25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 11 EKİM1996CUMA 18 SPOR Fransa yenilgisi moralleri bozarken Mustafa Denizli sistem arayışında olduklarmı söyledi vYIİIIİ takım bu değil'• Viustafa Denizli. "Mıllı takım bu değıl" derken, göre\ \erdıği bazı oyunculardan ıstedığı Tandımanı'alamadığıni vurguladı. Fransa karşısında ıyı o>nanıaya başlarken peşi sıra yenılen gollenn farklı yenılgıvı getirdığını savundu. ARİF KIZILS \LIN (A Mıllı Futbol Takınıımızhavasinı bu- lamadı 1<W8 Duına Kupası'nın e\ sahıbı Fransa"\a Parıi'te*4-ügıbı farklı bırskorla \enılen a\->ıldızlı ekıbımız. vakluşık 40 ma^Iık bıraradan \onra rarıhındekı en ağır mağlubıvetlerden bırını alırken. sergıledı- ğı futbol'la da grup eleme maçları oncesı tehlıke sm\ailen \erdı Sor olarak 18 Ka>ım 1992 tarıhınde İn- gıltere've Wemble\ Stadı'nda 4-0 venılen ve o tanhten bu >ana tam 3 bın 600 dakı- kadır4 farklı mağlubıvetalmavan ( A) Mıl- lı Futbol Takımınuzın Fıansa karsısındakı bozguııu futbol duınasında duş kırıklığı \a- ratırken teknık dııektor Mustafa Denizli, "Milli takım bu değü" dedı Sıstem aravışinda olduklarını sovleven Mustafa Denizli, gorev \erdığı bazı ovuıı- culardan iMedıgı •randımanr alamadığını \urguladı Fran^a karsı.sinda ı>ı o>namava başlar- ken pesı sıra >enılen gollenn farklı venıl- gı>ı getirdığını >a\ unan Denıziı. C umhıın- \et"e vaptığı açıklamada. "Artık futboleu- İarın a>akları >ere basmalı. Ö/el maç da ol- sa milli f'orma>la çıkılan her 90 dakikanın a> rı önemi vardır. Biz bunu idrak etmelit iz. İİk gı>lü biz atsa> dık sahadan değil farklı v e- nilgi, tek larkla bile mağlup a> rılmav abilir- Denizli kötüo\unu nedenivleikinci vanda İ nal"ıo\undan aldı. (Fotoâraf A A) dik. Ancak atamadığımız kolav golleri kale- mizde gördiik. Önlemlerimiz olacak~dedı 'Alınacak dersler var' 'uırdadonuştesorulanmızıyanıtlavan De- nızlı. San Manno ıle 10 kasımda oynanacak Dunva Kupası Grup Eleme maçının daha de- ğışik bırha\adage<,'eceğını sovlerken. "Oma- çı kazanmak. farklı ka/anmak /onında\ı/. Fransa »enilgisinden alınacak dersler var. Sis- tem denivoruz. Bulcnl'i liberoda.Celil ve l nal'ı orta alanda denedik. Bazı verleıtle değişiklik \apabiliriz. \ma asla umutsu/ değilim"dedı Artık milli takım K.ocaelispor'dakı gore\ ınden a_\ rılan Mus- tafa Denizli. jrtık tunı çalişma saatlerını mıl- lı takım ıçın harca\acağını da so\lerken. "7 gün 24 saat milli takımla birlikte olacağım" dı\e konuştu Fransa basını Transız gibikuvvetli' BRIKSEL (Cumhurivet) - Fransa - luıkıve arasinda ovnanan ozel maça Fransa nın en bu\ uk spoı gazetesi L Equ- ıpe geniş ver \erdı Gazete bırıncı >>a\ fadan "Maviler (Fransızlar). dort koşe oldu" başhğnla veıdıgı maç habeııne 3 taın sa\ta ajırdı L Fquıpe ara başhklardan bırınde"Turk gibi kuvvetli" aMsozunıı. "Fransız gibi kuvvetli** şeklındedeğı?tırerekkullandı \e Fransa Futbol Mıllı Takımı'nın en ıvı ouınuılarının Blanc ıle Deschampsoldu- ğunu belırttı L'Equıpe. ınaçta sergıledığı tutbol kar- şiMnda Fıansa L mıt Mıllı Takımı'nın da- hı Turk Mıllı lakımf nı rahatlıkia venebı- leceğını vazdı Gazete. Fransa'nın ise an- eak ıkıncı golu attıktan sonra ravınaotur- duğunu belırterek. lıbero \e orta sahanm Turk defansını delıp geçtıöını bıldırdı Fransa'nın en buv uk sivası gazetelerm- den Lıberatıon ıse~Önemsizkarşılaşma- da Fransızlarguzelo\nadı"ba5İıklı habe- rmde. yorum katıtiddan maçı anlattı Dı- ğer Fransız gazetelerı ıse maça ıç savfa- larda >er \erdı Fransızradvo \etele\ız\onları ıse 4 - O'lık galıbıvetı bırıncı lıaberolarak du- vtırdu Fransa Tuıkı\e kar>ısında aldığı galıbıvetle IW3 \ılından buvana '0 kar- sıla^masında2() galıbıveteula^tı \erakıp kalelere attığı gol savısinı 5S"e çıkardı Fransa. bu siırede sadece 11 ÜOI \edı FENERBAHÇE Menajer Göncüler Tank'a sahip çıktı HİLMİTL'Rlv\\ Fenerbahçe Menajen Zafer Göncüler, G Bırlığı'nde tek- nık dırektorluk vaptığı sırada oğrencısı olan futboicusu Ta- rık Daşgün'e sahıp çıkarak "Kcndisinc sure tanımak la- zım. Tank, Fenerbahçe"de he- nuz dort maç ust üste bile o>- nanıadı.()> nadığı maçlarda da başanlı oldu. diri kaldı. i\ i nıu- cadele erti. Tarık kendisine so- nuçta i\i bakı\or" dedı Genç fu'bolcunıın sezon ba- sından ben tesislerde kaldığı- nı. ozel \asantisina ozen gos- terdığını ıfade eden Gorıculer Tarık ın son gunlerde ıdınan- lardakı binırlı goruntusunu ıse psikoloıık gergınlığe bagladı Bu arada Fenerbahçe Futbol ^>ube Sorumlusu \efa Kutıik. pazar gunu kendı saha \e se- >ırcılerı onunde o\na>acakla- n Bursaspor maçı oneesinde tutbolculanna 'dikkatli olun" ınansinda bulundu Gordon Milne \onetımınde sezona ı\ ı ba^langıç >apan \e- sıl-Be>azlılarmson ıkıhaftada aldığı ıkı yenılgıv ı telafı etmek anıaLisla Fenerbahçe'nın kar- ^isma mutlak puan almak ıçın çıkacağını ka\deden Kuçuk. kendılerımn de lıgdekı hedef- lerının bellı olduğunu \ urgula- \arak ~Şampivonluk\anşında volumu/a de\am edebilmek için Bursaspor maçını da ka- zanmamız gerekijor. Kendi sa- hamızda o> na>acagımi7 maçta se\ircimizin desteği>le bu 90 dakika> ı da galibi>etle kapata- Tankçok ^ti^m. cağımtza inanı>orum. Ovun- cularımın aznıi \v formu bu- nun için \eterlidir" dedı Tayfun şoku ) bıleğındekı sakatlığı nukseden Fenerbalıçelı Ta\- fun'un en az bır hafta daha sa- halardan uzak kalacağı açıklan- dı Dun MR'ı çekılen Sarı - La- eıvertlı tutbolcuva 1 hattakesın istırahatvenldı Kulupdoktoru Asım Ba_\kan. Taytun'un ıd- manlara çıkmadan dmleneee- ğını \urgula>arak "Bu süre sonunda veniden kontrolden geçireceğiz. Durumu i> i olur- sa antrenmanlara çıkaraca- ğız" dedı Bu arada FBahçe Kulubu nun Aromel Kozmetık fırmasi ıleortakla^agerçekle^- tırdığı ozel partum \e deodo- rant " \ e \azık ki sadece Fe- nerbahçelileriçin"sloganı\la dun Fenerbahçe Sos\al Tesis- len'nde tanıtıldı Ote >andan Fenerbahçe nın golcu oyuncu- su Boliç. dun 25 vasına bastı Avrupa Süper Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimiz Fransız rakiplerine yenildi Efes ve Ulker bu kez üzdüler Pau Orthez: 80 - Efes: 78 H\KEMLER:Reıı\cn l ınnııık (hıııılj l4ı Ro^vrSiiıuurz ( 11- maınıi) 14) PAl ORTHEZ: Dıtlıeı Cudoıı (5ı Cıtnuleı (6r Rıgumk'cıu <X)5f> Thuın Gacloıınjl/ Bnni5) Dııho\ rtlH Fowe\tt>)4 Faııtlıoın <*)4 EFESPlLSEN: \uıımo\kı C>52 ka\u\e\ (4)X Pope t}> l fıık (5)2 Hmeuıı (5)10 Tanıer (4)H Volkan (4)K Mıııat (5ıl() Hı- dcncl (5) Alpa\ (5) İLK V ARI:5^-34 lEfcs lchmel 5 FAL L: L lıık (2~ 51) Cnnuleı ı55 55) PAl (Cumhurijet)- A\rupa Super Lıgı'ndekı dorduncu ma- çında Efes. Fransa'nın Pau Ort- hez takımına X0 - ^H şenıldı \e ıkıncı mağlubıyetını de almıs ol- du Paukentındeoynanannıaçın ılk \ansi oldukçaçekismelı geç- tı Ilk dakıkalarda kaı>ılıklı atılan basketler vardı Naumoski nın ıçerıv e \ erdığı paslar sonucu sa- \ı uretme\e ba^lavan Efes. ı\ı sa\unma saparak Fransızları durdurmavaçalıstılar llkvanda bunda başanlı oldular Pau Ort- hez takınıı ıse baskılı alan sa\ un- nıası \aparak Efes'ıosundandu- surmeye çalıstı Ilk şannın bıtı- nııne 50 sanıve kala ustunluı;u eie geçıren Efes de\reden 3^ - 34galıpa_\nldı İkıneı \an\a ılk \an\ı ustun kapamasına rağmen çok kotu basla\an Etes. ılk dakıkalarda u-t uste \edıği say ılarlayenık du- runıa duştu Bu dakıkadan sonra Naumoskı. Efes ı toparlamaya çalı^tı \esahadaayaktakdlabılen tekovuncuoldu Huseyinılepo- ta altından sa\ı bulmav j çalısan Efes. Pau Orthez takımında D. Gadouu'y u durduramadılar Maçın bıtımıne ıkı dakıka ka- la presle rakıbını boğmak ıste- ven Etes hucumda çoğalamadı \e 36 sa\ı>la o\na\an D Gado- uu'vu kılıtleyemevınce nıaçtan ""S - 80 mağlup ayrıldı Efes. 5 maçını Pekımdels- tanbul'dı Ispanvol Se\ ılla ıle o\- nasacak CSP Liıııoges: 84 - Ulker: 80 SALOV Lıınogvs HAKEMLER: Phılıppe Sclılıes\t'i (4lman\a) (41 Tızıano Zıııı- c ciıit llu (luıh a) (5) CSP LIMOGES:/7w;ımt,'(75,1 15 Bunalo <<S)2f> Otcus\n (5)9 \t Bahuı(4)2 lhı\(6)9 Foıit'(-f) Concen \s<> (5)*. Ghı\\ (6)11 DunUe\ (5)6 ÜLKER: Oıhtın (5)I<S Hanm(5)l<> AlıheçoMt, (5)4 Ruııkııı (6)21 Godfıcuil(5)l 1 Hahık(4)10 Toli>a (5) Senlaı (5)2.A\ım 3 4:ızl4)4 Uİ\ ARI: 54 - 41 (Lımoi>c\ lclıım) 5 FAL'L: Guıl/natl (T 11) Ruııkııı (.IS 52) LlHlÖGES (Cumhuriyet) - Ul- ker. ıkıncı mjğlubnetını Lınıo- ges'dan aldı A\ rupa Super Lıgı'nde- kı temsilcımız Fransa'da ovnadığı dorduncu nıaçinda guı,lu rakıbı Lı- moges'a 84- SOyenıldı O\una hızlı basla\jn Lımoges püta altından aldığı hucuııı rıbaund- larnla ılk dakıkalarda ustunluûunu hıssettırdi L Ikerspor'da Godfread \e Rankın ınerken faulalmalanTurun- cu - \e>ıllılcrın o\ un planını bozdu Orhun Harun \e Haluk un Kibetsız ^utlamla L'lkeı ınkottıovuııunaek- lemnceskoıun hakımı e\ sahıbı Lı- moges oldu l Iker sa\ unmasina zor anlarva^atan \e vuksek sa\ı \uzde- sı\leosna\an Bonato dunku ınaçın vıldızıvdı Ulker ılk \annin sonları- na doğru bıraz dırıldı. takat de\re\ı de s4 -41 mağlup bıtırdı 2 \anva da hızlı basiavan taraf Lımogesoldu IlkdakıkalardaLIker. adjm adama sa\ unmâ \ jparak Frjn- sizekıbınınskoryuzdesinıdusurme- \e çalı>tı Hucumda tanlı bır o>un sergılemevebasla\an Llker ozellık- le Orhun'la dı* ^utlardan sav ı bulma- \a basladı \i oyunun temposunu kontrol altına aldı Ulker maçın bıtı- mıne 5 dakıka kala farkı I sa\ ı\ a ın- dıVdı 77- "'t Bıtıme 3 dakıka kala karşılasmada ılk defa onegeçme fır- satı\akala\an Llker bunuOrhun la degerlendıremedı \e I ımoges'unbu maçtakı \ ıldızı Bonato tekrar sahne- ıe çıkaıak takımına Super I ıg'dekı ılk gjlıbnetını kazandırdı *<4 - 80 Llker s maçını I" 1 fckımde Istan- bul'da Maccabı Elıte ıleoynayacak BASKET YORUM/ \IIMKT M RT | siyah - Beyazlılar CSKA Moskova maçı için Rusya'ya gidiyor Hoşgeldin Yazısı Hoşgeldın Mahmut Uslu 1 10 yıl aradan sonra basketbol yaşamına gen donmene pek sevındık hepımız... Sevınmesıne sevındık de "vvoodo" ayı- nıne kurban olarak Aydın Örs'u seçmene pek an- lam veremedık doğrusu. Bıze ne senın antrenor- luk yaptığın devırde Aydın Ors basketbolcu ıdıy- se. Neyı kanıtlar bu'' Senın basketbolu daha ıyı bıl- dığını mı, yoksa basketbole ondan daha çok kat- kıda bulunduğunu mu? Sahı! Ne hakkın var senın televızyonlara çıkıp Ay- dın Ors'u eleştırmeye 7 Etmezse etmez A mıllı ta- kım antrenorluğunu kabul; bundan sana ne! Sevgılı Uslu; Sen bızlerden bırısın Yanı.. Sen bır amatorsun Ustelık.. Basketbolden yıllarca uzak kalmış, tuzunu kurutmak ıçın basketbol dışında bır yol tutmuşsun. Şımdı ortaya çıkıp basketbolu- muzun gozbebeğı bır profesyonele saldırıyor, onu "vatan haını" ılan etmeye çahşıyorsun Olacak şey mı bu? Hem sonra Turkıye' ye hızmetın tek olçu- su A mıllı takımı çalıştırmak mıdır sence? Saygıdeğer eskı antrenor Uslu! Senın basketbol- den ayrı kaldığın devrede basketbolde çok şey değıştı ama hızmet kavramında bır değışıkhk ol- duğunu sanmıyorum. Ercüment Sunter'e ve ona ızın veren Ulker'e sureklı teşekkur ederek Aydın'ı ve Efes'ı "hızmetten kaçmakla" suçlarken şoyle bır düşun ıstersen. Efes Pılsen de bır Turk takımıdır vebutakımıneldeettığı uluslararasıbaşarılarTür- kıyemızın hanesıne yazılır... Aydın'ın yetıştırdığı oyuncuların hepsı Turktur ve hepsı de bızım takım- larımızda oynarlar. Ayrıca. Umıt mıllı takımımız da Turkıye'yı temsıl eder ve o takımın formasında da ay yıldız vardır... Aydın Ors medenı davranmış ve Efes Pılsen'de- kı sorumlulukları ve Umıt mıllı takımındakı gorevı nedenıyle A mıllı takımı hakkıyla çalıştıramayaca- ğını bıldırmıştır. Ne var bunda eleştırılecek? Alkış- lamanızgerekır Ors'u... Bıryandan televızyona çı- kıp Turgay Demirel Federasyonu'nun basketbol- de devrım yaptığını, anlayışlan değıştırdığını sa- vunmak dığer yandan da eskı kafayı surdurup ken- dı devrınden ornek vermek çıfte standart değıl de nedır? Alışmışsınız beleş mıllı takım antrenorune. ahşmışsınız on ışı bır kışının uzerıne yuklemeye; çı- kıp konuşuyorsunuz. Basketbolde devrım profes- yonellığe geçış ıle olmuştur; basketbolde devrım sız yokken olmuştur beyım. Bırakın eskı gunlen yâd etmeyı... Ah, evet! Bılıyoruz! Sız eskıler pek buyuk adam- lardınız. Sızler bır yandan ışınızle gucunuzle uğra- şırken, dığer yandan da oyuncu yetıştınrdınız. Ve. . Bu aradakı boş zamanlarınızda. bayrak aşkıyla mıllı takımlarda gorev yapardınız .. Bılıyoruz ve sızlere saygı duyuyoruz ama sız de lütfen kabul edın; devır değıştı. "Dunku çocuklar" Efes Pılsen antrenorluğu, federasyon başkanlığı ve basketbol yorumculuğu yapıyorlar artık Uzun aralardan sonra gerı donup bırının yerını (kımın acaba?) almak ıstıyorsanız "bızımzamanımızda..." hıkâyelerını bır kenara bırakmanızı önerınz sıze. Beşiktaş hentbolde de var Avrupa Bayanlar Ligî Galatasaray fark yedi Galatasaray: 64 Pool Getafe: 88 SALOV: 4bdılpık<,ı HAKEMLER: /ouın ümniı ı M iı, < )ıı- go\lü\\u) 14) Ploııuıı (Ieıu\\e\ (Vtituııstanı :4ı GALATASARAY: Denıı ı4ı" Bultıın (4)6 Seıtıp (3/4 Hundan (3)2 (,elen (5)14 Dıdeın (6)24 Fılız (3)2 Gulızuı tl)l 4\tcw (<) 4ızıı 14/4 GETAFE: 4w\ (5)24 4hun>(4)5 Rohm- \0iH4) Kddemono i5) 11 \utaluı (6)20 D\dckı5)l> Huk\(4)6 hılt'io(4/~ İLK Y ARI: 51 - 4 ' (Pool Gfra/e) ASLI DLRL •\\rupaBj\anlarLigrndekitemsileimiz Galatasarav grubunda o> nadığı ıkıncı ma- çında guçlu rakıbı Pool Getate \e 88 - 64 venıldı Calatasaray • Şube kaptanı Fıruz Drahşan. Fenerbahçe \e Galatasaray'ın katılmasıyla hentbolün daha ba^arıh olacağına inanıyor. DENİZDERİNSL Besıktaş futbol takımı. A\rupa Ku- palan'nda bu \ıl >e\tanın bacağını kır- dı ve ılk kez L EFA Kupası'nda 2 tura çıktı Basketbolcular ıse tanhlennde ılk kez Avrupa'da bu\uk basanlara ımza atıyorlar Yann ıse Kartallann hentbol takımlannın A\rupasına\ı baslıvor Av- rupa Hentbol Federasvonu EHF Kupa- sı'nda CSKA Moskova takımıvla kar- ^ılasacak Sıvah - Bevazlı takım bugun R volcusu B.Hakan sakat döndü Kadro değişti Sıvah Bevazlıları endı^elendıren tek konu ıse rakıplerının çok guçlu olmasi 20 vıllık şube baskanı Firuz Drahşan. "Son4\ılda bizi A>rupa Kupalan'ndan ele\ en her takım >a şampiv on oldu ya da final o\ nadı. Ancak >ine de elimizden geleni>apacağız~dı\e konu>tu Geçen vıldan 4ovuncularının askere gıttığıne. 2 oyuncularının ba^ka takıma transfer olduğuna dıkkat çeken Drah- ^an. "Elimizdeki oturmuş kadro bu vıl değişti. AncakvinedeJbmuklerinhent- boldeki tek temsilcisi olan Beşiktaş, her zamanki iddiasını koruvor. Bizinı tek di- Bugün Moskova">a harcket edecek Beşiktaş hentbol takımında uksık \e cezalı muncu vok. leğimiz Fenerbahçe %e Galatasara\ 'ı da hentbol camiasında görebilmeL Bu ger- çekleşirse hentbol canlanır ve bü> ük ba- şanlar elde edilir" dedı Besıktaş hentbol tdkımının antreno- ru Resano\ ıse eksik \e sakat ovuncu- larının olmadığım belırtırken. "Bulgar ovııncumuz Minko'vla Bosnalı sporcu- lanmız Boris ve Abdullah en büvük si- lahlanmız. Ancak CSKA Moskova or- du takımı. Çok disiplinliler ve ov unu hiç bırakmnoıiar. İstanbul'a az farklı bir mağlubiv etle donersek sev irci faktörüv- le 2. tıır için şansımızofabilir. En bü\ ük korkum Norveç'le ovnanan milli maç- larda vorulan sporculanm" dedı Şampiyonlar tur anyor SporServisi-TemMİctlenmızınAvTupakupaiann- dakı mücadelesı bugün de hentbolde ba^lıyor 8 ta- kımla katıldığımız kupalarda ılk gûn salona erkek \e ba>an şampıvonlanmız Çankaya Beiediyesi'yle Ana- dolu Unıversıtesı çıkacak Erkekler Hentbol Şampıvon Kulüpler'de Çankava Beledtvesi. Hırvatıstan"in Badel Zagreb takımıvla ZagrebVJe karsılaşacak Avnı kupada bayan temsılcı- mız Anadolu Cnıversıtesrnın rakıbı Noneç'ın Bya- sen Trondheım takımı Norveç'teki karşılaşmanın basJama saafi 18 30 İTALYA MEKTUBU / MTALE MEDINA i Takım Kazansa da Sacchi Islıklanıyor MİLANO - Italya'da futbolseverler Sacc- hi'nın başını ıstıyorlar Çarşamba gecesı Gurcıstan ıle oynayan ve Ravanelli"nın tek golu ıle maçı kazanan Italya mıllı takımımn futbolu futbolsever Italyanları memnun et- medı Aslında alınan galıbıyetın adı bile ol- madı Çunku Teknık Dırektor Sacchi ıçın bal- talar hazırlandı, darağacı kuruldu Italyanlar, 12 şubatta oynayacakları Dunya Kupası grup maçında fngıltere karşısınaçıkacak mıl- lı takımın başmda Sacchi yı gormek ıstemı- yorlar Gurcıstan'a atılan tek golun yetersız olduğuna ınanan \talyan\ar, maç boyunca Sacchi yı ıslıkladılar protestoettılerveyuha- ladılar Kısacası çızmede futbol gecelerı ge- be Her an her şey olabılır Italya Mıllı Takım Teknık Dırektoru Sacc- hi nın Dunya Kupası grup eleme maçı ıçın ABD'de oynayan 36 yaşındakı Donadoni'yı mıllı takıma çağrılması ıse bır başka eleştırı konusu oldu Ancak Donadonı, ABD Fede- rasyon'u kendısıne ızın vermedığı ıçın ne Moldova ne de Gurcıstan maçına gelebıldı Maldini'nın umıt takımı ıse Gurcıstan'ı 6-0 yenerken Italya futbol tarıhınde ılk kez bır zencının umıt takımında yer alması bazı ırk- çı Italyanları memnun etmedıyse de babası Nıjeryalı annesı Italyan olan Oshadogan'ın çok yuksek kondısyonu alkışlandı Teknık açıdan bıraz daha eksığı olan Italyan zencı futbolcunun geleceğınden, antrenoru Mal- dını çok umutlu gozukuyor MLSTAFA ERSCN Kartalspor hakemlerden şikâyetçi SporServisi-Kartal Bele- dıvesı \e Kjrtalspoı kulubu Baskanı Mehmet Sekmen. bır basın toplantisı duzenle- verek ılk \arı>ı gruplarında lıder tamamladıklarını, ama medvadan beklenen ılgıvı goımedıkleımı belırttı Sek- men konuvla ılgılı sunlaıı so\ ledı Kartalspor. 486 fut- IHIICU. 15 gureşçi, 9 teknik adamlaTürksporuna hizmet veren bir kuruluştur. Bu ku- ruluş arkasında HtHI bin Kar- tallı v atandaşın nıaddi ve ma- nev i desteği ik> bu faalit etleri- ni surdürmektedir. Bizler Kartalspor vönetimi olarak Turk sporıına çağdaş bir du- şunce ve çalısma ile katkıda bulunnıak ve İstanbul'u en hi biçinıde temsil ederek birinci lige çıkmak kararındavız. Futbol Federasvonu ve MHK'nin değerli uveleri ve ta\in ettiği hakemlerimizin vonettiğiçoğu karşüaşmalar- da >erimize ve başannuza go- re uvgun atamalar goreme- dik. Aıtmi.sahadakosmavan ve Kartalspor'a karşı katı dav ranan hakem arkadaşla- rımı/ oldu. Federasvonun bi- /im karşılaşmalarımıza kari- veri vuksek hakem ataması vapmasını arzu etmekteyiz." Galatasarav ın >ıldız tutboleusu B.Ha- kan Samsunspor maçında >ok Fransa ıle ovnadığımız mıllı nıaçtan sakat donenB Ha- kan'ın sag arka adalesmde gerılme olduğu belırtıldı Fatih Terim'ın BHakan'ı nske etmemek ıçın Samsunspor maçında ovnat- mavacagı ogrenıldı Dun dı\an kurulunun \aptıgı olağan toplantıva Kemal Onar ın isteğı uzenne basın mensupları alınmadı Dı\ankuruluu>elerı\onetımın I trıkon350 mılv ar lıra borcu olduğunu one surduler \ o- netıeıler ise bu rakamm alacaklann tahsil edılmesınden sonra 2""" mılvar lırava duse- ceğını ıddıa ettıler \an Gobbel'in satışına tepki Avrıca dı\an kurulu u\elerı \an Gob- bel'ın satışına da tepkı gosterdı N onetıme \akın kongre u_\elen \e dıvan kurulu u\ele- n. \an Gobbel'ın \enne Knup'un satılma- sını îstedıler Van Gobbel gıbı bır tutbolcu- nun kolav gelmeveceSını belırten kongre uvelen "Van Gobbel'in satışında vonetim hata vapıvor.Genç ve kaliteli ov uncu. Bu fut- bolcuv u kazanmak verine satıp para kazan- mak biıvukbirvanlıştır"dedıler L\elerden bu tur tepkıler gehrken \onetım Van Gob- bel'ı satmak uzere Southampton v e Galata- sarav _\onetıcılennın goru^meler sonunda anla^anıadıklan sadece 50 bın sterlınlık bır tark \ÎT Bu puruz gıderılırse Van Gobbel. Samsunspor maçını o\nadıktan sonra Ingıl- tere'\e üidecek Bursaspor Istifa Bursa'yı ayağa kaldırdı LENENTGENCELLİ BLTîSA - F Bah»,e maçı oncesinde Bur- saspor'da >ok gelısıne \ onetım kurulu ka- muovu baskisı nedenıvle ıstifa ettı \e 2 ka- sim pazar gunu olağanustu genel kurul ka- ran aldı Trabzon venılgisinınardından ken- dı sahasmda kocaelıspor'a da mağlup olan \e Bursj kamuov unda bu> uk ddlgalanma\ a \olaçan Bursaspor'dasınırlergergın Selim \e Ereument ın bırbırlerıne sert gımıelen- nı goıııntuleşen \ e > azan gazeteeılere kutret- melennm ardından gelısen olav iaronlenemı- \ or Oncekı aksam toplanan \ onetım ıstifa et- me\ı veolağanustugenel kurul vapmavı ka- rarla^tııdı N onetım Kurulu nun \itinlen kamuo\u de-teğiN le birlikte 2 mılvon dolara >aklasan borcun \e dıs transterde gereklı oİan nakıt paranın da > attığı one suraldu Beşiktaş Avrupa'da ses getirdi Spor Servisi - Avrupa Ko- raç kupasi'ndakı tembilcılen- mız Beşiktaş. Tofaş. Mev su v e Galatasarav takımîarı, ovna- dıkları maçları kazandılar Portekız temsilcısı Qu- eluz'u çok rahat bır ovunla kendını zorlamadan 12 - 52 >enen Besıktaş. bovlece ıkın- cı maçını da kazanarak gru- bunda lıderlık koltuğuna otur- du Deplasmanda Macarıs- tan'ın ZTE Goldsun takımını 89 - 66 >enen Tofaş. lıderlığı- nı surdurdu 'S ıne deplasman- da Isveç'ın Astra takımını 79 - "I mağlup eden Galatasaray ılesahasında Lkravna'nın Bı- pa Moda takımını 64 - 62 ve- nen K Mevsuspor. son sira- dan uçuncu sırava vukseldı Besıktaı? menaıerı Remzi Dilli. ıkıncı galıbıvetı alarak ılkıkıvekalmak ıçın bu>uk bır avantaj vakaladıklannı belır- tırken "Bundan sonra İspan- va'da onemli bir maça çıkaca- ğız. Bizim için bu maçı kazan- mak çok onemli" dedı Sarıyer Ankaragücü Spor Servisi-Turkıve I Fut- bol Lıgı'nın 9 haftası bugun ovnanacak Sarıver- MKE An- karagucu karşılaşmasiv la baş- lıvor Alı Samı Yen Stadı'nda saat 19 OO'dakı maçın hakemr Sadık İlhan E\sahıbı Samer'ın basın sozcusu Kenan Tuncer. son haftalarda aldıkları basarılı so- nuçların tesadutı olmadığını Ankaragucu karşısında goste- receklennı sovleverek tum ta- raftarlannı maça davet ettı Potada tek maç oynanıyor Spor Servisi - Turkıve Bas- ketbol Rulfles Lıgı 7 hafta karşılaşmalan bugun ovnana- cak tek nıaçla başhyor Anka- ra Ataturk Spor Salonu'nda sa- at 19 00 da Turk Telekom PTT - TED kolej takımlan kar^ı karşıva gelecek Maçı Nusuf Dakat - Efnın Moğulkoç ha- kem ıkılisi vonetecek Izmir at yarışları İZMİR (tumhurivet) - Iz- mır \e Egelı varışseverlerın sa- bırsızlıkîa bekledığı Sonbahar \e K.ış SezonuAt Yanşlan Bu- ca Şırınver Hıpodromu'nda bugun başlavacak Sonbahar ve kiş olnıak uzere ıkı sezon sureeek varışlarda \anssever- lere ve at vetıstırıcılenne top- lam 7 trılvon lıra ıkraınıve \e pnm daöıtılacak Hıpodrom Mudurluâu nden venlenbılgı- ye gore. Izmır'de 5 hafta su- revle varışlar cuma gunlen s- tart alacak Sualtfnda Yunan krizi ANKARA (Cumhurivet) - Kuzey Kıbris Turk Cumhurı- \etrnm sportıf faalıvetlermı her alanda durdurmak ama- cında olan Kıbns Rum Kesımı ve^unanistan'ın îşbırlığı. İtal- ya'nınbaşkentı Roma'davapı- lan Lluslararası Sualtı Fede- rasvonu (CM AS) Olağanustu Toplantın 'nda da ortav a çıktı Yunan \e Rum uvelerının >ap- tığı kulıslervegerçek dısı bıl- gılendırmeler sonunda. Bre- zılva hevetının genel kurula sunduğu onerge az daha Tur- kıve'nın uluslararası federas- vondan ıhracına vol açacaktı Altıh2.İ milyar verdi Spor Servisi -Dunkosulanat. varışlarında 6-4-"'-8-1- 7 kom- bınesinı bılenler 2 mıKar 130 mılvon 813 bın TL kazandılar TV'de Spor CINE 5 19.00 Sarıver - Ankara- üucu(Naklen) TRT 4 14.00 tzmır At Yanşlan I.KOŞLrF Şehrıban I 11). P Izmıralda|6). PP Canan3(5ı. S Can2ul(2) 2. KOŞl: F Dr Saımbev 11). P Es-Es(2). PP Avşe 18(5). S Nıcalı Dadaş(3l 3.KOŞL:Beatnce(3).P Sesıl- ya<9). PP PıppersGırl(S). S kubılav(2ı 4. KOŞL: F Fıvaka 2 (4). P Lmudum (6). PP Esnazlı(3). S Marufbev (5) 5. KOŞl: F' Aslanerav 18), P Gokhanbev 11) PP Topnelıö). S Emrebev (2) 6.KOŞl:F Pıtın(3) P Rısıng Spnna(IO) PP MıssEfe(ll). S Cefiınnl) SS Leaıonerl 7 ) 7. KOŞl: F Asos (1) P Şe- nemgen (4). PP Roval Castle (3ı S Mv Honour(8) Gunun İkilisi: 5 Kosu 1 8 Tabela Bahis: 3 10 II 1 7 ALTILIGANYAN 1 3 9 8 2 4 8 3 6 10 3 5 9 7 1 4 3
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle