01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 18 EKİM 1996 CUMA 14 KULTUR Siyah Kıta'yı tüm dünyaya taşımayı başaran Misty in Roots, bu akşam Staras stüdyolannda Benzersizbirreggae 'ayini'CEMYEGIL Reggae dedığınıız muzık 1960 larda Kara\ıplerde Kıngston ungettolarından Trenchtoun daıı vola kovulup 19"?0 ler- de tum dunvava vavılmaya ba^ladı Ka- ra\ıplerdekı transıstorlulere ABD nın gunev kı\ı\ından ula^an radvo dalgaları r&b soul vecazmuzığını tasjvor bunıu- zıkler \erel renklerı etkılıvor \e oria\a rotk-steadv skagıbı muzıklerçikıvoıdu Bu muzıklerm temposiırıda \e armonık _vapisindakıkuı,ukdeğisıklıkleı \erel mu- zık ustjlanmn çabalam la daha sonra reg- gae dedığınıız bıte\ı\e basıt rıtmık vapı- lı \etekraradavanan hıpnotık bırsoıınd a donu>u\eıdı \luzik buvuk ıhtımalle is- nıını lımmv ClifTın bırparçasından 'Do The Regga>" adlı paıçadan aldı Rohert Nesta \larle\ va da herkesin bıldıgı adı\ la Bob Marle_\ isvankar gun cel tonlarda voğunlasan basıt rıtımlı nıu zığını pozıtıt antak sert tekefesıv le har- manl ıdıktan sonra bambaska renkler ka- tarak bu kuçuk adadan ozgurlugune ka- \ u^turdu Re»s;ae artık herkesın muzıüıv- dı Nevdı bu reggae ' Reggae tehlıkelıvdı vıkıuvdı hıpnotıktı transandantal bır nuızıktı Karavıplerden dunvava vavılan bu bıte\ ı\e ses Afro-karav ıp Aîrıka \e soul rıtımlerının bır sentezıvdı ve 1960 lann ortalarmdan VVest Kıngston gettolarında evrımını tanıamladı Lond- ra va gıden Jamaıkalı goçmenler \asita- sivla da Atlantık otesı ulkelere siçradı Anglo-Amerıkan pop mıızısvenlen reg- gae nın hıpnotık rıtımk'rını ke^fetnıeve \e bu ntımlen kendı muzıklerıne enteg- re etme\e ba^hdıktan sonra reggae ka- lın kulturelduvarları vıkıp Batı vıvedo- la\isıvla tum dun\a\ı kucakladı Bu mu7igı Batı \a Bob Marlev ta^ıdı Maılev muzıgıııı rastatarıan telsete ıle buti'iıleştırdı Nlaa-usGanej'ın 192~de Kıııgston da bır kılisede verdığı \aaz sı- rasındakı bır kehanetının gerçekle^mesı British Council \e PozJtif'in işbiriiğû le duzenlenen konserierin ilki bu akşam İstanbtılda. vann da Ankara-Saklıkenf te. bu telsefenın temel taşlarını oluşturdu \e ı\mekazanmasinanedenoldu 'Afrika'va doğru bakın. \e /anıan ki bir si\ah kral taç gıvecek, ışte o /anıan sivah ınsanın e\- rensel bağımsı/lık hareketı başla\acak'dı vordu Gar\e\ \e kelıanet !9i0da Etı- vopva nın ucra bır kosesınden gelen Ras Tafari Makonnen adında bır kabıle reisi- nın Ftı\op\a nın I 1 1 tnıparatorııolarak un, gıvmesıv lege«,eklestı lanıaıkada Rastı hareketının gehsımı ısehalkın sık sık R.isTat.ın M ıkomıen e bılınen adıvla HaileSelashe've "Yasavan Tanrı' dı\e tapınnıaları sonuuı suıatle adanın dort bır \anına vavıldı Reggae nınanavatanı lamaıka olmak- la bırlıkte bu muzığın ozelhkle Avnı- pa \a vavılmasında başrokı İngıltere ov- nadı Ancak. reggae rıtımlerı Bntanv a va ulastığında pek cıddıve alınmadı hatta verel d| ler bu muzıkle açik açık dalga geçtıler Reggae nın Brıtanvadasıra-dı- şi bır vasanı tarzını benınısemış dazlak- lartaratmdantutuiması ı>ını oldukçazor la^tırdı 1968'lerdcdazlaklarveraltından vukselen reggae dıskolarında alı>orlardı soluğu Reggae farklı geçmışlerı veeoğraha- ları olan kıılturlerde ortak bır muzıkal dıl olarak kendını hissettırmeve ba^ladıktan sonra devrın populer va da ınarjınal mu- zık akımlarını da derınden etkılenıeve başladı Brıtanv j"dan C lash va da Polıce gıbı toplııluklar muzıklennde bu buvulu rıtmı kullanarak kuçumsenmevecek bır popıılarıte vakaladılar Mıck Jagger \e Paul Sımon gıbı pop vıldızları ve daha pek çokları reggae aftıcıonado ları olarak isim vaptılar Reggae bır ıç savası durdu- rabılecek gueu vakaladı (Jamaıka- Peace ConLert) Bırulkenın ozgurluk sava^ının sımgesı oldu (Zımbabue) Bugun reggae Brıtanv a'da belkı de Ja- maıka da olduğundan daha çok populer \ncak buna rağmen hıpnotık reggae rı- tımlerını dejenere etmeden kullanan top- lulukların savısı da parmakla gosterıle- cek kadar azdır Mıstv ın Roots"un Brı- tanya çıkıslı reggae topkılukları arasında- kı ven ıse gerçekten de avrıealıklıdır Benzersiz bır reggae topluluğudur Mıstv m Roots Bunun nedenı valnızca reggae tanhının en uzun surelı topkıluğu olma- larmdan kav ııaklanmamaktadır Spıntuel 'roots>' reggae rıtımlermı kendı ıcınde gelısen siradı^ı bır reggae dılıne donustur- mev ı ba^armıs olmalan her konserlerının gerçek anlamda bır avıne donuşmesı ve 1970 lerın "rock agaınst rasicm' gunle- rındenberı bans vekardeşlıkmesa|ları ve ırkçılığa karsı olu^turdukları cephe ıle dınlevıcılerını hergeçen gun arttırmaları reggae arenasındakı bu avncalıklı verın temel nedenlerıdır \e bu sureç ıçınde de azınisanmavacak duzevde genış kıtlelerı ı,ekım alanlarının ıçıne almıslardır \Jistv ın Roots un par<,alan genellıkle baskı zulum ırkçılığın tehlıkelerı veruh- saJ uvanıs uzerınedır l970lenn sonla- rında Tom Robınson ve Clash ıle vaptık- ları çalı^malar populantelerının ıvıceart- masındakı temel nedenler arasinda sıra- lanabılır 1980 lerdeılham ıçın Afrıka va vonelen ve 1982 nın bu>uk bır bolumu- nu Zambıva ve Zımbabue'de geı,ıren Mıstv ın Roots, muzıklenne venı kayna- van 'groo^e'lar ve rıtmık bır vapı getıre- rek Sıvah Kıta'vı tum dun>a>a tasıma>ı başarmıslardır Nfesaı ları ne kadar sert olursa olsun lı- nk vaklasımlarındakı doğallık bır denge unsuru olmakta ve bovlehkle mesajları her zaman dogru adrese doğru bıçımde ula^maktadır Reggae buyulu bır muzık basıt ama karma^ık tek renklı hıssı ver- mekle bırlıkte buvuk bırrenklılık vede- rınlık taşıvan pek çogumuza vabancı ga- rıp bırevrenm anahtarını tasıvan rıtımle- nn buvulu bılesımı Ne dersenız dev ın bu muzık pop mu- zık evrenının dısına tasmıs ve orada de- ğerlendınlmesı gereken bır muzıkal va- pıdır Tabıı kı pop muzığe donustuğu pek çok vozlasmıs orneğıne ve ^eklıne sıkça rastlamak mumkun ancak onemlı olan su Mıstv ın Roots gıbı bu ınuzığın kok- lerıne sıkı sıkıva bağlı bır toplulugu can- lı olarak ızlemek gerçekten de her zaman vakalavamavacağınız bır fırsattır Bu bı- lınçdısına kısa volculuğu kaçırmamanızı tavsıve ederım Hollywood'un yeni konuğu Mandrake CL MHl R C\NB\ZOĞLU Warınıız Sungu Çapan \enı >>ezonda Turkıve sınemalarında ız- lenecek vabancı tılmlen tanıttı Bunlar genellıkle ABDde vazse- zonu ıçınseçılmış AvrupavaNo- el donemınde gonderılecek v apıt- lardı va da Avrupada vaz done- mınde çekılnıışfılmlerdı Listele- re kı^ ve ılkbahar avlarında gıre- cek tılmlerın çogu >u anda proıe \ada bıtmea^amjsında l^tebutı- lardan bırkaçı • Lnderground ın topladığı olumsuz tepkılerden sonra kusup sınemavı bıraktığını açıklavan Emir Kusturıca nın kızgınlığı «e(,tı Kusturıeabugunlerde Belg- radda Fransizlar ın tınanse ettığı "k.ara Kedı, Be>az kedi"adlı ve- nı tılmını vonetıvorve maha adı- naTurkıve vegızlıpetrol satanbır adamınkısılığındeeskıdemırper- de ulkelerınde vasanan ekonomık ve polıtık kaosu anlatıvor Kustu- rıca voneteceğı ıkınu Fransiz fıl- nıının de adını seçtı "Le Roi Su- edois sur sa bıoclette \erte un \endredı apres-midi" (Bır cuma oğleden sonrasi Isveı, kralı vesıl bisikletı uzennde) • 6ı vıl oııce LeeFalkla Phil Daus nun varattıkları unkı çızgı kahraman Mandrake vı VValtDis- ne\ fılın vapmava hazırlanıvor Mandrake nın sinema haklarını satın alan Disiıev başrol ıçın Tom Cruise u ıkna etmeve çahsıvor Mandrake v ı vaşadığı 30 lu v ıllar v en ne gunumuze getırmek ıstev en ^ırket dorduııeu fılme ulasan Baf- man gıbı Mandrake nındedızıol- masinı planlıvor Tom Cruise go- ru^nıelerın olumlu sonuçlanması halınde e>ı Nicole Kıdman la Bri- an De Palma nın fılmınde başrol- len pavla^acak • Steven Spıelberg basrolu Ro- bın \\illiams a verdıgı ^e\>port adlı venı tılmının son hazırlıkla- nvla me^gul Robın VVıllıams bu anda San Fransıscoda Ivan Reıt- man ın tılmı Les Compares ı bı tırmekle mesgul \\ıllıams ın rol arkada^ları Bilh CristaJ v e Nastas- sia kinskı • ls Lluslararasi Ktanbul Fılm Festıvalı nde buvuk ılgı toplavan Macar vonetmen Ildiko F.nvedi Fransiz televızvon Artei(,ın60da- kıkalık bır tılmı vonetnıevebasla- dı Fılm 31 Aralık I999gecesı2i vuzv ıla gırerken neler va>anabıle- ceğını kurgulavacak Arte avnı proıe>ı on Avrupah genç vonet- mene daha goturmus • Emma Ihompson, annesi Phillvda l a» la Sharman \lac- Donald ın\\ınterGuestadlıtıvaı- roov uıutnun sinema versıvonunda rol ılıvor Nko^vada (.ekılen tıl- mın vonetmenı Vlan Rickrtıan • Brad Pitt lılaııdalı teronst Harnson Ford Neu >orklıı bır po- lıs AJan Pakula nın vonertıcı De- \ıl's Own adlı tılınde bu ıkılının arasmdakı garıp dostluk ı>lenı>or Dığerıkı unkı MichaelDouglasve Jodıe Foster da David Fincher ın (Seven mvonetmenuvenı tılmın- de ılgiMz baba ve ondan ıntıkam almak ısteven kızını ovnu\orlar • Sigourne) Uea>er dorduncu kez Alien ın unkı komutanı Rıdlev olmava hazırlanıvor ^lenı Alıen ı Kıdltv Scott. James Cameron ve Dav id Fincher daıı soııra bu kez Je- an-Pıerre Jeuret v onetetek • Roman Polanski nın vonettı- gı The Double ın setıııı terk eden John Fra\olta VVarner la Costa Gavrasın voneteceğı Mad Cif> ıçın kontrar ımzaladı ^anlı^lıkla bır arkada^ını olduren korumanın vaşamını anlatan tılmde Tra\ol- ta nın rol arkada^ı Dustin Hoff- man • Claude Pinoteau nıınvonettı- ğı Les Palmes de M. Schutz adlı tılmde bılım dunvasının unlu çıttı Curıelerı lsabelle Huppert ve CharlesBerUngcanlandınvor Bır tıv atro ov unundan Miıemava akta- rılan tılmde Parıs Fızık ve Kımva Okulu mudııru Sehutz u îse Philip- pe Noiretovnuvor • DemiMoore matıazınbasının olav tılm halıne getırdıgı Stnpte- aseden sonra sanat sınemasına v o- nelmeve vuzevsel tılmlerden son- ra kanverım cılalarna>a karar ver- dı Moore adı daha bellı olmavan tılmde V\ood> Allen'la çalısıvor Haval dunvasi genıs bırvazarı an- latan tılmııı dığer basrol ovuncu- su Mariel Heming>*a> • Paul \erhoe\en Tota) Re- calldan altı vıl sonra bılımkurgu- va dondu Starship Troopers adlı bılımkurgu- avanturde \erhoeven buvuk boceklerın egemenlığınde- kı bırgezegenı tethetmevegıdıvor • Ke\ın Costner vapımcılığını vonetmenlığıııı ve ba^rolunu ust- iendıgı The Postman adlı tılme baslıvor • AJan Parker. Arjantın de Evi- ta v ı çekerek bır moda v arattı Par- ker m ardından J. Jacques Anna- ud -Tibefte 7 V ıl" SalK Potter TheTangoLesson ı Arjantın de bı- tırdıler Carlos Saura ve James Cha\arride jvnı ulkedemotorde- meve hazırlanıvor • Kenneth Branagh Shakespe- are'in kızkardeşi nde ba^rollerı \\ıllam Hurt ve Madeleine Sto- we lapavla^ıvor Fılmın vonetme- nı Lesli Linke Glatter 1-10 kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek İstanbul Kitap Fuan, bu yıl 15. yaşını kutlayacak 4 Edebiyatta Aşk' ve Peride Celalkultur Senisi - Her \ıl buvuk bır coşku \e berabennde getırdıgı koşus- turma ıle geçen TUY AP İstanbul Kı- tap Fuan bu \ıl 1 - 10 kasım tanhle- rı arasında gerı,ekle>tırılecek 'Edebi- \atta Aşk" tenıası ıızerıne ktırulan tu- ann oıııır konugu Pende Celal Bu vıl )^ ıncisı duzenlenen Kıtap Fuarı na'îstl nın uzennde vavınevı ve vavın kurıılu>u katılıvor Fuara az bır sure kaia bır vandan venı vavınlarıv- la vavınevlerı tuara hazırlanırken bır vandan da organızatorler fuar sure- sıncevapılacaketkınlıklerıbelırlıvor- lar Her v 11 olduğu gıbı panellerın agır- lıklı olacağı TLVAP Kıtap Fuan et- kınlıklerıne gazetemız vazarlarından Şukran kunlakul. Cevat Çapan. lah- sin \ ucel ve Ataol Behramoğlu nun vanı sıra Mustafa Şerif Onaran, Can ^ ucel. Hilnıi \avnz. Cezmı Ersoz, İs- met kur. Sennur Sezer Sel >avınla- n rıdan "nu'ıllustasvonlanvlasikacak venıkıtabı 'LzunBir Vmlıkİçinkırk kısa Şiır" ıle NedimGursel. Murathan Mungan, Arif Damar, Erhan Bener. Se\gı Ozel. Fe\za Hcpçılmgirier. Feri- de Çiçekoğlu, Ahmet Altan, Emre kongarve Vaşar Aksm (,e>ıtlı konu- lardakı sovle^ılere katıiacaklar •TLNAP İstanbul kitap Fuan 15 Vaşında' ba>lıklı panelle açılacak tu- arınetkınlıkprogramıhenuzkesınle>- medı antak gerçeklesmesı kesın olan sov letılerden bazıları şovle Çınar\a- vınları 'İstanbul'un Nâzım Planı" Adam Ovku Dergisi 'Sait Faik'in 90. YılT Edebıvatçılar Derneğı "Peride Celal'ın kurtlar Romanı' "Olumu- nun40.vılında ReşatNun" ve 'Edebi- yatımızda Aşk" Nazın Yavıncilık "A\- rupa Bırlığı \e Turki\e" v e "Suç Çağın- daPolisiveRoman" SÜDE\ "Gençlik Ne kadar Okujor. Duşunujor, L reti- >or" LgurMumcu Arastınnaci Gaze- tecılık \akfı •'^a>ıncılığınSorunlan\e korsan Yavıncılık' Can \a\ınları "Edebıjat \e Gelenek' Bınkım Vavı- nevı •Cumhuri>et\eDemokrasi' Oğ- lak Yav ınlan *\ahit Sırn Orık Neden Gundem Dışı kaldı' PEN \azarlar Derneğı "Edebıvat \e Med>a' Sarav Medıkal \a\ ınlan 'Turkıve'de Terör >eBasın' BelgeYavınevı 'Savaşveİn- san" Metis Yavıncılık 'BUge karasu Aranuzda" Mor Çau Kadın Sığınağı \akti "Aşk\e"jıddef Sorun \avinla- rı •Empenalızm \e Şiddet Merkezlı kureselleşme' Pıa Dagıtım "kitabın Dağıtım Sorunu' Tıırkıve Yazarlar Sendıkası 'Gunumuz Roman ve Oy- kusundu Aşk' ve "Gunümu/TurkŞi- irinde Aşk' Avrıntı \avınları "Erotiz- min Dıli' 'Evrensel Basım Yavın' •Gerçekçilık Estetıği" ve "Aziz Çalış- lar" Insancıl Dergısı '7. Vılında İn- sancıl' ve\enı Asıı gazetesı •İzmir'de kultur Hareketlerı" ba^lıklı panellen duzenleveeekler Kıtap Fuarı kapsamında verılecek ozel odullerse >o^le Gençlik Kıtabe- vıOjkuVanşmasıOdulleri Çınar\a- vınları "Banş Odülu' ve Aziz Nesin Gulmece Odulu. Buvılls va^ınıkutlav an Kıtap Fu- arı ılk kez 1982 vılında' 13-20 kasım tarihleri arasında 29 vavınevı ve da- gıtımcının katkılarıvla gerçeklesmış- tı Fuarın her vıla ozgu ana temaların belırlenmesıne |989'da 'Banş \e Ki- tap" temasıv ia ba^landı 1990 da "Şiir »eİnsan; l"991 - de-Turkçe" İ992"de 'İstanbul' 1993 te 'Çocuk\eGençlik Edebıvatı" 1994de 'Ti\atro" ve 1995 te 'Sinemanın 100. >ılı \e Sine- ma Edebnatı' temaları seçıldı 1984- 1*989 >ıllan arasında okuvu- cular arasında vapılan anket sonuçla- rına aore halk odullerı venlmeve ba^- landi" Ilk halk odulu 1984 te Yaşar Kemal ın oldu 1985 ve 1986 da Anz Nesin 1987 de Mehmet Ali Birand. 1988 de Vaşar Kemal ve 1989da EmınÇolaşanHalkOdulu nunsahıp- lerı oldular 1987 den sonra ıse İstanbul Kıtap Fuarı Onur Yazarlan seçılmeve bas- landı Ilk onur vazarı Fazıl Husnu Dağlarcaseçıldı 1988 de NadirNadı 1989 da Turhan Selçuk 1990 da Aziz Nesin 1991 de Metih Ce>det Anda\ 1992deYaşarkemal 1993 teRıfatII- gaz 1994 te Adalet Ağaoğlu v e 1995 te gazetemız \ azan Ilhan Selçuk "Onur Yazan' odulunu aldı Bu v ılın vabancı konuk vazarları ıse \enus khoun Gata, Hubert Reetes. Thomas Brussıg v e \\ infned Uoolf YAZI ODASI SELİM İLERİ Sonbahap Balkonumdan arka bahçelere bakarak sonbaha- rı gunu gunune ızlı>3rum Sonbahar bu yıl bana herv zamankınden daha yakın gelıyor ; Bununla bırlıkte vazın geçıp gıttığıne bır turlu ına-J namıyorum Sankı avcumdan kayıp gıttı yaz Ne; Adalar denızının bd yıldızlı gecelennı gordum, n ^ dıngın oğle saatlerırde yoğurtçunun çıngırağını ışıt-> tım * Zaten bunları ya romanlarda okumuştum, o çın-j gırak sesı ya da çocukluğumda kalmamış mıydı'? Gozlerım ıv/ıce bozuldu Artık uzağı da seçemez^ gıbıyım Arka bahçelerden bırınde sarmaşıkgulunüj andırır, kıpkırmızı çıçeklı, yaprakları yemyeşıl o tu-q haf sarmaşık san kıreç badanası çoktan pul pul ka-^ barmış duvardan sarkar durur Once onun kıpkır- mızı çıçeklerı Yemyeşıl yapraklar arasından fışkı-; ran çıçeklerı seyreldı Çıçeklerı az buçuk bılırım, ia-> kat onu bır turlu seçemıyorum Sarmaşık mı, yedM verengulu mu? •* Yağmurlar yağdıktan sonra kıpkırmızı çıçeklen busbutun yok oldu Yapraklara sarı ve kahverengı. yuruyor Bır akşam ustu kırlangıçların toplaştıklarını gor-> duk Bu bahçelerde mı yaşamışlar, konaklamışlar- dı yaz boyu? Ayrılık saatı gelıp çatıncaya kadar kır- langıçları hıç fark etmemıştım Şımdı telaşlı telaş'ı donenıyorlar, bırbırlerıne ha- ber verıyorlar ağaçların dallarına konup konup tek- rar uçuyorlardı Bır saat kadar surdu toplaşmalan Kıpırdamadan ızledım Kuçuk bır kafıleydı, sıraya gırdıler Çehov'un oyunlarındakı gıbı gıttıler Kendımı Vışne Bahçesı'run yaşlı uşağına ben- zettım Gıttıler, gıttıler hepsı gıttı dıye fısıldadım. Ama hayatın hayatımın da geçıp gıttığını anmak ıstemedım Bır sabah urpererek uyandım Balkon kapısını açıp havayı kokladım ve çurumuş yaprak kokusu- na gıt gıt yaklaşan kokuyu hıssettım Yaprakdoku- mu gelıyor az benmızde Balkona çıkınca, şaşırdım kaldım Işte başlamıştı yaprakdokumu1 Balkondakı sardunya ıse ınadına beyaz çıçekler açıyor Bahçelerdekı kedıler şımdı kaygılı kaygılı duvar kenarlarına buzuşuyorlar Yazların şenlığı pek kal- madı Oysa yaz boyunca şımdı hırlaşıp şımdı kok- laşırlardı Ne oluyorsa hep Edip Cansever elımden tutu- yor "Her şey o kadar dokunaklı kı I Eylulsem, ıste- meden kmlıyorsam bazen I Dağınık, renksız bır mozayık gıbıysem " Evet, ama eylul de bıttı Handıyse ekım bttecek. Daha oncekı gece balkonda oturmuş, soyleş- mıştık Bu gece ımkânsız Rutubet almış başını gıt- mış Serınlık akşam uzerlerı lyıce bastırıyor Sabahla- rın aldatıcı guneşıne vurgun kertenkeleler şurda burda guneşlenıyorlar Kışın ne olur kertenkeleler? Tabıat Bılgısı kıtabımızda okumuştum, unutmuşum; yıllar Komşumuzun kızıl boz tuylu, koca kulaklı av ko- peğı neşesını bozmadı Sonbahardan herhalde hu- zunienmıyor Butun gunter sıçrayıp cfurdti," «kmv geçsın bakalım ne yapacak'' O kadar çok serçe var kı arka bahçelerımızde. ır>- cırlerı dıdıkleyıp duruyorlar bır otuşme korosu bu serçeler Incırlerdıdıklendıkten sonra pembe-kırmı- zı kalakalıyorlar Ruzgâr çıkıyor ve butun bıtkıler, yapraklar ruzgâ- rın yonune boyun eğıyorlar Ruzgâr saltanatını ku- racak Tam karşımda, uzakta kavunıçı tentelı bır balkon var Ama artık kavunıçı tentelı değıl, geçenlerde, gunbatımıydı genç bır adamla orta yaşlı bır kadın tenteyı soktuler katlayıp ıçerıye aldılar Yaz oğleden sonralan kavunıçı tente ındırılır, taa akşamlara kadar kaldırılmazdı Hava kararınca yıne yarasalar çıkıyor Ahmet Ha- şim.. yıne Ahmet Haşım Şıırdekını yalancı çıkar- mıyor yarasalar Bır gıdıyorlar, bır gelıyorlar Bır başka yazımda da yazmıştım şıırı, daha da geçmış- 1 te kalmış bır romanımda da Şımdılık uç kez Balkonlardan açık pencerelerden geceye yukse- len televızyon seslerı endı Bırer ıkışer erıdı Yalnız ote apartmanın ıhtıyar hanımefendısı ak-" şam haberlennı yıne bahçelere taşınyor Demek da- ha balkonunun kapısını ortmedı Belkı bu sonba- harla bırlıkte televızyonunun sesını bıraz daha faz- la açıyor Eğılıp baktıkça seçebılıyorum Toprağa yosun yu- ruyor Yaz gecesıydı ateşboceğının ışıltısını gormuş- tum Kım bılır ne kadar çok zamandan ben görme- dığım ışıltıyı Yanıp sonuyor, pariayıp beklıyor, san- kı bıze ışaret verıyordu Ateşboceklerı olmuş olma- lılar Sonbahar gecesı Balkon kapısını kapatıp ıçenye gırıyorum, bu yazıyı yazmak ıçın KÜLTÜİT^ ÇİZİK KAMİL MASARACI ÖZÜR: Teknık bır hata nedenıyle Turgay Fişekci'nın koşe yazısı ıkı kez yayımlanmıştır Okurları- mızdan ve yazarımızdan ozur dılerız.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle