27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
11EKİM1996CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Mumcu'ya sataşmaya tepki • A1VKARA (CumrıurKet Bıirosu) - Bombalı br suıkast sonucu karledılen >azamıızLğur Mumcu'nun ağabeyı Ceyhan Mumcu, Balıkesır Beİedıye Meclısı uyelernın yazarımıza yonelrıklen suçlamalan tıksınt y le karsıİadıgını bıldırdı Mumcu, dun yaptığı vazılı açıklamada "bastan aşağıya >alan, ıftıra ve hakaretlerle dolu" onergevı esef ve tıksıntı>le oğrendığını belırrerek L'ğur Mumcu nun kemalıst ıdeolojının savunucusu. Yunan ışgalme karşı Balıkesir'de yurutülen Redd-ı Ilhak \e Kuvayı Mıllıye savasanlannın mane\ ı mırasçısı olduğunu kaydettı Erdost toplatmaya itiraz edecek • ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - "Turkıye nın \enı Sevr e Zorlanması Odağında Lç Sıvas" adlı kıtabı Ankara Devlet Guvenlık Mahkemesj <DG\f) tarafından toplatılan >azar Muzaffer Ilhan Erdost. karara ıtıraz edeceğını soyledı Erdost kıtabında. Balkanlar'dan Çın Seddı'ne uzanan coğrafı alanda egemenlık kurmak amacıyla Turkıve'vı federal devletçıklere bolmeyı planla\an polıtıkalan te>hır etmeye çalıştığmı sov ledı Dilekçi, polisten OZUP dıledı • \NKARA (Cumhuriyet Burosu)- Kırmızı ışıkta geçtığı içın kendısını uvaran bavan trafık polısı Menekşe Balkan ı do\duğu belırtılen DSP Kastamonu Mılletvekıh \1 Hadı Dılekçı Menekse Balkan "dan tumpolıs örgutunden \ e kamuoyundan ozurdıledı Dılekçı dun yaptığı açıklamada "Esenboğa Ha\alımanı ndan Ankara ya gelırken bazı f>olıs memurlan ıle aramda ağır ve tıaksiz bır tahnkle karşılaşmam sonucunda. hâlâ kabul etmekte zorlandığım uzucu bır olay meydana geldı" dedı Güngör'den fstifalı protesto • A.NKARA (Cumhuri>et Burosu)- Adalet Bakanı Şev ket Kazan ı protesto ıçın ıstıfa edenlere bır de cezae\ ı muduru katıldı Geçen e>lul ayında yayımlanan I2"! kışılık surgun kararnamesıy le Batman Cezae\ ı Mudurluğu'ne tayın edılen eskı Bursa E Tıpı Cezaevı Muduru Nevzat Gungor Kazan a kızıp ıstıfa ettı Gungor'un Bursa E Tıpı Cezaev ı'nde vatan IBDA-C mılıtanlannın avukatlanyla tartıştığı ıçın Batman"a surgun edıldığı one suruldu Hızbullah taraftarlannın yoğun olduğu Batman a surgun edılmesinden rahatsızlık duvan Gungor'un kazan'ı protesto etmek amacıyla bakanlığa ıstıfasını sunduğu oğrenıldı Erbakan'a soru önepgeleri • HaberMerkezi-CHP Aydın Mılletvekılı Fatıh Atay, Başbakan Necmettın Erbakan ın yanitlaması ıstemıyle Turkıye Buyuk Mıllet Meclısı Başkanlığı'na soru onergelen \erdı Atav onergelerde şu sorulara yanıt verılmesını ıstedı "lstanbul Izmır Muğla \e Aydın'dakı tanhı ve tunstık alanların >ağmalanma kucağına atılmasında. ustelık kamudan alınıp ozel kışılere venlmesinde nasıl bırkamu yaran gozetılmıştır'1 Kuşadasi nda geçen ay yasanan sel felaketmden sonra y urttaşlarımız ıçın ne gıbı tedbırler ahnmıştır 1 Tans Pamuk Bırlığı yoııetıcılerıne pamuk fıyatlannın ^0 bın lıradan bır kurus fazla açıklarsanız sıze kaynak aktarmam dedığınız doğru mudur1 " Ankara, Erbakan'ın Libya gezisini açıkça eleştiren ABD'yi 'Yaptığımz müttefikliğe sığmıyor' diyerek uyardı Ehş poHtika masaya yatu-Jıyor• Cumhurbaşkanı Süleyman Demırerın yurtdışında şıkâyet etmekten özenle kaçındığı Başbakan Erbakan'ın. dış polıtıkada Türkıye'nın 'ıtiban \e çıkarlannı* zedeleme noktasına gelen u>gulamalan karşısında Ankara dış pohtıkavı masava >atırmaya hazırlanıvor LALE SARIİBRAHİMOĞLU ANKARA-Cumhuıba^kanı Suleyman Demirel ın kendisı Avrupadavken Afn- kada Lıbya skandalına neden olan Baş- bakan Necmettin Erbakan ı Batı \a sı- ka\ et etmekten ozenle kaçınmakla bırl ık- te. gelenekselTurkdıspolıtıkasjndamev- dana gelen sapmalar karşısındabırdeğer- lendırmetoplantisivapılmasıtahmatınıver- dığı oğrenıldı Erbakan ın Turkıye'nın "itibanveçıkarlannı" zedeleme noktası- na gelen \ urtdisi gezılenne dı>arıdan ge- len \e "çifte standarttaşıdığını" bıldırdı- ğı tepkılen aşm bulan Ankara NATO muttefıkı ABD \ı Turk Basbakanı nıba- sın \oluyla açıkça elestırmesınden dola- \ı u\ardı Demirel oncekı uun sona eren \e Er- bakan ın tartisrnalı ve skandaliarla dolu Iran Lzakdoğu \eardındanda Atnka'\a \aptıgı znaretlen dengeleme unsıırıı ta- si\an Itakazıvıretı sırasmda ba^ta Erba- kan lı olmak uzereteror Pkk \e ınsan hak- ları sorularına muhatap oldu Demirel gerek Turk gerekse ItaKan basını \e \et- kılılermm Turkı\e nın Avrupadan sapıp sapmadıgı volundakı sorulanna "Erba- kan'ın bağımsız bir ulkenin basbakanı nlarak istediği ulke\e gidebileceği \e bu- nun kimseye zarar vermediği" volunda vanıtverdı Ancak Demırel'ın dıplomat- lann de\ ımı\ le Turkıve nın "'itibannı \e çıkar)anni7edeleme" nokîaMnj gelen Er- bakan ın vurtdısı zı\aretlen karşısında dis polıtıkada lıderlerın nasıl hareket et- mesi gerektığı \egeleneksel polıtıkalann venıden altının çızıleceğı bırgenel değer- lendırme \apılmasmı ıstedığı oğrenıldı Konunun a\ sonuna doğru toplanmasi beklenen Mıllı Gu\en!ık Kıırulu nda da (MGK) ele alınacagı bıldırıldı Dı^ polı- tıkadeğerlendırmesi Erbakan ınherıkı- si dePkkteronıneaçık \egızlı destekve- ren Iran ve Lıb\a zıvaretlerınde Turkı- se'nın resmı polıtıkalarını vansitmaktan kaçınması \e bu ulkelerın Ankara \a vo- nelık dıısmanca polıtıkalara karsi bundan sonraızlenecekvontemleruzerındeodak- lanacak "Kah uşalar se> k edildi' Lıb>aLıderı Albav MuammerKadda- fi nın Turkıse ale\ htarı açıklamaları kar- sisında sessiz kalan Erbakan ABD \e Is- raıl gızh semslen CIA \e MOSSAD ı sııçlar konu^malar \ apmı^tı Lıb\a nın bu tutumuna karsı tepkısını Turkıve nın Lıbva Buvukelçisi Ateş Bal- kan'ı "danışmalar" ıçın gen çağırarak gosteren Ankara ancak muttefıkı ABD nın Dı^lerı Bakanlığı Sozcusu NicholasBurnsaracılığıyla Erbakan ı ba- sin yoluvla elestıren tutumuna da tepkı- siz kalmadı Ankara Turkıve'nın ABD Buvukelçı- M NüzhetKandemiraracılığiNİagınşım- debulunarak VVashıngton a "ikimütte- fîk ulkenin birbirini açıkça eleştirmesinin geleneğe u\nıadığııu" bıldırdı Ankara avrıea VVashıngton a teror lıstesıne aldı- ğı Surne \e Dı^ı^lerı Bakanı Warren Christopher ı gonderdığı sırada İran'ın $anı havaalanına Katvu^a roketlennın se\kı\atına basladığını da anımsattı Lst duze\ bır Dıyslerı Bakanlığı \et- kılısı Cumhunyet"e şu gonıslerı dıle ge- tırdı "Sa>ın Christopher.>aza>lannda sık sık Şam'a gitti. Kendisi oradav ken İran Suri- ye'ye, Lübnan'daki HizbuJlah kamplann- da kullanılan Kat> uşa roketlenni se> k et- meye başladı \e ÂBD de bunu bili>ordu. ABD, eğer Suri\e'nin terorü destekleme- sıne tepki \eri\orsa, o zaman Şam'a gıt- memesi gerekirdi." Lıbva'nınTurkı\eBu>ukelı,ı>ı Abdül- hamit El Atraş ın da Erbakan'ın geçen hafta Afrıka turu çerçe\e»ınde Lıb\a"va vaptığı zıyaret nedenıvle gıttığı ulkesın- den henuz donmedtğı belırtıldı El At- raş"ın. Turkıve'nın Ates Balkan ıle y apa- cağı danısmalarsonrası ızleveceğı polıtı- kavagoreLıbva'nıngostereceğıtepkıı,er- çevesınde hareket edeceğı belınıldı ÇYDD, laiklik karşıtı eğilimleri engellemek için emekli öğretmenleri gönüllü öğretmenliğe çağırdı Eınekli öğretmenler yeniden göreve koşuyor İstanbul Haber Senisi- Çağdai>a>amı Destekleme Derneğı (Ç>DD) "oğret- men açığını kapatmak >e eği- timdeki laiklik karşıtı eğilim- leri engellemek amacı>la" emekli ogretmenlerı "gonül- lü öğretmenlik'" yapmaları ıçınbırarayagetırdı Ç\ DD Gene) Ba^kanı Prof DrTiır- kanSaylan. "Gelin arkadaş- lar, gizil (gizli) giıcümıtzu öl- çelim ve ölene kadar bu ülke için bir şeyler vapalım. Tür- kive( umhuriyeti'nehâlâko- vacak tuğlalanmız \ar~ de- dı Ç \ DD emekli oğretmen- len yenıde!) okuilarda go- rev y apmay a çağırmak ama- cıyla dun Pera Palas Ote- lı'nde bır sohbet toplantısı duzenledı Toplantıda konu- şan Ç\ DD Genel Baskanı Prof Dr Turkan Sav lan Tur- kıye'deeğıtımıngıderek Ata- turkçu. çağda^ ve laık ozel- lıklerınden uzaklaştırılma\a ba>Iadığmı belırterek ~Dö- vünerekahlavıpvahlavarak hiçbiryere\arama>ız.Bura- da birarava gelip. bir-iki ta- ne de olsa çağdaş oğretmeni eğitimi/e yeniden ka/andı- rabilirsek bu, de\ amı için bir örnekolacaktır'" Çağdaş ^aşatnı Destekleme Derneği. emekli öğretmenleri, yeniden okullaıda «OJC\ >apmay a çağırmak amacıvla bir sohbet toplanrısı düzenledi. (Fotoğraflar KADER TLGL A) tu Basjattıklan proıey le emekli oğretmen- len. oturduklan bolgelerdekı okuilarda ye- niden gorev lendırmek ıstedıklerını kav- deden Say lan. artık valnızolmadıklannı ve eğıtım ıçın bırlıkte guzel >evler vapacak- larını soyledı Say lan >ovle konu^tıı 14 Bu çok rinemli bir proje. Bugiın eği- timde yeni bir seferberlik başlatıyoruz. Okur\a/arolmayanyu7de40"ayakınka- dın, yuzde 25'e yakın da erkeğin olduğu bir ûlkedeyaşıyoruz. l'lkemi/deeğitim karan- lıL gerici guçlerin eline teslim ediliy or. Turk kadını Afganistan'daki kadınlar gibi ya- şatılmak isteniyor. Bi/ artık yalnı/ olnıadı- ğımızıanh\oruz.TurkiyeCumhuriyeti'ne hâlâ koyacak bir tuğlamız olduğuna ina- nıyoruz. Si/deıı. bundan once olduğu gibi. bundan sonra da yeni tuğlaları Cumhuri- yetimize yerleştirmenizi isn'yoruz." Toplantıda konu^an (, \ DD Genel Mer- kez S onetım kurulu Lyesı Pıot DrJale Baysaldadınkurumu ıle çjğdas eğıtım ara- sında açık bır ay rılık olduğunu belırterek Turkıve'de son y ıllarda v asanan olumsuz- lukların eğıtımde ba^an gosterılememesın- den ka\naklandığını soyledı Toplantıva katılan ba?ı emekli oğret- menlerın projeyle ılgılı goruslerı ozetle Mustafa Karaköse: Ataturkçu bır der- nek olan Ç\ DD'nın egıtımle ılgılı çaJı>- malarıııda bızım de katkııııız olnıasını ıs- tedığım ıçın bu projeve katıldım Şıiknj K.oç: Tam da Ataturkçuluğe ıhtı- \aç olduğu bır donemdevız Eğıtımde Ata- turkçuluğe sahıp çıkmazsak karanlık guç- ler sahıp çıkaeaktır Necla Du\arcı: 44 \ıllık oğretmenım Mesleğunı çoksevıyorum C VDD'nınbu çalısmasina kdtkıda bıılunmak ıstedım Eğıtımın şu andakı durumu çok kotu lmam hatıp okulLırı çoğaldı >S yıllık tenıel eğı- tım vuruıluge konmadı Erol Erdoğmuş: Eğıtımdekı şerıatçı or- gutlenmeTurkıye yı karanlığagotunıyor Ç"V DD laık yasamı desteklıyor Ben de (, ^ DD nın çağdjs. eğıtını proıesınde pay ıma du^enı yapacağım Necmettin Erbakan Afrika gezisiyle ilgili eleştirileri İcraatın İçinden' programıyla yanıtladı Başbal^an çarpıtmaya devam ediyorA.NK.AR.A (Cumhuriyet Burosu) - Basba- kan Necmenin Erbakan Lıb\a gezisının ar- dından vay ımlanan ortak basın bıldıriMndeyer almamasina kar>ın Lıbv a hukumetının PKJs. v ı teror orgutu olarak kabul ettığı volundakı ıd dıasını vıneledı Erbakan Lıbva zıvaretınde yasanan olav ların benzerının Cumhurba^ka- nı Süleyman Demirel'ın Italva gezısınde va- şandığını ılerı surerken "yaygara" olaıak nı- telendırdıgı elestırılerde "çıfte standarth" davranıldığını savundu Erbakan Atrıka gezisine yonelık ele^tırı- len dun telev ızvonlarda kendı donemınde ılk kez y av ımlanan "İcraann İçinden" programın- da yanıtlamaya çalısırken C umhuıbaskanı Demırel'eyanıthakkıdoğurdu Erbakan Ital- ya zıvaretı oncekı gun sona eren Demirel ın PkFv bavrakları ıle kar^ılandığını savunarak sunları sov ledı "\e işte daha dun İtaha se- yahati esnasında bazı İtalyan nıillervckilltn- nin kendisini PKK bay rağı ile karşılamaları \e Italva Cumhurbaşka- nı'nın 'kurt \e Turk halk- ları diye yaptığı hitaplar karşısırida Sayın Cumhur- başkanımızın tutumu uze- rine. bu çevreler, Savın Cumhurbaşkanımız Italy in mılletvekılleıı \e Cumh'ur- ba^kanı ıie kavga ederek ıplen kopararak sevahatını yarıda bırakıp Turkıye ve donmelıdır Llusal onuru- muzkınlmıstır diyeyayga- ra kopardılar mı?" Erbakan kendısıne tepki gosterılırken Demırel den beıızer sev ler ıstenmemesı- nı "çifte standart" olarak degerlendınrken benzeruv- gulamalartn savmakla sona ermeyeceğnn ılen surdu Er- bakan "Bizbunlan'aslabu çev relenn sov ledıklen vapıl- malıdır diye değil, bilakis hiçbir zaman yapılmaması gerektiğıni açıklamak için soyluyoruz" gorusunu dıle getırdı Erbakan Lıbva ıle Turkı- ve arasındakı ortak basın bıldınsinde ver almamasina karsın kaddafı nın Pkk v ı teronst orgut olarak ılan et- tığını savunmayı surdure- rek "Lib%a. bununla kalmamış. Turkiye ıle birlikte ortak bir program çerçevesinde mu- cadele edeceğini resmi ortak. bildiriyle kabul veilanetmıştir" dedı Eıbakan kaddatı nın çadırında duzenle- nen basın toplantisindd Lıbva lıderının suç- lanularına gereklı vanıtın verıldığını kanıt- lamak ıçın ba>.ın toplantısında kendı konus- masinı iı,eren goruııtulen de aktardı Bovie- cebazı çev relenn gızledıgı geıçeklerı belge- lerıv le ortav a kovduğunu one suren Erbakan "Nanlış Tıkirler duzeltılmiş. gerçekler ortaya konulmuş \e kardeş bir ulke. PK.K terorune karşı birlikte mucadele edecek noktaya geti- rilmıştir. İşte Libya seyahatinın en başarılı yonkrinden birisi budur" gorusunu sav undu Turkıve nın Lıbva Pakistan veva\1alez\a'va kendı goruslerını \e geıçeklennı anlatmak ı>,ın ne vaptığını soran Erbakan "Koskoca- man birhiç" dedı Erbakan \1EDT\ vetre- kans sağlavan ABD ıle Tuıkıve alevhıne ka raralan Av rupa Parla'nentosu nudaelestue- ıek "Sadecebuçevrelentanıtmak\ebunla- nn ne denli hatalı olduklarını belırtmek ve ikaz edip.keııdılerınegelerek.makulolma(annı>e akıllı bir şekilde millı menfaatlennııze v arar- lı da« ranışlara donmeleri içinyapıyoruz" dı- ve koıuıstu "Kopanlmak istenen ya\gara"nın ulusal ontırla ılgısı olmadığını ulusal onuıun duv- gulaıateslımolunarakkorunamavacagını sa- vunan Eıbakan " l lusalonur.davasına\ehis- lerine sahip olup yanlış hareket edenleri doğ- ru yola getırmekle korunur" dedı Eıbakan >unanıstan ın Pkk ve destegımn kanıtlan- masinakarjin Nunanıstan lasorunlaıınçozu- munun dıvalogla ara^tırıldıgını kavdederek bu polıtıkamn vennde bırtav ır olduğunu sov ledı Eıbakan "BizimLibya'dakihatalıgoruş- leri duzeltip onları bi/inıle beraber terorle programlı bir şekilde mucadele edecek hale getırmemiz, birkaç saatte gerçekleştirilmiş bir başarıdır. Ayı/ milletimİ7in 65 mılyon ev- ladı çok ıv i bilmektedir ki. bir av uç ınsandan L i b y a D ı ş i $ I e r i B a k a n l ı ğ ı n d a n n o t a 'Kaddafi'nin sözleri yanlış anlaşıldı' ANKARA (Cumhuriyet Burosu) - Başbakan Necmettin Erbakan'ın Lib- ya zıyaretı sırasmda. bağımsız bır Kurt dev letı özlemını dıle getıren \e PKK "mn bır rerororgutü oiduğunu ya- yımlanan ortak bıldtnye ulkesi adına koymamaktadırenen Mu- anımer Kaddaü'nın sozle- nmn yanlış anlaşıldığı ıle- rı suruîdü Turkıye'nm Trablus Buyukelçıst Ateş Balkan'ı kabul eden Baş- bakan \ardımcısı ve Dı- şişlen Bakanı TansuÇifler. "Bir çö! bedevtsinin bize söylcdiği şeylerle cumhu- riyet rarihimizin polirikasj- nı değiştirmeyiz'* dedı Kaddafi'nin Turkıye'yı hedef alan açıklamaları uzenne ülkede oluşan yoğun tepki nın ardmdan Lıbya Dışışlerı Bakanlığı. Turkıye'nm Trabfus Buyukelçılıgı Maslahatgüzan'na verdığı notada "Lib\a Hderi Kaddafi'nin r Kûrt ulu- su' konusundaki beyanlan vanlış an- bşıhnışnr''denıldı "Libya lideri Kad- dafi. diğer nıillerlfr ve halkiar gibi ba- rtş içinde yaşamaya hakkı olan kurt milletinden sözetti" goruşune yer ve- rılen notada. Kaddafı'nın. kay nağı ne • Lıbya Dışışlerı Bakanlıgf nea Turkıye'nm Trablus Büyükelçıhğı Maslahatgüzan'na bır nota \enlerek "Lıbya iıderı Kaddaff mn kurt ulusu konusundaki beyanlan yanhş anlaşilmıştır" denıldı Başbakan Tansu Çıller. "Bır çol bedevısının bize söyledığı ^eylerle cumhuriyet tanhımızın polıtıkasını değiştırmey ız" dedı olursa olsun her turltı terorü kınadığı savunuldu Lıbya ıle Turkıye arasın- dakı tanhedayanan "mümtazbiriliş- ki" olduğu belırtılen notada. "Türk de\ietinin butünluğune \e egemenli- ğine yonelik bir çağrının mantıklı oJ- mayacağı açıktır" gorusune yer \ enl- dı Dışışlerı Bakanlığı yetkılılen. no- tanın bakanlık tarafından her yonüy- le değeriendınldığmı bıldırdıler Knzın ardmdan geçıcı olarak gen çağnlan Turkıye'nm Trablus Buyü- kelçısı Ateş Balkan'ı kabuî eden Çıl- ler. Balkan'dan bılgı ala- caklarını soyledı Turkle- nn tanh boyunca ıdare et- tığı toprak parçasından 35 dev let çıktığını belırten Çıl- ler "Libyabuniardanbirta- nesidir. Açıkça söyluyonım. Bir çöl bedevisinin. bize söy- fediği şey lerlebizne cumhu- riyet tarihimi/in ne poiitikiv- sını ne de bu ulkenin birli- ği \e bfitunlûğü konusunda herhangi bir değişikliği gundeme getirir veya ta\iz\'eririz'"dedı Çıller Trablus Bu- yıikelçısı'nm gerı çağnlmasıyla, Lıb- ya hukumetının "yaptıklanyanljşıdü- zeitenbazıaçıklamalar" yaptığinı soy- ledı mey dana «elen bu malum çev reler. hem suç- lu hem guıju durumdadır" dedı Eıbakan Misiı dakı karsılamada ve uğur- lamada bav rak asılmamasinın bu ulkenin ken- dı protokol kuralı olduğunu sav undu Erba- kan \enı ekonomık kavnak paketlerının ha- zırlanacagınıbelırterek hedeflennın 1997vı- lı butçesinı denklestımıek \e devletı yüksek faızlerle borç alan bır gıdısattan kurtarmak olduğunu soyledı Erbakan dıs odemeler dengesını de mutlaka vozumekavu^tuıaLaklarını sovledı Erbakan konusmasinın sonunda hukumet ortağı D\ P Genel Baskanı Tansu Çiller'e tesekkur ettı EceM't: Kendini zorla da\et ettirdi DSP İıderı Bulent Ecevit dun Erbakan ın telev ızvonlarda vay ımlanan "lcraatın İçin- den" progıanıındakı konusmasını AT\ nın uinlı vavınınakatılarak vanıtiadı Erbakan'm Atrıka ge7isını Dışışlerı Bakanlığı burokrat- hrının \e TBMM'de bulunan sıvası partıle- rın uvarıianna karsın gerçek- lestırdığını anınisatan Ecevit "Erbakan. kendini zorla da- vetettiriyor.Gelmediyen ulke- lere bile gidiyor" dedı kadda- tı nın Turkıve ve vonelık ze- hır zemberek sozler sarf ettı- gını vurgulayan Etevıt sunla- rı sov ledı "PKK'veoradada sahip çıkh. Bu sozieriniy umu- şatması volunda telkinde bulu- nulmadan Erbakan'ın oraya Turkiy e Basbakanı olarak git- mesibirhataydı.kaddafL Tuı- kıve Cumhunyetf nın tanhı Turk mılletının tanhı ıçınde veralmıvor diyor. Neden ce- \ap vermiyor? Erbakan bazı onemli goruşmeleri milletten saklıvor." Cumhurbaşkanı Demirel 'Her sabah yeni kurallar koymak gereksiz' aALIKESİR(AA)-Cum- hurbaskanı Süleyman De- mirel herkesın her gun sa- bah kalkıp kendılığınden ye- ni kurallar kovmasına veva her gun yeni aray ışlar ıçın- de olmasına gerek bulıın- madığını belırterek "Boyle yaparsanız. milletle de\let arasındaki mukavele olan anayasayı bir kenara koy up diışunurseniz de\let \e re- jinı inançsızlığı olacaktır ki. bu takdirde kendimize, ge- leceğimize olan guveni kay- bederiz" dedı C umhurbaş- kanı Demirel BalıkesirSa- nayıOdası nca 19%yılmın başarılı sanay ıcı ve ışadam- larının odulİendırıldığı to- rende konus.tu Son zaman- lardayaptığı konus,maların- da Turkıye'nm demokrası \e laiklik konusundaki sı- kıntılarının aşılacağı goru- sunu ışlemeye ozen gosteren ve bu kon uda guv ence veren Demirel Balıkesır'dedeay- nı yonde mesajlar verdı Butun bu zemınlerde her- kesın ıstedığını soyleyebıl- dığıııı. hur ve serbestçe ko- nuşulabıldığını ıtade eden Cumhurbaşkanı, bunu de- mokrasının erdemı olarak nıteledı Turkıye nın çoğulcu de- mokrasıvı yuruten bır ulke olduğunu sıvası ıktıdarla- rınonem taşıdığını amaher şey olmadıklarını belırten Cumhurbaşkanı sımdı sı- y ası ıktıdarla ekonomık ge- lışmenın bağlantısınıngıde- rek kesılmesıne çalışıldığı- nı bıldırdı Cumhurbaşka- nı Demirel resmı olarak zı- varet ettığı Italya yı ornek \ enrken de 50 y a da 55 kez ıktıdar değıştıren bu ulke- nin alternatıf aramamasmı ovdu Demirel "Bozuldu- lar. gittiler, hep yine mesele- yi halka çozdurduler. Şinıdi dunyada kalkınmışlık sıra- sında 7. ulke oldular. Orası bir refah ulkesi. Bunun tenıe- linde demokrasıy e ınançya- üyor"dıye koıuıstu Turkı- ye nın her ^eye rağmen de- mokratık kurallara sahıp bır ulke olduğunu bunları ko- lay gelıstıremedığını ancak her şeye rağmen bıranava- sa ulkesi olmavı ba^ardığı nı kaydeden Demirel ana- y asanın de\ let ıle halkın ara- sındakı mukdveleanlcimına geldığını bıldırdı Demirel sozlerını şovle surdurdu "Herkesın her gun sabahle- \in kendılığınden yeni ku- rallar koy rnasına gerek vok- tur. Herkesin her gun venı aray ışlar içindeolmasına dJ gerek yoktur. Millet ıle de\- letin arasındakı mukavcle- yi. yani anayasayı bir kena- ra koyup düşunmeve kal- karsak. bu devlete ve rejime ınançsızlık olacaktır ki. bu takdirde kendimize \e gele- ceğimizeolanguvenı kaybe- deıiz. İşte kalkınmanın en korktuğu ortam budur. Boy - le olursa, başkalan da bize olan guvenlerinı kaybeder- ler. Tiırkive'de kurumlar \ e kurallar vardır. kurumla- nn daha ivı işlemesi istene- bilir. Kurallar içinde aksa- yanlar varsa duzeltilebilir. Ama hepsini bir gelişme için- de duşunmemiz la/ıın. Her şeyi kaldır. yerine venilerini koy biçıminde değil." Polisin cifte standardı Şeriatçıya hoşgörü öğrenciye dayak İstanbul Haber Senisi - Istanbul'da bır lısede alter- natıfaçılışyapmakıçıntop- lanan oğrencılere mudaha- le edıp 10 kışıyı doverek gozaltınaalanpolıs L'sku- dar Imam-Hatıp Lısesı'nde gorev lı oğretmenın "dine hakaret ettiği" gerekçesıy - le şenat lehıne slogan ata- rak vuruven 100 kışılık gru- ba mudahale etmedı Ls- kudar Imam-Hatıp Lıse- sı'nde gorev lı Se\il Aydo- ğan adlı felsefe oğretme- nım n "derste din aley htan sozler soylediği ve Kuranı Kerim'i yere attığı" şek- lınde şerıatçı Akıt gazete- sınde y er alan haber v e pro- testo gosterısi yapılması ıçın yapılan duyuru uzen- ne yaklaşik 100 kışılık bır topluluk dun oğie saatle- rınde okul onunde toplan- dı "İslama uzanan elieri kıracağız" şeklınde slogan atarak tekbır getıren gos- terıcıler dıne hakaret ettı- ğı ıddıa edılen oğretmenın kendılennden ozurdıleme- sını ıstedıler Aralarında kadınlann da olduğu \e uzerınde Arap- ça yazılı yeşil bayrakla yu- nıyuşe geçen aruba polıs mudahale etmedı Gosten- cıler yumyuşun sonunda oturarak "islama saldıran- lara karşı mucadele" ye- mını ettıkten sonra dağıidı Olaydan sonra L'skudar Imam-Hatıp Lısesı Mudu- ru AhmetGunsur gazete- dekı habenn doğru olmadı- ğını soyledı Oğretmenın derste kullandığı felsef ı te- rımlerınbazı oğrencı ler ta- rafından vanlış anlaşıldığı- nı belırten Gunsur oğret- men Sevıl Aydoğan hak- kında ıdarı soruşturma aça- caklannı bıldırdı Esenler'deçocuğa cop Aynı saatlerde ise Esen- ler de 60 kışılık oğrencı gru- bunun alternatıf açıliş amaçlı gosterı yapmasına Çevık Kuvvetekıplerı ızın \ ermedı Karabayır'da bulunan Amıral \ehbı Zıya Domer Lısesı'nın bahçesmdetop- lanan Demokratık Lıselı- ler Bırlığı (DLB)uyesı yak- lasik 60 oğrencıden oluşan grup turkulereşlığındeha- laylarçekmeyebasladı Bu sırada lıse çev resinde genış guvenlık onlemı alan ve gostencılere copla mudaha- le eden polıs 10 kışıyı doverek szozaltına aldı DEVREN KIRALIK KİTABEVİ&SAHAF İngılızce, Turkçe ve Osmanlıca kültür, sanat, tarıh ve araştırma kıtapları, dergı ve afışler, 35 m 2 Moda Sineması Pasajı No: 38-39 KADIKÖY Tel: (0216) 3473313-337 ^î 53
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle