25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 18EKİM1996CUMA 10 DIŞ HABERLER Arafaftan Erbakan'a davet • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Filistin Devlet" Başkani Yaser Arafat. Başbakan Necmettin Erbakan'ı Fılistin'e davet etti. Arafat'm daveti, Türkiye'de temaslarda bulunan Filistin Planlama ve Ulusulararası lşbirliği Bakanı Nabeel Shaath tarafindan dün Erbakan'a iletildi. Shatth, Arafat'ın daveıini Erbakan'a ilettiğini, Türkjye Başbakanı 'nın da buna olumlu yaklaştığını söyledi. Shatth, "Türkiye'nin Ortadogu Banş Süreci'nde aktif rol oynmasını da istiyoruz "dedi. Shatth- Erbakan görüşmesinde, Filistin'ın Ankara Büyiikelçisi Fuat Yasin de hazırbulundu. B Halil'de • ELHALİL(AA)-FKÖ- IsraiJ banş anlaşmasıyla Filistin yönetimine bırakılan toprakiarda. îsrai! askeri varlığının sürdüğü son kent olarak Arap - Israil ilişkilerinde gerginlik yaratan El Halil'de gerilim yine arttı. Kentte Kiryat Arba Yahudi yerleşim birimi yakınlannda 30 kadar Yahudi'nin Filistinliler'e ait bir araziyi işgal ederek dikenlı tellerle çevirdiği bildirildi. Olay üzerine bölgede toplanan Filistinlilerle Yahudi yerleşimciler arasında başlayan tartışma. olay yerine gelen Israil askerlerinin araya girmesiyle yatıştınldı. Denizaltı • SEUL(AA)-GüneyKore Devlet Başkanı Kim Young- Sam, bir Kuzey Kore denizaltısının fark edilmeden karasulanna girmesiyle patlak veren krizin ardından Savunma Bakanı Lee Yang- Ho'yu görevinden aldı. Lee'nin yerine Genelkurmay Başkanı Kim Dong-Jin atandı. Savunma Bakanı'nın yanı sıra ordunun üst kademelerinde görev yapan birkaç komutanın da görevden alındıklan bildirjliyor. Kuzey Kore'nin bircasus denizaltısı. 18 eylülde Güney Kore karasulannda karaya oturmuş, denizaltıdan kaçan 26 Kuzey Koreli'den 22 si öldürülmüştü. Hindistan'da dang humması • YENİDELHİ(AA)- Hindistan'm başkenti Yeni Delhi'de, yaklaşık bir buçuk ay önce ortaya çıkan dang hummasında ölü sayısı 177'yeyükseldi. Sa'ğlık yetkilileri. lOmüyonuaşkın nüfuslu başkentte 4 bin kişinin. baş, eklemler ve kaslarda şiddetli ağnlar ile deride döküntülerle seyreden bu ateşli hastalığa yakalandığını bildirdiler. Aedes cinsi sivnsinekJerden bulaşan dang humması, Yeni Delhi 'de geçen ay havanın mevsim normallerinin üstüne çıkması yüzünden yayıldı. Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nden biryetkili, son günlerde ölü sayısındaki artışın azaldığmı söyledi. Demokrat ve Cumhuriyetçi başkan adaylan son kez televizyonda tartıştılar Son raıuıt da ömton'mFUVTKOZLIKLU \\ASHINGTON- ABD'de 5 kasım gü- nü sandıkta hesaplaşacak olan Demokrat Parti'nin başkan adayı Bill Clinton ıle Cumhuriyetçi Parti'den rakıbi Bob Dole son kez tele\ ızyonda bir ara>a gelerek tar- tıştılar. Başkan adayları San Diego Cni- versitesi'nde tartıştılar. Oturumugazete- ci Jim Lehrer yönetti. ancak adaylara so- rulan salona birörneldeme voluvla alınan • Cumhuriyetçilerin adayı Dole'un yıpratma girişimlerine karşı temel konulara değinen Clinton puan topladı. İzleyiciler, Clinton'a daha fazla şans tanıdılar. ve "kararsız'seçmenlen temsil eden yurt- taşlar yöneltti. Bu son başkanlık tartış- masının özellikle "kararsızseçmeırüze- rinde etkili olduğu saptandı. Dole'un "üçüncii bir tartışma yapalım öneri- sTClinton tarafindan reddedildı. Tartışma sonunda yapılan kamuoyu yoklamalan Dole'un Clinton'ı tüm yıp- ratma girişimlerine karşın Clinton'ın yi- ne de önde olduğunu ortaya koydu. An- kete katılanların yüzde 55'ı seçimi Baş- kan Clinton'ın kazanacağına inandıklan- nı belirttiler. Dole'a şans tanıyanlar ıse yüzde 25 ile sınırlı kaldı. Bir buçuk saat süren ve başta CNN olmak üzere tüm te- lev ızyon kanallan tarafindan naklen ya- yımlanan başkanlık tartışmasına zaten büyük bir bölümü oy kullanmayan seç- men nüfusunun fazla ilgi göstermediğı ve izleme oranının çok düşük geçtiği bildi- rildi. Soruların çok büyük bir kısmının sosyal polıtikalar ile ilgili konulardan se- çildiği görüldü ve Ortadoğu'da banş dı- şında dış politika alanına girilmedi. Clinîon'in kamera karşısında etkili ol- duğugözlendi. Demokrat aday. bazı konu- lan anlatırken yumruğunu özellikle avu- cunun içine vurarak sesler çıkardı. TV yo- rumculan. kişiliğine yönelik saldınlara Clinton'ın yanıt vermek yerine asıl konu- lara yönelmesinin puan toplamasını sağ- ladığını kaydettiler CBS televizyonunun bir yorumcusu "HerhaMe Clinton, açıko- tunım öncesinde Dole'un mumyasuu kar- şısına abp antrenman vapmış" dedi. Bob Dole Güvenilirlik önplanda CÜVenilİrlik: Dole. Clinton yönetiminin dürüst olmadığım, skandallara bulaştığını ve kamu ahlakına uygun davranmadığını ifade etti. Dole, Beyaz Saray'ın FBf'yi kulianarak siyasi amaçlar için birçok kişi ile ilgili dosyalan inceledigini ve Clinton kampanyasına Endonezya'dan para aktanldığını söyledi. Bob Dole "VVatergate'de bile olmavanlar bu vönetim sırasında yaşandı"dedi. Dole. halkın birgüven ıçinde başkan seçtiğini ifade etti ve "Kamuoyunun güveni şimdi ihlal ediliyor" diye konuştu. SOSyal güvenlik: Bob Dole, Clinton kampanyasını özellikle yaşlı yurrtaşlara korku vermekle suçladı ve seçilirse sosyal güvenlik politikalannı değiştirmeyeceğinı belirtti. Dole. rakibini "Sağlık reformu konusunda yapmayı denediklerini unutmayın. 17 yeni vergj koyuidu ve 1.5 rrilvon dolar harcandı" şeklindeki sözleriyle eleştirdi. EkOnomİ: Dole. vergilerde kapsamlı kesinti paketi ile ekonomideki potansiyeli yaşama geçireceğini ve bundan da halkın yararlanacağını söyledi. Dole, ısrarla güvenilirolduğunun altını çizdi. Clinton'ın 92 kampanyasında verdiği sözleri tutmayarak başkan seçildikten sonra vergileri arttırdığını kaydetti. Dole. Clinton'ın "güçlü bir ekonomi yarattık" sözlennı de "Bu mu iyi ekonomi? Yüzyılın en kötii ekonomisini yaşattınız bizfere" yanıtıyla yıpratmaya çalıştı. ancak fazla başarılı olamadı. TÜtÜn: ABD ekonomisinde tütün oldukça önemli biryertutuyor. Tütün lobisinin istekleri doğrulrusunda hareket etmesiyle tanınan Dole, sigara konusunu hemen geçiştirerek birden gençler arasında kokain ve esrar kullanımının arttı|ına dikkat çekmeye çalıştı. AyirimClllk: Cumhuriyetçilerin adayı ayınmcılık konusundaki görüşlerini de şu sözlerle ifade etti: " Ayınmcılığın her türlüsüne karşıyım. Ancak ne cinsiyet. ne renk. ne ırk, herhangi bir gruba özel haklar verilmesini de onaylamıyorum." DlŞ politika: Dış politika konusunda net bir konuşına yapmadığı gözlenen Dole. Clinton'ın dış politikasını zayıf olmakla suçladı. Dole "Benim ABD Başkanı anlavışım. dünyada şiddete kayıtsız şartsız son verebilmek ve taraflar arasında uzlaşma sağlaytcı bir rol oynamaktır'" şeklinde konuştu. Tele tartışmada Dolesaldırgan. Clinton isealaycıvdı. (Fotoğraf: REUTER) Bill Clinton Ekonomi tıhrında Güvenilirlik: Clinton. rakıbi Dole'un kendisini "Halkın gmenini kötiiye kullanmak, Amerikalının hiikümete olan inancını yitirmesine yol açmakla" suçlamalanna ve Dole'un kişiliğine yönelik saldırgan sözlerine yanıt vermemeyi tercih etti. Clinton "Bu seçim düşünceler ve vizyon üe ilgilidir" diyerek Dole'un dürüstük konusundaki saldınlanna cevap vermedi. Clinton, Dole'un."Hapis cezasına çarptınlan eski iş ortaklannız için afçıkaracak mısınız* sorusunu da yanıtlamadı. SOSyal CÜVenlİk: Ikinci dönem başkanlık için yanşan. Demokratlann adayı Clinton. saglık \e sosyal güvenlik politikalannı şiddetle >avundu. Sağlık programındaki maliyetlerin yüksekJiöi konusunda kendisine >öneltilen eleştirilere ise salondakileri eliyle işaret ederek -Sizin sorumluluğunuz sandık başına gitmektir. Egitime, sağlığa. sosval güvenliğe ne olacağına siz o>ıınuz üe karar >ereceksiniz" şeklinde yanıt verdi. Ekonomi: Clinton. son dört yıldır uvguladıklan politikalann ekonomiyi düzlüğe çıkardığını, 10,5 milyon kişi için istihdam yaratıldığını ve artık Amerikan otomobillerinin Japonya'da satıldığını belirtti. Clinton, suçla mücadele. eğitim ve çevre politikalannı şiddetle savundu. Clinton. Dole'un ekonomik programının ekonomik dengeleri altüst edeceğini ve bütçenin korkunç açıklar vereceğıni söyledi. Demokrat aday. yeniden seçilirse, vergilerin hesaplı bir yöntemle kesileceğini, denk bütçenin sağlanacağını ve bunlan yaparken de sosyal programlardan kesinti yapılmayacağını kaydetti. Clinton. dört yıldır alınan yoldan geri dönülmemesi gerektifinin altını çizdi. TÜtÜn: "Bu ülkede tütün lobisinin üzerine giden tek başkan benim" diyen Clinton. Dole'un sadece istatistikler vermekle vetindigini kendisinin ise tütüpjobisiyle savaştığını vurguladı. AymmClllk: Clinton ayınmcılık konusundaki görüşler.ni şu sözlerle ifade etti: "Ben kanunlara uyan. vergisini öde\en her \~atandasin bu ülkede çalışabilmesi ve haksız avırımcılığa hedef olmaması gerektiğine inanıvorum." DlŞ POlİtİka: Clinton. dış politika ile ilgili tek soruvu cevaplarken Vaser Arafat"ın. ABD'nın Batı Şena'va banş gücü olarak birlık yollaması için birtalepte bulunmadıgını kaydetti. Ortadoğu'da banşın "zor bir süreç" olduğunu vurgulavan Clinton, "Zorla banşı da>atamayız, çok çaba harcıyoruz. Makul istekleri gözden geçiririz*' dedi. Kriptoya ildnci sonıştıırıııa Erbakan'dan TIME dergisi: AXKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi AteşBalkan'ın. Başbakan Nec- mettin Erbakan'ın Libva gezısinden önce böyle bir zıyaretin "devletin âü çıkarlannazarar verecegi"yo- lunda Ankara'va gönderdiği kriptolann basına yan- sıması üzerine Dışişleri Bakanlığı'nın ardından Baş- bakanlık'ta da soruşturma başlatıldı. Dışişleri BakanlıSi Vfüsteşan Büyükelçi Onur ÖŞmen. önceki gece atv de telefonla katıldığı canlı yayında, kriptolann vayımlanmasınm ülke ve ba- kanlık açısından önemli zararlar doğuracak sonuç- Iara ulaşabileceğini bıldirdı. Kriptolann. ilgili mer- cılere daâıtımının ardından da basma sızdınlmış ola- bileceğı mesajmı veren OnurÖymen. Dışişleri Ba- kanlığı Teftiş Kurulu'nun bu konuyu soruşturmak üzere görevlendirildiğini söyledi. Bakanlık Teftış Kurulu'nca başlatılan soruşturmanın sürdüğünü be- lirten Ö> men, basına kripto sızdırdığı belırlenen her- hangi bir Dışişleri mensubunun mesleki yaşamının sona erebıleceğine de dikkat çekti. Kriptonun, an- cak üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilileri tarafin- dan basına sızdınlabileceği ve kim tarafindan sızdı- rılmasının tespit edilmesinin de zor olabileceğine dikkat çekildi. Bu nedenie Dışişlen Bakanlığı bün- yesinde başlatılan soruşturmanın "göstermelik" ol- maktan öteve gitmeveceği sav unuldu. Dışişlen Bakanlığı Müsteşan Büyükelçi Öymen. devletin güvenlığinı yakından ilgilendirdığini vur- guladığı kriptolann basına nasıl sızdınldığı konu- sunda. Başbakanhk Teftiş Kurulu'nun da soruştur- mav la görev lendirildiğini açıkladı. Başbakanhk Tef- tiş Kurulu'nun. kriptoların basına yansıması üzen- ne zor duruma düşen Başbakan Necmettin Erba- kan'ın talimatıyla soruşrurma başlattığı bildirildi. Libya lideri MuammerKaddafi'nın. Erbakan'la, ülkesinde düzenlediği ortak basın toplantısında Tür- kive Cumhuriyeti'ni hedef alan hakaretlerde bulun- ması üzirine Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Ateş Balkan. Erbakan bu ülkeden aynldıktan birkaç saat sonra,geçıcı birsüre için Ankara'yaçağnlmıştı. Ha- len Türkiye'de bulunan Balkan. Erbakan'ın Libya gezisınden önce Ankara'ya gönderdiği kriptolarda, böyle bir zıyaretin Türkiye'nin çıkarlan açısından uygun olmavacağını aynntılanyla anlatmıştı. ACI KAYBIMIZ Merhume Hatice Cenap ve merhum General Osman Zati Korol'un kızlan. Yurdakul Korol'un biricik kardeşi. Ash-Serdar Dimli ile Arzu-Hasan Akyar'ın anneleri, Elif'in anneannesi. merhum Ahmet Erdoğan Yener'in sevgili eşi Çağdaş ve değerli insan YURDAGÜL YENER'i17 ekim günü kaybettik. Cenazesi 18 ekim cuma günü Kocatepe Camii'nde kıhnacak öğle namazının ardınan Cebeci Asri Mezarlığı'nda defhedilecektir. AİLESİ BASSACLIĞI Birliğimizin 1957-1958 yıllan Başkanı, Makine Yüksek Mühendisi SERBÜLENT BİNCÖL'Ü kaybettiğimizi üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine, yakınlanna ve üyelerimize başsağlığı dileriz. TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ILAN T.C. KASTAMONLI İLİ BOZKURT İLÇESİ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN DÜYURÜ DosyaNo: 1095 188-189-191-192 DavacılarBozkurtilçesiMerkezmahallesindenMeh- met Mestan ıle Ahmet Ozan tarafindan davalılar Ismaıl oğlu Mustafa. Osman kızları Hanife, Zehra ve Fatma oğlu Mehmet ıle arkadaşlan aleyhine açılan tespite itı- raz davasının yapılan duruşması sırasında venlen karar gereğınce, 1995'188 sayılı dosyada. dava konusu olan Bozkurt Merkez mahalİesi 123 ada 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14- 15-18 ve 124 ada 1-2 parsellerile 125 ada 6 nolu parsel hakkında davalılar Osman kızları Hanife. Zehra ile Fat- ma oğlu Mehmet. 1995 189 esas sayılı dosyadan davalılar Osman kızla- rı Hanife. Zehra ile Fatma oğlu Mehmet'e. Bozkurt Mer- kez mahalİesi 122 ada 5-6-7-8-9-10 nolu parseller hak- kında. 1995 191 esas sayılı dosyada Merkez mahalİesi 119 ada 2 parsel, 120 ada 1-2-3-4-5-6-7-8 ve 9 nolu parsel- ler hakkında Merkez mahallesinden lsmail oğlu Musta- fa'ya. 1995 192 esas sayılı dosvada Bozkurt Merkez mahal- İesi 126 ada 7-8-9-10-11-12 nolu parseller hakkında Boz- kurt Merkez mahallesinden Osman kızları Hanife ve Zehra ıle Fatma oğlu Mehmet'e ve mirasçıiarına dava dosyalannın duruşmasının 21.10.1996 aünü saat 9.30'a bırakıldığı hususu ilanen tebliğ olunur.lşbu duyuru ya- yınından ıtibaren 15 gün sonra davalılar ile mırasçılan- na tebliğ edilmiş sayılacağından itiraz edenlerin yukarı- da dosya numaralan belırtilen dava dosyasına katılmalan duyurulur. Basın: 110977 Cumhuriyet Kitap Kulübü'nden INDIRIM Kampanyamızı kitapseverlerden gelen yoğun ilgi üzerine 31 Ekim 1996 tarihine kadar uzatıyoruz. Taksim Sergi Salonumuza gelin Kampanya için ayrılan standımızda, çoğalan çeşitlerimizden kitaplarınızı Seçin. Adres.lstıklal Cad Zambak Sok. 4'1 Beyoğlu-lstanbul |Ak Sanat karşısı) Tel:252 38 81 tursak SİNEMA KURSLARI Gözler boşalacak koltuklarda \EW YORK (A,\) -ABD'de baş- kanlık seçimlerine bir ay dan az zaman kala. sivaset sahnesine yeni isimler çıkmaya başladı. j TIME dergisi. son sayısında bu ko-' nuyla ilgili bir araştırma yayımladı. Buna göre seçımlerden sonra görev in- den aynlması beklenen Dışişleri Ba- kanı \VarrenChristopher % in yerine en ıstekli adaylardan bırinın BM daimi ; temsılcisi Madeleine AJbright olduğu belırtıldi. Dergi. Albnght'ın ABD'nin ilk kadın dışişleri bakanı olmayı arzu- ladığını yazdı. *i Boşalacak olan BM daimi temsilci-^ liğine ise. Bosna-Hersek sorununu-j çözmey i başaran eski dışişleri bakan*- yardımcısı Richard Holbrooke'un ge-^ tirileceği ifade edildı. Holbrooke'un,î? Nevv York'tan aynlmak istememesi-* nin bu tercıhte rol oynadığı. iyı haber alan kaynakîar tarafindan belirtildi. Bu arada. dışişleri bakanlığı sandalyesine oturmak isteyenler arasında eski ge-, nelkurmay başkanı general Colin PV «ell'ın da adı geçiy or. Görev den ayrıl- maya hazırlanan "ağır toplar" arasın- da Savunma Bakanı WiUiam Pern'nin de bulundugu, VA'all Street Journal'den sonra TIME tarafindan da belirtildi. Bu görev ın en güçlü adayı ise CIA Başkanı John Deutch. Öte yandan, Clinton kabinesinın çe- şıtli nedenlerleyıpranmış üyelerinden birçoğunun seçımlerden sonra deği-» şeceği TIME tarafindan öne sürüldü. Bunlar arasında Bayındırlık Bakanı' Henn Cisneros, Enerji Bakanı Ha/el! O'Lean.ulusal güvenlik danışmanı, Anthonv Lake. Vünan kökenlı beyaz saray danışmanı Vbrgo Stefanopulos, • özel kalem müdürü Leon Panetta ile ', ulaştırma. eğitim veçalışma bakanla- rı bulunuvor. Farrakhan Erbakan'ı övdü NEW YORK (Cumhuriyet)- * ABD'deki Islam Milleti adlı kuruluşun ' liden Louis Farrakhan. Başbakan Nec- mettin Erbakan'a övgü yağdırdı ve Er- bakan'ın. Türkiye'yi muhteşem gele- ceğine taşıma görevim yüklendiğini ' söyledi. Farrakhan. \ew Vörk'tadüzen- ' ledıği Dünya Kefaret Günü toplantısı- - nıh ardından. BM binasında gazetecf- lerin sorulannı yanıtladı. Anadolu Ajansı muhabirinin "Türk başbakamnın idedigi dış politika hak- ' kındakigörüşJeri)Je~ ılgılı sorusunu ya- nıtlavan Farrakhan. "Türkiye'nin an- cak Erbakan'ın başbakanlıgjndan son- ra Bah'dan bağımsız bir politika izie- meye başladığını" öne sürdü. Farrakhan "Erbakan'ın Türkhe'yi muhteşem ge- leceğine taşnacağmı" ifade etti. •'Türkiye'de Başbakan Erba- kan'la buluşma fırsatı buldum ve bundan bü> ük murluluk du> dum. O zaman. daha bugünkü koalisyon ku- rulmamıştı" diyen Farrakhan. şöyle konuştu "Erbakan. Türkiye gibi bü- yük bir iilkeye başbakan olduktan son- ra Türkiye Batının kanatlan altmdan çıkarak Batı egemenligine karşı bağım- sızlıkpolitikasjizJemeyebaşladı Bubağ- lamda Erbakan İran'u Libya ve Nijer- ya'jıayaret ederek Müslüman kardeş- liğinigösterdl Türkiye Batı'dan kork- mayacak kadar büy ük bir ulustur. Türkiye'nin geleceği parlaktır. \'e şu- na inanıyorum ki, Başbakan Erba- kan Türkiye'vi muhfeşem geleceği- ne taşıyacaktır. Koalisyonun da yü- rüjeceğine inanıyorum. Çünkü Çil- lerdestek veriyor. Bir İslam ülkesin- de bir bayanın bu koalisyona destek vermesinin büvük önemi vardır." 26 0üm • 11 Ocok (Cumoriesı gûnJeri, Soat: 10.00 -14.00) • Nıyo Smmu Torifciı* Geıel Wu> • Tirk S İ M M IOT3NM Geıel Bakı; • Swe*a Kırmııian • SMaryo Yazıa Tekıiği • Smema Kamerahrt • Objektif ÖzeSÜderi ve Kadraj • Video KoMrdan • Saenada Saat Yöoerimi • AydnlataN Tek«ği ve (fâ Motii • Çefci* Piaılan ve KoMra Hareketleri • SheMda Oynalfk • Siıeaoda Kwj» İlkderi *$iıe*oda Sesleadne İfceleri" • S İ M M FMMİe Krg» TeMjji (•yo^aMİı) • Vıdeo f f a M e Kwj» Tekıiği (StSrfyo Cyoreti) • Fitaı YöMtiıuii Te««l İlkekri • Bir Fihn Yapw Sired • Hm Çiıimkmeû Aynac ANTRAKT dergisine bir yd üactsiz r»riok Sinema Yftgı %30 »jirimli TÜRSAK VAKFI Gazeted Erol Dernek Sok. No:l 1/2 ityoŞu • İSTANIUL W:: (0212) 251 67 70- 244 5251 Bayrampaşa'da sahibinden satılık 3 katlı bina Tel.: (0216) 333 72 75'den Tuncay Çavuş ÇERKEŞ KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN Esas No: 1990 12 Karar No: 1995 132 Davacı Karamuklu Mahallesı'nden Mehmet \ıldız vekilı Av. Mehmet Hılmi Uzgör'ün davalılarCemal eşi Hanife Ere- y izlioğlu. Ebru Sema'ya velayeten kendi adma asaleten Selma Gürses ıle Ali Gürses aleyhineacmışolduğu kadastro tes- pıtine itiraz ve tescil davasının mahkememizde yapılan açık yargılatnası sonunda: Davalılar Cemal eşi Hanife Erev izlioğlu. Ebru ve Sema'ya velayeten kendi adına asaleten Selma Gürses ile Ali Gür- ses adreslerı tüm aramalara vezabıtaaraştırmalannarağmen bulunamadığından mahkememızin I99012 esas. 1995 132 karar sayılı veOI.09. (995 tanhfı ılamın basın yoluyia tebliğme karar venlmiş olup. Davanın kabulü ıle Çerkeş ılçesı \enimahalle 204 ada l nolu parselm yapılan tespitının iptali ıle ölü olduklan belırtı- lerek Hacıömer oğulları Ismaıl ve Mustafa adlarına eşıt hısselı olarak tapuya kayıt ve tesciline karar verilmıştir. Işbu ılanın yukandaadı geçen davalılara ilanen tebliği ıleilan tanhinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş, tebliğ ta- nhınden ıtibaren 15 gün sonra da kesinleşmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 02.10.1996 Basın: 110987 KOCAELİ 2. SLLH HUKLK MAHKEMESf'NDE.N 722 Da\acı Hatice Köksalar ve Makdure Ku^ku vekılı A\ Suat Vılmaz Yalım ta- rafindan davalı Musa Gün- görveEmıne Duyar aleyhi- ne açılan ızaleı şüyu dava- >ında venlen ara kararı uya- nnca. Zeynep Duyar mirasçıia- rına duruşma gününü bildi- nr dava dilekçesıne eklı mejruatlı davetiyenin teblig edılememıs olması nedeni ıle zabıtaca da yapılan ara>- tırmada adreslen tespit edi- lemediğinden ilanen tebli- gat yapılmasına karar \eril- mış olup Zeynep Duyar mi- rasçılan olan Mestan kızı Remzıye Duyar. Mestan kı- zı Nusret Duyar. Mestan oğ- lu Ismet Duyar. Mestan oğ- lu Mestan Duyar. Mestan eşi Kıymet Duyar, Murat kı- zı Necnııye Elıbol. Murat oglu Fıkret Duyar. Mural kı- zı Neela Özmen. Murat oğ- lu Naıl Duyar. Şükrüeşı Şe- rife Duyar. Şükrıi kızı Şük- ran Savaş. Şükrü kızı Bev- han Cuçı. Şükrıi oglu Yavuz Duyar. Remzı e^ı Haynye Duyar. Remzı oğlu Ved'at Duyar'ın duru^manın atılı bulundugu 5.11 1996 günü saat ü9.(X)'da mahkememiz- de bızzat hazır bulunmaları veya kendılenni bıraıukat- la temsil ettırmelerı gerekır. Bunlan yerine getirmeme- len halınde yokluklannda duru^malara devurn edilip karar verıleceğı me^ruath davetiye yenne geçerfı ol- mak üzere ilanen tebliğ olu- nur. Basın ! 10661
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle