26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
$ CAĞDAŞ YAYINLARI S A B A H A T f İ N EYUBOĞLU m a v i v e k a r a 250.000TL Ça$ Pazartarm A.Ş. Yerebatan Cad. Salkımsögut Sok. No: 9/B Cağaloglu/lstanbul Tei 514 01 96/95 Posta çeta no: 666322 Cumhuriyet N TEZCAN atürk'ün yazdığı rorttaşlıfc bilgileri w 200.000TL Pazartama A.Ş. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No 9'B Cajaloau/yaaptıl Tel 514 01 96*95 Posta çekı no 666322 73. Yl SAYI Z5937 / 50000 TL (KDVıçmde) KURUCUSU:WUSNMH (1924-1945) BAŞYAZARI: itMMtUDİ (1945-1991) 11EKİM1996CUMA CHP Varto raporu 'Özel tim terör P- Muş'un Varto ilçesindeki olaylann PKK saldırıjanyla ateşlendiğini, ancak Özel Harekât Tirni"nin davranışlannın kabul edilebilir nitelikte olmadığını belirten raporda yurttaşlara eziyet edildiği ve öç alma duygusu yaratıfdığı v urgulanıyor. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) -CHP Amasya Mil- letvekili Haydar Oymak, Muş'un Varto ilçesındegeçı- ci sokağa çıkma yasağı ılan edilmesıneneden olan olaylar sırasında. özel tım mensuplannın keyfi dav- randıklarını \e ılçede terorestirdiklerini be- lırtti Oymak. RP Istanbul Mılletvekili Meh- metFuatFırafın olayların "kadın kavgası" \üzünden başladıgı sa\ lannı doğrular bilgı- îere ulaşamadıklarını kaydederek "Olayın nedenleri araştınlmadan. acelecilikle kadın olayına bağlanması RP*nin PKK olavını per- delemeye vönelik bir davranışı olnıa olasılı- M Arkası Sa. 19,Sü.3'te Aı\AP ÖJVERGESİ 4 Uniformalı çeteyi TBMM araşürsın' W İki ayrı araştırma önergesinde jANAP, devletin içine sızan ihifbrmalılann da karıştığı belirtilen yasadışı örgütler ile ç ftçilerin yaşadığı sorunlar için Tiirkiye Büyük Millet Meclisi'nin araştırma açmasını istedi. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - ANAP. gihen'lik güçlennin de karıştığı ıleri sürülen ola\lann boyutlan- nın belırlenmesi \e >asadışı iuç örgütlerinın de\let ıçıne sı.mış destekçilennın ortaya çıkanlması anacı\la Meclisaraştırması açılmasını ıste- dı ANAP. çiftçılenn ıçınde bulunduğu du- nm ıle ılgılı de Meclıs araştırması önerge- sı-erdi. ANAP Batman Milletvekilı Ataul- • Arkası Sa. 19, Sii. 1 'de gEYFİ OKTAY 'Cıımhııriyet kıışatma altuıda' ^•Eski Adalet Bakanı CHP Ankara MIlet\ekili Seyfi Oktay. şeriatçı akmların >a\gın bir bıçimde öriitlendiklerinı belırterek yurtiçi \e yırtdışında kurduklan şirketler saesinde büyük bir ekonomik güce uLştıklannı söyledi. a>. şeriatçı kesimin bu denli gu'lenmesinde demokratların aynazlıklan \e de\ letin örtülü yffdımının payı olduğunu söyledi. •/. Sayfada VKTA GÜNGÖR ÖZDEN: LAlKLtK THLİKEDE • 4. Sayfada D.\1İREL:HERGÜN YENt KURAL K'YULM.AZ • 7. Sayfada DSP Genel Başkanı, RP'siz bir hükümet için özveriye hazır olduklannı söyledi Ecevit'ten vcvsil ısık• Hükümet arayışları sürecinde DYP ile ANAP kurmayları "Çekimser destek yetmez. Mutlaka DSP de hükümete girmeli" mesajı verdiler. DSP lideri Ecevit'in önceki gün yapılan grup toplantısında, "Genel seçimlerden sonra DSP'nin gösterdiği sorumluluk bilincini diğer partilerin de göstermesi durumunda hükümet sorunu bir hafta içinde çözülebilir" açıklaması yapması. ANAYOL azınlık hükümetine çekimser destek veren DSP'nin bu kez hükümete girebileceği yorumlanna neden oldu. • Grupta söz alan bazı milletvekillerinin, "Çekimser tavır partimize zarar verdi. Iktidara talip olmamız gerekir" • değerlendirmelerine dikkat çekildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)- REFAH YOL h'u- kümetıne karşı alternatıt hükümet arayışlan voğun- laşırken DSP Genel Başka- nı Biilent Ecevit, grubunun da baskısıyla. çekimser tavrını bir \ana bırakarak hükümete gırebıleceklerı sinvallen \erme>e başladı. DSP'lılerın gönlünde Ece- v it başbakanlığında bir hü- kümet fornıülü yatarken. DSP lıderı "Türkiye'nin RP'sizbirhükümettey öne- tilmesi için öz\eriye ha/ı- nz" dedı Hukumetarayışlan süre- cinde DYP ıle ANAP tem- silcileri arasında gö- rüşmeler sürerken gözler DSP\eçe\rıldı ANAPve D\ P kurma>lan. "Çekim- ser destek yetmez. Mutla- ka DSP de hükümete gir- meli" mesajı \erdiler. DSP lıden Ece\ ıtin önceki gün >apılan grup toplantısında, "Genel seçimlerden sonra DSP'nin gösterdiği sorum- luluk bilincini diğer partile- de göstermesi duru- \ Arkası Sa. 19,Sü.3'te t/ 4 J> ÜUKÜMETİN KADERİ R4FTAYA KL4LDI Muhalefetin 3 gensorusu birleştirildi • ANAP, DSP ve CHP grupları tarafından verilen Başbakan Erbakan hakkındaki gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmayaeağı 16 ekim giinü TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek karara bağlanacak. • Görüşmelerin ardından yapılacak oylamada. birleştirilen gensoru önergelerinin Meclis üye tamsayısının salt çoğunluğu olan 276 milletvekili tarafından kabul edilmesi durumunda hükümet düşecek. • 5. Sayfada fanaı birk&r>ut2>n glbıiı dcrsını venpakrle ddndük S İ *İİ'İd Xlenc \ toteil ANAPtem- m e | T mesajı \erdiler. DSP ^ 4rkasıSa. 19 Sü 3'te I I d u r u m u n c ) a hükümet düşecek. • 5. Sayfi Yılmaz ve kurmaylan, DYP ve DSP'liler ile alternatif formüller için 'yakın temas'a geçti ANAP'tan hükümet girişmıi• Başbakan Erbakan'ın Libya gezisindeki olaylar \e RP'lilerın Kaddafi'nin hakaretlenni "zafer" gibi gösterme eğilimine girmesi REFAHYOL"daki gerginliği doruğa çıkardı. Bir grup DYP milletvekilinin Tansu Çiller"e karşın "hükümetten çekilelim" mesajı \ermesi ANAP'ı harekete geçirdi. DYP'nın rahatsızlık duyan millet\ekillen ile ANAP arasındaki temaslarda "geniş tabanlı hükümet" alternatifleri üzerinde durulduğu belirtiliyor. ANAP'lılar, DVP'nin yanı sıra bazı DSP"liler ile de görüşüyor. • Dısişleri raporu • Erbakan uyanyı ciddiye almadı • Erbakan'ın. Libya ziyaretinden önce, bu ülkeye gitmesinin "devletin yüksek çıkarlan açısından son derece sakıncalı olduğu" yolunda bir Dısişleri Bakanlığı raporuyla u\arıldığı ortava çıktı. • 5. Sayfada • Erbakan icraatınr anlattı I Başbakan çarpıtmaya devam ediyor • İcraatın Içinden programında konuşan Erbakan. Libya'nın PKK'yi terörist olarak nitelediği görüşünü yineledi. Erbakan Demirel"in Italya'da PKK bayraklarıyla karşılandığını öne sürdü. I 7. Sayfada • Libya Dısişleri Bakanlığı • 'Kaddafi'nin sözleri yanlışanlaşıldı' • Libya Dışişleri Bakanlığı"nca. Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği Maslahatgüzarfna bir nota verilerek "Libya lideri Kaddafi'nin Kürt ulusu korrusundaki beyanları vanlı^ anlaşılmıştır" denıldi. • 7. Sayfada AY'ŞE SA\'IN DÜRDANE KOCAOGLU ANIC\R\ - Başbakan Necmet- tin Erbakan'ın Libya gezısı ıle ra- hatsızlıklan doruğa çıkan ve "hü- kümetten çekilelim" önerisını Ge- nel Başkan Tansu Çiller'e götüren bir grup DYP mıllet\ekilinın. "ge- niş tabanlı hükümet" formülünün yaşama geçinlmesı ıçın ANAP mil- let\ekıllenyle temasa geçtığı öğre- nildı. ANAP Genel Başkanı Mesut \ ılmaz'ın alternatif hükümet ara- yışları sürerken Genel Başkan Yar- dımciM Agâh Oktay Güner de di- gerpartılerle temaslann sürdüğünü söyledi. DYP'de de daha önce hükümete güvenovu vermeyen ya da oylama- \a katılma\an milletvekillerının gensorunun gündeme alınması du- rumunda. "evet" o\u kullanarak hükümetı düşürmevı planladıklan öne sürüldü.Yeni hükümet ara> ışla- rıçerçevesinde, Çıllerve Yılmaz'ın içinde yer almavacağı \e sol parti- lerin de katılacağı genış tabanlı hü- kümet aravışı önplanaçıkarılma\a başlandı. ANAP İzmir Milletveki- lı KayaErdem'inbaşkanlığındabır hükümet seçeneâı üzerinde tartışı- hrken DSP ve CHP ıle de temasa geçılmesi kararlaştırıldı Ote>andan, RPıle koalısşonor- taklığından rahatsız olan DYP Ge- nel Başkan Yardımcısı Necmettin Ce\heri ve Aydın Milletvekilı !Na- hit Menteşe'nin bazı ANAP'lılarla temasa geçtığı öne sürüldü Cevhe- n ve Menteşe'nin. Meclis kulısın- de oncekı gün ANAP'lı Eyüp Aşık ve Ülkü Güney'le uzun uzun soh- bet etmelerı dikkat çekti. Nlenteşe. görüşmenın "arkadasça" geçtiğinı ve hükümet arayışına yönelik ol- madığını sövlerken Cevheri'nın ANAPIılara, yenı hükümet konu- sunda Ecoit'in tavnnın önem ka- zandığını aktardığı belirtıldı. \tenteşe. RP iîe koalis>on ortak- lığının "fîili durum" nedeni) le ol- duğunu belırterek "Ancak şu anda ortav a konulmuş somut bir alterna- tif de yok. Ben sadece gerçekçi da*- ranıyorum. Geçmişte de bu tür ara- yışlar Sülejman Demirel'in girişi- miy le oldu \e başarıva ulaştı. Ancak bu ha\ayı şu anda göremiyorum" dedı. Alternatif bir aravışta. DYP ve muhalefet partılerının bir arava gelerek ciddı bir rbrmül orta> a kov - ması gerektığıni kaydeden Mente- şe. "Ama şu anda böy le bir ortam göremiyorum. Hükümetin düşüriil- mesi de zor. Çünkü grup karan alı- nırsa çok sa sayıda fire olur, bu da düşürmeye yetmez" görüşünu dıle getırdı D^P ıçındekı rahatsız mil- letvekıllerı. kendı aralarında top- lantılar\,aparakvenı hükümet seçe- neklerını tartışırken bazı ANAP mılletvekıllerinin de DYP ve DSP • Arkası Sa. 19, Sii. 3 'te ERBAKANIN -LİBYA ZAFERİ' FOS ÇIKTI • 9. Sayfada KARA AFRIKA 'NINDIBI • Irk avrımı siyasi olarak kalktı, ekonumuie devam edivor. Geçmişe siinger çekmek zor görünüyor. Ortaya çıkan cinayet şebekelerinin iddialan Oiof Pal- me \e kadar uzanıyor. Rahip Tııtu, şimdi de beyazlarla siyahlan barıştırmak için ülke turımda. Irk aynmcılanyaptıklarını anlatıyor, siyahlaryaşadıklun- m... Tutıt iki tarafı buluşturuyor. Prof. DirkKotze: "Atatürkenteleknieldi. Sfundela değil." Johannesburg 'ıın efsanesemti So\\eto nun hemenyanında bir lo- kanta. Bidon kapaklun tabak olarak kıdlanılıyor. Evler kartondan. bızim gecekondıılar bunlannyanında villa kalır. Johannesburg merkezinde birmağaza... Alışveriş için giren sivahların çıkarken üzeri aranıyor. Arayanlar arasında siyah görevliier de var. "-ifrika tipi sosyalizm "çıkış arıvoı: Zimbabue hükiime- tinde beyazlar da var. Siyah bakanlara "yo/das" deniyor. bevaz/ara "mister" MUSTAFA BAÜBAY'm İZterimteri pazaP gÜJIİ CuMUhyefte... TRAFİK KAZ4LARI 35 ölü 67 yarah• Turist taşıyan bir otobüs Antalva'nın Korkuteli ilçesıne 18 kilometre uzaklıktakı Keklicek me\kıinde dün sabah 30-35 metre derinlikteki uçuruma yuvarlandı. Kazada. otobüs şoföriinün yanı sıra otobüste bulunan 10 vabancı uyruklu volcu vaşamını vitirdi. 21 kisj yaralandı. Kazadan sonra Turizm Bakanı Bahattin \'ücel olay \erine gıttı • 6. Sayfada Trafik yasa tasarısı TBMM Pian \e Bütçe Komısyonu'nda, otobüs sürüeülerinin lise mezunu oiması, trafik kazalarındaki varalıların maddi zararının trafik sigortasınca karşılanması \e direksiyon sınavlannın polis gözetiminde yapılması benımsendi. D\'P ve RP. komisyonda görüşülmeve başlanan trafik yasa tasarısının mali hükümlerinde fon ve vakıf pazarlığına oturdu. DYP'liler komisyonda. trafik gelirlerinin Türk Polıs Teşkilatı Güçlendirme \akfı'na aktarılmasını istediler. • 6. Sayfada laik kültüre tnzağı »^K.ülrürel mirasın yoğun cırak bulunduğu büyük şeirlerde yerel iktidarlannı şaat ıçın değerlendıren RP lcrmayları, beledıye yasası talağına bir madde eleterek "Büyük ^airlerdeki kültürel ve tjhsel eserlerin t>cediyelere devredilmesf lıionüne yer verilmesini sîJadılar. 0KWY Ofcrf I 3. Sayfada GUNCEL CUNEYT .4RCAYUREK Gider mi Gitmez mi? Siyasal merkezler birkaç sözcüğün çevresinde do- laşıyor. Gensorular... Laıkdemokrat cumhuriyet... Kaddafi- Necmi... Tansu... Bölünmüş medya... vb. Köktenci yayın organları dışında kalan medyanın önemli bölümünde üç sözcük sürekli irdeleniyor: "Bu hükümetten kurtulmak!" Ama nasıl? Sorunun yanıtı henüz bulunmuş değil. Belki de gelişmeler kıvama gelmediği için beklenen M Arkası Sa. 19, Sii. I'de Taleban camiden asker topluyor Afganistan'da devrik Rabbanı yönetiminin karşı saldırısıyla ilk yenilgiyi tadan Taleban, cephede zor duruma düşmesi üzerine başkent Kâbıl'deki genç erkekleri camilerden toplayarak silah altına almaya başladı. • 11. Sayfada Arafat'tan üstü kapalı uyarı Sonuçsuz görüşmelerin ardından Filistin Meclisi'nde konuşan Yaser Arafat, "Her türlü olasılığa karşı hazır olmalıyız. Umarım ne demek istediğimi anlıyorsunuz" dedi. • 11. Sayfada Nafi Çapan'a silahlı saldırı Yeraltı dünyasının tanınmış isımlerinden Hacı Nafi Çapan, Yeşilköy Internatıonal Hospital'dan çıktığı sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu agır yaralandı. • 6. Sayfada BORSA ODun 76.572.25 Oncekı 79.511.82 DOLAR ûDun 93.400 Oncekı 93.350 MARK ûDün 61.100 Oncekı 61.050 ALTIN ODun 1.114.9O0 Oncekı 1.146.000 Almanya'da Türk sineması şöleni Türk sinemasının bugünkü konumundan da bir kesit sunan festivalin bu yılki açılış filmi Istanbul Kanatlartmın Altında' olacak. • 14. Sayfada Ders kitabında büyük savurganlık Ders k/taplannın kullanım ömrünün bir yılı geçmemesi, trilyonlarca liralık kaynağın yok olmasına neden oluyor. UArka Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Yüksekova'daki Alçaklıklar... Artık geleneksel hale geldı... Uyuşturucu tıcaretınden sılah kaçakçılîğına, adam kaçırıp fidye ıstemekten çek-senet işine kadar hangi alanda çete kurulsa içinde mutlaka devlet görevlılerı de bulunuyor... Yine geleneksel hale gelen bir başka durum da şu: Çete üyelerinin bir böiümü yakalanıyor. Üç, beş... Bılemedin, on... Burada son... Ötesı yok... Soruşturma bir yerde donup kalıyor... • Arkası Sa. 19, Sü. 8 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle