30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18EKİM 1996CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Yeltsin. başkanlık seçimini kazanmak için yetkilerle donattığı danışmanını darbecilik suçlamaları üzerine gözden çıkardı Lebed saraydankovuldu İktidar savaşını kazanan kulikov Lebed'i kovdurdu. Dış Haberier Senisi - Rusya De\let Başkanı Boris \eltsin lçışlerı Bakanı Anatoli Kulikov tarafından "darbecilik- le" suçlanan Llusal Guvenlık Şefı Alek- sander Lebed'ı dun gore\ den aldı Kulıko\"un Lebed'ı De\let Başkanı Borıs Veltsın'ın sağlık durumundan fay- dalanarak darbe planlamakia suçlaması ve elınde kanıtlar bulunduğunu açıkla- maM uzerıne dun telev ızyondan halka hı- taben bır konuşma yapan Rusya lıderı, Llusal Guvenlık danışmanı Lebed'ı go- revden azlettığmı açıkladı Lebed'ı go- re\ den alan kararnamey ı ımzalarken Rus tele\ ızyonu tarafından naklen goruntule- nen Yeltsin tele\ ızyondan halka hıtaben yaptığı konuşmada "Bu duruma katla- namam. General Lebed'in tum yetkileri- ni elinden almakzorundayım" dedı Onumuzdekı ay yapılacak kalp amelı- vatıoncesındeMoskovadişındakıbırsa- natoryumda yatmakta olan Rusya Dev- let Başkanı Yeltsin, "Lebed'ediğerljder- • Ulusal Güvenlik Şefi Lebed'i azleden Rusya Devlet Başkanı Boris Yeltsin, televizyonda yaptığı konuşmada "Ona iş arkadaşlanyla uyum içinde çalışmasını söylemiştim. Dersini öğrenmedi. Bu duruma katlanamam" dedi. lerle ve dev let >etkilileriy le işbirliği içinde çauşma} ı oğrenmesi gerektiğini sov ledim. Dersini oğrenmedL Son donemde, Rus- ya'nın çıkaıian açısından izin verilemez ban hatalar vaptTdedı Rusya lıderı Yeltsin, tçışlerı Bakanı Kulıkov'un oncekı gun bırbasın toplan- tısı yaparak Lebed ı darbecılıkle sucla- masi ve elınde kanıtlar bulunduğunu açıklaması uzerıne Başbakan Viktor Çernomırdin't devreve sokarak tum ka- nıtlann ve belgelenn kendısıne verılme- sını ıstemıştı Kulıkov'un ıddıaları uze- nne dun sabah Lebed'le goruşen ve ar- dından Guveniık Konseyı nı toplayan Rusva Başbakanı Çernomırdın. Kulı- kov 'un Lebed'e karşı one surduğu ıddı- aların çoğunun doğru olduğunu bunla- rın kanıtlarının bulunduğunu belırttı Çernomırdın. Kulıkov'un •'Lebed ken- disi için ozel bir askeri giiç oluşturuvor'" ıddıasının doğru olduğunu sov iedı Baş- bakan Çernomırdın. Lebed ı "sorumsuz- luk \e bilgisizlik" ıle suçladı ve "dikta- torluk ozlemi" içinde bulunduğunu kay- dettı Otevandan Çernomırdın ın. Llu- sal Guvenlık Şefı Lebed ıle lçışlerı Ba- kanı Kulıkov arasındakı ıktıdar mucade- leMnın ordu içinde huzursuzluğa yol aç- maması ıçınaskerlerı "sukûneteçağırdı- ğı"kavdedıldı Lebed: Geri dönecegim Rusy a Dev let Başkanı \eltsın tarafın- dan gore\ ınden uzaklaştırılan Ale\an- der Lebed hakkındakı kararnamenın ım- zalanmasından sonra yaptığı ılk açıkla- mada. "Çeçenistan'ı kotu gunler bek- li\or" dedı Lebed. Moskova"nın Se- sı radvosu'nda vayınlanan demecınde. "•Çeçenistan için en kotıi senaryo seçil- di. Çeçenistan, bundan sonra Rus an- nelerinin sorunu olacak" dıyerek cum- hurıyette, kanlı çatışmalar başlayacağı- nı ıma ettı Lebed daha sonra duzenle- dığıbasıntoplantısmda. Yeltsın'ın.ulke- nın bugun karşı karşıya bulunduğu knz- de en buyuk sorumluluğa sahıp olduğu- nu kaydertı \e neden Yeltsın'ıeleştırme- dığını soran bır basın mensubuna da "O, >aşlı \e hasta bir adam. Ben du- şen bir kişiye vurmam" vanıtını verdı Rusya'y ı "20 Ekim'den sonra sıcak bir sonhahar beklediğini" belınen Lebed "Ordu, \ğustos ayından Ekim avına kadar olan \e odenmeyen subav ma- aşlarının vehlmesi için 25 Ekim"c ka- dar sure vermişti. Herkes masallar- dan yoruldu. Artık faturaların odea- me zamanı." dedı Lebed gorev ınden alınmasına karşın "geri doneceğini" de vurguladı ve "Benim gore\den alın- mam, Yeltsin'in 1987'deGorbaço\ ta- rafından gorev inden alınnıası gibi. Za- man değişti ama teknikler a\nı. Go- rev den alınmaların sonuçtarını ise herkes biliyor" dedı Otevandan ÇeçenistanGenelkurmay Başkanı Aslan Mashadov yaptığı açık- lamada. Kulıkov'a guvenmedıklennı kavdederek . savaş ıçın hazırlanmaya baslavacaklannı belırttı Bu arada batılı ulkeler ve ABD Le- bed'ın gorev den alınmasının Rusva'nın ıç meseles.ı olduğunu belırtıler Batılı- lar olayın abartılmaması ve dramatıze edılmemesı goruşunde bırleştıler Seçkin Cumhuriyet Muhafızları'yla birlikte 100 tank ve zırhlı aracın Erbil'e gönderildiği öne sürüldü Irak ordusukuzeye yöneldi• Saddam'ın saldıracağını öne süren KYB, ABD'den yenı bir soykınmı önlemek ıçın harekete geçmesını ıstedi. Barzanı Irak'tan yardım istıyeceklennı açıkladı. Dış Haberier Servisi - Kurdıstan Yurtseverler Bırlıgı (KYB). Bağdat yonetımının Kuzey Irak'aaskergon- derdığını one surdu IKDP hderı Viesut Bar/ani "İran'ın KVB*\i desteklemekte hakkı \arsa, bi/im neden Irak'tan yardım isteme hak- kımı/ olmasın" dedı KYB Sozcusu Simko Dizai. 100 tank \e zırhlı aracın dun sabah Erbıl kentıne doğru harekete geçtığını bıl- dırdı Dızaı. Kerkuk kentınde konuş- lanmışolanbubırlıklerın. Erbıl'ın 10 kılometre dısinda mevzılenmiş olan Irak bırlıklenne destek vermek ıçın geldıklennı ve Irak"ın Şamşamal ka- sabasına dogru on parça ağir sılah gonderdığını soyledı KYB,, daha once ya> ımladıgı bır bıldınde de Irak'ın seçkin bırlıklen Cumhunyet Muhatızlan'na aıt ku\- vetlerın. Bağdat bolgesınden kuzeye dogru yolaçıktıklan veK\ B'nınSu- leymanıye \e Erbıl'dekı mevzılerıne saldırmaya hazırlandıklan one sıırul- du lrak"ın askeri tehdıtlerının son bulması ıçın ABD'nın mudahale et- mesı ıstenen bıldınde uluslararası topluma ve \BD'ye, Irak'ın Kurtle- re yonelık yenı bır sovkınmını onle- meçağnsı yapıldı Iraktehdıdı karşı- sında Kurtlerın dağlara kaçmaktan başka çarelen kalmadığı behrtıldı IKDP peşmergeleri Degala vakınlannda "Hatıra fotoğrafT çektiriyor. Saddam'ın desteğiyle K\B " . kmvetlerini f j darmadağın eden IKDP, bir kez daha Irak desteğine muhtaç _ _ _ ^ i _ _ _ ^ - _ ı ^ _ . ^ M durumda. Bıldmde, Irak bırlıklerının harekete çabaladığı bır doneme denk geldığı- Iığındakı Irak Kurdıstan Demokratık mınde bulunan Erbıl'e saldınsına as- geçmesının, ABD'nın etkın bır bı- nedıkkat çekıldı K^ B'nın ıddıalan, Partısı'nın (IKDP). 31 ağustosta Ku- kerı destek vennış ABD ıse mısılle- çımde arabulucuk vaparak Kurtler bağımsız kaynaklarca henuz doğru- zey Irak'ın en buyuk kentı olan ve o mede bulunarak Irak'ın guneydekı arası çatışmalara bır çozum bulmaya lanmadı Irak Mesut Barzanı başkan- donemde Talabanı grubunun denetı- mev zılenne fiıze saldırıları duzenle- mıştı Geçen salı gunu ıse Irak, lran'ı KYB'ye destek vermekle suçlamış. lran ve KYB bu savlan yalanlamıştı 'Irak^tan yadım isteriz' Irak Kurdıstan Demokratık Partısı (IKDP) lıderı Mesud Barzanı, Irak Kurdıstan Yurtseverler Bırlığı'ne (IKYB) karşı Bağdat tan yardım ıs- teyebıleceklennı soyledı Barzanı. karargâhının bulundugu Selahhaddın kentınde duzenledığı basin toplantı- sında "IK\ B, Kiirt halkına baskı \apı\orsa, Irak'tan vardım isteriz. İran'ın IK'N B\\i desteklemek gibi bir hakkı \arsa, bizim neden Irak'tan destek istemek hakkımız olmasın''dedı Barzanı dun K Irak"ta 1K\B ye destek veren lran topçusu- nun açtıgı ateş sonucu 4 sıv ılın oldu- ğunu ılen surdu İRNA'nın iddias» Irak Kurdıstan Yurtseverler Bırlı- gı'nın (IKYB). halen Irak Kurdıstan Demokratık Panısı'nın (IKDP)elın- dekı Erbıl kentıne saldırmaya hazır- landığı ılen suruldu tran resmı ha- berajansı İRNA. Kuzey Irak kaynak- hhaberınde. "IKYBIideriCetal'ft- labani'nin daha once Erbil'e sal- dırmayacaklarını açıklamış olma- sına rağmen, \K\ B ile Hizb-i Sos- v alist v e Zahmetkeşan (Sosv alist \ e Emekçiler Partisi) guçlerinin Er- bil'e saldırmaya hazırlandıklanm" one surdu lran gazetesınde dun yer alan habere gore de, Iraklı bır Kurt kaynak, Erbıî'ınduşmesınekesıngo- zuyle bakarken. İKYB radyosu Ku- zey Irak'ta banş ve ıstıkrann sağlan- masının ancak IKDP guçlennın Er- bıl'den atılması ıle mumkun olacağı- nı savundu T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI SİGORTA DENETLEME UZMAN YARDIMCILIĞI VE AKTÜER YARDEVICHJĞIYAR1ŞMA SINAVI T C Basbakanlık Hazıne Musteşarlığı Sıgorta Denetleme Kurulu Başkanlığı nca "Sıgorta Denetleme Lzman Vardımcbi" ve "Aktuer \ardımcbi kadroiannda gorevlendınlmek ûzere veterlı savıda per- >onel seçımı ıçın \nkarada Sıgorta Denetleme Uzman ^ardımcılığı \e \ktuer Wdımcılıjı ^anşma Sma\ı açılacaktır 1) SI>A\ \ GİRİŞ ŞARTL\RI: a) 65~" »avılı Devlet Memurian Kanunu nun 48 maddesinde be- lınılen şartlan taşımak. b) Sınav ın açıldığı \ ılın ocak avınm ılk gununde 30 vaşını doldur- mamis bulunmak (abkerlıgını vapmis olanlar ıçın bu binıra askerlık- te geçen ->ure eklenır) c)SigortaDenetkme Lzman \ardımcılığıiçin: Sıvasal Bılgıler tk- tisadneldanBılımler Iktısat Hukuk. Işletmecılık Malıye, Banka- cılık\eSıgortaı.ılık \ktûer Narduncıhğı için: Matematık \e ıstatıstık dallannda en az dort >ıl egıtım \eren vu^ek oğrenım kurumlanndan \a da bunlara denkİığı vetkılı makam tarafından onavlanmı> \abanci fakulte \eva dört vıllık yuksekokullardan bınnı bıtırmiş olmak dl \apılacak ıncelerae sonunda Mgorta denetleme uzmanlığınm v e- va aktuerlığının gerektırdığı karakter ve \asiflan haız bulundugu an- laşılmis olmak gerekır ıd) bendmde belırtılen husus \adece vazılı sınavı kazanan adav- lar vonunden >oz konu^u olup sozlu sınavdan once K.urul Başkanlı- ğı'nca yapılacak ınceleme ıle tefit edılır Gınş ^ına\ ına ıkı deta katılıp bu >ına\ larda basan sağlavamavan- lar uçuncu bır sina\a katılamazlar 2)tSTE\ILE\BELGELER aı Basbakanlık Hazıne Mustesarlığı Sıgorta Denetleme Kurulu Baskanlığı nın asagıdakı adreslennden aluıacak ve muracaat sahıbı tarafından doldurulacak baş\"uru formu, b) > uksekoğrenım belgesınm aslı \ eva ona\ lı suretı c) Ikı adet yenı çekılmış vesıkalık fotoğraf Eksık belge ve bılgıler bulunan mûracaatlar işleme konulmay acak- tır 3) SLNAV ŞEKLI \T K0ML\RI GınşMnau \azılı\esozluolmakuzereıkıaşamalıbıryanşmaNI- navidır Yazılı iina\ asagıdakı konularda \apılacaktır a) Sıgorta Denetleme Lzman \ardımcüığı için: 1) kamu Hukuku I) Idare Hukuku genel hukumler II) Ceza Hukuku Turk Ceza Kanunu'nun Genel Hukumlerı Ce- za Muhakemelen L >>ulu kanunu'nun gore\ y etkı \ e ^orusturma usul- lenne ılı^kın hukumler 2)ÖzelHukuk ılBorçlar Hukuku genel hukumler II) Tıcaret Hukuku 3)Ekonomı-Malıve 1) Genel Ekonomı Prensiplen Ekonomı Polıtıkası ııllsletmeEkonomiM III) kamu \lalı\e>ı Malıve Polıtıkası 4) Muhasebe Genel Muhasebe Prensıplen. Şırketler Muhasebesi Bılanço 4nalızlen 5)DabancıDıl Ingılızce Fransızeave Almanca dıllennden bın- b) \kruer \arduncıhğı İçin; 1) Analız (ı-Dızı \e Senler 11-lntegral Hesaplar) 2) Analıtık Geometn (ı-Matns \e Determınatlar u-Fonksı\onlar) 3) Cebır (ı-Malı Cebır Logontma. Faız Hesaplan v s u-Cumleler Teonsi) 4) thtımatler Hesabı ve Istatıstık (ı-Ihhmal Problemlen. 11-Çeş.ıtIı SerılerdeOrtalamalar) 5)YabancıDıl Ingılızce Fransızca ve Almanca dıllennden bın \u\\\ smavda basanlı olanlar avnca kurul tarafından sınav tanhı \e yen bıldınlecek sozlu sınava tabı tutulacaklardır \daylann adaylık belgelen ıle birlikte. kımlık tespıtınde kullanıl- mak uzere yanlannda avnca fotoğraflı \e geçerlı bır kımlık belgesı (nuru^ cuzdanı veya surûcu belgesı) ıle yumuşak uçlu kurşun kalem \e bilsı bulundurmalan serekmektedır 4)SI\\VT\RİHI\1\ERİ \azılı sına\ 7-8 •Vralık ls»96 Cumartesı ve Pazar gunlen saat 09 30'da \nkara'da yapılacaktır \daylar sinav gûnu en geç saat 09 OO'da Mnav vennde bulunacaktır Sınava gınlecek yen gosteren adav lık belgelen adaylann haberleş- me adresıne gondenlecektır 5)BAŞMmŞEKLI Gıns sınav ına katılmakisteyen adav lann 2 maddede belırtılen bel- gelerle birlikte >ahsen veya posta ıle en geç 15 Kasım 1996 gunu sa- at 18 00'e kadar \nkara'dakı Kurul Ba>kanlığYna başvurmaları ge- rekmektedır Postadakı gecıkmeler ve bu tanhten sonrakı mûracaat- lar dıkkate alınmayacaktır 6)SIV\\ K.\ĞrTLARIMN DEĞERLENDÎRİLMESİ •\davmyazilisinavdabasanlısavılabılmesııçın sınav gruplannın her bmnden 100 uzennden en az 50. tum gruplar ortalaması olarak 100 uzennden en az "0 puan alması şarttır 7)^ \ZIL1 S1N4V1 K\ZAN\> \DAY L\RDAN İSTENENBEL- GELER a) NufiiN euzdanmınaslı ve*a tasdıklı suretı b) Saglam ve her turlu ıklım ve yokuluk sartlanna dayanıklı oldu- îuna daırtam tesekkullu re^mı hastanelerden almacak sağlık kurulu raporu (Bu rapor atanma ıçın gereklı olup sozlu sınav sonrası da ve- nlebılır) c) <\skerlık gorev ını y aptığını vey a tecıl durumunu göstenr belge- mn aslı veva tastıklı suretı d) 4 5\6 ebadında 6 adet totoğraf e) Cumhurıvet Savcılıgı'ndan alınan sabıkasizlık belgesı. f) Kendı el yazisi ıle vazılmış ozgeçmisi Bu beleelen ıbraz edemeyenler sozlu sınava alınmazlar \DRESLER Hazıne Niustesarlığı Sıgorta Denetleme Kurulu Baş.kanlıgı Hazı- ne Bınası DBlokl Kat 06510 Emek,\NKARA Tel 0 312 212 82 06 Sıgorta Denetleme Kurulu İstanbul Grup Baskanlıâ Nısbeîıye Ko- rukent\olu.AydınSokak\o 1 Kat 2 80620 Levent İSTANBUL Tel 021228114 69 Basın 111416 İran Kürt mülteciler donuyor Dış Haberier Senisi - Hav a sıcaklığının duşmesı \e aşın yagışlar. Irak'tan kaçıp Iran'a sığınan on bınlerce Kurt muhecının durumunu daha da kotuleştırdı IRNA haber ajansı, kotu hava koşullan nedenıyle multecılere yardım etmenın zorlaştığını bıldırdı Haberde Serdeşt \e Pıranşehr ıllenndekı Kalle. Betouş. Kasım-Reş \e Kamıtere kamplarında hava sıcaklığının son 24 saat içinde 15 derece bırden duşmesı sonucu çocuk, yaşlı ve kadınlann soğuk karşısında korumasız duruma duştuklen belırtıldı Bır lran Kızılayı yetkılısı. multecılerın ısınma gereçlennden ve kışlık gıysılerden yoksun olduğunu ve ellerınde, multecılere yalnızca bır ay yetecek kadar besın maddesı bulunduğunu soyledı IRNA. uluslararası toplumuTi '' Ueısızlığınden yakınan multecılerın uluslararası yardımın bır an once kendılerıne ulaşmaması durumunda pek çok kışının oleceğını soyledıklennı belırttı Iran eylul ayı sonunda. ulkeye 65 bın Kurt multecının sığındığını açıklamıştı Manvan kentı valısı \li Vari, şımdıye kadar bın multecının ulkeyı terk ettığını ve daha fazla Kurt'un de İran'dan aynlmasının beklendığını soy İedı Dostum ildli oynuyor Özbek general, bir yandan askeri gücünü devrik hükümet kuvvetleriyle birleştirirken diğer yandan da Taleban'la anlaşmaya çalışıyor. Taleban Bagram üssünü geri aldı. Dış Haberier Senisi- \s- kerlennı ve tanklarını Tale- ban'a karşı mucadele etmek uzere Ahmed Şah Mesud ko- mutasındakı eskı hukumet bırlıklenyle bırleştıren Oz- bek General Raşid Dostum bır yandan da şenatçı orgut ıle goruşmelerde bulunuyor ABD, Afganıstan'da duru- mun belırsız olduğunu ve Kâbıl ın*eldeğiştirebileceği- ni" bıldırdı Şenatçı Taleban orgurune karşı ortak mucadele konu- sunda geçen hafta devrik Devlet Başkanı Rabbanı ıle anlaşan ancak dune kadar sa- dece lojıstık destek vermeyı surduren Ozbek General Dostum, dun bır yandan as- kerlennı ve tanklannı Tale- ban'a karşı Mesud'la bırleş- tınrken bır yandan da Mezar- 1 Şenf kentındekı karargâhın- da Taleban yetkılılenyle go- ruştu Dostum a bağlı bırlık- lenn. tanklann ve levazım guçlennın Cebel Sarac agel- mesınden sonra gazetecılere bır açıklama yapan Me- sud'un sozcusu, "Taleban, savaşmakta ısrar ederse, ar- tık karşüannda sadece bizi değil başkalannı da bulacak- lar" dedı Ancak Dostum un asker- len Taleban'la sav aşmay a gı- derken şenatçı orgutten ge- len açıklamada. Ozbek gene- ralın Taleban dışışlen Baka- nı Molla Muhammed Gaus ıle goruştuğu ve aralanndakı punızun gıdenldığı bıldınl- dı Taleban'ın Enformasyon Bakanı Emir Han Muttaki tarafından yapılan açıklama- da. Gaus ıle Dostum arasın- da oncekı gun y apılan goruş- mede. "Dostum'un çatışma- lara katılmayacağına ilişkin kendilerine tatmin edici bir Taleban'ın Kâbil'de düzerüediği vıırü\iışte çarşaflı kadınlar. vabancı müdahalesini protesto ettiler. açıklama yaptığt" belırtıldı Muttaki, Dostum ıle goruş- melere dev am edıleceğını de soyledı Muttaki. gazetecıle- rın Dostum'un askerlerını Taleban'a karşı Mesud'la sa- vaşmak uzere Cebel Sarac'a gonderdığını hatırlatmaları uzerıne de "Eğer Dostum ça- tışmalara kanşacaksa. kendi bilir" dedı Ozbek generalın avnca goruşmelerde bulun- mak uzere Taleban karargâ- hına bır heyet gondereceğı bıldmldı Dostum'un Islama- bad'dakı temsılcısı General Painda Muhammed "Savaşa girmemek için elimizden ge- leniyapı\oruz"dedı Dostum ıse bu konuda vi Şah Me- sud'un yanında yer alma- mız Taleban ile sa\aş istiyo- ruz anlamına gelmez" dedı Taleban saldınvor Şah Mesud komutasındakı eskı hukumet bırlıklen kar- ştsında son gunlerde art arda kay ıplar > aşav an Taleban or- gutunun. oncekı gun Me- sud'un elıne geçen Kabıl ya- kınındakı Bagram hava ussu- nu dun gen aldığı bıldmldı Bolgeden gelen gazetecılenn bıldırdığıne gore srratejık as- ken ussu gen alan Taleban mıhslen. kuzeye doğru bas- tınyorlar Taleban mılıslerı dun ayrıca hukumet guçlen taratından gen alınan Çan- kar kentıne de bır saldın du- zenledıler Taleban'a aıt bır Sukboı Su-22 tıpı uçağın da dun eskı Dev let Başkanı Bur- haneddın Rabbanı'nın Cebel Sarac kentındekı karargâhı- na saldın duzenledığı ancak olay sırasında olen ya da ya- ralanan olmadığı bıldmldı Bu arada, Bırleşmış Mıl- letler Guvenlık Konseyf nde oncekı gece gerçekleştınlen Afganıstan toplantısında ko- nuşan ABD'nın BM nezdın- dekı temsılcısı Madeline \lb- right "\fganistan'da yakın gelecekçok belirsiz. Çatışma- lar dev am ediyor. Kâbil'deyö- netim her an el değiştirebiUr" dedı Oteyandan,Talebanor- gutunun ba^kent Kâbıl de du- zenledığı gostensınde "ül- kenin içişlerine mudahale et- mekle" suçlanan lran. Rusya veHındıstanyuhalandı Yu- ruyuşçulenn sokaktan topla- narak gostenye zorla katıldı- ğı ıddı edıldı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle