01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
(Ş ÇAĞDAS YAYINLARI K A Z I M U Nİ C E ışıyan sözler 200.000TL Çağ Pazartama A.Ş. Venfcatan Cad. SaHomsöğüt Sok. No: 9/B Cağalogluistanbtıl Tö.514 01 96/95 Postaçetono 666322 Cumhuriyet (Ş CAĞDAS YAYINLARI SABAHATJİN EYUB-tâ mavi ve çeğ Pazaiama A.Ş. Y< CağaJoğlu/lstanbul Ta 5 $ 01 çeta no: 666322 73. «. SAYI25844 / 50000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NAOİR M O İ (1945-1991) • 18BdM1Ş96CUMA Cumhuriyet'in belgelerle açıkladığı kredi ilişkilerini Başbakanlık izliyor Halkbank'a soruşturmaTeftİŞ KUNIİU devrede. Halkbank'ın kuşku uyandıran kredi ilişkilerinin açıkhk kazanması için Başbakanlığın da soruşturma açtırdığı ortaya çıktı. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca yürütülen soruşturmanın başlatılması emrini, ANAYOL azınlık hükümetinin başbakanı Mesut Yılmaz'ın verdiği saptandı. DOĞAN AKIN ANKARA - Halk Bankası Ge nel Müdurlügü'nün Cumhuri- yet'ın ortaya çıkardığı dosyalara karşı suçlayıcı açıklamalarına karşın, izlenen kredi polıtıkası nedeniyle aylar önce Başbakan- lık tarafından soruşturma başla- tıldığı ortaya çıktı. ANAPGenel Başkanı Mesut Yılmaz'ın, baş- bakanlık görevıni Necmettin Er- bakan'a devrederken başlatılan soruşturmanın ıçerığine ilışkın bır yazı sunduğu öğrenildi. Dö- nemın TBMM KİT Komısyonu Başkanı da. Erbakan'a verdigı resmı yazıda "kredi dağıtınıındasuç iş- lendiğinr bıldırdı. Cumhuriyet'in. tamamı Halk Ban- kası Yönetim Kurulu kararlan. toplan- tı tutanaklan ve resmı kredi cervelleri- ne dayanarak yayımladığı kredi dosya- sı üzerine suçlayıcı açıklamalaryapan 1 Muhalefet TBMM araştırması istiyor • Ortaklara soru yağmuru • CHP'nin Halkbank kredileri konusunda verdiği araştırma önergesinin ardından ANAP'ın "soruşturma" isteyebileceği açıklandı. DSP'nin de kredilerin DYP'nin yandaşlanna dağıtılmasındaki usulsüzlükler için araştırma ya da soruşturma önergesi hazırladığı belirtiliyor. • 6. Sayfada • ATO Başkanı Çavuşoğlu 1 'Üyelerime de versinler' • DYP'nin elinde bulundurduğu Halk Bankası aracılığıyla kendi milletvekillerine kredi yağdırması Ankara Ticaret Odasf nda tepki uyandırdı. Başkan Ahmet Çavuşoğlu. "Milletvekili şirketlerine verdikleri kredileri bana da versinler de üyelenme dağıtayım" dedi. • 6. Sayfada DYP yönetımindeki Halk Bankası Ge- nel Müdürlüğü'nün. yaklaşık 6 ay ön- ce Başbakanlık tarafından da takibe alındıŞı saptandı. ANAPlıden Yılmaz, ANAYOL azınlık hükümeti dönemin- de. Halk Bankası'nın kuşkulu görülen tnlyonlarca liralık kredi dağitımının so- ruşturulmasını ıstedi. Dönemin Başba- kanı Yılmaz'ın talimatı üzenne, Baş- bakanlık Teftiş Kurulu soruşturma baş- lattı. Yılmaz, 29 haziranda başbakan- lıkgörevinı Necmettin Erbakan'a dev- rettikten sonra Halk Bankası soruştur- masına ilışkin olarak 1 Temnıuz 1996 tarihli biryazı iletti. Başbakanlık Teftiş Kurulu'nun, Em- "Kredi dağltimmda SUÇ": Yılmaz, başbakanlığı Erbakan'a devrettikten sonra soruşturmaya ilişkin bir de yazı sundu. Dönemin TBMM KİT Komisyonu Başkanı Edip Safter Gaydalı da Erbakan'a elden verdiği resmi yazıyla bilgi istedi. Erbakan'ın ise iki yazıya da bugüne değin yanıt vermediği belirtiliyor. Erbakan'a elden verdiği yazıda, Halk Bankası soruşturmasına dikkati çekerek bılgı ıstedi. Ya- zıda aynen şöyle denıldi: "Genel Başkanımız Sa>m Me- sut Yılmaz, Tiirkiye Halk Ban- kası ile alakalı soruşturma konu- lanndan 1.7.1996 tarihliyazısı ile makamlanna bilgi sunmuştu. Banka 1 vü vade ile temin ettigi 50 milyon dolartık krediyi, baa ayrıcalıklı işadamlarına 2 yıl va- de ile plase etnıiş, geri döniişü ol- dukça zor kredilendirme işlem- leri ile suç işlenirken ö/ka\ nak- lann aşın şekilde zorlanmasına yol açacakişlemlerya\ gın şekilde \ apd- mıştır. Bankanın şimdi de 150 mihon dolarlık(yaklaşık I4tril>on lOOmihar lira) bir dış krediyi aynı yaklaşımlarla kullanması ihrimaline binaen zat-ı âlt- nizi uvarmak ihtiyacı duvurmaktadır. • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te lak Bankası konusunda da soruştur- mayla görevlendınldiğı öğrenildi. ANAYOL azınlık hükümeti döne- minde, kamu bankalarının hesaplannı da denetleyen TBMM KİT Komısyo- nu'nun başkanı olan ANAP Bitlis Mil- letvekili Edip Safter Gaydalı da 23 Temmuz I996'da Başbakan Necmettin DYP 'nin gündemi ihraçlarGöksoy: Erkekler kaypak Muhaiefetie birlikte tavır alan Manisa Milletvekili Göksoy, "ihraç karan beklediğini, aksi halde partisinde kalacağım" belirtirken. muhalif açıklamalar yapmalanna karşın oylamalarda tutumlannı değiştiren milletvekillerini "Erkekler kaypak" diye eleştirdi. Ayseli Göksoy, kadını örtüler içinde evine kapatmayı düşünen bir zihniyeti destekleyemeyeceğıni söyledi. • 5. Sayfada Muhalefet transfer peşinde DYPüen istifa eden Gencay Gürün ve ihracı beklenen Ayseli Göksoy muhalefetin ilgi odağı oldular. ANAP, DSP ve CHP'liler DYP'nin "isyancı" kadm milletvekillerini kendi partilerine katma yanşına girişti. Anavatan Partisi lideri Mesut Yılmaz, partisinin grup toplantısında, olası bir ANASOL hükümeti için kıskaca alınan Gürün ve Göksoy'un ANAP'a geçebilecekleri mesajını verdi. Kadmlardan kutlama istanbui Kadm Kuruluşlan Birliği, gensoru öncesinde DYP'den istifa eden tzmir Milletvekili Gencay Gürün ile gensoruya "evet" diyen Manisa Milletvekili Ayseli Göksoy'u kutladı. Kutlamada "DYP içinde laik cumhuriyetin kazanımlanna, Atatürk ilke ve devrimlerine saygı ve bağlılıklannı eylemleriyle kanıtlayan milletvekilleri Gürün ve Göksoy'u içtenlikle kutlanz" denildi. • 5. Sayfada Yunus Nadi Ödülleri 51 yaşında Cumhuriyet gazetesinin kurucusu Yunus Nadi'nin anısına her yıl düzenlenen Yunus Nadi Ödülleri Yanşması, 51. yılına ulaştı. Ilki 1946'da düzenlenen Yunus Nadi Ödülleri, bu yıl da 4 ana başlıkta 8 ayn dalda verilecek. Edebiyat Ana Dalı: Öykü, Roman, Şiir. Görsel Sanatlar Ana Dalı: Afiş. Fotoğraf, Karikatür. Sinema: Uzun Metrajlı Film Senaryosu. Bilimsel Araştırma: Sosyal Bilimler Araştırması. 51. Yıl Yunus Nadi Ödülleri 1997 Yanşması'na katılma koşullan da belirlendi. Her dal için de 70 milyon lira ödül konuldu. Aynntılı bilgi • 12. Sayfada r\ V DARBECİLİKLE SUÇLANIYORDL Yeltsin gözdesi Lebed'i kovdu •Ulusal Güvenlik şefi Aleksander Lebed'i girevden alan kararnameyi imzalarken Rus televizyonu tarafından naklen görüntülenen Yeltsin. televizyondan halka hitaben yaptığı lonuşmada, "Ona iş arkadaşlanyla uyum içinde çılışmasını söylemiştim. Dersini öğrenmedi. Son dönemde Rusya'nın çıkarlan açısından izin •v^rilemez bazı hatalar yaptı. Bu duruma latlanamam. General Lebed'in tüm yetkilerini einden almak zorundayım" dedi. • //. Sayfada Fransa'da 'Kara Perşembe' Dış Haberler Servisi -Fran- sa'da, yüzbinlerce kamu sektö- rü işçısi. Alain Juppe hüküme- tinin kemer sıkma politikasını protesto etmek için bır günlük greve gittı. Başkent Pans'teki Cumhuri- yet Meydanı'nda toplanan bın- lerce gösterici, saatlerce yürü- yüş yaptı. tşçi sendıkalan. Mar- silya'da 40 bin. Toulouse'da 30 bin. Bordeaux'da ise 20 bin işçı- nin gösterilere katıldıgını belirt- tiler. Lyon, Strasbourg, Grenob- le, Avignon ve Le Havre kentle- rinde de binlerce kişi yürüdü. Parisıen gazetesinde yayım- lanan bir kamuoyu araştırması- nagöre. Fransızhalkının yüzde altmış dördü kamu sektörünün grevini desteklıyor. Grev nede- niyle Fransa'da yaşam hemen hemen durdu. Pans'teki metro seferleri umulanın altında bır aksama gösterirken. banliyö ve şehırlerarası tren seferleri dur- du, uçak seferlerinin yüzde on beşi yapıldı ve ülkedeki okulla- nn üçte ikisi kapandı. Kamu işçileri, hükümetin kemer sıkma politikasını protesto etti. V üzbüılerce çalısanın grevi Fransa'yı feJç etti. (RELTERS) K. Irak'ın geleceği Türkiye'de Diplomasi trafiği hızlandı; KYB lideri Celal Talabani ve KDP lideri Barzani, ABD temsilcisi Robert Pelletreau ile hafta sonu Ankara ya da Silopi'de ayn ayn görüşecek Fl'AT KOZLUKLL VVASHINGTO.N - İran ve Irak >öne- timlerinden destek alarak sa\aşan Kuzey Irak'taki Kürt gruplannı "asgarimüşte- reklerde uzlaştırmayı" hedefleyen ABD'nin, Kürdistan Demokratik Parti- si (KDP) lideri Mesud Barzani ve Kür- distan Yurtse\er!er Birlığı (KYB) lıden Celal Talabani'yle ayn ayn görüşeceğı açıklandı. ABD. İran ve Irak'ı bölgeye müdahale etmemeleri konusunda sert bir şekilde uyardı. ABD Dışışlen Bakanlığı'ndan alınan bilgiye göre Dışışlen Bakan Yardımcısı Robert Pelletreau, yann ve pazar günü Ankara ya da Silopi'de Kürt lıderler ile görüşecek. Pelletrau'nun yarın gelerek ilk aşamada Barzani ile görüşmesı bek- leniyor. ABD Dışışlen Bakanlığı Sözcü- sü Nicholas Burns, Yakındoğu Işlenn- den Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcı- sı Robert Pelletreau'nun Kürt liderler Barzani ve Talabani'yle ayn ayn görü- şebileceğini söyledi. Bums, öncekı gün yaptığı açıklamada şöyle dedi: "Bizim temel değeriendirmemiz, iki tarafın da • Arkası Sa. 6, Sü. "de IRAK ORDUSU KUZEYE YÖNELDİ • 10. Sayfada Bakkallar haksız rekabetten yakınıyor • Dağıtım tekellerinin. yalnızca kendi dağıttıklan gazetelerin bakkallarda satışını ıstemesi ve Akşam Grubu'na bağlı daöıtım şirketinin dağıtacağı gazetelerin satışını engellemesi bakkallann tepkisineyol açtı. • 12. Sayfada DAĞITIM TEKELİNE SON VEREN YASA ÖNERİSÎ KABUL EDİLDİ I 6. Sayfada 'Barzani ve Talabani PKK'ye yardım ediyor' SAİT BAY RAM DhARBAKIR - PKK'den kaçarak gü\ enlik güçlerine ken- diliğınden teslim olanlar Mesud Barzani ile Celal Talabani'nin örgüte >ardım ettığıni söyledi- ler. PKK'den kaçarak teslim olan 4'ü kadın 25 kişi. Şırnak'ta ga- zetecılerle görüştürüldü. Terö- nstlerden Dıigeşkod adlı Bengin V'esek. örgütten kaçmak isteyen- ler bulundugunu, ancak öldürül- • ArkasıSa. 6, Sü. l'de Şanar Yurdatapan tıtuklandı P Med TV'ye program 3'4>tığı \e Apo'ya yönelik sıikast girişimini kınadığı için sıçlanan Yurdatapan «cuklanarak cezae\ ine •cmuldu. Yurdatapan. "Beraat «jeceğıme inanıyorum. Eğer fcrada beraat etmezsem, _/<rupa Insan Haklan ü^ahkemesi'nde aklanacağım" «cdi. B 4. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK GİİI... ilhan Selçuk. Islamdan örnekler vererek takıyyeyi "zorunlu yalan", Melih Aşık ise "ikiyüzlülük" diye ta- nımlıyor. Sıra günlük yaşamımızda takıyye adı altında yalan- cılıkla ikiyüzlülüğü kimin ya da kimlerin simgelediğine geliyor. Kuşkusuz akla hemen Tansu ile Hoca takılıyor. Tansu ile Hoca, takıyyenin büyük ustaları. Bir de kü- çük boy takıyyeciler var. Yeni yeni yetişiyorlar. Doğru- • ArkasıSa. 6,Sü. l'de BORSA ûDun 79.719.25 Öncekı 77.829.69 DOLAR Dun 94.850 Öncekı 95.000 MARK VDun 61.700 Öncekı 61.750 ALTIN Dun 1.164.000 Öncekı 1.167.000 G.Saray Ali Sami Yen'de farklı galip Avaıpa Kupa Galipleri Kupası'nda mücadele eden Galatasaray, Ali Sami Yen Stadı'nda Paris Saint Germain'i 4-2 yendi. Galatasaray'ın gollerini Hakan Şükür (2), Tugay ve Hakan Ünsal attı. İstanbui Bağcılar'da galibiyeti kutlayan 11 yaşındaki bir çocuk av tüfeğiyle rasgele ateş açınca 13 yaşındaki ablasının ölümüne yol açtı. • Spor'da Dostum ikili oynuyor Özbek general. bir yandan askeri gücünü devrik hükümet kuvvetleriyle birleştirirken diğer yandan da Taleban'la anlaşmaya çalışıyor. Taleban, Bagram Üssü'nü geri aldı. • //. Sayfada Son raunt da Clinton'ın 5 kasım günü sandıkta hesaplaşacak olan Demokrat Parti'nin başkan adayı Bill Clinton ile Cumhuriyetçi Parti'den rakibi Bob Dole son kez televizyonda bir araya gelerek tartıştılar. • 10. Sayfada Trafik Yasası TBMM'de kabul edildi Yaya ve sürücülere ağır para cezalan öngören yasaya göre, kırmızı ışık ihlaline 3 milyon 600 bin lira, emniyet kemeri kullanmamaya 1 milyon 800 bin lira ve hatalı sollamaya 3 milyon 600 bin lira ceza yazılacak. • 7. Sayfada GUNDEM MLSTAFA BALBAY Etik Kalmadı... Etek Verelim... Yazıya gırmeden önce vurgulayalım... Siyaseti eteğe düşürmek hoş bir şey değil. Ama bu- nun nedeni gazeteciler değil, Doğan Güreş'in kendi- si... Çiller'e ilişkin yorumlarda, cinsiyetle ilgili değerlen- dirmeler yapıldığında, kadın okurlar canımıza okurlar. • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle