyıne enşıyor Sonunda patronun, herkesın yararına. Auggıe'nın 14yıldırçalıştırdığı dukkânı sat- maktan vazgeçtığı filmde. ınsanın ağzından gırıp burnundan çıkan. Italyan kokenlı (') uyanık sey var satıcı. dılbaz zencı Giancarlo Espossito'v la. ozellıkle Auggıe'nın dukkânı- na 12 vıidırdevamli takılan ve son smarasi- nı ıçmeye Auggıe've. Luck Strıke'ı ehnde gelen bır nıkotın bagımlısı rolundekı Jim Jar- musch'un oyunlan goz dolduruyor "Smoke"takı temalar ustune doğaçlama bır çeşıtlemeler dızısinı andıran "Blue in the Face", 2 5 mılyonluk Brooklyn'den ırksal, dınsel ve etnık çeşıtlılık arz eden. Spike Lee'nın ya da Uoodj Ailen'ınkınden farkiı, dostluktangeçılmeyen ve Amenka'yıyansı- tan, muhabbetlı bır karışım nıtelığındekı Bro- oklyn'den sıradan ınsan manzaralan sunan yazar-yonetmen Paul Auster-Wayne Wang ıkılısıyle senaryoya da katılan oyuncuların dalgalannı geçtıgı, aiışılmı^ındışında, ayrık- sı bır fantezı Ozel hayran kıtlesı edınen "Smoke"un setınden doğmuş, ama sıkı ve voğun ıltş,kılerle orulu "Smoke"un yapısın- dan farkiı yonlere açılan "Blue in the Face", bır dızı nuktelı kuçuk oykuyu hıkâye eden. ozgur. esnek ve gevşek bır deneme. yığınla unlunun resmı geçıt yaptığı. hoş verenklıbır ayrıntılardemetı Paul Auster ın de yonetmenlığe ısındığı. aynı mekânda. Auggıe'yle çevresindekı İcı- mısı tanıdık, yenı karakterlerçevresındedo- nenıp duran. unluler galerısı gıbı bu fılm. Brooklyn'dekı gunluk hayat ustune oldukça ozgur ve doğaçlama ağırlıklı, yaiın ve farkiı bır tarzda gerçekleştırılmış. "Smoke"u se- venlerın buyuk olasılıkla'yıne ho^lanacağı hafıf v e uçan bır deneme ozetle Sırasını alan unlunun kameraya donup konuşarak doğaç- lama dokturduğu, 5-10 dakıkalık plan-se- kanslara dayanan ve hassas bır montaj calıs.- masıyla hayat bulan "Blue in the Face*'te. ıkı hafta once Akbank Caz Festıvalı nedenıyle lstanbul'a konuk olan, Jim Jarmusch'un de- mırbaş oyuncularından. muzısyen John Lu- rie de konuşmasız bır rolde boy gostenyor Ov kunun bır y ıl sonrasında ve fılmın fına- lınde. bebek sahıbı bır baba da olan Auggıe \\ren'learkadaşlarınınoykusunugoruntule- yen ve meraklısına eğlenceiı dakıkalar vaat eden "Blue in the Face". "Smoke"tan hoş- lanan tum sinemaseverlere salık venlır Bebeğin adı (Jerry) Garcia Tatlı Bela ile Flört Buyılkı Cannes festıvalının kapanış fılmı olan 'Flirting V\ ith Disaster-Tatlı Belavla Flört'u ancak uçuncu haftasında yakalayıp gordum Aıle kokenını araştırırken başına geleceklerden haber>ız. yenı baba olmuş. oral seksten pek hazzetmeyen bır bocekbılımcıv le (Ben Stiller), bebeğıne daha ısım bıle bulup koyamamı^. doğum sonrası. veremedığı kılolarıyla başı dertte olan genç \e guzel karisinın (Patricia Arquette), ev lat edınme burosunun kotu bır ev hlıkten yenı kurtulmus.. çekıcı ama sorunlu danışmanıy la (Tea Leoni) bırlıkte ABD'yı boydan boy a katettıklerı arayış yolculuğunu hıkâye eden. hoş ^ırın bır komedının sevımlılığını taşıyan "TaÜı Belavla Flört*, kımlık arayışı. aıle bağları, seks ve sevgı ıhtıyacı ald'atma, kıskançlık ve akla gelebılecek çe^ıtlı tesaduflerle kazalar ustune surup gıden bır eğlencelık Geçenlerde T\ de dı!ber\\inona Ryder'lı, 'Realirv Bites' adlı gençlık fılmı gostenlen. en son JimCarrev'ın yonettığı 'Cable Guj"adlı gulduruyu çeken Ben Stüler'ın, Nevv Vorkkı, aydın ve varlıklı bır yahudı çıftın (Man Tyler Moore, George Segal) Flirting With Disaster / Yonetmen, senaryo David O. Russel / Kamera Eric Alan Edvvards / Muzık: Bonnie Greenberg / OyuncularBen Stiller, Patricia Arquette, Tea Leoni, George Segal, Mary Tyler Moore, Alan Alda, Lily Tomlin, Celia VVeston, David Patrick Kelly, Richard Jenkins / 1996 ABD (WB) Beyoğlu Fıtaş, Osmanbey Gazı, Etıler Akmerkez, Ortakoy Prıncess, Bakırkoy Avşar, Kadıkoy Kadıkoy, Altunızade Capıtol. Fenerbahçe Pyramıd sınemalannda yetıştırdığı. evlatlık buyuduğu ıçın kımlık bunalımından mustanp. gerçek aılesını bulmayı kafaya takmış. genç babayı kocasıyla ortaya çıkan sevı>me sorunlarının açmazındakı domestık, sanşın. seksı kansını da Rosanna'nm guzel bacısı Patricia \rquette'ın oynadığı fılm. hafıf VVoodj -Vllen'van. neşelı. esprılı. cıvıl cıvıl bır farce'ın albenısıne sahıp Amerıkan sınemasının yenı yeteneklennden David O.Russel'ın yazıp yonettığı, elverışlı bır senaryodan. usta ve unlu oyuncularla çekılmış 'Tatü Belavla Flört', neşelı muzıkler eşlığındekı canlı. serbest ve taze anlatımı ve oyunculuğuyla gırgır ve oyalayıcı olabılen. zevklı bır komedı Entnkanın komık ve ınanılmaz kazalarla gelıştığı. başlangıçtakı delıdolu temponun gıderek duşmesine karşin matrak seynnı koruyarak bırazyapay duğumlerle uzatılıp duran ^amatalı bır vodvıiın çekıcıhğıne burunmuş LSD ımalatçısı uçuk bır anne babaya (LiJv Tomlin, Alan AJda) bağlanmış 'Tatü Belavla Flört', sonuçta meraklısını hoşnut edıvor. YENİ BAŞLAYANLAR KUŞ KAFESİ 2 Oscarodullu yonetmen MikeNicholsunlu Fransiz komedısı "LaCage \w\ Folles"! çağdaş bır Amerıkan versıvonu olarak "The Bird Cage"adı ile sinemaya uyarladı Başrolunu Robin VVilliams'ın oynadığı tılmde dığer rollerı Akademı odullu Gene Hackman ile Dianne VV iest v e Nathan Lanepaylaşıvorlar Senaryosunu ElaineMay'ın yazdığı filmde bırçok ın^anı kıskandıracak kadar guzel ev hayatı olan Armand ile (Robın VVıllıams) Albert'ın (Nathan Lane) oykusu aniatılıyor Ozel yaşamlarını ve ış karıyerlerım belırlı bır anlaşma doğrultusunda siırdııren Armand \e Albert'ın tek amaçlan Armand'ın oğlu \al ı sorumlu olgun ve şefkatlı bır genç olarak yetıştırmektır Fakat gunun bırınde Nal'ın muhafazakâreğılımlı bır senatorun kızını sevdığını soylemesıyle olaylar gelışmeye başlar Produktorluğunu Neil Machlis ı)e Marcello Danon'un yaptığı fılmın çekımlen Flonda'dakı South Beach'degerçekleştırıidı Dış çekımler ıçın Mıamı çevresı seçılırken ıç mekan çekımlen de Los Angeles'takı seslı studyolarda gerçekleştınldı Neyzen Tevfik anılıyor Kültür Servisi - Neyzen Tev fık, Samsıın un Bafra ılçesıne baölı Kolay kasabasında 26 ekım gunu duzenlenecek kultur şenlığı ile anılacak Muıdat Gezen'ın konuşmacı olarak katılacağı şenlık kapsamında çeşıtlı etkınlıkler duzenlenecek Kolay Beledıye Başkanı Huseyın Şahın. kolay kokenlı olan Neyzen Nev fık'ın onumuzdekı y ıllarda daha genış kapsamlı etkınlıklerle anılacağını ve mezarının da Kartal'dan Kolay'a nakledıleceğını belırttı Ahmet Haşim'e saygı toplantısı Kültür Servisi - Şıır Uzay ı Laboratuan. 19 ekım cumartesı gunu saat 15 ÖO'te Ahmet Haşım'e savgı toplantısı duzenlıyor Yerebatan Sarnıcı nda gerçekleştınlecek toplantıya Mehmet H Doğan Alpay Kabacalı. Guven Turan ve Şukran Kurdakul konuşmacı olarak katılacaklar Tiyatpo sanatçısı Reha Kıral öldii Kultur Servisi -Turk tıyatrosuna uzun yıllaremek veren sanatçı Reha Kıral oldu Sanat yaşamına 1941 yılında "Saadet \uvasf adlı oyunla başlayan Reha Kıral. eıneklı olduğu gune kadar. aralarında "Eyvah". "Kara Sevda". "Ses Operetı Vaıı Kedısı Oonulden Gonule". "Tersıne Dunya". "Her Şeve Rağmen" Peer Gynt'. "Atınalı Tımon", 'Sonuna Kadar* ve •Çalıkuşu" olmak uzere 100'un uzerınde ovunda rol aldı Kıral'ın cenazesi Fenkoy Mezarlığı'nda toprağa venldı Açık Radyo'da 'Dünya Müziklerî Haftası' Kultur Servisi - 94 6 frekansından yayın yapan Aı,ık Radyo 21-27 ekım tarıhlerı arasında 'Dunva Muzık Haftası' programı duzenlıyor Tum Açık Radyo programcılarının ozel programlar ile katılacağı hafta boyunca Avrupa'da çeşıtlı radyolarda dunya muzıklerını ışleyen progranılardan 60 dakıkalık ornekler David Byrne ile dunya muzıklerı uzenne soyleşi. Peter Pannke'nın tum dunyadan ınsan sesı kullanarak hazırladığı 'Voıcage' adlı kolaj çalışması. dunyanın çeşıtlı yorelerınden Kanada Radyosu ıçın hazırlanmış ozel haberler ve Hınt muzısyen L Subramanıam'ın 16 Hazıran 1996'da Berlın'de verdığı "Global Symphony" konserı yayımlanacak Ağaoğlu, The Marmara Oteli'nde Kültür Servisi - Geçen temmuz av ında Sarıyer sahılınde y ururken bır arabanın çarpması sonucu ağır yaralanarak Şışlı Etfal Hastanesı 'nde tedav ı altına alınan yazar Adalet Ağaoğlu. eşı Halım Ağaoğlu ile bırlıkte geçıcı bır sure ıçın The Marmara Oteli'nde mısafır edılıyor Oncekı gun bır gazetede Adalet Ağaoğlu'nun hastanedekı odasında bocek olduğu ıçın The Marmara Oteh'ne geçtığı haberını 'abartılmış' bulan eşı Halım Ağaoğlu hastanedekı tum doktor ve hemşırelenn baCımından çok memnun olduklannı ancak Adalet Ağaoğlu'nun boceklere karşı alerjık bırdurumu olduğunu bu yuzden hastanede suren ılaçlama ve genel temızlık çalışmalan nedenıyle ızın aldığını ve pazaı gunune dek The Marmara Otelf nde kalacağını soyledı Bu sure ıçınde doktorunun duzenlı olarak kontrole geldığını. fızık tedav ı ve pansumanının yapıldığını belırten Halım Ağaoğlu e^ının salı gunu geçıreceğı amelıyatın ardından 10-15 gun kadar"Şışlı Etfal Hastanesı'nde yoğun bakımda kalacağını ekledı Mungan'ın şiirlerî Kürtçede Kültür Servisi-Murathan \)ungan'ın Omavra Sahtıyan. Oda, Poster ve Şeylerın Keden ve Kum Saatı kıtaplanndan seçılmış toplam 23 şıırı Metıs yayınlan tarafından Kurtçeye çevnldı Ruken Bağdu Keskın tarafından çevnlen ve Lı Rojhılate Dıle NÎın (Kalbımın Doğusunda)adı ıleyayımlanan kıtap Kurtçeye çevrılmış ılk Turkçe şıır kıtabı Kıtabın kapak tasanmı. fotograf sanatçısı Tulın Altılar'ın çektığı bır fotograf uzenne Bulent Erkmen tarafından yapıldı BUGÜN AKS.ANAT'ta saat 12 30'da \\agner'ın "Lçan Hollandalı'operası vıdeo'dan sunulacak 252 35 00 SAH4F C\FE KÜLTÜR MERKEZ1 ınde saat 18 30'da Edebıyat Dergıcılığınde ŞıırOku' adlı soyleşi dınlenebjlır 414 42 06 EVRENSEL KÜLTÜR MERKEZİ ınde saat 15 00 de Sergey Eısensteın'ın "Ana" adlı tılmı. saat 18 00- 20 15 arasındaysa îstanbul saydam gunlen kapsamında Mustafa Çetınkaya Kubılay Tuntul ve Yucel Tunca'nın saydam eostenlennı ızleyebılırsinız 243 08 03 BEKSAV'da saat 19 00'da Jım Sherıdan'ın 'Sol AvaSım'adlı fılmını ızlevebılırsımz 349 91 55
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle