27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 11 EKİM1996 CUMA 14 KULTUR Yarm başlayacak olaıı II. Uhıslararası Eskişehir Festivali 20 ekime dek süreeek İkinci yılda 'ilk'lerle dolubir festivalKültürServisi-Zeytinoğlu Eğitim. Bi- lim ve Kültür VakfTnın düzenleyeceği II. Uluslararası Eskişehir Festivali. bu yıl ] 2-20 ekım tarihleri arasında Anadolu Ünıversitesi Kampusu ve kent merkezi- nin çeşitli mekânlannda aerçekleşecek. Prof. Dr. Filiz Ali. Sonia Arslan. Prof Dr. Cevat Çapan. Orhan Kâhyaoğlu ve Adelia Rispoli'nin sanat danışmanlığı yaptığı festivalin sponsorlan ise Arçelik AŞ. Esbank, Esçim. Zeytinoğlu Eğitim. Bilim ve Kültür Vakfı ile Eskişehir Sa- nayi Odası. Birçok yerli veyabanci sanatçının ka- tılımıyla dünya kültürlerinden örneklerin sunulacağı festival. Anadolu Üniversite- si Kampusu ve kent nıerkezinin çeşitli mekânlannda, sokaklara taşan süsleme çahşmalarıyla tüm Eskişehir'de kültür. sanat ve coşku rüzgârlan estirecek. İkinci kez düzenlenecek olan U'lusla- rarası Eskişehir Festivali. aynı zamanda pek çok ilke de imzasını atacak. Brecht şarkılarını yorumlayışındaki ustalığı ıle tanınan ünlü sanatçı Zeliha Berksoy. 14 ekimde vereceği Kurt \Ve- ill/Bertolt Brecht konserinde üç besteyi Türkiye'de ilk kez seslendirecek. Festi- valde bir başka ilk ise Michael Brec- ker'dan gelecek. Defalarca Grammy ödülünü kazanan ve pek çok kez yılın en iyi caz müzisye- ni seçilen tenor saksofoncu Brecker. bu yıl Avrupa turnesine Eskişehir'den baş- layacak. Sanatçı şimdiye dek. QuincyJo- nes. Chick Corea, George Benson, Hora- ce Silver gibi caz müziginin en saygın isimleriy le galdı. Festivalin kapanış konseri ise bir dün- ya prömiyerine sahne olacak. Ünlü şef v e besteci Betin Güneş'in 'Klarnet Konçer- tosu' festival kapsamında dünyada ilk kez. Ensemble Mondiale Yaylı Çalgılar Orkestrası tarafından seslendirilecek. Felsefeleri 'dünya müziğfyaratnıak olan Ensemble Mondiale. bu yapıtla dinley i- cileri farklı bir kültür yolculuğuna çıka- racak. Judge Dread ve Ruşen Güneş Festivalin bu yılki konukları arasında ünlü caz ustası Onder Focan. reggae top- luluğu Judge Dread. Tuncay V'ılmaz ve Mehmet Okonşar resitali. Bilsak Tiyat- ro Atölyesi. Tiyatro Ti ve Anadolu Üni- versitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Grubu'tıuıı ilgi görmesi bekleniyor. Fes- tival kapsamında ayrıca çesitli dans gös- terileri ile 'Eskişehir ve Çevresi Kültür Zenginlikleri' konulıı bir koııferans dizi- si de bulunuyor. Festivalin açılış konse- nni 12 ekim cumartesi günü saat 20.00'de Bilkent Uluslararası Akademik Scnfoni Festivalin açılış konserinde Naci Özgüç yönetimindeki Bilkent Uluslararası Akademik Senfoni Orkestrası'nın solistleri İdil Biret. Suna Kan ve Selma Gökçen olacak-İenor saksafoncu Michael Brecker. bu yıl Avrupa turnesine Eskişehir'den başlayacak. Kapanış konseri ise bir dünya prömiyerine sahne olacak. Şef ve besteci Betin Güneş'in 'Klarnet Konçertosu' festival kapsamında dünyada ilk kez seslendirilecek. Orkestrası yerecek. Bilkent Üniversitcsi Müzik ve Sahne Sanatlan Fakültesi'nin özgün bir sanat projesi olarak 1993 yılında kurulan ve Türkiye dışında 12 ülkeden 120 seçkin sanatçının yer aldığı orkestrayı şef Naci Özgüç vöııetiyor. Lud>vig \an Beetho- ven'ın Ûçlü Konçerto ve 3 Nolu Senfo- nisi'nin seslendirileceği açılış konserin- de orkestraya Devlet Sanatçısı piyanist tdil Biret. Devlet Sanutçısı kemancı Su- na Kan ve vivolonsel sanatçısı Selma Gökçen eşlik cdiyor. 13 Ekim pazar günü ise AÜ AKM Konser Salonu'nda saat 18.45'te Seda Subaşı Aykon, Dolunay Erten. Deniz Yü- cel ve Şafak Yayın'dan oluşan İstanbul Yavlı Sazlar Dörîlüsü Mozart, Schubert Abdullah İbrahim, bu konserinde son projesi olan "Yarona" adını verdiği üçlüsüyle çalıyor 6 Bîze müziği gemîciler getirdP MEHMET VLVĞ 60 yıl önee Güney Afrika'da ırkçılık ve yoksulluğun kalesi Capetovvn'da Oollar Brand adıyla dünyaya gelen Abdullah tb- rahim. aslında bir tıp doktoru olmak ıste- mişti. Sistemin siyah insanlara koyduğu ambargo yüzünden kendi deyışıyle ~ya- pılabilecek cn m ikinci iş" olan müzisyen- liğıseçen Ibrahım.kilisededinleyerekbü- yüdüğü gospel ve spiritüel şarkılann dı- şında Capetovvn'a gelen gemıcüerin taşı- dıkları caz plaklarıyla Afro-Amerikan müziğıyle tanıştı. Kısa sürede çok yete- nekli bir pivanist olarak kendini gösteren Abdullah İbrahim. 1%2 yılında ilk olarak Güney Afrika dışına çıktı ve 1968 yılına kadar A\ rupa ve Amenka'da yaşadı. Bu dönem içınde Ma.\ Roach. Ornette Coleman, Don Cherry. Elvin Jones ve John Coltrane gıbi çağdaş cazın öncüle- nyleçalışmalaryaparakmüzikal spektru- munu genışleten İbrahim. 1968 yılında anavatanına döndükten sonra Islamiyeti seçti ve ismini Dollar Brand'den Abdul- lah İbrahim'edeğiştirdi. Butanhten ıtiba- ren kendi kendını aşarak ruhunu temizle- meye ve çesitli baskılar sonucu acı çek- mekte olan ınsaniığı yüceltmeye gönül verdi. 1968 yılında döndüğü anavatanın- da çok uzun süre kalamayan Ibrahim'i. • Tüm Abdullah İbrahim topluluklannda olduğu gibi bu üçlü de Güney Afrika folk melodileri ve ritimlerini caz ile yoğurarak sunuyor. Nefesli elemanların yokluğundaki bu proje, tbrahim'in lirik anlatım tarzı ve kendine Özgün dilini ön plana çıkarak sanatçının virtüözlüğünü vurguluyor. 1967 yılında yüzlerce ki- şınin ölümüne yol açan kanlı Sovvento başkaldır- malannın ardından gelen 14 yıllık bir sürgün beklı- | yordu. Bu yılları çok uzun ve zor bir tedavi dönemı olarak nıtelendı- ren İbrahim. sür- gün acısmın başa gelmedikçeanla- şılamavacak ka- dar zor bir tecrü- be olduğunu söyler. Sür- günde yaşamın tüm zor- luklarına rağmen müzıkal açıdan son derece verimli geçen bu 14 yıl boyunca sayısız baş yapıta imza atan İbrahim. bu dönemde ağ"trlıklı olarak "Ekaya" adını verdiği. nefesli enstrüman- laıia destekli topluluğuyla çalıştı. "Eka- ya"nın çekırdek kadrosunda Craig Har- ris, Carios \\ard, Ben Riley. Rkk> Ford. Essiet Okun Esiet.Johnm Dyani. .\longe- ziFezaaibi deâerli müzisvenler savılabi- lir. Bugün artık kendini çok şanslı bir insan ola- rak nitelendıren İbrahim i en çok heyecanlandıran şeylerden bırisi. Nelson Mandela'dan en basit bir köylüye kadar farklı in- sanlarla birlikte olabüe- rek onlara müziğrvle bir şeyler verebilmesi. Abdullah İbrahım'le Istanbul'a ilk kez geldigi 1993 yılında yaptıgımız söyleşide caz nıüzığiyle tanışması üzerine sordu- ğum bir soruyu şöyle ya- nıtlıyordıı: "Ben büyür- ken Bigband müziği çalı- yorduk. Bu, temelde Af- ro- Amerikan müziğiydi. Fakat bizlcr ba- zen çaldığınuz müziğin nereden gelip ne- re\e gittiğini anlayamıyorduk. çünkü as- lında bizler \e Afro-AmerikaLlar tek bir insanız ve esaret yüzünden dünyaya yayıl- mışız. Benim Güney Afrika'da caz diye dinlediğim müzik aslında. zaten benim küklerimden bana geri gelea şe\. Böytece benim ca/la tanışmam peksöz konusu de- 01. Kilise vc daha sonra İslam sayesindc si- yah insanlar arasında bir bağ kuruldu. Bi- K radyo ya da gemicileıie ulasan plakla- nn dışında esas etkilendiğimiz mıızikler. daha farklı hoyutiarda bizlere ıılaştı." Lzakdoğusavunmasporlannayakınlığıy- labilinen İbrahim, uzun yıllar kendini ko- rumak ve v üeudunu kuvvetlendirmek için karate yaptığını. fakat artık çalışmalarını "kendi içine" yönelttığinı. yani insanm kafa. vücut ve ruhunu koordıne etmesi için gerekli olan çalışınaJan yaptığını söy- lüyor. Bütün bunların bir müzısyende di- ğer insanlara göre daha da dengeli olma- sı gerektiğini söyleyen İbrahim. yıllarca uzun mesafekoşucululgudayaptığını. fa- kat artık çok seyahatettiğı için "\ast~ adlı karatenin değişik bir formu olan sporu tercih ettığını de söylüyor. 1993 yılmdakı İstanbul konserini solo veren İbrahim. Akbank 6. Uluslararası Caz Festivali kapsamında konserinde son projesi olan "\arona" adını verdiği. bas- ta Slarcus McLaurine v e dav ulda Geor- ge Gray'den oluşan üçlüsüyle çalışıyor. Tüm Abdullah İbrahim topluluklannda olduğu gibi bu üçlü de Güney Afrika folk melodileri veritimlerinicaz ile yoğurarak sunuyor. Nefesli elemanların yokluğunda- ki bu proje. Ibrahım'in lirık anlatım tarzı ve kendine özgün dilini ön plana çıkararak sanatçının virtüözlüğünü vurguluyor. ve Brahms'ın vapıtlannı seslendirirken Selma Gökçen ve Altan Gökçen saat 21.15 "te Beethov en. Schumann, Bolcom, Debussy %e Chopin'in yapıtlanndan olu- şan bir resital verecekler. Aynı gün ayrı- ca Yunus Emre Kültür Merkezi'nde saat 18.45'te Anadolu Cniversitesi Devlet Konservatuvan Tiyatro Topluluğu Tiyat- ro Anadolu'nun sahneleyeceği "Kocalar Mektebi" adlı oyunu sahneleyecek. Pazartesi günü AÜ Sinema ve Göste- ri Salonu'nda saat 21.15'te Zeliha Berk- soy, Erol Erdinç'in düzenlemesi ve piya- no eşliğiyle "Kurt NVeill-Bertolt Brecht Şarkıları"nı seslendirirken AÜ Konser Salonu'nda saat 18.45 ve 21.15'te "Ulus- lararası Dans YddızlarTnın bale gösteri- si yer alacak. Festival salı günü de sanat- severlere zengjn birprogram sunuyor. Es- kişehirliler AÜ AKN1 Konser Salonu'nda saat 18.45'te Tuncay Yılmazve Mehmet Okonşar'ın Mozart. Ed>vard Elgar.Cesar Franck v e Brahms" ın eserlerini seslendi- recekleri resitali. AÜ Kapalı Spor Salo- nu'nunda saat 21.15"te Onder Focan'ın grubuyla v ereceği konseri ve Yunus Em- re Kültür ve Sanat Merkezi'nde saat 21. 15'te Tiyatro Ti'nin "Ada" adlı oyunu iz- leyebilecekler. Çarşamba günü de saat 18.45'te AÜ AKM Konser Salonu'nda Anadolu Üni- versitesi Devlet Konservatuvarı Yavlı Çalgılar Oda Orkestrası. Şef Koral Çal- ganyönetiminde Mozart. Teiemann.Carl Maria von \Veber v e Benjamin Britten'ın eserlenni seslendirecek. Orkestraya 1988 yılından bu yana Londrada BBC Senfo- ni Orkestrası'nın v iyolagrup şefi olarak görev yapan Ruşen Güneş eşlik edecek. AÜ Kapalı Spor Salonu'nda ise saat 21 15 te Judge Dreâd & Nite Life'ın reg- gae konseri yer alıvor. Eskişehirlısanatseverlerperşembe gü- nü saat 18.45'te AÜ AKM Tiyatro Salo- nu'nda Bilsak Tiyatro Atölyesi nin "Sa- vaş Oyunları" adlı oyununu izleyebile- cekler. Progranıın bir başka etkinliöi ise dünyanın önde gelen müzik toplulukla- nndan biri olan Neu London Consort'un AÜ AKM konser Salonu'nda saat 21.15te seslendıreceği "Yeni Dünya- lar/Kristof kokmıbZamanında İspanyol Müzjğj" konseri. Topluluğa soprano Cat- herine Botteşlik edecek. Györ Baiesi ve Michael Brecker Cuma günü de değişik zevklere hitap edecek olan festival programında AU AKM Konser Salonu'nda saat 18.45'te 1979'da Macar Dans Akademisi'nden nıezun olan bir grup dancçının kurduğu •'Györ Ballerin~gösterisi. saat 21.15'te AÜ Kapalı Spor Salonu'nda "Bulutsuz- luk ÖzJemi" konseri. yine saat 21.15'te Yunuıı Emre Sanat Merkezi'nde Ayangil Türk Müziği Topluluğu'nun konseri iz- lenebilecek Cumartesi günü saat 11 .OO'de Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde Eskişehir Tepebaşı Beledi- yesi Çocuk ve Çeyre Kulübünün oyunu sahnelenecek. AÜ Kapalı Spor Salo- nu'nda saat 18.45'te "Michael Brecker AcoustkGroup"un konseri izlenirken sa- at 21. 15'te de AKM Konser Salonu'nda 1985 yılında 17. ve 18. yüzyılın orkestra ve opera repertuvarlarının ihmal edilmiş ya da unutulmuş y apıtlanna yeniden ha- yat vermek amacıvla 1985'te kurulan "Concerto Köln"ün konseri yer alacak. II. Uluslararası Eskişehir Festivali. Be- tin Güneş'in Köln Senfoni Orkestrası ele- manlan ile birlikte kurduğu Ensemble Mondiale'nin 20 ekim pazar akşamı AÜ AKM Konser Salonu'nda saat 21.15"te vereceği konserle kapanacak. Betin Gü- neş'in yöneteceği orkestra Gustav Holst. Betin Gıineş. Bela Bartok ve Ferit Tü- zün'ün yapıtlanndan parçalar sunacak. Festival kapsamında günlük etkinliklerin yanı sıra 14-19 ekim tarihleri arasında EFSAD Eskişehir FotoğrafSanatı Derne- ği'nin "Bulutların Altında. Uygarüğın Ortasında" başlıklı sergisi Eskişehir Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde görülebilecek. Mannheim-Heidelberg Uluslararası Film Festivali kapsamında lO.Türk Film Festivali yarın başlıyor Almanya'da on yıldır süren Türk sineması şöleni GLRVYOZ ESSEN- Mannheim-Heidelberg Llusla- rası Film Festivali kapsamında bu y ıl onun- cusudüzenlenen Türk Film Festivali. 12-19 ekim tanhleri arasında Mannheim'de ger- çekleştırilecek. Yarın başlayacak festivalle ilgili olarak Türk Film Festivali'ni düzen- leyen ve 1984"den ben "Alman-Türk Kül- tür.Merkezi"ni yöneten KamberAltıntaş'la konuştuk. - Mannheim Türk Film Festivali'ni 10. kezdüzenliyorsunuz. Bu 10 yılın övküsünü anlatır mısınız? K.AMBER ALTINTAŞ - Bıhndiğı gibi 70"11 yılların sonu. 80"li yıllann başı. ulus- lararası arenada Türk sinemasının Altın ça- ğı olmuştu. Kendine özgü anlatımı ve konularıy la uluslararası film festivallerinde Türk film- lennin kazandığı başarı. bu yıllann yönet- menleri olaıı Atıf Y ılmaz. Yılmaz Ğüne>. Ömer Kavur, Şerif Gören. Ali Özgentürk. Vusuf Kurçenli. Tunç Başaran, Başar Sa- buncu. Erden Kıral.Orhan Oğuz.Zülfîi Li- vaneligıbı yönetmenlere aitti.lştebugün 20 bin Türkün yaşadığı Mannheim'daki. Ber- lin'den sonra Almanya'nın en eski ulusla- rarası film festivalinde de Türk sineması konuşulacak. 1980 Uluslararası Manheim Film festivalinde Ali Özgentürk "Hazal" filmiyle ödül kazanınca dikkatler Türk si- nemasma yönelmişti. Türk sinemasının uluslararası aktüel ol- ması nedeniyle. Ve Mannheim Film Festi- vali'nde Türk filmlerinden oluşan birözel program yapılması öngörülmüştü.Her yıl bir başka ülkenin toplu halde filmlerinin gösterildiği Mannheim'de 1987'de. birde- faya özgü olmak üzere Atıf Yılmaz'ın ve Ömer Kavur'un toplam 6 fılmi programa •BİIH^HİHİ H H Mannheim ve ^ ^ H çevresindeki ^ ^ H yurttaşları ^ H | sinemavla ^ ^ H buluşturarak TUrk I§HH sinemasının ^WB bugünkü l a l konumundan da f ' ^ H bir kesit sunan • t ı d fcsrivalin bu yılki HHH açılış filmi ^ ^ H İstanbul ^^^B Kanatlanmın ^ ^ H j Altında' olacak. ^ ^ H Almama'da ilk ^ ^ H gösterimi yapılacak ^ ^ ^ 1 filmin >önetmeni ^ ^ H Mustafa Altıoklar H 1 H da söv lcsi yapacak. alınmıştı. AyTica Ömer Kav urda Uluslara- rası Mannheim Film Festivali jürisindebu- lunuyordu. Bunaparalel olarak kültür mer- kezinde. kültürel ve eğitim ağırhklı çalış- malanmızda. Türk sineması başlı başına bir bölüm oluşturuyordu. 198"'deki Türk filmlerigösterisininbaşarısıylagiderekbır diyalog. buluşma ve iiişkiler forumu oluş- tu böylelikle. Uluslararası Mannheim Film Festivaii çerçevesindeki Türk filmleri toplu gösten- sinin bu yörede yaşayan Türkleraçısından önemini. kültürlerarasındakidıyaloğakat- kısını ve Mannheim kentinin kültürel coğ- rafy asına etkisini dile getirerek yeniden or- ganize edilmesine giriştik. Bu da başanlı ol- du. hatta 1988'de uluslararası bölümdeki Orhan Oğuzun "Herşeye Rağmen" filmi. büyük ödiilii aldı.Bu Orhan Oğuz'un ilk filmiydi. Uluslararası Mannheim Film Fes- tivali'nin bırözelliği de. ilk filmlerfestiva- li oluşuydu. Fassbinder,\Vİm VVenders,Jim Jarmusch gibi sonradan ünlenen yönet- menlerde ilk filmleriy le Mannheim'da keş- fedilmışlerdi yakın geçmişte. Türk Film Festivali'ne şimdiye kadar birçok sinema oyuncusu ve yönetmeni katıldı. Tarık Akan. Şener Şen, Hülva A\ şar, Nurseli İdiz gibi oy uncular yof un bir kitieye ulaşırken Vusuf Kurçenli. Ali Özgentürk. Orhan Oğuz. Erden Kıral. Sinan Çetin de ilginç söyleşı ve tartışmalara katıldılar. -Türk Film Festhali, Mannheim-Heidel- berg Film FestivaJi'nin bir ek organizasvo- nu. Bu önemini daha da arttinyor. Türk Film Festivali'nin geleceği konusunda yeni projeleriniz var mı? Evet. Türk Film Festivali. Mannheim- Heidelberg Uluslararası Film Festivali'nin bir bölümü. Bu bizim için tabiı oldukça önemli. Böyiecefestival konuklarınavega- zetecilere Türk filmlerıni gösterme olana- ğı bulabiliyoruz kı bu olanak. Türk filmle- ri için küçümsenemevecek fırsat. Burada bizim için önemli olan. uluslararası festival- de Türk sinemasını sunabilecek düzeyde bir program yapnıak. Tiirkiye'deki bir fes- tivali buraya taşımak değil. Uluslararası Mannheim-Heidelberg festivali çerçevesin- de devamlı Türk filmi şenliğı önıeği her- halde başka hiçbrr yerde yok. Geleceğe yönelik proie olarak festival dışında da yeni Türk fiimlerinden ya da Türk sinema tarihinden gösterilerdüzenle- mek. bu yönde çahşmalarımız var. Bir de yakın bir zamanda Almanca. fotoğraflı. Türk sinemasını anlatan bir kitap yayınla- yacağız. - Bugüne dek kaç Türk filmi fcsrivale ka- tıldı? Şimdiye kadar sadece festivale 60"a ya- kın film katılmıştır. Festival dışında. zaman zaman çesitli kültüretkinliklerindede. Türk filmleri gösterdık. - Festivalin izieyicüerinde sayısal bir arnş gözleniyor mu? Aiman izleyicilerden nasıl tepkiler alıyorsunuz? Festival izleyicilennde her geçen yıl ar- tış var. özellikle son yıllarda buradaki genç kuşakTürkseyircilerdegörüîecekderecede yoğunlaştı ilgi. Aynı şekilde Alman seyir- cilerde de Türk filmlerine epeyi ilgi var, ama bu altyazıya bağlı olarak sınırlı. - Bu yıl festhale klmler ve han0 filmler kaülıyor? Bu yılki festivale son zamanlarda üzerin- deen çok konuşulan vetartışılan "İstanbul kanarlarrmın Altında" filmiyle Mustafa .Alnoklarkatılacak. İstanbul Kanatianmm Altında. programda açılış filmi olarak yer alıyor v e Almanya'da ilk gösterimi olacak. Göstenmden sonra yönetmen veyapımcısı söyleşiye katılacaklar. Ya>nz Özkan'ın "Bir Kadının Anatomisi", Bir TRT yapımı olan ve yönetmen Tülay Eratalay ın "Düş, Gerçek. Bir de Sinema* ve KadirSözen'in "Soğuk Geceler'i gösterılecek filmler arasında. Oyur'cu MenderesSamancılarve yönetmen Kadir Sözen filmden sonra söy- leşiye katılaeak. Türk Sinema Tarihinde Bir Film bölümündeyse Zeki Ökten v e Yıl- mazGüney'in klasiği "Sürii'gösterilecek. Kumpanya Makedonya yolunda Kültür Servisi- Geçen yıl Kerem Kurdoğlu'nun sahneye koyduğu 'Haritadan Naklen Yayın' adlı oyunlarıyla Kumpanya. önümüzdeki günlerde Makedonya'ya gidiyor. 21. Uluslararası MOT Tiyatro Festivali'nin davetlisi olarak Makedonya ve Üsküp'e gidecek olan Kumpanya, 12 ekim tarihinde son bulacak festivalin kapanış gecesinde sahne alacak. Geçen yıl kuruluşunun 20. yılını kutlayan MOT Uluslararası Tiyatro Festivali. bu yıl kuzey ve güneyin, doğu ile batının buluşmasını esas alarak 'Kavşaktaki Tijatro' başlığı altında 11 ülke tiyatrosunu bir araya getiriyor. 1 ekim tarihinde başlayan festivale katılan topluluklar arasında: 'Medea' ile Terzopoulos'lu Attis Tiyatrosu. "The Capital of the Kingdom of Gods' adlı oyunlanyla Japonya'dan Rinko Gun Tiyatrosu. biri Fransızca , öteki ingilizce iki ayn \ oy^inla Slmenya'dan Mladinsko TiyBtrosu, Macaristandan Artus Tiyatrosu, Amerika'dan 7 Stages and Open Theatre, Poloma'dan Slandala Sociaty tiyatrosu. İngiltere'den Theatre di- Complicite, Almanyadan Roma Theater Praİipe ile evsahibi Makedonya'dan Bitola National Theater, Lnformal Theater, Dramski Tiyatrosu ve MNT adlı tiyatro topluluğu yer alıyor. Naz Erayda'nın dekor. kostüm ve ışık tasanmını üstlendiği 'Haritadan Naklen Yayın' adlı oyunun özgün müzikleri ise Cem İdiz imzasını taşıyor. Leyla Gencer Şan Yanşması'nın ödüllü sanatçılan Milano'da Kültür Senisi- tlk olarak, 1995in eylül ayında yapılan ve sanat çevrelerinde büyük ilgi gören, 'Yapı Kredi Uluslararası Ueyla Gencer Şan Yarışması'nda ödül almaya hak kazanan sanatçılar 19 ekim cumartesi akşamı Milano'da Verdi Salonu'nda. şef Manlio Benzi'nin yönetiminde. Pomeriggi Müzicali Orkestrası eşliğinde bir konser verecekler. Istanbul'da yapılan yarışmada ödül kazanan sanatçılar, Enkelejda Shkosa (mezzo soprano). Alvarez Raoul (tenor), Birgül Su (soprano)ve Tuncay Kurtoğlu (bas); Rossini, Donizetti. Sainf-Seans. Bellini, Mozart ve Verdi'nin eserlerini seslendirecekler. Genç sanatçılara fırsat tanımak için düzenlenen yarışma. amacına ulaşarak bu sanatçıların V'enedik. Cenova. Toulouse ve Roma operalan ile kontrat imzalamalanna ve Avrupanın çesitli operalanna odisyon için davet edilmelerini sağladı. Yapı Kredi. yanşmanın gördüğü ilgiden ve operaya yaptığı katkılardan dolayı. bu yanşmanın ikincisinin 1997 yılında 1-8 eylül tarihinde yapılmasını planîadı ve hazırlıklara başladı. Bu kez bir 'erkeğin anatomisi' çekiliyor • 'Bir Kadının Anatomisi'nin ardından Yavuz Özkan üçlemesinin ikinci filmi 'Bir Erkeğin Anatomisi' adlı fiiminin çekimlerine başladı. Kültür Servisi- Son yıllarda başarılı çalışmalara imza atan yönetmen Ya\uz Ozkan. 'Bir Erkeğin Anatomisi' adlı filmin çekimlerine başladı. 'Bir Kadının Anatomisi' adlı fiiminin ardından çeknıeyi planladığı Bir Erkeğin Anatomisi', Özkan'ın gerçekleştireceöi üçlemenin de ikinci filmi. İstanbul Küçükçiftlik Parkı'nda basına yönelik düzenienen tanıtım gecesinde filmin oyunculan. teknik kadrosu ve Z Film Atölyesi öğrencileri ile birlikte yer alan Yavuz Özkan, çekimlerin kısa sürede tamamlanacağını bildirdi. Senaryosunu Özkan'ın yazdığı film; günümüzde kaotik yaşam ortamı içinde. sindirildiği düzene ve hayata karşı kendince heyecanı ve çoşkusuyla arayışa giren bir erkeğin y/aşamını konu alıyor. Giderek artan baskının altında kansında. sevgilisinde ve yüzünü hiç görmediği radyo programı hazırlayan kadının sesinde aşkı. coşkuyu, yaratıcılığı. şefkati ve doyasıya yaşayabileceği hayatı arayan bu adam. sıkışmışlık içinde pamuk ipliğine bağlı yaşamını korumak için çabalamaktadır. l ğur P»lat. Ayda Aksel. Tilbe Saran. Taner Birsel, Deniz Iğur, Tank Ünlüoğlu. Müge Ochad<mski. Iştar Gökseven, Aslı Seçkin. Sinan Uevi ve Selahattin Duman'ın rol aldığı filmde görüntü yönetmenliğini Ertunç Şenka> üstleniyor Filmin özgün müzikleri ise Can AtiUa'ya ait. Bir 2 Film yapımı olan 'Bir Erkeğin Anatomisi' nin prodüktörleri de Korhan Kurdoğlu ve Aycan Çetin. Son yıllara bir çok sanatsal eticinliğe ve projeye maddi destek sağlayan Efes Rben'in sponsorluğunda gerçekleştirilen filmin ardından, yönetmen Yavuz Özkan çekim tanhleri henüz belli olmayan 'Bir Aşkın Anatomisi' adlı film ile üçlemeyi tamamlamayı planlıyor. K Ü L T Ü R • Ç İ Z l K K A M Î L M A S A R A C I
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle