01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
18EKİM1996CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER SSK'de kadpolaşma • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Tüm Sosyal-Sen. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES). Emeklı-Sen ile Türk TabiplenBırhğı(TTB), Çalışma \e Sos>al Güvenlik Bakanı Çelik'in bakanlık \e bağlı birimlennde başlattığı kadrolaşma hareketine i lişkin bir basın toplantısı düzenledıler. Tüm Sosyal- Sen Gene] Başkanı Nilgün Aklar. Çalışma ve Sos>al Güvenlik Bakanı Necatı Çelık'in "ırkçı \e gerici" kadrolaşma hareketi sürdürdüğünü belirterek 100 kişının sürgün edildiğını. 400 kışinin de sırada olduğunu sö> ledi. Aklar. Iş ve İşçı Bulma Kurumu'ndan (İİBK) sonra. Sosyal Sıgortalar Kurumu'nda da(SSK) sınav la eleman alma yönetmeligınin değıştirilmeye çalışıldığına dikkat çekti. Erdoğan'a zîyaret • Istanbul Haber Servisi - l. Ordu Komutanı Orgeneral Hüseyın Kıvnkoğlu. Istanbul Büyükşehır Belediye Başkanı Recep Tayyıp Erdoğan'a dün bır nezaket ziyaretınde bulundu. Basına kapalı olarak Istanbul Büyükşehır Belediyesı Başkanlık makamında gerçekleştınlen görüşmenın ardından bir açıklama yapan. l. Ordu Komutanı Orgeneral Hüseyin Kıvnkoğlu, Erdoğan'a nezaket ziyaretınde bulunduğunu söyledi. valilik engeli • İZMİR(Cumhuri>et Ege Bürosu) -Memurve işçi sendikalannca I9ekım cumartesı günü yapılacak "Ekonomık ve Demokratik Haklar Mıtıngfne çagrı ılaıılarının dagıtılmasına fzmırValıhgı'nce ızın verilmedi. Valilik karannı sendıkalara yönelık baskı olarak değerlendıren Izmir Kamu Emekçileri SendıkaJan Konfederasyonlan (KESK) dönenı sözcüsü Bahri Akkan ve DİSK Ege Bölge Temsilcısi Musa Çam. yaptıklan ortak açıklamada. "Çalışanlann haklannı gasp edenlerden hasap sormakta kararlıyız. Vali Kutlu Aktaş'ın bu karannı kınıyoruz" dediler. HADEP'ten RP'ye suçlama • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu)-HADEP. Libya ve ttalya'nın Kürt sorununa banşçıi çözüm çağnlan. Avrupa Parlamentosu'nun aldığı kararlar ve ülke ekonomısinin 1MF reçetelerine havale edilmesinın, Türkiye'nin içte ve dışta soyutlandığının göstergesi olduğunu öne sürdîi.. HADEP Parti Meclisi'nden yapılan açıklamada. muhalefetteyken Kürt sorununa banşçıi çözüm. Kürtçe TVeğıtım ve konuşma hakkı verilmesi vaadinde bulunan RP'nin. tsrail ıle yapılan anlaşmanın yenilenmesi. ekmek zamlan ve Diyarbakır katlıamı ile söylediklerının tersini yaptığı kaydedildi. Cumartesi Anneleri Paris'te • Dış Haberler Servisi - "Cumartesı Anneleri'"ne bır destek de Fransa'dan geldi. ""Kayıp" yakınları için her cumartesi günü istanbul'da Galatasaray Lisesi'nin önünde toplanan ailelere destek vermek üzere 26 ekim cumartesi günü Fransa'da Uluslararası Af Örgütü öncülüğünde Istanbul"daki •"Cumartesi Annelen"ne benzen bır dızi gösteri yapılması kararlaştınldı. LJIuslarası Af Örgütü'nün Fransa'daki 445 numaralı grubu tarafından vapılan yazılı açıklamada. •'Cumartesı AnnelerT'ne uluslararası toplum tarafından da destek verıleceğıve kendılerı ile dayanışma ıçınde olunacağı belirtildi. Şeriatçı yayın organı Akit, Süleyman Demirel'in görev süresinin 9 kasımda dolacağını iddia etti 'Cıımhurbaşkaıiı 7 yılda seçilir' GÜNDÜZ İMŞİR Şeriatçı basının radikal kanadı? Akıtgazete- sinin, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in gö- rev süresıyle ilgıli bir süredır başlattığı tartış- manın yalnızca "kafa kanştmmaya" > önelık bır polemik olduğu belirtildi. Anayasa uzmanlan. 1961 ve 1982 anayasalannda Cumhurbaşkan- lığı'nıngörev süresının 7 >ıl olduğununçoknet biçimde belirtildiğini anımsatarak her ne neden- le olursa olsun bu makamın boşalması halınde yerine seçılen cumhurbaşkanının 7 yıllık görev süresinı tamamlaması gerektiğini vurguladılar. Akit gazetesı. dtinkü sayısında. kamuoyundan ve siyasi çevrelerden yükselen tepkilen göz önünealdığını ileri sürerek Cumhurbaşkanı De- mirel'in görev süresinin TurgutÖzal'ın görev süresıninWımı olan 9 Kasım 1996 tanhınde do- lacağını ıddıa etti. Demırel'ınsongünlerdeka- tıldığı tüm toplantılarda sıkça ışledığı Türkiye Cumhuriyeri'ninlaık olduğu mesajlan.şeriatyan- lısı gazetelerin tepkisıne neden oluyor. Anaya- sa uzmanlanıse 1961 Anayasası'nda olduğu gı- bi 1982 Anayasasfnda da Cumhurbaşkanlı- ğı'nın görev süresinin. seçıldığı tanhten itiba- • Anayasa uzmanlan. Cumhurbaşkanlığı görev süresinin ne olursa olsun 7 yıl olduğunu vurguladılar. Şeriatçı yayın organı Akit ise Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in görev süresinin Turgut Özal'ın görev süresinin bitiş tarihi olan 9 kasımda sona ereceğini belirtti. ren 7 yıl olduğunun yazıldığını vurguladılar Istanbul Cnıversitesi Hukuk Fakültesı Ana- yasa Hukuku Anabılım Dalı öğretım üyelerm- den Prof. Dr. ErdoğanTeziç. anayasada yeralan 7 yıllık görev süresının "kişisel" olduğunu be- lirterek konuyla ılgılı olarak şunları söyledı "Bunun hukuki anlamı. bu makamın 7 > ılİık sü- re dolmadan önce boşalması halinde yeni seçi- len cumhurbaşkanının, 7 >ıl için tekrar seçildi- ği esasına dayanır. Örneğin 1966 yılında Cum- hurbaşkanı Cemal Gürsel 'in sağlık nedeniy le gö- revi sona erdi. Yerine Cev det Sunay seçildi. Su- nay, 7 vıl siire için görevini yapmaya başladı ve 1973yılındaFahri Korutürk'ünseçimine kadar. Eğertersinebirdüşünceolsaydı I96l"deCum- hurbaşkanlığı görevine başlayan Gürsel'in ye- rine seçilen Sunav *ın I968*e kadar görev yapma- sı gerekirdi." Turkıve'dekı Cumhurbaşkanlığı görev süre- sının Fransa'da da aynen geçerlı olduğunu. tek tarkııı orada cumhurbaşkanının halk tarafından seçıldığını vurgulavan Erdoğan Tezıç. sözlerı- nı şöv le sürdıırdü "Örneğin Fransa'da seçilen cumhurbaşkanının yedeği bulunmuyor. ABD'de isedurum farklı. Cumhurbaşkanının herhangi bir sebeple görev i sona ererse başkan yarduncı- sı yerini alır. Fransa'da seçilen De Gaulle yeri- ne gelen Pompıdeu öldü.yerine gelen deyeniden 7 yıl için seçildi. Yani birbirlerinin sürelerini ta- mamlamadılar. Kısaca özetlersek bizim siste- mimizde cumhurbaşkanı seçildiği zaman seçil- me gerekçesi \e seçildiği tarih ne olursa olsun, 7 yıl görev yapar." 1982 Ânavasasf nın cumhurıyetın temel or- ganları arasında yer alan ikinci bölumü olan v iJrütme bölümününün yer aldığı 1U1 madde- sinde. Cumhurbaşkanlığı'nın görev süresivle ılgilı şövledenılıvor 'Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük millet Mec- lisi'nce 40 yaşını doldurmuş ve yükseköğrenim yapmış kendi üyeleri veya bu niteliklere ve mil- İen ekili seçilmeyeterliğine sahip Türk \atandaş- ları arasından yedi yıllık bir süre için seçilir." \ ine 1982 Ana>asası'nda~Cumhurbaşkanı- navekilüketme" bölümü de ay nen şoy le "Cum- hurbaşkanının hastalık ve yurtdışına çıkma gi- bi sebeplerle geçki olarak görev inden ay rılnıa- sı hallerinde, görev ine dönmesine kadar; ölünı. çekilme veya bir başka sebeple Cumhurbaşkan- hğı makamının boşalması halinde de yenisi se- çilinceye kadar,Türkiye Büy ük Millet Meclisi Baş- kanLCumhurbaşkanlığı'navekillikedervecum- hurbaşkanına ait yetkileri kullanır." Radyo ve televizyonlarda en az 30 dakikalık eğitim programlannm gösterilmesi öngörülüyor Trafik Yasası TBMM'de kabııl edfldi • Yaya ve sürücülere ağır para cezalan öngören yasaya göre. kırmızı ışık ihlaline 3 milyon 600 bin lira, emniyet kemeri kullanmamaya 1 milyon 800 bin lira ve hatalı sollamaya 3 milyon 600 bin lira ceza yazılacak. • Trafik polisinin bir anda 14 milyon liralık para cezası uygulayabileceği yasada, yargının yetkisi 108 milyon liraya kadar yükseltildi. 1 yıi içinde üç kez 100 ceza puanını aşan sürücünün belgesi süresiz olarak geri ahnacak. A.NKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Trafik suçlannda ceza artışını öngören. öldürme suçu işleyenler ıle çek. senet usulsüzlükleri yapanlara da sürücü belgesi v ızesı veren trafik yasa tasansı. dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildı. Cep telefonu ve mobıl telefonlarla araç kullanmak yasaklanırken toplu taşıma araçlannın tümünde sıgara ıçimine son verilmesi hükme bağlandı. Trafik polislerinın ceza yetkısinı önemlı ölçüde arttıran yasaya göre. en düşük para cezası 1 milyon 800 bin lira oldu. Yargıya Tnrrka} eden olaylarda da ceza tutan IOS'" '-• milyon liraya kadar yükseltildi. Bazı maddelennde değışiklık öngören trafik yasa tasansı. dün gece TBMM Genel Kurulu'nun 10 saatlik görüşmesinın ardından yasalaştı. Yasayla. yolcu taşımacılığı yapan otobüs ve benzeri taşıtların neden olduklan kazalar medva aracılığıyla teşhir edilecek. Okullarda trafik ve ilk yardım dersleri konulması hükme bağlanırken radvo ve televizyonlarda en az 30 dakikalık trafik egıtımi programları yayımlanması zorunlu hale getınldı Egzoz gazının neden olduğu kirlenmelerin önlenmesi için I milyon lira ceza uvgulamasının getırıldiğı >asada, trafik levha ve işarerlerini ihlal edenlere 3 milyon 600 bin lira para cezası u>gulanacak. Sürücülerin alkol sınırını üç kez aşmaları durumunda 1 ay hapıs cezası öngörüldü. "lyi uygulanan kanun vardır' Emnivet Genel Müdürü Alaartin Yüksel. trafik polisinin ceza yetkisinı kötüye kullanamaması için branşlaşmaya gıdileceğini söyledi Yurttaşlann bu konuda duyabilecekleri kaygılan en aza ındirmek için trafik hızmeti eğitimine ağıriık verdıklerini kaydeden \'üksel. "Baa polis okullannı trafik eğitim merkezi yapıyoruz. Trafik hizmetlerindeki standardı sağlamak durumundayız. En kısa sürede eğitilmiş personelimizin tutumlan yıırttaşlanmıza yansıyacak. Dünvada iyi kanun dive bir şey yoktur. İyi uygulanan yasa vardır" diye konuşru. ÜÎL'ŞTURÜCÜ VE84r SON 'Uyuşturucuya Hayır' yürüyüşü Bakırköy Belediyesi ile Ataköy Cumhuriyet Lisesi, dün Bakırköy Özgürlük Mevdanı'ııda "L'yuşturucuya Hayır" konulu bir toplantı düzenledi. Bakırköy Beledive Başkanı Ahmet Bahadırü. Bakırköy Kaymakamı Kadir Akın ve Istanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Balıbey'in öğrencilerle birlikte İncirlj'den Bakırköy 'e yaptığı "l'y uşturucuya Hay ır" y ürüy üşüy le başlayan toplantıya; ses sanatçılan Cem Karaca. Sevim Çağlayan ile tiyatro sanatçılan Cihat Tamer. ( stün Asutay, Şevket Altuğ ve sinema sanatçısı Kenan Pars da katıldılar. Toplantıda konuşan Ataköy Cumhuriyet Lisesi Müdürü Muhittin İşgüder, uyuşturucu nedeniyle yılda 200 gencin hayahnı kaybettiğini söyleyerek ailelerin uyuşturucu bağımlısı çocuklanna karşı yanlış hareket ettiklerini savundu. Bakırköy Belediye Başkanı Ahmet Bahadırlı da uy uşturucu konusunda ateşin sadece düştüğü yeri değil, her yeri yaktığını vurgulayarak gençlere "^alnız değilsiniz" mesajı verdi. Toplantıda, Ataköy Cumhuriyet Lisesiöğrencileri de "Lmut'un Ölüm Oyunu*" adlı uyuşturucu bağımlılığıyla İI01İ bir oyun sergilediler. (Fotoöraflar. KL'BİLÂY TÜNTÜL - IPEK YEZDANİ) çağırıcı'nın duruşması ertelendi HULYA TOPCU Istanbul DGM, şeriatçı Islami Hareket Örgütü'nün vönetı- ciliğini \apmak suçundan 18'eryıl 9 ay hapıs cezasına çarptı- nlan. ancak kayıplara kanşan örgütün teorısyenleri ve icra şû- rası üyeleri Zübeyr Gümüş ile Mehmet -Vli Bilici hakkında gı- yabı rutuklama karan çıkardı Gazetemtz vazan Uğur Mumcu'nun bombalı suıkast sonu- cu yaşamını yitirmesinin ardından başlatılan bir dızı operas- yondan sonra kamuoyuna şeriatçı İslami Hareket Örgütü hak- kında bilgi venldi. Dönemin İçişlen Bakanı İsmet Sezgin tarafından vapılan açıklamalarda. örgüt üyelennın İslami esaslara dayalı birdev- let kurmak istediği vurgulan- mıştı.Sezgın'ınaçıklamasına göre. tslamı Hareket Örgü- tü'nün teorisyenlennden olan Mehmet Aİi Bilıcı. hâlâ DGM'de v argılanan örgüt üye- si Ekrem Baytap'la birlikte 1984 vıhnda Batman'da Cem Kıtabevı'ni işletriğı sıralarda bu örgütü kurmaya karar v ermiş- ti. Bilici veBavtap'adaha son- ra trfan Çağıncı'nm da katıl- dığı ve Iran rejımının etkısinde örgütü kurduklan belirtildi. 3- 4 yıl çekırdek kadroyu oluşruran örgüt. 9 yıl eski düzenle dın arasındaki çatışmalann yaşanmasını ve 10 yıl da silah savaşı ile lslam devletıni gerçekleştirme> i hedeflıvordu. îslami Ha- reket Örgütü. 1990 vıhnda Istanbul'da eylemlerdüzenlemeve başladı. Bu arada fslami Hareket Örgütü'nün "icra şûrası" üvesi ve "ameliyattimi" sorumlusu İrfan Çağıncı'nm. 40 yıl ağır hapıs cezası istemiyle 3 avn suçtan yargılanmasına lstanbuÎ5. Ağır CezaMahkemesi'ndedevamedildi. Duruşma.Çağıncı'nın. Çe- tin Emeç \e Turan Dursun cinayetlerine karıştığı gerekçesıv- le ıdam istemıvle yargılandığı 3 No'lu Istanbul DGM'dekı da- vasıyla bu davanın birleştirilmesı konusunda göndenlen yazıya yanıt gelmediği için ertelendi. ÎH&nün iMadamı kayıplara karışü Sandalyesinde eroin bulunmuştu İstanbulHaberSenisi-Istanbul Emnivet Müclürlüğu Narko- tıkŞubesi'ne bağlı ekıplerce 14 ekım günü gözaltınaalınan Hak- lar ve Özgürlükler Platformu sözcüsü Oya Gökbayrak, çıka- rıldığı mahkemece tutuklanarak Ba\rampaşa Cezaev ı"ne gön- derildi. Gökbayrak'ın avukatlan. müvekkıllenne komplo ya- pıldığını iddia ettıler Tekerleklı sandalvesınde5paket halindekı I7grameroın ıle bulunan O>a Gökbayrak. dün vapılan basın açıklamasinın ar- dından Devlet Güvenlik Mahkemesı'ne gönderildı. DGM'de hekim kontrolünden geçirildıkten sonra cumhuriyet savcısı ta- rafından sorgulanan öökbav rak. "teşekkül oluşmadığı" gerek- çesıy le görev sızlık karan verılerekSanyerAdüyesrnesevk edil- di. BuradaCumhunyet Savcısı MehmetGürdaltarafından sor- gulanan Gökbav rak. daha son- ra tutuklanması ıstemivle nö- (\\)ft betçı sulh ceza mahkemesıne ^%r gönderildı Mahkemede. ola- v ııı bır polis komplosu olduğu- nıı ilerı süren Gökbayrak. ~uy uşturucu satmak ve bîılun- durmak" suçundan tutuklana- rak Sağmacılar Cezaevı'ne konuldu. Halkın Hukuk Bürosu. dün konuyla ılgilı olarak yaptığı >azılı açıklamada. Gökbav rak 'ın daha önce de defalarca gözal- tınaalındığını belınerek "Gökbayrak'ıneroin kullanıpkullan- madığımn tespit edilmesi yönündeki iddialarımız DG.M savcı- lığı tarafından reddedildi" dedı Avukatlar. açıklamalannda. muvekkıllerıyle Narkotık Şube Müdürlüğü'nde göriişmelenne ızın verılmemesıni eleştırerek polısın bunu bilınçli olarak yaptığını öne sürdüler Dev nmcı Tut- saklarla Davanışma ve Mücadele Platformu da dün yaptığı ya- zılı açıklamada. hak arama mücadelesınde veralan Ova Gök- bav rak'a polis tarafından komplo vapıldığını öne sürdü. Gaze- telerin Gökbav rak'la ılgilı olarak yayımladıkları haberlenn de eleştınldiği açıklamada, Gökbav rak'ın karalanmaya çalışıldı- ğı savunuldu. Açıklamada. Gökbayrak a duyarlı kesımlenn sahip çıkması ıstendı. Gökbayrak cezaevine konuldu Sürpriz tanık konuşacak mı? İstanbuJHaberServisi-Millivet Gazetesı Yayın Müdürü ve Başyazarı Abdi İpekçi suikastı. cinayeti gördüğünü söyleyen sürpriz tanıkla yeni bır boyut kazandı. Ancak caıı güvenliği- nin sağlanamadığını belırten tanık. savcılıkta ıfade venney i red- dettı. İpekçi cinayetınden yargılanan OralÇelikise mahkeme- de ilk kez Ağca'va yardım ertiâını belirterek "Onaev buldum" dedi. İpekçi suikastından idam cezasına mahkûm olan Mehmet Ali Ağca ile bombalı bir suikast sonucu yaşamını y ıtiren gazete- mız vazan L'ğur Mumcu'nun yaptığı röportajda Ağca, Çe- lık'ın de kendısiyle birlikte olduğunu söylemiştı. Çelık. İpek- çi cinayeti nedenıy le fstanbul 4. AğırCeza Mahkemesı 'nde idam istemiyle yargılanıyor. Cınayetekarışmadığını savunan Çelik. Ağca'ya yalnızca Istanbul'da barınması için ev bulduğunu behrtıyor. Ancak Çelık. Istan- bul AğırCeza Mahkemesı'nin talımatıyla Fransa Yersace Mahkem'esi tarafından alınan ifadesinde cinayete karıştığı iddıalannı kabul edi>or v e Tür- kiye've iade edilmek ıstediği- ni belirtiyor. Tutanaklara geçen bu ıtirafı Çelik. bugün kabul etmıyorve ısrarlayanlışyapıl- dığını öne sürüvor. Mahkeme başka'nının "Peki sen bu olaya kanşmadıysan neden Ağca'ya yardım ettin" sorusuna ıse Çe- lik. y ardım ettiğinı doğrulayarak "Ona İstanbul'daev buldum" yanıtını venyor. Bu arada. Çelik'in davası sürerken İpekçi cinayetinın tanığı olduğunu belirten sürpnz bır tanık ortaya çıktı. O tarıhte 26 yaşında olduğunu ifade eden tanık. polise bilgı verdığını öne sürdü. Cınayetten 1" yıl sonra konuşmaya karar verdığini be- lırten sürpriz tanık. bir basın mensubu arkadaşıy la Istanbul Cum- hunyet Başsavcısı FerzanÇitici ıle görüştüğünü kaydettı. Baş- sav cının kendısını koruma sözü vermemesınden yakınan tanık. bunun üzenne İstanbul \alısı Rjdvan Yenişen'le görüştüğünü belirtti. Sürpriz tanık, kendısını arama sözü veren validen de bır ses çıkmadığını vurguladı. Oral Çelik: Ağca'ya tstanburda ev buldum 'DGM'deki gözflltı süresi kısalacak' • Dışişlen Bakanı Tansu Çiller, DGM'dekı gözaltı sürelerinın azaltılacafiını belirtti. Çiller. hükümetin. Türkiye'dekı ınsan haklannı jvileştirmeve yönelık bir paket hazırladığını bildirdi. ,\\IC\R^ (Cumhuriyet Bürosu)- Baş- bakan Yanimıcısı ve Dışişlen Bakanı Tansu Çiller. Türkıye'dekı ışkence ıddı- alarının Dı^'et Güvenlik Mahkemele- rı'ndekı (DûM) 1? günlük gözaltı süre- sınden kavnakiandığmı belınerek RP- D\'P koalisvonunun bu siirey ı kısaltaca- Sını bildircli- Çiller. DGM'de bekleyen dosya sayısinm crıtılmesıne y önelik ola- rak bu mahkemelenn coğrafı dağılımla- nnın yenıdcn düzenleneceğını kaydede- rek Avrupa ülkelerınıntamamen kapatıl- maları yöııünde görüş bıldırdıklerı DGM'lenn sayılarının arttınlacağı mesa- jını verdi. Avrupa Bırhğının (AB) Türkıye'dekı ınsan hakları ve ışkence iddıalannı Tür- kiye'yi dışlamak ıçın bır bahane olarak kullanamayacağını anlatan Çiller. a Eğer ışkence iddialan nedeniyle ayıımaya de- vam ederlerse bunun bir tek anlamı var- dır: Kendikrini bir Hıristiyan kulübü ola- rak ilan ederter" dedi İslami görıişlü RP ıle koalısyon kura- rak Avrupa'da hayal kınklığı yaratan ve güvenılırlığıni kaybeden Dışişlen Baka- nı Çiller. hukümetın. Türkıye'dekı ınsan haklannı ıvıleştirmeye yönelık bır paket hazırladığını bıldırdı. Çiller. bu paketın aşama aşama kamuoy una duy urulacağı- nı belirterek "Demokrasiferieniyiişleycn ülkelerdeki normlan. standartlan Türk halkınagetirmeyihedeniyoruz"dedı. Ç il- ler. şunları söyledi. "Hükümetimizinverdiği karar şudur; biz, gözaltı süresini indireceğiz. C.MLK (Ceza Muhakemeleri L'sulü Hakkında- ki Kanun) çerçevesinde. bunun indiğini biliyoruz. Ancak DG M nezdinde de dün- ya normlanna indireceğiz. Bu. kendi içe- risinde büyük bir olaydır. Buna büyük önem veriyoruz. Işkence iddialan buna bağlı olarak sürdürülmüştür. Gö/aitı sü- resi, bütün Avrupa'da, dünvada ve de- mokratik ülkelerdeki süreler çerçevesin- de düzeltilecektir. Bu. hükümetin uzlaş- mış olduğu bir noktadır. Adalet, İçişleri bakanlıklanveGenelkurmay çerçevesin- de istişaregündeme getirilmişve Dışişle- ri nezdinde bu çalışma tamamlannııştır. Dışişleri, insan haklan konusunda öncü- lük vapmaya ve nihai şeklegetirmeye ka- rarlıdır." 'DGlvrierin sa\isı arttırılacak' Tansu Çiller. gözaltı süresinınkisaltıl- masının yanı sıra DGM'lenn coğrafı da- ğıhmlannın da düzenleneceğinu böyle- ce dava dosyalarının da bekleme sürele- rinın ındinleceğını belirtti Dışişleri Ba- kanı'nın açık olarak ıfade etmemesıne karşın. gazetecılerın sorularını yanıtla- yan Dışişlen Bakanlığı Sözcüsü Büyükel- çi Omer Akbel. DG"M'lerın sayılarının arttınlacağını. ancak bu konudakı teknık çalışmalann henüz sonuçlanmadıöını kay- detti. Dosya sayılannın da azaltılmasınayö- nelik önlemlenn alındığını söy ley en Çil- ler. dosyaların adıl şekıİde de'ğış'ık mah- kemeler arasında dağıtılmasının gımdem- de olduğunu kavdettı. İlk kez verildi SaitSökmen TSE'li koreograf Haber Merkezi-Türkıye'de ilk kez bir koreografa Türk Standartlan Fnstitüsii (TSE)belgesıverildı.ünlüdansçıveko- reograf Sait Sökmen, meslek adını koru- mak ve müştenye güvence. kalıteli hız- met vermek adına (TSE) Türk Standart- lan Enstıtüsünden onav aldı. Sökmen. TSE'nın hizmet sektörüne belgevereceğınıöğrendıkten sonra yak- laşık I yıl süreylearaştırmayaptığın'ı be- lirtti. Sanatçının tüm çalışmalarının ya- zılı dokümanlan ve vıdeo kasetleri'iz- lendıkten son- ra TSE belgesi venlmesıne ka- rar verildi. Sa- it Sökmen'le birlikte bu sek- törde TSE bel- gesi verilecek öteki meslek- taşlannın da sa- hip olması sıe- reken standart- lar saptandı Türkiye"de ilk kez Saıt Sök- „ „ . „.., men'e verılen S a n a t > ' S a ı t Sökmen, bubelçenmşu TSE'li koreografbelge- ana kadar kım- s i . v l e görülüyor. seye venlmedıği belirtildi. Koreouraflık mesleğıhızmetveterlilik belgesi ahnabil- mesı ıçın gereklı maddeler şunlar: Devlet konsenatuvarı veya ona eşit bır kurumun bale ve dans bö'lümünu bi- tırmış olmak. Sahnede bale v e dans eser- lennde dans etmış olmak. Bale ve dans eserı sahnelemı, olmak. Sanattarıhı bıl- gısıne sahip olmak. TSE belgesi alabilmek için bunların yanı sıraevtetık.sahne. tiyatro. ınüzıkve edebıyat bılgısme de'sahip olmak gerekıyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle