25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
-11 EKfN11996 CUWA CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Ana teması hav van se>gist olan film. küçüklere olduğu kadar buvuklerede neşe- li dakikalar vaşaıacak. Dört ayaklı Beethoven Çizgi roman karakterlerinin sinemada boy gösteren örneklerinden Savaşçı ve hırçm bir dişi MIRATOZER Çızgı roman karakterlerı- nın sınema\la ılışkısı nere- devse Mnema tarıhıvle \a- şıttır Sınemanın ılk vılla- nndan başjavarak Batı'nın "comic strips" dedığı çız- gı bantlar \a da çızgı ro- manlar beyazperdedeçeşıt- lı kereler bov go^erdıler "Ella Cinders". "Skip- p>", "Joe Palooka"*, "L'iJ Abner- Hoş \le- mo", "Popeve-Temel Re- is", "Jungle Jim". "Mo- desty Blaise". "Batman", "Superman", "Barbarel- la", "Mandrake", "Flash Gordon", "Buck Rogers", "Dick Tracj", "Hulk". "Lucky Luke- Red Kit", "Judge Dredd"' gıbı çızgı roman kardkrerlerı savisiz kereler sınemavla ıç n,e oldular Turkıvede de "Tar- kan". "Kara Murat". "Karaoğlan" gıbı kahra- manlar sınemadakı verlerı- nı buldular "Tank Girl" de "comic strip" geleneğının bır par- çası Alan Martin ve Ja- ıtıie Hev*letf ın varartığı bu karakter. geleceğın dunva- Miida erkek egemenlığını tanımavan. savaşçı ve ala- bıldığıne "hırçın" bır ka- dın "Freddy's Dead: The Final Nightmare- Fred- CINE5 21 15 KanalD20 20 Afacan Köpek Eeetfıoven - Beethoven / Yonetmen Bnan Levant / Oyuncular: Charles Grodin, Bonn e Hunt, Dean Jones, Oliver Platt, Stanley Tuccı / 1992 ABD, 87dk. T\ Ser\isi - Beetho^en **5. Senfoni"nın başında- kı unlu dtort nota ıçn "Ka- der kapı.vı işte bövle ça- lar" dernış Ama "bizim Beethoven". \ewtjnlann evıne kapıvı çalmadan gı- rip verleîjivor "Bizım Be- ethoven""' dedığjmız, St Bernard cınsı bır kopek Fılmın başında henuz bır yavruyken satışa çıkanldı- ğı mağaza hırsızlar tarafın- dan sovulunca. bu kuçuk kopek yav rusu kaçıv or \ e bır gecevı dışanda geçır- dıkten sonra ıslak. kırlı ve kokmuş bır halde \ewton- 'Kaddafi darbesi' TV Ser>isi - Ali Kırca'iın sunduğu "Shaset Mevdanı* •"Tıirk dış politikasında Kaddafi darbesi" konu başlığmı ta>ı\cr Başbakjn Necmeltin Erbakan "ın olavlı Afnka gezisinın yol açtığı sorunlar bunun ıç sivasete vanstıraMnın ele alınacağı vapımda, •'Erbakan'ın Afrika gezisi dö'nüşıi >aptığı açıklamalar veterli mi". "Kaddafi'vegerekli \anıf neden verılemedi", **Batı. bu gezileri nasıl değerlendirivor" gıbı sorulara vanıtlararanacak Programa bu gezıve vatılan gazetecıler. partı vetkılılerı ve ışadamlarından olj^an hevetle. bu hevet dışından polıtıkacılar. üazetec ler ve \atandaşlar da katılacaklar (at\\ 22.40). fstanbul belgeseli TV Servisi - Sunuculuğunu O\a Birgul'un danışmanlığını Suna> Akın'ın ustlendtğı "Stud>o İstanbuT'a bu hafta vönetmen Süha Arın konuk oluyor Annın vonettığı \e Istanbul'u konu edınen '"Altın Kent" adlı bırbelgeseldengoaıntulenn vavımfanacağı vapımın bır dıâer belueselı ıse altın madenınm tanh ıçındekı onemı laca,k (TRT2, 2030). ların kuçuk ev ıne. açık bul- duğu kapıdan dalıvor Anne. baba \e uç çocuk- tan olu^an \eutonlar. sıra- dan bır Amerıkan aılesidır Ne var kı baba George Neuton ha->talıkderecesın- de kopek duşmanıdır Bu nedenle. ev ın ıçınde eocuk- lar taratından bulıınan ku- çuk kopek >avrmu. her ne kadar burun şınnlığıv le on- ların kalbını çalsa da '"ba- ba" bırengellekar^ı kar^ı- vagelmı^olur Sonuçtabıt- meven ısrarlar. valvarmalar ve "Biz besleriz...". •"Biz > iirü> iışe çıkarırız.." soz- len karşısında ••baba" etı- gelı de a^ılır ve bu mınık >avru. Beethovenadıvlaaı- İevekatılır Ancakbuenık. cınsının de hakkını verıp ^oyle 90 kılo kadar ağırlı- ğında ın bır kopeğe donu- şunce. ev hepbine dar gel- meveba!;lar Artıkevıntek hâkımı vardır Beeıhoven S)iicmddd msanların ko- peklerle ılı^kılerını ışleyen pek çok fılm vapıldı Vıne bır St Bernard'ın. onalığı kan golune çe\ ırdıgı "Cu- jo"gıbı filmlerı savmazsak bunların çûğu "sevim- Ifvapımlardır "Afacan Köpek Be<?tho\ en" * da ana tema olarak havvan -.evgı- sını i!)le>en bu Nevımlı va- pımlardan bırı Ozellıkle kuçuklenn zev kle ızlevece- ğı film, buvuklere de ne^e- lı dakıkalar vaşatacak \n- cak sınenia adına çok tazla >e> beklememek gerektığı- nı hemen hatırlatalım Tank Girl - Tank Gırl / Yonetmen Rachel Talalay / Senaryo Tedi Saraflan (Alan Martin ve Jamie Hevvlett'ın yarattığı çızgı romandan) / Goruntu Gale Tattersall / Muzık: Graeme Reve/I / Oyuncular Lori Petty, Ice-T, Naomi Watts, Don Harvey, Jeff Kober, Reg E. Cathey, Scott Coffey, Malcolm McDovvell, Stacy Linn Ramsovver, Ann Cusack, Brian Wimmer, Iggy Pop/ 1995 ABD yapımı. 104dakıka Lori Pett> *nin "kızgın' (nunctılugu ile >aşar kıiınan •Tank Girl' karakteri, erkeklerin dünvasında kadınların çıghgı olma>ı başarı\or. Tutkulara genı vurmak TIRHANGÜRKAN Zengın nı^anhsiv la se\ dıgı oğreimen ara^ında kalan bır kasaba delıkanlısının kınk sevda ovkusu Ömer Ka- \ur'un 1981de Selim Ile- ri'nm senarvosundan vonet- iıgı "Kırık Bir Aşk Hikâ»e- si". kımı ak->avan vonlerıne kar^ın saglanı ovku vapiM. anljiımı dı>aloglan.^e\reve ınsan ılı^kılen doğal dekor- dan kavnaklanan çarpıcı go- runtulerıv (e -.ınemamızın ba- >arılı urunlerınden bırı Ta:,- ra çevresmın baskıcı ve ver- le^ık ahlak kurallarının etkı- sıvle tutkulu ıkı ınsanın duv- gusal ama olanaksız ?>e\da ovkuNU ıçınde voredekı top- lunr>al gelı^melenn degerve tuıkularının da ele^iırı>»ı va- tnterstar 14 io! Kırık Bir Aşk Hikâyesi - Yonetmen Ömer Kavur / Oyuncular Kadir inanır, Hümeyra, Kâmuran Usluer, Özlem Onursal, Halil Ergün, Leyla Altın, Neriman Köksal, Nezihe Becerikli, Orhan Çağman, Güler Ökten, Orhan Aykanat, Muadelet Tibet /1981, Alfa Fılm yapımı pılıyor Avvalık Lhw'ne atanan edebıvat ogretmenı Av^el le (Hüme>ra). kasabanınkoklu aılelerınden vag tabııkjii sa- hıbının ıçkı ve kumarduşku- nu oğlıı Fuat (Kadir İnanır) arasinda bır ılı>kı olu^ur Içı- ne kapanık. suskun bır kı^ılı- gı olan Fuat. aılenın çıkar ılı>- kılen vuzunden \eııı zengın zevtınvağı tuccarı Recep Bev 'ın kızı Belüinlc (Ozlem Onursal) nı>anlanmak zo- runda kalmıştır AvsePe ılgı duvan resım ogretmenı Bed- rı Bev (Kâmuran l sluer) ın- tıhar eder Fuat la A^elara- >ındakı tutkulu ılı^kı gıderek alevlenır Gerek ekonomık. gerekse toresel nedenler \e ho>goru^uz aıle ba^kısj. Fu- at'ı Av>el'den koparıpalacak ve sevmedığı Belgın'le hak etmedığı bırva^ama surukle- vetektjr d>'nin Olümü: Son Kâ- büs" (1991) \e •'Ghost in the Machine- Makinedeki Ha\alet"le (1994) tanıdı- öımız kadın vonetmen Rac- hel Talalav'ın "Tank Girl"unun ovkusu "tanı- dık"gelebılır 2033 vılının dun>ası ar- tık bır çole donu^muştur Ke;>slee (McDowell) tara- fından vonetılen Su ve Enerjı Şırketı, su kavnakla- rının çoğunu elınde tutmak- tadır Kendı başlarına pom- pala>arak bu bulmava çalı- >an bır grup ınsansa çolde kuçuk bır komun olu^tur- mu>lardır Kesslee'nın adamları. bu komune saldı- nr ve kustahlıgıvla tanınan Tank Gırl'u (Pem) zor da olsa ele geçırırler Ancak onu zaptetmek alabıldığıne zordur V e beklenen ger- çekle^ır Tank Gırl, "bir tank marifetiyle" oradan kaçar Onunla bırlıkte bır jetle kaçan Jet Gırl'u (Watts)de>anına alarak Gorduğunuz gıbı o>ku- nun "can alıcı" noktaları pek >ok Ancak Tank Gırl un kışılığını. ozgurlu- ğunu "tultuklaHırma- \an"kadınlarla ozdeşleştı- rırsek daha derınlere ınınek mumkun olabılır Evet. Lo- ri Peftv nın "kızgın"o> urı- euluguvla va^ar kıiınan Tank Gırl karakteri. erkek- lerin dunvasında kadınların çıölığı olmavı başanvor Bır kadın vonetmenın varlığıvla bu tezın uzerınde "çekinmeden" gezuıen va- pım. bır "action" fllmının butun ozellıklerıne de sahıp olduğundan ızlenırken "sıkma>an" bır bıçemın ızını suruvor Ovuncuların "dağınık" pertormansları filmı bır mıktar zedelese de tazlaca rahatMZ edıcı deöıl "Fare surat" karakterınde rock dunvasının babalarından Iggy Pop'u ızlemekse ayn bır kevıt Sonuç olarak "Tank Girl"u "feminist sine- ma"nın >a da bılımkurgu sinemasinın bır urunu ola- rak goımek mumkun Ama her ıkısmı bırden tercıh et- mek daha dofiru olur sanınz 1İİM II . ^ » ' ı . " MERCEKLE BAKINCA 3MAHMUT T. ÖNGÖREN "Çakıl Taşı" TRT Haber Merkezı, topluma, habercılık derslerı vermeyı surduruyor Hem de TRT'n/n ılk donemle- rınden başlayıp 197O'lı yıllarda yavaş yavaş belırle- nen, 198O'lı yıllarda kemıkleşen ve artık 199O'lı yıl- larda da vazgeçılrnezmış sonucuna vanlan egrı buğ- ru, çarpık ve dolambaçlı habercılık anlayışı ve uy- gulamasıyla Takvımler 6 Ekım 1996'y( gosterıyor Erbakan, tartışmalı Lıbya gezısınde Kaddafi nın densızlıgı" ıle karşılaşmış Tum ozel televızyonlar saat 19 00 ve 19 30 haber bultenlerınde Kaddafi nın Erbakan ın yanında Turkıye'nın dış polıtıkasına çattığını, Israıl ıle askerı anlaşma yapmasını ve bu ulkeye su ver- mesını eleştırdıgını Turkıye de Kurtlere ezıyet" edılmesıne karşı çıktığını bıldırıyorlar Kaddafi bır de "Turkıye tarıhının Islam 'a dayandı- ğını, islam donemını çıkannca gerıye bır şey kalma- a'/ğ//i/"soylemış Aynıakşam, saat 20.00'dekı TRT televızyonunun en onemlı haber bultenını ızleyınce habercılığın na- sıl doruğa ulaştıgını gorduk Dığer televızyonlar, Kaddafı'nın soyledıklerının daha o gun Ankara da- kı tepkılerını de olabıldığınce genış vermeye çalış- tılar Muhalefet partılerı temsılcılerının Erbakan 'ın Lıbya lıderının sozlerı karşısındakı etkısızlığını eleş- tırmelerını goryntulu olarak hem de kendı seslerın- den yayımladıfar RP'lılenn bu eleştırılere verdıklerı gulunç yanıtlarla beraber TRT televızyonunu (TV 1) saat 20 00 de açtığı- mızda ıse ekranda yaklaşık ılk 23 dakıkayı Cumhur- başkanı Demirerın doldurduğunu gorduk Açılış to- renlerınde yaptığı konuşmalarla ve hatta bır gun sonra çıkacağı Italya gezisinın ayrıntılarıyla Derken ekrana Mrs Çiller geldı ve Turkıye'nın bır "çakıl taşı "nın bıle verılmeyeceğını ve bunun neden- lerını uzun uzun anlattı Boylece "çakıltaşlarımızın" ne denlı değerlı şeyler olduğunu bır kez daha anla- dık Bellı kı Mrs Çiller, bırılerıne yanıt verıyordu Bu yontemı, yanı o bırılerının yaptıkları suçlamalardan once onlara verılen yanıtları ılk sıralarda yayımlama- yı TRT Haber Merkezı 198O'lı yıllarda onemsemış ve gelıştırmıştı Ozellıkle ıktıdar- muhalefet çatışmala- rında TRT hep bu yola başvururdu Dıyelım kı mu- halefet ıktıdarı son derece sert bıçımde suçluyor TRT Haber Merkezı. once ıktıdarın yamtına yer ve- nr ve arkasından da muhalefetın sozlerme şoyle bır değınerek aklınca suçlamanın etkısını hafıfletırdı. Şımdı de once ıktıdarı kolluyor sonra da Kadda- fı'nın Turkıye'ye yonelttığı eleştırılere geçıyordu Ama tumune değıl TRT Haber Merkezı nın 6 ekımde saat 20 00'de yayımlanan haber bultenınde Kaddafı'nın salt Tur- kıye de yaşayan Kurtlere yapılan "ezıyet"le ılgılı soz- lerı vardı Dığer ağıreleştırıler, Erbakan'ın bu sozler karşısında duştuğu durum ve bu gıbı konularla ılgı- lı ayrıntılar ıse atlanmıştı Eğer 60 hatta 30 dakıka once ozel televızyonları ızlemedınızse Erbakan ın gezısınde neier olup bıttığını TRT'den oğrenmenız olanaksızdı islam donemı çıkarılınca Turkıye tarıhın- de gerıye bırşey kalmadığını ılerı suren Kaddafi nın bu sozlerme de yer vermeyen TRT habercılığınde, gerıye "çakıl taş/arı"ndan başka bır şey kalmadığı anlaşılıyordu Kaddafı'nın ve onun gıbı "İslam donemı çıkınca Turkıye tarıhınde gerıye bırşey kalmadığını ' ılerı su- renlerın okuması gereken bır kıtap Sami N. Ozer- dim, "Ataturk Devrımı Kronolojisı' (1918-1995). Çankaya Beledıyesı Yayınları, Ankara, 1996 KENT HABERLERI Ruhsal Travma Günleri • İstanbııl Haber Servisi - Turk Nöropsıkıyatrı Derneğı nın Lutfi Kırdar Lluslararası Kongre ve Sergı Merkezı'nde duzenledıjı ""Ruhsal Travma Gunlen" başladı Ruhsal Travma Gunlen 'nın açılı^ında konuşan Demek Ba^kanı Prof Dr Ozcan Koknel. îoplantının doğal vetoplumsal afetlerın ın^an uzerındeyarattıgı ruhsal tramvavı gozleronune sermek veçozum vollarıvla tedavı yontetnJerını tartı^mak amacıvla gerçekleştırıldığını bıldırdı Cinsel istisman • tstanbul Haber Senisi - htanbul Ünıversıtesı Tıp Fakultesı Psıkıvatrı Anabılım Dalı uzmanları tarafından yapılan bır araştırmayla genelev kadıniannın vuzde 90'ının çocukluk çağında cınsel ıstismara uğradığı belırlendı ÎL Istanbul Tıp Fakultesı Psikısatrı Anabılım Dalı uzmanlanndan Dr L fuk Sezgın. Dr /^ın Baral ve psikolog Melisa Farlev tarafından genelev de çalı^an 50 fahışe uzerınde vapılan ara^tırmanın sonuçları 'Ruhsal Travma Gunlen" kapsamında bır bıldırı halınde açıklandı Üsküdar'da cinayet • İstanbul Haber Senisi - Uskudar'da bır kışı. kendisıne hakaret eden kısjvı bıçaklavarak oldurdu L^kudar Balık Hah'nde mevdana gelen olavda Co^kun Karbuz (30) kendısıne sozle hakarette bulunan Metın Demırdogen'ı (35) vucudunun çe^ıtlı verlerınden biçakladı Ağır varalanan Demırdoğen. kaldırıldığı Havdarpa^a \umune HastaneM nde oldu Özlem Erkek davası • tstanbul Haber Senisi - DHKP C orgutune vardım veyatakhk ettığı one surulen Ozlem Erkek "ın >ar2ilanmasına devam edıldı istanbul 3 No'lu DGM'de görulen duruijma mahkeme hevetınce tanıkların dmlenılmesine devam edılmesı amacıvla ılerı bırtarıhe bı-akıldı 'Sigarayı bınaktırma' kursu • İstanbul Haber Servisi - Toraks Demeğı Sıgara ve Sailık Kolu tarafından bugun ve varın sıgaravı bıraktırma kursu duzenlenecek Gavrettepe'dekı Pak Holdıng bınasında gerçekle^ecek olan kursa. Avustraha \e\v South \\ales Cnıversıtesi nden Prof Dr Robvn R .hmond konu^macı olarak katılacak (\ieşe Erberk'e soruşturma • İstanbul Haber Servisi - Eskı Avrupa ve Turkıve gınelı Nes,e Erberk patent hakkı başka bır s,ırkette olan aınellık vansmasının adını kullandığı gerekçesıv le. îîaJvinda açılan soruşturma nedenıvle ıfade verd; Nes.e Enerk kendisinın organızator değıl varışmanın kceografı olduğunu sövleverek. arandığını gazeteierden os"endıgını belırttı SSK'de temsil tartışması • İstanbul Haber Servisi - DlSK Genel Sekreten Cenal Davsal. Turk-lş Genel Eğıtım Sekreterı Salıh Cnç'ın "SSK'de temsıl vetkisi" konusunda verdığı ienecı eleştırerek. "Bız demokrasıvı savunuvoruz ve ehıJ >lravan bır ba^ka orgute vekalet vermeyı kabul •tnvoruz" dedı Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde Dünya Ruh Sağlığı Günü toplantısı 'Toplumıııı yüzde 20'si ruhsal problemli' İstanbul Haber Servisi- Bakır- kov Ruh ve Sınır Hastalıkları Has- tanesi Başhekımı Dr Akif \ erimli. toplumun vuzde 20 sinın doğrudan doğruva te^his konulabılecek olçu- de ruhsal problemle karşı kar^ıva ol- duğunu bıldırdı \ erımlı. rub.Nal has- talıkların tedavisi konusjnda ıse "Diınva Ruh Sağlığı Günü'nde hastalıklara ıncı-cıncı hocalar'la derman bulmava "havır" divoruz" dedı Bakırkov Ruh ve Sınır Hastalık- ları HastaneM Ba$hekımı Dr Akıf V erımlı "Dun>a Ruh Sağlığı Gü- nıi" nedenıv le bırkaç sanatçıv la bır- lıkte Bakırkov Ruh ve Sınır Hasta- lıkları Hastanesf ndebırtoplantıdu- zenledı Toplumun genel sağlığını korumada ruh sağlığının ne kadar onemlı olduğunun v urgulandığı top- lantıda avrıca uvu^turucuvla muca- dele konusu da tartışjldı Toplantıda konu^an Başhekım Dr Akıf\ erımlı beden sağlığıolan fakat ruh sağlığı vennde olmavan ınsanların tam sağlıklı kabul edıle- meveceğını belırterek Turkıve'de her vuz kı>ıden bırının ^ızofrenıfı. bınnın zeka ozurlu. bırının ^aralı ol- duğunu ve bunaltı. karamsarlık. sı- kıntı. sebepsız ağrı çekme gıbı va- kınmalan olan kı^ılenn toplumun vuzde 1 l'ınıoluşturduğunuiovledi Herhangı bır ınsanın v as.amı bov un- ca depresvon geçırme ıhtımalının Bakırkov Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde. Dünva Ruh Sağlığı Günü nedeniyle bazı sa- natçıların da katıldığı bir toplantt düzenlendi. (Fotoğraf İPEK YEZDANI) Toplantıva ressam Sibel Ozka>- gısız ses sanatçisi Yeşim Salkım ve uyu^turucu bağımlıiarı>la ılgılı bır klıp çeken şarkıcı Barış da katıl- dı U> uşturucuv a karşı v enlebılecek mucadelede neler vapılabıleceğını tartışan >anatçılardaha sonra Alkol ve Nİadde Basımlılan Araştımıa ve Tedavı MerkeVndekı ( AM ATEM) hastaları zıvaret ederek hastalarla sohbet ertıler Tayyip Erdoğan 'Yolsuzluğun izini sürüyoruz vuzde 20 olduğunu bıldıren \ erım- İı "Ruh sağlığı insanlarla bu ka- dar ıç içevken. bızler hâlâ bu ko- nunun onemini kav rav abilmiş de- ğiliz" dıve konuştu Ruh sağlığını korumada pozıtıf bılımlerden vararlanılması gerektı- ğını vurgulavan verımlı 20001ı yıl- lara gırerken hastalıklara "inci-cin- ci" hocalarla derman bulmava çalış- manın bılımın gerçeğıvle bağda:?- madığını ve dını de amacından sap- tırdıöını sjv undu Toplumun ruh sağlığını koruma- da uvuşturueuvla mucadelenın onemlı verı olduğunu vurgulavan \ erımlı "Türkive'de ujuşfurucu kullananların oranının 8 ile 10 >ıl arasında Batılı ulkelerin oranları- nı vakalama ihtimali var. bunun olmaması için şimdiden çok ivi mücadele vermek gerek" dedı îıntürk davası • İstanbul Haber Senisi - kızıltoprak ta alacak nfeelesi vuzunden bır otoparka baskın vaparak 2 kışıyı laırduklerı ve bırkı^ıvı de varaladıklan gerekçesıvle aılarında dava açılan 3 sanığın vargılanmasina devam d dı Kadıköv Adlıvesı 1 Ağır Ceza Mahkemesı'nde ö"Jİen durusmava Şerafettın Canturk ve flhan Bulut a:ldı Mahkeme hevetı duruşmavı gorgu tanıklarmın înenılmesı amacıv la erteledı Tarihi hamam isyan ediyor Osmanlı dönemi mimari vapılarından biri olan hamamlar. güniımüzde de İstanbul'un önemli tarihi eserleri arasında >er alıvor. \\nı kulturel değere sahip oimasına karşın gerekli bakımı ve ilghi görmejen Bevazıt'taki Patrona Halil Hamamı ise kendi kaderine terk edilnıiş bulunuyor. Hemen hemen sadece gelir getiren hamamların restore edilerek korunduğu gtinümüz Istanbulu'nda böylesi bir vapıva girmek bile mumkun değil. Uuvarlarını otların kapladığı hamam. İstanbul Büvükşehir Beledivesi'nin Osmanlı\\a verdiği değerden henüz pavını alamamış gorunıivor. Hamama adı verilen Patrona Halil ise Osmanlı Tarihi açısından onemli bir ver tutuvor. Halil. bundan 266 >ıl once başlattığı isvanla dönemin sadrazamı Nevşehirli Darnat İbrahim Paşa'nın asılnıasına. 3. Ahmet'in tahttan indirilmesine ve Lale Devri'nin sona ermesine neden olmuştu. İsvan. hamamın bulunduğu yere çok vakın olan Kapalıçarşı'da başlami|tı. (Fotoğraf KUBILA^ TUNTLL) İstanbul Haber Servi- si - İstanbul Bu>ukşehır Beiedıve Başkanı Tayvip Erdoğan, "biivük bir yolsuzluk" dedığı ve a>- rıntısı hakkında bılgı ver- medığı konuvla ılgılı ola- rak "Şu anda iz süriivo- ruz" dedı Araştımıa ta- mamlandığında bunun ls- tanbul'u sevındırecek "bir mujde" olacağını belırten Erdoğan. gelışme- lerın ıvı olduğunu soy ledı Tayvıp Erdoğan'ın vol- suzluk ıddıası ıle ılgılı bıl- gı vermekten sureklı ka- çınması. gazetecıler ara- sında Turkıye gundemını değıştırme>e yonelık kuş- kusu varartı Tavvıp Erdoğan dun Hamburg ekonomı heyetı ıle bır goruşme >aptı Al- man hevetın zı\aret ama- cının ekonomık ıhşkılenn gelıştırılmesıne vonelık olduğu açıklandı Başkan Erdoğan. zıvaretten sonra bır sure once kendısı tara- fından ortava atılan "bu- >ük \olsuzluk" ıddıası ıle ılgılı olarak gazetecılenn sorularını vanıtladı "Vol- suzluk ıddıası ıle ılgılı bır haftadır aynntı vermeven Erdoğan şunlan soy ledı "Şu anda iz sürüvoruz. Neticelendirmem lazım. Olavın şu andaki belge- leri beni o neticeve doğ- ru gdtürüvor. \ e sağlık- lı bir ekiple üzerinde ça- lışıvorum. neticelendir- dikten sonra ve tabii bu tum İstanbul'umu/u se- vindireceğine inandığım bir mujde olacak. Şu an- daki gelişmeler güzel." Bır gazeteeıııın " \ ol- suzlıık sevindirci olur mu" •«orusunu voneltme- si uzerıne Erdoğan "İs- tanbul'un menfaatine olan bir gelişmevi getir- nıesi bakımından sevin- dirmez mi" dıve konuş- tu Tavvıp Erdoğan'ın bır haftadır vohuzluğun ne olduğunu açıklamaması gazetecıler arasında. Ttır- kıye gundemını değıştır- me>e vonelık olabıleceğı kuşkusunu vaıattı Erdo- ğan'ı }akından ızleven ga- zetecıler şuvorumları vap- tı "Araştırma vapılma- dan biıvuk bir volsuzluk olduğu nasıl iddia edile- bilir? Eğer araştırma \ a- pılmışsa bu neden şimdi açıklanmıvor? Kıiçuk çaplı bir volsuzluk. gıin- demi değiştirmek için şi- şirilmek mi istenivor?" İşçi çıkarmaya protesto Petrol-İş'ten Aygaz tüketmeme kampanyası İstanbul Haber Servi- si - Haramıdere. \ arımca ve Eskışehır'dekı Avgaz ışverlerınde sendıkal or- gutluluğu onleme amaeıv - la işten çıkarılmalann on- lenmesi ıçın " Ajgaz'ı tü- ketmeme kampanva- sı"na başlanacaeı bıldırıl- dı Turk-lş'ebağlı Petrol-tş Sendıkası Merkez Yone- tım Kurulu adına Gene! Orgutlenme ve Eğıtım Sekreten \ usuf Doğan ımzasıvla vapılan açıkla- mada, kımı sendıkalı ışçı- lerın gerekçe^ız ı^ten çıka- rıldıkları belırtıldı \vgaz ba>ılenndekı ı^veıenlerın avnı tutumlarını gosternıe- vedevametmelen halınde ışçılerın ışverlerını terk et- meme kararı alacaklarının v urgulandığı açıklamada, hıç kımseıun ışçılerın ana- vasal haklarını engelle>e- meveceğı kavdedıldı Açıklamada Avgaz'ın da Petrol-N'ın uç avdan ben surdurduğu "BP, Mobil veShell ürunlerini tüket- meme" kanıpanvasına dahıl edıleceöı bıldırıldı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle