27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Curnhuriyet imtivazSahibi: Berin Nadi Genel Yayın Vönetmenı Orhan Erinç 0 Genel Ya\ın Koordınatoru Hikmet Çetinka\aO Yazııjlen MııdurJen İbrahiııı Vıldız (Sorumlu), DinçTa>anç 9 Haber Merkezı Muduru Hakan kara 9 Gorsel Vonetmen- Fikret Eser D>> Haberler Ştnasi Danifoğltı • [-.tıhbjrat Cengiz >. ıldırım # tkonomı Bülent Kı/anlık # Rulıur Handan Senköken 9 Spor Abdülkadir >. ücelman 9 Makaleler Sami Karaören 9 Du2eitme vhılullah Va/ıcı 9 Fotosrat" Erdoğan Köseağlu 9 Bılgı-Belge Edibe fiuğra 9 Yurt Haberlen Mehrriet Faraç \a\inkumlu Orhan Erinç, Okta\ Kurtböke. Hikmet Çetinka\a, Şiıkran Soner. ErgunBaJcLDiııçTatanç, İbrahjm \ ıldız. Orhan Bursalı. Mustafa Balbav. Hakan Kara. \nkaraTemiilcısı Mustafa Balba> A Haber Muduru Doğan Akın Ataturk BuKan \'o 125. Kat 4. BaLtfilıldar-Ankdra Tel 4195020 I" hat). Faks 4195027 • Izmır Temsılcısı Serdar Kızık. H Zjya Blv 1352 S 2 3 Tef 4411220. Fakb 44191 p # Adana Temhilcısı Çetin Yiğenoğlu, InonuCd 119 S No 1 Kaı l.Tel 3522550. Faki 3522570 Muessese Muduru Erol Erkut 9 Koordmator Ahmet Korulsan 9 Muhasebe Bülent Y ener 9 Idare Hösej io Cürer 9 ışletme Önder Çelik 9 Bılgı-lşlem Nail İnal 9 BılgısavarSıstem Mürihet Çiler MEDYA C: • Yonetım Kı Başkanı - Genel Mudur Gu Erduran # Koordınator F Işıtman # Gertei Mudur Yardur Mine Akdağ Tel 514 07 5M95SU-5|i846O-61.Faks 5111 V.awnh>an \t B-Bsan: *! eıı Gun Haber Ajansı. Ba>ın \e V3>Jm.j]jk Turko~2l Cai 3<3 41 Cajaoğlu 34334 |st PK :4f. Ktanbul Tel |0 A 5 I2| 512 05 05 (20 hall Fak- Ifl2l2ı 18EKİM 1996 İmsak:5 47 Güneş 7.12 Öğle: 12.56 Ikindi: 15.56 Akşam: 18.27 Yatsı: 19.46 AIDS'e karşı ilk aşı Fransa'da yapıldı • STRASBOURG (AA) - Çağırrjzın vebası olarak adlancınlan AJDS hastalığına karşı ılk aşının. Paris'teki Pasteur HastanesiV.de denendigı bildın.di. AIDS hastalığına karşı hazırlinan ılk aşının. vücuttaki bığışıklık sıstemınde nasıl bırtepki göstereceğini anlamak için, HIV v ırüsü taşımayan 28 Fransız gönüllü üzerinde denencığı bıldirildı. Uyuştupucudan bîr olüm daha • İstanbul Haber Servisi - Eşı Haluk Toksöziü'vü aşın dozda uyuşturucu nedeniyle 2 yıl önee kaybettiğı öğrenılen Türkan Toksözlü (33), dün sabaha karşı aldığı aşın dozda eroın yüzünden komava girdi. Olay sonrasında komaya giren Toksözlü. sevgilisi Selahattin Yural tarafından Şişlı Etfal Hastanesi "ne kaldırıldı. 2 çocuk annesi Türkan Toksözlü, yapılan tiim müdahalelere karşın yaşamını yitırdi. Eczacı odasından protesto • İstanbuf Haber Servisi - Istanbul Eczacı Odası'na üye birgrup eczacı. Saglık Bakanlığı'nı. ilgili yönetmelikte garlar. havaalanlan ve büyük alışvenş merkezlerinde eczane açılmasına olanak tanıyacak değişiklik hazırladıgı gerekçesıyle protesto etti. Dün Sırkecfdeki Büyük Postane önünde toplanan istanbul Eczacı Odası Başkanı Mustafa Turunç vebirgrup eczacı. Saglık Bakanlığı'nı telgrafçekerek kınadı. Kadın konulu konferans • A.NKARA [.AA) - Orta Dogu Teknık Universitesi (ODTU) ıle Karadenızve Orta Asya Araştırmalan Merkezfnce yapılacak olan "Değişım Sürecinde Kadının Kimhgı ve Rolleri: Türkiye. Orta Asva. Orta ve Doğu Avrupa' konulu uluslararası konferans. 23 ekimde Ankara'da başlayacak. Hastanelere soruşturma • ANKARA (AA) - Saglık Bakanı Yıldınm Aktuna, Istanbul'da yaptığı denetimler sonucunda. Yedikule Gögüs Hastanesi ile Cilt \e Zührevi Hastalıklar Hastanesi hakkında soruşturma açtırdı. Uyuştupucuya hayıp • ANKARA (AA) - Aileden sorumlu Devlet Bakanlığı'nın düzenledıği •Uvuşturucu ve Gençlık" konulu slogan yanşmasını, "Katilinle Tanışma. Uyuşturucuya Alışma' sloganını hazırlayan Serkan Alan kazandı. Yanşmada Abdullah Ortabaş ikincilik, Berfu Ceren Uzun da üçüncülük kazandı. Yerel HABITAT • BODRUM (Cumhurhet)-Toplu Konut İdaresı'nin katkılanyla Bodrum Belediyesı ve Akdeniz Akademisi Vakfı'nın gırişımlerıyle dünyada ilk kez Bodrum'da düzenlenen "Yerel HABITAT" başladı. Yaklaşık ikı aydır yoğun bir hazırlık döneminin yaşandığı •Bodrum HABITAT'a olağanüstü bir katılım beklenmesine karşın ılginin düşük oranda olduğu aözlendı. Yerel HABITAT'ın Bona Dea Oteli'ndeki ilk genel oturumunu da Yiğit Gülöksüz vönetti. Medya Rehbepi • ANKARA (AA)- Kadınların. medya aracılığıvla kamuoyu oluşturmalanna yardımcı olmayı hedeflejen 'Kadınlar İçın Medya Rehben' adh el kitabı. yayımlandı. Ankara Universitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nce yayımlanan rehberde, gazete. tele\ izyon ya da radyo icm yapılan görüşmelerle basın bildirisinin hazırlanması ve ilgılı muhabıre ulaştınlması gibi bilgilere de yer verildi. İstanbul Barosu Başkanı Kazan, pazar günü yapılacak baro seçimlerinin öneminin büyük olduğunu söylec "Biitiiıı avukatlar ov kııflamıiidı'İstanbul Haber Servisi - İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, Adalet Bakanı Şetker Kazan ın yargıda kadrolaşma çabalan ıçinde olduğunu belırterek tüm baro üyelerını önümiLzdeki hafta sonu yapılacak genel kurulda o\ kullanmaya çağırdı. Kazan. "demokrasinin, hukuk devletinin, iaik cumhun'yerin ve avukatlık mesleğjnin" tehlikede olduğunu söyledı. Son basın toplantısı îstanbul Barosu Başkanı olarak son basın toplantısını dün İstanbul Adlıyesi'nde düzenleyen Turgut Kazan. pazar günü yapılacak baro seçimlerinin öneminin büyük olduğuna değinerek şunlan söyledi: "Çünkü sancılı bir dönemden geçivoruz. Demokrasi, hukuk devleti, İaik cumhurivet ve mesleğimi/in temel çıkarlan tehlikede. jnfaz sistemi için bize Irak örneğini gösteren bir adalet bakanımız \ar" Adalet Bakanı Şevket Kazan"ın • Turgut Kazan, Adalet Bakanı Şevket Kazan'ın barolara kendi 'dava arkadaşlannf yerleştirmek istediğini beliıîerek demokrasinin, hukuk devletinin, İaik cumhuriyetin ve avukatlık mesleğinin tehlikede olduğunu söyledi. •f _ Çağdaş Avukatlar Grubu adına bir açıklama yapan Av. Dr. Engin Ünsal da Adalet Bakanlığı'ndaki kadrolaşmaya \e adaletın üzenne düşürülmek ıstenen gölgeye baroların sessiz kalamayacağını vurguladı. Ortaçağ karanlığı barolara da el artığını öne süren Turgut Kazan. bakanın bir yandan seçım sıstemıni degıştırıp kendı \andaşlarını yasayla göre\e getirmeye çalıştığını. öte vandan baro seçıınınde kendı or' seçtırebılmenın yollannı aradığını kaydettı. göre\ Bu konuda Kazan'ın partisi. merkezı şönetımı. yerel yönetımının el ele verdığını belırten baro başkanı Kazan. beledıyenın bılboardlarının bıle Çağn Avukatlar Grubu"nun adavı Necati Cevlan ıçın kullanıldığını sövledı. "Yeni Sı\as katliamlanna karşı, Irak modeli infa/ anla>ışına karşı, bakan bevin miidahalelerine karşı hepimize görev diişiivor. Gün, av rılıkJarı öne çıkarma günü değildir. Gtin, pa> laşılan ortak değerleri beraberce sa\ unma güniidür" dıve konuşan Turgut Kazan. herkesı gene) kurula ve seçımlere büyük çoğunlukla katılıpov kullanmaya çağırdı. Engın Ünsal, türbanlı yargıç ve avukatlar döneminin başlatılmak ıstendiğini, sisteme ve adalet kavramına ortaçağ karanlığı düşürülmek istendığını ileri sürdüğü açıklamasında özetle şu görüşlere yer verdi: "Bu konuda fütursuz ve açık tutum sergileyen Adatet bakamnın davranışlan karşısında. hükümet ortağı DYP'nin sııskun kalması anlaşılır gibi değildir. Bjiinmesi gerekir ki, kargaşanın içine irilen yargı, \o/laştınlan bir adalet anlayışı, demokrasinin çökmesinin başlıca nedenlerinden biri olur. Bu çöktişün altından ne DY'P ve ne de parlamento kendisini kıırtaramaz." TURK TARAFININ ÇABALAR1 BOŞA CİTTt Yunanlı turizmciler banş toplantısını iptal etti • İstanbul SKAL Kulübü'nün Yunanlı turizmcileri davet ettiği "Turizmde Türk-Yunan Işbirliği" konulu sempozyum. Atina SKAL tarafından iptal edildi. İstanbul SKAL'ın banşa katkıda bulunmak amacıyla harcadığı yoğun çaba ve 30 bin dolarlık masraf bu kararla boşa gitti. CEM ULUTAŞ «İVTI s ü i i ı n n i ! ) t a t l ı i k n t l SmlSaMinmaıMüdüriügü'nebağlı-Acil\ardım\u S1\T1 S a V U l l l l i a l a i I H K a i l KurtarmaEkipleri-.dünKüçükçekmecedetartMkat yaptılar. Göçmen evleri alanında gerçekleştirilen tatbikata, Sivü Savunma Genel Müdürlüğü'nden bir he>et ile 4 il savunma müdiirü \e be- İedive vetkililcri katıldı. Çeşitli servislerden oluşan tatbikat öncesinde ekipler, ha/ııianan plarformda verlerini aldılar. Tatbikat, 1. özel du- rum taktiği) le başladı. Kılav uzun olay verinde keşfi >e habeıierin idere merke/ine ulaştınlmasını kapsayan 2. özel durumdan sonra ekipler, ekip komutanlarına brifing\erdiler. Tatbikat sırasında kurtarma ekibindekilerden biri bavıldı. (Fotograf: UGUR GÜNYÜZ) SAĞLIĞINIZ İÇİN KENDİNİZE ZAMAN YAR4TIN Spor yap zinde kal! GLNPÜZ İMŞİR Kış a> lan gelıp çattığın- da çevremizde bırçok kişi- nin "bu vıl hafta sonları mutlaka spor yapaca- ğun'demesıne tanık olursu- nuz. Gündelik vaşantımız- daki koşuştunnalara bir de kentyaşamındaki trafik \e hava kirliliği eklenince spor vapma tutkusu birçok kışı- ye "can simidi" gibi gelır. Ancak kısa bir süre sonra alınan kararlar >erıni za- man v e > er v okluğu ileçok pahalı gibi bahanelere terk eder. Oy sa azı mle sürdürü- lecek bir kararlılık. sıze zin- de ve sağlıklı bir \ıicudun yanı sıra ruh sağlığınıza yepyeni bırboyut kazandı- rabilır. Bunun içindevapa- cağınız tek şey size en u>- gun spor dalını seçip bir an önce harekete geçmenız.. Günümüzdevenı bir\a- şam biçimi yaratmak için yolaçıkansporvegüzellik merkezlerinın sayısı hızla artıyor. Busalonlarteknolojikvenılık- lerle donanırken birçok seçeneğı de berabennde getinyor. L'zmanlar haf- ta ıçi >a da sonlan spora avnlan bır- kaç saatin insan sağlığı ıçın çok önem- iı bir kazanç olduğunda hemfıkırler. 'Diyet yerine spor 11 Sporla beraberruh sağhğının önem- li bırdinginliğe ulaştığinı belırten Ka- dıköy Moda"daki Airport Sporve Gü- zellik Merkezı hocalarından Ferruh Ertan,Türkıye"de her 100 kişiden 64'ünün incelmek ıstedığıne dikkat çekiyor. Çoğu kışinin bu hedefine ulaş- mak için geçicı sürelerçokağırdıvet uyguladıklannı. oysa ana amacın dü- zenli sporu biryaşam bıçimine dönüş- türmek olduğunu vurgulayan Ferruh Ertan. düzenli sporun kışıye kazandı- racaklannı ıse şöyle sıralıvor: "Öneelikle sigara ve alkoî tüketimin- de önemli bir oranda azalma görtilii- yor. Uyku sorunu çöziimlenirken kirec- İenmeiyileşiyor. Hoıiama sona ererken cinsel aktivitede belirgin bir artış olu- şuyor. Özelliklejimnasrik astım ve üst solunum yolu rahatsıziıklarına çok h i geliyor. Spor savesinde hormonal den- Turizm sektöninün farklı işkollanndan deneyımlı ış- letmeci ve yönetıcileri bir arava toplayan tunzmcilerin kulübü SKAL. Türk-Yunan barışına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği sem- pozyum, bırgün kala Yunan tarafınca iptal edildi. Atina SKAL Kulübü Baş- kanı A. Papadimitriu. önce- kı gün istanbul SKAL Kulü- bü Başkanı Savaş Gürsel'e saat 18.00 sulannda çektiğı faksta "üzülerek sempozyu- ma gelemeyeceklerini" bil- dırdi. Haber. uzun bir hazırlık e\ resinden sonra sempozyu- mun vapılacağı güne kadar vogun çabalar harcayan İstan- bul SKAL merkezinde şok etkısı yarattı. İstanbul SKAL Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Gür- sel. banşa katkıda buluna- cak gırişimin böy le sonuçlan- masından dolayı duyduğu üzüntüyüdilegetirdı. Gürsel. "Atina tarafının, Kıbns'ta $ı- nırı delme girişiminde bulu- nan ikinci Rum vatandaşı- nın da öldürülmesinin ardın- dan, Yunan ka/nuo> unun ve hükümet çevrelerinin baskı- sından dolayı toptentıvı iptal etmek zorunda kaldıkJanna inandığım" belırttı Profes>onel turizmciler olarak barışa katkıda bulun- mak hevesıyle amatör bir kongre organizasyonu yap- tıklarını belırten Gürsel, ip- tal edılmeseydi böyle birtop- lantının ılk kez gerçekleşmış olacağını söyledi. Tüm uçak biletleri. otel re- zervasyonlan v e toplantı ye- ri olarak belirlenen Lütfü Kırdar Konare Merkezi- nı'nde yapılan hazırlıklann ve yaklaşık 30 bin dolarlık masrafın boşa gittiğinı anla- tan Gürsel, Yunanlı meslek- taşlannın kendisini zor du- rumda bıraktığını ıfade etti. istanbul SKAL Yönetım Kurulu üyesı \e Organizas- yon Komıtesı Başkanı Sü- İevnıan Blum ıse Yunan ta- rafının tutumunun kendisini şaşırtmadığını belirterek "Bu adamlar her zaman böyleya- pıyorlar. TÜRSAB gitti on- lar söz verdiği halde gelm di. Tiirk-Vunan İş Konsı yi'nde ve her türlü platforn da buna benzer tutumlan o du. Plaketleri bilehaztriamı: tık. Bütün bunlar bizim hi tamız galiba. Eğer bu davnı nışı onlardeğil de biz yapmı olsaydık,konuyu Avrupa Gü venlik konseyi'ne bile götii rürlerdiT1 dıye konuştu. Blum •\unan tarafının ertelenme sıni ıstediği toplantının bı yıl yapılacağını inanmadığı nı da sözlenne ekledı. Yunan çevrelen ıse sem- pozyumun iptaline Kıbrıs olaylannın gerekçe gösteril- mesinın -bahane". asıl nede- nin ise bu gınşimın İstanbul SKAL tarafından başlatıl- ması olduğunu vurguladılar e-posta : tan (a vol. com. tr SÖYLEŞİ ATTİLÂİLHAN 'Pasta' Meraklısı 'Kaplanlar'... Spor merkezi öğretmeni Ferruh Ertan. spor vapanlarda öncelikle sigara ve alkol tü- ketiminde önemli oranda azalma görüldiiğünü belirterek "L'vku sorunu çözümle- niyor. Horiama sona eriyor ve cinsel aktivitede belirgin bir artış oluşuyor" diyor. gedüzenegjrerken35>aşüstündekalp gösterenler arasında yer alıvor. Fer- vedamarhastalıklannıngörülmeris- ruh Ertan, salonlannda aletlı jimnas- ki büyük oranda azalıvor. Her şeyin tık. fıtness. vücutgelıştırme. aerobıc. ötesinde kişide özgüven artarken yaşa- step v e sguash yapma olanağı olduğu- ma sevinci gelişiyor.'" Ferruh Ertan salona gelen kadınla- rın en çok kalça ile karın kısımlann- dakı vağlanmadan şikâyetettıklennı \e özellikle de kiio pazarlığına gırıştık- lerını \urgulavarak şö>le konuşuyor " Bu tipler bir hafta >ada 15 gün için- de gözlegörülür bir ilerlemekaydedil- mezse çabalaruu sürdürmüyorlar. Hal- buki kilo terilmesi bün>e>e bağlı. İlk aylarda birçok bünyede etlerde top- lanma olur. kilo hemen verilmez. An- cak bir süre sonra düzenli spora bağlı olarak rutin kilo kaybı gelişmeve baş- lar." Kimler geliyor? Mıllı Eğıtını ve Spor Bakanlığı'na bağlı Beden Terbivesi'ne kayıtlı Air- port Spor ve Güzellik Merkezı müş- terılerı arasında doktorlar ilk sırada geliyor. Doktorlan sanatçılar, bılgisayarça- lışanlart ve avukatlar ızlıyor Işın ilgınç vanı sporcular salonlara en az rağbet nu belirterek ılk spora başlayanlara uvgulanan programla ıle ılgıli olarak şu bılgilerı venvor: "Öncelikle kilo \e boy durumu sap- tanıvor. Daha sonra uvgulanacakprog- ramda adale ve > ücuda zarar \erme- vecek 12 hareket belirlenivor. Bu alet- İerle bü> ük adalegruplanna çektirme ve gerdirme vöntemleri uvgulanıvor. Anıaç sağlıklı kanın pompalanmasını saölamak. Daha sonra kişinin beslen- mesinden uvkusuna kadar program uvguluyoruz. Kol, bacak. ve benzeri organlann kuv-\ etJendirmeistemi ilege- lenlere ise ayrı program uvgulanıvor. Örneğin kilosu 70-80 arasında deği- şenlerin günde mutlaka 3 litresu içme- leri ve tuzu kesmeleri gerekiyor. Bir a>- da 12 kere. haftada 3 ke/ maksimum 1.5 saat spor >apanlar a>da 7-8 kilo> u sağlıklı bir şekilde rahatlıkla verebili- >or. İkinci üçüncü av ları düzenli şekil- de takipeden üvelerimizin vücutları da istenilen bölgelerderahatlıklabeğeni dü- zey lerine getirilebiliyor."" Kemal Bilbaşar olmasaydı, Izmir'dekı gazete- cıliğim de olmazdı! 1953 sonbaharı mı? Bir öğle sonu, beni ve Can'ı (Yücel) elimizden tutup, Adnan Düvenci'ye gö- türmüştü. 'Demokrat izmir'de, o, Naci Sadullah, Halikarnas Balıkçısı zaten yazıyor, biz de yaza- cağız. Yazdık da! 1965'te Paris'ten gazeteye döndüğümde, o hâ- lâ Izrnir'deydi; üstelik Türkiye Işçi Partisi'nin (TİP) İzmir Vilâyet sorumlusu. Gözlerinin ıçi daima gülen, bir roman ustası, gerçekçı bir hikâyeci; se- vimli ve şakacı. 40 karanlığında 'Yürüyüş'te yayın- landığı hikâyeleri, unutmamıştım: lyı de, 6O'lı yılla- rın izmir'inde (Güneş Körfez'e yıkılmış, deli bir imbat denizı altüst ediyor, Konak İskelesi'nin üs- tünde martıların mavi demeti) konuştuklarımızı unu- tabilir miyim? O iki soru... de edilmesi; iktidar denkleminin tersyüz edil- mesiyle mümkündür, zaten Kemalizm'in ruhu da budur." O gün bugün, ikı soru kafamı kurcalar dumr: 1/ Acaba TİP ülkemizde en kalabalık halk desteğini toplayan sosyalist hareket olmak şerefini bu ger- çeği millete anlatabilmesine mi borçludur? 2/ Eğer TİP dağıtılmasaydı, bugün Refah Partisi 'nin ye- rinde ve gücünde olmayacak mıydı? Denklem değişse de... Türkdemokrasisi, halksız birdemokrasiydi; hal- kı, sadece seçmen olarak hesaba katan bir demokrasi! Merkez sağ/merkez sol yönetimle- ri. propagandaları ne olursa olsun, gerçek mana- da ve ne işçiyie ilgiliydiler, ne köylüyle, ne de es- nafla; düzen, olduğu gibi, palazlanan metropol burjuvazisi lehine işliyor; aydınlar (öğretmenler) ve küçük burjuvazi, alafrangalık ve laiklikle; toprak ağaları ise. toprak reformunun sürekli ertelenme- siyle avutuluyordu. II. Dünya Savaşı yıllarının, karaborsada üretti- ği 'hacıağalar'dan, taşrada, tarım kapitalistleri tü- remişti; bir kısmı, usul usul, sanayiciliğe soyunu- yordu. Adı ve programı ne olursa olsun, siyasi par- tiler iktidar denklemini aynen koruyor; düzenin halk lehine yapısal değiştirilmesini engelliyordu. Ke- mal Bilbaşar, yüzünde o şakacı ifadeyle, derdi ki: "-...düzen ancak ülkeyi omzunda taşıyanlar lehine değiştirilirse, gerçek bir ilerleme imkâ- nına kavuşur, demokrasimiz de sahici bir de- mokrasi olur; aksi halde, o dediğin 'gizli oligar- şi' sürüp gider. TİP'in savunduğu tez de bu tez- dir..." Bence, TİP'in sosyalist eylemi, oy kalabalıkları- nı kucaklayabılmek için, mutlaka yarıda bırakılmış Kemalist eylemi tamamlamalı; yâni ulusal, yâni an- ti/emperyalist bir platforma oturmalıydı; doğru ha- tırlıyorsam, şöyle diyordum: "-...Müdafaa-i Hukuk nedir, bir halk hareke- ti; TBMM Hükümeti nedir, bir halk hükümeti: hâ- kimiyetin kayıtsız şartsız millete yâni halka ve- rilmesini kabul etmiş; oysa yaşadığımız düzen, baştan başa şart ve kayıt; bunların kaldırılarak iktidann sahibine, -Gâzi'nin tâbiriyle- 'hakiki müstahsil olanlar'a, yâni işçiye, köylüye vb. ia- Refah hareketi, 'fnbüne'yoksullardan yana ko- nuşuyor; ilk gösterisi, o yönde oldu; 'âdil dü- zen' neticede 'şeriata' uydurulmuş bir Üçüncü Oünya sosyalizmi; o halde Refah'ın amacı imâ et- tiği gibi iktidar denklemini tersyüz etmek midir? . Elbette, hayır! Bir kere Refah hiçbir zaman an-. ti/liberal, anti kapitalist bir tavır koymamıştır. Çok iyi hatırlıyorum. 70'li yılların dağdağası içinde üm- met üstyapısına sahip bu hareketin, gerçekte, yük-. selen taşra burjuvasını temsil ettiğini yazmıştım. Me- raklısı bulup okuyabilir. ("Hangi Sağ", Bılgi Yayı- nevi. II. Basım, 1996) 'Muhafazakâr taşra burju- vazisi güçlendikçe, iktidar denkleminin yük- selmesine ayakbağı olduğunu düşünmeye ko- yulmuştu; bu bir gerçek, yine de denklemi ters- yüz etmek, ne aklına gelirdi, ne de işine; onun amacı, denklemi alafranga (onlar 'mason' di- yor) metropol burjuvazinin yerine kendilerıni koya- cak şekilde değiştirmekten ibaretti. Şöyle de diyemez miyiz? Refah'ın 'Anadolu Kaplanlan', daha ziyade ülkenin kaymağını yıllar- dıryiyen kozmopolit burjuvazinin yerini almak der- dindeydiler; adı sanı herkesçe bilinen, malûm ve meşhûr holdingler, bürokrasinin sağladığı ayrıca- lıklan ve avantajlan kaybetmeli, o ayncalıklar ve avan- talar, taşrada oluşan 'muhafazakâr' holdinglerin olmalıydı. Bu da ancak Refah'ın hükümete katıl- masıyla mümkündür, ancak o zaman iktidar denk- lemi şeklen değişmiş gözükecek; bürokrasi + taş- ra burjuvazisi = iktidar olacaktı, ama düzen ya- pısal olarak mahiyetini aynen koruyacaktı. Nenesilmişiz? 1970'lerdeve 1980'lerde, bürok- rasi ile burjuvazinın diyalektiğini yaşamıştık; haya- tımıza yaröe/er'hükmetmişti; 1990'larda ulusal bur- juvazinin '/canat/an'arasındaki çatışmayı yaşıyoruz: bazı safdillerin sandığı gibi Refah Partisi, 'pasta- yı halka âdil dağrtmayı' düşünmüyor onun der- di, 'pastayı metropol burjuvazinin elinden al- mak.' işareti çok! http:// www. vol. com. tr/A İLHAN http://www.ada.com.tr./-bilgiyay/yazar/ailhan.html ,
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle