26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
.11 EKİM1996CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kültür varlığı olarak tescil edilen heykeller bunlara 'tükürenlerin' eline geçecek Laikkültüre yasa tuzağıEKİNCİ REFAH'» OL tarafından hazırlanan ve- mı "BeledheVasası" taslağında. \arlikla- mnı \e kullanım ^ekıllennı "de\let gü- wencesi" aıtında surduren tarıl^el vapıt- 3ar uzenndekı "şeriatçı emeller" ıçın de a>rıea oze' hukumlerbulunmor İstanbuL Ankara, Kon>a. Ka\ seri gıbı kulrurel mırasin \oğun olarak bulundu- ğubuvuk^ehır!erde>erel ıktıdarlannı ^e- nat ıçın değerlcndıren RP kurnuvları. yasatasîagınabır/naddeeklenerek "bü- ı> ükşehirlerdeki kültürel % e tarihsel cser- İerin beledneiere de\redilmesi" hukmu- ne dever \enlme;>ını %ağladılar DYP >onetımındekı lçı^lerı Bjkanlı- gı'nca "sirkiıleedilme\e" ba^lanan >on ta.slağın 9 maddesine gore. 3030 ^a\ ılı Bihükşehir Beledi>eleri Kanunu'na ek- lenecek "17. madde*\-en,e\eMndehalen KuItur BakanlıgrnınnuılkiNctı \ekulla- nımındakı tanhsel bına \e >apıtlann *>e- ni sahibi"anık buvuk^ehır beledıjelerı olacak Bu >apıtîarın naMİ \e tıangı amaçlarcia kullanılacağına vonelık "ka- rar \etkisi~ îse >ıne avnı \û$â tajlağın- •dakı genel ımar \e koruma \etkısıtıe bağ- İı olarak Bu>uk^.ehır Beledı>e Ba^ka- nı'nın "şahsında" roplanacak Hk hedef A> asofoa Edındığımız du>unılara gore. RP'lı kurma\ lar boy le bır \ asa taslağı uzerın- d e aslında 27 Mart 1994 \erel ieçımle- rınden bu \ana çalişi\orlar OzellıkleUtanbul'daTL'RİNG-ınkul- lanımindakı tanhi ko>klere "kira süresi sona erdi" gerekçe^ıv le RP'lı Buuıkşe- hır Beledjvesı'nceel konulmasi uzenne ,ba>la>an tartişmalarda. donemın SHP yonetımındekı KulturBakanlığı "beledi- ye mülkhefindeki kültür mirasının da bakanlık \etkisi\le kullanılnıasını ongö- ren" bır >asa taslağı hjzırl.ınıı^tı ^ ıne donemın ıktıdarortağı olan W P\e Ba>- bakan Çiller tarafından da desteklenen • Yasa taslağı bu şekliyle kabul edilirse; Ayasofya'nın ibadete açılması, tarihi su maksemine Taksim Camisi yapılması, tarihi köşk ve konaklarda dinci toplantılar düzenlenmesi \b. konularda artık "karar ve uygulama yetkisi" RP'li Büyükşehir Belediye Başkanrnın eline geçecek... bu ta^lak basına da resmen açıklanmaM- na rağmen M\3M bunalımlar vuzunden TB\1\lde goru^ulme a^amasına kavu- yimamıijtı Bıına kaı>ılık a\nı donemde "muha- lefette" olan RP ıse. bu\uk^ehırlerdckı \erel ıktıdarlannı dıkkate alarak. sadece beledı\e mulkıvetındekı deûıl. kenttekı kultur Bakanlığınaaıtdığer tarihi bına- lann da kullanım haklannın buvukşehır beledıvelerıne geçmesinı ongoren bır "karşı \asa taslağını" gundeme getırmi}- tı Bugırı>ımleı sirasindaozellıkle "A\a- soha" gıbı çok onemlı "mabetlerin" dc de\ let serıne beledıvelenn elınde olma- M. \asa taslağını destekle\en dıncı basindakı ko^e vazılannda voğun olarak ı^lenmistı Şımdı. \ ıne "D\ Portaklığındaki" RE- F4H\OL hukumetınce hazırlanan \enı beledı>e>avası taslağındaısevakıngeç- mı*te a\nı D\ P'nın kar>ı çıktığı onerı çok daha "radikaP hııkumlerle "ek madde"olarak ııetırılnor KulturBakan- ^akın zamanlara kadar arsa satışlan, parsellenen ara/ilerin bir köşesine kurulnıuş baraka >a da ofis binalarında şapılırdı. Şımdıkrdc ise parsalJcnt'n arazilerin benzer bir köşesinde} ükselen camilerin zemin katlan arsa ofisi olarak kullanılı\or. (S A MİYILMAZTU RK) lığı"nın elındekı ve denetımındekı tanh- sel bınalann sadece kullanım \etkisi de- ğıl. ~miilkivetlerinin*'debu\uk>ehırbe- ledı\elerıne devn ongoruluvor Laik kültür tehlikede REFAH> OLun omru \e TBMM'dekı ">asama güciı" bu taslağın vumrluge gırmesını sağla\abılırse. orneğın İstan- bulda sadece \yasof\a \e dığer ~müze konunıundaki"tarıhselbınalardeğıl.\ı- ne Kultur Bakanlığınaaıt VıldızSara>ı, bazı ko;,k \e konaklar. Topkapı Saravı eklentılen \e bazı kullı>eler uzennde de hem mal sahıbı hem de "karar sahibi" Bu>uk>elıır Beledı>e Başkanı Recep Tavvıp Erdoğan olacak Benzer ^ekılde Ankara'da da "kultur \arlığı" olaı ak teseıI edı lerek Melüi Gök- çekın hı^mından kurtarılan kenthevkel- lerı. bu \asa taslağı\la vıne Melıh Gok- çek'ın eline teslım edılecek C unku av nı taslağın 2863savılı Koru- ma ^asası'nda da değı^ıklık ongoren mjddelen uvarınca. artık bu tur kararla- rı \erecek olan Koruma Kurullan'nda 7 kı^ıden "enaz5'i" Buvukşehır Beledıve Ba^kanf nın onerdığı ki!>ıler ve v ıne ken- dı enırındekı burokratlardan olu>acak Bo\lece kultur Bakanı İsmail Kahra- man'ın onavlavacağı dıûer2 kurul uve- sı ~RP\egöredeğilbüime\ekültiiregö- re" hareket etseler bıle şerıatçı polıtıka "2">e karşı 5 kişinin o> u> la" > asal olarak da \ayima geçme olanagını bulaeak Gorulduğu gıbı. kamuovunun Erba- kan'ın dıs gezılenv le ılgılendıöı bır do- rıemde hızla "son hazıriıkJan" vapılan venı beledıve vasalan ta-Jagında. Kad- dafi'nın beğennıedığı "Cumhuri>etu>- garlığınr \e "laik kultur anla\ışınr da 5.enatçı \erel \onctınılereli)le_voketme- >e vonelık hazırlıklarvar Bu_va\ataslak- larının hâlâ demokrat ke^>ımlerın ve "çağdaş bcledhecilerin" tartı^ma gun- demınegelememışolması ısekavgı ven- cı bır "a>mazlık" olarak tarıhe geçıyor HAFTAYA BAKIg AH3IET TANER KIŞLALI Asiye'yi Ancak Sol Kurtarabilir! llk bakışta şaşırtıcı hatta ters gelebılır Turkıye'yı bugunku çıkmazından umutsuzluğundan kurtarabılecek tek guç "so/"dur "Kemalıst sol"durl REFAHYOL un her geçen gun ulkeyı bıraz daha bata- ğa gomduğu ve gorneceğı açıktır ANAP ın Erbakan ka- fasına ıktıdar yolunu açtığı bırçok temel konuda benzer duşunceler taşıdıgı açıktır Bugunku çıkmaz Menderes'le başlayan bır karşı-dev- rım surecının son aşamasıdır Ve Ataturk un bu topluma kazandırdıklannın bırer bırer yıtmesı korkusu gonullere yerleşınce Kemalızmden başka bır çızgının umut olma- sına olanak yoktur1 Hangı ıtıraz seslerının yukselebıleceğını bılıyorum. - Sol once kendını kurtarsın' Dogru Ama solun kurtuluşu ıle ulkenın kurtuluşu, bır kez daha çakışıyor Tıpkı Kurtuluş Savaşı nda o/duğu gı- bıi • • • Çok buyuk bır kesımın Kemalızm bayrağı altında top- lanmaya hazır olduğu, bundan daha uygun bır ortam Cumhurıyet tarıhınde varolmadı CHP nın oyiarını yuzde 42 ye -yanı RP nın tam ıkı ka- tına- çıkardığı 1977 seçımlerınde bıle ortam bu olçude elverışlı degıldı Çunku ınsanlann ıçındekı "yarın" endı- şesı bu olçude guçlenmemıştı Çunku karşı-devnm" bu olçude doruğa tırmanmamıştı 0 gun Ataturk un cumhurıyetını yıtırmek korkusu ıçın- dekılerın sayısı ne kadardı kı? Ortam hazır Onemlıolan, bunun yaşamanasılgeçırıleceğı' Sayın Öztin Akgüç geçenlerde koşesınde şoyle dıyor- du "Ataturkçuluğu yaşama geçırmek, altıoku savunmak CHP'nın gorevı vesorumluluğudur Partının kurulma ne- denı amacı da budur (Ama) CHP, bugun kımlığını bu- yuk olçude yıtırmıştır. Partı, bır hızbın, bır klığın yonetı- mındedır " Ankaray'da ınsan kendısını Avrupa da hıssedıyor Dık- men vadısını seyredenler bırkaç yıl once orasının nasıl o\- duğuna ınanamıyorlar... Gelecek yıl metro devreye gıre- cek Ve Refah altında bır CHP lı belediye başkanının ımza- sının olduğu projelerı bıtırmekle ovunuyor Ama bunlarla asıl ovunmesı gereken CHP yonetımı o ımzanın sahıbı Karayalçın şef 'e rakıp olur korkusu ıçın- de "fevkalade" uzgun Melih Gökçek gıbı bır ısme bı- le el altından bılgıler. dosyalar sunuluyor • • • Bır sure once Sayın Bedri Baykam telefon etmıştı • ArkusıSo. I9,Sü.6'du, KATKALORİFERİ,KOMBİ veGÜNEŞKOLLEKTÖRÜNDEKAMPANYA VADE FARKSEZ KAMPANYA 7 TAKSIT HEMEN TESLIM NEDEN EN ÇOK SATAN KOMBİ ? ISO-9001 KALITE GUVENCE SISTEMI MAMÜL ADI 1 PEŞİN 6 TAKSİT PEŞİNAT TAKSİT KDV'Lİ TOPLAM ÇELIK KAT KALORIFERI TO/18 K 10'18 000 Kcath 10/18 BKBoylerlı 10/18 000 Kcal/h 19 25K 19 25 000 Kcal/h 19 25 BKBoylerlı 19'25 000 Kcal/h 26 32 K 26 32 000 Kcal/h 26 32 BK Boylerh 26/32 000 Kcal h i2T)oooa 14 375 000 13 750 000 15100 000 14 400 000 16 275 000 12 700 000 14 375 000 13 750 000 15100 000 14 400 000 16 275 000 88 900 000 100 625 000 96 250 000 105 700 000 100 800 000 113 925 000 DÖKÜM DİLIMLI KAT KALORIFERI KAT KALORIFERI BETA3A 20 000 Kcal h BETA4 30 000 Kcal h BETA4BBoyleriı 30 000 Kcal h SETA5(xl 43 000Kcath BETA6'xl 50 000 Kcalh 17 750000 19 300 000 24 700 000 19200000 21 600 000 ?7 750 000 19 300 000 24 700 000 19 200000 21 600 000 124 250000 135100 000 172 900 000 134 400 000 151200 000 051 AVRUPABIRLIĞI STANDAROI • 1996MODEL . ELEKTRONIK VE PILOTATEŞLEMELI MODELLERINDE • FULL MODILASYON SISTEMl • KULLANMA SUYUNDA FULL MODULASYON . KULLANMA SUYU StCAKUĞINI ISTEGE GORE AYARÜ\MA İMKANI . OTOMATiK BY-PASS SISTEMI . AKIŞ KONTROL SISTEMI • POMPA BLOKAJINIONLEYEN SISTEM • TESISAT SUYUNU DONMADAN KORUYAN SISTEM » PARAZIT YUTUCU FILITRE . DOĞALGAZLI - LPG'Ii KOMBİ HEMEN TESLIM ÜRÜNLER KDVU PEŞİN FIYATI 1 PEŞİN 5 TAKSİT PEŞİNAT TAKSİT TCPUM 1 PEŞİN 7 TAKSİT PEŞİNAT TAKSİT KOMBİ ŞOFBENLI KAT KALORİFERİ 1 Tûm kazantvnnu kjpalı ımtMsaHtdıf (x) tşaraHı olanter hariç 2 Prognm u » l«ai 3 S20 000 T l lava M*ıc»ktr NEDEN EN ÇOK SATAN KAT KALORIFER11 • 26 VIL EVVEL UHETt-EN BAYMAK KAT KALORİFERlERİ HAL* SORUNSUZ ÇAUŞIVOR . EKO PANEL İLE KJO1 * VARAN YAK1T TASARRURJ • EN KÛÇUK MEKANDAN (7OMJ ) 500 M^ KADAR ÇAĞDAŞ VE BAĞIMSIZ BİR ISINMA İÇIN 54 AYRI TİP • ANİ SICAK SU URETİCİLİ TtPLER İLE 0EVAM.I StCAK SU ELEKTRONIK SJRKULASYON POMPASI-SESSİZ . EN SON TEKNOLOJİ MEME ISIDCIU BRULÖR COLD BOX DOKUM TEKNOLOJİSİ • HEM DE DOĞALGA2A OÖNUŞUM 8ELOESI • SIVI YAKITU DOĞA1.GAZLI LPGU 20 P Bacalı Full Mod 20 000 Kcallı 20 1 Bacalı Elektronık Full Mod 20 000 Kcaitı 20 FP Hermetık Full Mod 20 000 Kcal \\ 20 Fl Hermetik Elektr Full Mod 20 000 Kcaitı 24 Fl Hermetık Efeklr FuilMod 24 000Kca»l 75 800 000 83 700 000 101 800 000 109100 000 121200 000 16 200 000 ! 7 900 000 21 700 000 23 300 000 25 900 000 16 200MO 1 ? 90C 000 21 700 OOC 23 300 000 25 900 300 97 20C COC 107 400 000 130 200 000 139 800 000 155 400 000 • 3 COC 000 14 300 000 17 400 000 18 700 OOC 20 800 000 13 000 000 14 300 000 17 400 000 18 700 000 20 800 000 104 00COOO 114 400 000 139 200 000 149 600 000 166 400 000 MAMUL ADI 1 PEŞİN 4 TAKSİT PEŞİNAT TAKSİT KDV'LI TOP. GUNEŞ ENERJISI SISTEMLERI SSAK 1A 85 U Depolu Ajurmyum KolekCrL Aç* Dcvre Paka Soiaı Ssem BSAK2A 180 ü De(BluAiumırıyumKolle«oftj Apk Oe^re P*e( Solar Sıslem 3S8K 1K 70 Lt Deoolu Bakıı KoBeMoriu Kapalı Oevre Paket Solar Setem BSBK2K 150 L' Depolu Bakır Kollekıort Kapaı Devre Paket Solar Sster" 5 600 000 10300000 6 900 000 13000 000 5 600 000 10300000 6 900 000 13000 000 28 000 000 51500 000 34 500 000 65 000 000 DOKUM KOMBİ ŞOFBENLI KAT KALORIFERI PMB 3 Al Sacalı Hm Mod 20 000 Kcal îı PMB 3 AıJ Bacalı Full Mod 20 000Kcaı'> i CSP Hcfmetık Elektr Full Mod 23 000 Kcal* 100 500 000 111 300 000 155 000 000 21 400 000 23 700 000 33 100 OOC 21 400 000 23 700 000 33100 000 '28 400 300 142 200 000 198 600 000 17 200 000 19 100 000 26 500 000 r 200ooo 19 100 000 26 500 000 137 600 000 '52 800 OOO 212 000 000 SOBA (DOGALGAZ VE LPG) DS 7 7 000 Kca- *• DS9 9 000 Kcalh DS 9 Fanlı 9 000 Kcatfı 22 300 000 23 200 000 25 650 000 4 750 000 4 960 000 5 470 000 4 750 000 4 960 000 5 470 000 28 500 000 29 760 000 32 820 000 3800000 3 960 000 4400 000 3 800 0Û0 3 980 000 4 400 000 30 400 OOC 31 840 000 35 200 000 PANEL RADYATOR GUNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ PKKP 600 x1 m PANEL RADYATORNEDfN BAYMAK GÜNEŞ ENERJISJ SISTEMLERI 7 • 4 MEVSİM BEDAVA S»CAK SU . YUKSEK VERİM . . . . PROBLEMSIZ KULLANIM 1050 BAYIİ - 350 TSE BELGELI YETKILI SERVIS .%IOOS>ZD.RMA2UK OAYMAK MAK. SAN. vm TIC. A.Ş.: Yalmz *4>lvi C*d. No.19 Kartatl/İSTANBUL • YAZLIK VE KIŞLIK KONUTLAROA OTELLER VE PANSİYONLAROA SiCAK SU iHTÎYACl OLAN HER MEKANOA MERKE2 SAT1S tSTAMSUL: 377 37 «4 • 377 35 «5 • 243 56 97 • 293 55 12 * AMKARA: 221 39 M - 223 79 79 • tZMİR: 459 61 06 d Sh 414 33 05 * A t o — f * Sor*»Mûfc 546 23 13* « m a - M f * Ö*P"r Yop. M«k San. Tic Ud Sk 534 2a 55 * A**-** * A»« Yapı 590 25 79 • Aro> Yap. Ud 591 B6 95 * la*an Ud. 590 97 29 • &*•> 5 14 2*56 • Oro$h.Ud 594 76 75 * Caakaglu A.S 575 9* 05 • CtnMiTic 555 10 X • Er-SoMak San T«. Urİ Si *42 48 85 * EttatUd S» 555 1127* b U 555 42 55* GdaunMu* 64) 32 41 • G U * M * « K l Sh 643 71 39* «a*»**» • Ajow*571 48 37 * Io4 $*> 543 S > « • C*w»M* 5724 2 !2'***•«Urf » 571 13 03 • Inio T«. 570 25 24 • Kofa>«p> 571 7İOO*Moho.W 583 61 93*TO»«MA5 570 33 So^jtoK, 544 32 10 • •*«-**»• • A,mrMwk M Sh 259 5* 42 ' to**n r - t j j i 12 46 * O n . Yap. 259 19 02 • 0a>» I* Son Tic M 337 03 22 • Enol Yopı 337 77 95 • Gtnsiöv Yap Mak. 258 2< 11 - M» A.5 254 35 01 H» 259 06 92 » f #!•» Û d t MJk 245 58 27 » • • »<• • •<• r * Ç-oflh. Ud 598 76 75* Donmat Lc 555 80 X * W T» 357 38 6! *ILadua>b« San - 7« U» $h 614 64 70 • Momare M * Ud S* 538 68 09 •PBW0O»> 555 79 34 • San» 1 6u kampoıya ' 2 10 199* tarfhınde lonoeref 2 Bo karrçanya SarKiyi -e T<aret &oitaniıqının 25 06 1 994 larıhli 9 i 2/3 no lu hsblğme L/ygundur 3 Kamponya sureuKe fıyoftor iobıt oiup K D V v« diger verçplerdc olobılecek değı>ıfcJıUe* Fıyafİara oynen yans 4 1 pes*fl 5 taiaıf* loftjto %J î 2 ' pej«ı 7fcfJcs.fisafoto %lö 5 ayfıi basrf faız 3 Urunhsnmiz yefiutı bayWırrt zd* **!• •M» 110 55, 24 * C*»dar b. Ud Sh 504 51 24 • San> Dt^dgaz 57Q 94 22 boVI».») 22 52Ödntmativ Üd S* 57* M IJ- 5a* M * *3f f 261 9) 35 * T«MOn Ud Sh 259 71 00 ' Tma Mak T«. 2*1 0* 98 59 * Erhay T*. 361 97 40* Kartd Tit 340 17 58 • Ku4u ha Ud Sh 4İ6 5I 60 OVM+N» lı, Sav Ud 170 44 13 • Karaaiar Y«p> Mok S«ı Tc Aj 152 00 10 • Kı*sAW »n- I 2 • A*nur 411 05 65 • C-4 Yap. 35* t? 47 • Chma Yup. » 2 04 23 • Er>«*» L*J > 145 5. K«pot 635 42 71 • Mat-Tfe* A-S 524 63 59 • Oran Muk 53 36 37 * S*n0i Do^alau 534 4: kw S*n ^ Tt Jd Sh 317 77 00 * Gdhr Mdv 360 41 75 • Hotio T* Lld 5* 358 87 80 * Kn •A* Ud > 384 48 12 * HM>ıt aw * M p « . Tot i S* 34* 19 32 *&•*•*- 4)167 52 ' Adalv Tauat 3t I 2123 575 *3 33 • IOIKM t» 505*0 74 Orrvol*i » 575 01 44 • Uutom Top, 557 26 72 • Y<**Tta. y4un)•• 5A733 34 • Ttvhı. Lkt 501 76 77 • YJm 2IM 12 75 • T ™ . * ^ M ( * M S* 227 0191 »^.h Tn LkJ »- M' 27 92 f * 35Î 7î gj • I W Oe*>*>2 383 12 70 5 5* 62 • £™/ r^, Mot 4 ? I 02 50 * Hw • ^ > ( p Z P I M M A 635 29^ S* 358 87 80 * « W B . D C T»* Ud 363 75 01 507 12 09' 326 97 87 n jd S* 2A6 24 * Î57 31 p « M A 315 37 X ^ Po*. 150 45 43 • !< « Mut, $57 27 64 • Okay Y<^. 557 35 94 * ScnT» A.S 584 36 9" • J t m l v M ^ 554 46 88 İ f Gaz4U58 69 *a«wMJ, LkJ 5*> 347 93 16 * EmnMdı Üd Sh 345 04 93 •E4«.t»S<» *,Ud » 325 Ç 95 4 4l4 LJd » i vf An Takmk Mİ i7 49 • *4m Lld Ş* M! » ?î 278 45 '2 p-.»** Ön&İL- UdS*. 3J5 12 22 * Çı • m i f * ^ 3f-i ""3 24 • L*ro jd S» » 2 54 49 * Mı^ M«*> 380 4 l 6 6 * N « t B 3 28* h, l+r± 337 55 80 • lu M n * I 345 06 M • Oaffi^CUp* * E«w Ud 5* 2M 9063 opı IM S6 279 3» 79 » «*>,!• I P » AÜ»M>A ln«. Sı»t •« Tc Ud » 4 4 2 0 8 1 7 * 4 M T ' ı ı , fıı IH f I1 Ytç, 553 41 15 • M n j w ı *fcJı 575 « 22 * *<W T Lld > 29* 91 9 2 * Ö < » M * 2?5 S3 9% ' L z. 25121 \\ * 4«4w KORM4V 2*1 08 U Oc-MJ* T*t ™ f.c_ LM 5». 27S 53 98 » 571 10 20 • Tw> k. 54i 54 10 • • * ¥ • * * • ErT«bnl244 3190 ' U*» it, T^ni L 1 KİKodhı Ytş> Mob. Scm f t 599 i l }6 J « * 4 M O 11 2»02 b d 5»1 21 22 • inUr Tc_ 5 « 74 7» - • I I T H J J - f._. ]JJ T İ J * 506 24 55 OAv V « Mot LH S*ı 555 15 9t • Ok^Zd Su 441 t5 lı 111 • CmmdOaS^dTt 14 • Gw lıı 501 07 7» • I M . U. 501 79 15 • S-™ V^« Wl 11 85 SoM End ud Jt. 252 9 t « • SamrMi* üd > $* 254 67 24* ••rlı.nı * M_ Uj 417 67 59 • Al Bks *** 3W99^ fr& 570 İ9 3 ¥ * * W cmo<4kı Vop BU 10 61 'Cııı ( ı ı ^ t l ı ı l 1 KİKodhı Ytş> Mob. Scm f t 599 il }6 ' «Aitervn GJto-579 02 M • Ozri*»-V« 599 20 P? * Uı» H * 592 !3 84* CMfM * Art **A bn tn*. LJri S* 305 82 77 b S» *. F< LJd » 32! 34 74 * ÇW.fc,>B«i * 4 M ^ i O-n 411 2»02 * b U U f • Kdrt. T^ 2M 47 264 t>,•.!* AJdpA Ui S> 264 32 93 • İAm^t Dd İ4 -™ ™ " - | n r t ı , - -| |. r n c , ^ 160 80 10 • İ M d h . 356 15 05 • T6* Y^, A-S 356 33 92 • ÜKMV. IM 411 67 77 * Y^-T- M $k 155 49 65 • Fallt * ÜaJinı. M4x. Tc A.S 523 46 17 • D M DO4 631 90 i l • G*mı T«,«f S34 « 26 »< 535 24 37 • GmWMAul Jh 545 66 20 • MOMIH A^ 578 17 43 • ÖKoibr 1M Sh 536 II 9«'T<*rtDG 54571 i i * • * > • « • Gw Yop. MO 24 C* • *««t«p« * B Uo± 356 M 60 • t>*r i« »« 04 M A>ria. [5oft Ud 5* 557 06 74 • toyKon Mih. Ud Jh 575 33 64 • Ço$ Miv 507 00 81 • HoN> D» 556 72 14 • U^b>Ud S» 442 72 36 * «*» MuK 502 60 14 ' $ ™ T«t DG lı.Srf44152 53*Slo.«ı*Uri> ' E j Jd S 417 75 72 K * U * l ^ T d İ 35 92 27 * «k A4 338 M 7 •  I ^ l Ud » 337 $• 79 * Y 3 26 12 t D 1 i 1 5 k 7 3Ud Siı 344 94 51* hA*h» Lkf 445 09 58* Uyıai Yof. »Aat Ld St> 410 60 92 * fa«al*M' * Cabo Ud Sh-417 46 3! * Erwp ***iı Ud Sh 417 75 T2 • ITiaifclj * Ab^Tc Ud İ * İ t î 92 27» AİMMKA^ 338 5* 74 • Arfs U N B LW Sh 337 54 7 9 * Aaon Yop. 14* 26 12 • Aytor « Dai 145 16 51 • tw«k Yap> 337 03 26 • OaaaıKal Sh 338 20 41 * [ 'Ko&LuM $• 149(79 53 • O»OF* Ud Sh 33* 03 57 • ĞtoanerKal Sh- 334 34 0? • OımnMA 345 10 43 • OTJDCMOI TK. Jd Sh 345 27 63 * H«ııiuı Ud Sh 337 34 63 * Sohm M& Ud SN 414 80 71 • Ta^aak Yapı fAaİı. Tt A.J 336 93 46 • T«TO Jd. Şh 418 29 74 * TayaMar A_S 349 12 49 • Y v o n n M ı Ud Sh 145 36 41 • ZdUmAıJar Jd Sh. 134401* 2 9 5 0 6 4 4 - C a » * * Ud Sh 279 41 61 • 6-m h» Vop. Moti Son TK AS 220 X 38 • Kab-HMŞ * T«*MX» Ud Sh 414 40 39* K M k l y • Aİt ud 5h 254 51 ! 2 ' Cohnkoyo 243 35 76 * O e n » MfMk 251 43 88 ' D P W < » 237 02 01 * Ouyar Poi 255 37 71 • Empot 249 60 14 * E>« T«. Jd S* 254 09 14 *to™Ud » 2 1 5 44 18 * K*«m T*»** 293 39 16 * NUWTTM &4ar 254 78 &6 * *nd AJ Ka> Sh 255 57 33 • OvlvMah üd Sh 243 34 47* Oı*ww üd Sh 244 27 ?2* Svgaı 251 Kaunafinı Mık 387 73 • 3« Sa*oy T«in4 244 55 56 • $*4on 293 09 71 ' J t a ı a l t l Sh 249 01 4* • Yapra Lkl Sh 244 01 39* lUrtal * Akb> * * * Ud 30* 99 43 ' AVvr Ud Sh 389 69 10* Aıfc» D Gaı-J T«k Ka. Son Ud Sh 374 23 54 • Aian •+*• 374)3 62 * A^üra, Yap. 353 38 X * * ( T W - W T aoh 387 63 31 • l o n D G 306 56 ) I * Cmhm^A. 306 ] 2 K * D a p a t M i * 347 59 24 0vw4w.!« üd Sh 371 66 53 * OaAaj Tok I» 5w üd. S» X * 87 70 • Du»«wior Top. 3*9 70 U • KS LW $h 353 88 73 • Harptf D G « Ud Sh 353 i 3 97* 306 93 92 * Kaamofllu Mı* 306 26 63* lOnak Ljd Sh 351 03 23 • Otok « A San T*. Ud Sh. 343 10 69 • T*hni (AA U d > 3 7 1 8 4 7 0 ' L M M A 30*51 32 **•—•»»!•* Ta«n Yap. SOB Lld Sh 553 «4 00* Y * ™ T * 2i3 44 67 • Yap. Tatf 250 45 22 * U y — n - lo*an Ud Sh 390 70 3* • b a « W ' EnaMA. 410 35 45 • 8UMMM«tala>**. * Oe^n Yap, 5M 69 30 • Coto *-k* 5M9«74 ' » ı ı . ı h n » H«f**ı»at dj4 A* 1? » K « « y t o » « D—rhun **A 3*3 76 52 * KİKa^ Mj> 372 16 04 • M*t MA Mak • r< Urf Sh 3*1 94 71 • A*JNB34J0 88 67 • TaS* In*. Mab. •• D Caı *A»A 4)6 04 28 * Turbo H*>ı 344 96 09 • Yidu T« Ud. Sh 411 44 76 • Znm MA 654 44 10 • KMPakapi • Gam»>l»5l4 47 11 - ITa "••»• * C«i Tc 0oW«Coh*T> 244 $2 5* ' ~ \ i l|i * 5«n*«£ Vap. 349 90 M* Co^o *A>ı 337 *7 00 • KMçakjmtmmm— *taHkTanno Da»yn AJ 54İ 40 22 • KorW« hn Yap. f t Ud Sh 599 ac 23 * Mohru *A* 593 77 24 • Osv 1» 540 45 03 Odwnv Tit 59J S* 55 *• SaM*' Yap. 594 63 02 v *po Ud Sh 599 10 45' T+ L* Sh 417 !4090* AfaMiBM Ud Sh 4f7 8#Q2 • A. Karoamt Lld Sh 144 45 ! 9 ' A < w V v U MOIL Son T* A i 417 23 49 •ftat>T«bı 3*7 75 14 * CoitM 0 G*ı. !•> M» Ud St 417 44 74 • Oadat C Ooi S,w 7 t Lld Sh A7 49 04 * Da-oh» 417 21 09 • Da>i b> 367 3 i 0* • toı Ewi> Ud Sh. 417 11 2 3 * b«oy h» Atata. T t ud Sh 3*7 99 67 * 6c* Yap. 366 8* 61 • ErtM 3*7 11 » • kâl MüK- 417 43 41 ' NafeanJoftk. Yap. Mab. 367 24 35* Pazar MüK. Lki Sh 36* 31 83 * Iıı » ' V ı 4 7 69 3i * TtyrMakMh fmfaTaaV, San T<. 33* 93 46 * TamarYcşM 3 * * M 4 İ • Ü > D Cm 417 44 32 * Tvmapal 417 «4 27 • lca^âiarAİ 417 69 85 • Te*<*i<, Kal Sh 348 56 00* U-a. rrop IOL Taah Tc Lkl Sfc 417 18 M * HrTtiMi * AİHmUo Ş* 352 M K * Ao •** 441 79 44 • 4«aw«n Yaoı 352 48 00 • tatan Mdı Ud 152 74 99 • 8ahı TWuti Yap. Lkl 1*7 75 18 * 8ak> 352 24 34 • Ctofu» b TOL Ud 343 65 26* &»~4h, D Gat Ud Sh 305 71 77 • t m a ^ o T« 441 71 29 * trw T«L Ud Sfe 305 77 49* Hjragnı Son f c 305 54 17 • b ipMhWH.3O5 73 18 • lfjTa«.352 51 24*uJGoı441 93 83> «i,Mu k Ud. 371 01 29 • Kaior. Tokna f* Ud 5»- 4İ7 76 34* Kaplankr441 *-6 49 • Ki^egh. M * 441 8* 55 • Uata, Vap Ud Sk. 352 20 28 • *•*•>«*• 371 41 15* M*™ DoO^aaı 399 67 44 • dr^peAulan JOS 71 39 * Tuno W T~- Taok Ud. Sh 370 42 2* • Tunoln Ud Sh 441 91 07*Ufr*Md, 305 72 61 • U-ki Do»otaQz 143 07 63 * Y«*u ^ î « Ud 5» 352*9 21 * M M M H İ « • Akıu Yop. 231 33 00'Afcfc.jUd Sh 2** 14 4P * Art*4* W Sh 2! f « 13 • Sai, Tt 274 52 00 • CA W Ud Sh 273 89 62 •CtoM.Mafc. 240 24 38* Cunoh Boapn 273 20 64 •E»mİM Î74 24 M • MrA Yap. Î75 47 78 • Moy C«^« »» Ud. S* 273 89 62 * OrfoUor T«L 272 20 64 • Pok* hu 211 99 19 • Ue-6 26* 03 57 • Yoş*^ 2 « 97 85 * M*4hı * B«Wak>M414 10 30 *3>*M4t 5a< T< Lkt4>4#C!7 • aTMvt-r * GûP» 305 44 42 ' U r J m » * ; *Gfl(po550 0t 02 • BtJfT»<a bk Ihr Ud. Sh. 414 10 10 ' Tmıııı -1 41 * Aıdn Sv T<_ Ud Sh 232 58 63 * G3 T« Ud Sh 222 54 91 • Kdar CKİO hı San T< Ud 250 19 81 * Ortafc*» * TnctA-S 261 09 19* AnMfc Mak. • H»*v3gfc 334 57 7Î • P«WfH> * 5n«nf«»V 24712 52 ' *Aw*«T4t * AlpvAUfı 390 9! 13 • AaM«ar h«- T*t Ud Sh 390 03 92 * Aydmior**Jv TooK h«. Son r« 375 1?49 • 0o^< '* 390 41 10 • ÛoJtJ lu Ud Sh 3*6 38 34 * FewUd Sh 354i162*bılCall54 74 12* lnI*fcr^T«ı_ 354 5* 76 • bmoı 0 Gat la hta* 390 66 40 • KuhatTıc Ud. 354 83 05 * M « W h 375 14 İ4 * Mubm T» 390 19 34 * OraunCfisUrJ 375 32 77 * Sv tw Lld Sh 307 ! 2 99 • Sok Yop. Mofc 390(2 13 * faneo Do$oig« 390 52 20 ••*•*••• Mo™ Mormonı bu Mob-fta. Son 223 64 44 * Tmo Pn»** A S 222 29 6* * P M M M U O * • D ı « U Yap. 374 95 84 • 0»frq ». {I] 349 34 94 • Enti T«Wı Lld 353 41 65 * K^A AJnâhı kx» Ud 153 90 94 • ÎJmA Mi* 371 84 70»Uh»Ud Sh. M7 21 37 • Z-+,*** 349 09 56 * toffta*** * loluhan Lld Sh 329 4* 6' • lo*phlf * Atı W ı Ud Sh 541 72 43 * B»Mdı 579 01 0* • HavaıSa» Ud S*ı 540 65 64*lpa\ht 5404*73* *N8)wri * \*m 737 4J 34 • 4n>«tııı * A**«k rıt. «. San ^ Lld. 5* 416 71 24 • SvMuh 361 47 05 * Oza* Muh 41* U 11 * ftta*afcfc«l ' O6>T< 3«ö 76 57 • S*to«v«ar • Aİ h» AS 654 44 10 * AW Muh 557 35 51* Ayda Daftj 45446 17 - tcnrt 1» Son- 5074*61* KaroAt» «v Ud. 503 27 63 * flştM— * Kuzankr Yap! 255 59 33 • ŞI-4) * Co»****- Ud Sh 222 24 44 * DamMJv Jd S* 241 48 56 • Dafr T« bt> San r« 2Ö7 33 95*frPot 241 44 S* * fcMbM MaaJ r« A5 232 98 İ2 • S*™ b Mak Ud 333 24 06 • Tafcafc* * Otod»> D Gaı Soı » T « W > 252 7109* ' 2 6 2 94 29 • TvmakfUk Ud 5* 223 66 58 * Taat* * D«mı Aip M*4oi 395 97 31 * UbM * AbMüh 252 98 62 ' û ı - i ı * y # * Atoft*Muh 443 16 55 * Itryvm **** 3'6 20 î l • Eıaak . 4 4 2 ^3 8« *6«r*>»»UJ Sh. 443 ^9 01 *H KoyoiA* Ud Sh 324 68 48 • UA^tu 4>2 79 94 • Ka» «, Ddt» Son r< Ud Sn J29 0J 03 • « « » , * « , 344 45 10 ' T«w f*. Mai MA (J-J Sh. 316 43 12 * Yaöoajkj b T« fc Ud Sh 4 2 S4 69 * Oakflaar * A5-93 bt Ud Sh 391 05 13 • Ay Dofi Goı T« Ud- 39! 78 51 • BJsıMJi San r . 391 65 0 * BotoLld 34i 70 99 • 4opa>cfc•« f n ^ Sa 335 64 64 *fc^oraOojoio^ J41 95 47*fc™T« 343 25 75 • C - W o ^ "U3 U 06 • & m W k S A T t Lkl Sh 341 43 38 • FOTM*. * U I San. M T« Ud Sh 391 76 21 • G«o* D ^ âaz b. Sa. 341 45 41 * G«xW Mûh. Sa» TK.Ud.Sh. 313 90 89 • Gahdal E* Oto W tX* 317 2) 41 * GAJT Yap MaLr İ43 85 68 • KmM-n M » Ud Sh 391 54 3* • Korah<x ku 142> 333 33 90 ' l 3!OC»51' ü'Sl *N««a>San r* ud Sh 333 !9 50 • F1 «#» El Mok ht Son. T« Ud Sh 334 22 94 • L^vn Ud Jtı 343 34 32 • T*raı • ETKV Mûk 553 61 1» 558 81 70 * Eroy T, tn4 54* 02 21 * Harpu M^ı 554 08 0* * Cvrfaut Hm.* 582 j9 62< KAcaoafağkı 542 43 13 * Katfc Im. Ud Sh 510 23 1, 74* Otan Tn 4*1 32 28 * Ö&r bi» r< Lkl 5h 483 77 93 * ••—fc * SorMtf Tc 231 59 86 * L/tM«ayMtf< San T« Ud 5h 213 66 67 • •** T c L5d Sh 355 18 91 • Kaaa|«p« • Aımtf Muh *m Tt Lk* M 417 22 95 * Ha.*»**i • Gax T« f t in* Ud 5h 413 36 00 • M ^ I M I Ud 384 00 95* Y*naz A5 31' 34 30 * *UMWT* ' *T9w&t Te ft«L IM Sh 23! P°49'5ahar<t 230 14 4a* Ümunan **>L 231 37 23 ^ 0p HoyW 8dg AS 37^ 02 74 • ( X M * 4 » , 377 13 83 • w n ı * M M I Cto^oi^M 31 î 50 39 • 325 6*81 * M « Modmi » M m n U A S 359 1 h « r* Ud Sh 425 27 04 • t y i t ^ ı - SMM 44* 16 U 270 «9 25 * UbM • Aia*k> W S«^ (lmıTB W ı Ud S*ı 311 2! 01 *ı Vof 503 Î2 77 • A* ft « T« Ud Sh 391 76 21 ' C m ^ D ^ û « b. S* 341 $ r ^ 653 14 17* loranM^ T«L Tooh T* Son Lfd Sh 552 45 82 • Do£m4n V.653 9BO2 £r*ahı 553 28 05 • CMww KJorJ» 652 86 63' S^v Tk 552 59 71 • Ti|Mı*l. * S v m Ud S*ı 574 0812 • T»|1h*wımı * Ako* Yap. 547 43 07 • **J>vYto56* 75 03 * &n*y N>»« 287 5* 25 • ••**«* * E c t D G a M T« S v f U d » 2506527* P ı ı ı n l ı K ı . • Urte T<c 336 19 14 • Oofr* TWt Ud. 132 00 17 • KfrofiL Ud Sh. '-'1T r ' Pffl * 8ar M Ud &" 412 9* 59 • !«•» »av int-482 76 74 • Kat Kar Ud 483 09 17 * Mul r « Sa. 482 76 j 0»*t—h» San. *• T< Ud $K 43* 11 31 * b M M < F # M > * Son « T t Ud 5» 323 20 41 * K ^ M r t a 'Ov-«»Ud 35« 99 8*' GtebbrUd 35* 39 22 • k •»». tim w So» 3»C7|7/ • Mata En<i Md, San Tcud Sh-381 1631* Sor^o^. Tw 3*0 25 40 * Y*., >>. S« S» *£«-*k* 3)>O2 15 • OMtaı * ro»eWb.S<t/ i h » S » iJd Sh J54 21 24 * • **• ı l ı * &r«T«kn* 353 41 65 Mka««riı* A M Ud 310 55 13* A V » n U d 324 33 83 * Daflfce» Ud 310 08 49* Erbon<*.A.$ 309 23 61 * Gwno*A_S 311 ? ? M * W U d 310)83** Topndı A.S 312 57 54 • S*M Y « AfctMOı in* î c 310 6* 40 * An Uj LW S» 31S 82 32 * Hkjınjıimu^L Tıc <ai Sh 311 37 30 * Sehn W Ud 3'2 71 64 • Tuâfao r c 310 21 10* UBIOI tnt 5«ı T* Ud S» 3 U İ 4 5 6 * "-nfcnf^ritı * d j * " 0 C u 143 74 51 • Hm*A • Ak>t/ 129 84 94 • Akdhv Ud * 233 16 53 * Aİv Ud > 223 35 49 • * 7 r S T d S 233 11 6 E İ T 2 5 1 7 3 E 5 fAl,-ArG«KPaı 243 40 70* AW KakrMr 513 03 63 •****>*+> 223 35 49 • Alm Mak 254 80 37* 8Jar<Müh Ud 247 77 78 • t<*> Tn 252 62 54 • Copvnı MLK 3*2 18 '6 * Con Mi* 234 27 66 • C**m 162 92 65 * C**i U-t Ud Sh 252 67 63 • C-Wfa> 363 00 33 • öaf»* *»*. Ud 513 37 |9 • Cfcza*. P-ak«M 233 08 14 • E>v« tn. î« 3*0 0019 Evu San . T« ud Sh 233 11 66 • EıaaV T« 3*2 45 09* bantoâl 3 47 36 • trtar 245 03 75 255 87 30 * la™ Son iaT«. Ud Sh 329 40 55 * Iv-Ay TK 32* İ4 9I * !* CaJ 223 94 25 •l»jfw2503444*BıNur2342161*b'TaıUriSa22l97 6**h>Tak222 19 9 3 * t* Vuyor, 271 03 87 • n, Yoy Ud S" 441 59 58 * kâf^Ud 2İ> 8! 77 • bkn Mih 24* 57 37* 8o!Mdı 256 67 70* lnwca Jd S* 224 02 81 • kmat Lld 252 50 67 * hftan T* 222 97 77 • KufW Ud Sh 354 79 60* K«du< f« 220 49 66 • Kuran T*L 322 40 55 * Mai- T« 254 Sh 233 10 43> M4>orıc 251 38 34 * Mftf 252 04 80 * Nabor 222 M 45 * Onur Tw Ud Sh 255 09 11 *0#wMok Ud-Sh. 224 69 71 • Op*n 220 79 44 • Ordo I*. 254 91 45 • ö ı SormtAkı Kcl S» 254 00 78 • û j a * Oon üd Sh 245 20 20 *IU»T«iUdSh 346 52 42 * l^m Ud Sh 3*0 43 42* T«4ow 451 53 33 * ToKnr. A<h> 3*1 92 3» • Îurpo ^op. Mafc. 3*4 41 «4 • IAVMOO» Ud Sh 254 46 63 *YoneooİBrM* 230 41 58 l**aM* V*n in, 715 42 97 San 352 41 97 • Ada» Boynok C^+m 233 07 5* • Aüor Ud Sh 235 44 28 • Anv»üd Sh- 457 75 85 • BaynMa Cw*r 525 50 77 • kA* T*. Kai Sh 35! 62 05 ' I m u r . 225 00 69 * O*hw T«. 214 43 89* CaU«r Yop> Mak Ud. 331 4 13 * Coka* 352 70 51 • Doftam Yop Mak. Tit 235 48 9* • & Yap. Ud Sh 234 31 6l * CJOTVI Ud Sh 454 27 77 • Gakh™ kdbra, 45196 27 •NnanM* 352 25 35* Stavjort CW«H MA S * 351 28 47 * Sufcd San T t Ud > 453 76*3 * Toprok l-u Mat A_5 453 37 33 • Tora EMrp S* W 337 30 90 * rUaMoi 734 47 01 * *t6a Tafcmh *VJh Ud 453 13 42 * M M P A U H I * Dofto" r* 371 28 98 • C*on T» 2 7 4 * 7 » * Gat» 277 42 95 • Soyarar 378 83 37 * SardorTc 274 45 14*70*4190^274 32 70 • ••» — t i 274 45 14 * Ta*6ıUd Sh 277 1! 00 • Odabo, 272 73 88 * AFYOM • ErMak San *>JT* Ud.$h 2133970* 0*A«I M»A 213 63 64 • GwriLtd. Sh 214 04 44 * •ılifjdtı • Enan V 6H 51 07 • A4NU • Yanl»T^. 112 79 91 • JJUJMIY • b. Te ;l 3 16 64 • A44UVA * ZokvMuh 218 77 78 • AMTALYA * A^aVo İMtma 34* 54 70 * A*». Mdı 144 16 83 * A>—• 244 60 91 * I» Kal T t 3344* 20 • lCaaı Ud Sh 243 38 14 * MaMk Ud Sh 248 24 59 • SVmofc Jd Sh 247 23 25 * 'ofcni T« * * * TK üd Sh 247 77 42 * Ta«MwdıUd Sh 243 0* 67 * ToprokVu Mot AS 242 91 59 • UrjarTfc. Kal Sh 241 26 75 • Vaf**ı ud Sh 322 45 04 • Yaia B«kT 43*2*03 * AiajM/* • Cafllar T» 512 20 27* EnioBoniar Gmn 5(3 45 94 • >W4 r* 513 41 93 • IMM<518 0! 40* b « E U 61319 49*Noni>JOzoWnoto518 2B02* BYorUd Sh 612 50 21 * ftAUKISİM • Aaahkr Tap. Mab 349 41 39 Afcal T«tn« 373 19 50 • Ana>ı<Mni T« T* Urf Sh 7)4 42 59 • Ah»-C«>>Ud Sh 338 I M7'AyUliMr 7 ! | 34 rz'DaaynUrf S* 243 66 83 * &* Mafcno 242 47 59 * b*. a. San T t Lld Sh 341 45 I I • M a W Makno 373 37 t 373 75 03 • So*g« Mai M 5* 225 2! 1 9 ' U ^ N o f e 513 55 30 • •>«•*' Morm To, LKJ SK 815 34 5* 4UUHTM • TdnMtfı 227 63 96 • KAT14AM • ARt-HaMuh.212 17 44*«8L1C4H * U a * » n*. Mak T« AJ 212 15 52* BKH.U • CaMinanc 215 47 33 * Damr Tm T* Yapı Moiı 312 74 54 * Do^uı Yap. Mob. AJ 215 12 67*N*>MT>C Ud $4 215 32 75 , CSMU) 32667 76 • ••••.». * Cok^h, 5M 35 62* ÇAftHU * S o » V 213 X £4 • ÇOftUM • Toprak AS 224 18 i ' Ç O M U - b ^ T . 451 57 89- DCMtZÜ • b, 5ah» Ud * 263 24 4> * ** l«*~ Ltd S» 263 2963 * DfYM4UKM • G—y T t 22404 97 • 4JDMI4I * A*J» TJL M-i«. 212 21 21 1'BA.Müh 231 8227 * hk> DoAo^aı 2X 44 24 • EtJMt AS 231 16 05 • f » i * . DDbloaı 234 06 2İ Gvftdofton Muh 233 22 75 ' U T M * . ' «a, TOBI* 2M 33 47 • km, T t Kol 5. 231 95 44 KOM» W * 230 24 22 4orT< 237 74 00* larAJtT* • U » . h , Z32 84 44- lıparto hn». Mai 5a* » T c 218 84 8) • Tejrak I"* MaU 223/1 00 * HKW4JHI*H * I — Tk. 313 39 39*fcnrtomtowSt 6(7 32 !4 • W* A.5 6İ2 22 T2 • • ArtT* 545 26 3* • Annaaa 454 51 35 • Arta». CMOOI 492 29 10 • A*af Tın4 A» 463 53 00 * Ayt« a. 332 30 85 • ktı T«k 425 57 23 - I G Tooh. 3*99900*Conbı4*! 16 38'CanUd 3212525 i 342 57 17 • F*nd MtA 633 49 59 v 238 84 87* IMMTM.* 339 4İ 42' 8 32 02 • nMûtı 212 41 07 12 2 6 *«0u 5M 35 62* w Tıc 2)4 S f Ltd 5* 223 M 15 • Swr/ Mdt. 233 17 99 • MJAX AS 24*0*ia*rk»î«UBl Sh 7 0 ' M M U O 224 17X-M«rtlı.32S9039*MarfC<uUd S* 3*093 83* Nua M * Ud 326 53 10 * AdonoSo9ulnK)332 4l 94 Aoano So& an LJd 5h 458 13 44-Haaa-MA Ud Sh 454 14 07 - Uk>afe 351 19 99 ' M A $ 457 97 7 i * K M » 8oymiı C-ntar 515 50 77 • MH*J« Uuk 453*5 97 ırior 543 43 1* * MBtYUâMt I C ) w T « . 274 67 X * E»njh 2 U 05 50 • De^m f t 371 24 98 • Gefc» Î77 4j 95 • Sayan.-27S 83 Î7 • S ^ f a T * <24l 37 77 • G*t«3—o24l S7 |0 • C-« Mak 341 47 55* E»#m. 348 43 31 • Gopr»na0h. Ud Sh 244 47 66 • IndM Ud Şh 512 07 54 * *•* Gunor A y o ^ T , 7 i * 66 14 • JITS4M • A*-Mjı 2İ2J7 7! *EfrWA** 313 76 42 * Gow Müh-4Î 3 13 95 • Cvnhn Muh 518 76 55* Gs-t^Muh 315 46 84 Ud Sh 833 34 15 • Û n w ! « 324 23 27* Sakaf. Tc 312 20 05 * SakJA* 312 23 35 * tfafa» Mak 373 75 40 • Hakan Mok 422 26 45 • 4U.-U-İ1 ' T a M T * b.Sar. îc Ud. 512 33 44 • MJMDUBI * Topn* tn, Matz 233 69 21 * ÇApUUCKAU • E M « w Toafc V 317 21 60 * lı. TM V ^ W Lkl • ArvBMd. 714X01 • Uguro» Ajıpnr 714 11 3*- ILAZM • A<A **. 336 46 53 - t W T < 218 99 M * OÜmyİz T C 218 57 39 * KoMaflh. T* 218 nhıLJd Sh 333 53 45 ' MMMM D»te>aoa 233 45 44 •YoncJarAS 231 31 13 • OAXİAWTV * C A « ^ 5 » ) A5 230 M 26- 9o*r*oflkı Yap. Mot Scn 220 64 09* Goafa Akfaoym rK 212444**Ec*Mok Ud 215 58 40 • bio AS 242 25 W • CDı Ovyo in«. A S 2156277 * S * V . 2152945 • tZBfM • Adnsn V O O M M 441 37 47 • AhMat b/7«2 17 80* C—.DoJorüd Sh 454 45 61 * ConıJar b U r 25* 2t ll*Co«MUd 234 25 5* * Cnor Ywlp. 434 24 3 M * 374 57 52* C _ _ 51315*5 38 88 * İKZUIMJM • Nur b. 235 17 } 8* " KAKKAJU * C«w Kard-vbr Lld 211 35 95 * 18 74* Akk»T*Wıİ42*31 37 • Ab*> T-. 13002 I 9 < A U « 243 9043 • Aioı I» 3** 5J 77 • Aniobm 315 S2 9 Ud 130 33 90 *DoJfc»rTe 224 4132* Eaıh.Mj>ı 3*7 44 75* Ea. Y o ^ « l»i S" 458 28 44 • Ep— Jd Sn 212 23 23* EoJ« İJd Sh 454 98 24 * B d Muh. 449 47 45 • &nok M«V Ud Sh 239 03 25 • E ™ F-yw*kı 42! 42 4* •&*•>• Üd 342 57 17* F^nd Muh 6 » 4? 59 * Gox I. Ud Sfc 457 54 M * G«*JM Ud Sh 341 50 15 *GakofUd S" 421 25 32*G«aıMûh LM Sh 513 22 39' G w , T « 83* 33 54* Gw4ol ln Son. »T*. A j 459 39 44 * &-™> Muh. Ud Sh » 4 8* »I* Gtobd UrJ 464 323*4 42 *G»o**»Ud S* 323 58 85* Gt*«n Kd 422 0* 22 * «oki C W U f 6 3 34* hoc€l Lk* Sh 4»9 44 67* M d Ud Sa 512 07 54* l»Ur«M>AS 454 48 44* hunUd 333 25 35- hoftr Muh 339 94 86* laharUd Sh 3*5 91 19* hmm 238 H 87* İMnurMuh 339 41 82 • b*on Tok. Mak San. T t Ud Sh 433 7İ « * bh* A$ 449 !5 00* boM Möhfc 339 5*63* b-alMa, 341 25 4i* oAnMûh 234 98 69 1 bnwbı247 81 24 * M Kadn (CoU 237 77 72 * Koianhjr Tw 421 04 77 • ICaha» T* 512 I I 34 • K a M » Ud 443 93 0 0 * Konv MûK 420 09 72 • Knrfear Ud 3*3 74 63 • KioşUd Sh 454 50 75 • Kfa» T«fc 463 42 40 * Karahan SA T«L 463 55 23 * KoroajkrTaı 253 12 04* M«gv Son. Ud Sh 438 03 X * Maran In*. Uri 238 51 30 • a Tıor*67) 22 70 • öoWM*»y 344 17 20 * OsriV 7'6 48 66 • Ozitmoküd % 38) 68 57 * Oıa* Tak 452 51 24 • OzfcvtfMuK 269 70 91 • 5anhrk5)2 19 74 • *ifı "j. •hııı UJ H25! $7* 5-"of)iı»jı lıılılı 1 7413! 66 • îsiona*. Nwr«n VonJor 36« 24 34 • T««po b< Ud 44İ 10 10 * T»m» T«k ud 544 39 73 • Tvraak*433 6085 * Tapıaklnt Malr A5 4*4 11 40 * TuntTaı. 443 04 44 * Ta*«Ja AS 492 34 26 • U f k M * Ud 51 378 21 73* V*znj>u Ud 633 15 40* V ^ G t m E n ^ 277 3* 24 * VaVnl»261 1* 72 * Y n - ^ A İ 4340079* Y«jnmUd 413 1852 • 84>aa * $n» Muh 51276 9! • IHfttT * Aiodom«)«rUa- 335 72 44 * 8umı Lkt Sh 331 1913 * 0 * W ^ T * L 331 3544 • Ddhs 331 0487* «njoy 131 7602* L U t t v M A AJ 527 41 44 * b*n 323 03 64 * SMPB 527 81 57 • SuW Tn 331 48 74 •MatLMSn 3312016* Ort, M * Urf Sh 321 4İ 78 • Or-Ay )„ In* Son Ud Sl. 331 86 55 * OOF**« * U H U 7*5 15 00 • f f » f - * Da}d Katnn 641 45 6* ' M-W* f W » G-A< 6.*6 İ2 28 • e*°P Mok Ud 64 21 «9 • K O Q ^ * A * Ud 64* 64 04 • Q8bı4*- Fon» Yap, San <• Ttt Ud. Sh. 412 51 77 • k. Y»* 412 44 16 ' J t U M * Mu* Son^f«.Ud $h 4122603* ruU4RA44*N444JU« • A « M.İ S11 iS 68 * M ^ Mûk l« SJ h| Son 2'2(2OO* M^.TE 2>2 31 16* M^-ofc Sotd»* 212 26 19 • Naioagh, Muh 2)3 69 83 * KAJUJ4I»*» I M A U 4 İ • kipanan 3 » 3 4 • Koroounvui, D*^ M * 63 90 41 • KAIUMAM* E»T« 213 24 13* l « t U 2)2 77 55* KA4TTA44O84U * ftanat EU 214 24 61 * NoW«utfu Yap. Mjafe 3)3 37 12* KMoıGvm&v 4İ7 14 54 • KAV44OIİ * Tonc Yap. hu Matı 232 73 50 • Tufeo* T« San Kol 5*> 231 2 06 * KJMKKAU • I» T«k 2)8 2*91* TaprokAS 212 30 45 • KMKUUU1.J * Gtnv Muh J U 2 I - " * - - - - - ıtrr * -1 ' T 512 îd 4J * U h h M w w * Gur I» TK 4f 3 0 * 4 0 * !• Tk 4173356* Oıanlu 412 57 49 ' nHfU4İ4l * Gw*> En, Ud 21268 28 • KOMYA • Dojfc S«n « T c ) > u A 5 35)901! * 0 o y n A 5 32M2 99 • Erian Yop. 330 *f 09 - Karn*> A S 350 52 9V M^aVoAiu V 351 22 15 • Soi* Mak 321 55 33 • S-Vnak Mok 323 78 16 • YUnn. G ^ En, A S 350 03 83 • " pj ıT I ' Un>»ar W > M | 513 25 96* •STBT*r4r4r • Con Sv T* 542 45 6* * KÛT4MY* * Mfna» T« 412 34 41 - Sayam T«. 2İ6 45 73 • S™» T* Kal Sh 212 22 U • Sah f« 216 28 M * Zpmontn* T< Ud Sfc 216 40 İB* kULATTA • Camrtojlu tn» Ltd Sh 325 S760* W-i Gvo-» ET*T 321 53 1 8 • Ima T« 324 17 48 • M-n*on Mc« ud Sh 335 17 47 * Or CoÜ UT««* 323 3* 52 * SoUpojL TV 323 16 11 * Y-i» Ud Sh 123 61 X * MAMtU • Ahhd Lkt S* 4Î4 46 74 * U»> r* 414 82 23 • Co#ot Yap. 232 55 21 * EX*W Ud 412 29 23 * E-4rop. M * 712 40 68 * GwfcUd Sh 713 1709 • Hoı Yoo. 232 08 90 • FV*n Muh 313 31 55 • SvvTıc 312 09 49 * Vaurcgkn Ud Sh S13 43 09 • 84SMI4N • Ak TokM Ud $tı 231 50 31* Afcoy Muh 234 06 27* AyovıMuh tn» Ud Sh 327 24 35 • lolais 328 22 94* DJhj M»* Ud 324 88 62* EMB AS 325 0* 32 * GOVMB Ud S» 714 25 06* GıfbuıMüh 234 66 SC"> Gx%nAJ 324 30 74 * *uarW^ Ud 237 70 60 • h** 1A 233 72 25* i«-wt Ud 336 65 80 • *oiA£ 233 50 69 • -ad. A S 23330*9 • Mn», Muh 327 28 52* 5-N.-MJ, ^ T o t * Tt ud Sh 327B2OO l a m 326 96 94 * MU4LA • AJ4o tn». 614 33 28 * AİMI k, MMot -• S » T< 2İ4 20 49 • A^an M» Yap. Tie_ 412 56 45 • C*** YatanUd 5h 342 33 04 ' G*mt M Sh 3«2 33O4 • Gvr* M Sfc 412 3716 * Kwtx M * 242 59 17 *OmvrtuM>>ı 214 50 54 • Oıoır !w Sorr -*TK AS 2144004* ftnmaf Mu*. 513 90 6İ • 5 M » M J ' 5>J 7 4 91 * « Mm A İ 6 U 79 53 * Sknvn 354 50 62 * l ı f ı * A4uj Mûh 3 <4 12 93 * Atawy Can 31*32 I I * Como 3I6 40 4C • Canal Zamtr 382 4! I I * h » M j . 316 53 10* MaU Mdu Ud 316 34 09* Pt™«* Tt 316 41 44 * Santtfn Ar^ann^ 314 96 02 • Y«An« TK 316 63 64 • MY ııı.ıf-- SahuMak 412 87 93 • Gv» üd 4)3 M 66 * B8UŞ * Eı^un M>-«, 2)2 X S 4 * *«Vt«M8ll * Yop. San ki* T« Ud Sh 213 54 00* MAOC • Cannoı V 313 35 79 • oflOU • F-+B*Um*214 13 68* M Z I * Ok-n«ta, T* 715 13 16 * TûfcAcM* 31406 51 • Yaro-w kn. 317 43 54 ' SAfAVUM • Errjl YapMak 43> 96 80 • M^»« jrW431 81 49 * Mok-*» V Jd $• 432 47 02 " Oı Oofrm hı 431 14 ü Toprak h» Mau AS 2 » 4 5 « • 4 4 » 0 " " Yap. T» Muh 261 76 06 * StVAa • Chmor* Par 225 03 16 • t U U V t f * * O w < 312 28 54 • br«D$k, Mot San •« T< Ud. > 313 23 13 • T l K İ M u A • b U Yap. 261 63 43 • C T ^ . M A Mak h» Son. T* 261 23 03 • Vafcnbı 261 06 13* T1USZOM • Aroo^» Tt Ud 332 51 93 • Adnt* SM-**T331 44 16 A^anaghiLld Sh 124 46 04 • Gvr-o Ud Sh 331 13 56* CMM tn. Ud Sh 326 55 43 * Oı lUaunUr Kal Sh 331 07 55 Tatrhft b* 33) 76 17* Yaft—T* A$ 223 74 )4 * YTıLd>B>»iwr AŞ 229 40 J9 • TO4UT • Ytnaı 1K 212 23 X * UfAK *ftja*YapMoh. T*. SM Ud Sm. 2131431* Do#»Mflh Ud S* 21221 76 * Kııt O M MJA 2)243 49 • hHCavTc tki Sk 2)579 0 W U 215 17O5*Sak*WAS 223 4İ 41 • VAM * Aİ.Üan^on 2)6 78 5"* C^on k. I«kna 216 28 U • KunAanTc 214 15 95 • M0U0I G.İ12İ6 40 84 * M SobS Ya» 2)4 56 IJ-SonKaıMaa. 2\60&Q9 ' tÂLOVA * Co#V* r« 414 50 60 * Pi.fr»»'™)!* 814 73 *4 » 6 > ] M fıc 812 13 43 • ÜOûrk TK 814 14 00 ' C3t4**rTK 814 99 59 • p ı . r f ı « fMnaJ MflS 443 62 " ' ~ ' - • • - - - - - -• ^ 42451 69* E»tn«. Son T« Ud S* 6151040* -mıUıJlı Tıtf fı_ü 434532) * f*«-ulT* 23) 74 40 • *•«* Yama •• OfiJ Kol 23) 3371 • V U n ı T«W«h 424 46 45 aymak
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle